مصوبات شوراها دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1403/02/11 لغایت 1403/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای نصرت‌آباد از حریم شهر الوند

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملارد.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۷۲ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۹ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوشهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کهنوج.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مرحله اول بازنگری طرح جامع شهر ارومیه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق اراضی به محدوده شهر جدید هشتگرد (مهستان)

ب ـ شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای نصرت‌آباد از حریم شهر الوند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 216532/300- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

سرپرست محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دبیر کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/09 مصوبه جلسه مورخ 1401/08/28 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در خصوص “بررسی انتزاع روستای نصرت‌آباد از حریم شهر الوند” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/10 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به وجود نگرانی از تبعات انتزاع از حریم و تبدیل نصرت‌آباد به شهر و عدم اقناع شورا بر موضوع انتزاع، مقرر شد تبعات ناشی از تبدیل روستای مذکور به شهر مستقل، از جمیع جهات فنی، حقوقی، شهرسازی مجدداً در کمیته فنی بررسی و نتیجه جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی ارائه شود.

مراتب جهت آگاهی و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملارد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 226710/300- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/16 “مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملارد”، شامل ۱) مصوبه جلسه مورخ 1401/03/09 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در خصوص موضوع “الحاق 101/9 هکتار از اراضی موسوم به جهان بین بابالویی به محدوده شهر ملارد” و ۲) مصوبه مورخ 1402/08/02 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در خصوص “الحاق اراضی تعاونی مسکن شماره ۹ ناجا به محدوده شهر ملارد” را با عنایت به مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر اعلام عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شماره 1401/۱۹۰۰/52430 /ص مورخ 1401/12/07 و شماره 1402/۱۲۰۰/3482 /ص مورخ 1402/02/13 در خصوص اراضی جهان‌بین بابالویی، مبنی بر الحاق به محدوده اراضی واقع در غرب محدوده شهر ملارد را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/27 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ اعلام‌نظر شورای‌عالی با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۲/۵/۲۱۹/۲۱۰۲۰۸ مورخ 1402/10/11 مدیر محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص رعایت شق ۲ تبصره ۳ بند (ز) اصلاحی ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع مصوبه ۳۳۵۰/ت ۵۸۰۵۰ هـ مورخ 1400/01/17 هیئت‌وزیران و اعلام‌نظر مرجع قانونی مربوطه در خصوص مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پس از اخذ تصمیم در شورای‌عالی صورت می‌پذیرد.

تبصره: با عنایت به تعدد موارد مشابه، ضرورت اخذ “مجوز تغییر کاربری” در خصوص اراضی الحاقی، پس از “اعلام موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری”، با کسب نظر از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود. تبعاً تا قبل از تعیین تکلیف موضوع، روال قبلی مناط اعتبار خواهد بود.

۲ ـ با عنایت به مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر اعلام عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، طی نامه شماره 1402/۱۲۰۰/۳۴۷۸۱ /ص مورخ 1402/10/25 در خصوص اراضی “تعاونی شماره ۹ ناجا” در صورت “اثبات تغییر عنوان تعاونی مذکور از “شرکت تعاونی مسکن پاسداران انقلاب اسلامی”، مقرر شد اعلام‌نظر صریح اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر ثبوت تغییر عنوان “تعاونی شماره ۹ ناجا” از “شرکت تعاونی مسکن پاسداران انقلاب اسلامی” به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود. تبعاً تسری مصوبه شورای‌عالی در خصوص این بخش از اراضی منوط به احراز عدم شمول قانون مذکور بر اراضی “تعاونی شماره ۹ ناجا” خواهد بود.

۳ ـ رعایت الزامات ساختمانی در بخش‌های متداخل با پهنه فرونشستی مطابق مفاد نامه شماره ۲۲۵۳۳ ـ ۶ ۳ ـ ۰۲ مورخ 1402/11/07 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد تأکید می‌باشد.

۴ ـ ضمن تأکید مجدد بر اجرای تکلیف بند یک مصوبه مورخ 1397/11/29 شورای‌عالی در خصوص “الحاق اراضی تعاونی‌های دهگانه به محدوده شهر ملارد” و با توجه به اینکه در طرح تفصیلی فعلی، ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر ۳۷۰ هزار نفر در نظر گرفته شده و از طرفی برآورد جمعیت شهر ملارد در سال ۱۴۰۰ بر اساس نامه شماره ۳۰۲۸۷۵ مورخ 1399/06/15 معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران معادل ۲۹۹۳۷۵ نفر و نرخ رشد جمعیت شهر طی دوره ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۰ نزدیک به منفی یک درصد (۱ ـ %) بوده است، تبعاً گسترش افقی شهر و این حجم از ظرفیت بارگذاری آن به هیچ‌وجه ضروری نیست. لذا در راستای برقراری توازن میان ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر و جمعیت واقعی قابل تحقق، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی شهرداری نسبت به کاهش بارگذاری بر روی اراضی فاقد حقوق مکتسبه و تعهدات قانونی در سایر نقاط شهر اقدام نمایند. قطعاً در اعمال این بند، اولویت با کاربری‌های خدماتی و مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی زراعی و باغی داخل محدوده خواهد بود.

