تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۳۴۹ چالش هاي حقوق بين الملل کيفري در مبارزه با تروريسم/ سعيد فرهادنيا، سيدعلي هنجني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۷-‎۲۹.
۳۴۳۵۰ آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر روي خدمات حمل و نقل دريايي (کشتيراني)/ اميرهوشنگ فتحي زاده، عقيل اسماعيلي عطاآبادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۴۳۵۱ رويکرد چماق و هويج در حمايت از حقوق مولف در فضاي مجازي/ محمدهادي ميرشمسي، فاطمه مهدي برزي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۵۵-‎۸۷.
۳۴۳۵۲ حق برخورداري از محاکمه عادلانه در آيينه ديوان اروپايي حقوق بشر با تکيه بر پرونده عبدالله اوجالان/ زهرا حاجي پور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۶.
۳۴۳۵۳ تبيين حقوقي ماهيت اخذ برائت و اثر آن بر مسئوليت مدني پزشکان و نهادهاي درماني/ علي خالدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۴۳۵۴ تاملي بر ساختار و جايگاه شرکت هاي دولتي در نظام حقوقي ايران/ اکبر براري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۴۳۵۵ سير تحولات موازين سازمان بين المللي کار در قبال کار در شب/ آزاده السادات طاهري، ذبيح الله رضازاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۸.
۳۴۳۵۶ ماهيت گروه هاي سازمان يافته جرايم سايبري/ سهيلا محمدي، عيسي مونس خواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۱.
۳۴۳۵۷ پويايي اجراي حقوق بين الملل/ محمدرضا ملت.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۹.
۳۴۳۵۸ نقش داور در صدور اقدامات تاميني در داوري تجاري/ حسين قربانيان، آتوسا رحيم زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۴.
۳۴۳۵۹ اثر دين مدني (غيرتجارتي) در وقوع ورشکستگي/ سام محمدي، اميد جمشيدي، مادح جمشيدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۶.
۳۴۳۶۰ تحليل علت شناختي جرم تجاوز به عنف از منظر روان شناسي/ نبي اله غلامي، مهرداد ره نورد واقف، سکينه سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۶.
۳۴۳۶۱ بررسي حقوقي خسارات ضمان درک در قوانين و رويه قضايي ايران و فرانسه/ ايمان کرکاني، محمدرضا شرافت پيما.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۵۰.
۳۴۳۶۲ مسئوليت مدني پزشک و پيراپزشک ناشي از عمل ديگري در حقوق ايران و فرانسه/ محسن خاني پور، زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۶۸.
۳۴۳۶۳ کارکردها و دستاوردهاي پيشگيرانه وضعي قوانين دادرسي الکترونيکي و آيين دادرسي جرايم رايانه اي/ سيدمحمدجعفر رضوي اصل، شهرداد دارابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۷.
۳۴۳۶۴ تبيين محيط اجتماعي به عنوان يکي از عوامل جرم زا و تاثير آن بر سبک زندگي (با تاکيد بر شبکه هاي اجتماعي مجازي)/ قدرت الله خسروشاهي، نسرين قدمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۱۰.
۳۴۳۶۵ بررسي راهکارهاي مبارزه با فساد در مناقصات دولتي/ ليلا حسيني، پروين پورفخريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۴۷.
۳۴۳۶۶ اصل عدم توجه به ايرادات و استثناي يد بلافصل بر آن/ علي بزرگ پور، سيمين صلحي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۴۴۹-‎۴۶۳.
۳۴۳۶۷ تحليل قوانين و خلاهاي قانوني ايران ناظر بر اقدامات غير تعرفه اي در حيطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهاني تجارت/ مريم فرهنگ.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۴۶۵-‎۴۹۴.
۳۴۳۶۸ ديدگاه مالکيت فکري و بذر: ابزارهاي کنترل صادرات کشاورزي توسط موسسات چندمليتي/ نگارنده مارسلو دياس والا؛ ترجمه عليرضا محمدزاده وادقاني، ميناسادات رضوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۴0، زمستان: ص ۴۹۵-‎۵۱۷.
