تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۴۸۴۸ DM26225 تحلیل حقوقی تعهد به قابلیت دریانوردی در قراردادهای حمل و نقل دریایی کالا (بارنامه و چارترپارتی)/ جعفر نوری یوشانلوئی، سمیراسادات حسینی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳-‎۳۶.
۴۴۸۴۹ DM26226 دفاع صلح جویانه: تدوین نظریه حقوق جنگ سعدی/ سمانه رحمتی فر.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۶-‎۱۱۰.
۴۴۸۵۰ DM26227 گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا/ لاله عاکفی، امیر ایروانیان، امیر پاک نهاد.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۰-‎۷۲.
۴۴۸۵۱ DM26228 تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها/ حسن امیدوار، علیرضا باریکلو، علیرضا آذربایجانی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۴-‎۱۴۰.
۴۴۸۵۲ DM26229 جایگاه عنصر زیان در مسئولیت مدنی دولت/ سیدمجتبی واعظی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۷۱.
۴۴۸۵۳ DM26230 نقش پادشاه در نصب و عزل رئیس الوزرا و وزرا در حقوق اساسی مشروطه/ سیدناصر سلطانی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۵-‎۲۱۱.
۴۴۸۵۴ DM26231 اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در مسئولیت مبتنی بر تقصیر با رویکرد اقتصادی/ حبیب الله رحیمی، نسرین خدارحمی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۶-‎۲۵۶.
۴۴۸۵۵ DM26232 حقوق قراردادها به مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه ای تفسیری در باب نظام قراردادی ایران/ سیدمرتضی نعیمی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۶۰-‎۲۹۲.
۴۴۸۵۶ DM26233 مبانی حق بر مهاجرت و اقامت در کشورهای غیراسلامی در فقه و حقوق بین الملل/ سیدمحمدعلی هاشمی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹۶-‎۳۲۰.
۴۴۸۵۷ DM26234 اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی/ هادی صالحی، ندا کردونی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲۴-‎۳۵۳.
۴۴۸۵۸ DM26235 حفظ داده های شخصی؛ حق شهروندان، تکلیف دولت ها/ نرگس نخجوانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۸۵۹ DM26236 تحلیل حقوقی آثار مالی اقتصادی خاتمه و فسخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری/ ایرج گلابتونچی، کوروش جعفرپور.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۹.
۴۴۸۶۰ DM26237 مطالعه حمل و نقل بین المللی دریایی در زمان تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوترمز/ حامد درگاهی، لیلا خوارزمی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۸۶۱ DM26238 حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال در بستر حفظ مصالح عالیه ایشان/ محمدمهدی سیدناصری، طاهره شاه محمدی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۴۸۶۲ DM26239 رسیدگی به اختلافات در هیات داوری با تاکید بر امکان صدور قرار اناطه/ پریسا خدایاری، محمود پاکباز کتج.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۴۸۶۳ DM26240 شناسایی ضوابط افتراقی میان تعدد واقعی و مصادیق مجرمانه مشابه و ارزیابی واکنش تقنینی با محوریت حالت خطرناک/ وحید بازوند، حسین نورمحمدی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۸۶۴ DM26241 بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه/ نوید صحرائی، منیره رحیمی کلدانلو.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۴۸۶۵ DM26242 دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل/ دانیال آذرپیوند.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۴۴۸۶۶ DM26243 تحلیل ماهیت ضمان معاوضی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه/ عرفان رهائی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۴۸۶۷ DM26244 بررسی تطبیقی عقد ضمان در حقوق مدنی و تجارت ایران/ زینب باقی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۴۸۶۸ DM26245 انواع مدل های تامین مالی داوری بین المللی/ محمدمهدی اسدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۵-‎۲۰.
۴۴۸۶۹ DM26246 ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس/ حسین موحدیان، محسن اسماعیلی، محمد روشن.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۱-‎۵۲.
