مصوبات شوراها دهه اول اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1398/12/01 لغایت 1398/12/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری      

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد  

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جنت‌مکان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع مجموعه شهری همدان        

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص شهر سمیرم با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان   

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد

ب – شورای‌عالی اداری 

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶

 

 

 

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری       

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 169160/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ طرح جامع ـ تفصیلی شهر عبا‌س‌آباد موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جنت‌مکان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 157121/300-۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ طرح جامع شهر جنت‌مکان موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 168799/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود، با توجه به نامه استانداری تهران به شماره 98/4/41487 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ مبنی بر مدیریت چالش‌های احتمالی معطوف به توافقات انجام‌شده قبلی تعاونی‌های غرب شهر ملارد، بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در خصوص الحاق اراضی تعاونی‌های دهگانه به محدوده شهر ملارد را به شرح زیر مورد بازنگری قرار داد:

بند ۲:

«میزان سطوح سرانه‌های تخصیص‌یافته به کاربری‌های خدمات عمومی و معابر در اراضی الحاقی بر اساس اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در طرح منعکس شود.»

مراتب جهت استحضار و انعکاس به مراجع مرتبط اعلام گردید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع مجموعه شهری همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 150324/300-۱۳۹۸/۱۰/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ خود طرح جامع مجموعه شهری همدان را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ کمیته فنی شماره پنج (کمیته فنی طرح‌های فرادست) مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی مدارک طرح پس از اعمال اصلاحات به شرح زیر به مراجع مربوطه ابلاغ نماید.

۱ ـ با توجه به عدم همخوانی نتایج پیش‌بینی‌های جمعیتی و اشتغال با روند تحولات مربوطه، ضرورت بازنگری برآورد‌های طرح در این ارتباط و یا ارائه سیاست‌های نگهداشت جمعیت با توجه به واقعیت‌های موجود مورد تأکید قرار می‌گیرد.

۲ ـ نظر به عدم پیشنهاد ضرورت ایجاد شهر جدید در قالب طرح جامع ناحیه مرکزی همدان، محقق نشدن تراکم ناخالص جمعیتی طرح جامع شهر همدان، ظرفیت جمعیت‌پذیری موجود شهر همدان و مراکز شهری واقع در مجموعه شهری، روند کاهشی نرخ رشد جمعیت مجموعه شهری همدان طی سال‌های اخیر، بازنگری در سیاست‌های موجده شهر جدید مذکور از نظر این شورا محرز می‌باشد.لذا مقرر گردید ضمن حفظ مالکیت دولتی اراضی، بازنگری در مطالعات و تبعاً طرح جامع شهر جدید در راستای تعیین نقش و مأموریت جدید و متناسب با نیازهای مجموعه شهری مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و نتیجه جهت تصویب به شورای عالی ارجاع شود.

۳ ـ با توجه به زمان تصویب طرح و برآوردهای انجام‌شده در قالب آن، افق طرح به سال ۱۴۱۰ افزایش می‌یابد.

۴ ـ هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص الحاق روستاهای واقع در حریم شهر همدان با رعایت ملاحظات همه‌جانبه صرفاً در قالب بازنگری طرح جامع همدان که در حال طی مراحل برررسی [بررسی] و تصویب استانی است انجام پذیرد.

۵ ـ اصلاحات به شرح زیر در اسناد و نقشه‌های خروجی طرح اعمال و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی در اسناد ابلاغی لحاظ شود.

۵ ـ ۱ ـ نقشه محدوده و حریم مصوب شهرهای واقع در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل‌های موجود در محدوده و حریم شهرهای مجموعه از جمله شهرهای مریانج، جورقان و همدان پیشنهادهای مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه گردد.

۵ ـ ۲ ـ با عنایت به تبدیل گسترده اراضی با قابلیت دیم به اراضی مرتعی در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، ضروری است بازبینی مجدد در این خصوص انجام و اصلاحات لازم در طرح اعمال شود.

۵ ـ ۳ ـ ضروری است اطلاعات شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب و معادن واقع در محدوده مجموعه شهری، در اسناد نهایی طرح به‌روزرسانی گردد.