۵ ـ بر تأمین سرانه کاربری‌های خدمات شهری حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و استیفای کلیه حقوق قانونی دولتی و عمومی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و نیز تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، تأکید می‌گردد. تبعاً همسو با مصوبه مرجع استانی اعلام می‌دارد کاربری آن دسته از اراضی که زمینه استیفای حقوق مذکور در آنها فراهم نگردیده است، پس از الحاق به محدوده شهر،کمافی‌السابق “زراعی” خواهد بود. کنترل اجرای موارد یادشده بر عهده دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر ملارد خواهد بود.

۶ ـ مطالعات “عارضه‌سنجی ترافیکی” تهیه و به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۷ ـ با تأکید نماینده محترم وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۷۲ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۳۰۰/۲۳۳۵۱۶ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/09 موضوع مغایرت اساسی بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۷۲ جلسه مورخ 1402/08/08 کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص “احداث بنای مسکونی ۱۵ طبقه با سطح اشغال ۴۰ درصد و تراکم ساختمانی ۶۰۰ درصد در وردآورد جنب مرواریدشهر” با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/11/04 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و مطابق موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ بر ضرورت ابلاغ مصوبه مذکور شورای‌عالی به جهت جلوگیری از پراکنده‌سازی و هدایت استقرار ساختمان‌های بلند‌مرتبه به محورها و پهنه‌های مناسب بلندمرتبه تأکید نموده و با عنایت به پیگیری‌های متعدد قبلی دبیرخانه شورای‌عالی، و تالی فاسد ناشی از عدم ابلاغ مدارک مصوبه اخیرالذکر، مقرر نمود تسریع در ارسال مستندات مربوطه به شرح زیر به دبیرخانه شورای‌عالی صورت پذیرد:

 • نقشه پهنه‌ها و محورهای مجاز برای استقرار ساختمان‌های بلند
 • ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه‌ها و محورهای مجاز

ب ـ با عنایت به مغایرت اساسی مصوبه کمیسیون ماده پنج با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی مقرر گردید پس از احراز “عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر زمین موردنظر” از طریق اعلام‌نظر دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در قالب مکاتبه با دبیرخانه شورای‌عالی، مصوبه کمیسیون ماده پنج در خصوص ضوابط و مقررات ساختمانی و از طریق کاهش تعداد طبقات از ۱۵ به ۱۳ طبقه با سطح اشغال ۴۷ درصد اصلاح گردیده و ابلاغ مدارک مربوطه در این خصوص، منوط به کنترل و اعلام دبیرخانه شورای‌عالی مبنی بر احراز شروط تعیین‌شده زیر گردد:

۱ ـ همسو با مصوبات مورخ 1399/07/21 و 1400/03/24 شورای‌عالی بر “ایجاد حداقل معادل ۵ درصد سطح زیربنا به عنوان فضای سبز در بام و تراس‌ها”، “رعایت حداکثر سطح اشغال در پایه ساختمان ۶۰ درصد و در بدنه ساختمان ۳۰ درصد” و “رعایت لفاف فضایی محیط بر ساختمان به عنوان حد توده‌گذاری در ملک” تأکید می‌شود.

۲ ـ مطالعات “عارضه‌سنجی ترافیکی” تهیه و به عنوان حد بارگذاری مجاز، به تائید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی رسانده شود.

۳ ـ مطالعات در خصوص “ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل و سند کاهش خطر” تهیه و تائید سازمان پدافند غیرعامل در این خصوص اخذ گردد. در این رابطه بر ضرورت رعایت ملاحظات مرتبط با کاهش خطر خط لوله گاز متداخل با اراضی تأکید می‌گردد.

