تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 99

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۵۲۷۸   عناصر نخستين قانون اساسي ايران؛ اصول حکومت قانون/ سيدناصر سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۵۲۷۹   تامين اصول و حقوق بنيادين کار/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۳۵۲۸۰   تحليلي بر سير تحول مفهوم فرهنگ در نظام بين المللي حقوق بشر و تاثير آن بر ارتقاي حقوق فرهنگي/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۳۵۲۸۱   رويکردهاي نوين در تعيين دادگاه صلاحيتدار در دعاوي مالکيت فکري در حقوق بين الملل خصوصي/ نيلوفر نظرياني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۸۱-‎۹۴.
۳۵۲۸۲   فقه پويا و حل تعارض هاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران با کنوانسيون هاي بين المللي پيرامون منع اعدام افراد به جهت جرايم ارتکابي در سن زير ۱۸ سال/ اميرحسين محبعلي، علي عروجي، زهرا ايماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۷.
۳۵۲۸۳   رويه ديوان اروپايي حقوق بشر در زمينه الغاي نابردباري مذهبي/ سياوش صادق پور، احسان جاويد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۸.
۳۵۲۸۴   بررسي لزوم انعکاس مفاد سند تجاري در خود سند/ علي بزرگ پور، محمدجواد معنوي عطار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۵۲۸۵   ضوابط حاکم بر بررسي اسناد در حقوق اعتبارات اسنادي/ مهسا لساني، سعيد شجاعي اراني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۵۲۸۶   نقش دلالت التزامي در تعيين گستره تعهدات حقوقي پزشکان و نهادهاي درماني/ علي خالدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۷.
۳۵۲۸۷   بررسي جايگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعي/ راحله کاردواني، مهدي وکيلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۹.
۳۵۲۸۸   قرباني شناسي قضايي بر مبناي نظريه برچسب زني و راهکارهاي پيشگيري از آن/ تهمينه شاهپوري، محمدمتين پارسا، نبي  اله غلامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۰.
۳۵۲۸۹   تبيين مدل توصيف کيفري اختصاصي: با نگاهي به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي/ سيده  طاهره خبازي خادر، سيدحسين حسيني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۲۰.
۳۵۲۹۰   تاثير حمايت از حقوق مالکيت صنعتي در تحقق اقتصاد مقاومتي/ ميثم اسماعيلي يدکي، زهرا شاکري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۳.
۳۵۲۹۱   مسئوليت انضباطي قضات در نظام حقوقي کامن لا: مطالعه تطبيقي ايالات متحده آمريکا، کانادا و انگلستان/ آزاده عبداله زاده شهربابکي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۵.
۳۵۲۹۲   بررسي تقدم مقررات حقوق محيط زيست بر حکم تحليل انفال/ محمد مسعودي نيا.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۳۷۷-‎۴۰۰.
۳۵۲۹۳   تاملاتي پيرامون نوآوري هاي قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/ مرضيه قربان پور، صالح يمرلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۴۰۱-‎۴۲۸.
۳۵۲۹۴   تحليلي بر مقاله جرم يقه صورتي: زنان و جرايمي که در محل کار مرتکب مي شوند/ نگارنده مارگارت هاموند؛ ترجمه و تحليل مريم کمايي، سلامه ابوالحسني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۲، تابستان: ص ۴۲۹-‎۴۴۲.
۳۵۲۹۵ DM17054 تحليل حقوقي اختيارات مديرعامل شرکت سهامي/ سعيد محسني، مهسا رباطي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۵۲۹۶ DM17055 نقش تعرفه ترجيحي در يکپارچگي نظام تعرفه ها در سازمان تجارت جهاني/ محمد حبيبي مجنده، حسين اسماعيل نسب.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۳.
۳۵۲۹۷ DM17056 فرايند و مباني نظري رويکرد تحليل اقتصادي حقوق و تاثير آن بر رشد اقتصادي/ محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۵۲۹۸ DM17057 پيشگيري از جرائم بانکي از طريق اعمال ضوابط حاکميت شرکتي/ رامين عليزاده، حسين غلامي، محمدعلي جاهد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۷.
۳۵۲۹۹ DM17058 اساسي سازي توليد و مصرف پايدار/ مسعود فريادي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۵.
۳۵۳۰۰ DM17059 راهکارهاي عملي پيش گيري و مديريت خطر تقلب در اعتبارات اسنادي/ روح الله رضايي، ابراهيم عبدي پور فرد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۱۶، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۵۳۰۱ DM17060 مبناي اثباتي قاعده هشدار در ايجاد مسئوليت مدني اشخاص (حقوق ايران و بين الملل)/ سيدمنصور توکلي ثاني.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۴۵-‎۷۴.
۳۵۳۰۲ DM17061 دلايل مشروعيت اخذ منابع مالي دولت اسلامي و معيارهاي توزيع آن/ پرنيان مشايخ.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۵.
۳۵۳۰۳ DM17062 جايگاه داوري در حل و فصل اختلافات قراردادهاي پيش فروش ساختمان/ نسيم خداخواه.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۷۵-‎۸۹.
۳۵۳۰۴ DM17063 راهکارهاي پيشگيري از جرم سرقت در بستر مبادلات رمزارزهاي جهاني/ نسترن ارزانيان، زهرا ايزدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۳۱-‎۴۳.
۳۵۳۰۵ DM17064 قاعده نفي عسر و حرج و تطبيق آن با قاچاق کالا و ارز/ کمال آقاپور، جمال رضايي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۰-‎۳۰.
۳۵۳۰۶ DM17065 سياست هاي تقنيني در قانون بيمه مصوب ۱۳۹۵ با بررسي وضعيت جبران خسارات ناشي از جرايم تعيين شده/ مرضيه کياني، اصغر پورشمس.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۳۵۳۰۷ DM17066 آسيب شناسي شيوه رسيدگي به دلايل در ديوان عدالت اداري/ آزيتا محسن زاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۷.
۳۵۳۰۸ DM17067 مطالعه تطبيقي نقش پليس در ميانجي گري کيفري در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ الهام دولتي کلان.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۳۵۳۰۹ DM17068 جايگاه حق تصرف والدين بر جنين؛ حق اختصاص يا مالکيت؟/ فاطمه کراچيان ثاني … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره 41 – ‎40، پاييز و زمستان: ص ۸-‎۲۰.
۳۵۳۱۰ DM17069 واکاوي وضعيت حجر مبتلايان به اغماي خارج از کنترل در فقه اماميه و حقوق ايران/ مجتبي سرگزي پور، محمدرضا کيخا، عليرضا آبين.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره 41 – ‎40، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۲.
۳۵۳۱۱ DM17070 واکاوي فقهي حقوقي ديه ترک برداشتن استخوان/ اميد توکلي کيا، محمد درويش زاده کاخکي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره 41 – ‎40، پاييز و زمستان: ص ۴۶-‎۵۸.
