تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۵۲۱۳ صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تامین مالی تروریسم/ سیداحمد محمدی، باقر شاملو.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۴۵۲۱۴ بازخوانی تحلیلی – انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر/ حسنعلی موذن زادگان، هادی گوهری بندپی، محمدحسن مالدار.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۷-‎۶۰.
۴۵۲۱۵ حقوق دفاعی متهم: حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین/ فاطمه فلاح نژاد، جعفر کوشا، رجبعلی گلدوست جویباری.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۶۵-‎۱۰۰.
۴۵۲۱۶ ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر/ سیدمحمدجواد ساداتی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، میثم غلامی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۴۵۲۱۷ عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)/ زهرا کاظمی، قاسم قاسمی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۳.
۴۵۲۱۸ ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم پلتفرم/ حمیدرضا دانش ناری، پوریا خسروی، فاطمه جمعه گی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۴۵۲۱۹ ضرورت حمایت حداکثری از بزه دیدگان جنسی زیر ۱۸ سال و چالش های ناظر بر آن با تاکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/ نفیسه باقری … [و دیگران].- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۳۱.
۴۵۲۲۰ بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان/ سپیده شهیدی … [و دیگران].- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۷.
۴۵۲۲۱ سیاست گذاری جنایی تقنینی در آینه جرم شناسی فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه هایی از چالش های آن در ایران/ مهرداد رایجیان اصلی، اسمعیل رحیمی نژاد، رضا رزم آور بناب.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۶۳-‎۳۰۲.
۴۵۲۲۲ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی سایبری در عرصه های انسانی حقوق بین الملل/ علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی، ابراهیم بیگ زاده.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۰۷-‎۳۲۷.
۴۵۲۲۳ رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی/ مجتبی جعفری، فاطمه طباخیان.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۶۱.
۴۵۲۲۴ رابطه استناد در جرایم زیست محیطی در پرتو عاریتی سازی مسوولیت کیفری؛ چالش ها و رهیافت ها/ سحر حاجی بیگی، حسن عالی پور، بتول پاکزاد.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۶۷-‎۳۹۰.
۴۵۲۲۵ اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها/ حسین شریفی طرازکوهی، سیدقاسم زمانی، مسلم یعقوبی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۱۱-‎۳۹.
۴۵۲۲۶ تاملی بر جنبه های نظری و عملی همکاری دولت های ثالث با دیوان بین المللی کیفری/ فروه فرهادی بابادی، صادق سلیمی، سوده شاملو.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۴۵۲۲۷ تحکیم صلح و امنیت بین المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب/ سمیه اصلانی اسلمرز، سمانه رحمتی فر، شهرام زرنشان.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۷۳-‎۹۶.
۴۵۲۲۸ امکان سنجی توسعه مسوولیت بین المللی بابت اعمال فوق العاده خطرناک به حوزه اپیدمی ها/ سیامک کریمی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۴۵۲۲۹ حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش/ پدرام گلچین، آرامش شهبازی، فیروز نجفی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۶۹.
۴۵۲۳۰ حکمرانی مطلوب و تامین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه/ کیوان اقبالی، مهناز رشیدی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۰.
۴۵۲۳۱ بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی/ مسعود راعی دهقی، فرهاد همتی گل سفیدی، علی رضا آرش پور.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۳۲.
۴۵۲۳۲ مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان/ محمود ولی زاده، اصغر عباسی، مهدی اسماعیلی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۹.
۴۵۲۳۳ تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش ها تا خوانشی جدید جهت حل مساله/ سیدرضا فقیهی، اسماعیل هادی تبار.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۳.
۴۵۲۳۴ امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی/ سمیه نوری، محمدرضا کیخا، رامین فغانی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۱.
۴۵۲۳۵ نقش ایموجی ها در ارتکاب جرم و چالش های تفسیری/ زینب لکی، راضیه صابری، عباس مرادی خوشبخت.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۳۱۷-‎۳۴۴.
۴۵۲۳۶ چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم/ پویا شیرانی، سینا قلفی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۷۳.
۴۵۲۳۷ جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه سببیت در سبب مجمل/ واحد خزائی، بیژن حاجی عزیزی، فیض الله جعفری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۳۷۹-‎۴۰۰.
۴۵۲۳۸ بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثار ملی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران/ سروش عریان، هدیه سادات میرترابی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۴۰۵-‎۴۳۳.
۴۵۲۳۹ اثربخشی مالکیت معنوی بذر بر حقوق کشاورزان کوچک مقیاس/ هانیه مغانی، علیرضا ظاهری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎54، تابستان: ص ۴۳۹-‎۴۶۰.
