تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۹۳۴ DM15816 تقابل انديشه جبري بودن و يادگيري جرم در رويکرد جرم شناختي سعدي/ مصطفي کلام زاده عشرت آباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۳۳۹۳۵ DM15817 بررسي نقش آراي ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر/ پژمان الهامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۱۳-‎۲۴.
۳۳۹۳۶ DM15818 عضويت کشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت: مزايا و چالش ها/ نازآفرين ناظمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۲۵-‎۳۹.
۳۳۹۳۷ DM15819 بررسي مباني طلاق در حقوق ايران/ ماندانا ياسمي فر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۴۰-‎۴۶.
۳۳۹۳۸ DM15820 حق بر آموزش مهاجر در فقه اهل بيت و قوانين موضوعه/ سيدمحمد حسيني دره صوفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۴۷-‎۶۰.
۳۳۹۳۹ DM15821 بررسي رويه قضايي در نظام حقوقي ايران/ فاطمه لزريوسفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۶۱-‎۶۸.
۳۳۹۴۰ DM15822 بررسي اطفال مولود حاصل از تلقيح مصنوعي در آينه فقه و حقوق اسلامي/ سيدرضا جباري، سيدحسن عابديان کلخوران، عليرضا عسکري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۶۹-‎۷۷.
۳۳۹۴۱ DM15823 علل ارتکاب جرايم در فضاي مجازي و چالش هاي پيش روي نظام کيفري ايران/ علي حسن پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۷۸-‎۹۱.
۳۳۹۴۲ DM15824 بررسي قلمرو تاثير زمان و مکان در حقوق کيفري ايران/ ميلاد ميوه يان، فاطمه لزريوسفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۹۲-‎۱۰۱.
۳۳۹۴۳ DM15825 به کارگيري تحليل اقتصادي حقوق بر مبناي مستقلات عقلي و قاعده مصلحت/ بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري، مينا بلوري فر.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۳۹۴۴ DM15826 اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانوني املاک از سوي دولت و شهرداري ها/ سيداحمد حبيب نژاد، رحيم پيلوار، روشنک صابري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۳۹۴۵ DM15827 چالش هاي امنيت انساني در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومي/ مهدي ذاکريان اميري … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۳۹۴۶ DM15828 پرداخت ديه از بيت المال/ منصور رحمدل.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۳.
۳۳۹۴۷ DM15829 تحليلي بر حق تقدم در خريد سهام جديد با رويکرد فقهي – حقوقي/ سيدمرتضي شهيدي، حميده زرعي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۳۹۴۸ DM15830 هيئت منصفه در دعاوي حقوقي/ ناهيد صفري، پرويز دهقاني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۹.
۳۳۹۴۹ DM15831 سازمان همکاري اسلامي در ترازوي سنجش برون گرايي يا درون گرايي در زمينه حقوق بشر/ سيداحمد طباطبايي، سيدحسن موسوي اصل.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۳۹۵۰ DM15832 تحليل اصل اعتبار مطلق آراي دادگاه ها در آئين دادرسي و اجراي احکام مدني/ احد قلي زاده منقوطاي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۰.
۳۳۹۵۱ DM15833 واکاوي فقهي – حقوقي ماهيت احکام انتصاب مديران حکومتي و آثار مترتب بر آن/ محمدرضا کيخا، داود سعيدي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۵.
۳۳۹۵۲ DM15834 هبه طلب/ خديجه مظفري، عباس ميرشکاري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۸.
۳۳۹۵۳ DM15835 واکاوي فقهي و حقوقي جنبه هاي مختلف اعراض/ حميد ميري، ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۳۹۵۴ DM15836 قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي/ داود نصيران نجف آبادي، رضا عباسيان، عباس جغتائي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۳.
۳۳۹۵۵ DM15837 نظام حاکم بر بضع و منافع جنسي زنان در فقه اماميه/ ليلا ثمني، ليلا بهرامي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۳۹۵۶ DM15838 واکاوي مباني فقهي اماره مجرميت در جرم پول شويي/ فاطمه جوادي، سيدمهدي صالحي، سيدمهدي قريشي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۵۷ DM15839 ميزان مهريه زوجه غير مدخوله در وفات يکي از زوجين/ سيدمسلم حسيني ادياني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۳۹۵۸ DM15840 ولايت حاکم بر تزويج و طلاق صغير از نظر اماميه و اهل سنت/ عبدالجبار زرگوش نسب، محدثه آبيار.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۵.
۳۳۹۵۹ DM15841 عدالت ترميمي، بايستگي و ضرورت حاکميت آن در حوزه خانواده با تکيه بر مباني فقهي/ خديجه صادقي موحد … [و ديگران].- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۳۳۹۶۰ DM15842 نقدي اصولي بر کنشي فقهي (حقوقي)/ علي علي آبادي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۳.
۳۳۹۶۱ DM15843 تحليل مباني نظري راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک/ جليل قنواتي، جعفر رمضاني، محسن برهان مجرد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۳۹۶۲ DM15844 تحليل و بررسي مباني مشروعيت درمان اجباري معتادان/ محمدرضا کيخا، سميه نوري، عارف بشيري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۳۹۶۳ DM15845 عقل در مباني تحليل اقتصادي حقوق در مقايسه با حقوق اسلامي (با تکيه بر انگاره هاي علامه طباطبائي (ره))/ سيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخاي فرزانه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۳.
۳۳۹۶۴ DM15846 امکان سنجي اعراض از ياخته هاي جنسي و جنين و پيامدهاي آن در فقه اماميه/ بي بي صديقه مکي، علي مظهر قراملکي، سعيد نظري توکلي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۴.
۳۳۹۶۵ DM15847 بررسي فقهي تاثير حيثيت بر روند دادرسي کيفري مربوط به حق الناس/ احمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده، محمد يزدي نياپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۳۹۶۶ DM15848 بررسي فقهي سرقت نفقه توسط زوجه/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۶۷ DM15849 اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافي عفت با رويکردي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ عبداله بهمن پوري، قاسم نظري کله جوبي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۳۹۶۸ DM15850 تاملي بر بسط آثار و مصاديق حدود در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، صمد غلاميان زالي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۷۱-‎۹۴.
۳۳۹۶۹ DM15851 بررسي قلمرو و حکم تجري در فقه اماميه و شمول آن بر جرائم ناتمام/ محمدابراهيم شمس ناتري، سيدهاشم آل طه.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۳۹۷۰ DM15852 بازپژوهي فقهي – اصولي اثبات نقض بالفعل در نظريه نقض فرضي قرارداد/ محمدحسين فلاح يخداني … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۳۳۹۷۱ DM15853 درنگي در حق استئسار در فقه اسلامي/ حسن غوث، محسن رزمي، مصطفي رجائي پور.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱8، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۷.
۳۳۹۷۲ DM15854 کنکاشي در قرارداد آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱-‎۲۶.
۳۳۹۷۳ DM15855 بررسي فقهي حقوقي مصاديق رجوع از اقرار در امور مدني/ قاسم محمدي، امير جليلي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۷-‎۴۵.
