مصوبات هیأت دولت دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1402/02/01 لغايت 1402/02/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از (۳۲/۲۱۴۰۵۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۴۵) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش (۸)، شهرستان اراک، استان مرکزی، از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویب‌نامه در خصوص صلح سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و آستان قدس رضوی در موضوع معوض اراضی آراد و اشتهازان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری..

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه رامسر در استان مازندران به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر 

تصویب‌نامه در خصوص امضای موقت موافقت‌‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی کامبوج 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی..

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت..

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲.

تصویب‌نامه در خصوص نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲.

آیین‌نامه‌ تعیین حق بیمه پایه و حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

الحاق جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آیین‌‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌‌های مشترک با کشورهای خارجی.

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت ۶۱۰۹۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱.

اصلاح و تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت ۶۰۸۳۸ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از (۳۲/۲۱۴۰۵۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۴۵) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش (۸)، شهرستان اراک، استان مرکزی، از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۲۳۷۶/ت ۶۱۰۱۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۹

وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 39778/223028 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‏ برداری از (214059/32) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۴۵) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش (۸)، شهرستان اراک، استان مرکزی، از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌‌سازی رازی) واگذار می‌شود.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی) و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره ‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” اقدام و سند مالکیت را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

۳ ـ در صورت تغییر بهره ‏بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره ‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‏ بردار بعدی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزءهای (۱)، (۲)، (۴)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات به میزان پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنج (57305) ریال تعیین می‌شود.

۲ ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۲ به میزان چهارهزار و بیست و چهار (۰۲۴ ر ۴) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۲ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و هفتصد و نود و چهار (۷۹۴ ر ۳) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت ۳۳۹۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود.

۳ ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.

۴ ـ رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان مشمول قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‌های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

تبصره ۲ ـ نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه‌‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به تأیید شورای حقوق و دستمزد می‌‌رسد.

5 ـ حداقل حقوق و فوق‌‌العاده‌‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29658000) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (16034400) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29658000) ریال کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده به مبلغ مذکور مابه‌‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29658000) ریال به کف تعیین‌‌شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌‌العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای حقوق‌بگیران غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌‌العاده‌‌های مستمر تعیین‌‌شده در این بند معادل دویست و هفت میلیون و ششصد و شش هزار (207606000) ریال است.

عناوین اقلام پرداختی مشابه موضوع این تبصره در چهارچوب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشخص شده و از تاریخ تصویب شورای حقوق و دستمزد لازم‌‌الرعایه است.

۶ ـ پس از اعمال افزایش‌‌های موضوع بندهای فوق‌‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79270800) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79270800) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود. حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، هفتاد میلیون (70000000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در احکام کارگزینی و قرارداد‌‌های کارکنان مشمول با عنوان ترمیم حقوق در یک ردیف مستقل درج می‌شود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.

تبصره ۲ ـ مبلغ ریالی تفاوت تطبیق‌‌های موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبالغ تعیین‌‌شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۷۹۹‏/ت ۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.

۷ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی، بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ کل کشور افزایش می‌‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی مذکور با اعمال امتیازات جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به مأخذ (۳۰) سال، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (70800000) ریال کمتر نباشد.

۸ ـ در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب (۲۲۸۰) و (۱۰۵۰) و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ به ترتیب به میزان نه میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست (9174720) ریال و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست (4225200) ریال تعیین می‌شود.

۹ ـ مستمری والدین شهدا، با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ معادل حکم حقوقی شهید تعیین می‌شود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند (۵) این تصویب‌‌نامه است، به میزان هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79270800) ریال و برای والدین شهدای مجرد که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند (۵) این تصویب‌‌نامه نیست معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد.

۱۰ ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین‌‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازوکار پرداخت حق محرومیت از مطب به افراد موصوف با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص صلح سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و آستان قدس رضوی در موضوع معوض اراضی آراد و اشتهازان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۴۷۲۲/ت ۵۹۸۷۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۶

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ آستان قدس رضوی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است در اجرای تصویب‌‌نامه شماره ۲۳۸۷۶۵/ت ۵۹۸۷۷ ک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ موضوع معوض اراضی آراد و اشتهازان، در مورد دعاوی آستان قدس رضوی به طرفیت سازمان مذکور و دعاوی مرتبط که در مراجع قضایی مطرح است و همچنین ادعاهای متقابل این سازمان علیه آن دستگاه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دولت، با اشخاص مذکور صلح نماید، به گونه‌‌ای که طرفین نسبت به یکدیگر هیچ‌‌گونه ادعایی نداشته باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۵۷۵۴/ت ۶۱۱۲۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۱۶ به پیشنهاد شورای‌‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، ماهانه مبلغ نه میلیون (9000000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۰۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف کد ملی عنوان بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری ارزش نسبی
۱ ۹۰۳۵۰۰ مراقبت پرستاری در بخش عمومی (انواع بخش‌های داخلی و جراحی) به ازای هر روز اقامت ۸
۲ ۹۰۳۵۰۵ مراقبت پرستاری در بخش نوزادان سالم به ازای هر روز اقامت 2/5
۳ ۹۰۳۵۱۰ مراقبت پرستاری در بخش نوزادان بیمار سطح دوم به ازای هر روز اقامت ۸
۴ ۹۰۳۵۱۵ مراقبت پرستاری در بخش بیماران روانی به ازای هر روز اقامت 6/6
۵ ۹۰۳۵۲۰ مراقبت پرستاری در بخش بیماران سوختگی به ازای هر روز اقامت ۲۱
۶ ۹۰۳۵۲۵ مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت ۱۹
۷ ۹۰۳۵۳۰ مراقبت پرستاری در بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) به ازای هر روز اقامت ۱۵
۸ ۹۰۳۵۳۵ مراقبت پرستاری در بخش پشتیبان مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت 10/2
۹ ۹۰۳۵۳۷ مراقبت پرستاری تخت مجزا (ایزوله) در بخش‌های غیر ویژه به ازای هر روز اقامت 10/2
۱۱۰ ۹۰۳۵۴۰ مراقبت پرستاری در بخش‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه به ازای هر روز اقامت 33/4
۱۱ ۹۰۳۵۴۵ مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه سوختگی به ازای هر روز اقامت 45/5
۱۲ ۹۰۳۵۵۰ مراقبت پرستاری در سطح (۵) بهره‌مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار 0/35
۱۳ ۹۰۳۵۵۵ مراقبت پرستاری در سطح (۳) و (۴) بهره‌مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار ۲
۱۴ ۹۰۳۵۶۰ مراقبت پرستاری در سطح (۱) و (۲) بهره‌مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار ۷
۱۵ ۹۰۳۵۶۵ مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی و کت لب (زمان عمل گزارش شده توسط پزشک معالج مربوطه به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل) 1/2
۱۶ ۹۰۳۵۶۶ مراقبت پرستاری به ازای هر ساعت عمل جراحی همراه با گردش خون برون یکری (زمان عمل جراحی گزارش شده توسط جراح به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی) (این کد با کد ۹۰۳۵۶۵ قابل گزارش و پرداخت نمی‌باشد) 2/5
۱۷ ۹۰۳۵۶۷ مراقبت پرستاری برای بهبودی (ریکاوری) به ازای هر بیمار (این کد فقط با کدهای ۹۰۳۵۶۵ و ۹۰۳۵۶۶ قابل گزارش و پرداخت است و برای کت لب (زمان عمل گزارش شده توسط پزشک معالج مربوطه به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل) قابل گزارش و پرداخت نیست) 2/4
۱۸ ۹۰۳۵۶۸ خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در واحد (بلوک) زایمان به ازای هر زایمان طبیعی (واژینال) ۱۰
۱۹ ۹۰۳۵۶۹ خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در واحد (بلوک) زایمان در مواردی که منجر به زایمان طبیعی نمی‌‌شود (زایمان با روش جراحی (سزارین) انجام می‌شود). ۵
۲۰ ۹۰۳۵۸۶ بسته خدمات و مراقبت پرستاری زایمان بی‌درد با هر روش بیهوشی به ازای هر زایمان (این کد همراه با کدهای خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در واحده (بلوک) زایمان قابل گزارش و پرداخت است). ۴
۲۱ ۹۰۳۵۷۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای همودیالیز و درمان مداوم جایگزینی کلیوی (CRRT) به ازای هر جلسه ۶
۲۲ ۹۰۳۵۷۲ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بیماران تالاسمی و هموفیلی، تزریق خون و فرآورده‌های خونی (کدهای (۳۰۲۳۴۰) تا (۳۰۲۳۵۵) کتاب ارزش نسبی) و شیمی‌درمانی سرپایی به ازای هر جلسه و سایر تزریقات شامل صرفاً کدهای (۹۰۰۰۰۰)، (۹۰۰۰۳۶)، (۹۰۰۰۳۷)، (۹۰۰۰۳۸) و (۹۰۰۰۴۰) کتاب ارزش نسبی، به ازای هر بیمار ۳
۲۳ ۹۰۳۵۷۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات اسکوپی‌های خارج از اتاق عمل، خدمت سنگ‌شکن، خدمات تصویربرداری تحت بیهوشی، خدمات درمان با اکسیژن پرفشار و درمان با تشنج‌زایی الکتریکی، به ازای هر بیمار ۳
۲۴ ۹۰۳۵۷۶ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انجام هم‌زمان اندوسکوپی و کولونوسکوپی به ازای هر بیمار 4/5
۲۵ ۹۰۳۵۷۷ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات پزشکی هسته‌‌ای و شتاب‌دهنده‌های خطی و خدمات تصویربرداری نیازمند تزریق به ازای هر بیمار 0/4
۲۶ ۹۰۳۵۸۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات درمانگاهی و سرپایی (به استثنای معاینه (ویزیت) سرپایی) به ازای هر روز ـ بیمار 0/4
۲۷ ۹۰۳۵۸۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری مراکز جراحی محدود به ازای هر بیمار ۲

