تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۷۳۳ نظام حقوقي بين المللي حاکم بر لوله هاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تکامل آن/ حسين شريفي طرازکوهي، حجت سليمي ترکماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۷-‎۳۲.
۳۴۷۳۴ قتل ناشي از تحريک بزه ديده در الگوواره حقوق کيفري ايران/ حسن پوربافراني، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۴۷۳۵ وضعيت اقدامات متقابل پس از ورود شوراي امنيت به حقوق عدم اشاعه/ مهدي خليلي طرقبه، ياسر سالاريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۵۷-‎۸۵.
۳۴۷۳۶ تحليل حقوقي تصويب کنوانسيون ۲۰۱۰ پکن در تقويت امنيت هوانوردي بين المللي در پرتو رويکردهاي بازدارندگي ايکائو/ هدايت الله شناسايي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۴۷۳۷ ارزيابي حق زنان به تصدي مناصب عمومي در آئينه فقه/ پرستو وثوقي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۴۶.
۳۴۷۳۸ مفهوم شناسي رفتار ارتکابي در جرم پولشويي در حقوق کيفري ايران و کنوانسيون مبارزه با فساد؛ مصاديق و خلاها/ ابوالحسن شاکري، عاطفه شيخ اسلامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۷۱.
۳۴۷۳۹ تيغ و ابريشم: تحليل مباني نظري مميزي آثار سينمايي/ وحيد آگاه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۱۷۳-‎۲۰۰.
۳۴۷۴۰ تفکيک مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير با عناوين مجرمانه مشابه/ کيومرث کلانتري، محمدصادق فرج پور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۱۹.
۳۴۷۴۱ ارتباط نظريه قوچ قرباني و عوام گرايي کيفري و تاثير آن بر سياست کيفري ايران/ سميه عزيزي، سيدمحمود ميرخليلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۲.
۳۴۷۴۲ واکاوي قانون جرم سياسي در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آيين دادرسي کيفري و اصل ۱۶۸ قانون اساسي/ ميررضا سليمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۰.
۳۴۷۴۳ نگرشي بر آزادي احزاب سياسي و محدوديت هاي موجه بر آن از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي بر اسناد بين المللي حقوق بشر و قوانين اساسي برخي کشورها/ محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۲.
۳۴۷۴۴ نسب کودکان متولد شده از رحم اجاره اي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه ايران و ترکيه/ ناصر بيرامي فارفار، نجمه رزم خواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۸۳-‎۲۹۸.
۳۴۷۴۵ مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از انتقال بيماري هاي مسري با تاکيد بر حقوق انگليس/ عليرضا رجب زاده، بهاره شفيعي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۲۹۹-‎۳۱۹.
۳۴۷۴۶ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشي به لايحه جديد/ مريم مرادي کرناچي، رسول پروين.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۵۱.
۳۴۷۴۷ تامين توافقي حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملک اراضي اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني)/ اميد محمدي، فاطمه نوري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۳۵۳-‎۳۶۸.
۳۴۷۴۸ نقش ارزش ها در قوانين براي حمايت از آثار غيرمنقول تاريخي ايران/ محمد صادقي، نرگس کريمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۳۶۹-‎۳۹۴.
۳۴۷۴۹ دلالت هاي جنايي اخلاق ناصري: خواجه نصيرالدين طوسي/ محمد فرجي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۳۹۵-‎۴۱۰.
۳۴۷۵۰ ضرورت ها و موانع مشروعيت بخشي به اتانازي در ايران/ علي نبي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۴۱۱-‎۴۳۸.
۳۴۷۵۱ حقوق شناسي و بررسي نظام حقوقي حاکم بر ثبت شرکت/ بهرام حسن زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۴۳۹-‎۴۶۹.
۳۴۷۵۲ عمليات اجرايي حقوق دريايي و جمع آوري اطلاعات در عصر امنيت دريايي/ نگارنده داگلاس گيلفويل؛ مترجمين حسين صادقي، زهرا علي همتي، مهدي ناصر.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎41، بهار: ص ۴۷۱-‎۵۰۹.
۳۴۷۵۳ DM16556 مباني فقهي مشروعيت نکاح معاطاتي/ مريم آقايي بجستاني، فاطمه شکري، نرگس خاتون اميني کمرودي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۷.
۳۴۷۵۴ DM16557 بررسي اثر اذن در نکاح؛ نيابت يا اباحه؟/ محمدمهدي حميدي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۱.
۳۴۷۵۵ DM16558 آيين دادرسي دعاوي خانوادگي در قانون جديد حمايت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر اين دعاوي/ ناهيد صفري.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۳۴۷۵۶ DM16559 مديريت ريسک در بزهکاري اطفال/ سميه رحيميان گوار، رضا فاني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎7۱، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۱۰۱.
۳۴۷۵۷ DM16560 بررسي و نقد سلب آزادي افراد تا زمان اداي ديون مالي در دعاوي مطالبه مهريه/ ابراهيم عزيزي، فرهاد عباسي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎7۱، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۴۷۵۸ DM16561 حقوق افراد داراي معلوليت در چارچوب خانواده از منظر موازين بين المللي/ محيا صفاري نيا، معصومه منفرد مسقاني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎7۱، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۶.
۳۴۷۵۹ DM16562 ديه زن و سياست حقوقي ايران از تعهد به مباني فقهي تا موازين حقوق بشري/ قادر احمدي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۴۷۶۰ DM16563 تاملي فقهي در مشروعيت ماليات بر هبه/ عبدالله باقري، سيدمحمدصادق احمدي، غلامحسين مسعود.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۴۷۶۱ DM16564 مباني فقهي و حقوقي قتل ناشي از ترک فعل در حقوق ايران با نظرداشتي بر نظام حقوقي کامن لا/ حمزه بيگي هرباغ، کيومرث کلانتري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۵۱-‎۶۷.
۳۴۷۶۲ DM16565 بررسي سن رشد در امور غيرمالي/ عليرضا پوراسماعيلي، محمد عابدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۶۸-‎۸۹.
۳۴۷۶۳ DM16566 بررسي فقهي – حقوقي شيوه هاي جايگزين معامله اوراق سلف نفتي در بازار ثانوي/ عبدالحسين شيروي، هادي رحماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۹۰-‎۱۲۳.
۳۴۷۶۴ DM16567 فلسفه اعمال مجازات هاي محدودکننده آزادي از منظر ضوابط تعزير/ محمدهادي صادقي، جواد رياحي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۱۲۴-‎۱۴۵.
۳۴۷۶۵ DM16568 مجازات معاونت به گونه امساک در فقه شيعه و حقوق کيفري ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، اسحاق کريمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۱۴۶-‎۱۷۱.
۳۴۷۶۶ DM16569 مشروعيت رسيدگي به جرايم زيست محيطي ناشي از آلودگي مواد نفتي توسط محاکم کيفري بين المللي از منظر فقه اسلامي/ حسين فروغي نيا، علي اشرفيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۳۴۷۶۷ DM16570 قلمرو اختيار قاضي در اعمال مجازات با رويکردي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ عباس کلانتري، محسن اکبري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۸، زمستان: ص ۱۹۲-‎۲۱۵.
۳۴۷۶۸ DM16571 جستاري در ادوارنگاري فقه اماميه/ منصور اميرزاده جيرکلي، اکبر فلاح.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۱۱-‎۴۷.
۳۴۷۶۹ DM16572 موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج از منظر فقه و حقوق/ عبداله بهمن پوري، محسن تسليخ.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۴۷۷۰ DM16573 بررسي نظريه طلاق حاکم در صورت اعسار متاخر زوج از پرداخت نفقه/ سيامک جعفرزاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۷۱-‎۸۸.
