مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/10/01 لغايت 1398/10/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات شناسه (کد) دستوری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان          

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات شناسه (کد) دستوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21780-02/10/1398

شماره ۱۲۳۷۳۸/ت۵۷۲۲۱هـ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات شناسه (کد) دستوری، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

مراحل تخلف مبالغ جریمه
تخلف برای بار اول تا پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
تکرار تخلف برای بار دوم از پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
تکرار تخلف برای بار سوم و بیشتر از یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21780-02/10/1398

شماره ۱۲۳۲۴۱/ت۵۷۲۷۰هـ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان، تا سقف پنجاه درصد (%۵۰) مبلغ حق امتیازی است که برای آن استان تعیین شده است.

۲ـ وقوع هر تخلف در هر سال قراردادی و در هر استان، تخلفی مستقل محسوب می‌شود.

۳ـ میزان جریمه تکرار هر تخلف در هر سال قراردادی در همان استان، دو برابر میزان جریمه اعمال‌شده در مرتبه قبلی خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21780-02/10/1398

شماره ۱۲۳۲۶۶/ت۵۵۷۸۶هـ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۱۷ به پیشنهاد وزارت دادگستری ( با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) و به استناد بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

۲ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

۳ـ مشمولین: تمامی محکومان به حبس و متهمان تحت قرار و مشمولین کانون‌های اصلاح و تربیت با رعایت اولویت.

۴ـ خانواده مشمولین: افراد تحت تکفل مشمولین نیازمند.

۵ ـ واحد کیفری: واحدی که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که به صورت زندان بسته، نیمه‌باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.

۷ ـ کمیته: کمیته امداد امام خمینی(ره).

۸ ـ مراکز خدمات اجتماعی: مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج مشمولین موضوع آیین‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ رئیس قوه قضاییه.

۹ ـ خدمات جامع و همگانی سلامت: مراقبت‌ها و خدمات جامع و یکپارچه سلامت مشتمل بر پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های جسمی و روانی که بدون توجه به سن، جنس، نژاد، ملیت، قومیت، معلولیت، دین و مذهب در دسترس مشمولین قرار داده می‌شود.

ماده ۲ـ به منظور ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، سازمان مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود واحدهای کیفری و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها نسبت به اجرای طرح تفکیک متهمین از محکومان و طبقه‌بندی مشمولین از حیث سابقه و جرایم ارتکابی در شهرهای بالای (۲۰) هزار نفر جمعیت و مطابق با آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ رئیس قوه قضاییه و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۹۲/ت۳۵۲۴۱هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ اقدام نماید.

ماده ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زندان را به عنوان یک منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار داده و اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ راه‌اندازی مرکز خدمات جامع سلامت همراه با پایگاه سلامت ضمیمه یا غیرضمیمه.

۲ـ ارائه خدمات آموزشی و توانمندسازی به گروه‌های هدف زندانی برابر با برنامه‌های سلامت کشور متناسب با شرایط زندان.

۳ ـ ارائه مراقبت‌های سلامت برابر بسته‌های خدمات ادغام یافته در نظام شبکه متناسب با شرایط زندانیان.

تبصره ـ سازمان می‌تواند نسبت به راه‌اندازی و استقرار مراکز درمان بستری در قالب بخشنامه شماره 400/9730/د مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زندان‌های موردنیاز برای درمان مشمولین زندانی با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی هر منطقه، اقدام نماید. ایجاد، راه-اندازی و تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی مراکز یادشده به عهده سازمان می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تأمین نیروی انسانی درمانی و برگزاری دوره‌های آموزش‌های مهارتی و صدور مجوزهای لازم در حد امکانات و مقدورات همکاری و تسهیلات لازم را ارائه می‌نماید.

ماده ۴ـ سازمان بیمه سلامت ایران موظف است نسبت به ارائه خدمات بیمه سلامت همگانی رایگان به زندانیان و خانواده آنها در قالب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۵ ـ مهلت موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۹، برای مشمولین واجد شرایط مقرری بیمه بیکاری، از تاریخ آزادی از واحد کیفری محاسبه می‌شود و مشمولینی که به علت نگهداری در واحد کیفری بیکار می‌شوند پس از آزادی با معرفی مرجع ذی‌ربط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول مزایای ماده مذکور می‌گردند.

ماده ۶ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، خدمات زیر را برای آموزش مشمولین واجد شرایط به هر یک از واحدهای کیفری ارائه می‌نماید:

۱ـ برگزاری کلاس‌های آموزش فنی حرفه‌ای، تأمین مربی و اعطای گواهینامه مهارت در چهارچوب استانداردها و ضوابط مربوط.

۲ـ کمک در تأمین تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی موردنیاز مربوط.

۳ـ اعطای گواهی‌نامه مهارت به مشمولینی که دارای تخصص لازم در یکی از رشته‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بوده و نیاز به طی کردن دوره مربوط ندارند، با معرفی سازمان و پس از برگزاری آزمون و قبولی در آن حسب ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

تبصره ۱ـ مشمولین شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبت‌نام، حق مشاوره، حق آزمون، حق آزمون مجدد، صدور گواهینامه مهارت و آزمون‌های ادواری معاف می‏باشند.

تبصره ۲ـ سازمان مجاز است کمبود امکانات و ملزومات آموزشی فنی و حرفه‌ای مشمولین واجد شرایط را از طریق درآمدهای واحدهای تولیدی و خدماتی انجمن حمایت از زندانیان و کمک‌های خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله بنیاد تعاون زندانیان کشور تأمین نماید.

