تکنیک‌های آموزش حقوق

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تکنیک‌های آموزش حقوق

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: آموزش و یادگیری ـ نظریه، تحقیق و کاربردها
1- یادگیری
1-1- روان‌شناسی شناختی
1-2- رشد فکری
1-3- شیوه‌های یادگیری
1-4- ویژگی‌های فراگیران بزرگسال
2- تدریس
2-1- عناصر آموزش مؤثر
2-2- هفت اصل عملکرد مناسب در آموزش عالی
3- ابعاد آموزش نمونه
3-1- هیجان فکری
3-2- روابط میان‌فردی
فصل دوم: برنامه‌ریزی کلاسی و دورۀ آموزشی
1- نظریۀ برنامه ریزی
2- موضوع برنامه‌ریزی
2-1- اهداف دورۀ آموزشی
2-2- سرفصل برنامۀ درسی (سیلابس)
2-3- منابع دورۀ آموزشی
2-4- روش‌های تدریس ـ یادگیری
2-5- معماری کلاس و محیط آن
2-6- آغاز و پایان کلاس
2-7- تکنیک‌های ارزیابی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ ایده‌های مشخص برای برنامه ریزی کلاس و دورۀ درسی
3-1- استفاده از سیلابس پیوندی میان کلاس و دورۀ آموزشی
3-2- ده دستورالعمل اولین دورۀ آموزشی مورد انتخاب در سال اول
3-3-آموزش تحلیل حقوقی: فهرست مهارت‌ها
3-4- برنامۀ آموزشی بر محور حل مسئله
3-5- سمینارهای تدارک دیده توسط دانشجویان
3-6- سیستم یادگیری Four-Mat
3-7- سلیمان و آیین دادرسی
3-8- ضرورت هماهنگی روش‌ها با شکل و عملکرد
3-9- ارائۀ سخنرانی توسط دانشجویان درمورد آرای محاکم
3-10- تکریم دانشجویان سال اول دانشکدۀ حقوق
فصل سوم: تکنیک های پرسش و مباحثه
1- ضرورت بحث و پرسش در کلاس
2- موانع مباحثۀ مؤثر
3- راهکارهای مباحثه و پرسش و پاسخ مؤثر
3-1- گام اول ـ ایجاد جَو و فضای کلاسی مساعد برای مباحثه
3-2- گام دوم ـ طرح سؤالات و موضوعاتی که بحث خواهد شد
3-3- پرسش سؤالات مؤثر برای شروع بحث
3-4- هدایت بحث ـ سؤالات و نظرهای دانشجویان
4- تجربیات عملی اساتید و تکنیک‌های خاص مباحثه
4-1- استفاده از ویدئو در یادگیری اسامی ‌دانشجویان
4-2- ایجاد صمیمیت در فضای کلاس
4-3- سؤالات متقابل دانشجویان و اساتید
4-4- سؤالات برجسته
4-5- اسامی ‌و سوابق دانشجویان
4-6- گفتگو در محدودۀ مشخص
4-7- چیدمان کلاس درس ـ دایره
4-8- نکات تدریس در کلاس‌های آرام
فصل چهارم: ابزار دیداری
1- ابزار دیداری چه نوع ابزاری است؟
2- ضرورت استفاده از ابزار دیداری
3- طراحی و استفاده از ابزار دیداری
3-1- جزوات
3-2- تخته‌سیاه
3-3- دستگاه اُوِرهِد
3-4- فلیپ‌چارت
3-5- اسلاید
3-6- نوار ویدئو
4- تجربیات عملی اساتید حقوق در استفاده از ابزارهاي دیداری خاص
4-1- الگوریتم‌ها
4-2- استفاده از پروژکتورهای آموزشی سقفی
4-3- استفاده از ویدئو در درس ادلۀ اثبات دعوی
4-4- روندنما
4-5- برش کوتاهی از فیلم
فصل پنجم: فرصت‌های یادگیری در زندگی واقعی
1- مفهوم یادگیری تجربی
2- مبانی نظری یادگیری تجربی
