مصوبات شوراها دهه اول بهمن 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/11/01 لغایت 1400/11/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف)شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم دینی اهل سنت کشور
مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب‌نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري در حوزه دفاعي و امنيتي
مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي
مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور

ب)شوراي عالي فضای مجازی

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص بخش‌هاي اول و دوم سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص صيانت از کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي
مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص الزامات سامانه‌هاي الکترونيکي آموزش‌وپرورش و شبکه آموزشي دانش‌آموز (شاد)

 

الف)شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16664/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۳ شق (ب) ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، آقایان مرتضی میرباقری، عادل پیغامی و خانم کبری خزعلی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، انتخاب می‌گردند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم دینی اهل سنت کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16666/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۴ ماده ۴ اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، آقای مصطفی رستمی به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، انتخاب می‌گردد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب‌نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16675/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نماینده و عضو صاحب‌نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، آقای امیرحسین بانکی پورفرد به عنوان نماینده و خانم الهام یاوری به عنوان عضو صاحب‌نظر در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، انتخاب می‌گردند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16678/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای فرهنگ عمومی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می-گردد:

«به موجب بند ۲۵ ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، آقای محمدحسین ساعی به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌گردد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماينده شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري در حوزه دفاعي و امنيتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16679/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری در حوزه دفاعی و امنیتی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری در حوزه دفاعی و امنیتی » که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۱۸ ماده ۷ سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، آقای ابراهیم سوزنچی، به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری در حوزه دفاعی و امنیتی انتخاب می‌گردد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/16680/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«آقایان ابراهیم سوزنچی، مرتضی میرباقری و ایمان افتخاری به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، انتخاب می‌گردند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نمايندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگي در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

(مصوب جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/116682/دش – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتـخاب نماینـدگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری اجـرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۲ شق (ب) بخش اول فصل ۵ سند نقشه جامع علمی کشور، آقایان محمدرضا مخبر دزفولی، حمید پارسانیا، ایمان افتخاری و منصور کبگانیان به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انتخاب می‌گردند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

ب)شوراي عالي فضای مجازی

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص بخش‌هاي اول و دوم سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22391-07/11/1400

شماره ۱۰۲۶۱۹ – ۱۴۰۰/۴/۲۳

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند

ستاد کل نیروهای مسلح ـ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست «بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب جلسه شماره هفتادویک مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شورای‌عالی فضای مجازی که طی نامه شماره ۱۰۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (بخش‌های اول و دوم)

مقدمه:

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و راهبردها تنظیم شده است. این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و احکام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای شورای‌عالی فضای مجازی) و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و سازمان‌های مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است. دو بخش ارز‌ش‌ها و چشم‌انداز این سند، در جلسه شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ شورای‌عالی به تصویب رسید.

الف ـ ارزش‏ها:

۱ـ اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی؛

۲ـ استقلال، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی؛

۳ـ انسجام، وحدت و اعتماد ملی؛

۴ـ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی؛

۵ ـ حکمت، خردگرایی و هوشمندی؛

۶ ـ مشارکت ذی‌ربطان در حکمرانی؛

۷ـ صلح‏طلبی عادلانه و احترام متقابل در روابط بین‌الملل؛

۸ ـ خودکفایی، خوداتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای پایه شهروندان؛

۹ـ هویت و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده محوری؛

۱۰ـ عدالت، کرامت انسانی و آزادی مسئولانه؛

۱۱ـ صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه؛

۱۲ـ قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی؛

۱۳ـ امنیت ملی؛

۱۴ـ منافع ملی؛

۱۵ـ سلامت محتوا؛

۱۶ـ شفافیت و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات و خدمات با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه؛

۱۷ـ توجه به اقشار و گروه‌های اجتماعی خاص اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کم‌توانان جسمی و ذهنی؛

۱۸ـ حفظ محیط‌زیست.

ب ـ چشم‌انداز:

فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها، متکی بر ظرفیت درون‏زای کشور، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد، برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‏بنیان و صنایع پیشرفته داخلی است. برای حرکت جهشی، ابتکار عمل دارد. از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترین وابستگی برخوردار است و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش‏آفرین در صحنه جهانی، جزء قدرت‌های برتر سایبری و مقام اوّل ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح‏آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها است.