۴۴۸۷۰ DM26247 بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان/ عارف رشنودی، یوسف احمدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۴۴۸۷۱ DM26248 تحلیلی بر مشکلات بزه دیدگی ثانویه مهاجران در فرایند دادرسی (مطالعه موردی مهاجرین افغانی، عراقی و لبنانی)/ امین حاجی وند، سیداحسان حکیم زاده، امین علی زاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۷۹-‎۹۴.
۴۴۸۷۲ DM26249 دیپلماسی دفاعی اختلافات مرزی هیرمند و عدم پیروی معاهداتی/ سبحان طیبی، ساناز ابوالقاسمی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۹۵-‎۱۰۶.
۴۴۸۷۳ DM26250 بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران و آمریکا/ امین امیریان فارسانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۴۴۸۷۴ DM26251 تحلیل الگوی رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار در حقوق کیفری ایران/ سعید قائدی، شبنم جهانگیری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۲.
۴۴۸۷۵ DM26252 تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش زنان در گروهک های تروریستی/ ندا قهرمانزاده، امین حاجی وند، داود علیزاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۶.
۴۴۸۷۶ DM26253 دزدی دریایی در آب های سومالی به مثابه تهدیدی علیه امنیت و حقوق بین الملل/ جمشید سیاه منصور … [و دیگران].- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۴.
۴۴۸۷۷ DM26254 راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران/ سجاد مرادی، امیرحسن ابوالحسنی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۰.
۴۴۸۷۸ DM26255 اجرت المثل زوجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی/ پرویز رضائی، فاطمه امیری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۴.
۴۴۸۷۹ DM26256 نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها/ مصطفی کرمی پور، مونا رجب زاده باغی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۰.
۴۴۸۸۰ DM26257 قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی/ عباس باقری، سیاوش راضی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۵۸.
۴۴۸۸۱ DM26258 اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن/ اسماعیل کشکولیان، محمود اشرافی مهابادی، امین امیریان فارسانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۶۸.
۴۴۸۸۲ DM26259 کیفرهای جامعه مدار: چالش ها، آثار و پیامدها در نظام کیفری ایران/ ایرج مروتی، جهانشاه شکری، اسماعیل قمری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۸۸.
۴۴۸۸۳ DM26260 واکاوی سیاست تقنینی ایران در خصوص حاشیه نشینی/ نسیم کریمی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۲.
۴۴۸۸۴ DM26261 نظام حاکم بر اجرای آراء در دیوان عدالت اداری/ رضا حسن نژاد عمرانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۰۳-‎۳۱۸.
۴۴۸۸۵ DM26262 سیاست کیفری افتراقی تشدید و تخفیف مجازات ها در قانون نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا)/ یاسر شاکری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۵۰.
۴۴۸۸۶ DM26263 بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمارگرایی: پیامدهای [آن] بر مردمان بومی و زیست بوم های جهانی/ مارتین کروک، دامین شورت، نیگل ساوس؛ [مترجمان] سیدعلیرضا میرکمالی، امین حاجی وند، بهزاد توسلی فام.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۵۱-‎۳۸۰.
۴۴۸۸۷ DM26264 جایگاه ترجمه دادگاهی در ایران و ایالات متحده امریکا/ زهرا وهبی، محمد قربان زاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۸۱-‎۳۹۱.
۴۴۸۸۸ DM26265 مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)/ مجتبی جهان تیغی، حسین شفیعی فینی، محمد روشن.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎96، پاییز: ص ۲۷-‎۵۵.
۴۴۸۸۹ DM26266 بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)/ سیدمحمدهادی قبولی درافشان، رقیه بخشی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎96، پاییز: ص ۱۱۹-‎۱۵۰.
۴۴۸۹۰ DM26267 بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))/ علی محمدیان، مرتضی کشاورزی ولدانی، لیلا مهرابی راد.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎96، پاییز: ص ۱۵۱-‎۱۸۳.
۴۴۸۹۱ DM26268 بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره)/ حامد خوبیاری، پوریا رضی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎97، زمستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۴۸۹۲ DM26269 مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)/ ابوالفضل نصرآبادی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎97، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۴۴۸۹۳ DM26270 وجوب پذیرش مصالحه مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی (ره)/ محمدرضا حمیدی، امین رضایی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎98، بهار: ص ۵۵-‎۸۰.