۳۴۷۷۱ DM16574 تبيين فقهي قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعاي پرداخت/ مهدي حسن زاده، ژيلا قهرماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۸۹-‎۱۱۳.
۳۴۷۷۲ DM16575 ولايت حاکم شرع بر تزويج و طلاق سفيه و مجنون از نظر اماميه و اهل سنت/ عبدالجبار زرگوش نسب، محدثه آبيار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۴۰.
۳۴۷۷۳ DM16576 مقايسه اجاره اشخاص با قراردادهاي کار، جعاله و مقاطعه کاري در حقوق ايران و فقه اسلامي/ ابوالفضل صبحي کمال، غلامعلي سيفي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۵۷.
۳۴۷۷۴ DM16577 جايگاه عرف در حقوق شهروندي/ فاطمه عرب احمدي، احمدرضا خزائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۴۷۷۵ DM16578 تاثير مرگ قاتل عمد بر ثبوت ديه در حقوق کيفري ايران/ مجيد قورچي بيگي، علي ملکي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۳۴۷۷۶ DM16579 اعتبار و اثر حاکميت نظام اقناع وجدان قاضي بر هدف دادرسي/ رحمان ولي زاده، سيدمحمدصادق موسوي، اصغر عربيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص ۲۰۳-‎۲۲۱.
۳۴۷۷۷ DM16580 امکان سنجي توقيف مبلغ تسهيلات بانکي در حقوق ايران/ مصطفي السان، سجاد ياوري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۴۷۷۸ DM16581 تحليل کارکرد قاعده هشدار در مسئوليت ناشي از توليد/ عليرضا باريکلو، زينب حسامي شهرضايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۹-‎۶۷.
۳۴۷۷۹ DM16582 نظارت مراجع برون سازماني بر هنجارگذاري مقامات قضايي/ کرامت بلاغي، غلامحسين مسعود، محمدکاظم عمادزاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۴۷۸۰ DM16583 رويکرد قوانين داخلي و اسناد بين المللي به مبناي مسئوليت مدني ناشي از افشاي اسرار تجاري/ محمدرضا حسين پور، علي زارع.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۳-‎۱۲۵.
۳۴۷۸۱ DM16584 معيار ارزيابي نتايج حاصل از مطالعات و پژوهش هاي علمي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني، داوري هاي سرمايه گذاري و مقررات داوري ايران/ علي رضايي، مجيد سربازيان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۶۳.
۳۴۷۸۲ DM16585 رهيافت هاي حاکم بر دادرسي پذيري حق بر سلامت در نظام هاي منطقه اي حقوق بشر/ سيدجمال سيفي، هيوا حاجي ملا.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۴.
۳۴۷۸۳ DM16586 شناخت اشخاص و اسناد اجرايي مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵/ عبدالله شمس، غزل غفوري اصل.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۱.
۳۴۷۸۴ DM16587 چالش تعهد بر افشا در تامين مالي هزينه هاي داوري تجاري بين المللي توسط ثالث/ عبدالحسين شيروي، اعظم انصاري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۶.
۳۴۷۸۵ DM16588 قاعده منع استرداد مجرمان سياسي در پرتو اجراي قانون جرم سياسي/ محمدهادي صادقي، فضل اله فروغي، بهزاد جودکي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۹۱.
۳۴۷۸۶ DM16589 هماهنگ سازي حقوق خصوصي در اتحاديه اروپا/ امير صادقي نشاط، حسنا حاج نجفي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۲۸.
۳۴۷۸۷ DM16590 ارزيابي قاعده شدت کافي در رويه ديوان کيفري بين المللي/ علي حسن بابايي، احمدرضا توحيدي، محمود قيوم زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۶۹.
۳۴۷۸۸ DM16591 ظهور عوامل غيردولتي تروريستي: تعهدات بين المللي و چالش نظارت بر سلاح هاي کشتارجمعي/ محمود جلالي، فرزانه پورسعيد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۱-‎۱۱۰.
۳۴۷۸۹ DM16592 کاهش خطر تحريم شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران؛ واکاوي راهکارها با تمرکز بر قوانين تحريمي اتحاديه اروپا/ سيدمحمدحسن رضوي، محمدرضا سالاري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۴۶.
۳۴۷۹۰ DM16593 تعهد به همکاري در پايان بخشيدن به نقض تعهدات ناشي از قاعده ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي در پرتو حقوق مسئوليت بين المللي/ اکبر زارع، صابر نياوراني، محسن عبدالهي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۷.
۳۴۷۹۱ DM16594 پيدايش مفهوم امر عمومي در مشروطيت/ سيدناصر سلطاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۵-‎۲۰۱.
۳۴۷۹۲ DM16595 تعامل ميان حقوق بين الملل سرمايه گذاري و حقوق بين الملل بشردوستانه در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از مخاصمات مسلحانه/ علي شهبازيان، سيدباقر ميرعباسي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۳-‎۲۲۳.
۳۴۷۹۳ DM16596 رويکرد کنوانسيون حقوق درياها نسبت به مديريت و بهره برداري منابع ژنتيک درياهاي آزاد و تسهيم منافع آن/ جواد صالحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۵-‎۲۵۱.
۳۴۷۹۴ DM16597 تعليق تاثير و تعليق انحلال در عمل صدور، ظهرنويسي و ضمانت اسناد تجارتي و قبول برات/ مجيد قرباني لاچواني، فرشته دارش.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵۳-‎۲۸۱.
۳۴۷۹۵ DM16598 مفهوم قانون اساسي در انديشه جان رالز/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۷-‎۲۷۳.
۳۴۷۹۶ DM16599 چالش هاي اجراي اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هواي پاک ايران/ آيت مولائي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۷۵-‎۳۰۶.
۳۴۷۹۷ DM16600 نگرش هاي اخلاقي اصلاح مدار مجازات هاي سالب آزادي اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان/ سيده آمنه بني هاشمي کهنکي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۴۳-‎۶۰.
۳۴۷۹۸ DM16601 تاملي بر نهاد معافيت از کيفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقي/ زهرا جمادي، محمود مالمير، محمدرضا شادمان فر.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۲.
۳۴۷۹۹ DM16602 تبيين و بررسي چيستي و اعمال اصل عدم تبعيض در قراردادهاي گروه بي/ پروانه زماني جباري … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۲.
۳۴۸۰۰ DM16603 مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقي دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين الملل/ حسين دعاگو، سيدمحمد هاشمي، علي زارع.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۳۴۸۰۱ DM16604 واکاوي اخلاقي مطالعه تطبيقي حقوق حاکم بر اختتام قراردادهاي سنتي و الکترونيکي در ايران و آنسيترال/ اکبر زماني، محمود عرفاني، حسين مهرپور محمدآبادي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۳.
۳۴۸۰۲ DM16605 نگرشهاي اخلاقي و اصلاح مدار مجازات سالب آزادي اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان/ مجتبي فرح بخش، سيده آمنه بني هاشمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۹.
۳۴۸۰۳ DM16606 تدابير و راهکارهاي شمول و افزايش ضمانت اجراي تعهدات حقوق بشري در نسل جديد معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري/ محسن عبدالهي، نفيسه شاکري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۴.
۳۴۸۰۴ DM16607 ساختار اخلاقي در حدود آزادي اطلاعات و فيلترينگ در ايران/ ولي ميرزايي، امير وطني، مهدي عباسي سرمدي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۷۶.