۳۵۳۱۲ DM17071 جايگاه حقوق فردي شهروندي در فقه و نظام حقوقي ايران/ ايرج افشار احمدي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۸-‎۲۲.
۳۵۳۱۳ DM17072 تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در حقوق اسلامي و ماده ۱۶ کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمرکز بر مبحث اشتغال و حضانت)/ مهناز سليمي، سيدمحمدرضا آيتي، سيدمحمدهادي مهدوي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۴-‎۳۱.
۳۵۳۱۴ DM17073 بررسي نقش عدالت جنسيتي در توسعه پايدار شهري و روستايي در شهرستان کاشان/ مهدي مقصودي بيدگلي، اسماعيل جهانبخش، منصور حقيقتيان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۳۴-‎۴۵.
۳۵۳۱۵ DM17074 امکان سنجي جايگزيني حبس ناشي از محکوميت هاي مالي با رعايت حقوق شهروندي زندانيان/ پريسا سيامي تکمه داش، سيامک بهارلويي، جواد پنجه پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۴۸-‎۵۶.
۳۵۳۱۶ DM17075 جايگاه حقوق اقتصادي – اجتماعي در حقوق بشر اسلامي از منظر فقه/ مهري توتونچيان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۵۸-‎۷۱.
۳۵۳۱۷ DM17076 بررسي مباني فقهي و حقوقي معاملات صوري با رويکردي بر حقوق شهروندي/ رقيه سادات موسوي، هادي عظيمي گرکاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۷۴-‎۸۶.
۳۵۳۱۸ DM17077 ادله فقهي کنترل جمعيت در حقوق شهروندي اسلامي با تاکيد بر قاعده مصلحت/ فاطمه ورزي، محمدرسول آهنگران، مريم آقايي بجستاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۸۸-‎۹۸.
۳۵۳۱۹ DM17078 واکاوي مولفه هاي حقوق شهروندي در تمدن اسلامي با تاکيد بر آيات قرآن/ يوسف محمدي سليماني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۰-‎۱۱۰.
۳۵۳۲۰ DM17079 نقش دادگاه بين المللي دادگستري اسلامي در حمايت از حقوق شهروندي اسلامي/ عليرضا فرضي، محمود جلالي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۱۲-‎۱۲۳.
۳۵۳۲۱ DM17080 مباني فلسفي و حقوقي دوره کودکي و نوجواني از منظر نظام حقوقي اسلام و کنوانسيون حقوق کودک/ افشين جعفري، حيدر اسماعيل پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۲۶-‎۱۳۸.
۳۵۳۲۲ DM17081 تبيين آثار فساد در عدم تحقق حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران؛ چالش ها و راه کارها/ علي محمدي، علي اصغر زرگر، علي اکبر اميني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۴۰-‎۱۵۱.
۳۵۳۲۳ DM17082 نسبت ميان جرم انگاري دو عنوان محاربه و افساد في الارض با حقوق بشر/ حليمه رورده، محمد محسني دهکلاني، محمد روحاني مقدم.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۵۴-‎۱۶۹.
۳۵۳۲۴ DM17083 چالش هاي تقنيني نهاد توبه در قانون مجارات اسلامي ۱۳۹۲ با تاکيد بر زناي به عنف و با رعايت حقوق بشر در ايران/ اميرهوشنگ فتحي، سيدحسين هاشمي، شهرداد دارابي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۷۲-‎۱۹۲.
۳۵۳۲۵ DM17084 جرم شناسي تاثير آثار سينمايي بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون/ جعفر کوشا، سجاد مظفري زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۱۹۴-‎۲۰۶.
۳۵۳۲۶ DM17085 اصول مشترک حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسلامي از منظر فقه بشردوستانه با نگاهي به آيات اعتقادي قرآن/ محجوبه عابدي، مجيد وزيري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۰۸-‎۲۲۲.
۳۵۳۲۷ DM17086 تروريسم سايبري: نقض حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين/ ليلا ميربد … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۲۴-‎۲۴۰.
۳۵۳۲۸ DM17087 برائت طبيب با تمسک به قاعده اسقاط مالم يجب/ زينب يوسفوند … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۴۲-‎۲۵۲.
۳۵۳۲۹ DM17088 حقوق شهروندي دارنده سند تجاري در قبال ضامن با نگرش انتقادي بر رويه قضايي/ پرويز دهقاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۵۴-‎۲۶۶.
۳۵۳۳۰ DM17089 بررسي تاثير رسانه بر افزايش حس ناامني و جرم از ديدگاه حقوق شهروندي/ اميرطاها مخدومي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۶۸-‎۲۷۸.
۳۵۳۳۱ DM17090 آثار اخلاقي نهادهاي معافيت از کيفر و تعويق صدور حکم/ محمدکاظم عمارتي، ايرج گلدوزيان، مريم آقايي بجستاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۸۰-‎۲۹۱.
۳۵۳۳۲ DM17091 نظام اخلاق اجتماعي از ديدگاه مولانا و شهريار/ شهريار شادي گو.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۲۹۴-‎۳۰۸.
۳۵۳۳۳ DM17092 حقوق فردي و اجتماعي نسل هاي آينده در سلامت زيست محيطي با رويکرد حقوق بشر/ عبدالمحمد افروغ … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، ويژه نامه: ص ۳۱۰-‎۳۲۲.
۳۵۳۳۴ DM17093 تحليل جرم شناسي پسامدرن با مقارنه حقوق کيفري و اخلاق اسلامي/ سيداحمد رضوي، بهزاد رضوي فرد، احمد رمضاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۸-‎۲۱.
۳۵۳۳۵ DM17094 درآمدي بر تحول مفهوم انساني شدن در حقوق بين الملل عمومي/ مهدي قنبري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۲۴-‎۳۶.
۳۵۳۳۶ DM17095 بررسي شرايط انتقال تعهد در حقوق ايران و تأثير آن بر حقوق شهروندي/ مهدي عابدي، احمدرضا خزايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۳۸-‎۴۷.
۳۵۳۳۷ DM17096 نقش قاعده لاضرر در اثبات خيار غبن و تاثير آن بر بهبود حقوق شهروندي از منظر فقه اسلامي/ اشرف نايب زاده، سيدمحمد موسوي بجنوردي، سيدمحمدصادق موسوي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۵۰-‎۵۸.
۳۵۳۳۸ DM17097 تاملات حقوق بشري جنايت عليه بشريت با محوريت شکنجه (موضوع صلاحيت ديوان کيفري بين المللي)/ رامين پورسعيد، قاسم حمزه، ولي الله انصاري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۶۰-‎۷۱.
۳۵۳۳۹ DM17098 تکوين و اعمال حقوق نرم بين المللي در پرتو رويه ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر حقوق بشردوستانه/ فريد بيرانوند، حسين شريفي طرازکوهي، صادق سليمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۷۴-‎۸۷.