۴۴۸۹۴ DM26271 تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)/ بهمن سلیمانی، بهرام تقی پور.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎98، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۴۴۸۹۵ DM26272 توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)/ قاسم قاسمی بیورزنی … [و دیگران].- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎98، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۸.
۴۴۸۹۶ DM26273 تفاوت مبنایی قاعده احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)/ محسن واثقی، سیده فاطمه هاشمی، محمد مهریار.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎98، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۴۴۸۹۷ DM26274 تعلیق تعقیب کیفری سرمایه گذار خارجی با توسل به اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید/ جواد صالحی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۹-‎۲۴.
۴۴۸۹۸ DM26275 حدود الزام طرفین در رسیدن به توافق در مذاکره مجدد قراردادهای نفتی بین المللی/ احمدرضا اسعدی نژاد … [و دیگران].- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۳۱-‎۵۰.
۴۴۸۹۹ DM26276 حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش/ مرتضی شعاعی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۵۷-‎۷۴.
۴۴۹۰۰ DM26277 بررسی تطبیقی نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و سنگاپور/ فربد نظری، علی دشتی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۶.
۴۴۹۰۱ DM26278 مبانی و چالش های قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی/ لعیا باقری صمغ آبادی، مجید صفوی، صالح یمرلی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۴۴۹۰۲ DM26279 اجرای نتایج روش های برخط جایگزین حل اختلاف مطالعه ای تحلیلی در راهکارهای اجرای داوطلبانه/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضائی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۳.
۴۴۹۰۳ DM26280 مسئولیت مدنی موسسات رده بندی در حقوق ایران با نگاهی به پرونده های قضایی بین المللی/ زهرا الیاسی، مسعود شیرانی، داوود نصیران.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۰.
۴۴۹۰۴ DM26281 ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای قرارهای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه دیوان و عملکرد کشورها/ مهدیه اردشیر مقدم، هیبت الله نژندی منش، محمدعلی صلح چی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۲۱.
۴۴۹۰۵ DM26282 بهره در نظام بانکی با تاکید بر ربح مرکب در قوانین ایران و اسناد بین المللی/ علی دیزجی، حسین مهرپور، علیرضا مظلوم رهنی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۵.
۴۴۹۰۶ DM26283 چالش های دولت ایران در برابر حقوق کودکان کار با توجه به حقوق بین الملل/ مژده پورمحمد گلزاری نوبر … [و دیگران].- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎59، بهار: ص ۲۵۳-‎۲۷۵.
۴۴۹۰۷ DM26284 راهبردهای قانونی و اصول حقوقی حاکم بر قوانین ایران و اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی زیستی/ یوسف رهنما مقدم … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۲.
۴۴۹۰۸ DM26285 بررسی فرایند و نظام استفاده از سلول های بنیادی و ژن درمانی از منظر حقوق ایران/ امیر هنری، سیدمحمدهادی مهدوی، داوود نصیران نجف آبادی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۹۰۹ DM26286 مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار پزشک/ مظاهر خواجوند، مجتبی لطفی خاچک، داود سلطانیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۴۹۱۰ DM26287 سنجش ظرفیت ساختاری نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در ایران، از جهت رعایت عدل و انصاف/ محمدوزین کریمیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۸.