۴ ـ با عنایت به کمبود شدید سرانه‌ کاربری‌های خدماتی در منطقه و مصوبات پیشین کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص ملک مبنی بر “تأمین سرانه‌های خدماتی در ۷۰ درصد سهم واگذارشده به شهرداری، ضمن تأمین سرانه‌های مذهبی و آموزشی در سهم مالک”، دبیرخانه کمیسیون ماده پنج گزارشی از تأمین خدمات در بخش‌های دارای سابقه واگذاری به شهرداری را به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۹ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 234820/310- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 موضوع مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۹ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص “احداث ۱۷ طبقه اداری بر روی همکف تجاری با سطح اشغال ۳۰ درصد و سایر زیرزمین‌ها وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ” در خصوص پلاک واقع در منطقه یک شهر تهران ـ پاسداران شمالی ـ نارنجستان هفتم، با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/12/13 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با تأکید مجدد بر بند یک مصوبه مورخ 1402//11/09 شورای‌عالی در خصوص “مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران” مبنی بر ضرورت تسریع در “فرآیند ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت‌ بناهای بلندمرتبه‌ در محدوده شهر تهران”، مقرر نمود با عنایت به موقعیت قرارگیری ملک در پهنه H۲۲۲ سند بلندمرتبه‌سازی شهر تهران و در راستای ایجاد توازن در خط آسمان با دیگر ابنیه بلندمرتبه پیرامونی، با حفظ سطح اشغال ۳۰ درصد، تعداد طبقات به ۱۹ طبقه روی همکف تجاری افزایش یابد. همچین مقرر گردید مصوبه صدرالاشاره کمیسیون ماده پنج با رعایت اصلاحات و ملاحظات به شرح زیر مبنای تهیه اسناد ابلاغی قرار گیرد:

 • رعایت ضوابط مصوبه صدرالذکر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص “الگوی فضاهای سبز و باز در بدنه و پایه” الزامی می‌باشد.
 • ضمن رعایت مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ‌”مطالعات پدافند غیرعامل” تهیه و تأیید سازمان پدافند غیرعامل در خصوص آن اخذ گردد.
 • مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح تهیه و پیش از ابلاغ مدارک به تائید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رسانده شود. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۳۱۰/۲۳۴۸۲۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 موضوع مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص “احداث ۴ بلوک مسکونی (۱۵ طبقه ساختمان روی همکف و زیرزمین مشاعی)” در خصوص پلاک واقع در منطقه یک شهر تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان میرزاپور ـ خ شهید سرتیپی ـ بن‌بست اول، با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/11/28 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با توجه به مکاتبه محرمانه شماره ۲۳۹۹۲۸ مورخ 1402/07/03 معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر ضرورت جلوگیری از هرگونه صدور مصوبه مغایر با اساس طرح جامع تهران در رابطه با مورد فوق در کمیسیون ماده ۵ و ناظر بر مشکلات ترافیکی ناشی از افزایش تعداد طبقات بنا از ۱۱ طبقه به ۲۰ طبقه، تشدید اغتشاشات بصری و عدم رعایت خط آسمان در صورت بارگذاری مصوب کمیسیون ماده ۵ و مغایرت اساسی با مصوبه مورخ 1395/06/29 شورای‌عالی شهرسازی و معماری در زمینه موافقت با صدور مجوز ساختمانی برای ملک مذکور صرفاً به میزان ۴ طبقه، مقرر شد قبل از طرح موضوع و بررسی مصوبه فوق‌الذکر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بدوا نظریه نهایی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر رفع ابهامات و چالش‌های فوق‌الذکر اعلام و مبنای اقدام قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 234827/310 – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 موضوع مغایرت اساسی بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص “احداث مجتمع مسکونی ـ خدماتی حداکثر ۲۰ طبقه مسکونی بر روی همکف مشاعی با تراکم در مجموع حداکثر ۴۰۰ درصد مسکونی و ۵۰ درصد خدمات در منطقه ۲، خیابان هرمزان شهرک قدس” با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ1402/11/28 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با تأکید مجدد بر بند یک مصوبه مورخ 1402/11/09 شورای‌عالی در خصوص “مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران” مبنی بر ضرورت تسریع در “فرآیند ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت‌ بناهای بلندمرتبه‌ در محدوده شهر تهران”، مقرر نمود ضمن تأمین آب واحدها از محل مدیریت مصرف منابع موجود، بارگذاری در اراضی با توجه به قرارگیری در پهنه R۲۳۱ (تثبیت وضع موجود بر اساس طرح‌های مصوب قبلی موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۵ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)، ۲۵۰%، با سقف جمعیتی ۸۰۰ نفر (۲۵۰ واحد) و با تعداد طبقات حداکثر ۱۵ طبقه در نظر گرفته شده و الگوی توده‌گذاری ملک با محوریت کمیسیون ماده پنج و با توجه به ملاحظات زیر، از طریق برگزاری مسابقه معماری تعیین شود:

