تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 98

 1. خانه
 2. آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین
 3. تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۹۳۴ DM15816 تقابل انديشه جبري بودن و يادگيري جرم در رويکرد جرم شناختي سعدي/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۳۳۹۳۵ DM15817 بررسي نقش آراي ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر/ پژمان الهامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۱۳-‎۲۴.
۳۳۹۳۶ DM15818 عضويت کشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت: مزايا و چالش ها/ نازآفرين ناظمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۲۵-‎۳۹.
۳۳۹۳۷ DM15819 بررسي مباني طلاق در حقوق ايران/ ماندانا ياسمي فر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۴۰-‎۴۶.
۳۳۹۳۸ DM15820 حق بر آموزش مهاجر در فقه اهل بيت و قوانين موضوعه/ سيدمحمد حسيني دره صوفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۴۷-‎۶۰.
۳۳۹۳۹ DM15821 بررسي رويه قضايي در نظام حقوقي ايران/ فاطمه لزريوسفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۶۱-‎۶۸.
۳۳۹۴۰ DM15822 بررسي اطفال مولود حاصل از تلقيح مصنوعي در آينه فقه و حقوق اسلامي/ سيدرضا جباري، سيدحسن عابديان کلخوران، عليرضا عسکري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۶۹-‎۷۷.
۳۳۹۴۱ DM15823 علل ارتکاب جرايم در فضاي مجازي و چالش هاي پيش روي نظام کيفري ايران/ علي حسن پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۷۸-‎۹۱.
۳۳۹۴۲ DM15824 بررسي قلمرو تاثير زمان و مکان در حقوق کيفري ايران/ ميلاد ميوه يان، فاطمه لزريوسفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۹۲-‎۱۰۱.
۳۳۹۴۳ DM15825 به کارگيري تحليل اقتصادي حقوق بر مبناي مستقلات عقلي و قاعده مصلحت/ بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري، مينا بلوري فر.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۳۹۴۴ DM15826 اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانوني املاک از سوي دولت و شهرداري ها/ سيداحمد حبيب نژاد، رحيم پيلوار، روشنک صابري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۳۹۴۵ DM15827 چالش هاي امنيت انساني در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومي/ مهدي ذاکريان اميري … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۳۹۴۶ DM15828 پرداخت ديه از بيت المال/ منصور رحمدل.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۳.
۳۳۹۴۷ DM15829 تحليلي بر حق تقدم در خريد سهام جديد با رويکرد فقهي – حقوقي/ سيدمرتضي شهيدي، حميده زرعي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۳۹۴۸ DM15830 هيئت منصفه در دعاوي حقوقي/ ناهيد صفري، پرويز دهقاني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۹.
۳۳۹۴۹ DM15831 سازمان همکاري اسلامي در ترازوي سنجش برون گرايي يا درون گرايي در زمينه حقوق بشر/ سيداحمد طباطبايي، سيدحسن موسوي اصل.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۳۹۵۰ DM15832 تحليل اصل اعتبار مطلق آراي دادگاه ها در آئين دادرسي و اجراي احکام مدني/ احد قلي زاده منقوطاي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۰.
۳۳۹۵۱ DM15833 واکاوي فقهي – حقوقي ماهيت احکام انتصاب مديران حکومتي و آثار مترتب بر آن/ محمدرضا کيخا، داود سعيدي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۵.
۳۳۹۵۲ DM15834 هبه طلب/ خديجه مظفري، عباس ميرشکاري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۸.
۳۳۹۵۳ DM15835 واکاوي فقهي و حقوقي جنبه هاي مختلف اعراض/ حميد ميري، ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۳۹۵۴ DM15836 قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي/ داود نصيران نجف آبادي، رضا عباسيان، عباس جغتائي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۳.
۳۳۹۵۵ DM15837 نظام حاکم بر بضع و منافع جنسي زنان در فقه اماميه/ ليلا ثمني، ليلا بهرامي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۳۹۵۶ DM15838 واکاوي مباني فقهي اماره مجرميت در جرم پول شويي/ فاطمه جوادي، سيدمهدي صالحي، سيدمهدي قريشي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۵۷ DM15839 ميزان مهريه زوجه غير مدخوله در وفات يکي از زوجين/ سيدمسلم حسيني ادياني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۳۹۵۸ DM15840 ولايت حاکم بر تزويج و طلاق صغير از نظر اماميه و اهل سنت/ عبدالجبار زرگوش نسب، محدثه آبيار.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۵.
۳۳۹۵۹ DM15841 عدالت ترميمي، بايستگي و ضرورت حاکميت آن در حوزه خانواده با تکيه بر مباني فقهي/ خديجه صادقي موحد … [و ديگران].- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۳۳۹۶۰ DM15842 نقدي اصولي بر کنشي فقهي (حقوقي)/ علي علي آبادي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۳.
۳۳۹۶۱ DM15843 تحليل مباني نظري راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک/ جليل قنواتي، جعفر رمضاني، محسن برهان مجرد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۳۹۶۲ DM15844 تحليل و بررسي مباني مشروعيت درمان اجباري معتادان/ محمدرضا کيخا، سميه نوري، عارف بشيري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۳۹۶۳ DM15845 عقل در مباني تحليل اقتصادي حقوق در مقايسه با حقوق اسلامي (با تکيه بر انگاره هاي علامه طباطبائي (ره))/ سيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخاي فرزانه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۳.
۳۳۹۶۴ DM15846 امکان سنجي اعراض از ياخته هاي جنسي و جنين و پيامدهاي آن در فقه اماميه/ بي بي صديقه مکي، علي مظهر قراملکي، سعيد نظري توکلي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۴.
۳۳۹۶۵ DM15847 بررسي فقهي تاثير حيثيت بر روند دادرسي کيفري مربوط به حق الناس/ احمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده، محمد يزدي نياپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۳۹۶۶ DM15848 بررسي فقهي سرقت نفقه توسط زوجه/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۶۷ DM15849 اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافي عفت با رويکردي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ عبداله بهمن پوري، قاسم نظري کله جوبي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۳۹۶۸ DM15850 تاملي بر بسط آثار و مصاديق حدود در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، صمد غلاميان زالي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۷۱-‎۹۴.
۳۳۹۶۹ DM15851 بررسي قلمرو و حکم تجري در فقه اماميه و شمول آن بر جرائم ناتمام/ محمدابراهيم شمس ناتري، سيدهاشم آل طه.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۳۹۷۰ DM15852 بازپژوهي فقهي – اصولي اثبات نقض بالفعل در نظريه نقض فرضي قرارداد/ محمدحسين فلاح يخداني … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۳۳۹۷۱ DM15853 درنگي در حق استئسار در فقه اسلامي/ حسن غوث، محسن رزمي، مصطفي رجائي پور.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۷.