۳۴۸۰۵ DM16608 تحليل اخلاقي موارد انحلال اجاره در حقوق ايران و فرانسه/ بهروز نعمتي، احمد شمس، محمود عرفاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۰.
۳۴۸۰۶ DM16609 جايگاه و نقش آفريني تعهد اخلاقي در انتقال اجرائي اسناد در حقوق ايران/ عزيز ورزند، سيدعلي خزائي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۳۷.
۳۴۸۰۷ DM16610 مولفه هاي اخلاقي در اقتدار قضايي با محوريت حقوق ايران/ علي اعتمادي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۵-‎۲۴.
۳۴۸۰۸ DM16611 معافيت از کيفر در فقه اسلامي؛ ميانکنشي اخلاق، تربيتي و حقوقي/ زهرا جمادي، محمود مالمير، محمدرضا شادمان فر.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۵-‎۵۸.
۳۴۸۰۹ DM16612 ساختارسازي عدالت اجتماعي – کيفري با نهادينه کردن نظام نيمه آزادي/ نفيسه جلالي، ايرج گلدوزيان، حسين غلامي دون.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۴۸۱۰ DM16613 چالش هاي اخلاقي کاربرد فناوري نانو تکنولوژي در کشف جرم/ رضا سعودي، سيدقاسم زماني، ابومحمد عسگرخاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۴۸۱۱ DM16614 شناسايي و اعتباريابي اصول اخلاقي و سلوک حرفه اي وکالت از نظر موکلان/ ولي شيرپور.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۱.
۳۴۸۱۲ DM16615 امکان سنجي صيانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوي سرمايه گذاري بين المللي/ محسن عبدالهي، نفيسه شاکري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۵۹.
۳۴۸۱۳ DM16616 تبعات و آثار اجتماعي اصل منع توقف اجراي احکام مدني/ علي حسن عسکري، مسعودرضا رنجبر، حکمت الله عسکري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۷۵.
۳۴۸۱۴ DM16617 نقش مکانيزم هاي حقوقي و اخلاقي در پيشبرد اهداف صنعت بيمه هاي دريايي P&I Club/ امير قيصرزاده، محمود عرفاني، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۴.
۳۴۸۱۵ DM16618 سازکارهاي اخلاقي در حمايت از رنج ديدگان در سکوت با رويکرد کاهش رقم سياه جرائم عليه اطفال/ مريم محمدي نوقي زاده … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۱.
۳۴۸۱۶ DM16619 مباني کيفرزدايي ميان کنشي اخلاقي فلسفي و حقوقي/ گلناز مرادي پسند، تهمورث بشيريه، حسين غلامي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۸۵.
۳۴۸۱۷ DM16620 حق و تکليف در نظام تامين اجتماعي وظيفه حقوقي و اخلاقي دولت/ محمدرضا نجف آبادي پور، ابوالفضل جعفرقلي خاني، طيبه بلوردي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎3، بهار: ص ۳۰۱-‎۳۲۰.
۳۴۸۱۸ DM16621 تعهدات اخلاقي طرفين در قراردادهاي نفتي باي بک (بيع متقابل) در ايران/ فرزام اردلان، نجات علي الماسي، منصور عطاشنه.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۵-‎۱۸.
۳۴۸۱۹ DM16622 حمايت از حريم خصوصي در فضاي سايبر با تاکيد بر اصول اخلاقي و فقهي/ حسن باديني، غفور خوئيني، حمزه کرمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۴۱-‎۵۴.
۳۴۸۲۰ DM16623 توصيه اخلاقي و لزوم تقدم حق عمومي در حيازت مباحات و معادن عامه/ سيدهاشم بطحايي، سيدعلي اکبر تقويان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۵۵-‎۷۰.
۳۴۸۲۱ DM16624 بررسي مدارا و کج تابي سازش در دعاوي جمعي تجاري/ سعيد جوهر، شکرالله نيکوند.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۷۱-‎۸۶.
۳۴۸۲۲ DM16625 بررسي جايگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندي با تاکيد بر اصول اخلاقي/ آرزو حسينيه، علي حاجي پور کندرود.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۳.
۳۴۸۲۳ DM16626 تحليلي بر ماهيت اخلاقي و حقوقي قواعد آمره در داوري تجاري بين المللي/ امين رستمي، مسعود زماني، منوچهر توسلي ناييني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۸.
۳۴۸۲۴ DM16627 جايگاه اخلاق در مالکيت با محوريت قاعده تسليط و حاکميت عمومي/ زهرا سرحدي، سيدمحمدمهدي غمامي، توکل حبيب زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۴.
۳۴۸۲۵ DM16628 نقض حقوق مولف در فضاي سايبر و پيامدهاي اخلاقي آن/ محمد شکوري گرکاني، نجادعلي الماسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۴۸۲۶ DM16629 بررسي ارزشي – حقوقي رويکرد حاکميت ايران به خصوصي سازي/ امين اله صمدي، ابوالفضل جعفرقليخاني، محمدرضا يوسفي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۶.
۳۴۸۲۷ DM16630 سنجش اخلاقي انصاف مدارانه داوري پيش از رسيدگي هاي شبه قضايي در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر اصول دادرسي منصفانه/ جمشيد عباس زاده … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۱۴.
۳۴۸۲۸ DM16631 صيانت از قانون اساسي در رويه ديوان عدالت اداري با محوريت حرمت اشخاص و منع هتک حيثيت/ محمدجواد رضايي زاده، وحيد ملکي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۳.
۳۴۸۲۹ DM16632 بررسي چالش هاي اخلاقي حق سکوت متهم در نظام حقوقي ايران/ سيدعليرضا موسوي، مسعود قاسمي، محمدجواد جعفري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۴.
۳۴۸۳۰ DM16633 بررسي فقهي خيار غبن و حسن نيت در مذاهب خمسه و رابطه آن با اخلاق تجاري/ عبداله نارويي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۳۴۸۳۱ DM16634 تقويت مداخله وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقي/ امير وطني، حسين آقايي جنت مکان، محمدامين درويش.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۳.
۳۴۸۳۲ DM16635 بررسي و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ در رابطه با ضابطين و اقدامات آنها/ نادر مصطفايي، علي عباس زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۹-‎۲۷.
۳۴۸۳۳ DM16636 قتل عمد در حالت هيجانات روحي در فقه و حقوق کيفري ايران/ ميرحيدر ميرنقي زاده، علي کوچک بيگي، اکبر صفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۹-‎۴۷.
۳۴۸۳۴ DM16637 مکاتب و قلمرو جرم شناسي/ بهزاد ثابتي پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۹-‎۷۱.
۳۴۸۳۵ DM16638 حبس هاي خارج از زندان و نظارت بر آن/ کوثر دانشور وزيري، محمدعلي حاجي ده آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۷۳-‎۹۶.
۳۴۸۳۶ DM16639 بررسي علل ارتکاب جرم در نظام کيفري/ رضا روزبه.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۰.
۳۴۸۳۷ DM16640 تحليل حقوقي و اقتصادي از وثايق ملکي/ سيدمنصور توکلي ثاني، مهدي ابراهيم زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۳۴۸۳۸ DM16641 پسماندهاي حاشيه درياي خزر از منظر حقوق بين الملل محيط زيست/ جليل توکلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
۳۴۸۳۹ DM16642 بررسي و تحليل حقوقي ماده ۷۷ قانون شهرداري/ بهنام محمدزاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۶۸.