۳۳۹۷۴ DM15856 جلوه هاي عدالت ترميمي در مرحله تعقيب و تحقيقات جرايم اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ محمدعلي مهدوي ثابت، محمدرضا عبديان.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۳۹۷۵ DM15857 واکاوي جايگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ احمد پورابراهيم، محمدرضا پورقرباني.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۳۹۷۶ DM15858 اقدامات تاميني (دستور موقت) ديوان بين المللي دادگستري: الزام يا توصيه؟ نگاهي دوباره به راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه برادران لاگراند/ محسن محبي، وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۳۳۹۷۷ DM15859 مبناي فقهي تعويق صدور حکم/ عبدالرضا اصغري، حجت نخعي فوزي، اکبر عظيمي راويز.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۳۹۷۸ DM15860 بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر عملکرد کارکنان دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي تهران/ عليرضا سلوکدار، فاطمه خادمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۳۹۷۹ DM15861 درآمدي بر برخي از موانع تحقق عدالت کيفري پزشکي/ مهدي عليرضائي، حسن پوربافراني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۸-‎۲۷.
۳۳۹۸۰ DM15862 مبناي مسووليت مدني پزشک در معالجات ضروري و غير ضروري در حقوق ايران و آمريکا/ حميدرضا صالحي، سيدمحمد رضوي، رسول رفيعي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۳۹۸۱ DM15863 جلوه هاي مداخله پزشکي قانوني در مراحل محاکمه و اجراي مجازات/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۵۹-‎۸۴.
۳۳۹۸۲ DM15864 حمايت حقوقي از عقب ماندگان ذهني از منظر حقوق پزشکي و رويه قضايي ايران/ سيداحمد ميرخليلي، نصراله جعفري خسروآبادي، زينب زارع.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۸۷-‎۱۰۷.
۳۳۹۸۳ DM15865 افتراقي شدن مرحله تحقيق در خصوص متهمين بيمار/ محمدرضا رحمت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۳۹۸۴ DM15866 قواعد حاکم بر اجراي مجازات درباره جنايت دوقلوي به هم چسبيده در حقوق ايران و فقه اماميه/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، بهنام قنبرپور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۳۴-‎۱۵۴.
۳۳۹۸۵ DM15867 ترميم بکارت: مصلحت يا مفسده/ شقايق گلزار.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۵۶-‎۱۶۷.
۳۳۹۸۶ DM15868 آسيب شناسي تحقق اهداف اصلاحي – درماني بزه کاران از طريق پرونده شخصيت در فرايند دادرسي کيفري/ امير وطني، اعظم مهدوي پور، حديثه تاجيک نشاطيه.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۲.
۳۳۹۸۷ DM15869 احوال شخصيه بيماران سرمازيست/ جواد حبيبي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۵0، پاييز: ص ۱۹۴-‎۲۰۹.
۳۳۹۸۸ DM15870 بخت منتج اخلاقي و حقوق کيفري/ رحيم نوبهار، محمدرضا خط شب.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۳۹۸۹ DM15871 ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده قرارداد/ سيدمحمدهادي اسلامي، جليل قنواتي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۴.
۳۳۹۹۰ DM15872 نقش محيط هاي آموزشي تحميلي در پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان در ايران و انگلستان/ فريد محسني، نصير ملکوتي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۳۹۹۱ DM15873 دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان و تطبيق آن با مقررات داخلي/ اکبر ذاکريان، محمدمهدي مقدادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۳۹۹۲ DM15874 جهاني شدن و تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاکيد بر طرح قانون مدني مشترک اتحاديه اروپا/ محمود جلالي، مرتضي طيبي، ابراهيم مهرانفر.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۳۹۹۳ DM15875 بررسي حقوقي آزادي تحصن در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاهي تطبيقي به آزادي تجمع/ سيداحمد حبيب نژاد، سيده زهرا سعيد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۳۹۹۴ DM15876 کرامت زدايي از انسان و انسانيت زدايي از حقوق (نقد نظريه حقوق کيفري دشمنان ياکوبس در پرتو انديشه دولت حقوقي کانت)/ محمد شمعي، سيدمحمدصادق احمدي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۴۲-‎۱۶۲.
۳۳۹۹۵ DM15877 وضعيت حقوقي سهام قابل بازخريد و بازخريد سهام عادي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ شقايق بهشتي … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۰.
۳۳۹۹۶ DM15878 نظريه تحول عقد باطل به عقد صحيح در حقوق اسلام، ايران، مصر و فرانسه/ نعمت الله الفت، فتح اله عطاردي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۲.
۳۳۹۹۷ DM15879 گذر از زمان در ايجاد قاعده حقوق بين الملل عرفي: واکاوي انگاره هاي حقوقي و رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدهادي محمودي، محمد ستايش پور.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۲.
۳۳۹۹۸ DM15880 بررسي سهم مسئوليت مدني عوامل متعدد در حقوق ايران و اصول حقوق مسئوليت مدني اروپايي/ عليرضا باريکلو، مهدي برزگر.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۶.
۳۳۹۹۹ DM15881 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و آلمان/ محسن شريفي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎111 (جلد ‎1۵، شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۴۰۰۰ تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضيه دعواي جزاير مارشال عليه بريتانيا/ محسن محبي، محمدحسين لطيفيان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۴۱.
۳۴۰۰۱ رابطه ميان حقوق سرمايه گذار خارجي و تعهدات بين المللي حقوق بشر و محيط زيست/ آرش بهزادي پارسي، سيدجمال سيفي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۴۳-‎۷۴.
۳۴۰۰۲ ديوان دادگستري اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادي با ملاحظات زيست محيطي/ رحمت اله فرخي، محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۷۵-‎۱۰۸.
۳۴۰۰۳ نقد اقدامات تقنيني در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ايران با تاکيد بر موازين بين المللي حقوق بشر/ رضا اسلامي، فاطمه ابوترابي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۴۰۰۴ مشروعيت و آستانه جدايي چاره ساز در حقوق بين الملل/ محمد ويسي چمه، ستار عزيزي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۴۰۰۵ مفهوم مراقبت بايسته در حقوق بين الملل و مقررات گروه ويژه اقدام مالي/ مهدي حدادي، بهرام مراديان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۱۶۵-‎۲۰۲.
۳۴۰۰۶ نقش داور بعد از صدور راي/ عبدالله خدابخشي، مريم عابدين زاده شهري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۴۰۰۷ توسعه در مفهوم سرمايه: نقطه عزيمت تعاملات معاهدات سرمايه گذاري با حقوق مالکيت فکري/ مرتضي اسدلو.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۳۴۰۰۸ گروه هاي مسلح فراملي و اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي/ حسين خلف رضايي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۹.
۳۴۰۰۹ مسئوليت بين المللي اقدامات داعش در عراق/ حجت سليمي ترکماني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۹.
۳۴۰۱۰ تهديدها و تعهدات زيست محيطي دولت ترکيه در اجراي پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زيست محيطي در ايران (ريزگردها)/ نرگس اکبري، علي مشهدي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۵۱.
۳۴۰۱۱ تبيين و تفسير رفتار ملي گات در پرتو رويه رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت/ حجت خدايي فام، عليرضا آرش پور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۸۴.
۳۴۰۱۲ خلا معاهداتي: لزوم کنکاش در تعهدات بين المللي دولت ها در فرايند سدسازي از ديدگاه حقوق بين الملل/ احمدرضا توحيدي، مهدي کيخسروي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۳۸۵-‎۴۱۲.
۳۴۰۱۳ رسيدگي غيابي در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سوده شاملو.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎۶1، پاييز – زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۴۲.
۳۴۰۱۴ DM15896 امکان سنجي توسعه صلاحيت محلي دادگاه پايتخت در دادرسي موازي بين المللي/ نجادعلي الماسي، سيدحسين اسعدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۴۰۱۵ DM15897 تحليل فقهي ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي/ عبدالرضا اصغري، مهدي صالحي مقدم.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۳۴۰۱۶ DM15898 نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانوني اوراق قضايي/ مهدي حسن زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۴۰۱۷ DM15899 موارد و آثار حکم قطعي غير قابل اجرا/ عبدالله خدابخشي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۴۰۱۸ DM15900 اصول و رويه تفسير معاهدات سرمايه گذاري بين المللي توسط محاکم داوري و ترجيح حقوق بين الملل بر حقوق داخلي/ سيدقاسم زماني، ابوالفضل شيرعليزاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۶.
۳۴۰۱۹ DM15901 مبنايي متفاوت براي جبران خسارات ناشي از وسايل نقليه/ علي قسمتي تبريزي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۴۰۲۰ DM15902 تعامل ضابطان دادگستري با حريم خصوصي خودروها/ عادل ساريخاني، ايمان محترم قلاتي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۴۰۲۱ DM15903 حمايت دولت از بزه ديدگان در زمينه تامين هزينه دادرسي/ سيدعليرضا ميرکمالي، نازنين حاجي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۰.
۳۴۰۲۲ DM15904 تعارض اصل ضرر و اصل آزادي اراده در جرم انگاري سقط جنين/ اسماعيل هادي تبار، مريم مهري متانکلايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۵، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۳۴.
۳۴۰۲۳ DM15905 سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه آب/ محمد اسدي جونوشي، اکبر وروائي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۰۲۴ DM15906 دادرسي کيفري در تعدد معنوي؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها/ غلامحسين الهام، هادي کربلايي حاجي اوغلي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷-‎۴۰.
۳۴۰۲۵ DM15907 بزهکاري و بزه ديدگي بومي هاي اينترنت؛ از علت شناسي تا پاسخ دهي در پارادايم ترميمي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۳.
۳۴۰۲۶ DM15908 سياست جنايي قضايي در خصوص مال مسروق/ سيدمحمد حسيني، محمداحسان ابراهيمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۴۰۲۷ DM15909 بزه ديدگي کارکنان نظام عدالت کيفري (مطالعه موردي کارکنان شوراي حل اختلاف بروجرد)/ جواد رياحي، اسماعيل شريفي، سعيده تاج امير قاسمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۴۰۲۸ DM15910 جبران خسارت تخريب ميراث فرهنگي در ديوان کيفري بين المللي با نگاهي به پرونده المهدي/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، زهرا فرهادي آلاشتي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۴۰۲۹ DM15911 ارزيابي اثربخشي سياست هاي پليسي کنترل بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر/ آزاده صادقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۱.
۳۴۰۳۰ DM15912 حقوق کيفري در پرتو نظريه سياسي دولت مشروطه/ فيروز محمودي جانکي، فائزه منطقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۴۰۳۱ DM15913 نقش رهبران سياسي اجتماعي در تعديل سطح کيفرگرايي عمومي؛ مطالعه موردي کيفر مرگ/ سيدمنصور ميرسعيدي، حسين محمد کوره پز.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۳۴۰۳۲ DM15914 موانع دسترسي زنان متهم به جرائم جنسي به عدالت در پرتو نظريه مدونا-حور/ حسين ناظريان، محمد فرجيها، محمدجعفر حبيب زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۱.
۳۴۰۳۳ DM15915 نگرشي توصيفي و هنجاري بر نقش هزينه هاي جرم در کيفرگذاري تعزيري/ الميرا نوري زينال.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۳۸.
۳۴۰۳۴ DM15916 چالش هاي مترتب بر حق هاي بزه ديده در ديوان جنايي بين المللي/ ندا نيازمند، مهرداد رايجيان اصلي، محمدمهدي ساقيان.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۷.
۳۴۰۳۵ DM15917 حق بر ملاقات کودکان از منظر حقوق بين الملل/ عبدالله عابديني، مهدي مشکي باف.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎58، تابستان: ۲۱۳-‎۲۳۰.
۳۴۰۳۶ DM15918 واکاوي اجرت المثل زوجه در فقه حنفي، اماميه و قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/ صالح يمرلي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎59، پاييز: ص ۴۰۹-‎۳۹۳.
۳۴۰۳۷ DM15919 بررسي فقهي وقوع طلاق در فضاي مجازي/ محمدعادل ضيائي، سهيلا رستمي، محمد مولودي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎59، پاييز: ص ۴۱۱-‎۴۲۷.
۳۴۰۳۸ DM15920 تعهد دولت به مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و تحديد مجازات هاي بدني از منظر حقوق بين الملل بشر/ اسماعيل رحماني کلاکوب.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۴۰۳۹ DM15921 بررسي حدود صلاحيت رئيس جمهور در امور بودجه، تحديد و ابهام در قانون اساسي/ حسين باقري زرين قبائي، منوچهر توسلي نائيني، سيدمحمدصادق احمدي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۸۲.
۳۴۰۴۰ DM15922 تحليل اقتصادي مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري/ عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۷.
۳۴۰۴۱ DM15923 تبارشناسي راهبردهاي تقنيني حوزه محيط زيست، چالش ها و مصاديق/ صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎99، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۳۰.
۳۴۰۴۲ DM15924 سياست جنايي پيشگيرانه ايران در قبال خشونت عليه اطفال/ محمدعلي مهدوي ثابت، سامان عبدالهي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۹-‎۳۳.
۳۴۰۴۳ DM15925 دشوارسازي ارتکاب جرائم رايانه اي در قوانين دادرسي الکترونيکي و آيين دادرسي جرائم رايانه اي/ سيدمحمدجعفر رضوي اصل، شهرداد دارابي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۴۰۴۴ DM15926 جرايم عليه امنيت: چالش حقوق حاکميت و حقوق شهروندي/ حسين ميرمحمد صادقي، علي رحمتي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۳۸.
۳۴۰۴۵ DM15927 تحولات ساختاري و شرايط احراز پليس قضايي در قوانين دادرسي کيفري ايران/ غلامرضا محمدنسل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۱۵.