۵ ـ ۴ ـ در نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی، درجه‌بندی مراتع، کاربری‌های نظامی و محدوده‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص گردد.

۶ ـ با توجه به مسائل جدی موجود در حوزه منابع آبی در سطح مجموعه شهری، لازم است در مطالعات و اسناد طرح در ارتباط با مناطق حساس و آسیب‌پذیر طبیعی، موضوع محدودیت‌های توسعه ناشی از ایجاد پدیده فروچاله‌ها منعکس گردد.

۷ ـ نقشه پیشنهادی محل استقرار تجهیزات و تأسیسات مشترک منطقه‌ای (مانند محل دفن پسماند، گورستان و…)، با رعایت ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شود.

۸ ـ در مطالعات و اسناد و نقشه‌های مرتبط با نظام حمل‌ونقل و شبکه ارتباطی، با توجه به تعیین تکلیف خط سیر راه‌آهن تهران ـ همدان برای مسیر اتصالی ایستگاه موجود به ایستگاه جدید راه‌آهن مسافری شهر همدان و پروژه‌های مصوب دیگر (ادامه بزرگراه ساوه ـ همدان با اتصال آزادراه شماره ۶ به مسیر کربلا، سند مصوب آمایش مراکز لجستیک و…)، اطلاعات مربوطه از معاونت حمل‌ونقل وزارت متبوع و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اخذ و در اسناد طرح لحاظ گردد.

۹ ـ فهرست و موقعیت جاذبه‌های طبیعی و آثار تاریخی موجود در مجموعه شهری به همراه حرائم آنها، همچنین مناطق نمونه گردشگری مصوب و مسیر و محور آنها از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخذ و در اسناد طرح و ضوابط و مقررات آن منعکس گردد.

۱۰ ـ ملاحظات و معیارهای پدافند غیرعامل موردنظر سازمان پدافند غیرعامل کشور اخذ و در اسناد و مدارک طرح لحاظ گردد.

۱۱ ـ اولویت راهبرد توسعه درون‌زای شهرهای موجود در مجموعه شهری با توجه به ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌های توسعه افقی، در اسناد خروجی منعکس گردد.

۱۲ ـ در ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت‌های تفریحی ـ گردشگری در پهنه اراضی مرتعی، با حداقل مداخله کالبدی و با تأکید بر رعایت ملاحظات دستگاه مرتبط ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص شهر سمیرم با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 102111/300-۱۳۹۸/۷/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

پیرو مصوبه ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر توسط کمیته فنی شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا» بدین‌وسیله و در اجرای جزء۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، به استحضار می‌رساند:

مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص طرح جامع شهر سمیرم در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفته و طرح مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ تشخیص داده نشد.

فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.

همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، مراتب انطباق کامل سند پهنه‌بندی حریم شهر با دستورالعمل مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری و تدقیق سطح پهنه‌ها و جداول مجاز، ممنوع، مشروط استقرار فعالیت در آنها را جهت درج در اسناد ابلاغی به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان منعکس نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 142223/300-۱۳۹۸/۹/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ خود پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ کمیته فنی شماره یک موضوع مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر کرمان در دو محور (الحاق اراضی ۳۸ هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (هوانیروز) به محدوده قانونی شهر کرمان و تعیین و تثبیت کاربری مسکونی بر روی اراضی مذکور، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان) و (تدقیق خط محدوده شهر کرمان در محل تداخل با محدوده روستای الله‌آباد، کاهش محدوده شهر کرمان و انطباق خط محدوده روستا و محدوده شهر کرمان در لبه کمربندی مصوب مورخ ۹۴/۸/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با الحاق اراضی ۳۸ هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر گردید:

۱ ـ با عنایت به تأیید نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر طی شدن گردشکار ستاد کل نیروهای مسلح و امکان کاهش و انتقال بخشی از مأموریت‌های نظامی پایگاه هوانیروز کرمان و همچنین با عنایت به اعلام‌نظر شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور (وزارت نیرو) طی نامه به شماره 98/200/11730 مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ مبنی بر امکان تأمین آب با الحاق اراضی ۳۸ هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر گردید طراحی شهری اراضی با تخصیص حداقل ۶۰ درصد از اراضی به کاربری‌های عمومی و معابر و با سقف جمعیت‌پذیری ۳ هزار نفر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان و تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری توسط استاندار ابلاغ گردد.