۳۴۸۴۰ DM16643 تحليل روش هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي بيمه حمل و نقل دريايي داخلي و بين المللي/ اشرف نصيرپور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۶۹-‎۲۰۰.
۳۴۸۴۱ DM16644 بررسي و تحليل شروط نامشروع در حقوق موضوعه ايران/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۲۵.
۳۴۸۴۲ DM16645 بررسي و تحليل حقوقي داوري در حقوق تجارت بين الملل/ وحيد خسروي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۳۴۸۴۳ DM16646 مسئوليت مدني در جامعه ورزشي در حقوق موضوعه ايران/ فريبا جليليان، محبوبه رومياني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۶۳.
۳۴۸۴۴ DM16647 ضمان درک با نگاهي بر شرط کاهش، افزايش و اسقاط آن/ ابوالفضل اکبرپور شالي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۶۵-‎۲۷۳.
۳۴۸۴۵ DM16648 خسارت ناشي از تاخير در تحويل کالا و خسارات معنوي و اقتصادي در خصوص حمل و نقل دريايي/ نرگس سادات هاشميان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۷۵-‎۲۹۶.
۳۴۸۴۶ DM16649 جايگاه قانوني عدل الهي و عدالت در جامعه/ علي اشرف باقري، شهلا رضايي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۳۴۸۴۷ DM16650 مسئوليت مدني سرپرست صغير و مجنون/ بهروز پرون.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۲۳-‎۳۵۰.
۳۴۸۴۸ DM16651 تضمين حقوق متهم در قوانين جزايي ايران/ مسلم مستقيمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۵۱-‎۳۶۴.
۳۴۸۴۹ DM16652 بررسي حقوقي مالکيت خصوصي در راستاي منافع عمومي/ کمال پندار.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۶۵-‎۳۸۵.
۳۴۸۵۰ DM16653 مسئوليت مدني مشاوران حقوقي/ مهدي رحماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۸۷-‎۳۹۸.
۳۴۸۵۱ DM16654 جايگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقي ايران/ شايان رضائي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۹۹-‎۴۱۰.
۳۴۸۵۲ DM16655 نگاهي تحليلي به ايفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنايي بر اصل نسبي بودن قراردادها/ نادر دهقان دهنوي، محمدرضا سلطاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۱۱-‎۴۳۰.
۳۴۸۵۳ DM16656 بررسي تحليلي – انتقادي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ مهدي نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۳۱-‎۴۴۹.
۳۴۸۵۴ DM16657 توارث اجازه در معامله فضولي/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۵۱-‎۴۶۶.
۳۴۸۵۵ DM16658 شناخت مرجع قضايي صالح در منازعات ناشي از مسئوليت مدني/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۶۷-‎۴۸۲.
۳۴۸۵۶ DM16659 نگاهي بر مسائل مرتبط با خواسته دعوا/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۸۳-‎۴۹۱.
۳۴۸۵۷ DM16660 آسيب شناسي امنيت شغلي و استخدامي در نظام حقوقي ايران/ مهدي نجفي، فروزان لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۹-‎۲۹.
۳۴۸۵۸ DM16661 بررسي جرمشناختي جرايم مالي کارکنان دولت (رويکرد کلان)/ اکرم اسلامي، محمدعلي حاجي ده آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۳۴۸۵۹ DM16685 نقض اينترنتي حقوق مالکيت صنعتي/ نرگس ساکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۵۷-‎۹۱.
۳۴۸۶۰ DM16662 بررسي نظام حقوقي بين المللي حمايت از محيط زيست دريايي با تکيه بر درياچه خزر در بستر آلودگي/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۸.
۳۴۸۶۱ DM16663 استرداد مجرمين در نظام هاي حقوقي ايران و کانادا و حقوق بين الملل/ مصطفي دل افروز، فروزان لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۴۸۶۲ DM16664 تعامل رسانه ها با سياست کيفري ايران در قبال جرايم مواد مخدر/ ابراهيم عرفاني، نادر مصطفايي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۷۴.
۳۴۸۶۳ DM16665 بررسي تحليلي – انتقادي اصل ۸۵ قانون اساسي/ مهدي نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۲.
۳۴۸۶۴ DM16666 بررسي بانکداري بدون ربا در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب در بانکداري اسلامي با رويکرد تجهيز و تخصيص منابع/ اکبر عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۴۸۶۵ DM16667 حق حبس مهريه زوجه در حقوق موضوعه/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۰.
۳۴۸۶۶ DM16668 نقش حقوق بين الملل در حمايت و ارتقاي اخلاق پزشکي/ حسنيه پيشدست.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۷۵.
۳۴۸۶۷ DM16669 حق تعيين سرنوشت اقتصادي با تاکيد بر رويه قضايي ايران/ نرگس سادات هاشميان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۷۷-‎۲۹۲.
۳۴۸۶۸ DM16670 ماهيت معامله فضولي/ مهدي رحماني منشادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۲.
۳۴۸۶۹ DM16671 ماهيت حقوقي وصيت به جزء مشاع از ترکه/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۲۶.
۳۴۸۷۰ DM16672 چگونگي مواجهه قوانين کيفري کشورهاي اسلامي با مجازات شرعي/ محبوبه کهزادي باصري، معصومه کهزادي باصري، مختار دهقان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۳۶.
۳۴۸۷۱ DM16673 عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان/ سيدحسين حسيني، محمدمصطفي محقي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۲.
۳۴۸۷۲ DM16674 بررسي صحنه جرم/ حميدرضا صديق نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۶۷.
۳۴۸۷۳ DM16675 بررسي حقوقي عمليات اجرائي در فروش مال مورد وثيقه/ ميرحسين ميرنقي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۶.
۳۴۸۷۴ DM16676 خشونت عليه زنان در دادگاه رواندا/ سحر ارجنه.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۳۸۷-‎۴۰۳.
۳۴۸۷۵ DM16677 مبناي فقهي مسئوليت مدني با نگاهي به قاعده لاضرر/ داريوش مقامي نيا.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۰۵-‎۴۲۶.
۳۴۸۷۶ DM16678 جنايات عليه بشريت در نسل هاي دادگاه هاي بين المللي کيفري با تاکيد بر دادگاه يوگسلاوي سابق/ سيده مريم موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۲۷-‎۴۴۱.
۳۴۸۷۷ DM16679 بررسي کيفري مجازات هاي جايگزين حبس/ مريم اجتنابي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۴۳-‎۴۵۷.
۳۴۸۷۸ DM16680 بررسي جزايي عناصر بزه جعل رايانه اي در حقوق ايران/ عطاالله محمدي فردوئي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۵۹-‎۴۷۶.
۳۴۸۷۹ DM16681 بررسي بزه ديده شناختي کودکان کار/ مريم شيشه گران، محمدعلي حاجي ده آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۷۷-‎۵۰۶.
۳۴۸۸۰ DM16682 تحليل حقوقي انتقال عين مستاجر در قانون مدني/ سولماز هادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۵۰۷-‎۵۳۲.
۳۴۸۸۱ DM16683 تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۵۳۳-‎۵۵۴.
۳۴۸۸۲ DM16684 اتلاف حکمي و موضوعي در حقوق ايران/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۵۵۵-‎۵۷۷.
۳۴۸۸۳ DM16686 ارتباط حقوقي بين علامت تجاري و امضاي الکترونيکي در اسناد/ الهام شراعي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۷-‎۲۱.
۳۴۸۸۴ DM16687 روند ابقاء، اجرا و اسقاط حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه ايران/ امين حسنوند.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۲۳-‎۳۹.