 • کاهش ارتفاع در مجاورت بخش شمالی و شرقی پلاک محدوده در جهت انطباق با ارتفاع ابنیه مجاور
 • رعایت مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و انجام مطالعات در زمینه “ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل” بر اساس اسناد بالادستی و اخذ تأیید سازمان پدافند غیرعامل
 • انجام مطالعات “عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه ” و اخذ تأیید از مراجع ذی‌ربط
 • تأمین استاندارد EC + در بهره‌وری انرژی

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 234832/300- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 مصوبه جلسه مورخ 1402/01/27 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در خصوص موضوع “مغایرت اساسی بوشهر ـ الحاق ۲۴۶۷ هکتار اراضی به محدوده شهر” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/12/09 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با امعان‌نظر به لزوم بررسی مواردی به شرح زیر:

 • امکان بهره‌گیری از ظرفیت شهر جدید عالیشهر برای پاسخگویی به متقاضیان نهضت ملی بوشهر
 • امکان استفاده از ظرفیت اراضی نظامی مازاد واقع در محدوده شهر؛
 • پدافند غیرعامل و مطالعات مربوطه؛
 • نحوه مواجهه با چالش تداخل فعالیت و سکونت با ایستگاه پیشنهادی برای راه‌آهن؛
 • ضروت هم پیوندی هرگونه الحاق اراضی به محدوده شهر با طرح جامع در دست تهیه شهر بوشهر؛
 • تداخل با حریم واحدهای صنعتی موجود و تأثیرگذاری این امر بر طرح؛

و با تأکید بر تسریع در تصویب طرح جامع شهر بوشهر در مراجع ذی‌ربط استانی جهت دستیابی به توسعه برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی برای شهر بوشهر و در نظر گرفتن برنامه عملیاتی برای امکان‌پذیری استفاده از ظرفیت اراضی نظامی مازاد واقع در محدوده شهر به عنوان بهترین فرصت توسعه درون‌زا در شهر بوشهر (با توجه به انسجام و هم پیوندی این اراضی با بافت شهر مذکور) ضمن در نظر گرفتن سه مرحله برای بررسی و تصمیم‌گیری در زمینه الحاق کل اراضی به محدوده شهر و صرفاً به منظور تأمین اراضی برای بخشی از تعهدات دولت در طرح نهضت ملی مسکن، مقرر نمود:

الف ـ در مرحله اول ۳۳۸ هکتار اراضی به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یافته و به محدوده الحاق می‌گردد. طرح تفصیلی اراضی با توجه به مکاتبه محرمانه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به شماره 81/۲۷۰/4799 م و تاریخ 1402/11/03 مبنی بر امکان‌پذیر بودن ساخت و ساز در اراضی الحاقی به محدوده شهر در شعاع ۷ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر، در صورت رعایت مصوبه مورخ 1397/05/08 شورای‌عالی با واحدپذیری ۳۵ واحد در هکتار و تأمین سرانه‌های خدماتی در همه سطوح از محله تا شهر مطابق مصوبه شورای‌عالی در زمینه “تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها” و با رعایت موارد زیر تهیه و در کمیسیون ماده ۵ تصویب و مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد:

۱ ـ رعایت ضوابط ساخت و ساز اعم از نصاب تفکیک و تراکم ساختمانی مطابق مصوبه مورخ 1397/05/08 شورای‌عالی در زمینه “اصلاح ضوابط و معیارهای حریم نیروگاه اتمی بوشهر” در شعاع ۷ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی؛ در این رابطه با توجه به بند ۱ مصوبه فوق‌الذکر و مکاتبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، بر ضرورت کمتر بودن یا برابری نرخ رشد منطقه با جمعیت اضافه شونده به محدوده تأکید می‌گردد.

۲ ـ تهیه مطالعات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ 96/02/11 شورای‌عالی و با رعایت کلیه قوانین و اسناد فرادست مربوطه و تأیید آن توسط سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ در این زمینه با توجه به تمرکز جریان خروج از شهر در محور برازجان ـ چغادک به عنوان تنها محور فعال تخلیه اضطراری جمعیت شهر در مواقع بحران و مجاورت اراضی الحاقی با این محور، انجام و ارائه مطالعات مربوط به پیش‌بینی و اجرای محورهای خروجی دیگر برای شهر بوشهر مورد تأکید ویژه می‌باشد.

