تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۵۶۷ DM16390 بررسي مباني فقهي حق جبران خسارت زيانديده از حبس يا بازداشت غيرقانوني/ سيدحسين هاشمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴.
۳۴۵۶۸ DM16391 مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد کارگر/ حسن باديني، سيدحسين اسعدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۵۱.
۳۴۵۶۹ DM16392 اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه اي تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران با تاکيد بر مفهوم انتساب/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۹۸.
۳۴۵۷۰ DM16393 مولفه هاي تاثيرگذار سياست کيفري در تمايل به قرارهاي بازداشت موقت يا نظارت قضايي در فقه اسلامي، حقوق ايران و انگلستان/ هديه غلامرضايي آزاد، نسرين مهرا، غلامحسن کوشکي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۳۹۹-‎۴۲۰.
۳۴۵۷۱ DM16394 همه پرسي تقنيني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ هادي طحان نظيف، محمدسعيد ممتازنيا.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۴۲۱-‎۴۴۸.
۳۴۵۷۲ DM16395 خدمت وظيفه عمومي از منظر آيات قرآن و سيره معصومين (عليهم السلام) (بررسي موردي امکان سنجي الزام به شرکت در جهاد نظامي)/ سيدمجتبي عزيزي، حسين احمدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۴۴۹-‎۴۷۱.
۳۴۵۷۳ DM16396 مفهوم و جايگاه تنظيم گري اقتصادي با تاکيد بر پاسخگويي به جرايم بورسي/ حميد اسدي، اعظم مهدوي پور، سودابه رضواني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۴۷۳-‎۴۹۸.
۳۴۵۷۴ DM16397 واکاوي جايگاه رئيس جمهور در حقوق اساسي ايران/ آيت مولائي، فردين مرادخاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-‎۵۲۵.
۳۴۵۷۵ DM16398 امکان سنجي بازگشت حضانت مادر با جدايي از همسر دوم/ سيدسجاد محمدي، سيدابوالفضل موسويان، احمد مرتاضي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۵۰.
۳۴۵۷۶ DM16399 اثر نظريه نمايندگي در صدور سند تجارتي بر تعيين تاريخ چک و لوازم آن با نگاهي به کنوانسيون هاي ژنو درباره چک مصوب ۱۹۳۱ م/ عليرضا عالي پناه، علي جواديه.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۵۵۱-‎۵۷۸.
۳۴۵۷۷ DM16400 نظام حقوقي حاکم بر رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون در ديوان عدالت اداري (شرح و تحليل ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)/ غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد، حسين محمدي احمدآبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۵۷۹-‎۶۰۹.
۳۴۵۷۸ DM16401 مشروعيت استفاده از قرارداد مشارکت در توليد در صنعت نفت ايران با بهره گيري از ظرفيت قانون معادن/ محمدعلي بهمئي، محمد آرين.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎2 (پياپي ‎۵۰)،  پاييز و زمستان: ص ۶۱۱-‎۶۳۱.
۳۴۵۷۹ DM16402 علم قاضي به خلاف واقع بودن شهادت شهود/ مهدي حسن زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۴۵۸۰ DM16403 تجزيه ناپذيري موضوع تعهدات قراردادي و غيرقراردادي در حقوق اسلام، ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۵۱.
۳۴۵۸۱ DM16404 مصاديق طلاق به اختيار زوجه در فقه اسلامي، حقوق مصر و ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، سيدسعيد هاشمي، بهنام اميدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۹.
۳۴۵۸۲ DM16405 توزيع ثمن بر شروط در فقه اماميه/ سيدابوالقاسم نقيبي، محمدرضا بقائي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۴.
۳۴۵۸۳ DM16406 کاربرد استنتاج بهترين تبيين در تفسير قانون/ محمد صالحي مازندراني، پيام محمدي ميرعزيزي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۴۵۸۴ DM16407 تامين امنيت قضايي در پرتو حق برخورداري متهم از وکيل در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي/ سيدعليرضا ميرکمالي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۴۵۸۵ DM16408 نگاهي نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدي عليه کودکان و نوجوانان/ عاطفه عباسي کليماني، عطيه رنگچي تهراني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۶.
۳۴۵۸۶ DM16409 هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ عباس ميرشکاري، محمد حسامي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۹.