۳۵۳۴۰ DM17099 افزايش مشارکت و صيانت از حقوق افراد زبان پريش در پژوهش هاي پزشکي با فرم رضايت نامه اصلاح شده/ آرمان ذاکر.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۹۰-‎۹۹.
۳۵۳۴۱ DM17100 حق بر تغذيه با شير مادر در پرتو مباني حقوق بشر اسلامي/ علي غلامعلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، ويژه نامه: ص ۱۰۲-‎۱۱۴.
۳۵۳۴۲ DM17101 نقش سازمان هاي مردم نهاد در توسعه حق بر سلامت/ زهرا بيدار، غلامعلي قاسمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۸-‎۲۶.
۳۵۳۴۳ DM17102 مبارزه با پيوند غير قانوني عضو از چشم انداز نظام بين الملل حقوق بشر/ علي مشهدي، احسان شکيب نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۲۹-‎۴۹.
۳۵۳۴۴ DM17103 ملاحظات کيفري در خصوص اجراي کرايونيک/ سيدرضا احسان پور، جواد حبيبي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۵۲-‎۶۸.
۳۵۳۴۵ DM17104 بايسته هاي اقدامات پيشگيرانه گمرک در برابر کالاهاي وارداتي تهديدکننده سلامت مصرف کنندگان/ سعادت سلاجقه، علي رضا سايباني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۷۱-‎۹۵.
۳۵۳۴۶ DM17105 امکان سنجي ثبت داروهاي پلي مرف به عنوان اختراع در حقوق ايران و آمريکا/ محسن صادقي، فاطمه رفعتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۳۵۳۴۷ DM17106 حمايت کيفري از زنجيره تامين اقلام دارويي در حقوق ايران/ حسام ابراهيم وند، محمدجعفر حبيب زاده، محمد فرجيها.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۶۱.
۳۵۳۴۸ DM17107 حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت در گردشگري قابل دسترس مقايسه تطبيقي بارسلونا و اصفهان/ قدرت الله نوروزي، حميد دهقاني، علي عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۹.
۳۵۳۴۹ DM17108 کارايي اقتصادي حقوق طب انتقال خون/ احمد امي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۰۸.
۳۵۳۵۰ DM17109 آثار اخلاقي پذيرش خودکشي مساعدت شده در حقوق ايران/ سميه لشکري، حسن اسدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎52، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۲۹.
۳۵۳۵۱ DM17110 افلاطون در مطب فارابي: جستجوي ريشه هاي حقوق پزشکي در دو جامعه آرماني/ محمدجواد جاويد، فريبا سنجري مقدم.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۹-‎۳۱.
۳۵۳۵۲ DM17111 مباني مسووليت کيفري پزشک در جرائم غير عمدي در حقوق ايران و انگلستان/ محمدعلي مهدوي ثابت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۳۵-‎۵۳.
۳۵۳۵۳ DM17112 جمعي شدن مسووليت در جبران خسارات ناشي از حوادث پزشکي/ سارا غفاري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۵۳۵۴ DM17113 جبران خسارت معنوي ناشي از معالجات پزشکي در حقوق ايران و آمريکا/ حميدرضا صالحي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۷۹-‎۱۲۰.
۳۵۳۵۵ DM17114 تعديل قضايي جرم بيماران دوقطبي با رويکرد عدالت اجتماعي در حقوق جزاي ايران/ اميرمحمد کازرون شيري، ابراهيم ياقوتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۵۳۵۶ DM17115 بررسي حقوقي اخذ عوارض نوسازي و پسماند از نهادهاي خدماتي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي/ محمود عباسي، مهدي نيکجو.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
۳۵۳۵۷ DM17116 تحليل راه کارهاي توسعه منابع اهداي عضو با رويکرد کارت اهداي عضو/ زهرا فهرستي، ابراهيم ياقوتي، الهه صادقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۸.
۳۵۳۵۸ DM17117 بررسي تطبيقي رهيافت هاي حقوقي ثبت اختراع سلول هاي بنيادي انساني با تاکيد بر رويه هاي قضايي اروپا و ايالات متحده/ سحر غلامي باغ طاوسي، محمدرضا پروين.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۳۲.
۳۵۳۵۹ DM17118 معاهدات فراتريپس و حمايت حداکثري از ابداعات دارويي/ ميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلو.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۷.
۳۵۳۶۰ DM17119 مطالعه تطبيقي بيمه هاي اعتباري و ضمانت نامه هاي بانکي از منظر حقوق تجارت بين الملل/ مينا نوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص ۸۱-‎۹۸.
۳۵۳۶۱ DM17120 معيارهاي پذيرش اشتباه در سيستم هاي کيفري ملي و ديوان کيفري بين المللي/ زهراء ميرزايي، ابوالفتح خالقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۳۵۳۶۲ DM17121 دفاع مشروع بازدارنده از منظر حقوق بين الملل اسلامي/ حسين حقيقت پور.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، پياپي ‎120، بهار: ص ۳۵-‎۵۶.
۳۵۳۶۳ DM17122 تاملي بر شرط انتفاء التهمه در شاهد/ صديقه سادات سجادي، عباس کلانتري خليل آباد، نفيسه متولي زاده نائيني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، پياپي ‎120، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۵۳۶۴ DM17123 بررسي امکان اشتراط ضمان امين در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتي بانکي از منظر حقوقي و فقهي (اماميه و عامه)/ صديقه سادات فقيه، حسين ناصري مقدم، علي اصغر ابوالحسني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پياپي ‎121، تابستان: ص ۷۳-‎۹۷.
۳۵۳۶۵ DM17124 واکاوي تاريخي قاعده عدم جواز اشتراط خيار در ايقاعات با رويکرد به آراء انتقادي صاحب عروه/ سيدعلي جبار گلباغي ماسوله، عباسعلي سلطاني، محمدتقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پياپي ‎121، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۵۳۶۶ DM17125 ماهيت تعزيري ثلث مازاد بر ديه نفس و آثار آن در قانون تغليظ ديه/ محسن ملک افضلي اردکاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پياپي ‎121، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۰.
۳۵۳۶۷ DM17126 تحليل مصداقي – انتقادي جايگاه شرع در تقنين و دادرسي کيفري از رهگذر ارتباط فقه و حقوق/ امير وطني، احمد باقري، مهدي شعباني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پياپي ‎121، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۰.
۳۵۳۶۸ DM17127 حقوق تجارت در گذر زمان/ ربيعا اسکيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۸-‎۱۱.
۳۵۳۶۹ DM17128 تحول حقوقي در جنايت عمدي از ديدگاه قانون مجازات اسلامي جديد/ محمد مصدق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۱۲-‎۱۸.
۳۵۳۷۰ DM17129 حکمي يا موضوعي بودن تفسير قرارداد در حقوق ايران/ علي رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۱۹-‎۲۹.
۳۵۳۷۱ DM17130 نگاهي بر ارزش اثباتي کارشناسي در حقوق ايران و فرانسه/ وجيهه جاويد مقدم.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۳۰-‎۳۷.