۳۳۹۷۲ DM15854 کنکاشي در قرارداد آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱-‎۲۶.
۳۳۹۷۳ DM15855 بررسي فقهي حقوقي مصاديق رجوع از اقرار در امور مدني/ قاسم محمدي، امير جليلي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۷-‎۴۵.
۳۳۹۷۴ DM15856 جلوه هاي عدالت ترميمي در مرحله تعقيب و تحقيقات جرايم اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ محمدعلي مهدوي ثابت، محمدرضا عبديان.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۳۹۷۵ DM15857 واکاوي جايگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ احمد پورابراهيم، محمدرضا پورقرباني.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۳۹۷۶ DM15858 اقدامات تاميني (دستور موقت) ديوان بين المللي دادگستري: الزام يا توصيه؟ نگاهي دوباره به راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه برادران لاگراند/ محسن محبي، وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۳۳۹۷۷ DM15859 مبناي فقهي تعويق صدور حکم/ عبدالرضا اصغري، حجت نخعي فوزي، اکبر عظيمي راويز.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۳۹۷۸ DM15860 بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر عملکرد کارکنان دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي تهران/ عليرضا سلوکدار، فاطمه خادمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۳۹۷۹ DM15861 درآمدي بر برخي از موانع تحقق عدالت کيفري پزشکي/ مهدي عليرضائي، حسن پوربافراني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۸-‎۲۷.
۳۳۹۸۰ DM15862 مبناي مسووليت مدني پزشک در معالجات ضروري و غير ضروري در حقوق ايران و آمريکا/ حميدرضا صالحي، سيدمحمد رضوي، رسول رفيعي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۳۹۸۱ DM15863 جلوه هاي مداخله پزشکي قانوني در مراحل محاکمه و اجراي مجازات/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۵۹-‎۸۴.
۳۳۹۸۲ DM15864 حمايت حقوقي از عقب ماندگان ذهني از منظر حقوق پزشکي و رويه قضايي ايران/ سيداحمد ميرخليلي، نصراله جعفري خسروآبادي، زينب زارع.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۸۷-‎۱۰۷.
۳۳۹۸۳ DM15865 افتراقي شدن مرحله تحقيق در خصوص متهمين بيمار/ محمدرضا رحمت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۳۹۸۴ DM15866 قواعد حاکم بر اجراي مجازات درباره جنايت دوقلوي به هم چسبيده در حقوق ايران و فقه اماميه/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، بهنام قنبرپور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۳۴-‎۱۵۴.
۳۳۹۸۵ DM15867 ترميم بکارت: مصلحت يا مفسده/ شقايق گلزار.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۵۶-‎۱۶۷.
۳۳۹۸۶ DM15868 آسيب شناسي تحقق اهداف اصلاحي – درماني بزه کاران از طريق پرونده شخصيت در فرايند دادرسي کيفري/ امير وطني، اعظم مهدوي پور، حديثه تاجيک نشاطيه.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۲.
۳۳۹۸۷ DM15869 احوال شخصيه بيماران سرمازيست/ جواد حبيبي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۹۴-‎۲۰۹.
۳۳۹۸۸ DM15870 بخت منتج اخلاقي و حقوق کيفري/ رحيم نوبهار، محمدرضا خط شب.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۳۹۸۹ DM15871 ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده قرارداد/ سيدمحمدهادي اسلامي، جليل قنواتي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۴.
۳۳۹۹۰ DM15872 نقش محيط هاي آموزشي تحميلي در پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان در ايران و انگلستان/ فريد محسني، نصير ملکوتي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۳۹۹۱ DM15873 دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان و تطبيق آن با مقررات داخلي/ اکبر ذاکريان، محمدمهدي مقدادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۹۲ DM15874 جهاني شدن و تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاکيد بر طرح قانون مدني مشترک اتحاديه اروپا/ محمود جلالي، مرتضي طيبي، ابراهيم مهرانفر.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۳۹۹۳ DM15875 بررسي حقوقي آزادي تحصن در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاهي تطبيقي به آزادي تجمع/ سيداحمد حبيب نژاد، سيده زهرا سعيد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۳۹۹۴ DM15876 کرامت زدايي از انسان و انسانيت زدايي از حقوق (نقد نظريه حقوق کيفري دشمنان ياکوبس در پرتو انديشه دولت حقوقي کانت)/ محمد شمعي، سيدمحمدصادق احمدي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۴۲-‎۱۶۲.
۳۳۹۹۵ DM15877 وضعيت حقوقي سهام قابل بازخريد و بازخريد سهام عادي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ شقايق بهشتي … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۰.
۳۳۹۹۶ DM15878 نظريه تحول عقد باطل به عقد صحيح در حقوق اسلام، ايران، مصر و فرانسه/ نعمت الله الفت، فتح اله عطاردي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۲.
۳۳۹۹۷ DM15879 گذر از زمان در ايجاد قاعده حقوق بين الملل عرفي: واکاوي انگاره هاي حقوقي و رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدهادي محمودي، محمد ستايش پور.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۲.
۳۳۹۹۸ DM15880 بررسي سهم مسئوليت مدني عوامل متعدد در حقوق ايران و اصول حقوق مسئوليت مدني اروپايي/ عليرضا باريکلو، مهدي برزگر.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۶.
۳۳۹۹۹ DM15881 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و آلمان/ محسن شريفي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۴۰۰۰ تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضيه دعواي جزاير مارشال عليه بريتانيا/ محسن محبي، محمدحسين لطيفيان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۴۱.
۳۴۰۰۱ رابطه ميان حقوق سرمايه گذار خارجي و تعهدات بين المللي حقوق بشر و محيط زيست/ آرش بهزادي پارسي، سيدجمال سيفي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۴۳-‎۷۴.
۳۴۰۰۲ ديوان دادگستري اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادي با ملاحظات زيست محيطي/ رحمت اله فرخي، محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۷۵-‎۱۰۸.
۳۴۰۰۳ نقد اقدامات تقنيني در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ايران با تاکيد بر موازين بين المللي حقوق بشر/ رضا اسلامي، فاطمه ابوترابي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۴۰۰۴ مشروعيت و آستانه جدايي چاره ساز در حقوق بين الملل/ محمد ويسي چمه، ستار عزيزي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۴۰۰۵ مفهوم مراقبت بايسته در حقوق بين الملل و مقررات گروه ويژه اقدام مالي/ مهدي حدادي، بهرام مراديان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۶۵-‎۲۰۲.
۳۴۰۰۶ نقش داور بعد از صدور راي/ عبدالله خدابخشي، مريم عابدين زاده شهري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۴۰۰۷ توسعه در مفهوم سرمايه: نقطه عزيمت تعاملات معاهدات سرمايه گذاري با حقوق مالکيت فکري/ مرتضي اسدلو.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۳۴۰۰۸ گروه هاي مسلح فراملي و اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي/ حسين خلف رضايي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۹.
۳۴۰۰۹ مسئوليت بين المللي اقدامات داعش در عراق/ حجت سليمي ترکماني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۹.