2-1- یادگیری جامع
2-2- مدل چرخ‌های کُلب
2-3- انعکاس در عمل
3- اهداف و مزایای یادگیری تجربی
4- ارتقای مزایای یادگیری تجربی
5- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ فرصت‌های یادگیری خاص در زندگی واقعی
5-1- اصول اخلاقی در کلینیک حقوقی
5-2- استفاده از بخش حوادث مجلات در کلاس حقوق جزا
5-3- خسته‌کننده بودن کلاس‌های حقوق
5-4- مثال‌هایی از مشکلات تنظیم اسناد حقوقی از روی اسناد واقعی
5-5- اتفاقات رایج در کلاس درس
5-6- جلسات و مشکلات کانون وکلای ایالتی
5-7- استفاده از پزشکان برای تدریس دانشجویان حقوق
5-8- بررسی و ارزیابی دعاوی ثبت‌شده در دفتر ثبت دعاوی
فصل ششم: بازسازی کلاس ازطریق یادگیری مشارکتی
1- معرفی یادگیری مشارکتی
2- نحوۀ ایجاد تکنیک‌های مشارکتی
2-1- گروه‌های اجماعی کلاس
2-2- سایر نمونه‌های یادگیری مشارکتی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ نظریات خاص در یادگیری مشارکتی و گروه‌های کوچک
3-1- ایجاد تمرین‌های مشارکتی
3-2- طرح تمرین‌هایی برای یادگیری مشترک
3-3- گروه‌های یادگیری مشارکتی در کلاس پرتعداد
فصل هفتم: کامپیوترها
1- اهداف آموزش حقوق
2- مزایا و چالش‌های کامپیوترها در زمینۀ تدریس و یادگیری
3- استفاده‌های مؤثر از کامپیوتر در دانشکده‌های حقوق
3-1- کامپیوتر به‌عنوان ابزار دیداری در کلاس
3-2- اینترنت
3-3- کتابهای حقوقی الکترونیکی
4- تجربیات عملی و نظریه‌هاي خاص اساتید حقوق در زمینۀ استفاده از کامپیوترها
فصل هشتم: شبیه‌سازی و ایفای نقش
1- دلایل به‌کارگیری شبیه‌سازی و ایفای نقش
2- طراحی تمرینات شبیه‌سازی و ایفای نقش
2-1- قالب شبیه‌سازی
2-2- اهداف شبیه‌سازی
2-3- طراحی و چهارچوب شبیه‌سازی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظرهاي خاص در مورد شبیه‌سازی
3-1- ارائۀ استدلال در دعاوی در کلاس‌های سال اول
3-2- آشناسازی اولیه برای اتخاذ تصمیمات قضایی
3-3- دانشجویان در نقش قاضی
3-4- دانشجویان در نقش وکیل
3-5- مذاکره و تنظیم قراردادها
3-6- شبیه‌سازی وکالت در موضوعات ادلۀ اثبات دعوی
فصل نهم: تمرینات نگارش
1- ضرورت تمرین نگارش
2- انواع تمرین نگارش
2-1- نگارش خارج از کلاس
2-2- نگارش کلاسی
3- برنامه‌ریزی برای تکالیف نگارشی
4- ارائۀ بازخورد برای تکالیف نگارشی دانشجویان
5- تجربیات عملی اساتید حقوق در تمرین‌های خاص نگارشی
5-1- تکالیف نگارشی کوتاه در کلاس‌های پرجمعیت
5-2- مسائل ارزیابی: مزایا و مشکلات
5-3- نقد کتاب به‌صورت تکلیف درسی: راهنمایی برای نوشتن انتقادات
5-4- قادر ساختن دانشجویان به درک مسائل دنیای واقعی و داشتن «دیدي جهانی» از حقوق در دوره‌های آموزشی سال اول
5-5- آشکار شدن جهت‌گیری‌ها به‌وسیلۀ یادداشت
فصل دهم: ارزیابی کلاس ـ بازخوردی برای اساتید
