مصوبات هیأت دولت دهه اول بهمن 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/11/01 لغايت 1400/11/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آييننامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خریداری‌شده از شرکتهاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده (۱۱) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده
آييننامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هیأت‌مدیره، هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب‌سهم دولت در شرکتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) بند (ي) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان عضو هیأت‌مدیره در شرکتها معرفي مي‌شوند موضوع جزء (۵) بند (ي) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون يادشده
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد

 

آيين‌نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خریداری‌شده از شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده (۱۱) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۲ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ـ مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی.

۴ـ مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند.

۵ ـ گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته‌ است.

۶ ـ متولیان ذی‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند.

۷ـ صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق نمونه‌ تهیه‌شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد.

۸ ـ الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲ـ شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است:

الف ـ شرایط مورد نیاز:

۱ـ خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد.

۲ـ از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد.

تبصره ـ بلیط هواپیما مشمول این بند نمی‌باشد.

۳ـ مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد).

ب ـ اسناد و مدارک مورد نیاز:

۱ـ صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد).

۲ـ تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (۱) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.

۳ـ اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد).

ماده ۳ـ سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (۱) و (۲) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید.

ماده ۴ـ چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذی‌ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نـصاب مذکور هماهنـگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک‌بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد.

ماده ۵ ـ در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (۲) این آیین‌نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی‌ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مؤدیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون درج نمایند.

ماده ۶ ـ سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری‌شده طبق الگوی (فرم) شماره (۱) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تأییدشده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت.

ماده ۷ـ سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید.

ماده ۸ ـ به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیش‌بینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند.

ماده ۹ـ مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:

۱ـ مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی.

۲ـ صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (۱۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ مورد تشویق واقع شده است.

۳ـ اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه.

۴ـ عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه‌شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب.

۵ ـ عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی.

۶ ـ کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذی‌صلاح قانونی.

۷ـ عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود.

ماده ۱۰ـ تا زمان راه‌اندازی سامانه مؤدیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/2547283dcd474953acb5a6615d30b301.PDF

 

آيين‌نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هیأت‌مدیره، هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) بند (ي) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان عضو هیأت‌مدیره در شرکت‌ها معرفي مي‌شوند موضوع جزء (۵) بند (ي) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون يادشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

شماره ۱۳۳۴۸۲/ت ۵۸۷۹۴هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به پیشنهاد شماره ۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱

سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۵) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان عضو هیأت‌مدیره در شرکتها معرفی می‌شوند موضوع جزء (۵) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون یادشده

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ـ شرکت تابع شرکت دولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به شرکت‌های دولتی باشد و یا تحت مدیریت دولت باشد.

۳ـ شرکت تابع و ذی‌ربط نهاد عمومی غیردولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن به نحوی از انحاء متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی باشد و یا تحت مدیریت نهاد عمومی غیردولتی باشد.

۴ـ سابقه خدمت: آن مدت از خدمت دولتی یا غیردولتی فرد که در حالت اشتغال حداقل در مشاغل کارشناسی و هم‌تراز آن انجام شده و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید.

۵ ـ تجربه مدیریتی: آن قسمت از خدمات دولتی یا غیردولتی فرد که در یکی از سمت‌های مدیریت حرفه-ای تعریف‌شده در ماده (۱) مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری و هم‌تراز آن‌ها طی شده باشد.

۶ ـ شایستگی‌های عمومی مدیران: شایستگی‌های موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵

مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری.

۷ـ شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی: شورای موضوع مصوبه شماره 206/93/11852 مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری.

ماده ۲ـ در اجرای جزء (۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون، مشمولین این آیین‌نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابع آن‌ها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

ماده ۳ـ شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه در سه سطح (الف)، (ب) و (ج) مطابق مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ و ۱۳۹۵/۲/۱۳ شورای حقوق و دستمزد بر اساس گروه تأییدشده توسط سازمان اداری استخدامی کشور به شرح زیر سطح‌بندی می‌شوند:

۱ـ شرکت (الف): شامل شرکت‌های گروه الف (۱) و الف (۲).

۲ـ شرکت (ب): شامل شرکت‌های گروه ب (۱) و ب (۲).

۳ـ شرکت (ج): شامل شرکت‌های گروه ج (۱) و ج (۲) و د.

تبصره ۱ـ شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه که گروه آن‌ها تعیین شده است بر اساس گروه مورد عمل با سطوح موضوع این ماده تطبیق داده می‌شوند. تغییر سطح، گروه و یا تعیین سطح و گروه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها که تاکنون انجام نشده است با تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط (وزیر/ رؤسای سازمان‌های مستقل) پیشنهاد و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

 تبصره ۲ـ گروه‌بندی شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی توسط کارگروهی که در سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل خواهد شد، انجام می‌شود.

ماده ۴ـ شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی و حقوق.

تبصره ۱ـ در موارد خاص همانندی و هم‌گروهی رشته‌های تحصیلی با گروه‌های یادشده و یا افزودن رشته‌های تحصیلی جدید حسب مورد توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) تشخیص داده می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت داشتن مدارک تحصیلی بالاتر (ارشد و دکترا) به ازای هر مقطع یک سال از سابقه خدمت منظور شده (مورد نیاز) فرد کاهش می‌یابد.