۳۴۰۴۶ DM15928 مطالعه تطبيقي تکاليف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق متهم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و قانون سابق/ عادل ساريخاني، محسن بينا.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۴۰۴۷ DM15929 حقوق اشخاص تحت نظر در مرحله تحقيقات پليسي در دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ حسنعلي موذن زادگان.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷-‎۳۹.
۳۴۰۴۸ DM15930 خدمات اوليه نظام عدالت به بزه ديده در پرتو حضور پليس/ حسنعلي موذن زادگان، حامد صفائي آتشگاه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۴۰۴۹ DM15931 توقيف احتياطي افراد مظنون به ارتکاب جرم/ حسين مهدي زاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۴۰۵۰ DM15932 مسئوليت مدني پليس راهور ناشي از نقض حقوق شهروندي/ حبيب اله پيرهادي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۳۵.
۳۴۰۵۱ DM15933 آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و ارائه پيشنهادهاي کارآمد با تاکيد بر وظايف و اختيارات کارکنان ناجا/ خسرو اسکندري، رامين نيکخو.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۴۰۵۲ DM15934 پليس و حمايت از حقوق بانوان بزه ديده/ خديجه افراسيابي، علي افراسيابي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۷-‎۲۷.
۳۴۰۵۳ DM15935 حق برخورداري از وکيل و تاثير آن بر عملکرد پليس در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و فرانسه/ علي مرادفر، عليرضا جهانگيري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۶۳-‎۹۱.
۳۴۰۵۴ DM15936 مطالعه تطبيقي تحصيل دليل کيفري در فضاي سايبري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه با تاکيد بر وظايف و اختيارات پليس/ عليرضا شايق، مرتضي ناجي زواره.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۳۴۰۵۵ DM15937 اختيارات پليس و حقوق مظنون در حقوق ايران، آمريکا و فرانسه/ حسين مهدي زاده، محمدمهدي خسروي سليم.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۴.
۳۴۰۵۶ DM15938 اختيارات پليس در پاسخ به جرايم منافي عفت/ سيامک فتح الهي، امير تندر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۶.
۳۴۰۵۷ DM15939 بررسي تطبيقي مدت تحت نظر در نظام حقوقي ايران، فرانسه و انگلستان/ محمود آجرلويي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۳۴۰۵۸ DM15940 تاثير جرم يابي توسط پليس بر رعايت حقوق شهروندي و اجراي عدالت کيفري/ جعفر آقاخاني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۴۰۵۹ DM15941 نگرشي بر حدود اختيارات ضابطان دادگستري در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ نصرت اله برين.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۵۹-‎۸۹.
۳۴۰۶۰ DM15942 حقوق جسماني متهم در مرحله تحت نظر در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ محمد متين پارسا.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۳۴۰۶۱ DM15943 حدود وظايف ضابط دادگستري در رعايت حريم خصوصي اماکن/ سيداميررسول معين زاده ميرحسيني، سيدسيامک فتح الهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۴۱.
۳۴۰۶۲ DM15944 جنبه هاي حمايتي پليس از بزه ديدگان در قوانين ايران/ محمد ملکشاهي، ولي الله انصاري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۱.
۳۴۰۶۳ DM15945 بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا/ عباس صالح اردستاني، عليرضا رويانيان.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۴۰۶۴ DM15946 حقوق دفاعي متهم به عنوان جلوه اي از حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي کيفري سال ۱۳۹۲/ مسعود قاسمي، محمدمهدي برغي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۴۰۶۵ DM15947 آموزش حقوق بشر براي پليس/ رضا اسلامي، وريا تاسه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۶۳-‎۹۶.
۳۴۰۶۶ DM15948 قلمرو مسئوليت کيفري کارکنان پليس در تضمين و رعايت حق آزادي شهروندان/ حبيب امامي آرندي، عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۴۰۶۷ DM15949 حق آزادي رفت و آمد شهروندان در ايست و بازرسي وسايل نقليه تعارض حق و مصلحت يا تقدم تعادل به مثابه همگرايي/ شهريار کاظمي آذر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۳۴۰۶۸ DM15950 جرم يابي و حقوق جزا؛ تاثير متقابل آن ها در فرآيند کشف جرم/ عبدالله هندياني، فرزاد عسگري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۴۰۶۹ DM15951 حمايت از شهود در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ قاسم رنجبران، محسن طاهري جبلي، مهدي قنبري عدل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۰۷۰ DM15952 شرايط احراز عنوان ضابطيت مطابق قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ مجيد متين راسخ، احسان آساره.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۷-‎۲۴.
۳۴۰۷۱ DM15953 تحليل تيراندازي هاي پليسي منجر به قتل مطابق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامي/ علي مرادفر، عليرضا جهانگيري.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۲۵-‎۴۵.
۳۴۰۷۲ DM15954 جرم يابي قتل عمدي از روي انگيزه و لزوم توجه به آن توسط پليس/ سيدمصطفي دهقان، اکبر عليزاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۴۷-‎۷۱.
۳۴۰۷۳ DM15955 نقش آموزش ضابطان ناجا در اجراي دستورات مرجع قضايي و تاثير آن بر دادرسي عادلانه/ رقيه کسايي ازاني، رضا طلايي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۷۳-‎۹۱.
۳۴۰۷۴ DM15956 مطالعه تطبيقي ساختار، عملکرد و ويژگي هاي پليس ويژه اطفال و نوجوانان در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه/ عطاء الله رحمت الهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۹۳-‎۱۳۲.
۳۴۰۷۵ DM15957 تحولات ساختاري پليس در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ ياسر قهرماني سودمند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۶۷.
۳۴۰۷۶ DM15958 نظام دستگيري مرتکبين جرايم مشهود در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ محمد نوروزي، ايرج ابراهيمي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۴۰۷۷ DM15959 مسئوليت مدني نيابتي سازمان پليس؛ چالش ها و ضرورت ها/ حبيب رمضاني آکردي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۴۰۷۸ DM15960 عوامل رافع يا مانع استقرار يا تخفيف مسئوليت مدني کارکنان ناجا/ علي انصاري، غلام حسين ديناروند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۳۱-‎۷۰.
۳۴۰۷۹ DM15961 پيوند دادرسي عادلانه و پيشگيري از جرم (با تاکيد بر تحقيقات پليسي)/ بهزاد جهاني، مصطفي بازوند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۷۱-‎۹۳.
۳۴۰۸۰ DM15962 پليس و حمايت از خانواده؛ الزامات و راهکارها/ محمد روشن، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۴۰۸۱ DM15963 ضرورت ايجاد پليس ويژه کودکان در معرض خطر و بزه ديده در پرتو سياست جنايي مشارکتي/ هديه هدايت.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۸.
۳۴۰۸۲ DM15964 حقوق شهروندي در کنترل اغتشاشات در پرتو اسناد بين الملل/ مهدي نظري منظم.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۴.
