مصوبات شوراها دهه سوم خرداد 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/03/21 لغایت 1401/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
مصوبه انتخاب رئيس بنياد ايران‌شناسي

ب) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اردکان
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب الحاق اراضي دولتي به محدوده شهر جهت أمين اراضي مورد نياز نهضت ملي مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين‌شهر الحاق حدود ۴/۹ هکتار اراضي موسوم به کوي کارمندان به محدوده
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميبد
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌هاي دولتي
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خاش ـ الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجردمصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغایرت‌های اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام ـ الحاق اراضي مجاور فرودگاه ايلام
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت ـ الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بم الحاق اراضي دولتي در اجراي قانون جهش توليد مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشهد طرح شهرسازي اراضي پادگان لشگر ۷۷
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر رويدر

 

الف) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

(مصوب جلسه ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/3513/دش ـ ۱۴۰۱/۳/۸

جهاد دانشگاهی

ماده‌واحده «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» که در جلسه مورخ ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت امنای جهاد دانشگاهی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ با استناد به ماده ۷ اساسنامه جهاد دانشگاهی (مصوب جلسه ۲۶۳ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آقای روح‌اللّه دهقانی فیروزآبادی به‌عنوان رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب رئيس بنياد ايران‌شناسي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

(مصوب جلسه ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/3515/دش ـ ۱۴۰۱/۳/۸

نهاد ریاست جمهوری ـ بنیاد ایران‌شناسی

ماده‌واحده «انتخاب رئیس بنیاد ایران‌شناسی» که در جلسه ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ هیأت امنای بنیاد ایران‌شناسی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ با استناد به تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه بنیاد ایران‌شناسی (مصوب جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) آقای محمدحسین رجبی دوانی به‌عنوان رئیس بنیاد ایران‌شناسی، انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

ب) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اردکان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 13461/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ طرح جامع شهر اردکان موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب الحاق اراضي دولتي به محدوده شهر جهت أمين اراضي مورد نياز نهضت ملي مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 13474/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن، موضوع الحاق اراضی 57/8 هکتاری دولتی واقع در غرب شهر و حدفاصل روستای امیرآباد و ضلع جنوبی پادگان الله‌اکبر، موسوم به اراضی امیرآباد را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با عنایت به آخرین اعلام‌نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نامه شماره 4420/00/5713 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷)، با الحاق اراضی مذکور صرفاً در بخش‌های جنوبی خط‌الرأس تپه و با رعایت حریم ۳۰۰ متر از محدوده پادگان (شامل محدوده مالکیتی و واگذارشده) موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با رعایت حداقل واحدپذیری ۵۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و ناحیه به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

دستور فرمائید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران خط محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين‌شهر الحاق حدود ۴/۹ هکتار اراضي موسوم به کوي کارمندان به محدوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 13490/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شاهین‌شهر ـ موضوع الحاق اراضی کوی کارمندان به محدوده شهر، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ کمیته فنی شماره یک و پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ خود مورد بررسی مجدد قرار داد و با عنایت به وجود سابقه واگذاری دولتی در اراضی مذکور و طرح تفکیکی مصوب در کمیسیون ماده پنج در سال ۱۳۷۲ با الحاق بخش‌های واقع در خارج از حرایم قانونی (خطوط انتقال نیرو و کانال آب و غیره) صرفاً در حد 3/2 هکتار جهت پاسخگویی به حقوق مالکین و صاحبان اسناد واگذاری موافقت نمود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 13477/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سهند ـ الحاق ۷۷ هکتار اراضی با مالکیت دولتی (شرکت عمران شهر جدید سهند) به محدوده شهر جدید سهند، جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن، مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور، مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با تأکید بر رعایت چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱ ـ تراکم ساختمانی طرح حداکثر تا ۲۰ درصد تراکم ساختمانی پهنه مجاور در شمال فاز ۳ افزایش یابد.

۲ ـ با توجه به وسعت اراضی، سرانه‌های خدماتی در مقیاس محله تأمین شود.