۳۵۳۷۲ DM17131 شيوه مصور ثبت شرکت هاي تجاري/ عرفانه پيريايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۳۸-‎۵۹.
۳۵۳۷۳ DM17132 امکان يا عدم امکان اعتراض به قرارهاي منع تعقيب قطعيت يافته در دادگاه انتظامي کانون وکلا توسط شاکي خصوصي/ نويد حدادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۶۰-‎۶۴.
۳۵۳۷۴ DM17133 روانشناسي وکالت و ابعاد آن/ سيما سليماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۶۵-‎۷۰.
۳۵۳۷۵ DM17134 نحوه محاسبه تمبر مالياتي وکلا و هزينه دادرسي/ بهروز صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎125، تير: ص ۷۴-‎۷۸.
۳۵۳۷۶ DM17135 رويه قضايي و اعمال قاعده داوري پذيري بر چند موضوع/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۸-‎۱۸.
۳۵۳۷۷ DM17136 داوري در محاق/ علي رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۱۹-‎۲۱.
۳۵۳۷۸ DM17137 مشق لايحه (نمونه يک راي داوري)/ اصغر صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۲۲-‎۲۸.
۳۵۳۷۹ DM17138 نمونه کاربردي راي دادگاه/ عليرضا شمس اژيه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۲۹-‎۳۶.
۳۵۳۸۰ DM17139 تفاوت داوري با روشهاي حل اختلاف به صورت ميانجيگري و کدخدامنشي در رويه قضايي ايران/ نگارنده پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۳۷-‎۵۲.
۳۵۳۸۱ DM17140 اختلاف قراردادهاي مشارکت در ساخت، دلايل، راه کارهاي کاهش و روش هاي حل و فصل/ حسين اقدامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۵۳-‎۶۱.
۳۵۳۸۲ DM17141 اعتراض ثالث نسبت به راي داور در رويه قضايي ايران/ نسيم پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۶۲-‎۷۴.
۳۵۳۸۳ DM17142 نقد راي رويه قضايي و تعداد داوران: زوج يا فرد؟/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۷۵-‎۷۹.
۳۵۳۸۴ DM17143 آيين داوري در اتاق بازرگاني/ رضا برادران، محمدرضا محمدي جرقويه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۸۰-‎۸۳.
۳۵۳۸۵ DM17144 مهمترين نکات کاربردي از ابتداي دادخواست تعيين داور تا صدور راي داوري/ مجيد ميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎127، شهريور: ص ۸۵-‎۹۱.
۳۵۳۸۶ DM17145 نقش فرادفاعي وکلا و دگرگوني ماهيت نهاد وکالت دادگستري/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۸-‎۲۵.
۳۵۳۸۷ DM17146 از رنجي که مي بريم: اندر حکايت قصه پرغصه سند رسمي/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۲۶-‎۳۵.
۳۵۳۸۸ DM17147 بررسي انواع دعواي اعتراض ثالث اجرايي در رويه قضايي ايران/ محمدحسن ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۳۶-‎۴۶.
۳۵۳۸۹ DM17148 معيار بازشناسي تحصيل دليل از تامين دليل در رويه قضايي/ محسن اصغري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۴۷-‎۵۸.
۳۵۳۹۰ DM17149 آيا در عمل، قضات و وکلا، مجرمين داراي اختلال رواني را از سايرين تشخيص مي دهند؟/ محمدحسين نجفي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۵۳۹۱ DM17150 نقد و بررسي عدم تعيين کارشناس رسمي دادگستري در رويه قضايي پرونده هاي قاچاق کالا در تعزيرات و دادگاه انقلاب/ وحيد فرهنگ منش.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۶۷-‎۷۷.
۳۵۳۹۲ DM17151 آنچه کارآموزان و وکلاي سرپرست بايد بدانند/ مهناز دره شيري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۷۸-‎۸۴.
۳۵۳۹۳ DM17152 بررسي امکان خلع يد از مال مشاع/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎128، مهر: ص ۸۶-‎۹۰.
۳۵۳۹۴ DM17153 اعتراض ثالث اجرايي در دکترين و رويه قضايي (مفهوم، شيوه طرح و ماهيت تصميم اتخاذي مرجع رسيدگي)/ حميد ابهري، مريم عبداله پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۸-‎۱۸.
۳۵۳۹۵ DM17154 قانوني بودن دادرسي و دادرسي مبتني بر قانون (جنبه هاي مختلف دادرسي مبتني بر قانون و آثار عدم رعايت آن در قانون و رويه قضايي)/ منصور رحمدل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۱۹-‎۳۹.
۳۵۳۹۶ DM17155 بررسي اجمالي وضعيت حقوقي معامله متکي بر اطلاعات نهاني در بازار اوراق بهادار در قانون و رويه قضايي/ عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري، شهرزاد حدادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۴۰-‎۵۴.
۳۵۳۹۷ DM17156 حقوق ذي نفعان در ادغام شرکت ها/ محمدرضا پاسبان، سيدهادي فرخي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۵۵-‎۶۵.
۳۵۳۹۸ DM17157 شناخت حقوق طرفين رابطه استيجاري اماکن تجاري در صورت انتقال منافع به شخص ثالث/ داريوش سپنتا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۶۶-‎۷۱.
۳۵۳۹۹ DM17158 مرجع صاحب صلاحيت در تقاضاي صدور حکم ورشکستگي شرکت هاي سهامي/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۷۲-‎۷۷.
۳۵۴۰۰ DM17159 مسئوليت ورزشکاران در حوادث ناشي از عمليات ورزشي از منظر قانونگذار ايران/ عباس سلمان پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۷۸-‎۹۶.
۳۵۴۰۱ DM17160 رجوع از گواهي و امکان تقاضاي اعاده دادرسي/ حسن محسني، ياسر معتمدي محمديان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۹۷-‎۱۰۲.
۳۵۴۰۲ DM17161 ارزيابي ادله اثبات دعوا/ سيدمحسن قائم فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎129، آبان: ص ۱۰۴-‎۱۱۰.
۳۵۴۰۳ DM17162 تلاش براي قانوني کردن شوراياري/ سيدمحمد کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۲۴-‎۲۹.
۳۵۴۰۴ DM17163 قانون اساسي؛ نوشته يا نانوشته/ مسعود رجبي سياهبومي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۳۰-‎۳۲.
۳۵۴۰۵ DM17164 تحليل ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ (اجتماع سبب و مباشر)/ حسن پوربافراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۳۳-‎۴۳.
۳۵۴۰۶ DM17165 ترميم پرده بکارت و آثار حقوقي آن/ کيومرث کلانتري، قهرمان کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۴۴-‎۶۴.
۳۵۴۰۷ DM17166 بررسي تحليل سوگند وکالت، مندرج در ماده ۳۹ آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا/ محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۶۵-‎۷۴.