۳۴۰۱۰ تهديدها و تعهدات زيست محيطي دولت ترکيه در اجراي پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زيست محيطي در ايران (ريزگردها)/ نرگس اکبري، علي مشهدي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۵۱.
۳۴۰۱۱ تبيين و تفسير رفتار ملي گات در پرتو رويه رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت/ حجت خدايي فام، عليرضا آرش پور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۸۴.
۳۴۰۱۲ خلا معاهداتي: لزوم کنکاش در تعهدات بين المللي دولت ها در فرايند سدسازي از ديدگاه حقوق بين الملل/ احمدرضا توحيدي، مهدي کيخسروي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۸۵-‎۴۱۲.
۳۴۰۱۳ رسيدگي غيابي در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سوده شاملو.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۴۲.
۳۴۰۱۴ DM15896 امکان سنجي توسعه صلاحيت محلي دادگاه پايتخت در دادرسي موازي بين المللي/ نجادعلي الماسي، سيدحسين اسعدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۴۰۱۵ DM15897 تحليل فقهي ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي/ عبدالرضا اصغري، مهدي صالحي مقدم.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۳۴۰۱۶ DM15898 نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانوني اوراق قضايي/ مهدي حسن زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۴۰۱۷ DM15899 موارد و آثار حکم قطعي غير قابل اجرا/ عبدالله خدابخشي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۴۰۱۸ DM15900 اصول و رويه تفسير معاهدات سرمايه گذاري بين المللي توسط محاکم داوري و ترجيح حقوق بين الملل بر حقوق داخلي/ سيدقاسم زماني، ابوالفضل شيرعليزاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۶.
۳۴۰۱۹ DM15901 مبنايي متفاوت براي جبران خسارات ناشي از وسايل نقليه/ علي قسمتي تبريزي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۴۰۲۰ DM15902 تعامل ضابطان دادگستري با حريم خصوصي خودروها/ عادل ساريخاني، ايمان محترم قلاتي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۴۰۲۱ DM15903 حمايت دولت از بزه ديدگان در زمينه تامين هزينه دادرسي/ سيدعليرضا ميرکمالي، نازنين حاجي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۰.
۳۴۰۲۲ DM15904 تعارض اصل ضرر و اصل آزادي اراده در جرم انگاري سقط جنين/ اسماعيل هادي تبار، مريم مهري متانکلايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۳۴.
۳۴۰۲۳ DM15905 سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه آب/ محمد اسدي جونوشي، اکبر وروائي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۰۲۴ DM15906 دادرسي کيفري در تعدد معنوي؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها/ غلامحسين الهام، هادي کربلايي حاجي اوغلي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷-‎۴۰.
۳۴۰۲۵ DM15907 بزهکاري و بزه ديدگي بومي هاي اينترنت؛ از علت شناسي تا پاسخ دهي در پارادايم ترميمي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۳.
۳۴۰۲۶ DM15908 سياست جنايي قضايي در خصوص مال مسروق/ سيدمحمد حسيني، محمداحسان ابراهيمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۴۰۲۷ DM15909 بزه ديدگي کارکنان نظام عدالت کيفري (مطالعه موردي کارکنان شوراي حل اختلاف بروجرد)/ جواد رياحي، اسماعيل شريفي، سعيده تاج امير قاسمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۴۰۲۸ DM15910 جبران خسارت تخريب ميراث فرهنگي در ديوان کيفري بين المللي با نگاهي به پرونده المهدي/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، زهرا فرهادي آلاشتي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۴۰۲۹ DM15911 ارزيابي اثربخشي سياست هاي پليسي کنترل بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر/ آزاده صادقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۱.
۳۴۰۳۰ DM15912 حقوق کيفري در پرتو نظريه سياسي دولت مشروطه/ فيروز محمودي جانکي، فائزه منطقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۴۰۳۱ DM15913 نقش رهبران سياسي اجتماعي در تعديل سطح کيفرگرايي عمومي؛ مطالعه موردي کيفر مرگ/ سيدمنصور ميرسعيدي، حسين محمد کوره پز.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۳۴۰۳۲ DM15914 موانع دسترسي زنان متهم به جرائم جنسي به عدالت در پرتو نظريه مدونا-حور/ حسين ناظريان، محمد فرجيها، محمدجعفر حبيب زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۱.
۳۴۰۳۳ DM15915 نگرشي توصيفي و هنجاري بر نقش هزينه هاي جرم در کيفرگذاري تعزيري/ الميرا نوري زينال.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۳۸.
۳۴۰۳۴ DM15916 چالش هاي مترتب بر حق هاي بزه ديده در ديوان جنايي بين المللي/ ندا نيازمند، مهرداد رايجيان اصلي، محمدمهدي ساقيان.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۷.
۳۴۰۳۵ DM15917 حق بر ملاقات کودکان از منظر حقوق بين الملل/ عبدالله عابديني، مهدي مشکي باف.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎58، تابستان: ۲۱۳-‎۲۳۰.
۳۴۰۳۶ DM15918 واکاوي اجرت المثل زوجه در فقه حنفي، اماميه و قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/ صالح يمرلي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎59، پاييز: ص ۴۰۹-‎۳۹۳.
۳۴۰۳۷ DM15919 بررسي فقهي وقوع طلاق در فضاي مجازي/ محمدعادل ضيائي، سهيلا رستمي، محمد مولودي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎59، پاييز: ص ۴۱۱-‎۴۲۷.
۳۴۰۳۸ DM15920 تعهد دولت به مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و تحديد مجازات هاي بدني از منظر حقوق بين الملل بشر/ اسماعيل رحماني کلاکوب.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۴۰۳۹ DM15921 بررسي حدود صلاحيت رئيس جمهور در امور بودجه، تحديد و ابهام در قانون اساسي/ حسين باقري زرين قبائي، منوچهر توسلي نائيني، سيدمحمدصادق احمدي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۸۲.
۳۴۰۴۰ DM15922 تحليل اقتصادي مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري/ عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۷.
۳۴۰۴۱ DM15923 تبارشناسي راهبردهاي تقنيني حوزه محيط زيست، چالش ها و مصاديق/ صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۳۰.
۳۴۰۴۲ DM15924 سياست جنايي پيشگيرانه ايران در قبال خشونت عليه اطفال/ محمدعلي مهدوي ثابت، سامان عبدالهي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۹-‎۳۳.
۳۴۰۴۳ DM15925 دشوارسازي ارتکاب جرائم رايانه اي در قوانين دادرسي الکترونيکي و آيين دادرسي جرائم رايانه اي/ سيدمحمدجعفر رضوي اصل، شهرداد دارابي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۴۰۴۴ DM15926 جرايم عليه امنيت: چالش حقوق حاکميت و حقوق شهروندي/ حسين ميرمحمد صادقي، علي رحمتي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۳۸.