۳ ـ بارگذاری صرفاً بر روی حدود ۳۵ هکتار از اراضی دارای قابلیت صورت گرفته و مابقی اراضی به عنوان فضای سبز و حرایم و بستر مسیل بدون بارگذاری تثبیت شوند.

ضمناً تأکید می‌گردد از آنجا که شهر جدید سهند اصلی‌ترین منبع تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن در منطقه کلان‌شهری تبریز است و بارگذاری‌های قبلی و این الحاق عملاً سقف جمعیت‌پذیری طرح جامع مصوب را تکمیل خواهد نمود، لازم است هرگونه تصمیم جدید مبنی بر افزایش بارگذاری و یا توسعه و الحاق جدید به شهر با توجه کامل به ظرفیت‌های زیرساختی و توان طبیعی منطقه و منابع آب، با دید جامع‌نگر در قالب تجدیدنظر طرح جامع انجام پذیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميبد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 13466/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد موضوع الحاق 18/7 هکتار اراضی به محدوده شهر میبد در راستای قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به مفاد نامه شماره ۲۳۰۵/م/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان نقشه‌برداری کشور با الحاق مذکور مخالفت نمود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 18957/300 – ۱۴۰۱/۲/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ پیرو جلسه ۱۴۰۰/۶/۱ خود در خصوص تصویب سند میانکار طرح جامع شهر کرمانشاه، موضوع مذکور را پیرو مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجدداً مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

حداکثر اراضی قابل الحاق به محدوده شهر در سمت شمال غربی، غرب دانشگاه رازی (موضوع بند ۲ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱) با عنایت به ظرفیت موجود اراضی دولتی در این قسمت بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه از ۹۵ هکتار به ۱۵۸ هکتار افزایش می‌باید. همچنین با عنایت به مصوبه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۸۵ هکتار از اراضی الحاق شده قبلی واقع در سمت جنوب غرب شهر (جنوب محور سراب نیلوفر) با توجه به عدم مطلوبیت و تناسب آن‌ها برای توسعه شهری از محدوده حذف می‌گردند.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌هاي دولتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 18965/300 – ۱۴۰۱/۲/۱۱

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی را در اجرای ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین در اجرای سیاست‌‌های کلی اداری و سیاست‌های کلی قضایی با رویکرد کاهش مراجعات و شکایات به مراجع قضایی و منشور حقوق شهروندی و پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ کمیته مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری با حضور معاون محترم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.

۲ ـ در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب مؤجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان‌بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره ۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.

تبصره ۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.

۳ ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری‌ها مطابق ضوابط طرح‌های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می‌باشد.

۴ ـ اراضی دارای کاربری‌های خدمات عمومی واقع در شهرک‌های مصوب و یا کاربری‌های خدمات عمومی ناشی از طرح‌های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می‌باشند.

۵ ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح‌های مصوب شهری مؤجل، کاربری مصوب را تغییر نمی‌دهد و پس از انقضای برنامه زمان‌بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خاش ـ الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شمار 229650/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر خاش (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرار داد و با توجه به سهمیه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ سال آتی و وسعت اراضی مورد نیاز برای تحقق این سهمیه، ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از اراضی دولتی و بایر داخل محدوده برای تأمین سهمیه مذکور و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ کمیته فنی شماره یک، در خصوص الحاق ۲۳۳ هکتار به محدوده شهر خاش (شامل الحاق دو قطعه اراضی در سمت جنوب شهر طرفین محور خاش سراوان: قطعه شرقی به مساحت ۱۴۰ هکتار و قطعه غربی به مساحت ۹۳ هکتار) به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱ ـ قطعه شرقی محور سراوان خاش (به مساحت ۱۴۰ هکتار):

با توجه به تداخل وسیع اراضی این محدوده با حرایم مسیل و رودخانه و اراضی زراعی و باغی و همچنین عدم تعیین تکلیف در خصوص سکونتگاه‌های روستایی (دارای کد آبادی) واقع در محدوده این اراضی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، و همچنین تداخل با حریم و حاشیه قانونی بزرگراه سراوان خاش با الحاق این اراضی مخالفت و مقرر گردید با عنایت به اینکه تجدیدنظر طرح جامع در دست تهیه است موضوع با انجام بررسی‌های دقیق‌تر، پس از تعیین تکلیف سکونتگاه روستایی متداخل با اراضی در قالب طرح مذکور تعیین تکلیف شود.