ارزش‏ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر فرهنگِ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه شده و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به‏ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل‏ونقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم است. نظام حکمرانی در بهر‌ه‌گیری از فضای مجازی بر اساس حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و صیانت از حقوق مردم و در برخورداری از مدیریتی یکپارچه حاصل از ارتباط به‌هم‌پیوسته و همگرای بخش‌های حاکمیتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، پیشتاز است. با مشارکت شهروندان، سازمان‌ها، کسب‌وکارها و تمام بخش‌های عمومی و خصوصی، امنیت و سلامت این فضا در بالاترین سطح است.

دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه‌ جهانی است. از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‏بنیان و فرصت‌های جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی دارد و از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‏پژوهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار است.

 

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص صيانت از کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22391-07/11/1400

شماره ۱۰۲۶۲۰ – ۱۴۰۰/۴/۲۳

قوه قضاییه ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان بسیج مستضعفین ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب جلسات شماره شصت‌ونه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸، شماره هفتاد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و شماره هفتادویک مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شورای‌عالی فضای مجازی که طی نامه شماره ۱۰۲۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

مقدمه

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راستای «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ و با هدف ارتقاء بهره‏برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین و در جلسات شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸، شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷به تصویب رسید.

ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات

۱ـ ۱ـ صیانت: مجموعه اقدامات ایجابی و سلبی که به‌منظور ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مفید، سالم و تعالی‌بخش کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و مراقبت از آنان در برابر آسیب‌های ناشی از آن انجام می‌شود؛

۱ـ ۲ـ خردسالان، کودکان و نوجوانان: کلیه افراد کمتر از ۱۸ سال که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش رده‏بندی سنی می‏شوند؛

۱ـ ۳ـ محیط صیانت شده: زیست‏بومی [Ecosystem] بر بستر شبکه ملی اطلاعات که سطح مشخص و تعریف‌شده‌ از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات را برحسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خردسال، کودک و نوجوان تأمین می‏کند؛

ماده ۲ـ هدف

فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی ـ ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن.

ماده ۳ـ سیاست‌های کلان

۳ـ ۱ـ توسعه محیط‌های صیانت‌شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آن‏ها؛

۳ـ ۲ـ آگاه‌سازی، هشیارسازی و توانمندسازی اولیاء و مربیان و ایفای نقشِ محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت؛

۳ـ ۳ـ رده‌بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی و تأمین اطمینان و اعتماد؛

۳ـ ۴ـ تشویق، ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیردولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان و پیشگیری از ارائه محتوا و خدمات مضر به آن‏ها؛

۳ ـ ۵ ـ تشدید مقابله قضایی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی؛

۳ـ ۶ ـ ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت‌افزایی خردسالان، کودکان و نوجوانان برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی؛

۳ـ ۷ـ مراقبت روانی و اجتماعی از خردسالان، کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی به‏خصوص افراد در معرض خطر و آسیب‌دیده؛

۳ـ ۸ ـ ساماندهی و مشارکتِ محوری بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار؛

۳ـ ۹ـ توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

۳ـ ۱۰ـ ایجاد سازوکار فنی و قانونی سلامت محتوا برای پیشگیری از مخاطرات.

ماده ۴ـ اقدامات کلان و تقسیم‌کار ملی

الف ـ مدیریت و راهبری

۴ـ ۱ـ مدیریت کلان، راهبری و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی از طریق کمیته‌ای با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، سازمان صداوسیمای ج.ا.ا.، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، دو نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، دو نفر نماینده از بخش خصوصی و از اساتید دانشگاه به انتخاب دبیر شورای‏عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛

ب ـ ایجاد محیط صیانت شده

۴ـ ۲ـ ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‏های صیانت‌شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه‌بندی‌شده، امکان نظارت اولیاء [Parental control]، گزارش‌دهی، خدمات پرداخت و مقررات‌گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‏های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت شش ماه؛

تبصره: دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار می‌بایست ضمن پیاده‌سازی محیط (های) مجازی صیانت‌شده در شبکه خود، دسترسی و توانایی بهره‌برداری از محتوا و خدمات موجود در این محیط‏ها را فراهم نمایند.

