تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه 97

 

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۱۱۴۴ DM13227 تحليل تاريخي نقش شيخ طوسي در عرفي شدن نفقه زوجه/ مجيد دهقان، حسنعلي علي اکبريان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸.
۳۱۱۴۵ DM13228 مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه/ سعيد خردمندي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۲۹-‎۵۸.
۳۱۱۴۶ DM13229 حقوق معلولين در فقه فريقين/ حسن ابوطالبي، محمد جعفري هرندي، سيد محمدرضا آيتي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۵۹-‎۸۵.
۳۱۱۴۷ DM13230 مفهوم شناسي واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامي و آثار مترتب بر آن/ فرزاد پارسا، سهيلا رستمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۵۶.
۳۱۱۴۸ DM13231 تفريق بين زوجين به سبب ناتواني زوج در تامين نفقه زوجه در فقه اسلامي/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۱۰۷-‎۱۳۸.
۳۱۱۴۹ DM13232 مباني و مستندات خيار غبن در فقه مذاهب اسلامي/ سيد محمد هادي مهدوي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۵۶.
۳۱۱۵۰ DM13233 قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلي استنباط احکام در اصول فقه/ مصطفي ذوالفقار طلب.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز و زمستان: ص. ۴۰-‎۵۶.
۳۱۱۵۱ DM13234 بررسي امکان وصي شدن زن از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي، مجتبي بهروزي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز و زمستان: ص. ۵۷-‎۶۶.
۳۱۱۵۲ زمان، مکان و هزينه وفاي به عهد/ احمد باقري، سميه بابايي، محسن مهديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۴۹-‎۶۶.
۳۱۱۵۳ قاعده اعراض و اثر آن بر زوال حق اختراع/ مير قاسم جعفرزاده، عباس مرادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۶۷-‎۹۱.
۳۱۱۵۴ تاثير حصول نتيجه در مطلق يا مشروط بودن قوادي/ سيد مجتبي حسين نژاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۱.
۳۱۱۵۵ تاثير قوه قاهره در قتل و جرح ناشي از ترک فعل/ هادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وند.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۱۳۳-‎۱۵۴.
۳۱۱۵۶ تعزيرات منصوص از احکام ابدي تا احکام قضايي و حکومتي/ محمد رمضاني، رحيم نوبهار، سيد محمدرضا آيتي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۱۵۵-‎۱۸۲.
۳۱۱۵۷ تاثير اکراه در ايقاع/ جعفر سلمان زاده، مصطفي عباسي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۱۸۳-‎۲۰۲.
۳۱۱۵۸ شيوه هاي الزام به اجراي عيني قرارداد/ حسين سيمايي صراف، محمد ابوعطا، فاطمه برمانزن.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۲۰۳-‎۲۳۰.
۳۱۱۵۹ جايگاه حمايت از زنان بزه ديده در جرايم عليه کرامت انساني در فرآيند عدالت کيفري/ طيبه شاهرخي، فرهاد ميرزايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۲۳۱-‎۲۵۴.
۳۱۱۶۰ مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري اخلال در فرآيند دادرسي کيفري/ عليرضا عزيزي، محمدعلي مهدوي ثابت.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۲۵۵-‎۲۷۸.
۳۱۱۶۱ چالش هاي فقهي قصاص عضو در دو قلوهاي به هم چسبيده/ مهديه غني زاده، علي تولايي، محمدرضا کيخا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۲۷۹-‎۳۰۳.
۳۱۱۶۲ طريق صحيح شرعي انتقال سرقفلي در قانون روابط موجر و مستاجر 1376/ مهديه فيض اصفهاني، حميد انصاري، علي مظهر قراملکي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۳۰۵-‎۳۲۹.
۳۱۱۶۳ آسيب شناسي سياست کيفري ايران در قبال قتل مهدورالدم/ محمود مجيدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص. ۳۱-‎۳۵۵.
۳۱۱۶۴ DM13247 حمايت از طرف ضعيف قرارداد از طريق حقوق اساسي/ عباس اسدي، محمدباقر پارساپور، حسن باديني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۹-‎۳۹.
۳۱۱۶۵ DM13248 قابليت مطالبه ضرر جمعي توسط انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد (با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه)/ سعيد بيگدلي، احمد اختياري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۳۹-‎۶۵.
۳۱۱۶۶ DM13249 تحليل معيار مدت زمان متعارف در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني/ علي رضائي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۶۵-‎۹۴.
۳۱۱۶۷ DM13250 ماهيت داوري در دعواي طلاق/ جواد سرخوش، سهيلا ديبافر.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۹۵-‎۱۱۶.
۳۱۱۶۸ DM13251 تقابل عام و خاص در دانش اصول و کاربرد آن در حقوق موضوعه/ عليرضا صالحي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۱۱۶۹ DM13252 جنبه هاي حقوقي انتساب داده پيام در ارتباطات الکترونيک/ غلام نبي فيضي چکاب، مهرافروز کلانتر هرمزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۸.