تبصره ۱ ـ خدمات مشمول کد ملی (۹۰۳۵۷۰)، در صورت ارایه به بیمار بستری در بخش، علاوه‌بر ارزش نسبی بخش مربوط، جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. این تبصره شامل بخش فوریت‌های پزشکی (اورژانس) نیز می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که برای بیمار بستری در بخش، خدمات سرپایی و اسکوپی‌های خارج از اتاق عمل انجام شود، کدهای ملی (۹۰۳۵۷۲) الی (۹۰۳۵۸۰) جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشند و ارزش نسبی مربوط در ارزش نسبی هر بخش، لحاظ شده‌ است.

تبصره ۳ ـ در مراکز جراحی محدود کد (۹۰۳۵۸۵) علاوه‌بر کدهای بسته خدمات و مراقبت پرستاری اتاق عمل قابل گزارش و پرداخت است.

۲ ـ ضریب ریالی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری برای کلیه بخش‌های ارایه خدمت (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی) معادل ضریب ریالی جزء حرفه‌ای سایر کارشناسان پروانه‌دار (کای پایه) بخش دولتی تعیین می‌شود.

۳ ـ دستورالعمل بازتوزیع درآمد حاصل از تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در سایر بخش‌ها، توسط نهادهای مربوط تعیین می‌شود. معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، پرستاری و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور مکلفند توازن میان گروه پرستاری شاغل در فوریت‌های پزشکی (اورژانس) پیش بیمارستانی را با نیروی انسانی (پرسنل) شاغل در بیمارستان در قالب دستورالعمل بازتوزیع برقرار نمایند.

۴ ـ سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش خدمات مراقبت‌های پرستاری اقدام نمایند.

۵ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای تعرفه پرستاری، در پرونده‌های بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) نود درصد (۹۰%) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)، هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می‌شود و خودپرداخت (فرانشیز) بیمار در پرونده‌های بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) ده درصد (۱۰%) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های‌ بیمه تکمیلی که نقش بیمه پایه را نیز بر عهده دارند؛ سهم بیمه مطابق مفاد این بند قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کلیه مصوبات هیئت‌وزیران و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شورای‌عالی بیمه سلامت کشور (از جمله دستورالعمل بیماران خاص و صعب‌العلاج)، در خصوص نحوه محاسبه سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و خودپرداخت (فرانشیز) مردم، به محاسبات تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری نیز تعمیم می‌یابد؛ به گونه‌ای که سهم سازمان‌های بیمه‌گر و خودپرداخت (فرانشیز) مردم برای خدمات پرستاری، مشابه سایر خدمات دریافتی بیمار محاسبه و پرداخت می‌شود.

۶ ـ به منظور عملیاتی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در قالب این تصویب‌نامه، در سرفصل‌های صورتحساب متحدالشکل، ردیفی مستقل با عنوان بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری اضافه و متناسب با تعرفه‌های ابلاغی این تصویب‌نامه محاسبه می‌شود.

۷ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه رامسر در استان مازندران به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۸۳۲۵/ت ۶۰۶۲۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

فرودگاه رامسر در استان مازندران، با رعایت تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه مدیریت،‌ بهره‏برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی موضوع تصویب‏نامه شماره ۱۲۱۵۷۹/ت ۶۰۱۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص امضای موقت موافقت‌‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی کامبوج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۹۳۰۹/ت ۶۱۰۵۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره 198096/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‏های بین‏المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی کامبوج در چهارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره ۵۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۲۸/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه‌نویسی به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده (۱۵) سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (697000) ریال محاسبه می‌شود.

۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (392000) ریال محاسبه می‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل چهار صد و سی و چهار هزار (434000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ در مراکز عمومی غیردولتی، ضریب ریالی جزء حرفه‌ای دندان‌پزشکان تمام‌وقت و غیرتمام‌وقت یکسان می‌باشد و سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بند (۵)) بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت و پنج هزار (665000) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و پنج هزار (525000) ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و هجده هزار (618000) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (326000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر است:

تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (8/4%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) سایر بخش‌ها محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه‌دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

۲ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده).

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده).

تبصره ـ به سازمان تأمین اجتماعی اختیار داده می‌شود از مراکز درمانی هیئت‌مدیره‌ای تحت مالکیت خود تا سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه خرید خدمت نماید.

۳ ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش عمومی غیردولتی کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه‌‌های بخش خصوصی اداره نمایند.

۴ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی دولتی (به استثنای مراکز وابسته به دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و همچنین مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی عمومی غیردولتی، برابر تعرفه بخش عمومی غیردولتی تعیین می‌گردد و مجاز به دریافت تعرفه بر اساس این تصویب‌نامه می‌باشند.