۴۵۲۴۰ DM26584 بیمه شناورهای دریایی؛ نیاز تجاری و انتخاب قراردادی یا الزام قانونی/ محمود باقری، میلاد حسینی بلوچی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۵۸ -‎۲۷۴.
۴۵۲۴۱ DM26585 قانون گذاری بازار ها و ابزار های مالی در ایران با تاکید بر معاملات مشتقه انرژی و نفت/ محمد مهدی حاجیان، محمد امین ایمانی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۵.
۴۵۲۴۲ DM26586 صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملی و بین المللی/ محمدرضا داراب پور، مهدی صبوری پور.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۹۶-‎۳۱۴.
۴۵۲۴۳ DM26587 تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی/ ارسلان درجی، ولی رستمی، محمد مهدی غمامی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۱۶-‎۳۳۲.
۴۵۲۴۴ DM26588 لکس پترولیا؛ نظام حقوقی مستقل و فرا ملی یا منبع فرعی و تکمیلی در صنعت نفت و گاز/ محمد ساردوئی نسب، عمران عبدی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۳۴-‎۳۵۳.
۴۵۲۴۵ DM26589 قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن/ عبدالحسین شیروی، محسن قربانی توسنلو.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۵۶-‎۳۷۷.
۴۵۲۴۶ DM26590 کوشش های نافرجام جامعه بین المللی در تاسیس سازمان جهانی برای انرژی های فسیلی/ بهراد صغیری، بهرام پشمی، حجت سلیمی ترکمانی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۸۰-‎۴۰۰.
۴۵۲۴۷ DM26591 بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی/ حسنا غلامی قادی، سید نصرالله ابراهیمی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۰۲-‎۴۲۰.
۴۵۲۴۸ DM26592 تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قرارداد های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران/ هدایت فرخانی، حسین صادقی، مهدی ناصر.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۲۲-‎۴۳۶.
۴۵۲۴۹ DM26593 تاملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی/ علی مشهدی، علی ویس کرمی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۳۸-‎۴۵۵.
۴۵۲۵۰ DM26594 نقش منشور بین المللی انرژی: هماهنگی میان توسعه کیفی یا رشد فزاینده در اعمال اقدامات اجرایی؟/ احمد مومنی راد، سید رضا جلیلی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۵۸-‎۴۷۸.
۴۵۲۵۱ DM26595 تحلیل حقوقی اعتبار بارنامه های مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی/ جعفر نوری یوشانلویی، زهره تیموری.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۸۰-‎۴۹۸.
۴۵۲۵۲ DM26596 کارکرد و تاثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ( با تاکید بر قطعنامه های صادره علیه جنایت تجاوز سایبری)/ علیرضا محقق هرچقان … [و دیگران].- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۸.
۴۵۲۵۳ DM26597 بزه دیدگی نیابتی و راهبردهای مقابله با آن در نظام کیفری ایران/ راضیه صابری، علی صفاری، مهدیه وجدانی فخر.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۷۰-‎۱۹۴.
۴۵۲۵۴ DM26598 مطالعه تطبیقی استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی کیفری؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران/ مرتضی راسته، حسنعلی مؤذن زادگان، پیمان دولتخواه پاشاکی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۹۶-‎۲۲۲.
۴۵۲۵۵ DM26599 بررسی دفاعیات کیفری ممکن در پرونده های همسرکشی توسط زنان بزه دیده خشونت خانگی (مطالعه موردی استان فارس)/ محبوبه امینی، منصوره قنبریان بانویی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۲۴-‎۲۵۰.
۴۵۲۵۶ DM26600 داستان ممنوعیت استروئیدها؛ تحلیل تطبیقی فرایند و نتایج سختگیری کیفری در خصوص استروئیدهای آنابولیک/ آزاده صادقی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۵۲-‎۲۷۸.
۴۵۲۵۷ DM26601 برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائه نظریه ای داده بنیاد/ زهرا فرهادی آلاشتی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۸۰-‎۳۰۰.
۴۵۲۵۸ DM26602 ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر/ عباس محمدخانی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۰۲-‎۳۱۶.
۴۵۲۵۹ DM26603 از توسعه به مثابه آزادی تا قانون به مثابه توسعه: بررسی جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از منظر پایبندی گفتمان تقنینی و قضایی به محافظت از مالکیت خصوصی/ سپیده میرمجیدی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۱۸-‎۳۴۳.
۴۵۲۶۰ DM26604 تحلیل حقوقی و اقتصادی ضمانت اجرای بانکی صدور چک بلامحل ( قانون صدور چک اصلاحی 1397)/ مجید بنایی اسکویی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۴۵۲۶۱ DM26605 فرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تاملی بر تعامل متافیزیک و واقعیت در ایجاد حقوق موضوعه خانواده/ مهدی شهابی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۷-‎۴۹.