۳۴۵۸۷ DM16410 بيمه عمر مانده بدهکار: ابزاري نوين براي توثيق مطالبات/ سيدعلي خزائي، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، هادي دهنوي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۲.
۳۴۵۸۸ DM16411 اصول دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگلستان با نگاهي به آموزه هاي فقهي/ رضا طجرلو، رامين مرادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۱.
۳۴۵۸۹ DM16412 تبيين حقوقي مفهوم دارايي و انواع آن در جهان مجازي/ مهدي پناهي، احمد شمس، محمودرضا محمدطاهري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۶.
۳۴۵۹۰ DM16413 امکان سنجي نسخ قوانين و مقررات توسط سياست هاي کلي نظام/ مرتضي حاجي علي خمسه.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎1 (پياپي ‎۵1)، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۰.
۳۴۵۹۱ DM16414 آغاز فرايند ورشکستگي بانک ها (مطالعه تطبيقي در حقوق ايالات متحده امريکا و ايران)/ محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۰.
۳۴۵۹۲ DM16415 کاربرد اصل عدم تبرع/ علي رضا باريکلو.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۳۴۵۹۳ DM16416 ايجاد نظام حقوقي ريلي واحد، گامي ضروري در جهت توسعه حمل و نقل هاي بين المللي کالا/ عبدالحسين شيروي، علي رضا ابراهيمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۳.
۳۴۵۹۴ DM16417 کاربرد هرمنوتيک در حل تعارض متن قوانين در ايران/ صادق امين دهقان، نجادعلي الماسي، ابراهيم ياقوتي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۸.
۳۴۵۹۵ DM16418 شکايت از راي مدني در خلال مهلت طريقه شکايت ديگر و مقوله اسقاط حق شکايت/ حسن محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۲.
۳۴۵۹۶ DM16419 مطالعه تطبيقي راه هاي حقوقي حمايت از ارزش تبليغاتي نشان هاي هويتي اشخاص مشهور در ايالات متحده امريکا و ايران/ معصومه بنسبردي، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۹.
۳۴۵۹۷ DM16420 ايراد امر مطروحه در دعاوي خصوصي بين المللي با نگاهي به حقوق ايران/ اعظم انصاري، محمدمجد کابري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۱.
۳۴۵۹۸ DM16421 مطالعه تطبيقي معيارهاي ارزيابي رفتار ضد رقابتي با تاکيد بر حقوق ايران/ محمدحسين وکيلي مقدم.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۳.
۳۴۵۹۹ DM16422 امکان صدور حکم به خسارت تنبيهي از سوي نهادهاي داوري در نظام هاي حقوقي ايالات متحده امريکا و ايران/ عليرضا لطفي دوران، حبيب اسدي، مظفر باشکوه.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۶۷.
۳۴۶۰۰ DM16423 ريسک استفاده از قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش مديريت آن/ مرجان بهمني باب اناري، علي رضا عالي پناه.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۸.
۳۴۶۰۱ DM16424 آثار صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا در داوري تجاري بين المللي/ مجيد سربازيان، سيدرضا هاشمي، مذکور صالحي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۱۱.
۳۴۶۰۲ DM16425 سازوکار جبران جمعي خسارات ناشي از نقض قواعد امنيتي آيين نامه عمومي حفاظت از اطلاعات اتحاديه اروپا و امکان سنجي اجراي آن در حقوق ايران/ علي اکبر فرحزادي، مهدي ناصر.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۳۳.
۳۴۶۰۳ DM16426 تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني/ مهدي اميني، زهرا اميني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۵-‎۴۶۲.
۳۴۶۰۴ DM16427 جايگاه اصل آزادي ادله در دعاوي بازرگاني از منظر حقوق ايران و فرانسه/ احسان لطفي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۳-‎۴۸۱.
۳۴۶۰۵ DM16428 ماهيت معاملات اسنادي از منظر رويه قضايي/ فرشته گروئي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۶۰۶ DM16429 تحليل اقتصادي معاملات موسسات مالي غيرمجاز/ جواد يدائي امناب.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۲۷-‎۴۸.
۳۴۶۰۷ DM16430 تحليل ارکان مادي و معنوي هرزه نگاري رايانه اي در نظام حقوقي ايران/ صالح غفاري چراتي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۴۹-‎۷۵.