۳۴۰۴۵ DM15927 تحولات ساختاري و شرايط احراز پليس قضايي در قوانين دادرسي کيفري ايران/ غلامرضا محمدنسل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۱۵.
۳۴۰۴۶ DM15928 مطالعه تطبيقي تکاليف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق متهم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و قانون سابق/ عادل ساريخاني، محسن بينا.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۴۰۴۷ DM15929 حقوق اشخاص تحت نظر در مرحله تحقيقات پليسي در دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ حسنعلي موذن زادگان.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۳۹.
۳۴۰۴۸ DM15930 خدمات اوليه نظام عدالت به بزه ديده در پرتو حضور پليس/ حسنعلي موذن زادگان، حامد صفائي آتشگاه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۴۰۴۹ DM15931 توقيف احتياطي افراد مظنون به ارتکاب جرم/ حسين مهدي زاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۴۰۵۰ DM15932 مسئوليت مدني پليس راهور ناشي از نقض حقوق شهروندي/ حبيب اله پيرهادي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۳۵.
۳۴۰۵۱ DM15933 آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و ارائه پيشنهادهاي کارآمد با تاکيد بر وظايف و اختيارات کارکنان ناجا/ خسرو اسکندري، رامين نيکخو.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۴۰۵۲ DM15934 پليس و حمايت از حقوق بانوان بزه ديده/ خديجه افراسيابي، علي افراسيابي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۷-‎۲۷.
۳۴۰۵۳ DM15935 حق برخورداري از وکيل و تاثير آن بر عملکرد پليس در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و فرانسه/ علي مرادفر، عليرضا جهانگيري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۶۳-‎۹۱.
۳۴۰۵۴ DM15936 مطالعه تطبيقي تحصيل دليل کيفري در فضاي سايبري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه با تاکيد بر وظايف و اختيارات پليس/ عليرضا شايق، مرتضي ناجي زواره.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۳۴۰۵۵ DM15937 اختيارات پليس و حقوق مظنون در حقوق ايران، آمريکا و فرانسه/ حسين مهدي زاده، محمدمهدي خسروي سليم.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۴.
۳۴۰۵۶ DM15938 اختيارات پليس در پاسخ به جرايم منافي عفت/ سيامک فتح الهي، امير تندر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۶.
۳۴۰۵۷ DM15939 بررسي تطبيقي مدت تحت نظر در نظام حقوقي ايران، فرانسه و انگلستان/ محمود آجرلويي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۳۴۰۵۸ DM15940 تاثير جرم يابي توسط پليس بر رعايت حقوق شهروندي و اجراي عدالت کيفري/ جعفر آقاخاني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۴۰۵۹ DM15941 نگرشي بر حدود اختيارات ضابطان دادگستري در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ نصرت اله برين.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۵۹-‎۸۹.
۳۴۰۶۰ DM15942 حقوق جسماني متهم در مرحله تحت نظر در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ محمد متين پارسا.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۳۴۰۶۱ DM15943 حدود وظايف ضابط دادگستري در رعايت حريم خصوصي اماکن/ سيداميررسول معين زاده ميرحسيني، سيدسيامک فتح الهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۴۱.
۳۴۰۶۲ DM15944 جنبه هاي حمايتي پليس از بزه ديدگان در قوانين ايران/ محمد ملکشاهي، ولي الله انصاري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۱.
۳۴۰۶۳ DM15945 بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا/ عباس صالح اردستاني، عليرضا رويانيان.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۴۰۶۴ DM15946 حقوق دفاعي متهم به عنوان جلوه اي از حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي کيفري سال ۱۳۹۲/ مسعود قاسمي، محمدمهدي برغي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۴۰۶۵ DM15947 آموزش حقوق بشر براي پليس/ رضا اسلامي، وريا تاسه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۶۳-‎۹۶.
۳۴۰۶۶ DM15948 قلمرو مسئوليت کيفري کارکنان پليس در تضمين و رعايت حق آزادي شهروندان/ حبيب امامي آرندي، عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۴۰۶۷ DM15949 حق آزادي رفت و آمد شهروندان در ايست و بازرسي وسايل نقليه تعارض حق و مصلحت يا تقدم تعادل به مثابه همگرايي/ شهريار کاظمي آذر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۳۴۰۶۸ DM15950 جرم يابي و حقوق جزا؛ تاثير متقابل آن ها در فرآيند کشف جرم/ عبدالله هندياني، فرزاد عسگري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۴۰۶۹ DM15951 حمايت از شهود در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ قاسم رنجبران، محسن طاهري جبلي، مهدي قنبري عدل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۰۷۰ DM15952 شرايط احراز عنوان ضابطيت مطابق قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ مجيد متين راسخ، احسان آساره.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۷-‎۲۴.
۳۴۰۷۱ DM15953 تحليل تيراندازي هاي پليسي منجر به قتل مطابق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامي/ علي مرادفر، عليرضا جهانگيري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۲۵-‎۴۵.
۳۴۰۷۲ DM15954 جرم يابي قتل عمدي از روي انگيزه و لزوم توجه به آن توسط پليس/ سيدمصطفي دهقان، اکبر عليزاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۴۷-‎۷۱.
۳۴۰۷۳ DM15955 نقش آموزش ضابطان ناجا در اجراي دستورات مرجع قضايي و تاثير آن بر دادرسي عادلانه/ رقيه کسايي ازاني، رضا طلايي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۷۳-‎۹۱.
۳۴۰۷۴ DM15956 مطالعه تطبيقي ساختار، عملکرد و ويژگي هاي پليس ويژه اطفال و نوجوانان در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه/ عطاء الله رحمت الهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۹۳-‎۱۳۲.
۳۴۰۷۵ DM15957 تحولات ساختاري پليس در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ ياسر قهرماني سودمند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۶۷.
۳۴۰۷۶ DM15958 نظام دستگيري مرتکبين جرايم مشهود در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ محمد نوروزي، ايرج ابراهيمي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۴۰۷۷ DM15959 مسئوليت مدني نيابتي سازمان پليس؛ چالش ها و ضرورت ها/ حبيب رمضاني آکردي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۴۰۷۸ DM15960 عوامل رافع يا مانع استقرار يا تخفيف مسئوليت مدني کارکنان ناجا/ علي انصاري، غلام حسين ديناروند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۳۱-‎۷۰.
۳۴۰۷۹ DM15961 پيوند دادرسي عادلانه و پيشگيري از جرم (با تاکيد بر تحقيقات پليسي)/ بهزاد جهاني، مصطفي بازوند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۷۱-‎۹۳.
۳۴۰۸۰ DM15962 پليس و حمايت از خانواده؛ الزامات و راهکارها/ محمد روشن، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۴۰۸۱ DM15963 ضرورت ايجاد پليس ويژه کودکان در معرض خطر و بزه ديده در پرتو سياست جنايي مشارکتي/ هديه هدايت.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۸.
۳۴۰۸۲ DM15964 حقوق شهروندي در کنترل اغتشاشات در پرتو اسناد بين الملل/ مهدي نظري منظم.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۴.