۳۴۰۸۳ DM15965 تاثير حقوق شهروندي مرزنشينان بر ارتقاي نظم و امنيت در مناطق مرزي/ صيدال فعال.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎۶، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۴۰۸۴ DM15966 بررسي حق تحت نظر قرار دادن متهم توسط پليس در نظم عمومي فرانسه، انگلستان و ايران/ عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۴۰۸۵ DM15967 نقش پليس به عنوان ميانجيگر در فرايند دادرسي کيفري ايران، انگلستان و فرانسه/ شايان کريمي خانقاه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۴۰۸۶ DM15968 آسيب شناسي قوانين و مصوبات شهرداري ها و نيروهاي مسلح در زمينه ساخت و سازهاي ناجا/ احد شاهي دامن جاني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۰۸۷ DM15969 بررسي جرايم نظاميان در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ مسلم باقري، مژگان امراللهي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۴۰۸۸ DM15970 مطالعه تطبيقي وظيفه دادستان در حمايت از ضابطان دادگستري در ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريکا/ سيدمحمد موسوي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۸۹ DM15971 پيامدهاي گسترش حقوق شهروندي بر مراجع انتظامي با تاکيد بر پارادايم جامعه ايراني/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي، قدرت الله نوروزي باغکمه.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۴۰۹۰ DM15972 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ماموران پليس در مقام دفاع مشروع (در حقوق ايران و کامن لا)/ رضا بيرانوند.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۰۹۱ DM15973 چرخه تکرار يا چرخه عبرت (جرم اولي ها و پيشگيري از تکرار جرم)/ حسين مهدي زاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۴۰۹۲ DM15974 وظايف و اختيارات وکيل در مرحله تحقيقات پليسي در حقوق کيفري ايران و اسناد اروپايي حقوق بشر/ حسن فتحي آذر، اميد سروي سرميداني.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۴۰۹۳ DM15975 کارايي ضابطان عام دادگستري در کشف و تحقيق جرايم مشهود/ محمد رضوي، سجاد غلامزاده، علي ابراهيمي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۹۴ DM15976 تاثير رعايت حقوق و تکاليف شهروندي بر نظم و امنيت (مطالعه موردي دين اسلام)/ شهريار رنجبر.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۴۰۹۵ DM15977 دفاع مشروع در فقه جزايي اسلام با تاکيد بر آراء امام خميني/ محسن خرم دل.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۰۹۶ DM15978 پيشگيري از جرم ضرب و جرح عمدي در نيروهاي مسلح بر مبناي جرم شناسي پيشگيري/ بهروز ميرعليزاده، علي اکبر منصورزاده.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۳۴۰۹۷ DM15978 مطالعه تطبيقي جرم رشاء و ارتشاء در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان/ محمدصادق حشمتي، مريم سهل آبادي.- مطالعات حقوقي انتظامي. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۰۹۸ DM15980 راهکارهاي تضمين اجراي دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري/ محمد عابدي، اعظم اميني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و دوم، شماره ‎2 (پياپي ‎84)، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۳.
۳۴۰۹۹ DM15981 علت شناسي جرايم با انگيزه مذهبي/ علي غلامي، جمال الدين حسين زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۱۰۰ DM15982 تاثير ارتکاب فعل نامشروع زيان ديده بر مسئوليت مدني در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، احسان توحيدي مهر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۰.
۳۴۱۰۱ DM15983 سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال جرايم ارتکابي عليه ناتوانان و حمايت هاي کيفري؛ قضايي و فراقضايي افتراقي از آنان/ عباس زراعت، محمدصادق چاووشي، هادي کرامتي معز.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۴۱۰۲ DM15984 تحليل فقهي بازار بين المللي فارکس با تکيه بر ممنوعيت آن در قوانين ايران/ سميه نوري، اميرحمزه سالارزايي، نادر مختاري افراکتي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
۳۴۱۰۳ DM15985 واکاوي استقلال مالي موسسات عمومي غيردولتي از منظر حقوق ماليه عمومي/ فاطمه افشاري، ولي رستمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۴.
۳۴۱۰۴ DM15986 الگوي مطلوب رويکرد فقهي – حقوقي در حدود دخالت دولت در مالکيت خصوصي/ محمدجواد رضايي زاده، عليرضا اميني طامه.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۳۴۱۰۵ DM15987 نقش تعدد اسباب در تحقق مسئوليت ضميمه اي/ سام محمدي، محسن جعفري بهزادکلائي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۴۱۰۶ DM15988 جرم انگاري ترک انفاق در فقه و حقوق ايران با نگاهي به فقه اهل سنت/ نسرين کريمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۴۱۰۷ DM15989 واکاوي جرم انگاري ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداري و رفاه/ مجيد قورچي بيگي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۶.
۳۴۱۰۸ DM15990 نجات از درون (Bail-in): امکان سنجي حقوقي و اقتصادي بکارگيري ابزار نجات از درون در نظام بانکداري بدون ربا ايران/ محمدطه خراطها، محمدجواد شريف زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۶.
۳۴۱۰۹ DM15991 قابليت مطالبه خسارت ناشي از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد/ علي طهماسبي، علي شيرازي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۰.
۳۴۱۱۰ DM15992 قصد متعاملين در قراردادهاي هوشمند: شرايط اعتبار و شيوه احراز آن/ مهدي رشوند بوکاني، مهدي ناصر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيستم، شماره ‎1 (پياپي ‎۴۹)، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۰.
۳۴۱۱۱ DM15993 فرايند کيفرزدايي در نظام عدالت کيفري ايران/ ولي اله صادقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۰-‎۴۵.
۳۴۱۱۲ DM15994 بررسي جامع دو رويکرد فقهي متضاد در تعيين مقدار تعزير/ محمدعلي طالبي آشتياني، احمد باقري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۴۸-‎۷۷.
۳۴۱۱۳ DM15995 جايگزيني سازکار کلاسيک استرداد با قرار جلب اروپايي در حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۷.
۳۴۱۱۴ DM15996 رويکرد حقوق کيفري اتحاديه اروپا در تحقيقات کيفري فرامرزي/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۴۰.
۳۴۱۱۵ DM15997 جرم تباني در حقوق کيفري ايران و مصر/ سيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي، عبدالرضا اصغري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۷۴.
۳۴۱۱۶ DM15998 بررسي جرم انگاري مصلحت گرايانه در نظام جمهوري اسلامي ايران/ قدرت اله خسروشاهي، علي گنجي دانش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۶.
۳۴۱۱۷ DM15999 جستاري در روائي محروميت زوجين از حق قصاص (تحليل ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامي)/ حميد مسجدسرائي، زهرا فيض.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۸.
۳۴۱۱۸ DM16000 توجيه رسيدگي افتراقي براي جرايم اقتصادي: تهديد جرم يا خطر مرتکب؟/ عليرضا آيت بتول پاکزاد، حسن عالي پور، محمود صابر.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۳۹-‎۲۶۷.
۳۴۱۱۹ DM16001 بررسي ماهيت فورفيتينگ در مقايسه با ساير طرق تامين مالي در حقوق ايران/ زهره افشار قوچاني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹-‎۳۸.