۲ ـ با تدقیق و انطباق خط محدوده‌ی شهر کرمان در مجاورت روستای الله‌آباد بر لبه کمربندی مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت گردید.

۳ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی استانداری و شهرداری کرمان عرصه‌های وسیع طبیعی و کشاورزی و باغی را که در شمال و شمال شرق محدوده علی‌رغم ضرورت فنی و کارشناسی تحت کاربری‌های شهری قرار گرفته‌اند مجدداً بررسی و موارد از محدوده خارج و در حریم به عنوان پهنه حفاظت یا کشاورزی تثبیت نماید. (حداقل به میزان اراضی الحاق شده)

۴ ـ دبیرخانه شورای عالی نقشه نهایی خط محدوده شهر کرمان را با اعمال موارد فوق‌الذکر پس از تأیید به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مدارک مربوطه بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها در مهلت مقرر، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 160886/300-۱۳۹۸/۱۱/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ خود، «طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایلام» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ و بازدید مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ کمیته فنی شماره یک را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع ایلام با سقف جمعیتی ۲۳۰ هزار نفر و افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.

۱ ـ با عنایت به پیوستگی کالبدی چهار روستای هفت‌چشمه، چال سرا، بانقلان و فاطمیه با شهر و انسجام عملکردی آن‌ها با حوزه خدماتی شهر ضرورت الحاق این روستاها به محدوده شهری از نظر شورای عالی محرز می‌باشد، لذا مقرر می‌گردد استانداری ایلام با بررسی ملاحظات اجتماعی ـ شهری معطوف به موضوع حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به این امر اعلام‌نظر نموده و در صورت تأیید مراحل حذف کد آبادی روستاهای مذکور در دستور کار قرار گیرد و این روستاها در حد محدوده مصوب طرح هادی به محدوده شهر الحاق گردند؛ تا تهیه طرح تفصیلی یکپارچه شهر، در روستاهای فوق‌الذکر صدور پروانه بر اساس کاربری‌های طرح هادی انجام پذیرد.

 ۲ ـ با توجه به اینکه اصلی‌ترین چالش پیش روی شهر در حوزه مدیریت بحران، موضوع سیل است، اقدامات تکمیلی زیر در اسناد طرح لحاظ و به تأیید نماینده وزارت نیرو در کمیته فنی برسد.

۱ ـ ۲ ـ بعضاً حریم مسیل‌ها و رودخانه‌های شهر در اسناد ارسالی منعکس نشده است که لازم است با استعلام مجدد از وزارت نیرو، حریم، بستر و مسیل رودخانه‌های متداخل با حریم و محدوده شهر تعیین و در اسناد طرح منعکس شود.

۲ ـ ۲ ـ کلیه طرح‌های آبخیزداری اجراشده توسط سازمان منابع طبیعی در صورت وقوع در داخل حریم شهر تحت پهنه «حفاظت آبخیزداری» منعکس و ضوابط مربوطه بر آنها مترتب شود.

۳ ـ ۲ ـ در چند مورد ساخت‌وسازها خصوصاً در بافت حاشیه (خصوصاً در شمال شرقی ـ منطقه موسوم به هانی وان) بر روی حریم و بستر مسیل‌ها واقع شـده است که لازم است ضـمن تعیین این محـدوده‌ها به عنوان محدوده ناکارآمد شهری، آزادسازی حریم و بستر مسیل در اولویت اقدامات بازآفرینی استان قرار گیرد.

۴ ـ ۲ ـ نقشه پهنه‌بندی خطر سیل بر اساس اطلاعات سازمان منابع طبیعی به‌عنوان سند پشتیبان در اسناد طرح جامع ارائه گردد.