۳۵۴۰۸ DM17167 جايگاه علم قاضي، به عنوان دليل اثبات دعوا/ جمال الدين دانشگر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۷۵-‎۸۳.
۳۵۴۰۹ DM17168 نحوه عملي مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت/ سالار جهانگيري، امير اميري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۸۴-‎۱۰۴.
۳۵۴۱۰ DM17169 جايگاه حقوقي شرکت هاي دولتي در قانون و رويه قضايي/ صفورا نيکوخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۱۰۵-‎۱۱۹.
۳۵۴۱۱ DM17170 قبول و رد ترکه در قانون و رويه قضائي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎130، آذر: ص ۱۲۱-‎۱۲۷.
۳۵۴۱۲ DM17171 چالش هاي استقرار رژيم پارلماني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ محمدرضا رزاقي، سيداحمد حبيب نژاد، محسن طاهري.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎87)، بهار: ص ۷-‎۳۱.
۳۵۴۱۳ DM17172 نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده در تخصصي شدن دادرسي، با نگاهي به رويه قضايي/ محمد روشن، قادر شنيور، مجتبي جهانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۱۳-‎۳۸.
۳۵۴۱۴ DM17173 ايفاي دين از سوي شخص ثالث در رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۳۹-‎۴۹.
۳۵۴۱۵ DM17174 لزوم جبران خسارت اراضي واقع در عقب نشيني/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۵۰-‎۶۷.
۳۵۴۱۶ DM17175 برخي مسائل پيرامون اخذ گواهي انحصار وراثت/ مسيح قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۶۸-‎۷۴.
۳۵۴۱۷ DM17176 برخي مسائل پيرامون دادخواست طرح دعوي در ديوان عدالت اداري/ سيدرضا ذکايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۷۵-‎۸۴.
۳۵۴۱۸ DM17177 مروري بر جرم ادعاي نفوذ در مراجع قضايي، با نگاهي به قانون و رويه قضايي/ اميد قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۸۵-‎۹۷.
۳۵۴۱۹ DM17178 روانشناسي وکالت (۲)/ سيما سليماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۹۸-‎۱۰۳.
۳۵۴۲۰ DM17179 قانون روابط موجر و مستاجر در رويه قضايي (۱)/ بابک کياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎131، دي: ص ۱۰۵-‎۱۰۷.
۳۵۴۲۱ DM17180 دامن زدن به ساخت و سازها در شهرها/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۹-‎۱۸.
۳۵۴۲۲ DM17181 حجيت يا عدم حجيت اظهارات متهمين يک پرونده عليه يکديگر در حصول علم قاضي و صدور حکم محکوميت کيفري/ سهراب نشاسته ريز، نيما کيان ارثي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۱۹-‎۲۸.
۳۵۴۲۳ DM17182 نکات کاربردي دعاوي عليه دولت/ محسن اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۲۹-‎۴۳.
۳۵۴۲۴ DM17183 نحوه دادرسي در دادگاه نظامي در قانون و رويه قضايي/ محمدتقي خداپرست.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۴۴-‎۶۳.
۳۵۴۲۵ DM17184 نگاه کاربردي به قلمرو ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري ها/ جليل پورسليم بناب.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۶۴-‎۷۳.
۳۵۴۲۶ DM17185 بررسي حقوقي اذن شوهر در عمل زيبايي زن از منظر قوانين و فقه اماميه/ علي شهبازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۷۴-‎۸۶.
۳۵۴۲۷ DM17186 تقاضاي حبس مديون و قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي/ محمد يوسفي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۸۷-‎۹۳.
۳۵۴۲۸ DM17187 مفهوم و آثار سمت در اقامه دعواي حقوقي/ عيسي اميني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎132، بهمن: ص ۹۵-‎۹۹.
۳۵۴۲۹ DM17188 قانون، شفافيت و مبارزه با فساد/ ليلا رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۱۵-‎۱۹.
۳۵۴۳۰ DM17189 مفهوم شناسي استقلال حرفه وکالت مطابق با موازين اتحاديه بين المللي وکلا (IBA)/ محمدحسين لطيفيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۲۰-‎۲۷.
۳۵۴۳۱ DM17190 توسعه اقتصادي و رفاهي کانون هاي وکلاي دادگستري و لوازم آن/ هما داودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۲۸-‎۳۶.
۳۵۴۳۲ DM17191 بررسي تحليلي تمرکز موضوع ماده ۶ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري/ محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۳۷-‎۴۸.
۳۵۴۳۳ DM17192 تخصصي شدن وکالت گامي در جهت توسعه کانون هاي وکلا/ شهرام محقق دولت آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۴۹-‎۵۱.
۳۵۴۳۴ DM17193 نقد دادنامه اي با موضوع اخلال در نظم عمومي/ فيروزه دستادست، مهدي صاعدنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۵۲-‎۵۹.
۳۵۴۳۵ DM17194 لوازم دروني استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۶۰-‎۶۵.
۳۵۴۳۶ DM17195 گفتارهايي پيرامون وکالت توکيلي/ کيهان کرباسيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۶۶-‎۷۷.
۳۵۴۳۷ DM17196 بررسي کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها پيرامون اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض در قانون و عمل/ علي خدادادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎133، اسفند: ص ۷۸-‎۹۳.
۳۵۴۳۸ DM17197 مباني استقلال مشاغل حقوقي/ مرتضي شهبازي نيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۳۲-‎۳۴.
۳۵۴۳۹ DM17198 بررسي پيش نويس، از منظر اصول اساسي حکمراني مطلوب/ ليلا رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۳۵-‎۴۲.
۳۵۴۴۰ DM17199 دغدغه قوه قضاييه؛ جرايم يا تخلفات وکلا/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۴۳-‎۴۵.
۳۵۴۴۱ DM17200 فراخوان و توليد صلاحيت/ محسن برهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۴۶-‎۴۹.
۳۵۴۴۲ DM17201 کنکاش ۲؛ مرجع وضع و تصويب آيين نامه/ بهروز تقي خاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۵۰-‎۵۷.
۳۵۴۴۳ DM17202 يادداشتي بر نقد پيش نويس اصلاح آيين نامه/ هومان پارسا، اسکندر کاظمي، حيدر رضايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۵۸-‎۶۹.
۳۵۴۴۴ DM17203 فصل الخطاب بودن قانون/ رضا وطن خواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۷۰-‎۷۲.
۳۵۴۴۵ DM17204 روزهاي سخت وکالت در نود سالگي/ فرهاد رستم شيرازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۷۳-‎۷۷.
۳۵۴۴۶ DM17205 اختيار وضع آيين نامه با کيست؟/ ياسين صعيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۷۸-‎۸۱.
۳۵۴۴۷ DM17206 عدالت قضايي در ترازوي قانون/ مصطفي ابراهيم نژاد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎134، فروردين: ص ۹۲-‎۹۹.