۳۴۳۶۹ DM16228 بررسي حق بشري دسترسي به آب در پرتو رويه ديوان داوري ايکسيد/ نيما نصرالهي شهري، سيدقاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۲۳-‎۴۴۱.
۳۴۳۷۰ DM16229 پاسخگويي بانک مرکزي؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي آمريکا و ايران/ مريم کرد … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۴۳-‎۴۶۳.
۳۴۳۷۱ DM16230 ارزيابي عملکرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهره گيري از دکترين مسئوليت حمايت/ رضا موسي زاده، سارا حسين زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۶۵-‎۴۹۰.
۳۴۳۷۲ DM16231 بررسي جايگاه خانواده در نظام بين المللي حقوق بشر/ سيدفضل الله موسوي، فاطمه ابراهيمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۹۱-‎۵۱۱.
۳۴۳۷۳ DM16232 حدود مداخله کيفري دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کيفري/ آزاده السادات طاهري، فائزه منطقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۱.
۳۴۳۷۴ DM16233 انساني کردن نهاد حمايت کنسولي در پرتو تحولات حقوق بين الملل بشر؛ در پرتو راي مشورتي شماره 1۶ ديوان بين آمريکايي حقوق بشر/ حميد الهويي نظري، مجيد کورکي نژاد قرايي، آيدا آقاجاني رونقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳۳-‎۵۵۰.
۳۴۳۷۵ DM16234 اعمال اصول بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه بر تسليحات کاملا خودکار به عنوان ابزار نوين جنگي/ حسين شريفي طرازکوهي، محمدحسين صيادنژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۵۱-‎۵۷۵.
۳۴۳۷۶ DM16235 امکان سنجي اعمال ضابطه رفتار ملل کامله الوداد در حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي/ سيدباقر ميرعباسي، مجيد قاسم زاده مسلبه.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۷۷-‎۵۹۵.
۳۴۳۷۷ DM16236 کاربست قوانين و مقررات ارتباطي در صيانت از حريم خصوصي شهروندان در فضاي سايبر/ فلور قاسم زاده لياسي، ليلا رييسي دزکي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹۷-‎۶۱۶.
۳۴۳۷۸ DM16237 رژيم حقوقي قابل اعمال بر سياست کشتار هدفمند اسرائيل در سرزمين فلسطين/ مهوش منفرد، سيداحمد طباطبايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۱۷-‎۶۳۶.
۳۴۳۷۹ DM16238 حق بر توسعه و تاثير آن بر تحقق بعد داخلي حق بر تعيين سرنوشت/ همايون حبيبي، کيوان اقبالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۳۷-‎۶۵۸.
۳۴۳۸۰ DM16239 چگونگي تفکيک اعمال حاکميتي و تصدي در صنعت نفت، نهادهاي متولي و رابطه آنها/ عبدالحسين شيروي، نرگس سراج.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۵۹-‎۶۸۳.
۳۴۳۸۱ DM16240 نگاهي روش شناسانه به نظريه قرارداد اجتماعي توماس هابز/ مجتبي جاويدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۸۵-‎۷۰۹.
۳۴۳۸۲ DM16241 حملات سايبري و نقض اصل عدم مداخله/ پرستو اسمعيل زاده ملاباشي، محسن عبدالهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱۱-‎۷۳۶.
۳۴۳۸۳ DM16242 حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسيون 2011 استانبول در خصوص پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان/ علي مشهدي، موسي کرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳۷-‎۷۵۵.
۳۴۳۸۴ DM16243 روش هاي ارتقاي کيفيت قوانين/ آزاده عبداله زاده شهربابکي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۵۷-‎۷۷۰.
۳۴۳۸۵ DM16244 مطالعه تطبيقي شرايط کلي شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ محمود جلالي، علي نوريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷۱-‎۷۹۲.
