تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۲۳۰ DM16088 تحليل رقابتي قيمت گذاري گزاف در چارچوب حقوق مالکيت فکري توسط بنگاه هاي مسلط/ وحيد حسني سنگاني، سيدحسين صفايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۹.
۳۴۲۳۱ DM16089 مباني انسان شناختي حق بر حريم خصوصي از ديدگاه اسلام/ سيدروح الله حسيني کاشاني، عنايت شريفي، سيدمحمود علوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۱-‎۶۹.
۳۴۲۳۲ DM16090 تحليل وضعيت فقهي – حقوقي معاملات به قصد فرار از دين با توجه به قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۴/ محمدعلي خورسنديان، مهدي سخنور، داود جانبازي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۱-‎۱۰۳.
۳۴۲۳۳ DM16091 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ترازوي استقلال قوا/ محمدحسين زارعي، سيدمحمد حسيني، محمد نجفي کلياني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۴۱.
۳۴۲۳۴ DM16092 تعارض ميان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمايه گذاري خارجي/ حجت سليمي ترکماني، جليل حاضر وظيفه قره باغ.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۹.
۳۴۲۳۵ DM16093 مقايسه آيين مقابله با عدم پايبندي با سازوکارهاي حل و فصل اختلافات و مسئوليت بين المللي دولت در معاهدات زيست محيطي/ عقيل محمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۱-‎۲۰۵.
۳۴۲۳۶ DM16094 مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۴۲.
۳۴۲۳۷ DM16095 نظريه قراردادهاي سرمايه گذاري انعطاف پذير در بخش بالادستي نفت/ علي محمد حکيميان.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۴۲۳۸ DM16096 جبران زيان مغبون از طريق پرداخت مابه التفاوت قيمت (تحليل فقهي، حقوقي و اقتصادي)/ محمد عابدي، عبدالله خدابخشي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۷.
۳۴۲۳۹ DM16097 تحليل اقتصادي غرامات قراردادي: نظريه نقض کارآمد قرارداد/ عليرضا ايماني پيرآغاج، محمد روشن.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۴.
۳۴۲۴۰ DM16098 محدوديت در آزادي هاي قراردادي به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردي حقوق ايران/ حميدرضا علومي يزدي، حميدرضا شاه باباي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۱.
۳۴۲۴۱ DM16099 تحليل اقتصادي حريم خصوصي در سيستم حقوقي ايالات متحده آمريکا/ محمدتقي رفيعي، مرضيه زوکي نژاد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۴۴.
۳۴۲۴۲ DM16100 تحليل حقوقي و اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از نقض الزامات قانوني مربوط به افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار/ محسن شمس الهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎1۵، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۳۴۲۴۳ DM16101 شرح قانون مدني يا حقوق مدني؟ نيم نگاهي به کتاب مختصر حقوق مدني تاليف دکتر محمدعلي موحد/ هدايت الله فلسفي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۴۲۴۴ DM16102 امر اخلاقي و حق/ محمد راسخ … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۹-‎۴۷.
۳۴۲۴۵ DM16103 بررسي وضعيت فقهي و حقوقي بيت کوين/ محمد روشن، مصطفي مظفري، هانيه ميرزايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۴۹-‎۷۷.
۳۴۲۴۶ DM16104 آثار غيرمالي تدليس در باروري هاي پزشکي (در حقوق ايران و انگليس)/ محسن صفري، فائزه آخوندي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۷۹-‎۹۹.
۳۴۲۴۷ DM16105 فرضيه حقوق کيفري منطقي/ جعفر کوشا، علي پورحسن سنگري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۴۲۴۸ DM16106 امکان صدور راي شفاهي و ارزش اعلام راي در حقوق ايران، فرانسه، انگلستان و آمريکا/ حسن محسني، اميرحسين رضايي نژاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۴۲۴۹ DM16107 اجراي موقت معاهدات حقوقي بين المللي/ محسن عبدالهي، فرهاد درهمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۳۴۲۵۰ DM16108 تاملي بر نقش ديوان دائمي دادگستري بين المللي در تحول و توسعه نظام بين المللي حمايت از حقوق اقليت ها/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۳۴۲۵۱ DM16109 تاثير شروط حل و فصل مسالمت آميز اختلافات در سلب حق اقامه دعوا در حقوق ايران و فرانسه/ رضا شکوهي زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۰۳-‎۲۲۴.
۳۴۲۵۲ DM16110 آخوند خراساني و کشف مابه الاشتراک ميان عموم مردم در مشروطيت/ سيدناصر سلطاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۲۵-‎۲۵۰.
۳۴۲۵۳ DM16111 در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا/ مجتبي اشراقي آراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۷۳.