ج ـ توسعه محتوا و خدمات رده‌بندی‌شده

۴ـ ۳ـ تأمین پایداری کسب‌وکار محتوا و خدمات موردنیاز در محیط صیانت شده اعم از بررسی و اصلاح قیمت خدمات ارزش‏افزوده و حق‏السهم، تخصیص اعتبارات سالیانه به تولیدکنندگان محتوا و خدمات و تشویق و رتبه‏بندی شرکت‌های برتر این حوزه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای ج.ا.ا.؛

۴ـ ۴ـ تدوین ضوابط و نصاب‌های اعتبارسنجی، ممیزی و نشان‌دار کردن محتوا و خدمات مورد اطمینان، تأیید فهرست‌های سفید و سیاه و ایجاد سامانه نظارت‌ و رده‌بندی محتوا و خدمات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‏وپرورش و سازمان صداوسیمای ج.ا.ا.؛

۴ـ ۵ ـ حمایت از توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی موردنیاز محیط صیانت‌شده (اعم از جویشگر ایمن، نرم‏افزارهای نظارت اولیاء و تبلت‌های دانش‏آموزی) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‏جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۴ـ ۶ ـ ملزم بودن کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان به ارائه در بستر محیط صیانت‌شده ظرف مدت یک سال؛

۴ـ ۷ـ به‌کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده، توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیمای ج.ا.ا. و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

د ـ حمایت و مراقبت

۴ـ ۸ ـ توسعه نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده‌ها و راه‌اندازی خط تماس مشاوره برخط [Helpline] برای کمک به خانواده‌ها، خردسالان، کودکان و نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی به صورت ارزان و در دسترس با محوریت وزارت آموزش‏وپرورش و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، بخش خصوصی و مشارکت مردمی ظرف مدت شش ماه؛

۴ـ ۹ـ راه‌اندازی خط تماس اضطراری [Hotline] ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان [One click away] و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب‌دیده توسط نیروی انتظامی ج.ا.ا. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیردولتی ظرف شش ماه؛

۴ـ ۱۰ـ تقویت «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه» موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تلاش برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، سوءاستفاده در تبلیغات و جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان و دسترسی به خدمات و محتوای ناهنجار در فضای مجازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

۴ـ ۱۱ـ ملزم بودن کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به نظارت، صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی و در معرض دید قرار ندادن تبلیغات، محتوا و خدمات مضر به این سنین و نیز جلوگیری از افشاء یا بهره‏برداری غیرمجاز از اطلاعات آن‏ها ظرف مدت یک سال؛

۴ـ ۱۲ـ حمایت، نظارت، تبلیغ و اطلاع‌رسانی غیرانحصاری کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی صیانت‌ شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیمای ج.ا.ا. در چارچوب مصوبات کمیته موضوع بند ۴ ـ ۱؛

ه ـ فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد فضای مجازی

۴ـ ۱۳ـ اطلاع‌رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت‌شده و نحوه استفاده از امکانات تعبیه‌شده در این محیط توسط سازمان صداوسیمای ج.ا.ا. و ‌وزارت آموزش‏وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۴ـ ۱۴ـ تولید، ترویج و عرضه راهنمای اجرایی ـ عملیاتی مراقبت از فرزندان در فضای مجازی ویژه خانواده‌ها [یک مرجع کاربردی و ساده که حداقل شامل حقوق و مسئولیت‌های اولیاء و فرزندان در رابطه با فضای مجازی، معرفی انواع کلاهبرداری‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌های احتمالی از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، آموزش و توانمندسازی در رابطه با ابعاد مراقبت و شیوه‌های مناسب مراقبت و معرفی و آموزش به‌کارگیری نرم‌افزارهای (داخلی و خارجی) مرتبط با مراقبت خانوادگی.] توسط سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. و سازمان بسیج مستضعفین در حیطه مسئولیت‌های قانونی آن‌ها؛

۴ـ ۱۵ـ ترویج و تقویت فرهنگ مسئولیت‏پذیری نوجوانان و اولیاء آن‏ها در استفاده از فضای مجازی توسط وزارت آموزش‏وپرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صداوسیمای ج.ا.ا.؛

و ـ تعاملات بین‌المللی

۴ـ ۱۶ـ تعامل مؤثر و هم‌افزا با کشورها، سرویس‌دهندگان خارجی و نهادهای بین‏المللی به‌منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه؛

۴ـ ۱۷ـ الگودهی و الگوگیری تجارب موفق از طریق شرکت در مجامع، کارگروه‌ها و برنامه‌های بین‌المللی در خصوص صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی ج.ا.ا..