۴۴۹۱۱ DM26288 بررسی فقهی و حقوقی رابطه محرمیت ناشی از اهدای جنین/ محمد مهدی پور، محبوبه رسولی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۹۱۲ DM26289 بررسی مشروعیت فرآیند شبیه سازی سلول های بنیادی در پرتو نظرات فقهای امامیه و عامه/ محسن سعادت جو، سیدمرتضی قاسم زاده زاویه، جواد نیک نژاد.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۹۱۳ DM26290 جنبه های مجازات دهی به تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار صاحبان حرف پزشکی/ حمید عسکری پور … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۴۹۱۴ DM26291 تعیین ثمن در قراردادهای دارو و تجهیزات پزشکی با نگاهی به نظام حقوقی ایران، انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا/ راضیه سیادهنی … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۴۹۱۵ DM26292 حق بر توسعه پایدار در ایران و امارات متحده عربی/ محمدعلی خائف زاده، مریم افشاری، بهروز بهبودیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۱۶ DM26293 چالش های رسیدگی به دعاوی جبران خسارت وارد بر محیط زیست ناشی از محصولات بیوتکنولوژی/ مجید دهقان چناری، سیدمحمدهادی مهدوی، داود نصیران.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۲۰.
۴۴۹۱۷ DM26294 مسئولیت مذاکره کنندگان در مرحله پیش قراردادی بر مبنای اسناد بین المللی، سیستم های حقوقی پیشرو (حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس) و حقوق ایران/ هدیه حبیبیان … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۶.
۴۴۹۱۸ DM26295 ضمان پزشک در تحقیقات زیست پزشکی از منظر فقه امامیه/ حمید رحمانی منشادی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۴.
۴۴۹۱۹ DM26296 حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی بوکوحرام/ پدرام گلچین، آرامش شهبازی، فیروز نجفی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۲۱.
۴۴۹۲۰ DM26297 بررسی مبانی حقوق شهروندی در نظام قضایی ایران/ قربان نوروزیان، علی صالحی فارسانی، علیرضا صابریان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۲۱ DM26298 حقوق حاکم بر تشریفات توافق نامه داوری تجاری بین المللی در پرتو حقوق شهروندی/ پرویز دهقانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۳.
۴۴۹۲۲ DM26299 آسیب شناسی حقوقی رسیدگی به پرونده های قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو حق بر دادخواهی/ آرین پتفت، حامد کاویانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۶.
۴۴۹۲۳ DM26300 رویکرد حقوق ایران به محیط زیست در اجرای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی/ هومن حیدری، فتح الله رحیمی، اسماعیل شاهسوندی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۲۴ DM26301 مقایسه قواعد عمومی قراردادها با قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات بازار سرمایه (بورس)/ محدثه سادات رضوی، مصطفی نامدار پوربنگر.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۶.
۴۴۹۲۵ DM26302 همکاری اصحاب دعوا در حقوق فرانسه و حقوق ایران با تاکید بر تحصیل دلیل و کشف حقیقت/ پویا پوربهرام، عباس مقدری امیری، محمدرسول آهنگران.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۲۶ DM26303 مطالعه تطبیقی بقای وکالت پس از فوت و حجر در نظام حقوقی مصر و فرانسه/ یاسر خسروی، سیدمحمدرضا امام، بیژن حاجی عزیزی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۲۰.
۴۴۹۲۷ DM26304 حمایت از استارت آپ ها در پرتو حقوق مالکیت معنوی در ایران و اسناد بین المللی/ مرضیه حاجت نیا، نادر مردانی، حسین مهرپور محمدآبادی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۲۸ DM26305 بهره برداری از بستر و زیربستر میراث مشترک بشریت در پرتو دانش دریایی و حقوق مالکیت معنوی/ سعیده زراعتکار مغانی … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۳-‎۱۲.
۴۴۹۲۹ DM26306 انحلال قائم مقام تجارتی در حقوق ایران و فرانسه/ شایان وفا، علی زارع، حسین مهرپور محمدآبادی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۳۰ DM26307 تحلیل زیست محیطی نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر ضمانت اجرا/ فریده منصورخانی … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۹۳۱ DM26308 ماهیت حقوقی واگذاری و دریافت جنین/ محمد مهدی پور، محبوبه رسولی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۰.
۴۴۹۳۲ DM26309 تحلیل اقتضائات فقهی صلاحیت رهبر در عفو یا تخفیف حدود با تاکید بر بند ‎۱۱ اصل ‎۱۱۰ قانون اساسی/ سمیه فراهانی، مصطفی مسعودیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۹۳۳ DM26310 چالش های صدور و اجرای احکام جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق/ احمد رضایی پناه، عیسی بنی نعیمه، امیر البوعلی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، ویژه نامه تحولات حقوقی: ص ۲-‎۲۲.