۳۴۶۰۸ DM16431 گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ ذبيح الله رحيمي، علي صالحي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۹.
۳۴۶۰۹ DM16432 مطالعه تطبيقي روند تغيير جنسيت در ايران و اتحاديه اروپا/ شقايق ضيايي، مهرنوش فتاحي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۳۴۶۱۰ DM16433 تحليل جرم ساخت يا تهيه وسيله ارتکاب جرم در حقوق کيفري ايران/ ناصر قاسمي، امير مرادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۷.
۳۴۶۱۱ DM16434 پژوهشي بر کليت نظام سردفتري ايران/ نوربخش رياحي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۷.
۳۴۶۱۲ DM16435 ضابطه تشخيص دعاوي تصرف با تحليل و نقدي بر يک راي/ صالح خدري.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۳۴۶۱۳ DM16436 اثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظريه کارشناسي/ عاطفه عباسي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۳-‎۴۷.
۳۴۶۱۴ DM16437 محدوده اعمال ماده 9 قانون مدني نسبت به تعهدات بين المللي دولت ايران/ وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۴۹-‎۶۷.
۳۴۶۱۵ DM16438 بازجستي تاريخي – تحليلي در چرايي حق دسترسي متهم به وکيل در دادرسي کيفري از منظر حق هاي رويه اي/ محمود بولاغ، مازيار خادمي، محمدشعيب عارفي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۶۹-‎۹۳.
۳۴۶۱۶ DM16439 تحليل پياده سازي ميانجي گري کيفري از منظر آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري/ عليرضا باوي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۳۴۶۱۷ DM16440 جستاري در باب زندانباني/ فرود شکوه مسقاني، اميررضا قانع.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۴۶۱۸ DM16441 تحليل شروع به جرم سرقت تعزيري در حقوق کيفري ايران/ ناصر قاسمي، امير مرادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۱.
۳۴۶۱۹ DM16442 نارسايي هاي تقنيني هيئت منصفه کارآمد در نظام حقوقي ايران/ محسن شريفي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۷.
۳۴۶۲۰ DM16443 قماربازي در فضاي مجازي از نظر حقوق کيفري/ مهدي چگني، سيداحمد موسوي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۳۱-‎۳۵۸.
۳۴۶۲۱ DM16444 انحلال قراردادهاي الکترونيکي از طريق عدم تنفيذ/ حميدرضا عليخاني، ايوب احمدپور، علي رفيعي مقدم.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۴۶۲۲ DM16445 مطالعه تطبيقي حمايت هاي حقوقي از زنان در نظام مستمري بازنشستگي در حقوق امريکا و ايران/ الهام اميري … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۲۳-‎۴۶.
۳۴۶۲۳ DM16446 سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسي ايران/ محمد حسيني، داود قاسمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۴۷-‎۷۰.
۳۴۶۲۴ DM16447 قراردادهاي خدمات سرمايه گذاري در صنعت نفت/ مسعود طاهري، مسعود البرزي ورکي، عبدالله کيايي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۳۴۶۲۵ DM16448 بررسي مبناي مسئوليت طرف مجري در حمل و نقل دريايي کالا/ عادل ظهيري … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۲.
۳۴۶۲۶ DM16449 قرادادهاي منعقده در محيط اينترنت در حقوق ايران و فرانسه/ محمد صحرائيان، مهدي زارع.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۱.
۳۴۶۲۷ DM16450 قرارهاي تامين کيفري اشخاص حقوقي/ علي پورقاسم، تهمورث بشيريه.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۷.
۳۴۶۲۸ DM16451 جايگاه احترام به کرامت انساني در ارتقاي اقتدار قضايي/ علي اعتمادي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۲.
۳۴۶۲۹ DM16452 طرق فوق العاده اعتراض به آراء کيفري در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق کامن لا/ لطف اله ميرهاشمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۱۲.
۳۴۶۳۰ DM16453 تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشري/ جزا ولدبيگي، ولي رستمي، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۷.
۳۴۶۳۱ DM16454 تحليل فقهي و حقوقي تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص/ علي جان سکندري، حسين احمري، مصطفي رجايي پور.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۶.