۳۴۸۸۵ DM16688 آسيب شناسي مقررات حمايتي از ضامن در ضمان تضامني در قانون تجارت با نگرشي بر لايحه تجارت/ علي رشيدي، قاسم يوسفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۴۱-‎۶۱.
۳۴۸۸۶ DM16689 تاثير ساختارهاي سياسي بر حقوق خصوصي در انقلاب اسلامي/ مريم عيسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۶۳-‎۸۷.
۳۴۸۸۷ DM16690 تبيين جايگاه دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران در دادرسي/ بهزاد ثابتي پور، ايوب احمد پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۸۹-‎۱۰۳.
۳۴۸۸۸ DM16691 تجزيه و تحليل وضعيت حقوقي و اقتصادي زيست محيطي ايران/ مهدي ابراهيم زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۳۴۸۸۹ DM16692 تحليل حقوقي تعديل وجه التزام در نظام حقوقي افغانستان و ايران/ محمداسحق رحيمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۳۴۸۹۰ DM16693 حضور داعش در عراق و تاثير آن بر امنيت ايران از نگاه شهروندان مهران/ هادي نجفي، جهانبخش مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۱۵۷-‎۱۷۷.
۳۴۸۹۱ DM16694 راه هاي پيشگيري از ارتکاب جرم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح/ سينا نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۱۷۹-‎۱۹۸.
۳۴۸۹۲ DM16695 جايگاه نقض تعهدات قراردادي در حقوق ايران و انگليس/ سولماز هادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۱۹۹-‎۲۳۰.
۳۴۸۹۳ DM16696 نقدي بر وکالت فروش خودرو و بررسي ماهيت حقوقي آن/ سيدعلي حجازي فر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۲۳۱-‎۲۴۷.
۳۴۸۹۴ DM16697 ايفاي دين توسط غيرمديون از روي ناچاري با تاکيد بر نظام حقوقي ايران و رويه قضايي/ فخراله ملايي کندلوس، عاطفه تخله.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۴۸۹۵ DM16698 دستورالعمل هاي بين المللي براي نيروهاي پليس در مقابله با جرايم عليه زنان و کودکان/ مجتبي موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۲۷۹-‎۲۹۷.
۳۴۸۹۶ DM16699 بررسي مسئوليت حقوقي ناشي از سقوط هواپيماي مسافربري در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ شيوا اسماعيلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۲۹۹-‎۳۲۰.
۳۴۸۹۷ DM16700 نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين المللي/ پريسا منصوري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۳۲۱-‎۳۴۱.
۳۴۸۹۸ DM16701 جايگاه حقوقي دکترين دولت ها در تفسير معاهدات بين المللي/ محمدصادق کريم آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۳۴۳-‎۳۷۰.
۳۴۸۹۹ DM16702 جايگاه حجاب در فقه اسلامي/ محمد شفيق اسکي، ميترا احمدي سوادکوهي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۳۷۱-‎۳۹۴.
۳۴۹۰۰ DM16703 بازبيني مقررات بين المللي داوري در اتاق بازرگاني/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد اول: ص ۳۹۵-‎۴۲۲.
۳۴۹۰۱ DM16704 بررسي جرم سياسي در ايران با تاکيد بر قانون مصوب ۱۳۹۵/ نهال زنديان.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۷-‎۳۰.
۳۴۹۰۲ DM16705 راهکارهاي قانوني و شرايط بهره مندي از بيمه طلاق/ نفيسه فريد عصر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۳۱-‎۶۴.
۳۴۹۰۳ DM16706 روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعليق در قانون کار/ ماندانا ياسمي فر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۶۵-‎۷۸.
۳۴۹۰۴ DM16707 اثر قبض در بعضي از عقود متعارف ميان افراد جامعه/ آرزو عامري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۷۹-‎۹۷.
۳۴۹۰۵ DM16708 بررسي حقوقي بيمه اجرت المثل زوجه در حقوق موضوعه ايران/ مهدي رضايي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۹۹-‎۱۱۱.
۳۴۹۰۶ DM16709 بررسي فقهي و حقوقي قاعده لاضرر در رويه قضايي کنوني/ هرمز عبداللهي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۱۱۳-‎۱۲۸.
۳۴۹۰۷ DM16710 بررسي تاثير عسر و حرج بر حقوق زوجه در نظام حقوق مدني ايران/ سياوش اسماعيلي، حسين اميني اسدآبادي، الهه خاکساري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۱۲۹-‎۱۶۳.
۳۴۹۰۸ DM16711 سير تحول جرم اختلاس در نظام کيفري ايران/ هادي نوري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۴۹۰۹ DM16712 تحليل آزادي مشروط زندانيان بر اساس قانون مجازات اسلامي/ حامد افشار.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۱۸۹-‎۲۰۸.
۳۴۹۱۰ DM16713 بررسي و تحليل ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد در حقوق ايران/ مهران نوروزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۲۰۹-‎۲۴۰.
۳۴۹۱۱ DM16714 بررسي داوري به عنوان يکي از طرق غيرقضايي حل و فصل اختلافات/ مريم نادعلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۲۴۱-‎۲۶۵.
۳۴۹۱۲ DM16715 تحليل و نقد ديدگاه شوراي بازنگري قانون اساسي درباره سياست هاي کلي نظام/ عنايت اله بامري نيا.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۲۶۷-‎۳۰۰.
۳۴۹۱۳ DM16716 تاثير تلفن همراه بر بحران هويت جوانان/ الهام کمري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۳۰۱-‎۳۲۶.
۳۴۹۱۴ DM16717 بررسي ميزان هوش هيجاني در زندانيان مرد زندان مرکزي ياسوج/ فاطمه ياري نسب، کامروز اميني، آرش سالاري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۳۲۷-‎۳۳۵.
۳۴۹۱۵ DM16718 تاثير کيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي و تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران/ ريحانه طهماسبي کهياني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۳۳۷-‎۳۵۸.
۳۴۹۱۶ DM16719 بررسي شروط ناعادلانه قرارداد ليسانس در نظام حقوقي ايران/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎9، بهار، جلد دوم: ص ۳۵۹-‎۳۸۷.
۳۴۹۱۷ DM16720 تاثير تکنيک هاي جديد درمان ناباروري در الغاي تفريق زوجين با تاکيد بر رويه قضايي/ عباس پيمانفر، سيدعباس سادات حسيني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۷-‎۴۹.
۳۴۹۱۸ DM16721 مسئوليت نيابتي، تطبيقي در حقوق ايران و انگليس/ امين زين الديني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۴۹۱۹ DM16722 آموزش دهي و يادگيري (آموزشي محورها) به عنوان جايگزين هاي حبس/ نيما نجفي، رضا ذوالقدر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۴۹۲۰ DM16723 بررسي نقض مالکيت فکري در فضاي مجازي/ فروزنده شفيعي، مجيد دهقان چناري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۹۵-‎۱۳۴.
۳۴۹۲۱ DM16724 بررسي جزايي ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامي ايران/ سينا نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۴.
۳۴۹۲۲ DM16725 تحليل اراده باطني در اعمال حقوقي/ محسن احمدي براتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۲.
۳۴۹۲۳ DM16726 تبيين بنيادين مقتضاي اصل صحت با رويکردي نوين در احکام قضات/ امين حسنوند.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۱.
۳۴۹۲۴ DM16727 رابطه اختلالات رواني با بزهکاري و ارتکاب جرم/ ميثم بهرمند.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۴۰.