۳۴۰۸۳ DM15965 تاثير حقوق شهروندي مرزنشينان بر ارتقاي نظم و امنيت در مناطق مرزي/ صيدال فعال.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۴۰۸۴ DM15966 بررسي حق تحت نظر قرار دادن متهم توسط پليس در نظم عمومي فرانسه، انگلستان و ايران/ عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۴۰۸۵ DM15967 نقش پليس به عنوان ميانجيگر در فرايند دادرسي کيفري ايران، انگلستان و فرانسه/ شايان کريمي خانقاه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۴۰۸۶ DM15968 آسيب شناسي قوانين و مصوبات شهرداري ها و نيروهاي مسلح در زمينه ساخت و سازهاي ناجا/ احد شاهي دامن جاني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۰۸۷ DM15969 بررسي جرايم نظاميان در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ مسلم باقري، مژگان امراللهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۴۰۸۸ DM15970 مطالعه تطبيقي وظيفه دادستان در حمايت از ضابطان دادگستري در ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريکا/ سيدمحمد موسوي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۸۹ DM15971 پيامدهاي گسترش حقوق شهروندي بر مراجع انتظامي با تاکيد بر پارادايم جامعه ايراني/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي، قدرت الله نوروزي باغکمه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۴۰۹۰ DM15972 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ماموران پليس در مقام دفاع مشروع (در حقوق ايران و کامن لا)/ رضا بيرانوند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۰۹۱ DM15973 چرخه تکرار يا چرخه عبرت (جرم اولي ها و پيشگيري از تکرار جرم)/ حسين مهدي زاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۴۰۹۲ DM15974 وظايف و اختيارات وکيل در مرحله تحقيقات پليسي در حقوق کيفري ايران و اسناد اروپايي حقوق بشر/ حسن فتحي آذر، اميد سروي سرميداني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۴۰۹۳ DM15975 کارايي ضابطان عام دادگستري در کشف و تحقيق جرايم مشهود/ محمد رضوي، سجاد غلامزاده، علي ابراهيمي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۹۴ DM15976 تاثير رعايت حقوق و تکاليف شهروندي بر نظم و امنيت (مطالعه موردي دين اسلام)/ شهريار رنجبر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۴۰۹۵ DM15977 دفاع مشروع در فقه جزايي اسلام با تاکيد بر آراء امام خميني/ محسن خرم دل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۰۹۶ DM15978 پيشگيري از جرم ضرب و جرح عمدي در نيروهاي مسلح بر مبناي جرم شناسي پيشگيري/ بهروز ميرعليزاده، علي اکبر منصورزاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۳۴۰۹۷ DM15978 مطالعه تطبيقي جرم رشاء و ارتشاء در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان/ محمدصادق حشمتي، مريم سهل آبادي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۹۸ DM15980 راهکارهاي تضمين اجراي دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري/ محمد عابدي، اعظم اميني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و دوم، شماره ‎2 (پياپي ‎84)، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۳.
۳۴۰۹۹ DM15981 علت شناسي جرايم با انگيزه مذهبي/ علي غلامي، جمال الدين حسين زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۱۰۰ DM15982 تاثير ارتکاب فعل نامشروع زيان ديده بر مسئوليت مدني در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، احسان توحيدي مهر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۰.
۳۴۱۰۱ DM15983 سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال جرايم ارتکابي عليه ناتوانان و حمايت هاي کيفري؛ قضايي و فراقضايي افتراقي از آنان/ عباس زراعت، محمدصادق چاووشي، هادي کرامتي معز.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۴۱۰۲ DM15984 تحليل فقهي بازار بين المللي فارکس با تکيه بر ممنوعيت آن در قوانين ايران/ سميه نوري، اميرحمزه سالارزايي، نادر مختاري افراکتي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
۳۴۱۰۳ DM15985 واکاوي استقلال مالي موسسات عمومي غيردولتي از منظر حقوق ماليه عمومي/ فاطمه افشاري، ولي رستمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۴.
۳۴۱۰۴ DM15986 الگوي مطلوب رويکرد فقهي – حقوقي در حدود دخالت دولت در مالکيت خصوصي/ محمدجواد رضايي زاده، عليرضا اميني طامه.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۳۴۱۰۵ DM15987 نقش تعدد اسباب در تحقق مسئوليت ضميمه اي/ سام محمدي، محسن جعفري بهزادکلائي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۴۱۰۶ DM15988 جرم انگاري ترک انفاق در فقه و حقوق ايران با نگاهي به فقه اهل سنت/ نسرين کريمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۴۱۰۷ DM15989 واکاوي جرم انگاري ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداري و رفاه/ مجيد قورچي بيگي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۶.
۳۴۱۰۸ DM15990 نجات از درون (Bail-in): امکان سنجي حقوقي و اقتصادي بکارگيري ابزار نجات از درون در نظام بانکداري بدون ربا ايران/ محمدطه خراطها، محمدجواد شريف زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۶.
۳۴۱۰۹ DM15991 قابليت مطالبه خسارت ناشي از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد/ علي طهماسبي، علي شيرازي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۰.
۳۴۱۱۰ DM15992 قصد متعاملين در قراردادهاي هوشمند: شرايط اعتبار و شيوه احراز آن/ مهدي رشوند بوکاني، مهدي ناصر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۰.
۳۴۱۱۱ DM15993 فرايند کيفرزدايي در نظام عدالت کيفري ايران/ ولي اله صادقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۰-‎۴۵.
۳۴۱۱۲ DM15994 بررسي جامع دو رويکرد فقهي متضاد در تعيين مقدار تعزير/ محمدعلي طالبي آشتياني، احمد باقري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۴۸-‎۷۷.
۳۴۱۱۳ DM15995 جايگزيني سازکار کلاسيک استرداد با قرار جلب اروپايي در حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۷.
۳۴۱۱۴ DM15996 رويکرد حقوق کيفري اتحاديه اروپا در تحقيقات کيفري فرامرزي/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۴۰.
۳۴۱۱۵ DM15997 جرم تباني در حقوق کيفري ايران و مصر/ سيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي، عبدالرضا اصغري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۷۴.
۳۴۱۱۶ DM15998 بررسي جرم انگاري مصلحت گرايانه در نظام جمهوري اسلامي ايران/ قدرت اله خسروشاهي، علي گنجي دانش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۶.
۳۴۱۱۷ DM15999 جستاري در روائي محروميت زوجين از حق قصاص (تحليل ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامي)/ حميد مسجدسرائي، زهرا فيض.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۸.
۳۴۱۱۸ DM16000 توجيه رسيدگي افتراقي براي جرايم اقتصادي: تهديد جرم يا خطر مرتکب؟/ عليرضا آيت بتول پاکزاد، حسن عالي پور، محمود صابر.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۳۹-‎۲۶۷.