۲ ـ قطعه غربی محور سراوان خاش (به مساحت ۹۳ هکتار)

با عنایت به مجاورت اراضی مورد نظر با پایانه حمل بار سراوان مقرر گردید به جهت پاسخ‌گوئی به نیاز زمین قانون جهش تولید مسکن مقرر گردید با بررسی اداره کل راه و شهرسازی استان صرفاً اراضی در حد ۴۰ تا ۵۰ هکتار از بخش شمالی و بصورت متصل در حداکثر فاصله با پایانه مذکور به محدوده شهر ملحق و طرح تفصیلی اراضی با واحدپذیری ۵۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی (در مقیاس محله تا شهری) مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری، به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد. همچنین رعایت حریم و حاشیه قانونی محور خاش سراوان در کنار سایر ملاحظات مورد نیاز جهت عدم اخلال ترافیکی در محور مذکور مطابق اعلام‌نظر اداره کل راهداری استان ضروری خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغایرت‌های اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام ـ الحاق اراضي مجاور فرودگاه ايلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 18902/300 – ۱۴۰۱/۲/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام

پیرو نامه شماره 182785/300 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ (پیوست)، موضوع اعلام مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام و مفاد بند سه آن بدین‌وسیله و با توجه به نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ سازمان هواپیمایی کشوری (پیوست)، بدین‌وسیله مراتب مخالفت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق اراضی 5/9 هکتاری واقع در جنوب شهر (مجاور فرودگاه) به محدوده شهر جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت ـ الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 25692/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جیرفت را در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار داد با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از اراضی دولتی و بایر داخل محدوده شهر جیرفت، جهت تأمین بخشی از سهمیه شهر با الحاق 11/6 هکتار اراضی دولتی (واقع در شمال محدوده شهر) به محدوده شهر جیرفت موافقت و مقرر گردید طرح تفکیکی با تأمین واحدپذیری ۱۱۰۰ واحد با رعایت چهارچوب زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱ ـ با توجه به مجاورت اراضی با ستاد فرماندهی انتظامی استان ملاحظات مربوط به عدم اشرافیت بر اماکن و تأسیسات فرماندهی تا فاصله ۱۵۰ متری مطابق پاسخ‌نامه شماره 941/08/10/23/280 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان کرمان، در قالب تمهیدات معماری و طراحی شهری و جهت‌گیری مناسب ابنیه اتخاذ گردد.

۲ ـ با توجه به وقوع کل شهر جیرفت در عرصه سیلابی تمهیدات لازم جهت هدایت آب‌های سطحی در طرح تفکیکی لحاظ شود.

۳ ـ سرانه خدماتی عمومی حداقل در مقیاس محله تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور دستور فرمایید نقشه محدوده شهر پس از اعمال الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بم الحاق اراضي دولتي در اجراي قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 28215/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با موضوع «الحاق ۷۳ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر بم (در اجرای قانون جهش تولید مسکن)» را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ کمیته فنی شماره یک، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

“با عنایت به محدودیت‌های ناشی از وجود نخیلات و باغات، حریم منظری ارگ بم و عرصه‌های آبخوان شهر، الحاق اراضی دولتی و توسعه افقی شهر بر اساس مصوبه مرجع استانی از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری جهت پاسخگویی به نیاز سکونت و فعالیت شهر اجتناب‌ناپذیر است. با این حال با توجه به احتمال وجود پهنه گسلی در اراضی الحاقی مقرر می‌گردد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اجرای تکلیف مقرر در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور حداکثر ظرف مدت ۲ ماه در خصوص مسیر و حریم گسل‌های متداخل با زمین الحاقی اعلام‌نظر نماید.”