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۸۳۲۱/ت ۶۱۰۶۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۴۵/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت، موضوع تصویب‌نامه‌‌های شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹، شماره ۱۱۵۵۹۹/ت ۵۸۲۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، شماره ۵۷۳۶/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و شماره ۲۱۲۶۴/ت ۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ کد تعدیلی (۹۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کد ۹۰ ـ پرداخت به پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی.

ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎیی (درﻣﺎﻧی، ﺗﺸﺨﻴﺼی، پیرابالینی (ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴکی) و توان‌بخشی) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ پزﺷﻜﺎن درمانی و اﻋﻀﺎی هیئت‌علمی تمام‌وقت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی اراﺋﻪ می‌شوند، ضریب ریالی جزء حرفه‌‌ای پزشکان تمام‌وقت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ می‌باشد. ﭘﺰﺷﻜﺎن درمانی و اﻋﻀﺎی هیئت‌علمی ﺗﻤﺎم‌‌وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اعضای هیئت‌علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (Ph.D ـ MD) و دکتری تخصصی (PhD) اﻃﻼق می‌شود که به صورت تمام‌‌وقت بر اساس آیین‌‌نامه پرداخت اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی تمام‌وقت موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۶۷۲۸/ت ۵۹۰۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ فعالیت می‌نمایند.

۲ ـ کد تعدیلی (۹۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کد ۹۵ ـ پرداخت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌یافته کشور.

ضریب ریالی ﺟﺰء حرفه‌ای ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی ﻛﻪ در مناطق محروم ارائه می‌شوند، ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ سه ﺑﺮاﺑﺮ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای (کای) پایه، ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﻬﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ است. ایﻦ مابه‌التفاوت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ سازمان‌های بیمه‌گر ﭘﺎیه و ﺗﻜﻤﻴﻠی ﺗﻌﻠﻖ می‌گیرد و پرداخت بیمار مشمول این کد تعدیلی نمی‌‌شود.

اعمال کد تعدیلی (۹۰) با کد تعدیلی (۹۵) در صورت وجود شرایط مربوط (اشتغال پزشکان درمانی و اعضای هیئت‌علمی تمام‌‌وقت در مناطق مشمول تعرفه ترجیحی مناطق محروم) الزامی خواهد بود.

۳ ـ کد تعدیلی (۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کد ۴۱ ـ ارزش زمانی بیهوشی:

ارزش زﻣﺎﻧی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ حق‌الزحمه ﺑﻴﻬﻮﺷی ﺑﻪ روش زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌شود:

ـ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ (۱۰) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷی: (۱) واﺣﺪ.

ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷی مطابق چارت جراحی از (۱۵) دقیقه قبل از شروع عمل جراحی و زمان پایان آن (۱۵) دقیقه بعد از پایان جراحی می‌باشد. بدیهی است زمان حضور بیمار در بهبودی (ریکاوری) بر اساس کد تعدیلی (۳۹) قابل محاسبه و اخذ بوده و قابل اضافه شدن به زمان بیهوشی نیست.

تبصره ـ (۵) دﻗﻴﻘﻪ یﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء قابل‌توجهی از (۱۰) دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود.

۴ ـ کدهای زیر اصلاح می‌شوند:

