سایر مصوبات – دهه اول مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1398/05/01 لغايت 1398/05/10

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین     

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار

آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان

 

 

اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21664-09/05/1398

شماره 9000/48230/100-۱۳۹۸/۵/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره 9000/48099/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/48099/100-۱۳۹۸/۵/۵

اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین

به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام وظایف اداره کل حقوقی آیین‌نامه کارگروه‌های (کمیسیون‌های) مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱ـ ماده ۲ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کارگروه‌های (کمیسیون‌های) مشورتی دائمی عبارتند از:

۱ـ کارگروه قوانین مدنی و ثبت

۲ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی

۳ـ کارگروه قوانین جزائی

۴ـ کارگروه آیین دادرسی کیفری

۵ ـ کارگروه قوانین عمومی و بین‌الملل

۶ ـ کارگروه قوانین تجاری

۷ـ کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی

۸ ـ کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم‌الاجرا

مدیرکل حقوقی می‌تواند در موارد لزوم کارگروه‌های فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحب‌نظران ذی‌صلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید.

تبصره ـ در صورت تراکم کار هر یک از کارگروه‌های دائمی بنا به پیشنهاد مدیرکل حقوقی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه تشکیل کارگروه دوم هر یک از کارگروه‌های مذکور در این ماده با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه بلامانع است.

ماده ۲ـ ماده ۳ آیین‌نامه به شرح زیر می‌شود:

ماده ۳ـ هر کارگروه از هفت عضو تشکیل می‌شود. اعضای کارگروه‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و در صورت تفویض اختیار به معاون حقوقی از سوی وی، به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و حتی‌الامکان یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تراز اول کشور که حداقل دارای رتبه دانشیاری باشد و بقیه اعضای کارگروه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب می‌شوند.

ماده ۳ـ ماده ۷ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وظایف هر یک از کارگروه‌های دائمی به شرح زیر است:

الف ـ کارگروه قوانین و ثبت: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی و ثبتی

ب ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی

ج ـ کارگروه قوانین جزایی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی

هـ ـ کارگروه قوانین عمومی و بین‌الملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بین المل [بین‌الملل]، قوانین اداری و استعلام‌های غیر قضائی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

و ـ کارگروه قوانین تجاری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین تجاری

ز ـ کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین خانواده و امور حسبی

ج ـ کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم‌الاجرا: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم‌الاجرا

تبصره ـ در صورتی که استعلام‌های ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل می‌تواند استعلام‌های جدید را بدون رعایت تقسیم‌کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت می‌داند ارجاع نماید.

ماده ۴ـ این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21665-10/05/1398

شماره 9000/49503/100-۱۳۹۸/۵/۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره 9000/49331/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص«اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/49331/100-۱۳۹۸/۵/۷

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار

در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛

ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه‌باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.

پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛

چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده ۲ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس‌کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده ۳ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.

ماده ۴ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛

ب ـ رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛

پ ـ رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند.

ماده ۵ ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین‌ دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره ـ رئیس‌کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام‌شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یک‌بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.

تبصره ـ رئیس‌کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام‌شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یک‌بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده ۶ ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش‌ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نمایند.

ماده ۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21665-10/05/1398

شماره 367/458/3313-۱۳۹۸/۵/۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

برابر بند «د» ماده ۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، یک نسخه از «آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان» مشتمل بر ۴ فصل و ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد مذکور رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری

 

آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آثار و برکات دوران دفاع مقدس باید در ذهن‌های مجموعه‌ی جامعه ما و جامعه اسلامی سال‌های متمادی باقی بماند؛ این هم بسته به کار‌های شماست.