۳ ـ ضمن انعکاس عرصه بناها و محوطه‌های واجد ارزش میراثی و تاریخی (باستانی) در محدوده تحت کاربری «میراث تاریخی» و در حریم تحت پهنه‌ی «حفاظت میراثی تاریخی» مقرر گردید عرصه مربوط به دو اثر «کاخ کشاورزی ایلام» و «قلعه والی» بر اساس نقشه ثبتی تحت کاربری میراث تاریخی در نقشه کاربری اراضی منعکس و حرائم و ضوابط مربوطه نیز بر اساس نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارائه گردد.

۴ ـ خط محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال ۳ مورد اصلاح به شرح زیر مورد توافق و تأیید قرار گرفت:

۱ ـ ۴ ـ حذف اراضی با پوشش جنگل زاگرسی واقع در جنوب غرب شهر از محدوده و تثبیت در حریم (به شرح نقشه پیوست)

۲ ـ۴ ـ حذف اراضی زراعی الحاقی محدوده شهر در بخش شمال و شمال شرقی به‌استثناء اراضی با مالکیت دولتی (با کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان) (به شرح نقشه پیوست)

۳ ـ ۴ ـ حذف محدوده‌های متداخل با منطقه حفاظت‌شده «مانشت و قلارنگ» در شمال شرقی شهر از محدوده شهر

۵ ـ با توجه به وقوع عرصه جنگلی انبوه در بخش‌هایی از حریم شهر اصلاحات به شرح زیر در حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعمال شود. (به شرح نقشه پیوست)

۵ ـ۱ ـ حـذف عرصه جنـگلی «تنگه ارغوان» و عرصـه‌های پیرامونـی آن در شرق حریم.

۵ ـ۲ ـ افزایش حریم در جنوب غربی تا حد عرصه جنگلی به نحوی که روستای سرطاف کمافی‌السابق در حریم واقع شود.

۶ ـ مقرر گردید جهت تأمین بخشی از کمبود فضای سبز مقیاس شهری، عرصه‌های درختکاری شده واقع در جنوب شهر (حدفاصل پیچ عاشوری و هتل زاگرس) تا حد عرصه‌های جنگلی به عنوان «پارک شهری تجهیز شده» و در حریم تثبیت گردد (به شرح نقشه پیوست)

۷ ـ ضمن حذف کمربندی پیشنهادی در شمال شهر مقرر گردید مسیر کمربندی شمال شهر با حداکثر انطباق بر مسیر قبلی با هماهنگی شهرداری و استانداری ایلام، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مورد تدقیق قرار گیرد.

۸ ـ ضمن تأکید بر ضرورت قرارگیری شهر ایلام در مسیر اصلی (و نه به صورت آنتنی) راه‌آهن کرمانشاه ـ مهران، مقرر گردید مسیر نهائی و موقعیت دقیق و مساحت ایستگاه راه‌آهن و پایانه چندمنظوره شهر ایلام پس از تدقیق در کمیته مکان‌یابی ایستگاه‌های راه‌آهن و تأیید دبیر شورای عالی در اسناد طرح لحاظ گردد. موقعیت تقریبی ایستگاه مذکور بر اساس مطالعات طرح در غرب شهر (شمال جاده ایوان) مورد تأیید قرار گرفت.

۹ ـ بخش قابل توجه از کاربری‌های خدماتی و معابر طرح‌های مصوب قبل به دلیل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز (که متأسفانه بعضاً حتی از سوی مراجع حاکمیتی نیز انجام شده است) محقق نشده و عملاً از بین رفته‌اند.این موضوع در بخش‌هایی از شهر عملاً فرصت منحصربه‌فرد و تکرار نشدنی است و با توجه به موقعیت آنها به هیچ‌وجه قابل جبران در بخش‌های دیگر نیست.لذا لازم است این کاربری‌های در قالب سند اساس طرح شناسایی و هرگونه تغییر در آنها با قاطعیت از سوی مراجع استانی مورد مخالفت قرار گیرد.

۱۰ ـ سند پدافند غیرعامل با عنایت به حساسیت‌های مربوط به نزدیکی با مرز در انطباق با دستورالعمل مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی به تأیید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.