ردیف کد ملی ویژگی کد شرح کد کل حرفه‌ای فنی ارزش بیهوشی
۱ ۲۰۱۰۲۵ درمان بسته شکستگی (ها) یا دررفتگی (های) مهره که نیازمند گچ‌گیری یا بریس گذاری باشند، همراه با و شامل گچ‌گیری و یا بریس گذاری، با یا بدون بیهوشی، با مانیپولاسیون یا کشش 16/8 16/8 ۴
۲ ۳۰۰۸۴۰ پریکاردیکتومی ناقص یا کامل با یا بدون بای پس قلبی ریوی ۷۸,۷۵ ۷۸,۷۵ ۱۵
۳ ۳۰۰۸۵۰ اکسزیون تومور داخل قلبی، برداشتن تحت بای‌پس قلبی ریوی ۹۸,۷۵ ۹۸,۷۵ ۲۵
۴ ۳۰۱۰۵۵ والولوپلاستی دریچه آئورت؛ باز، با یا بدون بای‌پس قلبی ریوی، با یا بدون اتساع ترانس ونتریکولار با یا بدون ساخت مجرای خروجی آپیکال ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۰
۵ ۳۰۱۰۶۵ تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با دریچه مصنوعی (در صورت انجام عمل راستان یا ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن پنجاه درصد (۵۰%) کد (۳۰۱۰۸۵) به این کد اضافه خواهد شد) ۱۴۳,۷۵ ۱۴۳,۷۵ ۳۰
۶ ۳۰۱۰۶۶ تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با آلوگرافت یا هموگرافت (در صورت انجام عمل راستان یا ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن، پنجاه درصد (۵۰%) کد (۳۰۱۰۸۵) به این کد اضافه خواهد شد) ۱۵۳,۱۳ ۱۵۳,۱۳ ۳۰
۷ ۳۰۱۰۷۰ تعویض دریچه آئورت، با گشادکردن آئولوس آئورت، کاسپ غیرکرونری ۱۵۰ ۱۵۰ ۳۰
۸ ۳۰۱۰۸۰ به‌وسیله جابجایی دریچه شریان ریوی اتولوگ به ائورت و جایگزینی دریچه ریوی با آلوگرافت (عمل Ross) ۱۷۲,۸۸ ۱۷۲,۸۸ ۳۰
۹ ۳۰۱۰۸۵ ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن چپ به وسیله بزرگ کردن مجرای خروجی با Patch (عمل راستان) ۱۶۹,۲۵ ۱۶۹,۲۵ ۳۰
۱۰ ۳۰۱۱۱۰ ترمیم دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی؛ با کارگذاری حلقه ۱۴۳,۷۵ ۱۴۳,۷۵ ۳۰
۱۱ ۳۰۱۱۲۰ تعویض دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی ۱۳۷,۵ ۱۳۷,۵ ۳۰
۱۲ ۳۰۱۱۲۵ والوکتومی یا والولوپلاستی، دریچه تریکوسپید با یا بدون بای پاس قلبی ریوی با یا بدون کارگذاری حلقه ۱۱۲,۵ ۱۱۲,۵ ۳۰
۱۳ ۳۰۱۱۳۰ تعویض دریچه تریکوسپید با بای پس قلبی ریوی ۱۰۷,۵ ۱۰۷,۵ ۳۰
۱۴ ۳۰۱۱۶۰ تعویض دریچه شریان ریوی ۱۲۸,۵ ۱۲۸,۵ ۳۰
۱۵ ۳۰۱۱۷۵ ترمیم دیسفانکشن غیرساختاری دریچه مصنوعی با بای پس قلبی ریوی (عمل مستقل) ۱۰۹,۶۳ ۱۰۹,۶۳ ۳۰
۱۶ ۳۰۱۲۱۵ بای پس شریان کرونر، سه گرافت یا کمتر وریدی یا شریانی (این کد شامل کلیه مراحل انجام عمل CABG می‌باشد) ۲۲۰ ۲۲۰ ۳۰
۱۷ ۳۰۱۲۲۰ بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی (این کد شامل کلیه مراحل انجام عمل CABG می‌باشد) ۲۴۲ ۲۴۲ ۳۰
۱۸ ۳۰۱۴۷۵ آمبولکتومی شریان ریوی؛ با یا بدون بای پس قلبی ریوی ۹۳,۷۵ ۹۳,۷۵ ۳۰
۱۹ ۳۰۱۴۸۵ اندارترکتومی ریوی، با یا بدون امبولکتومی، با بای پس قلبی ریوی ۲۰۶,۲۵ ۲۰۶,۲۵ ۳۰
۲۰ ۵۰۲۰۷۳ # مجموعه اقدامات میکرواینجکشن (ICSI) تا قبل از مرحله انتقال، شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی، تزریق اسپرم به داخل تخمک و کشت جنین) (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۱۰۵ ۴۵ ۶۰ ارزش تام (۶) واحد
۲۱ ۵۰۲۰۷۴ # مجموعه اقدامات لقاح آزمایشگاهی (IVF) تا قبل از مرحله انتقال شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی) (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۷۰ ۳۵ ۳۵ ارزش تام (۶) واحد
۲۲ ۶۰۲۳۶۵ کارگذاری منبع براکی تراپی در چشم (برای براکی تراپی کد ۷۰۵۵۴۵ را یک‌بار با این کد گزارش نمایید) ۸۰ ۸۰ ارزش تام (۱۸) واحد
۲۳ ۶۰۲۳۶۶ برداشت منبع براکی تراپی از چشم ۴۰ ۴۰ ارزش تام (۸) واحد
۲۴ ۶۰۱۵۲۰ انسیزیون برای کاشت الکترودهای محرک عصبی؛ عصب جمجمه‌ای عصب محیطی (به جز عصب ساکرال)، عصب خودکار، نوروماسکولار (بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (این کد در مراکز ارائه خدمت بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد) ۱۵ ۱۵ ۵
۲۵ ۷۰۱۵۲۱ # سونوگرافی تیروئید به همراه غدد لنفاوی گردن (نسج نرم گردن) ۴,۲ ۲,۷ ۱,۵ ۰
۲۶ ۷۰۱۷۲۴ # سونوگرافی حاملگی به همراه تشخیص مالفورماسیون‌های مادرزادی جنین ۷ ۴ ۳ ۰
۲۷ ۷۰۳۰۶۰ #+ بیهوشی برای انجام خدمات Scan ـ CT ـ یا سی تی آنژیوگرافی ۰ ارزش تام (۷,۵) واحد
۲۸ ۷۰۴۱۶۷ # MRI جنین ۱۴,۳۳ ۳,۸۶ ۱۰,۴۷ ۰
۲۹ ۷۰۴۳۵۰ # بیهوشی برای انجام خدمات؛ رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای، CT ـ PET، MRI، ۰ ارزش تام (۹) واحد
۳۰ ۷۰۵۳۵۲ # طراحی مجدد درمان برای رادیوتراپی پیچیده برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی داشتند، برای اندام‌های دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد صرفاً یک‌بار قابل گزارش و اخذ می‌باشد) ۲۰ ۲۰ ۰ ۰
۳۱ ۷۰۵۳۹۸ # محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان (این کد به ازای هر فاز درمانی یک‌بار قابل گزارش و اخذ می‌باشد) ۱۰ ۱۰ ۰ ۰
۳۲ ۷۰۵۴۰۰ # محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان (این کد به ازای هر فاز درمانی یک‌بار قابل گزارش و اخذ می‌باشد) ۱۵ ۱۵ ۰ ۰
۳۳ ۷۰۵۴۵۲ # طراحی مجدد درمان به روش IMRT برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی دارند، برای اندام‌های دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد صرفاً یک‌بار قابل گزارش و اخذ می‌باشد) ۲۰ ۲۰ ۰ ۰
۳۴ ۸۰۹۰۳۰ # انجماد جنین و تخمک به ازای اولین نی ۱۵ ۷ ۸ ۰
۳۵ ۸۰۹۰۳۵ #+ به ازای هر نی اضافه ۵ ۱ ۴ ۰
۳۶ ۸۰۹۰۶۰ # کشت تخمک یا جنین تا (۷۲) ساعت ۹ ۴ ۵ ۰
۳۷ ۸۰۹۰۶۳ # کشت تخمک یا جنین بیش از (۷۲) ساعت ۱۰ ۴ ۶ ۰
۳۸ ۸۰۹۰۸۵ # ذخیره‌سازی جنین به ازای هر نی به ازای هر شش ماه ۴ ۰,۵ ۳,۵ ۰
۳۹ ۸۰۹۰۹۰ # ذخیره‌سازی اسپرم به ازای هر شش ماه ۴ ۰,۵ ۳,۵ ۰
۴۰ ۸۰۹۰۹۵ # ذخیره‌سازی بافت تولیدمثلی (بیضه و تخمدان) به ازای هر شش ماه ۴ ۰,۵ ۳,۵ ۰
۴۱ ۸۰۹۱۰۰ # ذخیره‌سازی تخمک به ازای هر شش ماه ۴ ۰,۵ ۳,۵ ۰
۴۲ ۸۰۹۱۴۰ #* بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی، تا ۴ تخمک یا جنین ۱۵ ۷ ۸ ۰
۴۳ ۸۰۹۱۴۱ #+* به ازای هر تخمک یا جنین اضافه ۳,۸ ۱,۸ ۲ ۰
۴۴ ۹۰۰۶۶۰ گذاشتن استنت در عروق کرونر به هر روش یک رگ (برای استنت‌گذاری عروق محیطی به کدهای ۳۰۲۶۳۵ و ۳۰۲۶۴۰ مراجعه کنید) (برای تعبیه استنت هر رگ اضافی دیگر در همان جلسه معادل ۸۰ درصد تعرفه پایه قابل اخذ می‌باشد) ۶۲ ۴۴ ۱۸ ۰
۴۵ ۹۰۰۶۷۰ بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست، عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام‌ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال بدون تعبیه استنت (در هر رگ فقط یک‌بار قابل گزارش می‌باشد) ۶۲ ۴۱ ۲۱ ۰
۴۶ ۹۰۰۶۷۲ بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام‌ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال با تعبیه یک استنت (در هر رگ فقط یک‌بار قابل گزارش می‌باشد) ۱۲۵ ۸۳ ۴۲ ۰
۴۷ ۹۰۰۶۷۳ + بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام‌ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر از رگ اول با تعبیه استنت (در هر رگ فقط یک‌بار قابل گزارش می‌باشد) ۶۹ ۴۶ ۲۳ ۰
۴۸ ۹۰۰۶۷۵ + بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام‌ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر از رگ اول بدون تعبیه استنت (در هر رگ فقط یک‌بار قابل گزارش می‌باشد) (ملاک محاسبه این کد، ضمیمه بودن فیلم آنژیوگرافی می‌باشد) ۴۹ ۳۲ ۱۷ ۰
۴۹ ۹۰۰۸۲۰ آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب با ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهائی (در صورت انجام هم‌زمان بالون آنژیوپلاستی با استنت گذاری ۱۰۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) (در صورت انجام آنژیوگرافی عروق محیطی با عروق کرونر، ۵۰ درصد ارزش نسبی خدمات مربوطه علاوه‌بر این کد قابل محاسبه و گزارش می‌باشد) ۶۹ ۵۰ ۱۹ ۰
۵۰ ۹۰۱۷۶۸ #* بخور یا انکباب (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۱,۲ ۰,۸ ۰,۴ ۰
۵۱ ۹۰۱۷۷۰ #* حجامت ‌تر (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۲,۴ ۱,۸ ۰,۶ ۰
۵۲ ۹۰۱۷۷۵ #* حجامت خشک (توسط دستگاه بدون نیاز به فعالیت ماساژور) (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۱,۲ ۰,۸ ۰,۴ ۰
۵۳ ۹۰۱۷۸۰ #* حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۱,۵ ۱ ۰,۵ ۰
۵۴ ۹۰۱۷۸۵ #* حقنه درمانی (عمل مستقل) (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۳,۳ ۲,۲ ۱,۱ ۰
۵۵ ۹۰۱۷۹۰ #* فصد خون به هر روش توسط افراد صاحب صلاحیت بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۴ ۳ ۱ ۰
۵۶ ۹۰۱۷۹۲ #* زالو درمانی به ازای دو زالو با حداقل (۳۰) دقیقه زمان (هزینه لوازم مصرفی و زالو جداگانه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ======(در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) تعرفه و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) تعرفه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۲,۲۵ ۲ ۰,۲۵ ۰
۵۷ ۹۰۱۷۹۳ #*+ زالو درمانی به ازای هر زالوی اضافه (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) تعرفه و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) تعرفه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۱ ۰,۷۵ ۰,۲۵ ۰
۵۸ ۹۰۱۹۴۲ #* ویزیت تکاملی گسترده کودکان با استفاده از ابزارهای استاندارد تشخیص اختلال تکامل کودکان به همراه تفسیر و گزارش (بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه می‌گردد) این کد به شرط ارجاع از شبکه بهداشت و صرفاً در صورت ارائه در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد. ۹ ۹ ۰
۵۹ ۹۰۱۹۴۸ # ویزیت محدود اورژانس برای بیماران سطح (۳) و (۴) تریاژ (در بیمارستان‌های تک تخصصی با توجه به سطح‌بندی بیماران در صورت ویزیت توسط پزشکان متخصص مربوط این کد قابل گزارش است) (ویزیت سایر گروه‌های تخصصی برابر ویزیت سرپایی قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه می‌گردد) ۴ ۴ ۰
۶۰ ۹۰۱۹۴۹ # ویزیت جامع بیمار در بخش اورژانس برای بیماران سطح (۱) و (۲) تریاژ (ویزیت بیماران سطح (۵) تریاژ در اورژانس برابر ویزیت سرپایی است) (در بیمارستان‌های تک تخصصی با توجه به سطح‌بندی بیماران در صورت ویزیت توسط پزشکان متخصص مربوطه این کد قابل گزارش است) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه می‌گردد). ۶ ۶ ۰
۶۱ ۹۰۴۰۱۰ # اتاق تمیز (دارای هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC)، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. ۴,۱ ۱,۸ ۲,۳ ۰
۶۲ ۹۰۴۰۱۵ # ایزولاتور، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. ۳,۱ ۱,۷ ۱,۴ ۰
۶۳ ۹۰۴۰۲۰ # هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. ۲,۷ ۱,۶ ۱,۱ ۰
۶۴ ۹۰۴۰۲۵ # اتاق تمیز (دارای هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC)، سیستم بسته. ۳,۲ ۱,۵ ۱,۷ ۰
۶۵ ۹۰۴۰۳۰ # ایزولاتور، سیستم بسته. ۲،۴ ۱,۴ ۱ ۰
۶۶ ۹۰۴۰۳۵ # هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC، سیستم بسته. ۱,۸ ۱,۳ ۰,۵ ۰
۶۷ ۹۰۴۰۳۶ #+ ارزش نسبی تجهیزات مصرفی.===== این کد صرفاً برای کدهای ۹۰۴۰۱۰ الی ۹۰۴۰۳۵ و با ضریب ریالی جزء فنی با علامت (#) بخش دولتی قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. ۳,۳ ۰ ۳,۳ ۰
۶۸ ۹۰۴۰۴۰ # اتاق تمیز (دارای هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC)، روش غیربسته. ۲,۹ ۱,۲ ۱,۷ ۰
۶۹ ۹۰۴۰۴۵ # ایزولاتور، روش غیر بسته. ۲,۱ ۱,۱ ۱ ۰
۷۰ ۹۰۴۰۵۰ # هود یا کابینت بیولوژیک ایمن: BSC، روش غیر بسته. ۱,۵ ۱ ۰,۵ ۰
۷۱ ۹۰۴۰۵۱ #+ ارزش نسبی تجهیزات مصرفی.====این کد صرفاً برای کدهای (۹۰۴۰۴۰) الی (۹۰۴۰۵۰) و با ضریب ریالی جزء فنی با علامت (#) بخش دولتی قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. ۱ ۰ ۱ ۰