۴۴۹۳۴ DM26311 سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف/ زهرا ال اسحق خوئینی، مریم مهدی پور خردمردی، زهراسادات میرهاشمی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۱۱-‎۳۵.
۴۴۹۳۵ DM26312 جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران/ جمال بیگی، سیدرضا موسوی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۳۶-‎۵۵.
۴۴۹۳۶ DM26313 تبیین فقهی و حقوقی ایجاب و قبول در مناقصات و مزایدات دولتی/ سمیراسادات دولت آبادی، محسن ولایتی، علیرضا پوراسماعیلی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۵۶-‎۷۹.
۴۴۹۳۷ DM26314 بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)/ علیرضا ستوده … [و دیگران].- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۸۰-‎۸۹.
۴۴۹۳۸ DM26315 حکم تکسب از پایان نامه نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران/ سیده فاطمه طباطبائی، فائزه سلیمانی پور.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۹۰-‎۱۰۹.
۴۴۹۳۹ DM26316 امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق/ محمد عربشاهی، محمد امامی، علی نصرتی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۱۱۰-‎۱۳۹.
۴۴۹۴۰ DM26317 جایگاه رشد جزایی در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران/ امین فلاح خاریکی، حسن حاجی تبار فیروزجائی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۱۴۰-‎۱۶۵.
۴۴۹۴۱ DM26318 نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی/ حسن قاسمی مقدم، مریم اولیا.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۱۶۶-‎۱۸۹.
۴۴۹۴۲ DM26319 چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه/ سیدابراهیم قدسی، مصیب قدمی عزیزآباد.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۱۹۰-‎۲۱۳.
۴۴۹۴۳ DM26320 قابلیت حقوق برای ثمن یا مثمن واقع شدن/ احمد مرادخانی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۲۱۴-‎۲۳۱.
۴۴۹۴۴ DM26321 بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)/ شهلا مولوی، فائزه مقتدایی، عبدالمجید شیخی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۲۳۲-‎۲۶۷.
۴۴۹۴۵ DM26322 بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی/ فاطمه ناصری، محمدمهدی زارعی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎71، بهار: ص ۲۶۸-‎۲۹۱.
۴۴۹۴۶ DM26323 تعادل اقتصادی قراردادهای بین المللی در پرتو مذاکره مجدد با تاکید بر قراردادهای نفتی/ ادهم حق گزار، علی رستمی فر، نجادعلی الماسی.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۱-‎۳۱.
۴۴۹۴۷ DM26324 علت شناسی جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان از منظر جامعه شناسی جنایی/ رجب گلدوست جویباری، محمدرضا داراب پور.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۳۳-‎۵۲.
۴۴۹۴۸ DM26325 مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران/ سهیل رواقی اردبیلی، احمد یوسفی صادقلو.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۵۳-‎۷۸.
۴۴۹۴۹ DM26326 رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی/ محمد کمالی، ناصر  قاسمی، بهزاد رضوی فرد.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۷۹-‎۹۷.
۴۴۹۵۰ DM26327 سیاست های اسناد بین المللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب/ فرانک موذن … [و دیگران].- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۹۹-‎۱۳۲.
۴۴۹۵۱ DM26328 توجیه ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس با نگاهی به حقوق ایران/ احمد اسفندیاری.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
۴۴۹۵۲ DM26329 امکان سنجی فقهی – حقوقی استفاده از قراردادهای آتی در بازار بین المللی ارز/ امید توکلی کیا، محسن آقاسی، سیداحمدعلی هاشمی.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۴.
۴۴۹۵۳ DM26330 احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعه ایران/ ناهید پارسا، حمید ابهری.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۹۵۴ DM26331 مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت های سبدگردان در حقوق ایران/ پریسا خدایاری، جمال برزگری خانقاه، علی اکبر جعفری ندوشن.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۵-‎۵۳.