۳۴۶۳۲ DM16455 مفهوم و جايگاه صلاحديد در حقوق بين الملل/ محمدرضا سبحاني … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۳۴۶۳۳ DM16456 اخلاق و عدالت کيفري در دادگاه ويژه کيفري بين المللي نورنبرگ با تکيه بر حقوق بين المللي عرفي/ اشکان فاميل مدبران، رضا نيکخواه سرنقي، سيامک جعفرزاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۴۶۳۴ DM16457 نظارت قضايي بر تعقيب و تحقيق در ديوان کيفري بين المللي (Icc)/ عبدالرضا منصوري دهبيد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۴۹-‎۷۳.
۳۴۶۳۵ DM16458 ظرفيت هاي نظام حقوقي ايران در بهره مندي از سازمان هاي مردم نهاد به منظور فسادزدايي و شفافيت آفريني/ حميد رحيمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۴۶۳۶ DM16459 حفاظت از طبيعت در قبال خسارات ريزگردها در ديدگاه هاي حقوق اسلام و غرب/ يوسف محمدحسيني حاجي ور، جمشيد ميرزايي، سيدابراهيم موسوي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۴۶۳۷ DM16460 مطالعه تطبيقي اصل تناظر در حقوق ايران و فرانسه/ نورمحمد شيرمحمدي، محمدجواد صفار، وحيد قاسمي عهد.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۳۴۶۳۸ DM16461 حقوق برابر و خودمختاري اقتصادي اجتماعي و فرهنگي/ محمدمهدي صادقي، مسعود راعي، ليلا رئيسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۶.
۳۴۶۳۹ DM16462 هستي شناسي جرائم رايانه اي با توجه به قانون جرائم رايانه اي/ مهدي عبدي پور کشاورز، عباسقلي انصاري، حميد ششگل.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۹.
۳۴۶۴۰ DM16463 آفرينش و پويايي لکس مرکاتوريا در پرتو رويه داوري تجاري بين المللي/ ايوب پرتوي، مصطفي ماندگار، رضا زارعي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۱۵.
۳۴۶۴۱ DM16464 بررسي تاثير قرارهاي فرعي انگلستان در پيشگيري از جرم و اختيار پليس در صدور آن ها/ هادي همداني … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۸.
۳۴۶۴۲ DM16465 تحليل حقوقي – اقتصادي موانع سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران/ يحيي زاکرخواهي فرد، محمد صادقي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۲۳۹-‎۲۶۴.
۳۴۶۴۳ DM16466 چالش هاي حقوق بين الملل معاصر در حمايت از حقوق زنان (مطالعه موردي: منطقه خاورميانه)/ پگاه صحبايي، سيدباقر ميرعباسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۸۵.
۳۴۶۴۴ DM16467 ساختارهاي حمايتي از توليدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد ديجيتالي اروپا و رويکرد لايحه جديد مالکيت هاي ادبي، هنري و حقوق مرتبط ايران نسبت به آنها/ سعيد حبيبا، ميثم رضائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۴۶۴۵ DM16468 تحليل حقوقي و آسيب شناسي ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات هيئت وزيران و آثار مترتب بر آن/ مهناز مددکار حق جو … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۳۹-‎۶۲.
۳۴۶۴۶ DM16469 تاثير مشخصه هاي جرم بر تعيين مجازات/ نسرين مهرا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۴۶۴۷ DM16470 رفتار متقابل به عنوان شرط اجراي احکام خارجي: مطالعه در حقوق بين الملل خصوصي ايران و آمريکا/ محسن ايزانلو، روزبه جباري زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۳۴۶۴۸ DM16471 مفهوم و دامنه شمول عيوب مخفي کشتي در مقررات بين المللي حمل و نقل دريايي کالا/ امير صادقي نشاط، هادي مشهدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۴۶۴۹ DM16472 وضعيت حقوقي اسقاط قراردادي حق ارث از سوي وراث/ عليرضا عالي پناه، محبوب خدائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۵.
۳۴۶۵۰ DM16473 تحليلي نوين بر حمايت اقتصادي از زوجه در قانون حمايت از خانواده (1391)/ جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۴۶۵۱ DM16474 مطالعه تطبيقي حقوق و وظايف اعضاي خانواده در دين زردشتي و اسلام/ کلثوم غضنفري، حسين بادامچي، پروين داوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۲۷.