۵ ـ کدهای زیر مطابق جدول زیر از فهرست خدمات کتاب ارزش نسبی حذف می‌شوند:

ردیف کد ملی ویژگی کد شرح کد کل حرفه‌ای فنی ارزش بیهوشی
۱ ۳۰۲۲۵۰ # واردکردن سوزن یا کاتتر به داخل ورید هر جای بدن و در هر گروه سنی (برای گزارش کاتتریزاسیون ورید اجوف فوقانی یا تحتانی از کد ۳۰۲۲۶۵ استفاده کنید) (هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه محاسبه می‌گردد) ۱ ۱ ۰
۲ ۹۰۱۶۴۸ #* ارزیابی جامع کاردرمانی یا شغلی جهت برنامه‌ریزی برای کاردرمانی بیمار برای یک دوره درمان ۱ ۱ ۰

۶ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۶۳/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه‌نویسی به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (697000) ریال محاسبه می‌شود.

۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (392000) ریال محاسبه می‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل چهار صد و سی و چهار هزار (434000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶)) بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتصد و نود هزار (1790000) ریال محاسبه می‌شود.

5 ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و یکصد و نوزده هزار (1119000) ریال محاسبه می‌شود.

6 ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتاد و چهار هزار (1074000) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هفتصد و سی و یک هزار (731000) ریال محاسبه می‌شود.

8 ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (326000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تبصره 1- هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (8) این جدول) معادل دوازده درصد (12%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (12) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (13) جدول فوق) معدل هشت و چهار دهم درصد (8/4%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (6%) تعرفه اقامت (هتلینگ) سایر بخش‌ها محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌ها بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کور تعیین می‌شود.

تبصره 2- به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آئین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوطه اداره نمایند.

2- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال 1402، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده).

ب ـ معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)

3- دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

4- این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال 1402 برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهوری ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۸۸/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه‌نویسی به صورت کاغذی با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره ۳ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:

تبصره ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های پزشکی این جدول، به میزان بیست درصد (20%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

پ ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

1- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت (کای پایه)، برای پزشکان و اعضای هیئت‌علمی غیرتمام‌وقت و کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه‌دار و دکترای تخصصی (PhD)، معادل دویست و یک هزار (201000) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره 1- مبلغ خودپرداخت (فرانشیز) بیمه‌شده بر اساس بند (2) این تصویب‌نامه، برای بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده)، معادل ده درصد (10%) و برای بخش‌های سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس)(فاقد پرونده)، معادل سی درصد (30%) کای پایه محاسبه و به ارقام فوق اضافه می‌شود.