۴۴۹۵۵ DM26332 واکاوی نظام حقوقی تابعیت – شهروندی در حقوق ایران/ نوربخش ریاحی، حسین علائی، خدیجه کریمی اصفهانی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۵۵-‎۸۹.
۴۴۹۵۶ DM26333 چالش های پیش روی توسعه حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری/ لیلا رئیسی، مرضیه طهماسبی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۲.
۴۴۹۵۷ DM26334 نقش سیدمحمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران/ سیدناصر سلطانی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۹.
۴۴۹۵۸ DM26335 واکاوی ابعاد نظریه بازنمایی جرم در اخبار و گزارش های رسانه ای/ سمیه عزیزی، سیدمحمود میرخلیلی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۶.
۴۴۹۵۹ DM26336 تاثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی/ مجید غمامی، حسین اسماعیلی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۶.
۴۴۹۶۰ DM26337 ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران/ غلام نبی فیضی چکاب، وحید عاکفی قاضیانی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۷.
۴۴۹۶۱ DM26338 شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و امریکا/ عباس میرشکاری، احسان بهرامی، سیدامین پیشنماز.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۸.
۴۴۹۶۲ DM26339 مطالعه تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم از سوی واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی/ غلامرضا یزدانی، مجید استاد مودب خوشرو.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۴.
۴۴۹۶۳ DM26340 شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات/ محمد ستایش پور، رضوانه السادات هاشمی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۴۹۶۴ DM26341 بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر و اسلام/ علی دارابی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۴۴۹۶۵ DM26342 مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری/ نجات امیری، پیمان نمامیان.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۴۴۹۶۶ DM26343 تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر/ محمدحسین جلالی راد، سهراب صلاحی، مریم مرادی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۷۵-‎۹۹.
۴۴۹۶۷ DM26344 مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر/ میثم نوروزی، ریحانه زندی، مهدی اسکندری خوشگو.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۴۴۹۶۸ DM26345 آپارتاید علمی به مثابه نقض حقوق بشر اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و راهبردهای حقوقی مقابله با آن/ علیرضا اکبری، بابک پورقهرمانی، جمال بیگی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۹.
۴۴۹۶۹ DM26346 تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر/ مهدی زکوی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎28، بهار: ص ۷-‎۲۹.
۴۴۹۷۰ DM26347 تاثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران بیماری های همه گیر جهانی/ محمد مظهری، نسیم سلیمانی نژاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎28، بهار: ص ۳۱-‎۴۸.
۴۴۹۷۱ DM26348 سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران/ وحید آرایی، علی باصری.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎28، بهار: ص ۴۹-‎۶۳.
۴۴۹۷۲ DM26349 بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی/ امیر وطنی، فرید محسنی، زهراسادات غمامی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎28، بهار: ص ۶۵-‎۸۴.
۴۴۹۷۳ DM26350 واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشر غربی و اسلامی با تاکید بر حقوق اقلیت ها در ایران/ امیرعلی کتابی، حدیث باقری نیا، محمدباقر مکرمی پور.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎28، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۴۴۹۷۴ DM26351 اقدام های اساسی پیشگیری از جرم کلاهبرداری در محیط کسب و کار/ علی قنبری … [و دیگران].- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۸-‎۷۵.
۴۴۹۷۵ DM26352 واکاوی عوامل موثر وقوع جرم در فضای مجازی/ یوسف محمدی مقدم، عبداله ساعدی، فرید محسنی.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸-‎۱۰۹.
۴۴۹۷۶ DM26353 تاثیر پیاده سازی کیفرهای آموزش مدار بر اصلاح محکومان با نگاهی به ظرفیت های انتظامی/ رضا خانمیرزایی … [و دیگران].- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۷۱.
۴۴۹۷۷ DM26354 الگوی جرم یابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پولشویی/ آرمین لطفی، علی احتشامی، محمد صفری.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۲-‎۵۶.