۳ ـ اخذ تأیید معاونت حمل و نقل در زمینه موقعیت ایستگاه راه‌آهن و چگونگی هماهنگی طرح با ایستگاه مذکور؛ انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و تأیید این مطالعات در شورای هماهنگی ترافیک استان و حذف حرایم مربوط به راه و راه‌آهن از محدوده اراضی در شمال (۱۳۸ متر از محور) و جنوب (۱۱۷ متر از محور)

۴ ـ رعایت حریم خط انتقال برق بر اساس اعلام‌نظر مراجع ذی‌ربط

۵ ـ انجام مطالعات جمع‌آوری آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها و تأیید آن توسط آب منطقه‌ای

۶ ـ هم پیوندی با سایر مناطق شهری در قالب طرح جامع از منظر سطوح و سرانه‌ها، نظام فعالیت و سکونت، سلسله‌مراتب معابر شهری و …

ب ـ بررسی و تصمیم‌گیری در زمینه الحاق اراضی در مرحله دوم منوط به تصویب بازنگری طرح جامع در مراجع ذی‌ربط استانی و یا ارائه گزارشی در زمینه میزان پیشرفت تهیه طرح مذکور و در نتیجه بررسی الحاق اراضی و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت توسعه درون‌زای شهری (نظیر اراضی نظامی مازاد داخل محدوده یا افزایش تراکم ساختمانی) در قالب طرح جامع می‌باشد. در این رابطه ارائه گزارشی از اقدامات اجرایی جهت تحقق‌پذیری ظرفیت توسعه درون‌زای شهر ضروری است. ضمناً در این مرحله بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت شهر جدید عالیشهر برای پاسخگویی به متقاضیان نهضت ملی بوشهر با در نظر گرفتن سقف جمعیت‌پذیری عالیشهر، جمعیت ساکن کنونی و میزان اراضی مورد نیاز برای متقاضیان نهضت ملی عالیشهر و نهایتاً ظرفیت باقیمانده برای این شهر جهت تخصیص اراضی به نهضت ملی بوشهر الزامی است.

ج ـ بررسی و تصمیم‌گیری در زمینه الحاق اراضی در مرحله سوم منوط به محقق شدن استفاده از ظرفیت اراضی نظامی مازاد واقع در محدوده شهر در چهارچوب قانون انتقال پادگان‌ها و ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن و تفاهم‌نامه‌های مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیازسنجی در زمینه الحاق اراضی بر اساس بازنگری طرح جامع می‌باشد. ضمناً در این مرحله با توجه به مجاورت اراضی با واحدهای صنعتی، اخذ استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی و رعایت حرایم زیست‌محیطی مطابق مقررات مربوطه الزامی است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و … خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کهنوج

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۳۰۰/۲۳۴۸۳۳ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 مصوبه جلسه مورخ 1402/11/12 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در خصوص “مغایرت اساسی کهنوج ـ الحاق حدود ۱۷۰ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر” در راستای طرح نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/12/02 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با الحاق اراضی فوق به محدوده شهر کهنوج موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با واحدپذیری ۴ هزار واحد و تأمین سطوح و سرانه‌های خدماتی در مقیاس محله تا شهر، بر اساس مصوبه شورای‌عالی در زمینه “تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها” و رعایت موارد زیر مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته و مبنای اقدامات بعدی شود:

۱ ـ نقشه جمع‌آوری آب‌های سطحی با تأکید بر حفظ مسیر آبراهه‌های فرعی موجود، با همکاری و تأیید شرکت آب منطقه‌ای تهیه و حرائم مسیل‌های متداخل با اراضی در طرح رعایت شود. همچنین با توجه به نامه شماره ۴۰۲۰۰۲۵۴۴۳ مورخ 1402/11/01 آب منطقه‌ای و نامه شماره ۴۰۲۰۰۲۵۷۷۴ مورخ 1402/11/06 محیط‌زیست مبنی بر تداخل اراضی با حریم کمی و کیفی رودخانه، محدوده متداخل با حریم کمی و بستر رودخانه در سمت شمالی به طور کامل از محدوده اراضی الحاقی حذف و ضابطه ۷۸۲ در حریم کیفی رعایت شود. ضمناً به تصریح نماینده محترم وزارت نیرو، هرگونه تأمین آب برای استقرار جمعیت در اراضی الحاقی، صرفاً از طریق مدیریت مصرف منابع کنونی آب شرب شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

۲ ـ حریم قانونی خطوط انتقال برق ۶۳ کیلوولت کهنوج ـ قلعه گنج بر اساس اعلام‌نظر برق منطقه‌ای طی نامه شماره ۴۰۲۰۰۲۵۱۴۸ مورخ 1402/10/30 در طرح رعایت شود.