تبصره 2- پرداخت به اعضای هیئت‌علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی بر اساس آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی تمام‌وقت، موضوع تصویب‌نامه شماره 56728/ت 59073 هـ مورخ 2//6/1400 تعیین می‌شود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندان‌پزشکی معادل چهارصد و سی و چهار هزار (434000) ریال محاسبه می‌شود.

4- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بند (5)) معادل دویست و نود و چهار هزار (294000) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و هفده هزار (317000) ریال محاسبه می‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندان‌پزشکی معادل سیصد و هفده هزار (317000) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندان‌پزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (326000) ریال محاسبه می‌شود.

ت ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال 1402، به شرح جدول زیر است:

تبصره ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲) تعرفه اقامت (هتلینگ)، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول مذکور) معادل چهار و دو دهم درست (4/2%) در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهار دهم درصد (8/4%) و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (6) تعرفه اقامت (هتلینگ) محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر برای ردیف‌های (۱) و (۲) جدول موضوع این بند، بر مبنای تعرفه اقامت (هتلینگ) اتاق سه تختی و بیشتر (ردیف (۳) جدول مذکور خواهد بود.

تبصره ۳ ـ داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارائه‌کننده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

ث ـ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

ج – سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما پرستار):

۱- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۴۰۲ برای پزشکان معادل یکصد و پنجاه و چهار هزار و دویست (۱۵۴۲۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین می‌شود.

2- سرانه اجرای طرح پزشک خانواده روستاییان عشایر و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰) هزار نظر، معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد (۲۳۷,۳۰۰) ریال به ازای هر نظر در ماه تعیین می‌شود.

3- سرانه ماهانه پزشک همکار در طرح نظام ارسال برای جمعیت صندوق همگانی بیمه سلامت و مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران برای پزشکان شاغل در طرح نظام ارجاع تا یکصد و دوازده هزار و پانصد (۱۱۲,۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره – در مناطق محروم سرانه مذکور مطابق با دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه (۰۲) اضافه می‌شود.

4- خودپرداخت (فرانشیز) مراجعه بیماران به پزشک خانواده حداکثر نود هزار (۹۰۰۰۰) ریال و برای خدمات تجویزی آنان مشابه سایر بیمه‌شدگان تعیین می‌شود.

چ – تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر بخش دولتی در سال ۱۴۰۲

1 تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه و بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره 1 ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲- بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۹۶ – ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد معادل نود درصد (۹۰) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۳- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌شود. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

تبصره 4- تعرفه‌های محبوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس اعتبارات قانونی مرتبط در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

2- تعرفه مراکز اجتماع درمان پندار (TC) در بخش دولتی در سال 1402 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تبصره – خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۲- خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف – سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع و خدمات بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) معادل پنج درصد (5%) و برای سایر بیمه‌شدگان، معادل ده درصد (%۱۰) و برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) معادل سی درصد (۳۰) تعیین می‌شود.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) معادل هفتاد درصد (۷۰) و در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) معادل نود درصد (۹۰) تعرفه دولتی خواهد بود.

پ – خودپرداخت (فرانشیز) مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و مددجویان سازمان بهزیستی کشور و بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر، در صورت دریافت خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) در مراکز دولتی در قالب نظام ارجاع منظر می‌باشد. نود و پنج درصد (۹۵٪) هزینه خدمات تحت پوشش بیمه‌های پایه و مابه‌التفاوت قیمت دارو تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برای موارد تحت پوشش بیمه پایه به طور کامل توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱- تا زمان راه‌اندازی نظام ارجاع الکترونیکی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور الزام به اخذ تأییدیه ارسال از پزشک خانواده جهت بستری در مراکز دولتی نخواهد بود.

تبصره ۲- خودپرداخت (فرانشیز) کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه‌شدگان روستایی عشایر و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نظر در قالب نظام ارجاع و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور، برای خدمات سرپایی در مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران، معادل پانزده درصد (۱۵%) تعرفه دولتی و سهم سازمان بیمه سلامت ایران معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) تعرفه دولتی می‌باشد. مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و تعرفه بخش مربوط بر عهده بیمار است.

تبصره ۳- خودپرداخت (فرانشیز) بیماران خاص و صعب‌العلاج برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه‌شدگان روستایی عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر در قالب نظام ارجاع و مددجویان سازمان بهزیستی کشور، برای دارو و خدمات سرپایی مرتبط با بسته بیماری‌های مذکوره رایگان خواهد بود و صددرصد (۱۰۰%) هزینه مربوط بر اساس تعرفه دولتی توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

ت – به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اجازه داده می‌شود بر اساس منابع مالی مصوب برای افراد بالای (۶۵) سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی‌مدت در بخش‌های مراقبت ویژه بیماران فوتی بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نمایند.

ت – سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران برای معاینه (ویزیت) سرپایی معادل سی درصد (3۰%) تعرفه دولتی و برای داروی تجویزی توسط پزشک خانواده، معادل ده درصد (%10) تعیین می‌شود.

سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای معاینه (ویزیت) سرپایی سطح تو در مسیر نظام ارجاع معادل ده درصد (۱۰%) تعرفه همان بخش تعیین می‌گردد و نود درصد (۹۰%) باقیمانده بر اساس تعرفه همان بخش توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت می‌شود.

تبصره – در صورت ارائه پسخوراند معادل تعرفه یک معاینه (ویزیت) دولتی در بخش دولتی و نصف تعرفه معاینه (ویزیت) دولتی در سایر بخش‌ها، از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

ج ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای معاینه ویزیت سرپایی در طرح پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه دولتی و برای دارو و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) تجویزی معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود.

سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای سطح دو برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، در خارج از مسیر ارجاع، برای معاینه (ویزیت) سرپایی، دارو و سایر خدمات به میزان صددرصد (۱۰۰%) می‌باشد.

خودپرداخت (فرانشیز) بسته خدمات سلامت دهان و دندان برای بیمه‌شدگان مذکور در گروه‌های هدف (کودکان زیر (۱۴) سال و مادران باردار و شیرده رایگان و برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه معادل سی درصد (%۳۰) و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد.

تبصره ـ به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود صرفاً برای خدمات دندانپزشکی که در مراکز جامع خدمات سلامت انجام می‌شوند، نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نماید.

3 – حق سرانه بیمه خدمات درمانی بیمه‌شدگانی که مشمول پرداخت حق بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد نمی‌باشند، مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و شش هزار (1196000) ریال به ازای هر نظر در ماه تعیین می‌شود.

4- حق سرانه در سال ۱۴۰۲ برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و هشت هزار (2197000) ریال به ازای هر نظر در ماه تعیین می‌شود.

۵ – تعرفه ارائه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان و نوزادان بیمار سطح دوم به ازای هر (۱۰۰) سیسی شیر مبلغ هشتصد و چهل و شش هزار (846000) ریال تعیین می‌شود. نود درصد (۹۰%) تعرفه این خدمت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشد.

۶- به بیمارستان‌های درجه یک بخش دولتی کشور در مناطق محروم و غیر محروم اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای بهداشتی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه‌های بخش خصوصی اداره نمایند.

۷- در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی حمایت – مصوب ۱۴۰۰ – ۰ سازمان‌های بیمه‌گر پایه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به نشان‌دار نمودن مادران باردار جهت ارائه و پوشش خدمات دوران بارداری مبتنی پر برنامه‌های ابلاغی سلامت مادران اقدام و گزارش ماهانه اقدامات انجام‌شده را به وزارت یادشده ارسال نمایند.

8- دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه صرفاً مشمول مراکز وابسته به دانشگاه‌ها دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

9- این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور – محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۴۱۶/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد:

۱ ـ نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.

ب ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

۱ ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه)، کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌‌نمایند (پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت می‌‌پذیرد) و بازنشسته، مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ بیمه‌شده شاغل دو درصد (۲%)، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران یک و هفت دهم درصد (1/7%)

۲ ـ ۱ ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%)

۳ ـ ۱ ـ مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه در ردیف‌های مربوط به هر سازمان.

تبصره ـ حق بیمه درمان سهم بیمه‌شده خانوارهای بازنشسته، مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، مستقیماً توسط صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس ضوابط از حقوق بیمه‌شده کسر و به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

۲ ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌‌نمایند (پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت نمی‌‌پذیرد)، سهم بیمه‌شده دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و سهم دستگاه اجرایی پنج درصد (۵%) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

۳ ـ حق بیمه درمان خانوارهای بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش سایر صندوق‌‌های بازنشستگی، سهم بیمه‌شده، یک و هفت دهم درصد (1/7%) و سهم دستگاه اجرایی پنج و سه دهم درصد (5/3%) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

۴ ـ در صورت اشتغال به کار یا بازنشستگی زوجین، هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه‌گر پایه خواهند بود. از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه، حق بیمه کسر شده زوجین در سنوات قبل، قابل استرداد نخواهد بود.

۵ ـ کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

۶ ـ حق بیمه افراد تبعی درجه دو (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

۷ ـ حق بیمه افراد تبعی درجه سه (۳) صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دو نهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب تعیین می‌شود.

۸ ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۹ ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه دو (۲) سازمان بیمه سلامت ایران و تبعی درجه سه (۳) سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

۱۰ ـ فرزندان کارکنان دولت تبعی درجه دو (۲) مبتلا به بیماری خاص و نادر، تا زمان اشتغال یا ازدواج، در قالب تبعی درجه یک (۱) تحت پوشش بیمه قرار می‌‌گیرند.

۱۱ ـ حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه (سربازان) و عائله درجه یک (۱) ایشان مطابق با سرانه مصوب به ازای هر نفر در ماه تعیین، که یک پنجم آن توسط فرد مشمول و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود.

پ ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر:

حق بیمه این گروه، معادل هفت‌درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین می‌شود که صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ـ پوشش بیمه ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر که بر اساس آخرین تقسیمات مصوب وزارت کشور طی سنوات مختلف به بالاتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده‌‌اند، در قالب صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌‌گیرد.

ت ـ حق بیمه مشمولان بیمه ایرانیان:

۱ ـ حق بیمه این گروه‌‌ که مشمول افراد فاقد پوشش بیمه ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر می‌باشد، معادل سرانه مصوب بیمه خدمات درمانی در ماه تعیین می‌شود، سهم بیمه‌شدگان از میزان حق بیمه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت ۵۶۲۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹، برای دهک‌‌های یک تا سه رایگان، دهک چهار، ده‌درصد (۱۰%)، دهک پنج، بیست‌درصد (%۲۰) دهک شش، سی‌درصد (۳۰%)، دهک هفت، چهل‌درصد (۴۰%)، دهک هشت، شصت‌درصد (۶۰%)، دهک نه، هشتاد‌ درصد (۸۰%) و دهک ده، صد‌ درصد (۱۰۰%) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مابه‌التفاوت تا صد‍‌درصد (۱۰۰%) حق بیمه، از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ۲ ـ صد درصد (۱۰۰%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای کلیه بیماران خاص و نادر تحت پوشش صندوق‌ بیمه‌ ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد. فهرست این بیماری‌‌ها توسط شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.

۲ ـ پوشش بیمه مادران باردار، مادران شیرده تا دو سال پس از زایمان با یا بدون کودکان زیر پنج سال، بر اساس ماده (۷) ضوابط پوشش بیمه‌‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۹۱۳۵۲/ت ۵۹۹۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و در صورت درخواست متقاضی، بر اساس ارزیابی وسع، بدون رعایت شرط خانوار امکان‌‌پذیر خواهد بود.

تبصره ـ منظور از ارزیابی وسع، بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه خدمات درمانی است.

۳ ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است زمینه پرداخت حق بیمه به صورت دوره‌ای به درخواست بیمه‌‌شدگان را فراهم نماید.

ث ـ حق بیمه خانوارهای سایر اقشار:

۱ ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بیمه‌شدگان حرفه‌‌ها و مشاغل آزاد و سایر موارد، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت‌درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند، حق بیمه هر فرد، معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین می‌شود.

۲ ـ حق بیمه اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) معادل هفت‌درصد (۷%) حداقل حقوق قانون کار تعیین می‌شود که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌گردد.

۳ ـ حق بیمه سایر گروه‌‌ها ازجمله زندانیان و مجهول‌الهویه‌ها که اعتبارات آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد، بر اساس سرانه مصوب تعیین می‌گردد که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران لحاظ می‌شود.

۴ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. حق بیمه افراد خارجی مقیم مشمول آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۴۵۵۹۱/ت ۵۷۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ مورد تأیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از محل منابع عمومی دولتی تأمین و در قالب بودجه سنواتی به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص می‌یابد.

۲ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه‌نویسی به صورت کاغذی با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (697000) ریال محاسبه می‌شود.

۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (392000) ریال محاسبه می‌شود.

3 ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل چهار صد و سی و چهار هزار (434000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶)) بر مبنای کای واحد و معادل دو میلیون و یکصد و شش هزار (2106000) ریال محاسبه می‌شود.

5 ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و سیصد و شانزده هزار (1316000) ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار (۰۰۰ ر ۲۶۳ ر ۱) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هشتصد و شصت هزار (860000) ریال محاسبه می‌شود.

8 ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (326000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر است:

تبصره ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (8) این جدول) معادل دوازده درصد (12%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (12) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی،کودکان نوزادان و ریه در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهاردهم درصد (8/4%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (%۱۶) تعرفه اقامت (هتلینگ سایر بخش‌ها محاسبه می‌گردد فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت – تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱- تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه و بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره ۱- سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲- بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب. مبارزه با مواد مخدر سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۳- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

2- تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تبصره ۱- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره ۲- تعرفه‌های درمان اعتیاد این تصویب‌نامه معادل تعرفه مصوب بخش،دولتی از محل هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس اعتبارات قانونی مرتبط در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش می‌باشد.

ث – تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌شود.

2- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در کل کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده).

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده).

3- کلیه تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۲ کل کشور است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل‌شده اقدام نماید:

الف – رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

ب – رییس سازمان نظام پزشکی استان

پ – نماینده استاندار.

ت – نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان.