۳۴۲۵۴ DM16112 رويکرد نظام تقنيني دادرسي کيفري نوين ايران مبتني بر نظريه برچسب زني/ تهمورث بشيريه، تهمينه شاهپوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۷۵-‎۳۰۱.
۳۴۲۵۵ DM16113 تاثير حاکميت اراده در صلاحيت بين المللي دادگاه ها/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۲۸.
۳۴۲۵۶ DM16114 رويکرد حقوق بين المللي بشردوستانه به مقابله به مثل مسلحانه عليه محيط زيست/ مهتاب دقيق، سيدحسام الدين لساني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۳۲۹-‎۳۵۵.
۳۴۲۵۷ DM16115 لزوم تشکيل رکن تجديدنظر در داوري سرمايه گذاري بين المللي/ محسن محبي، سهيلا ابراهيمي لويه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎87، پاييز: ص ۳۵۷-‎۳۸۲.
۳۴۲۵۸ DM16116 تدوين شکلي؛ حلقه مفقوده نظام تدوين و تنقيح قوانين و مقررات در ايران/ مسلم آقايي طوق.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۴۲۵۹ DM16117 تحليل حقوقي گذشت مشروط و آثار آن/ رسول احمدزاده، زهرا مشايخي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۲۱-‎۴۳.
۳۴۲۶۰ DM16118 واکاوي قواعد حل تعارض ملي و بين المللي در تعيين قانون حاکم بر کپي رايت/ محسن اسماعيلي، مهدي عباسي سرمدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۴۲۶۱ DM16119 جايگاه قوانين برنامه توسعه در قانون اساسي ايران؛ برنامه ريزي در راستاي وظايف قوه قضائيه/ عليرضا دبيرنيا.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۶۹-‎۸۶.
۳۴۲۶۲ DM16120 امکان سنجي تعقيب و محاکمه مرتکبان جنايات اخير در ميانمار در عرصه ملي و بين المللي (با تاکيد بر نقش دادگاه مختلط)/ علي رحمتي، حسين ميرمحمدصادقي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۹.
۳۴۲۶۳ DM16121 تسهيم اموال؛ راهبرد نوين همکاري کشورها در زمينه استرداد اموال و عوايد ناشي از جرم/ عطاءاله رودگر کوهپر، بهزاد رضوي فرد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۱.
۳۴۲۶۴ DM16122 خانه هاي امن به مثابه درمانگاه زنان خشونت ديده خانگي/ سودابه رضواني، مريم غني زاده بافقي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۳۴۲۶۵ DM16123 تاثيرات عدم هم سويي سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در نگرش متهمين و محکومين جرائم مواد مخدر/ سيدحسين حسيني، محمد سلطاني، صادق صفري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۳۴۲۶۶ DM16124 مباني نظري قاعده آمره در حقوق بين الملل/ عليرضا ابراهيم گل، محمدصالح عطار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱-‎۲۸.
۳۴۲۶۷ DM16125 چالش هاي فراروي دادرسي الکترونيک در ايران/ اکبر اسمعيلي، بابک پورقهرماني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۹-‎۵۹.
۳۴۲۶۸ DM16126 ضرورت اخطار قبلي در تصميم گيري هاي اداري با نگاهي به حقوق اداري فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۶۱-‎۸۰.
۳۴۲۶۹ DM16127 فراتحليل وظايف نظارتي سازمان بازرسي و مفهوم بندي آن در الگوي حکمراني خوب/ احمد رشيدي، منا معنوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۸۲-‎۱۰۲.
۳۴۲۷۰ DM16128 بايدها و نبايدهاي حذف مجازات اعدام از جرايم مواد مخدر/ محمدرضا ساکي، سلمان کوناني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۹.
۳۴۲۷۱ DM16129 پليس ويژه ابلاغ و اجراي احکام کيفري/ عليرضا سايباني، مجتبي قهرماني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۴۸.
۳۴۲۷۲ DM16130 تشکيل عقود وثيقه اي به اتکاي سبب دين/ غلامعلي سيفي زيناب، جواد پيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۶۸.
۳۴۲۷۳ DM16131 ضبط اموال در حقوق کيفري ايران/ ابوالحسن شاکري، بهروز قلي زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۸۸.
۳۴۲۷۴ DM16132 ابراء و بررسي ضمان در قراردادهاي ارفاقي/ ابراهيم عبدي پور فرد، محمدتقي عباسي اندواري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۱۸۹-‎۲۰۶.
۳۴۲۷۵ DM16133 امنيت قضايي در مرحله پيش از دادرسي در رويه قضايي و حقوق کيفري ايران/ محسن محدث … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎87، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۴۳.