۴۴۹۷۸ DM26355 شناسایی عوامل موثر بر جرم یابی رمز ارزها با تاکید بر بیت کوین/ مهدی نظری علوم، فریبا شایگان، رضا موذن.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۹-‎۸۱.
۴۴۹۷۹ DM26356 شناسایی مولفه های موثر در جرم یابی با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم/ غلامرضا رضایی، مسعود یاراحمدی.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۶-‎۱۲۴.
۴۴۹۸۰ DM26357 راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی (مورد مطالعه شهر تهران)/ مجید محمدولی … [و دیگران].- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۴۹۸۱ DM26358 بررسی تاثیر پیامک های هشدارآمیز بر تغییر رفتارهای پیشگیرانه شهروندان تهرانی/ علی صفاری، راضیه صابری، زینب لکی.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۵-‎۲۰۲.
۴۴۹۸۲ DM26359 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت نیروهای مسلح در حقوق ایران و ترکیه/ مظفر باشکوه، کریم نوروزی قره آغاج.- پژوهش های دانش انتظامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴.
۴۴۹۸۳ DM26360 زبان به مثابه قدرت قانون/ فاروق خضری، حسن وکیلیان، فردوس آقاگل زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎111، پاییز: ص ۴۱-‎۷۲.
۴۴۹۸۴ DM26361 راهبرد جرم انگاری مستقل حملات سایبری در حقوق کیفری ایران/ حمید بهره مند، هادی مرسی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎111، پاییز: ص ۲۸۵-‎۳۲۴.
۴۴۹۸۵ DM26362 مفهوم و جایگاه سند در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان سنجی استناد حقوقی – قضایی به آن/ مهدی مرادی برلیان، محمدقاسم تنگستانی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎111، پاییز: ص ۳۶۵-‎۳۹۹.
۴۴۹۸۶ DM26363 امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت/ باقر شاملو، رضا فروتن.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۵-‎۳۳.
۴۴۹۸۷ DM26364 چالش تشخیص جرائم سیاسی در قانون جرم سیاسی؛ با نگاهی به علت ها و آسیب ها/ علی پزشکی، کیومرث کلانتری.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۳۵-‎۶۰.
۴۴۹۸۸ DM26365 الزامات حقوقی کارآمدی نظام نظارت و بازرسی با تاکید بر روابط مراجع عام نظارتی/ محمدقاسم تنگستانی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۶۱-‎۹۰.
۴۴۹۸۹ DM26366 بررسی معیار کارآمدی قوانین کیفری با رویکرد جرم شناختی/ عادل ساریخانی، پریسا ثقفی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۹.
۴۴۹۹۰ DM26367 بررسی تطبیقی مقررات شکلی کنترل ادغام شرکت ها از منظر حقوق رقابت در نظام های حقوقی انگلستان و ایران/ احمد حکیم جوادی، محمدرضا پاسبان.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۹.
۴۴۹۹۱ DM26368 بررسی رویکرد سیاست اجباری در قوانین و مقررات محیط زیستی ایران/ ارشک حلی ساز، ساجده صفی خوانی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎112، زمستان: ص ۳۶۱-‎۳۹۰.
۴۴۹۹۲ DM26369 راهبرد مقابله با حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری در قانون مجازات اسلامی مصوب ‎۱۳۹۲/ هادی مرسی، نفیسه متولی زاده نایینی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۲۹-‎۵۵.
۴۴۹۹۳ DM26370 تحلیل حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری با تاکید بر تبیین شرایط رجال مذهبی و سیاسی/ ابراهیم موسی زاده، شهاب اقبال.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۱۷۵-‎۲۱۱.
۴۴۹۹۴ DM26371 ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه/ سیدحجت الله علم الهدی، کمال کدخدامرادی، محمدصادق فراهانی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۲۸۹-‎۳۲۲.
۴۴۹۹۵ DM26372 نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ حسین رحمت الهی، سیداحمد حبیب نژاد، سمانه تقی زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۵۴.
۴۴۹۹۶ DM26373 خلاهای حقوقی در حمایت از کشت چوب در ایران/ مسعود فریادی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۳۵۵-‎۳۸۲.