۳۴۳۸۶ DM16245 نقدي بر تقابل اتحاديه آفريقا و دولت هاي عضو وي با ديوان کيفري و تاثير آن بر رويه قضايي بين المللي/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۹۳-‎۸۰۷.
۳۴۳۸۷ DM16246 مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحليل اقدامات ارتکابي داعش از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بين الملل کيفري/ بهمن ساعدي، عليرضا آرش پور، عبدالرضا فرزامي نسب.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۰۹-‎۸۳۶.
۳۴۳۸۸ DM16247 امکان سنجي نقش آفريني مردم در ابتکار بازنگري قانون اساسي؛ درنگي بر ظرفيت حقوق اساسي ايران/ حامد نيکونهاد، سيدعبدالسعيد مدرس.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳۷-‎۸۵۷.
۳۴۳۸۹ DM16207 الگوي شايسته فقرزدايي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مفهوم آزادي مسئولانه/ سيداحمد حبيب نژاد، مرضيه سلماني سيبني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۹-‎۳۵.
۳۴۳۹۰ DM16208 بررسي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در آموزش و پرورش/ روح اله حقيقي امين آبادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۳۷-‎۶۶.
۳۴۳۹۱ DM16209 بررسي نظارت – مهار قراردادهاي نفتي در پرتو اصول ذاتي نظارت/ مسعود خسروي فارساني، فرامرز عطريان، محمدشريف شاهي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۶۷-‎۹۳.
۳۴۳۹۲ DM16210 سياست گذاري عمومي و مساله حق بر محيط زيست سالم در نظام حقوقي ايران/ مهدي رضايي، محمدمهدي رضواني فر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۸.
۳۴۳۹۳ DM16211 آسيب شناسي حقوقي تمرکززدايي از تهران در پرتو اجرايي نمودن طرح خروج کارمندان از تهران/ محمد زرشگي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۴۳۹۴ DM16212 حقوق شهروندي در نظام اداري: تحليلي بر چالش هاي اجرا/ مسعود سلياني، ميرزا عبدالرسول فلاح زاده ابرقويي، رسول معتضديان.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۶.
۳۴۳۹۵ DM16213 امکان سنجي اعتراض به آراي هيات داوري بورس؛ ديوان عدالت اداري يا محاکم دادگستري/ محمد شکري، عليرضا ايرانشاهي، ابراهيم تقي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۷۷-‎۲۰۰.
۳۴۳۹۶ DM16214 مرجع و فرايند تملک قهري اراضي در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان/ فرهنگ فقيه لاريجاني، مرتضي نجابت خواه، خديجه خيراله پور.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۲۴.
۳۴۳۹۷ DM16215 امکان سنجي ايجاد مقام دادستان اداري/ سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۲۲۵-‎۲۴۸.
۳۴۳۹۸ DM16216 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از منظر استانداردهاي عام و فراگير دادرسي منصفانه/ مجتبي همتي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎20، پاييز: ص ۲۴۹-‎۲۷۱.
۳۴۳۹۹ DM16217 ارزيابي ادغام نهادهاي حمايتي از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان و کميته امداد امام خميني (ره)/ وحيد آگاه، مهدي مشک فروش.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۳۴۴۰۰ DM16218 نقد رويه قضايي محاکم ايران در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري/ حسين آئينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۴۴۰۱ DM16219 حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در دعاوي خصوصي سازي خدمات و کالاهاي عمومي/ خيراله پروين … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۳۴۴۰۲ DM16220 رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقي ايران/ جواد تقي زاده، شيرين بهروزي نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۳.
۳۴۴۰۳ DM16221 اعتراض وجداني ماموران عمومي در نظام حقوقي ايتاليا/ عليرضا جلالي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۴۴۰۴ DM16222 بررسي تطبيقي فسخ قراردادهاي اداري در حقوق ايران و فرانسه/ ثريا چهارميري، ولي الله انصاري، حسن خسروي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۵.