۳۴۶۵۲ DM16475 توافقات کنترل در قراردادهاي سرمايه گذاري خطرپذير/ محمد سلطاني، محمدطاهر اعظم پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۷.
۳۴۶۵۳ DM16476 واکاوي سياست گذاري تقنيني ايکائو در قبال اقدامات تروريستي/ پيمان نماميان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۶.
۳۴۶۵۴ DM16477 ضمانت اجراهاي حقوق تصويري ستارگان در حقوق ايران/ فيض الله جعفري، مهرناز مختاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۴.
۳۴۶۵۵ DM16478 جستاري بر مفهوم عدالت اداري/ بابک باصري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۹.
۳۴۶۵۶ DM16479 جايگاه مرتکبان جرايم تروريستي در احراز وضعيت پناهندگي/ فاطمه کيهانلو.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۲.
۳۴۶۵۷ DM16480 تاثير بازنشستگي کارمند در رسيدگي به تخلفات و اجراي مجازات هاي اداري/ محمد نکوئي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎88، زمستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۷.
۳۴۶۵۸ DM16481 چالش ارزهاي مجازي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با تاکيد بر اقدامات و توصيه هاي کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF)/ عباسعلي کدخدايي، حسام نوروزپور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۴۶۵۹ DM16482 بررسي اعمال دکترين پيوند واقعي در اعطاي تابعيت به کشتي توسط کشور صاحب پرچم/ سيدباقر ميرعباسي، سيدمصطفي هاشمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۲۹-‎۵۸.
۳۴۶۶۰ DM16483 فرسايش حاکميت ملي در حقوق بين الملل معاصر: از حاکميت اقتدارگرا به سوي حاکميت مشروط/ سيدقاسم زماني، آرمين طلعت.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۵۹-‎۸۸.
۳۴۶۶۱ DM16484 قائم به شخص بودن داوري و استفاده از دستياران حقوقي در داوري بين المللي/ محمدجعفر قنبري جهرمي، سيدمحمدعلي عبداللهي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۳۴۶۶۲ DM16485 چالش هاي حقوقي قابليت هاي فضاي سايبري در پرتو ماده ۳۶ پروتکل يکم الحاقي ۱۹۷۷/ حسين شريفي طرازکوهي، جعفر برمکي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۴۶۶۳ DM16486 حمايت حقوق بين الملل از کودکان متولد از زنان قرباني خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه/ شهرام زرنشان، ريحانه زندي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۳۴۶۶۴ DM16487 نقض تعهد بين المللي ايالات متحده امريکا در قبال کاروان پناهجويان امريکاي لاتين/ فاطمه کيهانلو، هادي دادمهر.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۶.
۳۴۶۶۵ DM16488 حقوق بين الملل و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (موردکاوي: جايگاه گروه اقدام مالي)/ عليرضا ابراهيم گل، محمدصالح عطار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۲.
۳۴۶۶۶ DM16489 امکان سنجي جرم انگاري ژنوسيد سياسي با تکيه بر اسناد بين المللي؛ تطبيق واقعيت و حقوق بين الملل/ رضوان باقرزاده، مهدي حسين تبريزي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۰.
۳۴۶۶۷ DM16490 مشروعيت دکترين هر جا، هر زمان، دسترسي مديريت شده در حقوق بين الملل هسته اي/ هدايت الله شناسايي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۴.
۳۴۶۶۸ DM16491 رويکرد کلي به آيين عدم پايبندي در موافقت نامه هاي زيست محيطي چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لايه اوزن)/ عقيل محمدي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۴.
۳۴۶۶۹ DM16492 آزادي اراده طرفين در نظارت قضايي بر آراي داوري تجاري بين المللي/ علي رضائي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۲.
۳۴۶۷۰ DM16493 مفهوم مانع براي اعطاي معافيت به متعهد در دعاوي مرتبط با تحريم ها/ عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۰.
۳۴۶۷۱ DM16494 گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده (منتهي به اسفندماه ۱۳۹۸).- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۲، بهار – تابستان: ص ۳۵۱-‎۳۵۳.
۳۴۶۷۲ DM16495 ماهيت و اوصاف قرارداد بهره برداري از معدن/ حمزه اميني نسب، عباس ميرشکاري.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۰.