۴۴۹۹۷ DM26374 بررسی چالش ها و موانع دسترسی به اطلاعات شرکت های تجاری توسط ذی نفعان/ فاطمه عزیززاده، علی رضایی، حجت مبین.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎113، بهار: ص ۲۵۳-‎۲۸۷.
۴۴۹۹۸ DM26375 آسیب شناسی و بررسی وضع مطلوب نظارت شرعی با تاملی در اعتبار فتاوی شرعی فقهای شورای نگهبان/ محمدرضا فارسیان.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎114، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۴۴۹۹۹ DM26376 مبانی، چالش های قانونی و زمینه های اجرای حقوق رقابت در حوزه بهداشت، درمان و سلامت/ محمدحسین وکیلی مقدم.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۲.
۴۵۰۰۰ DM26377 ابهام در جرم انگاری بغی/ محسن پورمحمدی، سیدحسین حسینی، مجید شایگان فرد.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۳.
۴۵۰۰۱ DM26378 یادگیری رفتار مجرمانه در فضای سایبر/ سجاد حسینی، مهرداد رایجیان اصلی.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎114، تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۱۴.
۴۵۰۰۲ DM26379 امکان سنجی اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی/ محمدمهدی ساقیان، هادی مرسی، میلاد ابصاری.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎114، تابستان: ص ۳۵۱-‎۳۸۲.
۴۵۰۰۳ DM26380 رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون های شبه قضایی/ محمد پرسا، حدیثه داودی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۰-‎۳۶.
۴۵۰۰۴ DM26381 واکاوی حق دفاع در محاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری/ سمیه تکلو.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۴۵۰۰۵ DM26382 دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی/ سیدمهدی کاظمی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۶۱-‎۸۴.
۴۵۰۰۶ DM26383 بررسی دو پرونده درباره عدم النفع/ عباس میرشکاری، سعید مددی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۴۵۰۰۷ DM26384 جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی/ محمدرضا پاسبان، جمیل میلانی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۱۶-‎۱۳۹.
۴۵۰۰۸ DM26385 بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری/ سیدفاضل نوری، نسترن آقایی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۴۲-‎۱۶۵.
۴۵۰۰۹ DM26386 بررسی مثلث آسایش در مجرمان یقه سفید و یقه صورتی در حقوق نروژ و ایران/ مریم کمائی، سلامه ابوالحسنی، نغمه فرهود.- پژوهش های روابط بین الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎47)، زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۴۵۰۱۰ DM26387 تاثیر استخراج ارزهای دیجیتالی بر محیط زیست از منظر رژیم های بین المللی/ جمیله سادات موسوی، مریم افشاری، محمدرضا علی پور.- پژوهش های روابط بین الملل. ‎۱۴۰۲، دوره سیزدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎48)، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۵.
۴۵۰۱۱ DM26388 رژیم های بین المللی محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده/ سیده نیکو موسوی داویجانی، خیراله پروین، عبدالکریم شاحیدر.- پژوهش های روابط بین الملل. ‎۱۴۰۲، دوره سیزدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎48)، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۷۸.
۴۵۰۱۲ DM26389 امکان سنجی انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با جرم افساد فی الارض/ محمدصادق ایران عقیده، علیرضا صابریان، سیدعلی جبار گلباغی ماسوله.- حکومت اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و هفتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۵۹-‎۸۲.
۴۵۰۱۳ DM26390 بررسی فقهی – حقوقی مسوولیت حکومت اسلامی در قبال خسارت و دیه نیروهای داوطلب امدادی/ حسین عندلیب، محمدتقی طبرسا.- حکومت اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و هفتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۹-‎۱۸۹.
۴۵۰۱۴ DM26391 جلوه های زکات در عرصه حقوق اساسی/ میثم نعمتی.- حکومت اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۸.
۴۵۰۱۵ DM26392 رهبری شورایی در ارزیابی خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری/ دانیال محب الطاهر.- حکومت اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up