۳ ـ حریم ۶۸ متری (۳۸ متر حریم + ۳۰ متر نوار تأسیساتی) از آکس باند محور کهنوج ـ قلعه گنج به استناد نامه شماره 46/۲۳۳۵۹ مورخ 1402/11/01 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از محدوده اراضی حذف شود.

۴ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی تهیه و در شورای هماهنگی ترافیک استان بررسی و تأیید شود. همچنین اخذ هرگونه دسترسی از محورهای مواصلاتی پیرامونی با هماهنگی و استعلام از اداره کل راهداری استان انجام گیرد.

۵ ـ به منظور مهیا کردن بستر خدمات‌رسانی و نظارت مؤثرتر از سوی مدیریت شهری و با توجه به اینکه کاربری درمانی جزو خدمات پشتیبان سکونت در شهر می‌باشد، بیمارستان در حال احداث واقع در جنوب شرق محدوده پیشنهادی، در خارج حریم ۶۸ متر محور کهنوج ـ قلعه گنج، به اراضی الحاق شود.

نهایتاً با عنایت به ضرورت تسریع در پاسخ‌گویی به متقاضیان مسکن حمایتی و اولویت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای این امر، همچنین نظر به اینکه سکونت در اراضی متعلق به مسکن مهر واقع در شمال شرقی شهر کهنوج طی سالیان متمادی مورد استقبال شهروندان کهنوجی قرار نگرفته است، اقدامات لازم در شورای مسکن استان جهت ارتقای کیفیت فضایی و تأمین نیاز مسکن مابقی متقاضیان در اراضی تخصیص یافته قبلی به مسکن مهر انجام پذیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و … خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مرحله اول بازنگری طرح جامع شهر ارومیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 234834/300- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/16 مصوبه جلسه مورخ 1402/04/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در خصوص موضوع “مرحله اول بازنگری طرح جامع شهر ارومیه ” در زمینه “تدوین دستور کار” را که بر اساس شرح خدمات جدید تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری موضوع مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورای‌عالی تدوین شده را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/11/01 و بازدید مورخ ۱۴ و 1402/11/15 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به اینکه اسناد خروجی طرح در این مرحله منتج به راهکارهای تدقیق شده، اجرایی و عملیاتی و متناسب و متناظر با نیازها و مسائل راهبردی شهر نگردیده، مقرر نمود اسناد مذکور با رعایت سند میانکار طرح جامع ارومیه مصوب ۳۰/۸/۱۴۰۱ شورای‌عالی و با رعایت محدوده، حریم، جمعیت و افق مصوب در سند میانکار (۱۰۴۶۴۰۰ نفر در افق ۱۴۱۵)، حداکثر ظرف مدت دو ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با هدف دستیابی به دستور کار تدقیق شده، عملیاتی، منطبق با نیازهای شهر و قابل تحقق در مراحل بعدی طرح جامع در کمیته فنی شماره یک مجدداً بررسی و نتیجه جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی ارائه گردد.

در این ارتباط موارد زیر مورد تأکید می‌باشد:

۱ ـ با توجه به چالش‌های پیش روی مدیریت شهری و مراجع ذی‌ربط محلی به علت مسائل اجتماعی پیش‌آمده در اثر عدم امکان ارائه مجوز ساخت و ساز به متقاضیان در اراضی الحاقی به محدوده شهر در قالب بند ۴ مصوبه مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ شورای‌عالی در زمینه سند میانکار و در تبصره ۲ ذیل بند مذکور، طرح تفصیلی اراضی با رعایت هم پیوندی با چهارچوب کلی طرح جامع در زمینه سطوح و سرانه‌ها، سلسله‌مراتب معابر شهری و غیره و با تأیید مشاور طرح جامع، مشروط به تأمین اراضی برای سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت به اندازه حداکثر میزان تعیین‌شده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها امکان‌پذیر بوده و در غیر این صورت بر اساس فرآیند تصویبی و کارشناسی معمول و روال قانونی جاری، موکول به تصویب نهایی طرح جامع می‌شود.

۲ ـ در رابطه با اراضی با کاربری نظامی واقع در غرب شهر موسوم به میدان تیر، موضوع بند ۳ مصوبه مورخ 1401/08/30 شورای‌عالی (سند میانکار طرح جامع)، با توجه به تفاهم‌نامه شماره 401/05 مورخ 1401/05/19 مابین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و وزارت راه و شهرسازی که در چهارچوب ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن منعقد گردیده است و ضمن تأکید بر ضرورت تأمین سرانه‌های خدماتی در مقیاس منطقه برای فازهای ۱ و ۲ اراضی مربوطه در ۴۰ درصد از عرصه، مقرر شد با توجه به موقعیت مناسب اراضی و امکان حصول ارزش‌افزوده بالا از تغییر کاربری اراضی مذکور، اراضی سهم وزارت راه و شهرسازی، در چهارچوب آیین‌نامه مربوطه به مولدسازی اختصاص یابد. در این رابطه ضروریست طرح تفصیلی اراضی، هم پیوند با طرح جامع و سلسه مراتب راه‌های شهر و نظام سکونت و فعالیت این طرح، با تأیید مشاور مربوطه و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.