۳۴۱۱۹ DM16001 بررسي ماهيت فورفيتينگ در مقايسه با ساير طرق تامين مالي در حقوق ايران/ زهره افشار قوچاني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹-‎۳۸.
۳۴۱۲۰ DM16002 تحليل فقهي مباني لزوم يا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامي با نگاهي به رويه قضايي ايران/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۴۱۲۱ DM16003 مطالعه تطبيقي ضرر جمعي در نظام حقوقي فرانسه، آمريکا و ايران/ ناهيد صفري، بيژن حاجي عزيزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۶۳-‎۹۱.
۳۴۱۲۲ DM16004 شروط و مفاد معتبر پس از زوال يا انحلال قرارداد در حقوق ايران با مطالعه اجمالي اسناد بين المللي/ جلال سلطان احمدي، مريم ولايي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۴۱۲۳ DM16005 بررسي کارايي قاعده اکثريت در شرکت هاي سهامي و ايجاد تعادل ميان منافع سهامداران اکثريت و اقليت/ محمد صقري، رضا خودکار.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۴۱۲۴ DM16006 امکان سنجي دادخواهي خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ايران (مطالعه تطبيقي)/ علي طهماسبي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۱.
۳۴۱۲۵ DM16007 نقش وثيقه در مقابله با پديده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکي و لازمه ايفاي موثر اين نقش در وثايق منقول/ حميد کبيري شاه آباد، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۱۲۶ DM16008 گستره حمايت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت (مطالعه اي در حقوق ايران و انگليس)/ علي غريبه، علي پوررضائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۳۲.
۳۴۱۲۷ DM16009 قلمرو زماني مسئوليت مدني قراردادي مهندس مشاور در روش سه عاملي/ عباس قاسمي حامد، ابراهيم سرخه.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۵۳.
۳۴۱۲۸ DM16010 انتظارات مشروع سرمايه گذار در تقابل با منافع اساسي کشور ميزبان و تحليل آن به عنوان ريسک سياسي/ مهدي ميهمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۵۵-‎۲۸۴.
۳۴۱۲۹ DM16011 انتقال قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان ۱۳۸۹/ رضا نيک خواه، مهدي صالحي، منصور اکبري آرائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۸۵-‎۳۰۸.
۳۴۱۳۰ DM16012 دستورگرايي و سياستگذاري عمومي؛ تحليلي بر جايگاه و کارکرد سياستگذاري عمومي در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي رضايي، محمدمهدي رضواني فر.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۹-‎۴۲.
۳۴۱۳۱ DM16013 از حفظ حکومت تا حفظ نظام/ رحيم نوبهار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۳۴۱۳۲ DM16014 بازتعريف اموال عمومي و آثار آن در نظام حقوقي ايران/ حسين عبداللهي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۶۵-‎۹۶.
۳۴۱۳۳ DM16015 استفاده از هواپيماي قابل کنترل از راه دور و لزوم رعايت حق حريم خصوصي/ ليلا رئيسي، مسعود راعي، معصومه ابراهيمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۹۷-‎۱۳۰.
۳۴۱۳۴ DM16016 بررسي تطبيقي عوامل موثر بر جايگاه حقوقي – اساسي دادستاني در ميان قوا/ محمد جلالي، سعيد برخورداري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۴۱۳۵ DM16017 بهره برداري از سد ايليسو در ترکيه و موازين حقوق بين الملل آب/ علي نواري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۹.
۳۴۱۳۶ DM16018 تاملي بر ايدئولوژيک شدن نظريه هاي حقوق عمومي/ فائزه دانشور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۲.
۳۴۱۳۷ DM16019 نقد ترجمه فارسي لوياتان از ديدگاه مفاهيم حقوق عمومي/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۷.
۳۴۱۳۸ DM16020 رويکرد دولت ساحلي در پرتو اصول و اسناد بين المللي در مواجهه با عملکرد کشتي خارجي/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۷.
۳۴۱۳۹ DM16021 بنگاه داري صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ مرتضي رستمي، حسن باديني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۳.
۳۴۱۴۰ DM16022 مبناي نظري بحث پيرامون مساله کيفيت قانون: چيستي و چرايي؟/ آزاده عبداله زاده شهربابکي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۵.
۳۴۱۴۱ DM16023 دستيار قضايي در فرانسه؛ نهادي براي تربيت قاضي و افزايش کيفيت و سرعت رسيدگي در ايران/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۴۱۴۲ DM16024 رويکرد سازمان همکاري اسلامي در زمينه ارتقاي حقوق زن/ محيا صفاري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۴۱۴۳ DM16025 توازن اصل آزادي تحصيل دليل با قاعده استثنايي (بي اعتباري ادله تحصيلي به روش غير قانوني) از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق غرب (با تاکيد بر آمريکا و آلمان)/ مرتضي فتحي، رضا رضائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۵۷-‎۸۶.
۳۴۱۴۴ DM16026 قاعده نفي سبيل و الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم/ سيامک کرم زاده، زهرا فيض.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۳۴۱۴۵ DM16027 مطالعه تطبيقي جبران ضرر در جنايات در حقوق ايران و حقوق بين الملل کيفري/ مجيد کرمي، علي مزيدي، هيبت اله نژندي منش.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۴.
۳۴۱۴۶ DM16028 بررسي تطبيقي مطالبه اجراي تعهد در حقوق ايران (اسلام)، فرانسه، انگليس/ رضا حسين گندم کار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۴۱۴۷ DM16029 موازنه آيات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بين الملل/ سيدمحمدحسن موسوي خراساني، جواد ايرواني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۴۱۴۸ DM16030 نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهري؛ مطالعه تطبيقي در حقوق غرب و ايران/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۳-‎۲۸.
۳۴۱۴۹ DM16031 بررسي آثار معامله فضولي در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگلستان/ حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۴۱۵۰ DM16032 ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ايران، فقه اماميه و مقايسه تطبيقي آن با نظام حقوقي انگلستان/ احمد شمس، سعيد شيري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۵۷-‎۸۸.
۳۴۱۵۱ DM16033 مباني نگاه فلسفي به طبيعت در غرب و اسلام/ عزيزاله فهيمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۳۴۱۵۲ DM16034 حمايت از اجساد در حقوق بين الملل بشردوستانه و ديدگاه اسلامي/ غلامعلي قاسمي، مريم شاکري فر.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۸.
۳۴۱۵۳ DM16035 اصل تعيين حداقل کيفر حبس (تاملي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه)/ فريد محسني، رضا رحيميان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۸۲.
۳۴۱۵۴ DM16036 مطالعه تطبيقي پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمريکا/ ايوب منصوري رضي، عليرضا نصيري رضي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۰۹.
۳۴۱۵۵ DM16037 شرط زيادي ربح بدون عوض در عقد شرکت/ سيدسلمان مرتضوي، مصطفي مسعوديان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۱.