۳۴۴۰۵ DM16223 بررسي توانايي نظام پاسخ گويي ديوان محاسبات کشور از ديدگاه استفاده کنندگان (با رويکرد صيانت از حقوق مردم)/ رضا ستوده، مهدي فغاني، احمد پيفه.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۸.
۳۴۴۰۶ DM16224 چالش هاي نظارت مالي بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (مطالعه موردي بنياد شهيد و امور ايثارگران)/ پريسا شيخي، فردين مرادخاني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۶.
۳۴۴۰۷ DM16225 آسيب شناسي تحول صلاحيت در دعاوي مسئوليت مدني دولت در ايران/ آيت مولائي، حسن لطفي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۵.
۳۴۴۰۸ DM16226 بررسي نظريه اساسي سازي حقوق اداري در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ فاطمه ميراحمدي، محمدرضا مجتهدي، سيدمجتبي واعظي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۳.
۳۴۴۰۹ DM16227 بررسي موارد توقف رسيدگي و اجراي مجازات در تخلفات اداري/ محمد نکوئي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۸.
۳۴۴۱۰ DM16248 تاثير مولفه هاي حقوق بشري بر سازمان هاي بين المللي انرژي با تاکيد بر اوپک/ بهرام پشمي، پيمان بلوري، حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۴۴۱۱ DM16249 نحوه رسيدگي قضايي و جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي در دريا با تاکيد بر درياي آزاد/ پيمان حکيم زاده خوئي، خديجه اسدزاده.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۴۴۱۲ DM16250 خرق حجاب شرکتي در قوانين و رويه اتحاديه اروپايي در خصوص تحريم شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران/ سيدمحمدحسن رضوي، محمدرضا سالاري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۰.
۳۴۴۱۳ DM16251 ابعاد حقوقي برچيدن واحدهاي شناور توليد، فرآورش و ذخيره سازي نفت و گاز فراساحلي/ محمد ساردوئي نسب، اصغر کاظمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۷۶.
۳۴۴۱۴ DM16252 نقش داوري هاي سرمايه گذاري در تفسير اصل مشارکت عمومي در دعاوي نفتي/ پرويز ساورايي، مرجان فاضلي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۱.
۳۴۴۱۵ DM16253 منافع و اهداف کشورهاي داراي منابع نفتي و شرکت هاي بين المللي نفتي در انعقاد قراردادهاي نفت و گاز/ مصطفي سليمي فر، تقي ابراهيمي سالاري، سيدمحمدموسي مطلبي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۴۴۱۶ DM16254 سازوکارهاي قراردادي جهت ايجاد انعطاف پذيري در قراردادهاي حفاري روزانه/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۲۹.
۳۴۴۱۷ DM16255 رابطه امنيت آب و بلاياي طبيعي در حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۴۴۱۸ DM16256 نقش ديوان بين المللي حقوق درياها در نظام حل و فصل اختلافات کنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد/ محمدمهدي مرادي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۴.
۳۴۴۱۹ DM16257 نظام حقوقي حاکم بر ممنوعيت آزمايش هاي هسته اي در حقوق بين الملل/ سيدمصطفي مشکات، احمد رمضاني، سهراب صلاحي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۳.
۳۴۴۲۰ DM16258 رويکردي نو در تحليل حقوقي شروط زيست محيطي قراردادهاي نفتي/ سيدفضل‌الله موسوي، مجتبي عيني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۱.
۳۴۴۲۱ DM16259 الزامات داخلي و بين المللي حمل و نقل دريايي مواد هيدروکربوري/ جعفر نوري يوشانلويي، عبدالحسين ايراني فتح آباد.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۹.
۳۴۴۲۲ DM16260 قتل هدفمند در آيينه اصول و مباني حقوق بين الملل (با تاکيد بر قتل هاي هدفمند رژيم اشغالگر قدس و ايالات متحده آمريکا به ويژه قتل هدفمند سپهبد شهيد قاسم سليماني)/ بهاءالدين علياري تبريزي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3 (پياپي ‎18)، زمستان: ص ۱۳-‎۴۴.