 

فصل اول: کلیات

مقدمه:

حفاظت و بهره‌برداری از آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و ثبت حماسه‌های جاودانه امت اسلام بخشی از هدف تعیین‌شده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌باشد که ماده (۲) اساسنامه بنیاد مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق چنین هدفی، ایجاد مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در وظایف کلی بنیاد تعریف و در بند «د» ماده (۳) اساسنامه بنیاد به آن اشاره گردیده است. بر این اساس در هر یک از استان‌های کشور «مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان» احداث و راه‌اندازی گردیده تا در آن بخشی از رشادت-ها و سلحشوری مردم، سازمان‌های لشکری و کشوری مستقر در استان در دوران دفاع مقدس و مقاومت نگهداری و به نمایش گذاشته شود. اداره و بهره‌برداری از این مراکز استانی، مستلزم ایجاد سازوکار مناسبی است که در آن، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و مردمی در استان همانند دوران پرافتخار دفاع مقدس ایفای نقش نمایند. این آیین‌نامه با چنین هدفی تهیه و تدوین گردیده است.

ماده ۱) شخصیت حقوقی:

مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان با داشتن شخصیت حقوقی و استقلالی مالی و اداری در تابعیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قرار داشته و به مدت نامحدود مطابق با مفاد این آیین‌نامه اداره خواهند شد.

ماده ۲) مأموریت:

حفظ، نگهداری، به نمایش گذاردن و تبیین فداکاری، استقامت، دلاوری، ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان و مردم هر استان در طول سال‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت.

ماده ۳) هدف:

۱ـ ثبت و انعکاس حماسه‌های جاودانه سازمان‌های لشکری،کشوری و مردمی استان‌های کشور در دفاع مقدس و مقاومت.

۲ـ آگاهی بخشی، توسعه، ترویج و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و استقامت و انتقال آن به نسل‌های آینده.

۳ـ جلوگیری از نابودی و تحریف و یا به فراموشی سپرده شدن میراث گران‌بهای خون پاک ایثارگران اسلام و دستاوردهای دفاع‌ مقدس و مقاومت در سطح استان.

ماده ۴) وظایف کلی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان (موضوع فعالیت)

۱ـ تبیین و معرفی مفاهیم و معارف عمیق و اصیل دفاع مقدس و محور مقاومت از طریق به نمایش گذاردن جان‌فشانی‌ها و رشادت‌های مردم و رزمندگان استان با بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های مختلف هنری به منظور القا حس حضور در فضای معنوی دفاع مقدس و مقاومت.

۲ـ معرفی نقش و عملکرد هر یک از ادارات، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی استان در دوران دفاع مقدس و مقاومت.

۳ ـ بازشناسی و شناساندن دفاع مقدس به عنوان الگویی عملی جهت مقابله با مشکلات و چالش‌های پیش‌رو.

۴ ـ فراهم ساختن زمینه‌های لازم جهت نقش‌آفرینی و مشارکت داوطلبانه هرچه بیشتر مردم استان به ویژه پیشکسوتان جهاد و مقاومت در اداره امور مرکز فرهنگی.

۵ ـ ایجاد بستر لازم برای جلب زمینه‌های حمایت، پشتیبانی، همکاری و مشارکت بین کلیه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و نیروهای مسلح استان در جهت پیشبرد اهداف مرکز فرهنگی.

۶ ـ بهره‌برداری، تأمین و تجهیز محتوایی بخش‌های مختلف مرکز فرهنگی و تولیدات نمایشگاهی و فضای مجازی.

۷ـ تشکیل و راه‌اندازی مرکز اسناد، مدارک و کتابخانه تخصصی دفاع مقدس.

۸ ـ معرفی شهدا، ایثارگران، فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و محور مقاومت.

۹ـ تهیه، تولید و انعکاس آثار و محصولات فرهنگی در جهت معرفی نقش استان در دفاع مقدس و مقاومت.

۱۰ـ چیدمان موزه و آماده‌سازی سناریو مفهومی مرکز فرهنگی.

۱۱ـ برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی و اجرای دوره‌های مختلف آموزشی مرتبط با اهداف و مأموریت مرکز فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط.

۱۲ـ برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و یادواره‌های و برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری در مناسب‌های مرتبط با دفاع‌ مقدس و محور مقاومت.

۱۳ـ بهره‌گیری از فضای مجازی در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله.

۱۴ـ ارتباط و تعامل مستمر با موزه‌ها، مؤسسات و مراکز فرهنگی مشابه داخل کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up