۳۴۹۲۵ DM16728 پيشگيري از بروز انديشه هاي مجرمانه با ديدگاه علوم انساني اسلامي/ عطاالله محمدي فردوئي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۷۳.
۳۴۹۲۶ DM16729 مطالعه تطبيقي زناي فريبکارانه در نظام حقوق کيفري ايران و انگلستان/ ميثم سليمان زاده، اباذر سلطاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۸.
۳۴۹۲۷ DM16730 تحليل فقهي و حقوقي ضمان معاوضي در تفاسخ يا اقاله در حقوق ايران/ محبوبه کم گويان.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲۹۹-‎۳۱۶.
۳۴۹۲۸ DM16731 بررسي حقوقي ايجاب معلق/ فرزانه باجلان، الهام شراعي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۱۷-‎۳۳۰.
۳۴۹۲۹ DM16732 اثر قاعده لاضرر در مسووليت مدني و نقش قاعده اقدام در اثر رافعيت آن/ حسين ولي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۳۱-‎۳۴۸.
۳۴۹۳۰ DM16733 نقش وکيل در دفاع از حقوق شهروندي/ نسيم خداخواه.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۶۴.
۳۴۹۳۱ DM16734 واکاوي حقوقي اصاله الصحه يا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ايران/ عباس درويشي، ميثم دوستي پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۶۵-‎۳۸۲.
۳۴۹۳۲ DM16735 تحليل راهکارهاي مناسب جهت پيشگيري از تکرار جرم و کاهش ميزان تعداد اطفال بزهکار در آينده/ ابراهيم صادق زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۰.
۳۴۹۳۳ DM16736 بررسي مباني فقهي جرم پولشويي/ دريا ميرزايي، محمدعلي حاجي ده آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۹-‎۲۵.
۳۴۹۳۴ DM16737 مطالعه و تحليل ابعاد تطبيقي و رابطه آن با قانون جزايي ايران/ آرزو عامري، زينب مفاخر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۴۹۳۵ DM16738 امکان سنجي جرم انگاري خودکشي و خودزني در حقوق کيفري ايران/ سيدمجتبي موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۵۱-‎۷۹.
۳۴۹۳۶ DM16739 دکترين رس ايپسا لوکويتور و کاربرد آن در مسئوليت مدني RES IPSA LOQUITUR/ ياشار طاهري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۸۱-‎۹۸.
۳۴۹۳۷ DM16740 سياست جنايي حمايت از شهود در دعاوي کيفري با رويکرد تقنيني حقوق جزايي/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۹۹-‎۱۲۸.
۳۴۹۳۸ DM16741 اصول و شرايط حقوقي انعقاد قراردادهاي آتي نفت در عرصه بين الملل/ ايمان سليماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۷.
۳۴۹۳۹ DM16742 عواقب مخرب و منفي ازدياد عناوين مجرمانه در نظام کيفري کنوني/ واهب لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۴۹۴۰ DM16743 اصول اساسي حقوق بيمار/ فاطمه باستاني، ميلاد رضائي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۱۰.
۳۴۹۴۱ DM16744 بررسي قاعده هشدار (تحذير) در مسئوليت مدني/ مهدي ابراهيم زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۱۱-‎۲۲۰.
۳۴۹۴۲ DM16745 بررسي وضعيت حقوقي استفاده از موشکهاي بالستيک توسط ايران و انطباق آن با مقررات بين المللي/ محمدجواد جديديان، افسانه مرادزاده رامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۲۱-‎۲۳۹.
۳۴۹۴۳ DM16746 ماهيت سياسي تئوري دولت حق بنياد در راستاي امکان سنجي و کار بست آن در نظام حقوقي ايران/ امين حسنوند.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۵۴.
۳۴۹۴۴ DM16747 تحليل تنظيم گري، خصوصي سازي در ايران/ حسين ولي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۵۵-‎۲۹۷.
۳۴۹۴۵ DM16748 قرارداد ساخت و بهره برداري و واگذاري/ فيروزه شاه حيدري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۹۹-‎۳۱۳.
۳۴۹۴۶ DM16749 بررسي و تحليل ژنوسايد در حقوق بين الملل/ جليل توکلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۳۱۵-‎۳۳۴.
۳۴۹۴۷ DM16750 سيستم ها و شرايط حاکم بر اجراي احکام خارجي در ايران/ فاطمه اندي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۳۳۵-‎۳۵۹.
۳۴۹۴۸ DM16751 حل و فصل اختلافات تجاري بر مبناي رويه داوري سازمان جهاني تجارت WTO/ کامل حميد.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۳۶۱-‎۳۹۰.
۳۴۹۴۹ DM16752 مصالح عمومي بعنوان مبناي جرم انگاري در حقوق کيفري غيراسلامي و اسلامي با تاکيد بر نظر امام خميني (س)/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد، فريبا کلام زاده عشرت آباد.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۳۹۱-‎۴۱۷.
۳۴۹۵۰ DM16753 تحليل حقوقي رهن بيمه نامه و وجوه افتراق آن با وثيقه در نظام حقوقي ايران/ ناهيدالسادات فاطمي قمشه.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۴۱۹-‎۴۳۹.
۳۴۹۵۱ DM16754 واکاوي معايب و مزاياي سيستم رسيدگي و تعيين مجازات در ديوان کيفري بين المللي/ سينا نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۴۴۱-‎۴۷۴.
۳۴۹۵۲ DM16755 بررسي و تحليل کيفري جرم و شخصيت در نظريه هاي انسان شناسي جنايي/ سيدساعي حاجي ميرسعيدي، سيدابراهيم حاجي ميرسعيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۴۷۵-‎۵۰۰.
۳۴۹۵۳ DM16756 پيشگيري از جرايم سايبري و محدوديت هاي حاکم بر آن/ سيدعباس جزايري، ميثم نعمت اللهي، امين اميريان فارساني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۹-‎۲۴.
۳۴۹۵۴ DM16757 بررسي حقوقي مهريه زوجه در نظام قانون گذاري ايران/ اکرم اکبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۵-‎۴۷.
۳۴۹۵۵ DM16758 بررسي ماهيتي ايجاب و قبول هاي الکترونيکي با نگاهي به کنوانسيون بيع بين المللي/ فيصل سعيدي، نسترن باران زهي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۹-‎۸۹.
۳۴۹۵۶ DM16759 بازتاب سياست کيفري ايران در قانون آيين دارسي کيفري مصوب 1392 در خصوص قرار ميانجي گري از سوي نهاد دادسرا در پرتو عدالت ترميمي/ کاوه رضايي … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۳۴۹۵۷ DM16760 بررسي فقهي احکام و شرايط فرزندخواندگي در اسلام/ خليل اله احمدوند، بهاره رفيعي، شهلا جاسمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۴۹۵۸ DM16761 بررسي و تحليل فقهي و حقوقي معاملات نسبت به عين مرهونه در نظام کنوني/ ابوالفضل محسن زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۴۹۵۹ DM16762 ضمانت اجراي معاملات معارض با نگاهي به رويه قضايي ايران/ حسين جاور، حسن جعفري، جلال حيدرپور.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۳۴۹۶۰ DM16763 تحليل و واکاوي ابعاد جرم کاوش غيرقانوني در اماکن و محوطه هاي باستاني/ شهلا گنجي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۳.
۳۴۹۶۱ DM16764 مسئوليت صندوق جبران خسارت بدني در جنايات/ وحيد رضواني، محمدخليل صالحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۲۹.