۳۴۱۵۶ DM16038 ديدگاه اطاعت زوجه بر اساس معيار معروف از منظر فقه اماميه/ بي‌بي رحيمه ابراهيمي، اعظم اميني.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۴۱-‎۶۶۷.
۳۴۱۵۷ DM16039 بازخواني نظريات شهيد صدر پيرامون رباي بانکي بر اساس نظريه درآمد قانوني/ محمدتقي تولمي، محمدجواد حيدري خراساني.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۶۹-‎۶۸۹.
۳۴۱۵۸ DM16040 تفسير تمکن مالي عاقله در قانون مجازات اسلامي با تاکيد بر مباني فقهي/ جواد رياحي.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۹۱-‎۷۱۰.
۳۴۱۵۹ DM16041 جستاري در مسئوليت کيفري انتقال بيماري هاي مسري از طريق پيوند عضو/ يونس مصباح، مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۱۱-‎۷۲۶.
۳۴۱۶۷ DM16042 کاستي هاي اجراي بانکداري اسلامي در ايران با محوريت بايسته هاي آموزش و پژوهش فقهي/ محمدرسول آهنگران.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۴۱۶۸ DM16043 مطالعه تطبيقي محدوده استيذان زوجه براي اشتغال در فقه فريقين/ عبدالرسول احمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۴۱۶۹ DM16044 مقايسه تطبيقي يافته هاي جرم شناسان و مکاتب حقوقي معاصر با سياست جنايي و فقه جزايي علي (ع)/ مسعود حيدري، مسعود مومني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۴۱۷۰ DM16045 مسووليت مدني سبب مجمل تيم پزشکي در حقوق ايران و انگلستان/ علي روانان … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۴۱۷۱ DM16046 بررسي فقهي حقوقي تاثير فسخ معامله مبنا بر معاملات تمليکي متعاقب/ رضا زارعي، ليلا رحيمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۳۴۱۷۲ DM16047 امکان سنجي فقهي تقليد از مجتهد غير بالغ/ سيدمحمدمهدي صابر، محمدرضا کيخا، علي تولايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۳۴۱۷۳ DM16048 واکاوي مقارنه اي الزامات اصول مترقيانه حقوق بشري در عملکرد ضابطان با نگاهي به مباني فقهي/ محمدعلي عزتي بهلولي، علي رضا سايباني، محمدمهدي ساقيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۴۸.
۳۴۱۷۴ DM16049 تحليل انتقادي مباني فقهي – سياسي سلفيه تکفيري در مساله جهاد/ رقيه علي زاده، عبدالهادي فقهي زاده، محمدهادي امين ناجي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۷۸.
۳۴۱۷۵ DM16050 استنباط حکم شرعي و اثبات دعواي کيفري در برزخ تعارض ادله: نقاط اشتراک و افتراق/ اميد متقي اردکاني، ابوالحسن مجتهد سليماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۳۴۱۷۶ DM16051 موانع و محدوديت هاي ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي بر جرايم حافظان صلح/ بهمن مجرد آيلار.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۴، بهار: ص ۴۴-‎۶۶.
۳۴۱۷۷ DM16052 محدوديت هاي قانوني مطبوعات در ايران با نگرشي بر حقوق انگليس/ نسيم خداخواه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۴، بهار: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۴۱۷۸ DM16053 حق ورود بانوان ايراني به ورزشگاه ها آري يا خير؟ (نگاهي به موانع و چالش هاي فقهي – حقوقي حضور زنان ايراني در ورزشگاه ها)/ ناهيد محمدزاده، نيلوفر محمدزاده.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۳-‎۳۵.
۳۴۱۷۹ DM16054 بررسي مسئله طلاق قضايي، راهکاري جهت احقاق حقوق زنان از ديدگاه روايات و امام خميني (ره)/ مرضيه مختاري پور.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۴۱۸۰ DM16055 بررسي تطبيقي حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در سيره امام علي (ع) و منشور حقوق شهروندي/ محمود شفيعي، مهدي زينال زاده.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۵.
۳۴۱۸۱ DM16056 تاملي نوين پيرامون حق مقابله با خشونت جنسي عليه زنان (بر مبناي نظام حقوقي – قضايي ايران)/ سيدابراهيم قدسي، مصيب قدمي عزيزآباد.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۵.
۳۴۱۸۲ DM16057 نقش زن در تعالي حقوق بشر اسلامي – ايراني/ هادي آقاپور.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۴.
۳۴۱۸۳ DM16058 مسئوليت سنجي پزشکان جراح زيبايي با سه مبناي اماره تقصير، نظريه تقصير و تئوري خطر/ اميرحمزه سالارزايي.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۶۴.
۳۴۱۸۴ DM16059 رابطه بين حقوق بشر و محيط زيست در پرتو تحول در روابط بين الملل/ جواد امين منصور.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۶۰.
۳۴۱۸۵ DM16060 ارتباط ميان گفتمان داعش و گفتمان هاي پيشين خاورميانه/ سيدمحمدکاظم سجادپور، فرزاد سليمي فر.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵-‎۲۴.
۳۴۱۸۶ DM16061 مباني داوري تجاري در فقه اسلامي و حقوق بين الملل/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۴۱۸۷ DM16062 نقد و بررسي بي تفاوتي اجتماعي نسبت به جرم کودک آزاري (مطالعه تطبيقي حقوق کيفري ايران با ايالت تگزاس آمريکا)/ مسعود حيدري، ناصر رضواني جويباري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۴۱۸۸ DM16063 تعويق صدور حکم، مداخله حداقلي؛ فردي کردن مجازات با رويکرد تطبيقي/ حسين فتح آبادي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۵۱-‎۷۸.
۳۴۱۸۹ DM16064 وجوه تمايز بخش اموال فکري از ديگر اموال/ زهره فرخي، شهره گودرزي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۷۹-‎۱۱۴.
۳۴۱۹۰ DM16065 جايگاه آموزه هاي سنجش آماري ريسک جرم در نهاد ارفاقي آزادي مشروط (مطالعه موردي: زندان هاي استان آذربايجان شرقي)/ بابک پورقهرماني، بياض کريم زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۴۱۹۱ DM16066 شرط تعهد به امانت و رازداري در قراردادهاي نفتي بين المللي/ طاهره شکري، عليرضا مظلوم رهني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۴۱۹۲ DM16067 تحليل مباني حقوقي حاکم بر تملکات شهرداري در نظام حقوقي ايران/ عباس عباسي، سيدمحمدصادق احمدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۵.
۳۴۱۹۳ DM16068 اصول و مباني حاکم بر تبليغات رسانه اي از منظر حقوق بين الملل/ عباس برزگرزاده، خدارحم محمدپور.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۱۹۴ DM16069 آسيب شناسي حقوقي قرادادهاي تنظيمي توسط بنگاههاي مشاور املاک در مقايسه با دفاتر اسناد رسمي/ اعظم اکبري، مهران جعفري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۴۱۹۵ DM16070 تاثير عوامل انساني بر اطاله دادرسي و اجراي احکام در محاکم عمومي ايران/ حسنعلي موذن زاده گان، موسي آرميده.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۷.