۳۴۶۷۳ DM16496 مباني و شرايط حجيت آراي کيفري در دعاوي مدني/ سيروس حيدري، فضل الله فروغي، محمدرضا اعراب شيباني.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۴۶۷۴ DM16497 بررسي عوامل شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق مدني ايران/ حميد بذرپاچ … [و ديگران].- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۳۶.
۳۴۶۷۵ DM16498 بررسي تطبيقي امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ايران و انگليس/ محمود رضايي … [و ديگران].- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۴۷.
۳۴۶۷۶ DM16499 مفهوم و تاثير قوانين موجد حق در داوري داخلي با نگاهي به رويه قضايي/ احسان مظفري، محمود قيوم زاده، محمدرضا پاسبان.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۴۸-‎۵۵.
۳۴۶۷۷ DM16500 مطالعه تفصيلي مفهوم مصرف کننده در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي دستورالعمل هاي اروپايي و حقوق فرانسه و انگلستان/ يوسف براري چناري، عباس قاسمي حامد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۵۶-‎۶۶.
۳۴۶۷۸ DM16501 مغايرت اصولي قراردادهاي مبادلاتي با موضوع صرف اوراق اعتباري/ مرتضي حاجي پور، عيسي صفرپور سدهي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۷۶.
۳۴۶۷۹ DM16502 حقوق قرارداد و عدالت توزيعي/ جلال سلطان احمدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۹۰.
۳۴۶۸۰ DM16503 تهديدهاي پيش روي اموال فکري و نحوه مقابله با آنها/ اصغر محمودي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۰.
۳۴۶۸۱ DM16504 جايگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهاني تجارت/ سيدقاسم زماني، هدي شکيب منش.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۲۴۹-‎۲۷۲.
۳۴۶۸۲ DM16505 بررسي مفهوم آب هاي تاريخي با تاکيد بر پرونده درياي چين جنوبي/ الهام امين زاده، زهراسادات شارق.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۷۱-‎۹۹.
۳۴۶۸۳ DM16506 دستور موقت و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر/ مهريار داشاب.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۲۷۳-‎۲۹۷.
۳۴۶۸۴ DM16507 تاملي در خصوص بهره برداري تجاري از ميراث فرهنگي زير آب با تاکيد بر رويکرد کنوانسيون 2001 يونسکو/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۳۴۶۸۵ DM16508 دادگاه عالي قانون اساسي مصر و کارآمدي نظارت اساسي بر قوانين در حقوق مصر/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۴۶۸۶ DM16509 حقوق حاکم بر فرآيند برچيدن تاسيسات نفت و گاز/ عبدالحسين شيروي خوزاني، مهين فلاحتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۸۲.
۳۴۶۸۷ DM16510 واکاوي ماهيت تملک قهري املاک واقع در طرح هاي عمومي/ سيدياسر حسيني، سيدمحمدصادق طباطبايي، منوچهر توسلي نائيني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۴۹.
۳۴۶۸۸ DM16511 مشروعيت محاکم قضايي ايجاد شده توسط گروه هاي مسلح غيردولتي/ سيدحسام الدين لساني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۴۶۸۹ DM16512 ملاک تمييز کارگر از کارمند در نظام حقوقي ايران/ مجيد نجارزاده هنجني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۹-‎۲۴.
۳۴۶۹۰ DM16513 موانع اجراي آراي ايکسيد در اتحاديه اروپا: تحليلي بر راي ميکولا/ علي حسنخاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۲۵-‎۴۸.
۳۴۶۹۱ DM16514 رويکرد دادگاه هاي قانون اساسي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نسبت به آراي مقدماتي ديوان دادگستري اتحاديه/ عليرضا جلالي، محمد ابوعطا.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۴۶۹۲ DM16515 جانشيني دولت ها در زمينه حق بر تقاضاي جبران خسارت/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۴، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۲۶.
۳۴۶۹۳ DM16516 شروط محدودکننده و ساقط کننده مسووليت بيمه گذار در بيمه مضاعف (با تاکيد بر حقوق انگليس)/ زهرا بختياري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۴۶۹۴ DM16517 تحليل ميزان آگاهي مديران و مربيان ورزش از شاخص هاي مسئوليت مدني در زمينه فعاليت هاي ورزشي/ اصغر حقيقي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۳۱-‎۵۸.
