کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز منتشر شد

 

کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز

 

گردآوری:

دکتر حسین قربانیان

لینک تلگرام:

http://t.me/Legal_Research

لینک خرید:

https://b2n.ir/p81949

اینستاگرام پژوهشکده:

https://www.instagram.com/shahredanesh/

تلفن:

88811581 داخلی 112

فھرست مطالب:

سخن ناشر
درآمد
بخش اول: قوانین و آیین نامه ها
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار
مصوب لیله 6 اسفند ماه 1308
از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی مصوب 31 تیر ماه 1309 شمسی
از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب 24 بهمن ماه 1310 شمسی
قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 10 اسفند ماه 1314
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 مصوب 31 تیر ماه 1327
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336
از آیین نامه اجرایی قانون واگذاري معاملات ارزي به بانک ملی مصوب 30/01/1337
از قانون پولی و بانکی مصوب 07/03/1339
از قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51
از قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59
از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/09/69
از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/02/74 مجمع
تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساریه نسبت به مواد(1)و(13)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
رأي وحدت رویه 678 – 28/4/1384 شماره 4979/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه
ردیف 8/83 هیأت عمومی
از آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاریخ تصویب 11/09/1388 هیأت وزیران
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات مصوب 21/7/1394
بخش دوم مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه هاي بانک مرکزي
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بند «ج» واردات کالا و کالا ـ خدمت ازطریق ثبت سفارش برات اسنادي دیداري ـ مدت دار
مصوبه شماره 1038/60 مورخ 14/12/90 از مجموعه مقررات ارزي بخش اول «واردات کالا و
خدمت»
بخشنامه شماره 1038/60 مورخ 03/12/1391 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 5154/92 مورخ 17/01/1392 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 16246/92 مورخ 26/01/1392 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 1006/60 مورخ 09/04/1392 بانک مرکزي
عمومی نامه و 1391/12/3 مورخ 60/1038 شماره بخشنامه 5 و 4 ،3 ،2 ،1 مواد اصلاحیه
1392/1/17 مورخ 92/5154 شماره
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش 3 -تأمین وجه اعتبار اسنادي دیداري مصوب 1010/60 مورخ 28/06/1392 از
مجموعه مقررات ارزي بخش اول«واردات کالا و خدمت»
دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفاي تعهدات ارزي گذشته: بخشنامه شماره 1015/60
1392/9/16 مورخ
رأي شماره 1629 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 4 دستورالعمل
شماره 1015/60ـ 16/09/92 بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه شماره 16246/92 مورخ 26/01/92 بانک مرکزي
بندهاي الف و ب از بخشنامه 16246/92-26/1/1392 بانک مرکزي
بانک مرکزی 1392/5/1 -92/129075 بخشنامه 1-1 ردیف و 1 بند
رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-
و 1 مواد و 1392/5/1-92/129075 شماره بخشنامه 1-1 ردیف و یک بند، 1392/01/26
شماره (1392/4/09- 60/1006 شماره ب بند و 1392/9/16-60/1015 شماره بخشنامه 2
دادنامه: 729 الی 737)از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش ه) مراحل اجرایی مصوبه شماره 1008/60 مورخ 10/08/1394 از مجموعه مقررات
ارزي بخش اول«واردات کالا و خدمت»
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش الف) واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه
اقتصادي و از منطقه مذکور به داخل سرزمین اصلی (مصوبه شماره 308740/96 مورخ
29/09/1396 )از مجموعه مقررات ارزي بخش اول «واردات کالا و خدمت»
مصوبه شماره 4353/ت 55300 ه مورخ 22/01/97 هیأت وزیران
دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22/01/1397
درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز مصوب 02/02/1397
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه شماره 114036/97 مورخ 09/04/1397 بانک مرکزي درخصوص ترخیص کالا قبل
از تأمین ارز در سامانه نیما
مصوبه هیأت وزیران به شماره 61129/ت55056 مورخ 10/05/1397 و (اصلاحی مصوبه
)وزیران هیأت 97/12/01 مورخ 55692ت/1600
متن شماره 63793.ت 55633 ه مورخ 16,5,1397 و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات بعدي
(اصلاحی شماره 70220/ت 55633 ه مورخ 29/05/1397) و (اصلاحی مصوبه هیأت وزیران
)97/12/15 مورخ ه 55789 ت/169368
رأي شماره 1633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع اطلاق بند 5 مصوبه شماره
63793/ت55633هـ ـ 16/5/1397 هیأت وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 97/594078 ـ
20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوري اسلامی ایران در
حد نظر فق هاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب
رأي شماره 749 مورخ 18/06/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
درخصوص اطلاق بند 5 تصویبنامه شماره 70220؍ت55633هـ-29/5/1397 هیأت وزیران
