سایر مصوبات – دهه دوم مهر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1398/07/11 لغایت 1398/07/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه مشارکت وزارتخانه‌های مجری طرح‌های ملی در تدوین و اجرای پیوست فرهنگی

مصوبه تشکیل کارگروه رصد فرهنگی

مصوبه ‌روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی      

مصوبه ‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور         

مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور       

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی       

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی      

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رأی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس          

دستوالعمل [دستورالعمل] تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضایی سطح استان       

مصوبه اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی         

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

 

 

 

مصوبه مشارکت وزارتخانه‌های مجری طرح‌های ملی در تدوین و اجرای پیوست فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره ۷۵۴۲۸-۱۳۹۸/۶/۲۰

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه  « مشارکت وزارتخانه‌های مجری طرح‌های ملی در تدوین و اجرای پیوست فرهنگی » که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ  ۱۳۹۸/۴/۲۹ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی موظف‌اند در اجرای مفاد بند ۳ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، گزارشی از پیوست فرهنگی طرح‌های کلان توسعه‌ای تهیه و تنظیم و گزارش روند پیشرفت کار را به دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی ارائه نمایند.»

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

مصوبه تشکیل کارگروه رصد فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره ۷۶۰۶۱-۱۳۹۸/۶/۲۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده «تشکیل کارگروه رصد فرهنگی» که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای مفاد بند ۶ شق (الف) ماده  واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور(مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، کارگروه رصد فرهنگی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور رصد مستمر تغییر و تحولات فرهنگی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مرتبط با آن به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ کارگروه می‌تواند حسب مورد مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را جلب نماید.

تبصره ۲ـ دستورالعمل اجرایی این مصوبه در اولین جلسه کارگروه به تصویب خواهد رسید.»

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

مصوبه ‌روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره ۷۵۴۳۳-۱۳۹۸/۶/۲۰

دبیرخانه  شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه  «روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی » که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موظف است در اجرای مفاد بند ۴ شق (الف) ماده  واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با مشارکت جامعه نخبگانی، نهادهای فرهنگی و انجمن‌های مردم‌نهاد اقدامات لازم را به عمل آورد.»

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

مصوبه ‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره ۷۵۴۲۲-۱۳۹۸/۶/۲۰

مصوبه تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین  اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور

دبیرخانه  شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موظف است در اجرای مفاد بند ۱ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، نسبت به تهیه پیش‌نویس تقسیم کار ملی و استانی سند مهندسی فرهنگی اقدام و پس از بررسی کارشناسی در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضاء به جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید.»

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره ۷۵۴۲۵-۱۳۹۸/۶/۲۰

آیین‌نامه داخلی «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور» به استناد تبصره ۱ بند ب فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی کشور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

ماده ۱ـ اختصارات:

ماده واحده: ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب جلسه ۷۴۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

نقشه: نقشه مهندسی فرهنگی کشور

شورای‌عالی: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای ستاد: شورای ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دبیر: دبیر ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

ماده ۲ـ ارکان ستاد:

۱ـ شورای ستاد

۲ـ رئیس

۳ـ دبیر

ماده ۳ـ وظایف شورای ستاد:

وظایف شورای ستاد که از اعضای حقیقی و حقوقی مندرج در بند ب ماده واحده، تشکیل شده است، عبارت است از:

۱ـ تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی و انسجام‌بخشی اجرای نقشه

۲ـ تصویب سیاست‌های اجرایی و خطوط راهنمای مربوط به اقدامات ملی برای ابلاغ به دستگاه‌ها

۳ـ انتخاب اقدامات ملی برای مطالبه برنامه‌های اجرایی از دستگاه‌ها در سال‌های مختلف

۴ـ تصویب برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌ها برای اجرای مفاد نقشه

۵ ـ بررسی و تأیید اسناد و برنامه‌های ملی و بخش اولویت‌دار

۶ ـ نظارت بر حسن اجرای نقشه

۷ـ نظارت بر پیشرفت عملکرد طرح‌ها و برنامه‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی

۸ ـ بررسی وضع موجود فرهنگی کشور بر اساس شاخص‌های مصوب

۹ـ رصد، پایش و آینده‌نگری اوضاع محیطی، رقبا و تحولات جهانی فرهنگی و اجتماعی

۱۰ـ بررسی و تأیید پیشنهادها به منظور تکمیل و به‌روزرسانی دوره‌ای نقشه و ارائه به شورای‌عالی و تصویب نهایی.

ماده ۴ـ جلسات عادی شورای ستاد، بر اساس برنامه معین و با دعوت دبیر تشکیل خواهد شد همچنین جلسات فوق‌العاده شورای ستاد در صورت لزوم با دستور رئیس و یا درخواست اکثریت اعضاء و تأیید رئیس ستاد برگزار می‌شود.

ماده ۵ ـ جلسات ستاد  به صورت ماهانه و جلسات کمیسیون‌های تخصصی (موضوع تبصره ۳ بند ب ماده واحده) هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد.

ماده ۶ ـ جلسات شورای ستاد با حضور 2/3 اعضاء (۱۶نفر) رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین (حداقل ۹ رأی) به تصویب می‌رسد. در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران برای دو جلسه متوالی، رئیس می‌تواند تصویب موضوعات در دستور را از طریق شورای معین و شورای‌عالی پیگیری نماید.

ماده ۷ـ طبق حکم تبصره ۲ بند ب ماده واحده، به تشخیص رئیس ستاد، در موارد لازم از نمایندگان رؤسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، اعضای هیئت‌وزیران، رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های عمومی غیردولتی، فرهنگستان‌ها و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای شرکت در جلسات شورای ستاد دعوت به عمل خواهد آمد. مدعوین مذکور در جلسه ستاد و در خصوص تصمیم‌گیری نسبت به موضوع یا موضوعاتی که به واسطه آن به جلسه دعوت شده‌اند، دارای حق رأی می‌باشند.

تبصره: هم‌چنین حضور معاونان، مشاوران و کارشناسان ستاد و سایر صاحب‌نظران با تأیید دبیر و بدون حق رأی در جلسات شورای ستاد بلامانع خواهد بود.

ماده ۸ ـ وفق شق (۱) بند ب ماده واحده، در غیاب رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس شورای ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی می‌باشد.

ماده ۹ـ وظایف رئیس شورای ستاد:

۱ـ تأیید دستور جلسات شورای ستاد

۲ـ اداره جلسات شورای ستاد

۳ـ ابلاغ مصوبات شورای ستاد به دستگاه‌های اجرایی

۴ـ ارائه پیشنهادها و مصوبات شورای ستاد به شورای‌عالی در موارد نیاز به تصویب نهایی در شورای‌عالی

۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات شورای ستاد

ماده ۱۰ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائم‌مقام رئیس و دبیر شورای ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور می‌باشد و محل دبیرخانه ستاد، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

تبصره: ستاد فرهنگ و کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی فرهنگی مسئولیت انجام امور کارشناسی دستورات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را برعهده خواهند داشت. دستور جلسات در قالب طرح و لایحه نیز می‌تواند پیشنهاد شود.

ماده ۱۱ـ وظایف دبیر:

۱ـ دبیری جلسات شورای ستاد

۲ـ اعلام مصوبات شورای ستاد به شورای‌عالی در موارد لزوم

۳ـ ارجاع گزارش‌های سالانه پیشرفت اجرای نقشه به شورای‌عالی

ماده ۱۲ـ مصوبات شورای ستاد در چارچوب این آیین‌نامه با ابلاغ رئیس به دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۳ـ این آیین‌نامه در قالب ۱۳ ماده و ۲ تبصره ، در جلسه اول به تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21717-14/07/1398

شماره 9000/94923/100-۱۳۹۸/۷/۱۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/94817/100 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/94817/100-۱۳۹۸/۷/۱۰

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی

در اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است:

فصل نخست: تشکیلات و وظایف

ماده ۱ـ به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ آسیب‌شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها؛

ب ـ تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛

پ ـ تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور؛

ت ـ تهیه پیش‌نویس لوایح و مواد تنقیحی؛

ث ـ شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط؛

ج ـ تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛

چ ـ ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه.

ماده ۲ـ تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳ـ اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها؛

ب ـ قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی؛

پ ـ تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛

ت ـ سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم‌نامه بین قوای سه‌گانه، قوه قضاییه عهده‌دار انجام آن می‌شود.

ماده ۴ـ اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح‌شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند.

ماده ۵ ـ به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحب‌نظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند.

فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح

ماده ۶ ـ جهت بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.

تبصره ـ شیوه انتخاب اعضاء ، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق‌الزحمه، همان است که در آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است.

ماده ۷ـ چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، نسبت به تنقیح و تهیه پیش‌نویس لایحه موردنیاز اقدام می‌شود.

ماده ۸ ـ دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت‌نامه و مستندات، تهیه صورت‌جلسات، ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضاء به مدیرکل را برعهده دارد.

ماده ۹ـ در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد، نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.

ماده ۱۰ـ اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید.

فصل سوم: فرآیند تنقیح

ماده ۱۱ـ تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد، که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ـ گردآوری، شامل:

الف ـ تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی؛

ب ـ شناسایی و تهیه منابع؛

پ ـ استخراج و جمع‌آوری مطالب مرتبط.

۲ـ پالایش، شامل:

الف ـ درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها؛

ب ـ شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیرمعتبر؛

پ ـ شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار، تعارض یا نقض.

۳ـ تهیه پیش‌نویس لوایح تنقیحی، شامل:

الف ـ مشخص کردن قوانین غیرمعتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح؛

ب ـ تهیه پیش‌نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین.

ماده ۱۲ـ در تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود.

ماده ۱۳ـ لوایح تنقیحی، پس از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

ماده ۱۴ـ به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه، اداره کل نسبت به انجام فرآیند تنقیح اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب‌کننده اعلام می‌کند.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱۵ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی موردنیاز اداره کل اقدام کند.

ماده ۱۶ـ هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین‌نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیش‌بینی می‌شود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد.

ماده ۱۷ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21720-17/07/1398

شماره 9000/98172/100-۱۳۹۸/۷/۱۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/97745/100 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/97745/100-۱۳۹۸/۷/۱۵

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی

مقدمه:

احقاق حق و اجرای عدالت به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این رکن همواره مدنظر می‌باشد و اشخاصی که در این امر انجام وظیفه می‌کنند نیز شایسته تقدیر و بزرگداشت خواهند بود. از این‌رو، بر حکومت اسلامی فرض است که ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارگزاران دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری در این عرصه، شأن و جایگاه ایشان را در نظر همگان پاس دارد. بدین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه- مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲: «… قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند مشهور و به جامعه معرفی کنید…»]، «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱‌ـ اهداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ‌ـ شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آن‌ها؛

ب‌ ـ الگوسازی، ایجاد انگیزه و زمینه  پرورش استعدادهای برتر قضایی و اداری؛

پ‌ ـ فراهم نمودن بستر مناسب به منظور بهره‌مندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینه‌های مختلف.

ماده ۲‌ـ معانی اصطلاحات به‌کاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ‌ـ مفاخر دستگاه قضایی: افراد برجسته‌ای هستند که در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه، ماندگار و اثربخش بوده و در رشد، اعتلا و گسترش عدالت اسلامی نقش بسزایی داشته‌اند.

ب‌ ـ شورا: شورای‌عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛

پ ـ کمیسیون تشخیص:‌ کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ این دستورالعمل.

ماده ۳‌ـ جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از:

الف‌ ـ در عرصه قضایی: شامل قضات اعم از شاغل و بازنشسته.

ب‌ ـ در عرصه اجرایی: کارکنان اداری اعم از شاغل و بازنشسته، شامل مدیران قضایی و اداری و سایر کارکنان.

ماده ۴‌ـ شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:

الف‌ ـ نخبگی؛

ب‌ ـ اهتمام در گسترش و احیای فرهنگ حقوقی جامعه؛

پ‌ ـ ارتقاء کیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛

ت‌ ـ نوآوری و ابتکار مؤثر؛

ث‌ ـ برخورداری از روحیه جهادی؛

ج‌ ـ اهتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛

چ‌ ـ حسن شهرت در اخلاق، رفتار حرفه‌ای و تکریم ارباب‌رجوع.

ماده ۵ ـ شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:

۱-۵- در عرصه قضایی

الف ‌ـ اهتمام در بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوقی؛

ب‌ ـ ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید، تطمیع و فشار جو عمومی؛

پ‌ ـ رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده‌ها؛

ت‌ ـ اهتمام در ترویج فرهنگ صلح و سازش در دعاوی؛

ث‌ ـ صدور آرای متقن در رسیدگی به پرونده‌ها؛

ج‌ ـ رعایت آداب قضاوت؛

چ‌ ـ داشتن روحیه ظلم‌ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت.

۲ـ۵ ـ در عرصه اجرایی

الف ‌ـ ایجاد تحول اثربخش در سامانه‌های الکترونیکی یا تشکیلات قضایی و اداری؛

ب‌ ـ مشارکت مؤثر در گسترش کمی و کیفی زیرساخت‌ها؛

پ‌ ـ برخورداری از تفکر راهبردی و برنامه‌محوری.