۳ ـ بر اساس بازدید کمیته فنی در بخشی از محدوده بافت تاریخی مصوب شهر ارومیه، شرایط لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی مهیا نبوده و در نتیجه دارای معیارهای لازم برای سکونت و زندگی مطلوب نمی‌باشد. لذا مقرر شد بررسی نهایی و تصویب طرح ویژه در دست تهیه برای بافت تاریخی و واجد ارزش ارومیه، که ناظر بر احیای بافت تاریخی (از جمله بخش‌های مذکور) از طریق ضوابط به‌روزرسانی شده مبتنی بر شواهد میدانی بوده و منجر به رفع مشکلات ساکنین این بافت در چهارچوب قانون “حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی” مصوب سال ۱۳۹۸ گردیده و راهکارهای اجرایی برای عملیاتی نمودن مشوق‌های کالبدی و غیر کالبدی احیای بافت توسط ساکنین مندرج در قانون مذکور ارائه می‌نماید، تسریع گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با طرح تفصیلی شهر تهران

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 235453/300- ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 موضوع مغایرت اساسی بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص “احداث ۱۸ طبقه پارکینگ عمومی بر روی همکف مشاعی” در خصوص پلاک واقع در منطقه یک شهر تهران ـ خیابان قیطریه ـ خیابان حکمت ـ کوچه خسروی شمالی، با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/12/13 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با تأکید مجدد بر بند یک مصوبه مورخ 1402/11/09 شورای‌عالی در خصوص “مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران” مبنی بر ضرورت تسریع در “فرآیند ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت‌ بناهای بلندمرتبه‌ در محدوده شهر تهران”، مقرر نمود مصوبه صدرالاشاره کمیسیون ماده پنج با رعایت اصلاحات و ملاحظات به شرح زیر مبنای تهیه اسناد ابلاغی قرار گیرد:

 • طبقات ۱۷ و ۱۸ در سطح اشغال ۵۰ درصد به عملکرد تالار پذیرایی، رستوران و مشاعات اختصاص یابد.
 • رعایت ضوابط مصوبه صدرالذکر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص “الگوی فضاهای سبز و باز در بدنه و پایه” الزامی می‌باشد.
 • ضمن رعایت مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ‌”مطالعات پدافند غیرعامل” تهیه و تأیید سازمان پدافند غیرعامل در خصوص آن اخذ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بند ۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 235456/300- ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/12/14 موضوع مغایرت اساسی بند ۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص “احداث یک بلوک مسکونی روی همکف مشاعی با تراکم ۷۰۰% و در ۵۰ درصد از زمین و ایجاد خدمات هفت‌گانه سکونت در ۵۰ درصد باقیمانده زمین” در خصوص پلاک واقع در منطقه دو شهر تهران ـ شهرک غرب ـ فاز یک ـ خیابان ایران‌زمین ـ جنب ساختمان فرانکو ایرانیان، با مصوبه مورخ 1400/03/24 شورای‌عالی در خصوص “مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/11/28 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و مقرر نمود با توجه به سوابق ارائه شده و پیامدهای ناشی از تخصیص کاربری غیرمسکونی به ملک موردنظر، درباره شمول یا عدم شمول قانون “منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن” بر اراضی موردنظر، توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام لازم انجام پذیرفته و نتیجه مبنای بررسی مجدد موضوع در کمیته فنی و شورای‌عالی گردد.

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق اراضی به محدوده شهر جدید هشتگرد (مهستان)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 238248/300- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/09 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در خصوص “موضوع الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جدید هشتگرد (اراضی شمال روستای خور به مساحت حدود ۴۷۶ هکتار، اراضی گوزل دره به مساحت حدود ۵۰ هکتار و اراضی موسوم به شهرک سینمایی)” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/24 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

 • واگذاری بخش قابل توجهی اراضی خالی داخل محدوده شهر به اشخاص و تعاونی‌ها و عدم مالکیت دولت بر اراضی مذکور، همچنین استفاده کامل از ظرفیت اراضی دولتی داخل محدوده برای طرح نهضت ملی مسکن و حجم بالای تعهدات دولت در شهر مهستان به علت پاسخگویی به بخشی از متقاضیان تهرانی طرح نهضت ملی مسکن در شهر مذکور علاوه‌بر متقاضیان محلی؛