۳۴۹۶۲ DM16765 تحليل تطبيقي عدالت ترميمي با عدالت کيفري در نظام جزايي کنوني/ ژيلا محمودي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۵.
۳۴۹۶۳ DM16766 سياست جنائي تقنيني نظام حقوق ايران در خصوص سقط جنين/ باقر بهادري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۷.
۳۴۹۶۴ DM16767 صلاحيت دادگاه در دعاوي ناشي از تعهدات غير قراردادي/ رضا دهقاني، احد ميداني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۱۶.
۳۴۹۶۵ DM16768 موانع حقوقي جذب و پذيرش سرمايه گذاري خارجي در ايران/ کامل حميد.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۳۱۷-‎۳۵۴.
۳۴۹۶۶ DM16769 معيارهاي تشخيص و مصاديق سبب اقوي از مباشر در قوانين جزايي و فقه/ مريم گنجي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۳۵۵-‎۳۷۹.
۳۴۹۶۷ DM16770 بررسي و تحليل بازدارندگي کيفرشناسي نوين در علوم جزايي و کيفري/ سيدصابر بهمني فخر.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۳۸۱-‎۴۰۹.
۳۴۹۶۸ DM16771 الزام کيفري به نظام مندي سازي مسئوليت کيفري در رسانه هاي الکترونيکي/ واهب لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۴۰.
۳۴۹۶۹ DM16772 تحليل نگرش کارشناسان حقوقي به دلايل درخواست طلاق زوجين در دادگاه هاي خانواده شهر تهران/ عبدالرحمن افضلي … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۴۱-‎۴۷۰.
۳۴۹۷۰ DM16773 ميزان بازدارندگي مجازات هاي جايگزين حبس از سال 1393 تا 1397 در شهرکرد/ سحر بيگي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۷۱-‎۴۹۲.
۳۴۹۷۱ DM16774 واکاوي حقوقي مسئوليت مدني سردفتران نسبت به تنظيم مفاد و شروط مندرج در اسناد رسمي/ عليرضا قاسمي قاسموند.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۹۳-‎۵۲۵.
۳۴۹۷۲ DM16775 واکاوي انعکاس نظريات جرم شناسي رشدمدار و انتقادي در گلستان و بوستان سعدي/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد، جعفر حسني.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۴۹.
۳۴۹۷۳ DM16776 مفهوم شناسايي دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بين الملل/ فروزان لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۵۵۱-‎۵۶۹.
۳۴۹۷۴ DM16777 آثار ماهواره و حکم آن از منظر فقه/ خليل الله احمدوند، فريده سيدي پور، پريسا نظري.- قانون يار. ‎۱۳۹۸، دوره سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۵۷۱-‎۶۰۳.
۳۴۹۷۵ DM16778 تحليل و نقد ماهيت حبس، اعسار و آيين حاکم بر آن ها با نگرشي بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي/ اميرحسين عليزاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۴۹۷۶ DM16779 ارزيابي آيين رسيدگي ديوان محاسبات کشور از منظر دادرسي منصفانه/ علي محمد فلاح زاده، محيا کامراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۴.
۳۴۹۷۷ DM16780 قواعد حقوقي حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحليل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومي کشور/ سيدمحسن دهقان منشادي، ولي رستمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۰.
۳۴۹۷۸ DM16781 بررسي تخريب محيط زيست و منابع طبيعي از منظر فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران/ اسماعيل فولادي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص ۷-‎۳۸.
۳۴۹۷۹ DM16782 مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق کيفري ايران/ مهدي آرين.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۴۹۸۰ DM16783 بررسي مفهوم اقامتگاه در حقوق ايران و کانادا/ رضا بني آشکار، مائده قديمي گوشلونداني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص ۶۲-‎۹۱.
۳۴۹۸۱ DM16784 منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامي/ حسين شفيعي فيني، محمدظاهر محمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص ۹۲-‎۱۱۸.
۳۴۹۸۲ DM16785 نقد و بررسي فقهي اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظاميه/ عبدالجبار زرگوش نسب، فاطمه کهزادي مقدم.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۶، پاييز: ص ۷-‎۲۴.
۳۴۹۸۳ DM16786 رويکردي تطبيقي بر وظايف و اختيارات و مسئوليت مدني بازرس شرکتهاي سهامي/ اباالفضل سليميان، غلامرضا ايزدپناه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۶، پاييز: ص ۲۵-‎۳۹.
۳۴۹۸۴ DM16787 مقررات گذاري در چين از منظر حقوق بين الملل معاهدات/ سبحان طيبي، سعيد شباني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۶، پاييز: ص ۴۰-‎۵۹.
۳۴۹۸۵ DM16788 امکان سنجي اجراي احکام فقه اماميه در مورد اموال خارج از حاکميت دولت ها/ سيدعلي اصغر رحيمي، محسن اسماعيلي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۷-‎۳۸.
۳۴۹۸۶ DM16789 بررسي تطبيقي کفايت قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران، مصر و کامن لا/ حامد صالحي علي آبادي، محمدحسن صادقي مقدم.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۶۳-‎۸۹.
۳۴۹۸۷ DM16790 مباني فقهي قاعده تخفيف و مسامحه در مجازات هاي حدي و تعزيري/ محمدعلي طالبي آشتياني، احمد باقري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۶0، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۱.
۳۴۹۸۸ DM16791 بررسي نقش، اختيار و رفتار پليس در دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان/ محمد باراني.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۳۴۹۸۹ DM16792 تحول گرايي مرحله تحت نظر پليسي در فرايند دادرسي کيفري ايران در چشم انداز تطبيقي/ علي دهقاني … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۳-‎۱۲۱.
۳۴۹۹۰ DM16793 ضابطان در آينه الزامات حقوق بشري و تربيتي اسلام؛ اروپا و ايران (با تکيه بر رعايت حقوق متهمين تحت نظر)/ محمدعلي عزتي، علي رضا سايباني، محمدمهدي ساقيان.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۱۴.
۳۴۹۹۱ DM16794 سازوکارهاي اجرايي رويه هاي عدالت ترميمي در سازمان پليس (چالش ها و راهکارها)/ ابراهيم رجبي تاج امير.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱-‎۹۶.
۳۴۹۹۲ DM16795 بررسي کارآمدي و تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند جرم يابي و سياست جنايي در پليس فتا و آگاهي/ کياست سپهري … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۸.
۳۴۹۹۳ DM16796 بررسي عوامل موثر بر جرم يابي کلاهبرداري در فضاي سايبر/ مهدي نظري منظم … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۵.
۳۴۹۹۴ DM16797 تاثير نئوليبراليسم بر توسعه گرايي حقوق کيفري در حوزه نظم و امنيت عمومي/ مجتبي شيرود بزرگي، عليرضا جمشيدي، غلامرضا محمدنسل.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۱۰۹.
۳۴۹۹۵ DM16798 استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسيدگي کيفري ايران/ علي افراسيابي، حسين علايي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۳۷.
۳۴۹۹۶ DM16799 ظرفيت هاي سازمان اينترپل در مبارزه با جرايم و مجرمين توسط پليس بين الملل ناجا/ حسن جوادي نياکاني … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۷-‎۵۲.
۳۴۹۹۷ DM16800 ابعاد حقوقي تيراندازي پليس به اشخاص غير مظنون از منظر دکترين قصد انتقالي/ ايوب ميلکي … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۴۹۹۸ DM16801 تاثير قانون بر ترويج خشونت خانگي عليه زنان (مطالعه کيفي: زنان شهر تهران)/ علي صفاري، راضيه صابري، پگاه نادري.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۶.