1- مفهوم ارزیابی کلاس
2- پیش‌فرض‌های ارزیابی کلاس
3- ویژگی‌های ارزیابی کلاس
4- گام‌های اولیۀ ارزیابی کلاس
5- مزایای ارزیابی کلاس
6- تجربیات عملی اساتید حقوق و تکنیک‌های خاص ارزیابی کلاس
6-1- کاهش استرس ازطریق بازخورد
6-2- نوشته‌های یک دقیقه‌ای
6-3- فهم مفاهیم با استفاده از روندنما
6-4- راه‌حل مستند مشکلات
6-5- اساتید و فرم‌های بازخورد طراحی شده
6-6- گروه‌های مشاورۀ دانشجویی
فصل یازدهم: ارزیابی دانشجویان
1- ضرورت انجام ارزیابی دانشجویان
1-1- رتبه‌بندی و چینش
1-2- بازخورد
2- ابزار ارزیابی: وسایل و تکنیک‌ها
3- زمان ارزیابی دانشجویان
4- موضوع ارزیابی
5- نحوۀ ارزیابی
5-1- معیار روش‌شناختی
5-2- طرح‌های مؤثر ارزیابی
5-3- برخی بایدها و نبایدهای آزمون‌های دانشکده‌های حقوق
6- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد ارزیابی
6-1- استفاده از «اصول طبقه‌بندی بلوم» در ارائۀ پیش‌نویس آزمون‌ها
6-2- ارائۀ سؤالات امتحانی بالقوه به دانشجویان قبل از آزمون
6-3- برگزاری آزمون‌ها، انجام تمرینات و توصیه‌های عملی
6-4- آزمون‌های چندگزینه‌ای در کلاس‌های پرتعداد
6-5- طرح سؤالات چندگزینه ای
6-6- انتقاد از مهارت‌های وکالتی دانشجویان
6-7- امتیاز اضافی
6-8- مطابق با یک باور «دانشجویانی که انسان‌های خوبی هستند و در آینده وکلای خوبی می‌شوند، اغلب نمرات بدی کسب می‌کنند.»
فصل دوازدهم: محیط تدریس و یادگیری
1- محیط فیزیکی
2- محیط میان‌فردی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد محیط تدریس و یادگیری
3-1- خط‌مشی آماده‌سازی کلاس
3-2- عدم یادداشت‌برداری
3-3- آموزش تحلیلی قانونی
3-4- روایت تجربیات
3-5- نیاز دانشجویان به تبیین ایده‌ها
3-6- توجه به مخاطب: استفاده از راهکار نگارشی در بهبود یادگیری حقوق
3-7- سمینارهای دانشجویی

مولفان

دکتر ابراهیم شعاریان، صنم خدیوزاد

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

1.060.000ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

معرفی دیدگاه‌های حقوقی

در این بخش نکات برجسته مربوط به کتاب‌ها، مقالات، رساله‌ها، سخنرانی‌ها، نشست‌های علمی، گفتگوهای خبری یا رسانه‌ای و…

معرفی گفتگوی تحلیلی

یکی از گنجینه‌های هر حوزه‌ای از دانش بشری، تجربه زیسته، علمی، حرفه‌ای و اجتماعی بزرگان آن رشته علمی…

معرفی گفتارهای حقوقی

حقوق یکی از معدود دانش‌های علوم انسانی است که علاوه بر ابعاد نظری و تحلیلی گسترده می‌تواند منجر…

معرفی کتاب باشگاه

براساس آمار رسمی خانه کتاب در ایران هر ساله حدود 100 هزار عنوان کتاب چاپ می شود که…

معرفی پادکست باشگاه

امروزه بخش مهمی از دستاوردهای هر رشته علمی در قالب مقالات پژوهشی نگارش و منتشر می‌شود. در رشته…
keyboard_arrow_up