ث – نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴- دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۵- این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور – محمد مخبر

آیین‌نامه‌ تعیین حق بیمه پایه و حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۸۳۱۵/ت ۶۰۷۰۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

 وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۳ به پیشنهاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و به استناد ماده (۲) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، آیین‌نامه تعیین حق بیمه پایه و حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه‌ تعیین حق بیمه پایه و حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

۲ ـ صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

۳ ـ واحد مسکونی: هر واحد ساختمانی با کاربری مسکونی که دارای انشعاب قانونی برق برای مصارف خانگی می‌باشد.

۴ ـ بیمه‌ پایه: پوشش بیمه‌ای پایه برای مخاطراتی که صندوق به موجب مقررات مربوط، متعهد به ارائه آن به بیمه‌گذار می‌باشد.

۵ ـ حق بیمه: وجوهی که به موجب ماده (۴) قانون، بابت پوشش بیمه‌ پایه صندوق، توسط بیمه‌گذاران و دولت پرداخت می‌شود.

ماده ۲ ـ مبنای تعیین حق بیمه ‎ پایه و نرخ آن، درجه‌بندی مناطق مشمول هریک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون و ضرایب تعیین‌شده در سطح استان‌های کشور، مطابق با جدول پیوست آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره‌ (۱) ماده (۱) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۸۲۲/ت ۵۹۷۲۵ ﻫـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ می‌باشد.

ماده ۳ ـ نرخ بیمه ‎ پایه‌ صندوق در هر یک از استان‌های کشور با رعایت مقدار ضرایب خطر موضوع آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱) قانون، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ماده 4- حق بیمه پایه واحدهای مسکونی مناطق شهری در استان‌های مختلف با رعایت حداکثر حق بیمه (موضوع ماده (2) قانون) و متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کور، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

تبصره ـ حق بیمه پایه واحدهای مسکونی مناطق روستایی در استان‌های مختلف، حداکثر هشتاد درصد (80%) حق بیمه پایه واحدهای مسکونی مناطق شهری آن استان در نظر گرفته می‌شود.

ماده 5- سقف تعهد صندوق با در نظر گرفتن درجه خطرپذیری و حداکثر حق بیمه پایه، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

تبصره 1- سقف تعهد صندوق در مناطق روستایی وفق تبصره ماده (4) این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

تبصره 2- خسارت پرداختی به هر واحد مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی، متناسب با میزان آسیب وارده تا سطح حداکثر تعهد صندوق خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۱۱۴۴۵/ت ۶۱۱۲۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ حساب: حساب کاهش آسیب‌‌های اجتماعی، موضوع قانون.

۳ ـ وزارت: وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور).

۴ ـ شورا: شورای اجتماعی کشور.

۵ ـ منابع: منابع دولتی و غیردولتی (اعم از اعتبارات، هدایا، کمک‌‌ها، مشارکت‌‌ها و خیرین).

۶ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۷ ـ برنامه‌‌ها: برنامه‌‌های مصوب شورا.

ماده ۲ ـ به منظور استفاده بهینه، جلب و تجهیز و مدیریت هدفمند منابع در راستای پیشگیری و مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی، حساب در خزانه‌‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد.

تبصره ۱ ـ منابع واریزشده به حساب، قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

تبصره ۲ ـ مانده منابع مرتبط با پیشگیری و مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی سال ۱۴۰۱ با رعایت مفاد قانون و این آیین‌‌نامه قابل مصرف است.

تبصره ۳ ـ در صورت عدم هزینه‌‌کرد منابع توسط دستگاه‌‌های اجرایی و گروه‌‌های مردمی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مانده منابع در پایان سال مالی به حساب منتقل می‌شود تا پس از بررسی و آسیب‌‌شناسی برنامه توسط وزارت، مجدداً در اختیار همان دستگاه اجرایی یا با تصویب شورا در اختیار سایر دستگاه‌‌های اجرایی قرار گیرد.

ماده ۳ ـ در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهداکننده، موارد مصرف وجوه اهدایی خود را مشخص نمایند، با تصویب برنامه، وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیین‌‌شده مصرف خواهد گردید. در غیر این صورت با صلاحدید وزیر کشور، صرف اجرای برنامه‌‌های اولویت‌‌دار مصوب شورا خواهد گردید.

ماده ۴ ـ وجوه حساب، برای اجرا و حمایت از برنامه‌‌های گروه‌‌های مردمی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌‌های اجرایی، صرف برنامه‌‌های سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری و مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، مناطق حاد و سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست و کودکان کار خیابان می‌گردد.

ماده ۵ ـ وزارت می‌تواند منابع غیردولتی حساب را در بانک‌‌های توسعه‌‌ای، تخصصی، قرض‌‌الحسنه و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری نموده و صرف تحقق مفاد ماده (۴) این آیین‌‌نامه نماید. نرخ سود سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌های عامل و نهادهای مالی بر اساس توافق با بانک‌‌های مذکور تعیین خواهد شد.

ماده ۶ ـ وزارت می‌تواند منابع این حساب را در قالب تسهیلات برای اجرای برنامه‌‌های مصوب شورا در حمایت از گروه‌‌های مردمی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که در راستای تحقق مفاد ماده (۴) این آیین‌‌نامه اقدام می‌‌نمایند، پرداخت نماید. نرخ تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید، تعیین می‌گردد.

ماده ۷ ـ وزارت موظف است برنامه دستگاه‌‌های اجرایی را با بازه سه‌ساله تا پایان اردیبهشت‌ماه دریافت و پس از بررسی و تصویب در شورا، به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ نماید.

ماده ۸ ـ وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد تصویب و اجرای برنامه‌‌ها را در بازه سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آیین‌‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌‌های مشترک با کشورهای خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۶۵۵۷/ت ۶۰۶۸۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۰

وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آیین‌‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌‌های مشترک با کشورهای خارجی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۰۵۴/ت ۸۴ هـ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ الحاق می‌شود:

۷ ـ ارسال پیش‌نویس اسنادی که قرار است در کمیسیون مشترک امضا شود، یک ماه پیش از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک یا به محض آماده شدن متن پیش‌‌نویس برای بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی).

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت ۶۱۰۹۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۸۳۱۷/ت ۶۱۰۹۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۵۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت ۶۱۰۹۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، بعد از عبارت “قرار می‌‌گیرد تا” عبارت “به صورت نقدی و یا” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح و تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره ۹۳۱۹/ت ۶۱۱۴۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۶

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۶۴۴۹۱/ت ۵۹۶۳۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۱۲۸۲/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ و اصلاحات زیر به عنوان آیین‌‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنفیذ می‌شود:

۱ ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ ـ صورتحساب مشترکان تا سقف الگوی مصرف (موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ‌) خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه می‌شود.

۲ ـ در بند (ب) ماده (۴) اصلاحی، عبارت “(پنج درصد (۵%) قیمت غیریارانه‌‌ای)” به عبارت “(سه درصد (۳%) قیمت غیریارانه‌ای)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت ۶۰۸۳۸ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/02/05

 

شماره 60838/6383 – ۱۴۰۲/۱/۲۰

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به این‌که مطابق پیشنهاد شماره 1401/54139/20/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ وزارت نیرو، رقم مربوط به طرح احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، “(2/263/559)” بوده ولی در فرایند تنظیم متن نهایی جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت ۶۰۸۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، به اشتباه، رقم مربوط به طرح مذکور، به صورت “(3/642/831) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/21 لغايت 1403/01/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره…
keyboard_arrow_up