۳۴۱۹۶ DM16071 مسووليت مدني توليدکنندگان و توزيع کنندگان دارو/ غفار احسان بخش، داريوش بابايي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۳۴۱۹۷ DM16072 نحوه بازنگري از آراء دادگاه هاي کيفري بين الملل/ پژمان برنازاده، عليرضا سايباني.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۴۱۹۸ DM16073 بررسي سود اوراق مشارکت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدرضوان مشفق نيا، علي پورجواهري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۳۴۱۹۹ DM16074 بررسي و مقايسه انصاف و عدالت در حقوق/ اسماعيل آزغ، موسي آرميده، عبدالله علامه اي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۳۴۲۰۰ DM16075 راه کارهاي حمايت از شاکي در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدحسن حسيني، حشمت بادامي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۳۴۲۰۱ DM16076 اخلاق زيست محيطي در نهج البلاغه/ علي ايمان زاده، فيروز صيادپور.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۲۰۲ DM16077 ارزيابي سياست جنايي حاکم بر جرائم کلان اقتصادي در حقوق کيفري ايران/ سجاد شهبازي، اميرحسين رهگشا.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳-‎۱.
۳۴۲۰۳ DM16078 بررسي ماهيت و آثار اعتراضات ثبتي در حقوق ثبت اسناد و املاک ايران/ اعظم اکبري، مهران جعفري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۲۰۴ DM16079 حفظ ارزش پول ملي/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۱۲-‎۲۷.
۳۴۲۰۵ DM16080 تحليل فقهي، حقوقي لزوم يا جواز عقد شرکت با نگاهي به رويه قضايي ايران/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، محمدصادق طباطبايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۲۸-‎۴۵.
۳۴۲۰۶ DM16081 مراقبه هاي وکالت (با رويکرد متون اخلاقي)/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۵۲-‎۵۶.
۳۴۲۰۷ DM16082 فرنچايز و لزوم قانون گذاري در قانون تجارت: فرنچايز و نگرش به آينده/ سيدمحي الدين خدائي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۵۷-‎۶۲.
۳۴۲۰۸ DM16083 نقد راي: تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ ها/ فريده محمدي سرپيري، فاطمه لاوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۶۳-‎۶۷.
۳۴۲۰۹ DM16084 يک وکيل، هزار سودا، هزار تبعيض/ مرتضي پناهي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۶۸-‎۷۵.
۳۴۲۱۰ DM16085 بررسي رويه قضايي احتساب خسارت تاخير تاديه در صورت عدم تقويم خواسته/ سمانه سادات احمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۷۶-‎۸۳.
۳۴۲۱۱ DM16086 مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت و دادگاه: معايب و مزاياي آن/ زينب محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۸۴-‎۹۸.
۳۴۲۱۲ DM16087 تحليل ماده ۲۶۵ قانون مدني در رويه قضايي/ مائده عزيزان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۹۹-‎۱۱۲.
۳۴۲۱۳ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت دوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۳-‎۱۰.
۳۴۲۱۴ حمايت هاي کيفري از بزه ديده و شاهد در قانون آيين دادرسي کيفري/ رضا دانش نيا، زهرا مختاري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۴۲۱۵ اصل بي طرفي قاضي از منظر روانشناختي/ پيمان شاهين فر.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۴۲۱۶ ضمان قهري تضامني/ حسين ملکي خنبي، سارا محمدحسيني طرقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۴۲۱۷ بررسي تحولات تقنيني امر آمر قانوني با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مهدي سقياني، عليرضا سقياني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۳۵-‎۴۱.
۳۴۲۱۸ نقل و انتقال اطلاعات محرمانه/ مريم اکبري، ليلا زاغري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۴۲-‎۴۸.
۳۴۲۱۹ آيين دادرسي افتراقي جرايم نيروهاي مسلح/ حامد اسحاقي، الهام اسحاقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۴۹-‎۵۶.
۳۴۲۲۰ سند عادي به عنوان يکي از دلايل اثبات امر مدني/ مريم شکوري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۵۷-‎۶۳.
۳۴۲۲۱ مطالعه تطبيقي فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماکن عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ غلامحسن کوشکي، پيمان دولت خواه پاشاکي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۵۶.
۳۴۲۲۲ مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئوليت مدني يا کيفري؟ نظريه خطر از ظهور تا افول و سير تحولات مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در حقوق ايران/ نصراله جعفري خسروآبادي، مينا سالمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۴۲۲۳ رهبري باند مجرمانه و تشديد مجازات/ منصور رحمدل.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۲.
۳۴۲۲۴ تحول در شناسايي عرف يا اختراع عرف؟ (توسل به موارد غير قطعي عرفي در حقوق بين الملل کيفري)/ عليرضا باقري ابيانه.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۳۸.
۳۴۲۲۵ تحليل محتواي سريال تلويزيوني کيميا از منظر خشونت خانوادگي/ رابعه نظرپور همداني، بتول پاکزاد.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۹.
۳۴۲۲۶ مباني و قلمرو آموزه هاي کيفرشناسي نوين در زمينه بزهکاري نوجوانان با رويکرد تطبيقي به نظام عدالت کيفري ايران و آمريکا/ علي داودي سالستاني، سيدحسين هاشمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۲۲۷ رويکرد اسناد بين المللي به حقوق بزه ديدگان جنايت ناپديدسازي اجباري/ جمال بيگي، هيوا علي پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۹.
۳۴۲۲۸ جرم شناسي واقع گرايي راست، زمينه ها و جلوه ها/ غلامرضا محمدنسل، نادر نوروزي، ايوب نوريان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۶.
۳۴۲۲۹ مشارکت سازمان هاي بين المللي در تحقيقات مقدماتي ديوان کيفري بين المللي/ سحر پورحسن زيوه، سيدابراهيم قدسي، حميدرضا جاويدزاده.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • پژمان الهامی
  مهر 24, 1399 14:19

  باسلام الان من نسخه چاپی این سال رو میخوام چطوری بایددرخواست بدم

  پاسخ
  • publication
   publication
   مهر 28, 1399 11:32

   باسلام و احترام برای راهنمایی با شماره 88811581 داخلی 116 تماس بگیرید.

   lib@sdil.ac.ir این نیز ایمیل کتابخانه می باشد میتوانید درخواست خود را به این ایمیل بفرستید.

   پاسخ
 • پژمان الهامی
  مهر 3, 1399 22:47

  باسلام آیا امکان سفارش نسخه دی ۹۸ رو بصورت کتابچه امکانپذیر هست
  باتشکر پژمان الهامی
  بررسی نقش آرای ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

  پاسخ
  • publication
   publication
   مهر 6, 1399 10:18

   باسلام و احترام با واحد کتابخانه 88811581 داخلی 116 تماس بگیرید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید: