فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت ۱۳۹۹

فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت ۱۳۹۹

 

فیلم قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت

 

مدرس کارگاه: دکتر احسان سلیمی

اﻫﻢ ﺳﺮﻓﺼﻞها:
۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﻰ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل ۱۳۹۷
۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل۱۳۹۷
۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۹۵
۴) اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۹۱
۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮدن ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۰۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮب۱۳۰۸
۶) اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۰
۷)اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۴۷

 لینک سروش:https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
 اینستاگرام: instagram.com/shahredanesh
لینک ایتا: http://eitaa.com/sdil_ac_ir
 لینکدین: linkedin.com/in/shahredanesh
لینک خرید:https://linkp.ir/jDWP
شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ – ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *