چهارشنبه , مرداد ۱۹ ۱۴۰۱
faen

کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز منتشر شد

 

کتاب مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز

 

🖋️ گردآوری:

دکتر حسین قربانیان

🔹 لینک تلگرام:

http://t.me/Legal_Research

🔹لینک خرید:

https://b2n.ir/p81949

🔹اینستاگرام پژوهشکده:

https://www.instagram.com/shahredanesh/

تلفن:

۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۲

فھرست مطالب:

سخن ناشر
درآمد
بخش اول: قوانین و آیین نامه ها
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار
مصوب لیله ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸
از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی
از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی
قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶
از آیین نامه اجرایی قانون واگذاري معاملات ارزي به بانک ملی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۳۷
از قانون پولی و بانکی مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۳۹
از قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۵۱
از قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/۲/۵۹
از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹/۰۹/۶۹
از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۰۲/۷۴ مجمع
تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساریه نسبت به مواد(۱)و(۱۳)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲
رأي وحدت رویه ۶۷۸ – ۲۸/۴/۱۳۸۴ شماره ۴۹۷۹/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه
ردیف ۸/۸۳ هیأت عمومی
از آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاریخ تصویب ۱۱/۰۹/۱۳۸۸ هیأت وزیران
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴
بخش دوم مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه هاي بانک مرکزي
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بند «ج» واردات کالا و کالا ـ خدمت ازطریق ثبت سفارش برات اسنادي دیداري ـ مدت دار
مصوبه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ از مجموعه مقررات ارزي بخش اول «واردات کالا و
خدمت»
بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۵۱۵۴/۹۲ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ بانک مرکزي
عمومی نامه و ۱۳۹۱/۱۲/۳ مورخ ۶۰/۱۰۳۸ شماره بخشنامه ۵ و ۴ ،۳ ،۲ ،۱ مواد اصلاحیه
۱۳۹۲/۱/۱۷ مورخ ۹۲/۵۱۵۴ شماره
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش ۳ -تأمین وجه اعتبار اسنادي دیداري مصوب ۱۰۱۰/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۲ از
مجموعه مقررات ارزي بخش اول«واردات کالا و خدمت»
دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفاي تعهدات ارزي گذشته: بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰
۱۳۹۲/۹/۱۶ مورخ
رأي شماره ۱۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۴ دستورالعمل
شماره ۱۰۱۵/۶۰ـ ۱۶/۰۹/۹۲ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ مورخ ۲۶/۰۱/۹۲ بانک مرکزي
بندهاي الف و ب از بخشنامه ۱۶۲۴۶/۹۲-۲۶/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزي
بانک مرکزی ۱۳۹۲/۵/۱ -۹۲/۱۲۹۰۷۵ بخشنامه ۱-۱ ردیف و ۱ بند
رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲-
و ۱ مواد و ۱۳۹۲/۵/۱-۹۲/۱۲۹۰۷۵ شماره بخشنامه ۱-۱ ردیف و یک بند، ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
شماره (۱۳۹۲/۴/۰۹- ۶۰/۱۰۰۶ شماره ب بند و ۱۳۹۲/۹/۱۶-۶۰/۱۰۱۵ شماره بخشنامه ۲
دادنامه: ۷۲۹ الی ۷۳۷)از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش ه) مراحل اجرایی مصوبه شماره ۱۰۰۸/۶۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ از مجموعه مقررات
ارزي بخش اول«واردات کالا و خدمت»
از بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( واردات کالا و خدمت )
از بخش الف) واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه
اقتصادي و از منطقه مذکور به داخل سرزمین اصلی (مصوبه شماره ۳۰۸۷۴۰/۹۶ مورخ
۲۹/۰۹/۱۳۹۶ )از مجموعه مقررات ارزي بخش اول «واردات کالا و خدمت»
مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۰۱/۹۷ هیأت وزیران
دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷
درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۹۷
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه شماره ۱۱۴۰۳۶/۹۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ بانک مرکزي درخصوص ترخیص کالا قبل
از تأمین ارز در سامانه نیما
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و (اصلاحی مصوبه
)وزیران هیأت ۹۷/۱۲/۰۱ مورخ ۵۵۶۹۲ت/۱۶۰۰
متن شماره ۶۳۷۹۳٫ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶,۵,۱۳۹۷ و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات بعدي
(اصلاحی شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷) و (اصلاحی مصوبه هیأت وزیران
)۹۷/۱۲/۱۵ مورخ ه ۵۵۷۸۹ ت/۱۶۹۳۶۸
رأي شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع اطلاق بند ۵ مصوبه شماره
۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ
۲۰/۵/۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوري اسلامی ایران در
حد نظر فق هاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب
رأي شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
درخصوص اطلاق بند ۵ تصویبنامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ-۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶هـ مورخ
۱۰/۰۵/۹۷ موضوع «واریز مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت براي
کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع»
بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۲۰/۰۵/۹۷ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۲۷/۰۵/۹۷ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
رأي هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ
۱۳۹۷/۵/۲۰ ـ۹۷/۱۷۲۱۰۴ شماره بخشنامه ۹ بند حذف درخصوص ۹۸/۰۹/۰۵
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
بخشنامه ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ بانک مرکزي در خصوص چگونگی اخذ مابهالتفاوت
نرخ ارز بابت کالاهاي وارداتی
بخشنامه شماره ۹۷/۱۲/۱۸ مورخ ۹۷/۴۵۶/۱۸۶۹ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸/۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۶۹۹۲۷/۹۸ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ بانک مرکزي
بخشنامه ۸۰۶۶۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ بانک مرکزي
رأي شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه
۹۸/۰۲/۲۵ ـ ۵۸۸۷۸/۹۸ شماره بخشنامه و ۹۸/۰۳/۲۸ ـ ۹۸/۱۰۰۱۸۶ شماره
بانک مرکزی جمهوري اسلامی ایران به تبعیت از نظر فق هاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب
بخشنامه شماره ۱۳۶۶۹۰/۹۸ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۱۳۸۰۰۵/۹۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ بانک مرکزي
بخشنامه ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۹۸ بانک مرکزي (سازوکار اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز
به طور کلی براي کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲)
تبصره ۱ )درخصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چاي بخشنامه شماره
۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۰۹/۰۵/۹۸ این اداره ملاك رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابهالتفاوت نرخ
ارز میباشد
مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۶/ت۵۶۸۶۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت وزیران
بخشنامه شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۲۴/۰۱/۹۹ بانک مرکزي
بخشنامه ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۹۹ بانک مرکزي (تعیین مابهالتفاوت قطعی)
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز به طور قطعی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازاي هر
دلار منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز کالاهاي گوشت قرمز، حبوبات، چاي و کاغذ از
ابتداي سال ۱۳۹۹
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درصورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸ و عدمِ
ترخیص کالا به دلیل فورس ماژور
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص تعرفه هاي شماره هاي ۷ و ۸ مربوط به وزارت
جهاد کشاورزي و ترخیص کالا از ۲۰/۰۱/۹۹
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص تعرفه هاي شماره ۷ مربوط به وزارت جهاد
کشاورزي و درصورت ترخیص کالا تا ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
چگونگی دریافت مابهالتفاوت قطعی درخصوص کالاهاي شکر و برنج
شمول استثناء از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهاي برنج و شکر
بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ بانک مرکزي؛ مهلت ارائه اسناد حمل به
بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا
بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ بانک مرکزي
بخشنامه شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۰۹/۹۹ بانک مرکزي
تصویبنامه شماره ۱۳۰۹۶۹٫ت ۵۸۰۱۷ درخصوص تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادي بازتأمین
۱۳۹۹/۱۱/۸ مصوب(ریفاینانس)
بخشنامه  ۹۹/۱۱/۱۸ مورخ ۹۹/۳۶۹۸۸۵ بانک مرکزی
بخشنامه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مورخ ۹۹/۳۹۴۸۱۵ بانک مرکزی
ملاك تشخیص نوع فعالیت وارده کننده (تجاري/ تولیدي)
ملاك تعیین تاریخ معامله اسناد
مهلت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاك توسط بانک
مبناي اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز
بخشنامه شماره ۴۱۶۴۷۲/۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزي
صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات
پزشکی بدون اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثایق واردکنندگان حبوبات و چاي و اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت
تغییر گروه کالایی
بخشنامه شماره: ۹۱۵۸۵/۰۰ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ بانک مرکزي
مهلت ورود کالاها از محل حواله هاي ارزي صادره
مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي
مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادرشده به منظور واردات ماشین آلات و تجهیزات
خطوط تولید
بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ بانک مرکزي
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و
منوط به ارائه اسناد حمل
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل منابع ارزي واردکننده
معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورتیکه واحدهاي تولیدي/ تجاري که داراي قرارداد
تأمین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتی باشند
عدمِ امکان مسترد نمودن مابهالتفاوت نرخ ارز
مسدود شدن وجوه حواله هاي ارزي صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم
عدمِ امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر به واسطه بروز جرایم کیفري

 

 

 

 

 

🖋️🖋️🖋️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.