۳۵۴۴۸ DM17207 سهام موهوم عدالت/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۸-‎۱۲.
۳۵۴۴۹ DM17208 انتخابات و گردش نخبگان/ سيدعبدالرضا علوي حجازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۱۳-‎۱۵.
۳۵۴۵۰ DM17209 ديوار ميان شروع به جرم و جرم تام با تاکيد بر رويه قضايي/ وحيد دادگستر، مهرداد موحدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۱۶-‎۲۴.
۳۵۴۵۱ DM17210 نسبت جرم با تخلفات انتظامي و اداري/ محمدعلي باقرصاد، علي رحمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۲۵-‎۳۶.
۳۵۴۵۲ DM17211 تحليل و بررسي راي شماره ۴۰۸۷ شوراي داوري خانه سينماي ايران/ مسعود رحماني کرچگاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۳۷-‎۵۱.
۳۵۴۵۳ DM17212 تاملي پيرامون راي وحدت رويه شماره ۲۶۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۹/۵/۹۸/ اميد شيرزاد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۵۲-‎۵۵.
۳۵۴۵۴ DM17213 بررسي ماده ۱۰ قانون مدني و عقد صلح در قانون و رويه قضايي؛ شباهت ها و تفاوت ها/ سيدمحمدهاشم واعظ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۵۶-‎۶۷.
۳۵۴۵۵ DM17214 اولويت تنظيم مقررات و قوانين کانون ها و چند و چون عملکردها/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۶۸-‎۸۴.
۳۵۴۵۶ DM17215 نقدي بر پيش نويس آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلا/ مسلم زماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎135، ارديبهشت: ص ۸۶-‎۸۸.
۳۵۴۵۷ DM17216 مباني قرارهاي تامين کيفري کودکان و نوجوانان/ حسنعلي موذن زادگان، اميرحسين عابدي نيستانک.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۸-‎۲۰.
۳۵۴۵۸ DM17217 وجوه اشتراک و افتراق شرکت تضامني و شرکت نسبي/ محمد عيسائي تفرشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۲۱-‎۳۳.
۳۵۴۵۹ DM17218 مسئوليت مدني کارفرما در سوانح رانندگي در حقوق ايران با تاکيد بر تئوري هاي مسئوليت ناشي از عمل غير/ غلامعلي سيفي زيناب، شيرزاد حيدري شهباز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۳۴-‎۵۳.
۳۵۴۶۰ DM17219 جايگاه حقوقي ويروس کوييد-۱۹/ محمدجعفر حبيب زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۵۴-‎۶۵.
۳۵۴۶۱ DM17220 دعواي مدني و شرايط اقامه آن/ مجيد غمامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۶۶-‎۸۶.
۳۵۴۶۲ DM17221 تحول و سکون در آيين دادرسي کيفري/ سيدمحسن قائم فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۸۷-‎۸۹.
۳۵۴۶۳ DM17222 نظام حقوقي حاکم بر سامانه هاي پرداخت، تامين و انتقال الکترونيکي اعتبار/ مصطفي السان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۹۰-‎۱۰۳.
۳۵۴۶۴ DM17223 روش هاي انصراف از قراردادهاي الکترونيکي در قانون تجارت الکترونيک ايران/ حيدر باقري اصل، مختار نعم، سعيده باقري اصل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۱۰۴-‎۱۱۹.
۳۵۴۶۵ DM17224 وضعيت عقد بيع مخالف شرط ترک فعل حقوقي/ داريوش سپنتا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۱۲۰-‎۱۲۴.
۳۵۴۶۶ DM17225 وصف تجريدي اسناد تجاري/ ربيعا اسکيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎136، خرداد: ص ۱۲۶-‎۱۲۸.
۳۵۴۶۷ DM17226 مطالعه تطبيقي رجوع از هبه در حقوق ايران و پيش نويس قانون مدني اتحاديه اروپا (DCFR)/ علي تقي زاده، سجاد ياوري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۹-‎۳۵.
۳۵۴۶۸ DM17227 قانون حاکم بر دعاوي ميراث فرهنگي/ محمدتقي رفيعي، ابوالفضل شاهين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۳۵۴۶۹ DM17228 از لکس مرکاتوريا تا حقوق تجارت فراملي در معناي مقتضي/ مهدي زاهدي، زهرا محمودي کردي، سيده عاطفه قديري نژاد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۶۵-‎۸۵.
۳۵۴۷۰ DM17229 اعمال اصل مغلوبيت در تجديدنظرخواهي در حقوق ايران/ رضا شکوهي زاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۵۴۷۱ DM17230 حق انصراف از انتشار آثار ادبي (مطالعه تطبيقي در اسناد بين المللي و برخي نظام هاي حقوقي شناسايي کننده اين حق)/ طيبه صاحب، عباس مرادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۰.
۳۵۴۷۲ DM17231 تحول مسئوليت متصدي حمل ترکيبي، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009/ غلام نبي فيضي چکاب، محمدحسن مرداني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۳۵۴۷۳ DM17232 قلمرو و آيين نظارت ديوان عدالت اداري بر آراء مراجع حل اختلاف کار در پرتو رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ مرتضي نجابت خواه، فرهنگ فقيه لاريجاني، سونا نظري زيارتگاه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۹-‎۲۶.
۳۵۴۷۴ DM17233 امکان سنجي حقوقي پذيرش صلاحيت عام ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري/ نادر ميرزاده کوهشاهي، محمدجواد محمدپور.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۷-‎۴۵.
۳۵۴۷۵ DM17234 حکم حکومتي و مصلحت عمومي/ مهدي بالوي، مهناز بيات کميتکي، مرجان زارع مهذبيه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۵۴۷۶ DM17235 نظام حقوقي حاکم بر پاسداشت نظم عمومي و تضمين آزادي اجتماعات (با تاکيد بر رويکرد ديوان عدالت اداري)/ علي بياتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۷-‎۹۴.
۳۵۴۷۷ DM17236 ارزيابي آثار تقنيني رويکرد شوراي نگهبان به حدود صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري/ محمدرضا رفيعي، محمدقاسم تنگستاني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۳۵۴۷۸ DM17237 واکاوي مفهوم و جايگاه صلاحيت تفسيري قاضي در حقوق عمومي به مثابه صلاحيت مقام عمومي/ محمد حسنوند، مرضيه سيبني سلماني، مهدي حسنوند.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۴.
۳۵۴۷۹ DM17238 داوري در دعاوي دولتي با نگاهي تحول گرايانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي/ تقي دشتي، شهاب حائري اصفهاني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۵۳.
۳۵۴۸۰ DM17239 حمايت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کميسيون تحکيم صلح سازمان ملل متحد/ زهره شفيعي، پوريا عسکري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۲۸۷-‎۱۳۰۶.