۳۴۱۲۰ DM16002 تحليل فقهي مباني لزوم يا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامي با نگاهي به رويه قضايي ايران/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۴۱۲۱ DM16003 مطالعه تطبيقي ضرر جمعي در نظام حقوقي فرانسه، آمريکا و ايران/ ناهيد صفري، بيژن حاجي عزيزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۶۳-‎۹۱.
۳۴۱۲۲ DM16004 شروط و مفاد معتبر پس از زوال يا انحلال قرارداد در حقوق ايران با مطالعه اجمالي اسناد بين المللي/ جلال سلطان احمدي، مريم ولايي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۴۱۲۳ DM16005 بررسي کارايي قاعده اکثريت در شرکت هاي سهامي و ايجاد تعادل ميان منافع سهامداران اکثريت و اقليت/ محمد صقري، رضا خودکار.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۴۱۲۴ DM16006 امکان سنجي دادخواهي خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ايران (مطالعه تطبيقي)/ علي طهماسبي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۱.
۳۴۱۲۵ DM16007 نقش وثيقه در مقابله با پديده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکي و لازمه ايفاي موثر اين نقش در وثايق منقول/ حميد کبيري شاه آباد، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۱۲۶ DM16008 گستره حمايت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت (مطالعه اي در حقوق ايران و انگليس)/ علي غريبه، علي پوررضائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۳۲.
۳۴۱۲۷ DM16009 قلمرو زماني مسئوليت مدني قراردادي مهندس مشاور در روش سه عاملي/ عباس قاسمي حامد، ابراهيم سرخه.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۵۳.
۳۴۱۲۸ DM16010 انتظارات مشروع سرمايه گذار در تقابل با منافع اساسي کشور ميزبان و تحليل آن به عنوان ريسک سياسي/ مهدي ميهمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۵۵-‎۲۸۴.
۳۴۱۲۹ DM16011 انتقال قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان ۱۳۸۹/ رضا نيک خواه، مهدي صالحي، منصور اکبري آرائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۸۵-‎۳۰۸.
۳۴۱۳۰ DM16012 دستورگرايي و سياستگذاري عمومي؛ تحليلي بر جايگاه و کارکرد سياستگذاري عمومي در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي رضايي، محمدمهدي رضواني فر.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۹-‎۴۲.
۳۴۱۳۱ DM16013 از حفظ حکومت تا حفظ نظام/ رحيم نوبهار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۳۴۱۳۲ DM16014 بازتعريف اموال عمومي و آثار آن در نظام حقوقي ايران/ حسين عبداللهي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۶۵-‎۹۶.
۳۴۱۳۳ DM16015 استفاده از هواپيماي قابل کنترل از راه دور و لزوم رعايت حق حريم خصوصي/ ليلا رئيسي، مسعود راعي، معصومه ابراهيمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۹۷-‎۱۳۰.
۳۴۱۳۴ DM16016 بررسي تطبيقي عوامل موثر بر جايگاه حقوقي – اساسي دادستاني در ميان قوا/ محمد جلالي، سعيد برخورداري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۴۱۳۵ DM16017 بهره برداري از سد ايليسو در ترکيه و موازين حقوق بين الملل آب/ علي نواري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۹.
۳۴۱۳۶ DM16018 تاملي بر ايدئولوژيک شدن نظريه هاي حقوق عمومي/ فائزه دانشور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۲.
۳۴۱۳۷ DM16019 نقد ترجمه فارسي لوياتان از ديدگاه مفاهيم حقوق عمومي/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۷.
۳۴۱۳۸ DM16020 رويکرد دولت ساحلي در پرتو اصول و اسناد بين المللي در مواجهه با عملکرد کشتي خارجي/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۷.
۳۴۱۳۹ DM16021 بنگاه داري صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ مرتضي رستمي، حسن باديني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۳.
۳۴۱۴۰ DM16022 مبناي نظري بحث پيرامون مساله کيفيت قانون: چيستي و چرايي؟/ آزاده عبداله زاده شهربابکي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶3، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۵.
۳۴۱۴۱ DM16023 دستيار قضايي در فرانسه؛ نهادي براي تربيت قاضي و افزايش کيفيت و سرعت رسيدگي در ايران/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۴۱۴۲ DM16024 رويکرد سازمان همکاري اسلامي در زمينه ارتقاي حقوق زن/ محيا صفاري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۴۱۴۳ DM16025 توازن اصل آزادي تحصيل دليل با قاعده استثنايي (بي اعتباري ادله تحصيلي به روش غير قانوني) از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق غرب (با تاکيد بر آمريکا و آلمان)/ مرتضي فتحي، رضا رضائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۵۷-‎۸۶.
۳۴۱۴۴ DM16026 قاعده نفي سبيل و الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم/ سيامک کرم زاده، زهرا فيض.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۳۴۱۴۵ DM16027 مطالعه تطبيقي جبران ضرر در جنايات در حقوق ايران و حقوق بين الملل کيفري/ مجيد کرمي، علي مزيدي، هيبت اله نژندي منش.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۴.
۳۴۱۴۶ DM16028 بررسي تطبيقي مطالبه اجراي تعهد در حقوق ايران (اسلام)، فرانسه، انگليس/ رضا حسين گندم کار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۴۱۴۷ DM16029 موازنه آيات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بين الملل/ سيدمحمدحسن موسوي خراساني، جواد ايرواني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎2(پياپي ‎20)، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۴۱۴۸ DM16030 نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهري؛ مطالعه تطبيقي در حقوق غرب و ايران/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۳-‎۲۸.
۳۴۱۴۹ DM16031 بررسي آثار معامله فضولي در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگلستان/ حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۴۱۵۰ DM16032 ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ايران، فقه اماميه و مقايسه تطبيقي آن با نظام حقوقي انگلستان/ احمد شمس، سعيد شيري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۵۷-‎۸۸.
۳۴۱۵۱ DM16033 مباني نگاه فلسفي به طبيعت در غرب و اسلام/ عزيزاله فهيمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۳۴۱۵۲ DM16034 حمايت از اجساد در حقوق بين الملل بشردوستانه و ديدگاه اسلامي/ غلامعلي قاسمي، مريم شاکري فر.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۸.
۳۴۱۵۳ DM16035 اصل تعيين حداقل کيفر حبس (تاملي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه)/ فريد محسني، رضا رحيميان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۸۲.
۳۴۱۵۴ DM16036 مطالعه تطبيقي پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمريکا/ ايوب منصوري رضي، عليرضا نصيري رضي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎3 (پياپي ‎21)، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۰۹.
۳۴۱۵۵ DM16037 شرط زيادي ربح بدون عوض در عقد شرکت/ سيدسلمان مرتضوي، مصطفي مسعوديان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۱.
۳۴۱۵۶ DM16038 ديدگاه اطاعت زوجه بر اساس معيار معروف از منظر فقه اماميه/ بي‌بي رحيمه ابراهيمي، اعظم اميني.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۴۱-‎۶۶۷.