۳۴۹۹۹ DM16802 چالش هاي قلمرو کيفري در رسيدگي به تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح با تاکيد بر هيئت هاي انضباطي پليس/ حسنعلي موذن زادگان، محمدرضا يزدانيان.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۷-‎۱۱۲.
۳۵۰۰۰ DM16803 تحليل پيشگيري رشدمدار از جرم در نظام حقوقي ايران/ رضا بيرانوند، حسين ياراحمدي، عليرضا ميلاني.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۵۰۰۱ DM16804 جايگاه پليس در نظام هاي کيفري رويه قضايي، حقوق نوشته و ايران/ محمدعلي مهدوي ثابت، مرجان دادرسان، صالح عبدي نژاد.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۴.
۳۵۰۰۲ DM16805 اهميت و لزوم مشاوره حقوقي و قضايي در نظام حقوقي ايران/ مطهره السادات رفيعي طباطبايي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۸۷-‎۹۸.
۳۵۰۰۳ DM16806 بررسي پديده تروريسم و چگونگي مقابله با تهديدات آن/ سيدحسين ستاره.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۹۹-‎۱۰۶.
۳۵۰۰۴ DM16807 تحليل حقوقي الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو و گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در بانکداري/ فاطمه باغچه، طاهره سادات نعيمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۱۹.
۳۵۰۰۵ DM16808 جرايم عليه زنان در حقوق کيفري بين المللي/ فرزانه رادمهر، ليلا ترشيزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۵۰۰۶ DM16809 بررسي موارد نقض حقوق بشر در دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق/ معصومه حاجي مطلبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۲۴-‎۳۲.
۳۵۰۰۷ DM16810 تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي پديده مجرمانه/ بيژن نجفي، قباد نادري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۴۶-‎۵۲.
۳۵۰۰۸ DM16811 مسئوليت مدني ناشي از تحقيقات ژنتيک در ايران (با نگاهي بر مسائل موجود در زمينه رحم جايگزين، محصولات تراريخته)/ بهروز معروفخاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۵۳-‎۵۹.
۳۵۰۰۹ DM16812 بررسي امکان تجديدنظرخواهي از آراي داوري در اروپا و ديوان داوري اتاق بازرگاني/ جواد جوانمردي، سيدعلي مرتضوي راد، حسين يوسفي زرومي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۶۰-‎۷۱.
۳۵۰۱۰ DM16813 بررسي وضعيت ارث و نفقه کودک هاي متولد شده ژنتيکي ناشي از اسپرم هاي اهدايي در حقوق ايران/ بهروز معروفخاني، مهدي الهويي نظري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎1۵، بهار: ص ۷۲-‎۸۰.
۳۵۰۱۱ DM16814 بررسي الزامات ورود نظام اشتراک اموال به ساختار نظام مالي خانواده در حقوق ايران با نگاه به حقوق استان کبک/کانادا/ فاطمه زين الديني، سيدمحمدحسن رضوي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۱، بهار: ص ۷-‎۲۴.
۳۵۰۱۲ DM16815 ساخت اجتماعي طلاق توافقي در ايران/ مجيد قورچي بيگي، ابوالفضل اقبالي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۱، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۳۵۰۱۳ DM16816 بررسي تاثير تغيير جنسيت در جرائم مربوط به خانواده در ايران/ آلاسادات افقه، تهمورث بشيريه.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۱، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۲۹.
۳۵۰۱۴ DM16817 تحليل فقهي – حقوقي چگونگي جبران خسارت نقص زيبايي در جرائم منجر به سوختگي/ سعيد نظري توکلي، معصومه نادري پارسا.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره 39 – ‎38، بهار و تابستان: ص ۳۴-‎۵۰.
۳۵۰۱۵ DM16818 حکم فقهي سلب حيات از جنين هاي آزمايشگاهي/ محمدرسول آهنگران، انسيه نوراحمدي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره 39 – ‎38، بهار و تابستان: ص ۸۲-‎۹۵.
۳۵۰۱۶ DM16819 راهبردهاي نظام سياست گذاري کيفري ايران و بين الملل در مقابله با تهديدهاي امنيتي بيوتروريسم/ محمد يکرنگي، مجتبي واحدي.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و دوم، شماره ‎3 (پياپي ‎85)، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۳۵۰۱۷ ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفي خوداتهامي و ضمانت اجراي آن در حقوق کيفري ايران و رويه قضايي ايالات متحده/ جواد صالحي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۵۰۱۸ همگرايي و واگرايي مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران، افغانستان و اسناد بين المللي/ حميدرضا دبيرزاده، احمد حاجي ده آبادي، حسن پوربافراني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۵۲.
۳۵۰۱۹ چالش هاي جرم زدايي و راه هاي برون رفت از آن/ محمد غفاري، رحيم نوبهار.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۵۰۲۰ تحولات انتساب مسئوليت کيفري آمر و مامور در حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، حسين عسکري راد.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۵۰۲۱ پيشگيري از جرايم بانکي از طريق ارتقاي مسئوليت اجتماعي/ رامين عليزاده، حسين غلامي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۵۰۲۲ حق برخورداري متهم از وکيل در رويه کميته حقوق بشر ملل متحد/ سيدمصطفي موسوي ميرکلائي، باقر شاملو، ايرج گلدوزيان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۹.
۳۵۰۲۳ بررسي تطبيقي نظارت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي کيفري ايران و ديوان کيفري بين المللي/ حسين عبدي، محمدعلي اردبيلي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۵۰۲۴ نقدي بر دادگاه هاي کيفري اختصاصي در ايران/ علي دهقاني، محمد آشوري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۳.
۳۵۰۲۵ بررسي جرم شناختي عوامل داخلي موثر بر ارتکاب جرايم عليه بشريت/ سميرا گل خندان، محمدعلي حاجي ده آبادي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۶.
۳۵۰۲۶ بررسي پيش نويس کنوانسيون منع و مجازات جنايات عليه بشريت/ هاله حسيني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۴.
۳۵۰۲۷ معاضدت قضايي متقابل در زمينه جرايم سايبري/ توقان نظامي نرج آباد، ليلا رئيسي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۸.
۳۵۰۲۸ تحليل قانون مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تاکيد بر حوزه آب و فاضلاب/ صدف داورپور، حسن شهروي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۲.
۳۵۰۲۹ ابعاد حقوقي ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي/ بيژن عباسي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۳۵۰۳۰ رابطه ديوان عدالت اداري و تکليف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ کورش استوارسنگري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۵۰۳۱ تاملي بر انعکاس تاريخي مفاهيم و اصول حقوق اداري در سياست نامه (سيرالملوک) خواجه نظام الملک طوسي/ علي مشهدي، ژاله غني کله لو.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۵۰۳۲ نظام مطلوب دادرسي اداري در ايران/ يونس فتحي، جعفر شفيعي سردشت، مريم وهيبي فخر.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۵۰۳۳ ارزيابي قابليت اعمال اصل علني بودن دادرسي ها در مراجع اختصاصي اداري/ علي حاجي پور کندرود.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۸.
۳۵۰۳۴ نسبت سنجي جايگاه و صلاحيت هاي ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري/ محمدامين ابريشمي راد، حسين آيينه نگيني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۹.
۳۵۰۳۵ تحليل نظام حقوقي حاکم بر بازنشستگي اعضاء غيرهيئت علمي متصدي مشاغل سخت و زيان آور در دانشگاه ها با نگاهي به آراء ديوان عدالت اداري/ حامد کرمي، زينب عصمتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up