و با تأکید بر ضرورت:

 • پیگیری بند ۲ مصوبه مورخ 1401/03/16 شورای‌عالی در زمینه تخصیص اراضی ۹۰۰ هکتاری موسوم به فخر ایران به طرح نهضت ملی مسکن در صورت حصول توافق فی‌مابین وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی؛
 • پیگیری مصوبه مورخ 1402/03/01 شورای‌عالی در زمینه “سیاست‌های محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها” به منظور وارد نمودن اراضی ساخته نشده داخل محدوده شهر به چرخه ساخت و ساز مسکن

به شرح زیر اتخاد تصمیم نمود؛

الف: با الحاق اراضی واقع در شمال روستای خور به محدوده شهر موافقت و مقرر شد با توجه به مالکیت دولت بر این اراضی و با در نظر گرفتن توپوگرافی شدید اراضی و تداخل گسترده با حرایم مسیل و خطوط انتقال نیرو و همچنین وقوع بر پهنه گسلی، فرآیند ارزش‌افزایی آن جهت استفاده در طرح مولدسازی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ب: ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح تداخل تقسیماتی محدوده و حریم شهر هشتگرد با حریم شهر کوهسار بر اساس مصوبه مورخ 1400/02/20 شورای‌عالی مبنی بر انطباق مرز غربی حریم شهر کوهسار در ضلع غربی بر آخرین مرز تقسیماتی مورد توافق در مراجع استانی، همچنین ضرورت رعایت بند ۳ مصوبه مورخ 1402/06/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر پیگیری اصلاح تقسیمات سیاسی مرز بین بخش‌های چندار و مرکزی توسط فرمانداری ساوجبلاغ جهت رفع تداخل اراضی موسوم به گوزل دره با تقسیمات سیاسی، با الحاق اراضی مذکور به مساحت حدود ۵۰ هکتار به محدوده شهر در راستای طرح نهضت ملی مسکن موافقت و مقرر شد طرح تفکیکی اراضی با واحدپذیری ۷۰ تا ۸۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها، مصوب شورای‌عالی در حد ناحیه با رعایت موارد زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد؛

۱ ـ سهم کاربری فرهنگی از فضای سبز در کاربری فضای سبز و فرهنگی تفکیک و تعیین گردد.

۲ ـ حریم کمی و کیفی و بستر رودخانه متداخل با حریم شهر مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی اعلامی و نقشه رقومی اعلام‌شده توسط آن مرجع در نقشه کاربری اراضی منعکس شود.

۳ ـ تأمین منابع آب صرفاً از طریق صرفه‌جویی و از محل منابع آب شرب فعلی امکان‌پذیر بوده و در صورت تخصیص مسکن به متقاضیان غیربومی، استعلام از آب منطقه‌ای جهت امکان تخصیص منابع آب جدید الزامی است.

۴ ـ مطالعات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب مورخ 1396/02/11 شورای‌عالی در اسناد طرح منعکس شود.

۵ ـ حرایم خطوط انتقال آب، برق، گاز، آثار تاریخی، صنایع، موارد لازم‌الرعایه در رابطه با مستحدثات وزارت دفاع و … بر اساس آخرین استعلام از مراجع ذی‌ربط در اسناد طرح لحاظ شود.

۶ ـ در اجرای مصوبه مورخ 1401/06/07 شورای‌عالی، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک تهیه و به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

ج: اراضی موسوم به شهرک سینمایی به علت عدم انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن و انجام توافقات لازم مورد بررسی قرار نگرفت.

ضمناً در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/04/10، بر بند ۴ مصوبه مورخ 1402/06/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر رعایت محدوده و حریم مصوب روستاهای واقع در حریم تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده با لحاظ اراضی الحاق شده بر اساس مفاد این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

ب ـ شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/03

شماره 80/8032 – ۱۴۰۳/۱/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

با توجه به نامه شماره ۶۵۵ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۳ سازمان خصوصی‌سازی، در بند (۲) مصوبه شماره 80/258776 مورخ 1402/12/27 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عبارت “مصوبه شماره ۲۴۲۳۰۶ مورخ 1402/12/09 هیأت واگذاری” تحریر شده است، که حسب نامه فوق‌الاشعار و تأیید این موضوع توسط دبیرخانه شورای‌عالی، عبارت “مصوبه شماره ۲۶۲۸۰۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هیأت واگذاری” صحیح می‌باشد؛ مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیداحسان خاندوزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up