۳۴۱۵۷ DM16039 بازخواني نظريات شهيد صدر پيرامون رباي بانکي بر اساس نظريه درآمد قانوني/ محمدتقي تولمي، محمدجواد حيدري خراساني.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۶۹-‎۶۸۹.
۳۴۱۵۸ DM16040 تفسير تمکن مالي عاقله در قانون مجازات اسلامي با تاکيد بر مباني فقهي/ جواد رياحي.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۹۱-‎۷۱۰.
۳۴۱۵۹ DM16041 جستاري در مسئوليت کيفري انتقال بيماري هاي مسري از طريق پيوند عضو/ يونس مصباح، مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- پژوهش هاي فقهي. سال پانزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۱۱-‎۷۲۶.
۳۴۱۶۷ DM16042 کاستي هاي اجراي بانکداري اسلامي در ايران با محوريت بايسته هاي آموزش و پژوهش فقهي/ محمدرسول آهنگران.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۴۱۶۸ DM16043 مطالعه تطبيقي محدوده استيذان زوجه براي اشتغال در فقه فريقين/ عبدالرسول احمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۴۱۶۹ DM16044 مقايسه تطبيقي يافته هاي جرم شناسان و مکاتب حقوقي معاصر با سياست جنايي و فقه جزايي علي (ع)/ مسعود حيدري، مسعود مومني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۴۱۷۰ DM16045 مسووليت مدني سبب مجمل تيم پزشکي در حقوق ايران و انگلستان/ علي روانان … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۴۱۷۱ DM16046 بررسي فقهي حقوقي تاثير فسخ معامله مبنا بر معاملات تمليکي متعاقب/ رضا زارعي، ليلا رحيمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۳۴۱۷۲ DM16047 امکان سنجي فقهي تقليد از مجتهد غير بالغ/ سيدمحمدمهدي صابر، محمدرضا کيخا، علي تولايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۳۴۱۷۳ DM16048 واکاوي مقارنه اي الزامات اصول مترقيانه حقوق بشري در عملکرد ضابطان با نگاهي به مباني فقهي/ محمدعلي عزتي بهلولي، علي رضا سايباني، محمدمهدي ساقيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۴۸.
۳۴۱۷۴ DM16049 تحليل انتقادي مباني فقهي – سياسي سلفيه تکفيري در مساله جهاد/ رقيه علي زاده، عبدالهادي فقهي زاده، محمدهادي امين ناجي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۷۸.
۳۴۱۷۵ DM16050 استنباط حکم شرعي و اثبات دعواي کيفري در برزخ تعارض ادله: نقاط اشتراک و افتراق/ اميد متقي اردکاني، ابوالحسن مجتهد سليماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵7، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۳۴۱۷۶ DM16051 موانع و محدوديت هاي ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي بر جرايم حافظان صلح/ بهمن مجرد آيلار.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۴، بهار: ص ۴۴-‎۶۶.
۳۴۱۷۷ DM16052 محدوديت هاي قانوني مطبوعات در ايران با نگرشي بر حقوق انگليس/ نسيم خداخواه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎۴، بهار: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۴۱۷۸ DM16053 حق ورود بانوان ايراني به ورزشگاه ها آري يا خير؟ (نگاهي به موانع و چالش هاي فقهي – حقوقي حضور زنان ايراني در ورزشگاه ها)/ ناهيد محمدزاده، نيلوفر محمدزاده.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۳-‎۳۵.
۳۴۱۷۹ DM16054 بررسي مسئله طلاق قضايي، راهکاري جهت احقاق حقوق زنان از ديدگاه روايات و امام خميني (ره)/ مرضيه مختاري پور.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۴۱۸۰ DM16055 بررسي تطبيقي حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در سيره امام علي (ع) و منشور حقوق شهروندي/ محمود شفيعي، مهدي زينال زاده.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۵.
۳۴۱۸۱ DM16056 تاملي نوين پيرامون حق مقابله با خشونت جنسي عليه زنان (بر مبناي نظام حقوقي – قضايي ايران)/ سيدابراهيم قدسي، مصيب قدمي عزيزآباد.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۵.
۳۴۱۸۲ DM16057 نقش زن در تعالي حقوق بشر اسلامي – ايراني/ هادي آقاپور.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎17)، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۴.
۳۴۱۸۳ DM16058 مسئوليت سنجي پزشکان جراح زيبايي با سه مبناي اماره تقصير، نظريه تقصير و تئوري خطر/ اميرحمزه سالارزايي.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۶۴.
۳۴۱۸۴ DM16059 رابطه بين حقوق بشر و محيط زيست در پرتو تحول در روابط بين الملل/ جواد امين منصور.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۶۰.
۳۴۱۸۵ DM16060 ارتباط ميان گفتمان داعش و گفتمان هاي پيشين خاورميانه/ سيدمحمدکاظم سجادپور، فرزاد سليمي فر.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵-‎۲۴.
۳۴۱۸۶ DM16061 مباني داوري تجاري در فقه اسلامي و حقوق بين الملل/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۴۱۸۷ DM16062 نقد و بررسي بي تفاوتي اجتماعي نسبت به جرم کودک آزاري (مطالعه تطبيقي حقوق کيفري ايران با ايالت تگزاس آمريکا)/ مسعود حيدري، ناصر رضواني جويباري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۴۱۸۸ DM16063 تعويق صدور حکم، مداخله حداقلي؛ فردي کردن مجازات با رويکرد تطبيقي/ حسين فتح آبادي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۵۱-‎۷۸.
۳۴۱۸۹ DM16064 وجوه تمايز بخش اموال فکري از ديگر اموال/ زهره فرخي، شهره گودرزي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۷۹-‎۱۱۴.
۳۴۱۹۰ DM16065 جايگاه آموزه هاي سنجش آماري ريسک جرم در نهاد ارفاقي آزادي مشروط (مطالعه موردي: زندان هاي استان آذربايجان شرقي)/ بابک پورقهرماني، بياض کريم زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۴۱۹۱ DM16066 شرط تعهد به امانت و رازداري در قراردادهاي نفتي بين المللي/ طاهره شکري، عليرضا مظلوم رهني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۴۱۹۲ DM16067 تحليل مباني حقوقي حاکم بر تملکات شهرداري در نظام حقوقي ايران/ عباس عباسي، سيدمحمدصادق احمدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴1، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۵.
۳۴۱۹۳ DM16068 اصول و مباني حاکم بر تبليغات رسانه اي از منظر حقوق بين الملل/ عباس برزگرزاده، خدارحم محمدپور.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۱۹۴ DM16069 آسيب شناسي حقوقي قرادادهاي تنظيمي توسط بنگاههاي مشاور املاک در مقايسه با دفاتر اسناد رسمي/ اعظم اکبري، مهران جعفري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۴۱۹۵ DM16070 تاثير عوامل انساني بر اطاله دادرسي و اجراي احکام در محاکم عمومي ايران/ حسنعلي موذن زاده گان، موسي آرميده.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۷.