۳۴۶۹۵ DM16518 بررسي تطبيقي ماهيت و آثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کيفري ايران و آمريکا/ هادي رهبري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۵۹-‎۷۸.
۳۴۶۹۶ DM16519 تبيين مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ايران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني/ حليمه خليلي، رضا سلطاني، محمود جلالي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۳۴۶۹۷ DM16520 تاثير وضع مالي زوج بر انواع مهريه/ شکرالله نيکوند، شبنم بشير تاش.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۶.
۳۴۶۹۸ DM16521 جستاري در باب مباني تجري در قياس با جرم محال/ سلمان نصراللهي بروجني، محمدرضا کاظمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۴۶۹۹ DM16522 شرط ضمان بر مستودع در عقد وديعه/ حسين وليپوري، سيدابراهيم موسوي، فيروز احمدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۴.
۳۴۷۰۰ DM16523 رويکرد سياست جنايي در حمايت از حقوق اساسي ملت با تاکيد بر مداخله دولت (حکومت) و جامعه مدني/ سيدمحمد فرخ رضا شفيعي، سلمان کوناني، سميرا گلخندان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۶.
۳۴۷۰۱ DM16524 آسيب شناسي سياست کيفري ايران در حوزه جرايم اقتصادي/ عليرضا باوي، رجب گلدوست جويباري، حسين غلامي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۴۷۰۲ DM16525 فرزندخواندگي در پرتو قوانين داخلي و رويه قضائي محاکم انگلستان/ شيرين بشير تاش، گودرز افتخار جهرمي، سيدحسين صفايي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۳۳-‎۵۲.
۳۴۷۰۳ DM16526 تجاوز جنسي در روابط زناشويي از منظر حقوق و اجتماع در ايران و انگلستان/ زهرا کاظمي، قاسم قاسمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۵۳-‎۸۷.
۳۴۷۰۴ DM16527 مباني توجيهي ضرورت مداخله کيفري در حوزه حقوق مالکانه افراد نسبت به اراضي کشاورزي/ مينا افضليان، هوشنگ شامبياتي، باقر شاملو.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۴۷۰۵ DM16528 نگرشي نو بر معامله راهن نسبت به عين مرهونه (با مطالعه تطبيقي)/ آزاد فلاحي، فرزاد فلاحي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۴۷۰۶ DM16529 رويکرد انسان مدار به حق بر تامين اجتماعي از منظر قواعد حقوقي معاصر/ سيدفخرالدين حسيني فيروز، محمد شريف شاهي، قدرت الله نوروزي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۶.
۳۴۷۰۷ DM16530 مسئوليت کيفري پزشک ناشي از تحول مقررات سقط جنين در نظام هاي حقوقي ايران، انگليس فرانسه/ علي يوسف زاده … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۴۷۰۸ DM16531 دعاوي و مراجع رسيدگي به اختلافات ناشي از امر پزشکي/ حسن محسني، محسن عبدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۸-‎۳۷.
۳۴۷۰۹ DM16532 بررسي جايگاه بيماري هاي عصبي در موانع حضانت موضوع ماده 1173 قانون مدني/ محمدرضا زنگي آبادي، محمد اسحاقي آستاني، رحيمه خادمي پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۴۷۱۰ DM16533 سنجش ميزان آگاهي عاملان انتقال بيماري ايدز از مسووليت هاي فقهي – حقوقي مترتب بر انتقال بيماري (مطالعه موردي شهرستان زابل در سال 13۹۵)/ فاطمه منصوري، سميه شهرکي ده سوخته، اميرحمزه سالارزايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۲.
۳۴۷۱۱ DM16534 مسووليت معتوه در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق مصر/ ابوالحسن شاکري، سجاد سليماني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۴.
۳۴۷۱۲ DM16535 مطالعه تطبيقي ابعاد حقوقي انجماد انسان در حقوق ايران و آمريکا/ ناهيد صفري، سپيده بوذري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۶.
۳۴۷۱۳ DM16536 مراجع شبه قضايي رسيدگي کننده به تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات نظام سلامت/ نرگس باقري مطلق، عباس قاسمي حامد.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵1، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۵.
۳۴۷۱۴ DM16537 پيشگيري اجتماعي رشدمدار از بزهکاري اطفال در سياست جنايي اسلام با تاکيد بر آموزه هاي قرآني/ نسرين مهرا.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵3، زمستان: ص ۹-‎۲۵.
۳۴۷۱۵ DM16538 جرم شناسي صلح طلب: رويکرد آن به جرم و راهکارهاي مقابله با جرم/ علي صفاري، راضيه صابري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵3، زمستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۶.
۳۴۷۱۶ DM16539 اهم چالش ها و بايسته هاي تقنين در جرم جعل/ احمد حاجي ده آبادي، يدالله جعفري ندوشن.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۴۱-‎۶۳.
۳۴۷۱۷ DM16540 اقليت ها در جست و جوي نظام خاص حقوق بشر؛ مطالعه موردي شيعيان عربستان سعودي/ ياسر مکرمي قرطاول، بيژن عباسي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۸۴.
۳۴۷۱۸ DM16541 نقش احکام فقهي اسلامي در نظام حقوق جزايي کشورهاي مهم اسلامي: مقايسه تطبيقي کشورهاي ايران، عراق، عربستان و مصر/ غلامرضا پيوندي، سيدعليرضا ميربد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۲۷.
۳۴۷۱۹ DM16542 مسئوليت مدني ناشي از توليد ربات هاي مبتني بر هوش مصنوعي خودمختار/ محمود حکمت نيا، مرتضي محمدي، محسن واثقي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۵۵.
۳۴۷۲۰ DM16543 امکان سنجي تغيير موضوع در ولايت قهري فرزندان/ کبري پورعبدالله.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، تابستان: ص ۲۹-‎۵۰.
۳۴۷۲۱ DM16544 ممنوعيت حبس زوج معسر در پرداخت مهريه با رويکرد تحکيم خانواده/ عاتکه قاسم زاده، علي اکبر ايزدي فرد، سعيد ابراهيمي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، تابستان: ص ۵۱-‎۶۸.
۳۴۷۲۲ DM16545 ارتقاي جايگاه زنان در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۴۷۲۳ DM16546 حقوق بانوان متهم در نظام حقوقي ايران/ اعظم مهدوي پور، مجتبي اصغريان، سيدمحمدرضا نقيبي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۲.
۳۴۷۲۴ DM16547 قلمرو آزادي زن پس از ازدواج/ محمد اسحاقي، مهديه شعباني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۳۴۷۲۵ DM16548 حقوق اقليت هاي قومي – مذهبي در اسناد بين المللي حقوق بشر/ مليحه نيک روش رستمي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۳-‎۵۹.
۳۴۷۲۶ DM16549 کرامت انساني و حقوق بشر؛ بررسي مقوله کرامت در اسناد بين المللي حقوق بشر/ سيدمحمدجواد قربي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎19، بهار: ص ۶۱-‎۱۰۵.
۳۴۷۲۷ DM16550 تاملي بر کارآمدي کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان و کنوانسيون 2011 استانبول از نظر پيش گيري و مبارزه با خشونت عليه زنان/ علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۵.
۳۴۷۲۸ DM16551 واکاوي مقايسه اي حقوق اقتصادي زنان در پرتو قوانين شرع اسلام و جامعه بين الملل/ مليحه فرجي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۳۴۷۲۹ DM16552 تاثير جرم انگاري بر وضعيت معاملات ارز غيرمجاز با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ سجاد عسکري، حسين شفيعي فيني، سيدمرتضي شهيدي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، پاييز: ص ۲۱-‎۴۷.
۳۴۷۳۰ DM16553 تاثير اختلاف مباني در استصحاب بر اختلاف فتاوي فقيهان در پاره اي از احکام خيار غبن و عيب با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمدصادق موسوي، سيدمحسن آزيز، سيدعلي رضوي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، پاييز: ص ۷۳-‎۹۰.
۳۴۷۳۱ DM16554 سياست گذاري ارکان مسئوليت کيفري در حقوق ايران و انگلستان با نگرشي بر نظرات امام خميني (س) و ديگر فقها/ نسرين مهرا، بهروز نوروزي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، پاييز: ص ۹۱-‎۱۲۹.
۳۴۷۳۲ DM16555 موضوع شناسي حريم املاک بر پايه مباني فقهي و حقوقي با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)/ محمدحسين ناظمي اشني.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۴، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up