ماده ۶‌ ـ موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی می‌باشند:

الف‌ ـ سابقه انتخاب شدن به عنوان قاضی نمونه اعم از استانی و کشوری؛

ب‌ ـ رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملّی؛

پ‌ ـ اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس.

ماده ۷‌ـ ارکان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی عبارتند از:

الف‌ ـ شورا؛

ب‌ ـ دبیرخانه؛

پ‌ ـ کمیسیون تشخیص؛

ت‌ ـ‌ گروه‌های کارشناسی.

ماده ۸ـ شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی بوده و دارای ترکیب زیر است:‌

الف‌ ـ رئیس قوه قضاییه و در غیاب وی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا؛

ب‌ ـ رئیس دیوان‌عالی کشور؛

پ ‌ـ دادستان کل کشور؛

ت‌ ـ دادستان انتظامی قضات؛

ث‌ ـ معاون منابع انسانی؛

ج‌ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات.

ماده ۹‌ـ‌ شورا دارای وظایف زیر است:

الف ‌ـ تصویب شاخص‌های انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛

ب‌ ـ انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدهای معرفی‌شده از طرف کمیسیون تشخیص؛

پ‌ ـ بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد تأیید و یا رد نامزدها؛

ت‌ ـ پیشنهاد نامزدهای جدید به کمیسیون‌ تشخیص.

ماده ۱۰‌ـ معاون منابع انسانی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به عنوان دبیر شورا منصوب می‌شود. دبیر در جلسه شورا، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نحوه انتخاب نامزدهای معرفی‌شده (حداقل سه نفر در هر عرصه) را به همراه خلاصه سوابق ایشان به رئیس و اعضای شورا ارائه می‌نماید. دبیرخانه معاونت منابع انسانی وظایف اجرایی فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را برعهده دارد.

ماده ۱۱ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:

الف‌ ـ اطلاع‌رسانی به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی جهت معرفی افراد واجد شرایط؛

ب‌ ـ اجرای فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛

پ‌ ـ استعلام از مراجع نظارتی قوه ‌قضاییه؛

ت‌ ـ ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروه‌های کارشناسی؛

ث‌ ـ فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای گروه‌های کارشناسی؛

ج‌ ـ دریافت نظرات گروه‌های کارشناسی و ارجاع آنها به کمیسیون تشخیص؛

چ‌ ـ دریافت نظرات کمیسیون‌ تشخیص به همراه سوابق مربوط به هر نامزد و ارائه آن‌ها به شورا؛

ح‌ ـ ثبت و نگهداری کلیه سوابق؛

خ‌ ـ برگزاری همایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛

د‌ ـ ایجاد هماهنگی با مراجع اطلاع‌رسانی قوه ‌قضاییه جهت اطلاع‌رسانی فراگیر.

ماده ۱۲ـ کمیسیون تشخیص زیر نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زیر است:

الف‌ ـ یکی از قضات عالی‌رتبه قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه ‌قضاییه به عنوان رئیس کمیسیون؛

ب‌ ـ معاون نظارت دیوان‌عالی کشور؛

پ‌ ـ معاون نظارت دادستان کل کشور؛

ت‌ ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛

ث‌ ـ معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

ج‌ ـ نماینده معاون منابع انسانی.

تبصره ‌ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از نماینده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۱۳‌‌ـ وظایف کمیسیون تشخیص به شرح زیر می‌باشد:

الف ‌ـ پیشنهاد شاخص‌های انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به هر یک از آن‌ها به شورا؛

ب‌ ـ بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛

پ‌ ـ رتبه‌بندی و تعیین نامزدهای مفاخر دستگاه قضایی بر اساس شاخص‌های مصوب؛

ت‌ ـ اعلام نتایج بررسی‌ها به همراه مستندات به دبیرخانه؛

ث‌ـ تبیین علل قبول یا رد نامزدها حسب درخواست دبیرخانه.

ماده ۱۴‌ـ کمیسیون تشخیص می‌تواند با تصویب شورا، گروه‌های کارشناسی تشکیل دهد. اعضای گروه‌های کارشناسی توسط کمیسیون تشخیص انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۵ـ واحدهای قضایی و ستادی قوه قضاییه و سازمان‌ها و مراکز وابسته با توجه به شرایط مذکور در مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل در مهلتی که کمیسیون تشخیص تعیین می‌کند افراد واجد شرایط را به کمیسیون مذکور معرفی می‌کنند. کمیسیون به ‌منظور انجام بررسی‌های اولیه، حسب مورد می‌تواند موضوع را به گروه‌های کارشناسی ارجاع کند.