۳۵۴۸۱ DM17240 الزامات حقوقي اقتصاد مقاومتي در مرحله قانونگذاري با تاکيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي/ کيامرث جهانگير، ولي رستمي، بهاالدين تاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۳۰۷-‎۱۳۲۹.
۳۵۴۸۲ DM17241 ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي در حقوق بين الملل/ اسماء سالاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ۱۳۳۱-‎۱۳۵۵.
۳۵۴۸۳ DM17242 بررسي گستره حق مطالبه بهاي املاک واقع در طرح هاي تعريض پس از رعايت اختياري برهاي اصلاحي توسط مالکان/ سيدمحمدصادق طباطبايي، منوچهر توسلي نائيني، سيدياسر حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۳۵۷-‎۱۳۷۷.
۳۵۴۸۴ DM17243 تعهد دولت ها بر ايجاد برابري جنسيتي در آموزش/ مريم سيدحاتمي، نسرين مصفا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۳۷۹-‎۱۳۹۹.
۳۵۴۸۵ DM17244 ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بين الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دريايي/ سيدعلي حسيني آزاد، مهشيد آجلي لاهيجي، مجيد زحمتکش.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۰۱-‎۱۴۲۱.
۳۵۴۸۶ DM17245 موانع و چالش هاي اعمال مسئوليت مدني دولت در ايران/ آيت مولائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۲۳-‎۱۴۴۰.
۳۵۴۸۷ DM17246 مفهوم همبستگي بين المللي و تاثير آن بر ساختار حقوق بين الملل نوين/ عبدالله رزاقي، فريده شايگان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۴۱-‎۱۴۶۱.
۳۵۴۸۸ DM17247 شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ نمونه اي از يک اصل نانوشته قانون اساسي؟/ سيدناصر سلطاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۶۳-‎۱۴۸۵.
۳۵۴۸۹ DM17248 جاسوسي سايبري در حقوق بين الملل: مسئله انتساب مسئوليت بين المللي به دولت در هاله اي از ابهام/ آرامش شهبازي، آيدا آقاجاني رونقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۸۷- ‎۱۵۰۳.
۳۵۴۹۰ DM17249 صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در صدور قرار موقت با نگاه موردي بر قضيه اوکراين عليه فدراسيون روسيه سال ۲۰۱۷/ سيدباقر ميرعباسي، امير فاميل زوار جلالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۰۵-‎۱۵۲۴.
۳۵۴۹۱ DM17250 نظارت نهاد پاسدار قانون اساسي بر شفافيت قوانين مطالعه تطبيقي شوراي نگهبان ايران و دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان/ محمدشهاب جليلوند، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۲۵-‎۱۵۴۴.
۳۵۴۹۲ DM17251 تحريم هاي فراسرزميني ايالات متحده در ارتباط با ايران و سازگاري آن با قواعد سازمان جهاني تجارت/ مهدي پيري، رضا سهرابي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۴۵-‎۱۵۶۵.
۳۵۴۹۳ DM17252 تاثير تابعيت مضاعف افراد و تابعيت ايراني شرکت هاي ايراني داراي وصف سرمايه گذار خارجي بر تحقق صلاحيت ايکسيد/ خليل روزگاري آقبلاغ، صابر نياوراني، محسن محبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۶۷-‎۱۵۸۶.
۳۵۴۹۴ DM17253 واکاوي ساختار حقوقي – سياسي حکومت در انديشه ابوالاعلي مودودي/ يحيي بوذري نژاد، عطيه آذرشب، بهروز روستاخيز.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۸۷-‎۱۶۰۶.
۳۵۴۹۵ DM17254 محدوديت اعمال صلاحيت کيفري دولت ساحلي در امور کشتي خارجي در پرتو رويه قضايي بين المللي/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۰۷-‎۱۶۲۲.
۳۵۴۹۶ DM17255 ماهيت حقوقي قواعد سازمان هاي بين المللي: داخلي يا بين المللي/ مهدي حدادي، رضا اسمخاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۲۳-‎۱۶۴۲.
۳۵۴۹۷ DM17256 قانون حاکم و تاثير آن بر پرونده فروش نظامي خارجي (FMS) در ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده/ رضا عرب چادگاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۴۳-‎۱۶۶۲.
۳۵۴۹۸ DM17257 حق بر آب در پيکره حقوق بين الملل و حمايت از آن در داوري سرمايه گذاري بين المللي/ فرشاد گراوند.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۸۳-‎۱۷۰۵.
۳۵۴۹۹ DM17258 ارزيابي و سنجش نظام احتساب مدت بازداشت قبل از صدور حکم/ حسين آقايي جنت مکان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۴.
۳۵۵۰۰ DM17259 بررسي ملاک هاي تعيين شدت سرقت هاي تعزيري بر اساس الگوي سرقت حدي (تحليل فقهي ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامي)/ حسين آقايي ميبدي، علي غلامي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۰.
۳۵۵۰۱ DM17260 جرايم عليه داده پيام هاي شخصي در تجارت الکترونيکي/ علي مراد حيدري، علي جعفري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۵۵۰۲ DM17261 جرم شناسي فرهنگي سبز: از علت شناسي تا پيشگيري/ اسمعيل رحيمي نژاد.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۳۵۵۰۳ DM17262 پاسخ هاي جاي گزين حقوق کيفري به بزهکاري بالغان زير ۱۸ سال/ محمد سعيدي، کيومرث کلانتري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۳۵۵۰۴ DM17263 رويکرد ريسک مدار سياست جنايي در برابر پول شويي/ باقر شاملو، عارف خليلي پاجي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۲.
۳۵۵۰۵ DM17264 جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار/ ميلاد طاهريان، اسماعيل هادي تبار.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۶.
۳۵۵۰۶ DM17265 نقش ضابطان دادگستري و ساير شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود: مطالعه تطبيقي با آيين دادرسي کيفري انگليس و فرانسه/ کورش عظيمي، محمدرضا نظري نژاد.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۰.
۳۵۵۰۷ DM17266 تحديد وکيل در نظام عدالت کيفري ايران/ غلامرضا قلي پور، مهدي صبوري پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۸.
۳۵۵۰۸ DM17267 کاوشي در پاسخ به تروريسم ديني و ارائه الگوي نوين مقابله/ سعيد قماشي، عباس زراعت، مهدي مهدوي نژاد.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۲.
۳۵۵۰۹ DM17268 مباني جرم انگاري عدم رعايت حجاب شرعي در حقوق کيفري ايران/ مرتضي محمودي، محمدعلي بابايي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۴.
۳۵۵۱۰ DM17269 نقش عدالت سازماني در پيشگيري از فساد اداري/ سيدمحمود ميرخليلي، علي عسگري مروت، مجتبي بهرامي گرو.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۶.
۳۵۵۱۱ DM17270 تقابل دو نظام موسسه – مالک و مخترع – مالک در تحقيقات تامين مالي شده توسط بخش عمومي/ محمدهادي ميرشمسي، مريم فرضي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۹-‎۴۲.