۴۵۲۶۲ DM26606 سیاست های حاکم بر اجرای قراردادهای فروش نفت ضمیمه قرارداد بالادستی با رویکرد مذاکره مجدد/ سید محمد طباطبائی نژاد، محمدرضا افشاری.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۱-‎۷۰.
۴۵۲۶۳ DM26607 موجبات ایجاد، نقل و سقوط ملکیت در حقوق اسلامی/ جلیل قنواتی، مصطفی کربلائی آقازاده.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۱-‎۹۱.
۴۵۲۶۴ DM26608 طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور/ سید محمود کاشانی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۴۵۲۶۵ DM26609 نفع دانشگاه در شهر و نگاه دیوان عالی کشور به آن (نقد و بررسی رای شماره ۵۹ ردیف ۴ مورخ ۶/8/1353 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)/ حسن محسنی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۴۵۲۶۶ DM26610 حمایت اجرایی از سازش نامه ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضائی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۶۲.
۴۵۲۶۷ DM26611 نقش جنسیت در خسارات معنوی/ عباس میرشکاری، مونا عبدی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۳.
۴۵۲۶۸ DM26612 مسئولیت اقتصادی دولت با تاکید بر تامین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق/ زهرا منتظری، زری فیروزکاه، سارا رستمی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۵۲۶۹ DM26613 کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی/ ایوب رستمی، نصرالله خلیلی تیرتاشی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲-‎۳۴.
۴۵۲۷۰ DM26614 بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن/ علیرضا کشتکار، مسعود راعی دهقی، منوچهر توسلی نائینی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶-‎۵۰.
۴۵۲۷۱ DM26615 بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل/ الهام توحیدی نژاد، مجید وزیری، جمشید معصومی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۲-‎۶۸.
۴۵۲۷۲ DM26616 الگوی نوین ارتباطات بازاریابی و تاثیر آن در رفتار خرید (مورد مطالعه: خرده فروشی آنلاین)/ ابراهیم شبیری، مصطفی خواجه، رسول ثانوی فرد.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۰-‎۸۶.
۴۵۲۷۳ DM26617 حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع/ فرامرز کشاورز رضائی، همایون مافی، ابراهیم دلشاد معارف.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۰۸۸-‎۱۰۶.
۴۵۲۷۴ DM26618 ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق/ سید احسان ناصری، علیرضا عسگری، سید حسن عابدیان.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۸-‎۱۲۶.
۴۵۲۷۵ DM26619 کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تاکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی/ صدیقه ایران پور، ایرج جلالی، علی رحیمی صادقی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۰۲۸-‎۱۴۶.
۴۵۲۷۶ DM26620 ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس/ فرشته پارسا منش، ناصر مسعودی، رحیم وکیل زاده دیزجی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۲.
۴۵۲۷۷ DM26621 تشریفات مربوط به مطالبه مهریه توسط زوجه با تاکید بر مقررات جدید/ شهره منصوری، حمید ابهری، سام محمدی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۴-‎۱۸۰.
۴۵۲۷۸ DM26622 نقش خاص عهده در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران/ علی شریعتی مهر، ابراهیم عبدی پور، ابراهیم دلشاد.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۲-‎۲۰۲.
۴۵۲۷۹ DM26623 تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن و مثمن در قراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)/ سید مصطفی ریحانی، سید علی پور منوچهری، هادی عظیمی گرکانی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰۴-‎۲۳۰.
۴۵۲۸۰ DM26624 مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی/ علی رفیعی، بختیار عباسلو، عیسی امینی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲۲-‎۲۳۶.
۴۵۲۸۱ DM26625 بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه/ حمید بذرپاچ.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۸-‎۲۵۲.
۴۵۲۸۲ DM26626 سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب/ کاوه خسروی، عبدالحسین شیروی، محسن محبی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: س ۲۵۴-‎۲۷۰.
۴۵۲۸۳ DM26627 بررسی ماهیت ریاست زوجه و تاثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده/ رضا بهرامی خوشکار … [و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۲۸۴ DM26628 مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه/ سید رئوف شجاعی نژاد، منصور امینی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۸-‎۳۰.
۴۵۲۸۵ DM26629 بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری/ مرضیه اختری بروجنی، محسن شکرچی زاده، راضیه قاسمی کهریز سنگی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۲-‎۴۶.
۴۵۲۸۶ DM26630 بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی/ محمد مهدی رحیمی، سید مهدی منصوری، کمال خواجه پور.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۸-‎۶۴.
۴۵۲۸۷ DM26631 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رای/ عبدالنبی مزرعه محمدی، رحیم وکیل زاده، رضا رنجبر.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۶۶-‎۷۸.