۳۴۲۷۶ DM16134 معيار شهرت عمومي در دعاوي مسووليت مدني ناشي از بدگويي و نقض حريم خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا)/ زهرا تخشيد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱-‎۳۲.
۳۴۲۷۷ DM16135 ماهيت حقوقي قراردادهاي ساخت کشتي: با تاکيد بر حقوق انگليس و ايران/ ميرشهبيز شافع، غلامرضا اميني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۳۳-‎۶۰.
۳۴۲۷۸ DM16136 بيمه سپرده هاي بانکي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران)/ خديجه شيرواني، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۱-‎۸۹.
۳۴۲۷۹ DM16137 اصول حاکم بر دادگاه هاي حل مساله در پرتو مطالعات تطبيقي/ علي عزيزي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۶.
۳۴۲۸۰ DM16138 رابطه بين الزام به اجراي عين تعهد و فسخ عقد (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس)/ ابوالفضل علي دايي احمدي، محمدباقر پارساپور، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۸.
۳۴۲۸۱ DM16139 واکاوي حق مصرف کننده محصولات دارويي بر ايمني در حقوق ايران، فقه اماميه و اسناد اتحاديه اروپا/ مصطفي محقق داماد، امين اميرحسيني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۳.
۳۴۲۸۲ DM16140 اصل جبراني بودن خسارت و کارکردهاي آن در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۱.
۳۴۲۸۳ DM16141 تعهد به ارائه اطلاعات و متعادل سازي نابرابري اطلاعاتي در برابر گيرنده تسهيلات بانکي در قراردادهاي اعتبار با مطالعه تطبيقي/ سيدحسين اعلم الهدي، سيدعلي سيداحمدي سجادي، سجاد مظلومي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۸۷-‎۴۰۵.
۳۴۲۸۴ DM16142 مطالعه تطبيقي کارکردهاي دوگانه اصل احتياط در مسئوليت مدني/ محسن ايزانلو، زهرا اسدي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۷-‎۴۲۸.
۳۴۲۸۵ DM16143 مردم سالاري مشارکتي و همه پرسي هاي شهري در نظام حقوقي ايتاليا؛ الگويي در جهت تکميل نظام حقوقي ايران/ عليرضا جلالي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۹-‎۴۴۸.
۳۴۲۸۶ DM16144 ضمان در هوش مصنوعي/ عبداله رجبي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۹-‎۴۶۶.
۳۴۲۸۷ DM16145 نظام مطلوب تامين مالي کارزارهاي انتخاباتي در ايران در پرتو معيارهاي بين المللي/ مصطفي زماني زاده، اسدالله ياوري، محمد جلالي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۷-‎۴۸۳.
۳۴۲۸۸ DM16146 تحليل و ارزيابي قابليت اعمال مدل توسعه نوآوري رويکرد حقوقي متن باز در حوزه زيست فناوري بر مبناي نظريه نوآوري مصرف کننده با نگرش جهان شمول/ سيدحسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۸۵-‎۵۲۶.
۳۴۲۸۹ DM16147 اعتبارات اسنادي الکترونيک در تجارت بين الملل؛ چالش ها و راهکارها/ امير صادقي نشاط، حسين باقري نيا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۴۶.
۳۴۲۹۰ DM16148 مطالعه تطبيقي قرارداد جانبي در حقوق انگليس و ايران/ حبيب طالب احمدي، محدثه افتتاحي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۷-‎۵۶۷.
۳۴۲۹۱ DM16149 خشونت خانگي عليه زنان؛ مطالعه تطبيقي سنت زن برادر ستاني و خواهر زن ستاني از منظر حقوق و فرهنگ/ جمشيد غلاملو، ساهره سکوتي علي آبادي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۹-‎۵۹۶.
۳۴۲۹۲ DM16150 نسبت سنجي وضعيت کودکان داراي معلوليت با مصالح عاليه کودک در پرتو قوانين ايران و اسناد بين المللي/ مريم غني زاده بافقي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۷-‎۶۱۶.
۳۴۲۹۳ DM16151 بررسي تطبيقي برخي از مفاد گزارش هاي گزارشگران ويژه شوراي حقوق بشر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران با نظام حقوقي ايران/ مصطفي فضائلي، مسعود احسن نژاد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۱۷-‎۶۳۸.
۳۴۲۹۴ DM16152 نظارت قضايي بر آراي مراجع اختصاصي دادرسي اداري در ايران و لبنان/ علي محمد فلاح زاده، روح اله عليدادزاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۹-‎۶۶۴.
۳۴۲۹۵ DM16153 مطالعه تطبيقي ترتيبات مالي قراردادهاي نفتي و منافع کشورهاي توليدکننده نفت/ عباس کاظمي نجف آبادي، مهدي ناصري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۶۵-‎۶۹۴.