تبصره ‌ـ افراد واجد شرایط نیز می‌توانند به‌طور مستدل و مستند مراتب نامزدی خود را جهت انتخاب مفاخر به کمیسیون تشخیص اعلام نمایند.

ماده ۱۶ـ وظایف گروه‌های کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

الف‌ ـ تشکیل و تکمیل پرونده برای افراد معرفی‌شده؛

ب‌ ـ بررسی سوابق و مستندات واصله؛

پ‌ ـ احراز شرایط حداقلی بر اساس شاخص‌های مصوب؛

ت‌ ـ اعلام نتایج کارشناسی به دبیرخانه.

ماده ۱۷‌ـ معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی هر ۲ سال یک‌بار برگزار می‌شود و دبیرخانه شورا ۶ ماه قبل از برگزاری همایش کار خود را آغاز خواهد کرد.

تبصره ‌ـ دبیرخانه نخستین همایش، حداکثر سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل کار خود را آغاز خواهد کرد.

ماده ۱۸ـ نحوه تقدیر و نوع هدایای مفاخر دستگاه قضایی منتخب هر دوره، از طریق دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب رئیس قوه ‌قضاییه اقدام مقتضی به عمل می‌آید.

ماده ۱۹ـ فرایند انتخاب سالانه قضات نمونه نیز بر اساس همین دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۰‌ـ این دستورالعمل شامل یک مقدمه، ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رأی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21720-17/07/1398

شماره 9000/99053/100-۱۳۹۸/۷/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/98554/100 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/98554/100-۱۳۹۸/۷/۱۵

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم  مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ بدین‌وسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمناً در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مصوب ۱۳۹۸/۵/۳۱ موردتوجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

دستوالعمل [دستورالعمل] تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضایی سطح استان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21720-17/07/1398

شماره 9000/99055/100-۱۳۹۸/۷/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/98546/100 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضایی سطح استان» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/99055/100-۱۳۹۸/۷/۱۶

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضایی سطح استان

رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضایی از جمله کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، شوراها و دادگاه‌های انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا تصویب‌نامه هیئت‌وزیران تشکیل می‌گردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آن‌ها شرکت نماید. بدین‌وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهادهای شبه‌قضایی سطح استان (اعم از مرکز استان، شهرستان و بخش‌ها) با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند. ضمناً نسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنها منقضی نشده کمافی‌السابق وظایف محوله را انجام دهند، مگر اینکه به عللی از قبیل استعفا یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه‌های قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنها گردد.

شایان‌ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت می‌باشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمی‌باشد و مدیران قضایی رأساً و یا با معرفی نماینده در نهاد شبه‌قضایی مربوط شرکت نمایند. ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگی‌ها ثبت گردد.

همچنین ضروری است نمایندگان قوه قضائیه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحاً جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز برعهده اداره کل امور نمایندگی‌های قوه قضائیه و در استان‌ها برعهده رؤسای کل دادگستری‌ها می‌باشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

مصوبه اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21721-18/07/1398

شماره 98/10295/دش ـ ۱۳۹۸/۷/۹

به پیوست اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مصوب جلسه چهل و ششم مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مبنی بر عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره) در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سید سعید رضا عاملی

 

اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

مصوب جلسه ۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۷/۹ ـ شماره ابلاغ: ۱۰۲۹۵

در جلسه ۴۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به این شکل به تصویب رسید:

اصلاحیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی:

عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره) در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم (پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم) به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید.

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21722-20/07/1398

۹۳۵

شماره ۴۵۷۵۵/هـ ب ـ۱۳۹۸/۶/۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ بر اساس جدول ذیل بند«الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. در ردیف«۲۲» از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای «ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و نیز «پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)» تصریح شده است. از این ‎ رو، اولاً – ردیف ‎ «۳» جدول ذیل ماده (۵) مصوبه که اجازه هزینه‌کرد از محل مذکور را علاوه‌بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای «اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. ثانیاً ـ ردیف«۶» جدول مذکور مبنی بر اینکه«پوشش بیمه اقشار خاص(شاغلان صنایع‌دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، …) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می‌شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع‌دستی به جز «قالیبافان»، مغایر قانون است.۲ـ نظر به جزء«۱» بند(الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند» بنابراین، ماده (۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمّن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up