۳۵۵۱۲ DM17271 کوچک سازي دولت؛ راهبردي موثر براي تراکم زدايي حقوقي-اداري از تهران/ ولي رستمي، محمد زرشگي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۴۱-‎۷۲.
۳۵۵۱۳ DM17272 استانداردهاي اثبات خسارت و تعيين ميزان آن: مطالعه اي تطبيقي در اسناد فراملي و آراي داوري بين المللي/ ابراهيم شعاريان، سارا صاحب جمع.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۷۳-‎۱۱۱.
۳۵۵۱۴ DM17273 ارزيابي قوانين مرتبط با نفت در توسعه صنايع داخلي ساخت تجهيزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستي/ عباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۵.
۳۵۵۱۵ DM17274 تعهد متصدي حمل به اظهار اجمالي کالا در مقابل گمرک/ مجتبي اشراقي آراني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۵۵۱۶ DM17275 بررسي تطبيقي رويکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش ايران به عدالت آموزشي جنسيتي/ انور يدالهي، محمدحسين زارعي، اسداله ياوري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۳۵۵۱۷ DM17276 نقش و جايگاه شهردار در حکمراني خوب شهري (مطالعه موردي در کلان شهر تهران)/ پيمان محمدي آلماني، مهدي شعبان نيا منصور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۳۲.
۳۵۵۱۸ DM17277 بررسي مدل هاي قراردادي مورد استفاده براي احداث خطوط لوله نفت و گاز بين المللي و قابليت اعمال آن در نظام حقوقي ايران/ مهدي پيري، سيدمحمد طباطبائي نژاد، حميدرضا عباسي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۵، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۰.
۳۵۵۱۹ DM17278 نحوه محاسبه خسارت بدني در حقوق ايران، انگليس و امريکا/ سميه عبدالهي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۰.
۳۵۵۲۰ DM17279 تاملي بر رويکرد جان راولز در خصوص مجازات/ مجتبي جاني پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۰.
۳۵۵۲۱ DM17280 بررسي موضوع مهلت عادله در حقوق مدني ايران/ حديث شفيعي، صادق ساوجي پور، محدثه سيفي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۵۵۲۲ DM17281 بررسي تحليلي ماده ۶۲ قانون احکام دائمي در قانون و رويه قضايي/ مريم صفري روشن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۵۸-‎۸۲.
۳۵۵۲۳ DM17282 شناسايي و اجراي احکام خارجي: بخش دوم و پاياني/ زهرا محمودي، نصرالله ابراهيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۲۷.
۳۵۵۲۴ DM17283 ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني از نگاهي ديگر/ محمد محمودنژاد.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۲۸-‎۱۳۴.
۳۵۵۲۵ DM17284 رويکرد سياست تقنيني ايران در جرايم دارويي/ سجاد شهسواري، حميدرضا مهربخش.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۵.
۳۵۵۲۶ DM17285 صلاحيت کارآموزان وکالت در مراجع قضايي/ حميدرضا عسگري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۴۶-‎۱۴۸.
۳۵۵۲۷ DM17286 نقش دولت در تامين کالاهاي ضروري شهروندان با تاکيد بر مولفه هاي حقوق بشري/ ابوطالب اصغري جيرهنده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۱.
۳۵۵۲۸ DM17287 نگاهي به وظايف و تکاليف موسسين و مديران باشگاه هاي ورزشي/ حامد آريانفر، محمدرضا خليلي فر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۶۲-‎۱۷۰.
۳۵۵۲۹ DM17288 تعيين قانون حاکم بر دعاوي غير قراردادي تجارت الکترونيکي مالکيت فکري/ عباس تفرشي، مرتضي فروحي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۱۰.
۳۵۵۳۰ DM17289 سير تحول سياست گذاري نظام حقوقي ايران در حوزه محيط زيست/ اميرحسين رمضاني درويشي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۳۵۵۳۱ DM17290 بررسي وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين با نگاهي بر رويه قضايي/ مريم صفري روشن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۳۲-‎۴۶.
۳۵۵۳۲ DM17291 نگاهي به قرار عدم دسترسي به پرونده/ حامد آريانفر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۵۳.
۳۵۵۳۳ DM17292 بررسي انتقادي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان/ سميه عبداللهي ويشکايي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۵۴-‎۶۹.
۳۵۵۳۴ DM17293 بررسي روش ثبتي و صدور سند مالکيت براي اراضي واگذار شده در جريان اصلاحات ارضي در روستاها/ صاحبه محبي، ابراهيم عموپور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۷۰-‎۸۸.
۳۵۵۳۵ DM17294 چالش هاي اعطاي تابعيت مطابق قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ارديبهشت ۱۳۹۸/ سيده فاطمه مهدي پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۸۹-‎۱۰۵.
۳۵۵۳۶ DM17295 خدمات عام المنفعه، ضمانت اجراي جايگزين در دادرسي کودکان و نوجوانان معارض با قانون/ روح الله الله بهدشتي، جهانگير شهرودباري، مجتبي مرزبان مقيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۰۶-‎۱۱۶.
۳۵۵۳۷ DM17296 اجاره بها يا کرايه کشتي و ضمانت اجراهاي پرداخت آن/ زهرا محمودي، حديث شفيعي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۴.
۳۵۵۳۸ DM17297 خسارت خوانده دعوا در دادرسي/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۳.
۳۵۵۳۹ DM17298 مطالعه جرم شناختي تکرار جرايم خشونت آميز و راهبردهاي پيشگيري از آن/ مهرداد احمدزاده ذوالپيراني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۴۴-‎۱۶۲.
۳۵۵۴۰ DM17299 ضرورت ايجاد شعب استاني ديوان عدالت اداري و تاثير آن بر تضمين حق دسترسي به دادگاه صالح/ سيدعلي موسوي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۶۸.
۳۵۵۴۱ DM17300 دادرسي به صرف يمين/ حامد رستمي نجف آبادي، محمدهادي دارائي، مهدي ناصر.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۵۵۴۲ DM17301 ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از قوانين حمايتي از حقوق زندانيان/ منيره نوربخش، محمدرضا کيخا، فاطمه حسن تبار.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۹-‎۴۴.
۳۵۵۴۳ DM17302 تحولات حقوق بين الملل در نتيجه جنگ جهاني اول/ وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۵-‎۶۱.
۳۵۵۴۴ DM17303 سيستم هاي خودبسنده، وحدت يا تکثر در حقوق بين الملل/ مژگان رامين نيا، مهديه ناظريان.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۳-‎۸۵.
۳۵۵۴۵ DM17304 رويکرد حقوق ايران و سازمان تجارت جهاني بر واردات موازي خودرو/ رضا ذاکري، الناز کتانچي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۷.
۳۵۵۴۶ DM17305 تقابل حق بر سلامتي با ساير حقوق شهري با تاکيد بر وظيفه شهرداري در جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني/ اسماعيل هنري قانع.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up