۳۴۱۹۶ DM16071 مسووليت مدني توليدکنندگان و توزيع کنندگان دارو/ غفار احسان بخش، داريوش بابايي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۳۴۱۹۷ DM16072 نحوه بازنگري از آراء دادگاه هاي کيفري بين الملل/ پژمان برنازاده، عليرضا سايباني.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۴۱۹۸ DM16073 بررسي سود اوراق مشارکت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدرضوان مشفق نيا، علي پورجواهري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۳۴۱۹۹ DM16074 بررسي و مقايسه انصاف و عدالت در حقوق/ اسماعيل آزغ، موسي آرميده، عبدالله علامه اي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۳۴۲۰۰ DM16075 راه کارهاي حمايت از شاکي در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدحسن حسيني، حشمت بادامي.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۳۴۲۰۱ DM16076 اخلاق زيست محيطي در نهج البلاغه/ علي ايمان زاده، فيروز صيادپور.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۴۲۰۲ DM16077 ارزيابي سياست جنايي حاکم بر جرائم کلان اقتصادي در حقوق کيفري ايران/ سجاد شهبازي، اميرحسين رهگشا.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳-‎۱.
۳۴۲۰۳ DM16078 بررسي ماهيت و آثار اعتراضات ثبتي در حقوق ثبت اسناد و املاک ايران/ اعظم اکبري، مهران جعفري.- تازه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۴۲۰۴ DM16079 حفظ ارزش پول ملي/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۱۲-‎۲۷.
۳۴۲۰۵ DM16080 تحليل فقهي، حقوقي لزوم يا جواز عقد شرکت با نگاهي به رويه قضايي ايران/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، محمدصادق طباطبايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۲۸-‎۴۵.
۳۴۲۰۶ DM16081 مراقبه هاي وکالت (با رويکرد متون اخلاقي)/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۵۲-‎۵۶.
۳۴۲۰۷ DM16082 فرنچايز و لزوم قانون گذاري در قانون تجارت: فرنچايز و نگرش به آينده/ سيدمحي الدين خدائي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۵۷-‎۶۲.
۳۴۲۰۸ DM16083 نقد راي: تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ ها/ فريده محمدي سرپيري، فاطمه لاوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۶۳-‎۶۷.
۳۴۲۰۹ DM16084 يک وکيل، هزار سودا، هزار تبعيض/ مرتضي پناهي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۶۸-‎۷۵.
۳۴۲۱۰ DM16085 بررسي رويه قضايي احتساب خسارت تاخير تاديه در صورت عدم تقويم خواسته/ سمانه سادات احمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۷۶-‎۸۳.
۳۴۲۱۱ DM16086 مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت و دادگاه: معايب و مزاياي آن/ زينب محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۸۴-‎۹۸.
۳۴۲۱۲ DM16087 تحليل ماده ۲۶۵ قانون مدني در رويه قضايي/ مائده عزيزان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم ، شماره ‎۱۲۶، مرداد: ص ۹۹-‎۱۱۲.
۳۴۲۱۳ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت دوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۳-‎۱۰.
۳۴۲۱۴ حمايت هاي کيفري از بزه ديده و شاهد در قانون آيين دادرسي کيفري/ رضا دانش نيا، زهرا مختاري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۴۲۱۵ اصل بي طرفي قاضي از منظر روانشناختي/ پيمان شاهين فر.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۴۲۱۶ ضمان قهري تضامني/ حسين ملکي خنبي، سارا محمدحسيني طرقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۴۲۱۷ بررسي تحولات تقنيني امر آمر قانوني با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مهدي سقياني، عليرضا سقياني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۳۵-‎۴۱.
۳۴۲۱۸ نقل و انتقال اطلاعات محرمانه/ مريم اکبري، ليلا زاغري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۴۲-‎۴۸.
۳۴۲۱۹ آيين دادرسي افتراقي جرايم نيروهاي مسلح/ حامد اسحاقي، الهام اسحاقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۴۹-‎۵۶.
۳۴۲۲۰ سند عادي به عنوان يکي از دلايل اثبات امر مدني/ مريم شکوري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎13۶، مهر و آبان: ص ۵۷-‎۶۳.
۳۴۲۲۱ مطالعه تطبيقي فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماکن عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ غلامحسن کوشکي، پيمان دولت خواه پاشاکي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۵۶.
۳۴۲۲۲ مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئوليت مدني يا کيفري؟ نظريه خطر از ظهور تا افول و سير تحولات مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در حقوق ايران/ نصراله جعفري خسروآبادي، مينا سالمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۴۲۲۳ رهبري باند مجرمانه و تشديد مجازات/ منصور رحمدل.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۲.
۳۴۲۲۴ تحول در شناسايي عرف يا اختراع عرف؟ (توسل به موارد غير قطعي عرفي در حقوق بين الملل کيفري)/ عليرضا باقري ابيانه.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۳۸.
۳۴۲۲۵ تحليل محتواي سريال تلويزيوني کيميا از منظر خشونت خانوادگي/ رابعه نظرپور همداني، بتول پاکزاد.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۹.
۳۴۲۲۶ مباني و قلمرو آموزه هاي کيفرشناسي نوين در زمينه بزهکاري نوجوانان با رويکرد تطبيقي به نظام عدالت کيفري ايران و آمريکا/ علي داودي سالستاني، سيدحسين هاشمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۴۲۲۷ رويکرد اسناد بين المللي به حقوق بزه ديدگان جنايت ناپديدسازي اجباري/ جمال بيگي، هيوا علي پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۹.
۳۴۲۲۸ جرم شناسي واقع گرايي راست، زمينه ها و جلوه ها/ غلامرضا محمدنسل، نادر نوروزي، ايوب نوريان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۶.
۳۴۲۲۹ مشارکت سازمان هاي بين المللي در تحقيقات مقدماتي ديوان کيفري بين المللي/ سحر پورحسن زيوه، سيدابراهيم قدسي، حميدرضا جاويدزاده.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز – زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • پژمان الهامی
  مهر 24, 1399 14:19

  باسلام الان من نسخه چاپی این سال رو میخوام چطوری بایددرخواست بدم

  پاسخ
  • publication
   publication
   مهر 28, 1399 11:32

   باسلام و احترام برای راهنمایی با شماره 88811581 داخلی 116 تماس بگیرید.

   lib@sdil.ac.ir این نیز ایمیل کتابخانه می باشد میتوانید درخواست خود را به این ایمیل بفرستید.

   پاسخ
 • پژمان الهامی
  مهر 3, 1399 22:47

  باسلام آیا امکان سفارش نسخه دی ۹۸ رو بصورت کتابچه امکانپذیر هست
  باتشکر پژمان الهامی
  بررسی نقش آرای ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

  پاسخ
  • publication
   publication
   مهر 6, 1399 10:18

   باسلام و احترام با واحد کتابخانه 88811581 داخلی 116 تماس بگیرید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up