فلذا بر اساس مجوز مقرر در مصوبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ شورای‌عالی با عنایت به اعلام‌نظر مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی طی نامه ۴۱۸۶ ـ ۶۳ ـ ۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ (پیوست) مراتب موافقت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق مذکور جهت احداث بنا تا حداکثر تراکم ساختمانی ۲ طبقه و با رعایت کلیه ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ اعلام و مقرر می‌گردد:

۱ ـ طرح تفصیلی اراضی با تأمین سرانه‌های خدماتی در حد طرح جامع شهر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد.

۲ ـ عرصه تدقیق شده گسل از محدوده الحاقی حذف و در صورت عدم امکان حذف تحت کاربری”حریم گسل” در نقشه تفصیلی اراضی لحاظ شود.

۳ ـ ضوابط مربوط به حریم منظری ارگ بم رعایت گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشهد طرح شهرسازي اراضي پادگان لشگر ۷۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 26314/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ پیرو مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود،” طرح شهرسازی اراضی پادگان لشگر ۷۷ مشهد” را با عنایت به تفاهمات حاصله میان شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و ارتش جمهوری اسامی ایران (مورد تائید جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ شورای اسلامی شهر مشهد) بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد مورد بررسی قرار داد و با توجه به تأثیر مثبت تغییرات مذکور در تحقق‌پذیری هرچه سریع‌تر طرح، بهبود، تکمیل و تسهیل عملکرد شبکه معابر پیرامونی و افزایش سطح تماس بافت‌های مجاور پادگان با سطوح خدماتی آن، طرح مذکور را بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج به شرح نقشه و جدول پیوست (مورد تأیید دبیرخانه کمیسیون) مورد تصویب قرار داد.

همچنین بنا بر تفاهمات حاصله مقرر گردید اقدامات اجرایی جهت بازگشایی معابر و تحویل و تحول سطوح خدماتی طرح حداکثر طی ۱۰ روز آینده انجام و گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم به جلسه آتی شورای‌عالی ارائه شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 25669/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ خود، مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان با موضوعات «الحاق اراضی به مساحت 14/4 هکتار به محدوده شهر سمنان جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» در ۲ قطعه شامل: اراضی 12/6 هکتاری با مالکیت دولتی واقع در غرب شهر و جنوب شهرک روزیه در حدفاصل کمربندی امام رضا (ع) و رودخانه گلرودبار و اراضی 1/8 هکتاری متعلق به شهرداری در مجاورت بلافصل اراضی بند فوق را در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسه ۱۴۰۱/۱/۱۷ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ با الحاق اراضی 12/6 هکتاری دولتی واقع در غرب شهر و جنوب شهرک روزیه و حدفاصل کمربندی و رودخانه گلرودبار مطابق با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت گردید.

۲ ـ با الحاق اراضی 1/8 هکتاری متعلق به شهرداری واقع در مجاورت بلافصل اراضی بند فوق (حدفاصل کمربندی و اراضی 12/6 هکتاری) با توجه به مکاتبه شماره 1/00/26557 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان مبنی بر عدم شمول “قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن… ” بر اراضی مذکور و نامه شماره 1400/1/11727 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲/ص سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر عدم ضرورت طرح موضوع در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری به دلیل منابع ملی بودن آن‌ها موافقت گردید.

۳ ـ مقرر گردید طرح تفکیکی مجموع اراضی الحاقی فوق به مساحت 14/4 هکتار با ظرفیت احداث ۸۵۰ تا ۹۰۰ واحد مسکونی و با تأمین سطوح و سرانه‌های خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت مورد نیاز ساکنان به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۴ ـ به دلیل رعایت ملاحظات پدافندی و حفظ عملکرد کمربندی امام رضا (ع)، رعایت حریم ۱۳۸ متری کمربندی و عدم هرگونه بارگذاری در آن مورد تأکید خواهد بود.

۵ ـ ایجاد و اتصال هر نوع دسترسی هم‌سطح به کمربندی امام رضا تحت هر شرایطی ممنوع خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور دستور فرمایید نقشه محدوده شهر پس از اعمال الحاق مذکور، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر رويدر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

شماره 40365/300 – ۱۴۰۱/۳/۱۸

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ طرح جامع ـ تفصیلی شهر رویدر موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان را پیرو جلسه ۱۳۹۶/۵/۲ خود اصلاح و به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up