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مصوبه شماره 61129/ت 55056هـ مورخ
10/05/97 موضوع «واریز مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت براي
کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع»
بند 9 بخشنامه شماره 97/172104ـ20/05/97 بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه شماره 97/181407ـ 27/05/97 بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
رأي هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه 9809970905812620 مورخ
1397/5/20 ـ97/172104 شماره بخشنامه 9 بند حذف درخصوص 98/09/05
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه 188931/97 مورخ 03/06/97 بانک مرکزي در خصوص چگونگی اخذ مابهالتفاوت
نرخ ارز بابت کالاهاي وارداتی
بخشنامه شماره 97/12/18 مورخ 97/456/1869 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 58878/98 مورخ 25/02/1398 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 69927/98 مورخ 02/03/1398 بانک مرکزي
بخشنامه 80661 مورخ 12/03/1398 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 100186/98 مورخ 28/03/1398 بانک مرکزي
رأي شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 ،2 و 3 بخشنامه
98/02/25 ـ 58878/98 شماره بخشنامه و 98/03/28 ـ 98/100186 شماره
بانک مرکزی جمهوري اسلامی ایران به تبعیت از نظر فق هاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب
بخشنامه شماره 136690/98 مورخ 25/04/1398 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 138005/98 مورخ 26/04/1398 بانک مرکزي
بخشنامه 161093/98 مورخ 13/05/98 بانک مرکزي (سازوکار اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز
به طور کلی براي کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2)
تبصره 1 )درخصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چاي بخشنامه شماره
156421/98 مورخ 09/05/98 این اداره ملاك رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابهالتفاوت نرخ
ارز میباشد
مصوبه شماره 130426/ت56868 مورخ 10/10/1398 هیأت وزیران
بخشنامه شماره 10584/99 مورخ 24/01/99 بانک مرکزي
بخشنامه 106290/99 مورخ 12/04/99 بانک مرکزي (تعیین مابهالتفاوت قطعی)
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز به طور قطعی به میزان 48000 ریال به ازاي هر
دلار منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز کالاهاي گوشت قرمز، حبوبات، چاي و کاغذ از
ابتداي سال 1399
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درصورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398 و عدمِ
ترخیص کالا به دلیل فورس ماژور
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص تعرفه هاي شماره هاي 7 و 8 مربوط به وزارت
جهاد کشاورزي و ترخیص کالا از 20/01/99
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص تعرفه هاي شماره 7 مربوط به وزارت جهاد
کشاورزي و درصورت ترخیص کالا تا 31/04/1399
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص کالاهاي شکر و برنج
شمول استثناء از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهاي برنج و شکر
بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 بانک مرکزي؛ مهلت ارائه اسناد حمل به
بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا
بخشنامه شماره 296346/99 مورخ 18/09/1399 بانک مرکزي
بخشنامه شماره 308914/99 مورخ 29/09/99 بانک مرکزي
تصویبنامه شماره 130969.ت 58017 درخصوص تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادي بازتأمین
1399/11/8 مصوب(ریفاینانس)
بخشنامه  99/11/18 مورخ 99/369885 بانک مرکزی
بخشنامه 1399/12/09 مورخ 99/394815 بانک مرکزی
ملاك تشخیص نوع فعالیت وارده کننده (تجاري/ تولیدي)
ملاك تعیین تاریخ معامله اسناد
مهلت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاك توسط بانک
مبناي اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز
بخشنامه شماره 416472/99 مورخ 25/12/1399 بانک مرکزي
صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات
پزشکی بدون اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثایق واردکنندگان حبوبات و چاي و اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت
تغییر گروه کالایی
بخشنامه شماره: 91585/00 مورخ 30/03/1400 بانک مرکزي
مهلت ورود کالاها از محل حواله هاي ارزي صادره
مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي
مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادرشده به منظور واردات ماشین آلات و تجهیزات
خطوط تولید
بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزي
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و
منوط به ارائه اسناد حمل
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل منابع ارزي واردکننده
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورتیکه واحدهاي تولیدي/ تجاري که داراي قرارداد
تأمین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتی باشند
عدمِ امکان مسترد نمودن مابهالتفاوت نرخ ارز
مسدود شدن وجوه حواله هاي ارزي صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم
عدمِ امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر به واسطه بروز جرایم کیفري

 

 

 

 

 

🖋️🖋️🖋️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up