۴۵۲۸۸ DM26632 نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان/ فرزاد امین پور، ایرج بابائی، ناصر مسعودی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۷۹-‎۹۶.
۴۵۲۸۹ DM26633 بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول/ محبوبه ملکی، امراله نیکومنش، هادی عظیمی گرکانی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۹۸-‎۱۱۴.
۴۵۲۹۰ DM26634 بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری/ سید علیرضا میرحیدری لنگرودی، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا مظلوم رهنی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۶-‎۱۳۰.
۴۵۲۹۱ DM26635 حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران/ داود اندرز.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۲-‎۱۴۶.
۴۵۲۹۲ DM26636 مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق/ شهلا زرعی، مریم غنی زاده بافقی، حسین شفیعی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۶-‎۱۶۰.
۴۵۲۹۳ DM26637 مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه/ عبدالرحیم صفایی اردکانی، مهدی شیخ موحد، روح اله رحیمی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۲-‎۱۷۸.
۴۵۲۹۴ DM26638 بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی/ محمدمهدی زارعی، رامین فغانی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۸۰-‎۱۹۴.
۴۵۲۹۵ DM26639 نقش نظارت دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۹۶-‎۲۱۲.
۴۵۲۹۶ DM26640 تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و خلا ناشی از آن/ عادل کیومرثی، محمد علی خیرالهی، علی فقیهی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۱۴-‎۲۲۴.
۴۵۲۹۷ DM26641 روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون/ علی صادقی، حاتم صادقی زیازی، عباس کوچ نژاد.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۲۶-‎۲۴۲.
۴۵۲۹۸ DM26642 مدلسازی موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما)/ محمد باستانی باشکند، مصطفی رشیدی طغرالجردی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۰-‎۴۱.
۴۵۲۹۹ DM26643 مسئولیت کیفری تخریب کنندگان مناطق تحت حفاظت در پرتو حقوق کیفری محیط زیست/ فرشاد بشیرزادگان … [و دیگران].- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۴۶-‎۶۰.
۴۵۳۰۰ DM26644 بررسی نقش و جایگاه اصول استنباط حقوق اسلامی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری/ سید مجتبی حسینی الموسوی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۶۲-‎۸۵.
۴۵۳۰۱ DM26645 تقویت رسالت پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه در پرتوی مسئولیت انتظامی؛ کفایت یا ضرورت بایدها و نبایدها؟/ سید عباس سیدی آرانی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۸۸-‎۱۱۰.
۴۵۳۰۲ DM26646 نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیت ها/ علی فقیه حبیبی، بابک باصری.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۱۲-‎۱۳۶.
۴۵۳۰۳ DM26647 حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی)/ محمدوزین کریمیان.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۶۰.
۴۵۳۰۴ DM26648 بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی/ علی اکبر معصومی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۶۲-‎۱۸۴.
۴۵۳۰۵ DM26649 نسبت حکمرانی تنظیمی و تحول اداره عمومی در فرانسه؛ حرکت از نظم دولت محور به سوی تکثرگرایی ساختارمند/ سید علی موسوی … [ و دیگران].- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۸۰-‎۲۱۰.
۴۵۳۰۶ DM26650 تحلیلی بر چالش های قراردادهای بالادستی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران/ اسماعیل یعقوبی، محمد فخر.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۲۳۶-‎۲۶۲.
۴۵۳۰۷ DM26651 مطالعه تطبیقی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی و پیشگیرانه در حقوق ایران و مصر/ یوسف طرفی سعیداوی، بهرام تقی پور، علیرضا صالحی فر.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۲-‎۲۵.
۴۵۳۰۸ DM26652 مالکیت معادن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق انگلستان/ حسین رضا مهدوی راد، سید حسن شبیری زنجانی.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۲۸-‎۵۴.
۴۵۳۰۹ DM26653 سیاست کیفری ایران و عراق در برابر جرم اختلاس/ محمد شوروزی، روح‌الله اکرمی، سجاد نجفی.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۵۶-‎۷۷.
۴۵۳۱۰ DM26654 بررسی تطبیقی نگرش قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به حقوق کودک/ محمد جواد حسینی، حسن خسروی.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۸۰-‎۱۰۲.
۴۵۳۱۱ DM26655 مطالعه تطبیقی نظارت قضایی بر اعمال یک جانبه اداری در نظام حقوقی ایران و الجزائر/ عبدالسعید شجاعی، داود محبی انجدانی.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۱۰۴-‎۱۲۶.
۴۵۳۱۲ DM26656 ملاحظاتی در فرآیند تدوین قانون اساسی فلسطین و ارکان آن/ ابراهیم موسی زاده، امیر حسین غلامی ریسنی.- مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز: ص ۱۲۸-‎۱۴۵.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up