۳۴۲۹۶ DM16154 روش شناسي حقوق تطبيقي/ الهه محسني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۹۵-‎۷۱۷.
۳۴۲۹۷ DM16155 جرايم پسماند در ايران و ايالات متحده امريکا؛ قاچاق و دفع غيرقانوني پسماندهاي هسته اي/ سيدمصطفي مشکات.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۱۹-‎۷۴۱.
۳۴۲۹۸ DM16156 بررسي تطبيقي سلب تابعيت به عنوان مجازات عاملان ارتکاب تروريسم در برخي کشورهاي اروپايي و حقوق بين الملل/ رضا موسي زاده، سپيده دارابي راد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۴۳-‎۷۶۱.
۳۴۲۹۹ DM16157 مطالعه تطبيقي شرايط داوطلبان مجلس شوراي اسلامي ايران و ولسي جرگه افغانستان/ آيت مولائي، مهدي معنوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۶۳-‎۷۸۱.
۳۴۳۰۰ DM16158 بررسي خسارت نفع محور ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي، مريم سادات سيدعلي روته.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۸۳-‎۸۰۳.
۳۴۳۰۱ DM16159 عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر بزهکاري جوانان حاشيه نشين در شهر کرمان/ کرامت اله راسخ، سميه محمودي ميمند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۹-‎۲۸.
۳۴۳۰۲ DM16160 بررسي عوامل موثر در پيشگيري وضعي از سرقت کابل هاي برق (مطالعه موردي شهرستان ايلام ۹۵-۹۴)/ صياد درويشي، اکبر رضازاده، سيدمهدي جليليان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۲۹-‎۵۰.
۳۴۳۰۳ DM16161 بررسي اقدامات کلانتري در جهت افزايش امنيت عمومي و بهينه سازي روند اجراي امور کلانتري در افق ۱۴۰۴/ فريبا شايگان، حاجيه رجبي فرجاد.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۵۱-‎۶۷.
۳۴۳۰۴ DM16162 مهندسي فرهنگي و نقش آن در پيشگيري انتظامي از تهديدهاي نرم/ محمدعلي عامري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۶۹-‎۱۰۲.
۳۴۳۰۵ DM16163 ديدگاهي پديدارشناسانه حول ماهيت و چگونگي کنترل فساد در پليس/ پرويز سبحاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۴۳۰۶ DM16164 تاثير عملکرد پليس در پيشگيري از پيامدهاي قتل عمد (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)/ حسين حسني ساطحي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۶۲.
۳۴۳۰۷ DM16165 بررسي نقش برنامه هاي فرهنگي ورزشي در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر زنان (مورد مطالعه: زنان شهرستان اروميه)/ هومن يکاني، ابراهيم قرباني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۶.
۳۴۳۰۸ DM16166 ثبت اختراعات بر مبناي ژن هاي انساني با واکاوي مجدد ديدگاه امام خميني (س) در حوزه اختراع/ حسن اسکندريان، عباس کاظمي نجف آبادي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎83، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۴۳۰۹ DM16167 بررسي قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ مهدي شيخ محمودي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎83، تابستان: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۴۳۱۰ DM16168 تاملي بر ضرورت تطابق ايجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقي با رويکردي بر نظريه امام خميني (س)/ مرتضي کشاورزي ولداني، حسين ناصري مقدم.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎83، تابستان: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۴۳۱۱ DM16169 جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت کوين در نظام هاي پرداخت بين المللي با نگاهي به قانون تبادلات ارزي ديجيتال در ايران/ علي اکبر رزمجو، محدثه رزمجو.- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۴۳۱۲ DM16170 تجاوز به عنف در حقوق کيفري ايران/ مصيب قدمي عزيزآباد … [و ديگران].- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۳۵-‎۶۳.
۳۴۳۱۳ DM16171 ضوابط اثبات امر کيفري/ عاطفه عباسي.- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۶۵-‎۸۰.
۳۴۳۱۴ DM16172 مطالعه تطبيقي تعديل قضايي وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ايران/ محسن قجاوند.- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۴.
۳۴۳۱۵ DM16173 عقيم سازي اجباري مصداقي از جرم جنايت عليه بشريت در پرتو رويه دادگاه ويژه رواندا/ احمد فلاح سياه خاله سر، مصطفي فضائلي.- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۴۷.
۳۴۳۱۶ DM16174 نقدي بر روند حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در تشخيص عنوان اتهامي در قانون آيين دادرسي کيفري/ ابوالفضل عامري شهرابي.- مجله حقوقي دانشگاه اصفهان. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۳.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up