 

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص الزامات سامانه‌هاي الکترونيکي آموزش‌وپرورش و شبکه آموزشي دانش‌آموز (شاد)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22391-07/11/1400

شماره ۱۰۴۲۸۲ – ۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت اطلاعات ـ شرکت ارتباطات سیار ایران

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست سند «الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش‌وپرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)» مصوب جلسه شماره هفتاد و سه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ شورای‌عالی فضای مجازی که طی نامه شماره ۱۰۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش‌وپرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)

ماده ۱ـ برای افزایش پایداری و تداوم خدمات‌رسانی شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) به عنوان بخشی از زیست‌بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص موارد زیر اقدام کند:

۱ـ ۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای استمرار فعالیت سامانه شاد به عنوان بخشی از آموزش‌وپرورش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا و پساکرونا در چارچوب محیط صیانت‌شده مجازی ذیل وزارت آموزش‌وپرورش؛

۱ـ ۲ـ تقویت واحد سازمانی مربوط برای اعمال حاکمیت و مدیریت سامانه شاد و تعیین و معرفی رسمی نماینده تام‌الاختیار وزیر برای راهبری و اعمال حکمرانی در سامانه شاد ظرف مدت یک ماه؛

۱ـ ۳ـ ارائه خدمات باکیفیت آموزشی و پژوهشی پایه رایگان (طبق برنامه رسمی مصوب) به جامعه هدف (دانش آموزان و فرهنگیان) و تنظیم‌گری و صدور مجوز ارائه خدمات ارزش‌افزوده آموزش‌وپرورش مجازی برای بخش دولتی و غیردولتی در قبال اخذ هزینه متعارف از کاربران با نظارت وزارت آموزش‌وپرورش ظرف مدت یک ماه؛

۱ـ ۴ـ توسعه ویژگی‌ها و امکانات مربوط به سیستم مدیریت یادگیری (LMS) و سیستم‌های نظارت و ارزشیابی در سامانه شاد متناسب با نیازمندی‌های مقاطع مختلف تحصیلی از قبیل بهبود برنامه‌های پرورشی، بازی‌وارسازی، برنامه‌های تولید و ویرایش محتوا، برگزاری کلاس‌های مجازی هم‌زمان دو‌سویه و چندنفره، تعریف دوره‌های آموزشی و تقویم آموزشی با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی ظرف مدت سه ماه؛

۱ـ ۵ ـ اخذ تأییدیه امنیت سامانه شاد در زمینه احراز هویت، آزمون‌های نفوذ و پایداری خدمت ظرف مدت دو ماه از مرکز مدیریت راهبردی افتا؛

۱ـ ۶ ـ ذخیره‌سازی مستمر کلیه محتوای سامانه شاد به عنوان بخشی از آرشیو دیجیتال نظام آموزش رسمی کشور؛

۱ـ ۷ـ ارائه گزارش فصلی از عملکرد کمیته نظارت و راهبری شاد به شورای‌عالی فضای مجازی؛

تبصره ـ جلسات کمیته در مرکز ملی فضای مجازی و با حضور وزیر آموزش‌و‌پرورش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران تشکیل می‌شود.

۱ـ ۸ ـ فرهنگ‌سازی و ارتقای مستمر سواد مجازی معلمان و دانش‌آموزان.

ماده ۲ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خصوص موارد زیر اقدام ‌کند:

۲ـ ۱ـ تعریف ردیف مشخص در قانون بودجه سنواتی کشور ذیل بودجه وزارت آموزش‌وپرورش به منظور توسعه کمی‌وکیفی آموزش‌و‌پرورش مجازی؛

۲ـ ۲ـ اختصاص کمک مالی یا تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی برای تأمین تجهیزات و ابزار دسترسی لازم برای معلمان و دانش‌آموزان کمتر برخوردار در چارچوب طرح‌های مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی؛

۲ـ ۳ـ رایگان‌سازی دسترسی به سامانه شاد برای معلمان و دانش‌آموزان تا پایان همه‌گیری کرونا و تأمین هزینه ترافیک شاد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up