۱۱ ـ ضمن تأکید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شهر، مقرر گردید تا زمان تحقق این امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ گردد:

۱ ـ۱۱ ـ حریم خط لوله و سایر تأسیسات مربوطه و ضوابط و مقررات مترتب بر آن بر اساس اعلام‌نظر وزارت نفت با هماهنگی اداره کل پدافند غیرعامل در اسناد طرح منعکس گردد.

۲ ـ۱۱ ـ پیوست پدافندی و طرح تخلیه فوری محلات متأثر توسط استانداری ایلام تهیه و به مراجع مربوطه ابلاغ شود.

۱۲ ـ ضوابط و مقررات احداث بنا توسط نمایندگان وزارت کشور و بنیاد مسکن و دبیرخانه شورای عالی در کمیته فنی منتخب مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۵ بررسی و مقرر گردید:

۱ ـ۱۲ ـ با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی، مواضع مناسب جهت احداث ساختمان‌های بلند (تا حد طبقات تعیین‌شده ـ ۱۰ طبقه) در سند تراکمی طرح جامع لحاظ شود. (در قالب الگوهای محوری و پهنه‌ای)

۲ ـ۱۲ ـ در کلیه جداول مربوط به احداث بنا، سرانه فضای باز به ازای هر واحد متناسب با هر پهنه و به‌طور متوسط ۲۰ مترمربع ارائه گردد.

۳ ـ۱۲ ـ آستانه مغایرت‌های اساسی طرح در محورهای مختلف شامل خط محدوده و حریم، معابر، کاربری‌های شهری، پهنه‌های تراکمی و بلندمرتبه‌سازی، مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.

۴ ـ۱۲ ـ به منظور بهره‌مندی از حقوق مالکانه قطعات ریزدانه احداث بنا در قطعات مسکونی با مساحت ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع در سطح اشغال ۷۰ درصد و تراکم ۷۰ درصد تعیین گردد در قطعات با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع با اولویت تملک توسط شهرداری صرفاً احداث یک واحد تجاری مجاز خواهد بود.

۵ ـ۱۲ ـ حداقل عرض معابر قطعات مشمول احداث بنا ۶ مترمربع تعیین می‌گردد.

۶ ـ۱۲ ـ کلیه مواردی که برای مرجعی غیر از کمیسیون ماده ۵ استان یا سایر مراجع قانونی‌شان تصویبی تجویز شده است از ضوابط طرح حذف گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398

شماره 157638/300-۱۳۹۸/۱۰/۲۴

استاندار محترم استان یزد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ خود و پیرو مباحث مطروحه در جلسه ۱۳۹۴/۹/۲۳ خود، ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص «طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد» ضمن تأکید بر ضرورت توقف تهیه، تصویب و ابلاغ طرح‌های تفکیکی بخش‌های مختلف طرح به‌صورت خانه‌باغ، باغ ویلا، باغ مسکونی و نظایر آن مقرر نمود کمیته فنی شماره یک شورای عالی طی دو ماه آتی ضمن بازدید میدانی از پروژه پیشنهادات خود را در محورهای زیر جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش نماید:

۱ ـ تعیین محدوده نهایی پروژه مبتنی بر نیازسنجی فعالیت‌های گردشگری و خدماتی طرح، ظرفیت‌های طبیعی و اکولوژیک منطقه، میزان آب قابل تخصیص، ظرفیت‌های شبکه و سایر جهات مؤثر.

۲ ـ پیشنهاد راهکار مشخص جهت جلوگیری از تبدیل پروژه به رویکردهای رایج ویلاسازی و نقش‌آفرینی حداکثری آن به عنوان تأسیسات عمومی گردشگری شهر یزد.

۳ ـ پیشنهاد راهکارهای مدیریت، پایش و کنترل طرح در آتی با توجه به نظام جاری حکمروایی کشور.

مراتب جهت استحضار و انعکاس به مراجع مرتبط اعلام گردید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

ب – شورای‌عالی اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21832-05/12/1398

شماره ۶۹۴۱۱۹-۱۳۹۸/۱۱/۲۹

سازمان اداری و استخدامی کشور

دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و با توجه به دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نمود:

بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ (مندرج در مصوبه شماره 206/48892 مورخ ۱۳۹۴/۴/۶) شورای عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی»، لغو می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ جمشید انصاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up