۳۴۴۲۳ DM16261 بررسي تطبيقي حمايت هاي حقوق بشري زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامي و استانداردهاي بين المللي/ سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3 (پياپي ‎18)، زمستان: ص ۴۵-‎۸۱.
۳۴۴۲۴ DM16262 مقايسه تطبيقي بهره مندي زنان از حقوق ورزشي در دوران پهلوي و انقلاب اسلامي/ راحله سادات موسوي اجاق، نازنين زهرا بروغني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3 (پياپي ‎18)، زمستان: ص ۸۳-‎۹۷.
۳۴۴۲۵ DM16263 نقش اتحاديه بين المللي ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترويج صلح جهاني/ معصومه خنجري، محسن مجيدي، فاطمه مختاري.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3 (پياپي ‎18)، زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۵.
۳۴۴۲۶ DM16264 جايگاه سنت حاکي از داوري يا نحوه اجراي حکم در تشريع/ محمد جعفري هرندي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۶.
۳۴۴۲۷ DM16265 بررسي کيفيت انتقال حق در نتيجه انتقال عين در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۷۲.
۳۴۴۲۸ DM16266 بررسي تحليلي فقهي و حقوقي شرط خلاف مسئوليت نسبي در شرکتهاي مدني از منظر مذاهب خمسه و حقوق ايران/ رسول مخصوصي، عليرضا آبين.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۴۴۲۹ DM16267 رهن مال مشاع/ عباس ميرشکاري، افروز صمدي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۴۴۳۰ DM16268 تحليل فقهي و حقوقي صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامي/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبايي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۳۴۴۳۱ DM16269 بررسي تطبيقي تاثير اختلاف دين ولي و مولي عليه بر ولايت نکاح از منظر فقه اسلامي/ فراست محمدي بلبان آباد، اميرحمزه سالارزائي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۲.
۳۴۴۳۲ DM16270 رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شيعه و مذاهب اهل سنت/ محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۶.
۳۴۴۳۳ DM16271 اجاره بلندمدت از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۳.
۳۴۴۳۴ DM16272 تاثير جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص/ حسين ناصرخاکي، عليرضا عسگري، احمد مرادخاني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۰.
۳۴۴۳۵ DM16273 مقايسه آثار مدني ارتداد در فقه اسلامي و حقوق ايران/ جليل شيعه علي، عباس شيخ الاسلامي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۳۴۴۳۶ DM16274 نظري به چيستي و کاربرد قياس در فقه مقارن و حقوق ايران/ محمود حق بجانب، احمدرضا توکلي، محمدعلي حيدري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۶.
۳۴۴۳۷ DM16275 مبناي اصلاح قانون اساسي 1358: عمل حقوقي يا سياسي ملت/ عليرضا دبيرنيا.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۳۳-‎۵۴.
۳۴۴۳۸ DM16276 بازتاب فلسفه سياسي هابز و کانت راجع به صلح در توسل به عدالت کيفري بين المللي/ زهره موسوي فر.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۷، دوره هشتم، شماره ‎۴ (پياپي‎30)، زمستان: ص ۷۵-‎۱۲۴.
۳۴۴۳۹ DM16277 ريسک تقلب در اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل/ غلامرضا کريمي، حسين مهرپور، منوچهر توسلي نائيني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۸، دوره نهم، شماره ‎1 (پياپي‎31)، بهار: ص ۲۸۱-‎۳۰۷.
۳۴۴۴۰ DM16278 داوري تجاري بين المللي بر مبناي انصاف، ميانجيگري دوستانه و حقوق بازرگاني فراملي/ محمد کريمي، جواد کاشاني، داود نصيران نجف آبادي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۸، دوره نهم، شماره ‎2 (پياپي‎32)، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up