۳ـ دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین‌نامه با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط.

۴ـ عدم عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیردولتی (مطابق تبصره (۲) ماده (۲۴۱) اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ).

۵ ـ گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط.

۶ ـ نداشتن تعارض منافع در حوزه مأموریت پست مورد تصدی موضوع این آیین‌نامه.

۷ـ دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط مطابق جدول زیر:

 

مصوبات هیأت دولت دهه اول بهمن 1400-min (1)

 

تبصره 1 – برای انتخاب و انتصاب در پست مدیرعاملی شرکت‌های (الف 1) و (الف 2) باید حداقل سه سال از تجربه مدیریتی فرد در یکی از پست‌های عضو هیأت‌مدیره، مدیرعامل، معاون شرکت، معاون وزیر یا سایر پست‌های هم‌تراز باشد.

تبصره 2 – در انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری؛ رعایت شرایط مندرج در بند (ت) ماده (21) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور الزامی می‌باشد.

تبصره 3- چنانچه در شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق اساسنامه آن‌ها شرایط علاوه بر شرایط این آیین‌نامه پیش‌بینی شده باشد، رعایت شرایط مذکور الزامی است.

تبصره 4 – برخورداری از شایستگی‌های عمومی سطح مدیریتی مرتبط (سطح مدیریت ارشد) بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای‌عالی اداری) و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای (موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/1396 سازمان و استخدامی کشور) برای تصدی کلیه پست‌های مدیریتی موضوع این آیین‌نامه الزامی است.

ماده 5- شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب به شرح زیر می‌باشد:

1- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای شرکت‌های تابع خود شرایط و شایستگی‌های تخصصی متصدیان پست‌های یادشده و سازوکار احراز آن‌ها و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط را با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها، متناسب با مأموریت‌ها، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی شرکت، به تفکیک سطوح تعیین‌شده تدوین و به تصویب شورا برسانند و نسخه نهایی جهت اطلاع به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.

2- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین‌نامه مکلفند شاخص‌های موردنظر شرکت‌های تابع خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پست‌های موضوع این آیین‌نامه و امتیاز هر شاخص را در چهارچوب ضوابطی که از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود تدوین و یک نسخه از آن را برای تأیید به سازمان یادشده ارسال نمایند.

تبصره ـ برای هر رده پستی، حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد قابل‌قبول، توسط بالاترین مقام مسئول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعیین می‌شود و انتصاب مجدد افراد در پست فعلی خود یا هم‌تراز و بالاتر به شرطی امکان‌پذیر است که حداقل امتیاز مذکور را در ارزیابی‌های دوره‌ای به دست آورند. انتصاب افراد در پست‌های رده پایین‌تر بلامانع است و انتصاب مجدد در پست‌های بالاتر مشروط به کسب حداقل امتیاز لازم برای حداقل دو سال در پست فعلی و احراز سایر شرایط امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 6- رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند.

تبصره ـ هرگونه انتصاب در پست‌های موضوع این آیین‌نامه، از تاری ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.

ماده 7- شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه مکلفند پس از انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی مزبور مشخصات مدیران یادشده را در سامانه کارمند ایران (پاکنا) و سامانه حقوق و مزایا مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور و سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج نمایند.

ماده 8- رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این آیین‌نامه برای افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه به عنوان عضو هیأت‌مدیره معرفی می‌شوند نیز الزامی است.

ماده 9- اجرای این آیین‌نامه در خصوص سایر شرکت‌ها، نهادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان قاب اجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

شماره ۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ مرکز مدیریت حوزههای علمیه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و به استناد جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۲ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ـ مراجع ذی‌صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.

۴ـ مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ماده ۲ـ ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌وپرورش و حوزه عملیه قم و همچنین ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ۱ـ فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی‌صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده ۳ـ مراجع ذی‌صلاح مکلفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

شماره ۱۳۴۴۱۹/ت ۵۹۴۸۳هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد شماره 42752/125659 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۳۸۸/ت ۵۷۶۰۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ـ وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، نسبت به صدور موافقت‌نامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) تا شصت درصد (۶۰%) اقدام نماید.

۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) به آیین‌نامه مذکور الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ وزارت نیرو موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400

شماره ۱۳۳۴۶۹/ت ۵۹۴۳۶هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۸ به پیشنهادهای نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۵۴۰/ت ۵۷۰۶۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ صدر اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸)، ۱۳۹۷/۲/۱۶، ۱۴۰۰/۶/۲۸ و ۱۴۰۰/۹/۲۸ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ ، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را به شرح زیر تصویب کرد:

۲ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ـ ترکیب هیأت‌مدیره صندوق به شرح زیر است:

الف ـ سرپرست نهاد ریاست جمهوری.

ب ـ معاون مربوط معاون اول رئیس‌جمهور.

پ ـ یکی از معاونان سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ت ـ دو نفر به عنوان عضو موظف به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری در چهارچوب این اساسنامه و با تصویب هیأت امنا و برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/29020 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up