تبصره ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اعتبارات موردنیاز موارد مذکور در تبصره (۱) این ماده را در سقف اعتبارات مصوب در بودجه سالانه سازمان یادشده پیش‌بینی می‌نماید.

ماده ۷ـ وزارت آموزش‌وپرورش در جهت بازسازگاری اجتماعی مشمولین و ارتقای سطح دانش و مهارت و ارائه حمایت‌های مادی و معنوی، اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱ـ ارائه مشاوره و هدایت تحصیلی در جهت افزایش سطح مهارت و توانایی مشمولین نیازمند آموزش.

۲ـ رفع موانع و تسهیل در بازگشت به ادامه تحصیل مشمولین بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه و حتی‌الامکان برگزاری امتحان نهایی در داخل واحد کیفری و صدور گواهینامه تحصیلی.

۳ـ اجرای برنامه‌های تربیتی و پرورشی برای مشمولین نیازمند آموزش و فرزندان آنها با بهره‌گیری از امکانات در اختیار.

۴ـ اجرای فعالیت‌های آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی برای مشمولین بزرگ‌سال بی‌سواد و کم‌سواد منطبق با آیین‌نامه آموزشی و شیوه‌نامه‌های سوادآموزی واحدهای کیفری در دوره‌های سوادآموزی، تحکیم سواد و انتقال.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و سایر موارد مرتبط، در تنظیم قراردادهای پیمانکاری شرط الزام استفاده از مشمولین آزادشده واجد شرایط نیازمند اشتغال و معرفی‌شده توسط سازمان را پیش‌بینی نمایند.

ماده ۹ـ کمیته، ضمن اولویت‌بخشی مشمولین و خانواده‌های آنها حسب مورد اقدامات زیر را مطابق با مقررات مربوط انجام خواهد داد:

۱ـ اعطای کمک‌هزینه تحصیلی و کمک‌های معیشتی به خانواده مشمولین.

۲ـ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای ادامه تحصیل فرزندان و دانش آموزان و دانشجویان مشمولین نیازمند.

۳ـ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی یا کاریابی.

۴ـ ارائه کمک‌های بلاعوض به خانواده‌های دارای بیماران صعب‌العلاج.

۵ ـ فراهم آوردن امکانات بهره‌گیری از بیمه پایه سلامت برای مشمولین فاقد پوشش بیمه‌ای و خانواده آنها.

۶ ـ توانمندسازی خانواده مشمول در جهت استفاده از فرصت‌های اجتماعی به ویژه شغلی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در خانواده‌ها و ارتکاب مجدد جرم توسط مشمولین آزادشده.

تبصره ۱ـ خانواده مشمولینی که مشمول سرپرست خانواده می‏باشد مشمول مقررات این ماده می‏شوند.

تبصره ۲ـ سازمان مکلف است در فرآیند شناسایی و احراز عدم بضاعت خانواده‌های مشمولین بر اساس ضوابط مورد عمل کمیته، اعلام به موقع آزادی مشمول از واحد کیفری، همکاری لازم با کمیته را به عمل آورد.

ماده ۱۰ـ سازمان بهزیستی کشور بر اساس ضوابط و مقررات مربوط اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱ـ حمایت و نگهداری از کودکان و نوجوانان، زنان و دختران بدسرپرست و بی‌سرپرست مشمولین و تسهیل در دسترسی آنان به خدمات اجتماعی.

۲ـ توانمندسازی مشمولین واجد شرایط به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط.

۳ـ اعطای تسهیلات اشتغال به مشمولین و خانواده‌های واجد شرایط معرفی‌شده از طرف سازمان.

۴ـ ارائه امکانات پیشگیری و درمان و توان‌بخشی حرفه‌ای و اجتماعی مشمولین معلول.

۵ ـ ارائه خدمات توان‌بخشی به مشمولین معلول و سالمند مشابه طرح ویزیت در منزل و توان‌بخشی مبتنی بر جامعه.

۶ ـ ارائه خدمات خاص به مشمولین و خانواده وی که دارای بیماری مزمن، حاد، صعب‌العلاج، اختلالات شدید روانی یا دارای یک یا چند فرزند معلول می‌باشند.

۷ ـ ارائه خدمات مشاوره اجتماعی به خانواده مشمولین.

۸ ـ ارائه حمایت‌های مالی، فرهنگی، اجتماعی و نگهداری موقت و دائم (شبانه‌روزی) مندرج در ماده (۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ـ مصوب۱۳۷۱ـ برای مشمولین مندرج در ماده (۲) قانون یادشده (شامل زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان، دختران و کودکان بی‌سرپرست) که پس از آزادی مأوایی نداشته و یا کودکان ایشان در حین تحمل حبس مادر بی‌سرپرست و یا بدسرپرست می‌باشند.

۹ـ شناسایی کانون‌های آسیب‌زای مشمولین و خانواده وی و انجام مداخله‌های اجتماعی.

ماده ۱۱ـ با هدف تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی و رفع موانع اشتغال مشمولین پس از آزادی، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مشمولین معرفی و تأییدشده توسط سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به استعلام پیشینه کیفری مشمولین آزادشده خارج از چهارچوب مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی نمی‌باشند. همچنین محکومیت کیفری مؤثر در مشاغل خارج از شمول قانون مذکور مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانه کسب نمی‌باشد .

ماده ۱۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات موردنیاز برای اجرای احکام مقرر در این آیین‌نامه را حسب پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در سقف بودجه مصوب پرداخت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up