۳۱۱۷۰ DM13253 يکپارچه سازي منابع مشترک نفت و گاز در الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران/ جواد کاشاني، توحيد قلي زاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۱۱۷۱ DM13254 جمع و تفکيک بين دعاوي و مقايسه آن با تجزيه يک دعوي به چند دعوي در حقوق ايران و فرانسه/ خيرالله هرمزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۹۱-‎۲۱۷.
۳۱۱۷۸ DM13255 حق عمومي حيات در اسلام و اعلاميه هاي حقوق بشر/ عبدالله بهارلويي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال ششم، شماره ‎1 (پياپي ‎10)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۶.
۳۱۱۷۹ DM13256 ميزان توجه به اسلام به عنوان منبع قانونگذاري در قانون اساسي کشورهاي اسلامي؛ از ساختار تا هنجار/ محمد حسن پور، ايمان مختاري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال ششم، شماره ‎1 (پياپي ‎10)، پاييز و زمستان: ص. ۲۷-‎۴۲.
۳۱۱۸۰ DM13257 مباني فقهي مشارکت سياسي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليجان حيدري، محمدجواد نوروزي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال ششم، شماره ‎1 (پياپي ‎10)، پاييز و زمستان: ص. ۴۳-‎۶۲.
۳۱۱۸۱ DM13258 شوراي قضايي و نقش آن در استقلال نهاد دادرسي اساسي آفريقاي جنوبي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال ششم، شماره ‎1 (پياپي ‎10)، پاييز و زمستان: ص. ۶۳-‎۸۲.
۳۱۱۸۲ DM13259 اصول حاکم بر زکات در ماليه عمومي اسلام/ ميثم نعمتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال ششم، شماره ‎1 (پياپي ‎10)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۲.
۳۱۱۸۳ DM13260 بررسي ماهيت حقوقي مزاياي بيمه عمر با تکيه برامکان اعمال اراده در قواعد حاکم بر ارث/ رضا سکوتي نسيمي، محمدرضا رشيدي احمدآبادي.- علامه. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص. ۴۹-‎۸۲.
۳۱۱۸۴ DM13261 تبيين مفهوم مادري در رحم اجاره اي از ديدگاه فقهي و حقوق موضوعه/ ليلا کوشنده.- علامه. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص. ۸۳-‎۱۰۲.
۳۱۱۸۵ DM13262 نقش وقف در تامين اجتماعي غير مشارکتي/ محمدرضا مجتهدي، باب الله نجفي، هادي جعفري.- علامه. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۸.
۳۱۱۸۶ DM13263 اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري بر حق مالکيت اشخاص/ احمد مرتاضي، سميه خدايار حسنلوئي.- علامه. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص. ۱۲۹-‎۱۵۵.
۳۱۱۸۷ DM13264 تاثير پيامدهاي رواني شبکه اجتماعي تلگرام بر ارتکاب جرايم جوانان با رويکرد پيشگيري از جرم/ محمد عرب طاهري، علي وفاجو، عباس علياري.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۲۰۱-‎۲۱۹.
۳۱۱۸۸ DM13265 مفاهيم و بنيان هاي نظري رعايت حق سکوت و دسترسي به وکيل در فرآيند بازجويي ضابطان دادگستري/ ابراهيم رجبي تاج امير، علي خالقي، محمد جعفر حبيب زاده.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۲۲۱-‎۲۵۴.
۳۱۱۸۹ DM13266 بررسي راهکارهاي توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با رويکرد جرم شناختي/ عباس نظيفي، غلامرضا جمشيدي ها، حسين عزيزآبادي فراهاني.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۷۳-‎۱۹۴.
۳۱۱۹۰ DM13267 پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال با تاکيد بر نقش پليس ويژه اطفال/ سامان عبدالهي، رضا بيرانوند، حسين ياراحمدي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۹۵-‎۲۱۹.
۳۱۱۹۱ DM13268 مباني توجيهي وکالت تسخيري و ارزيابي عملکرد وکلاي تسخيري در دفاع از متهمان فقير در پرونده هاي مواد مخدر( مطالعه موردي شهرستان کاشان)/ مرتضي عارفي، محمد جعفر حبيب زاده، محمد فرجيها، جليل اميدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۶.
۳۱۱۹۲ DM13269 پيشگيري اجتماعي از جرايم امنيتي ــ سايبري/ حميد بهره مند، ذوالفقار داودي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۴۶.
۳۱۱۹۳ DM13270 چالش هاي حقوق کيفري در مواجهه با اوباشگري تماشاگران فوتبال/ عبدالرضا جوان جعفر، صادق صفري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۴۷-‎۶۲.
۳۱۱۹۴ DM13271 نظريه تعقيب موضوعي به عنوان معيار سنجش شدت و اهميت موضوع قابل تعقيب در ديوان کيفري بين المللي/ محمد هادي ذاکرحسين.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۸۵-‎۱۰۶.
۳۱۱۹۵ DM13272 توجيه اعمال مجازات هاي اجتماعي بر مبناي تدرج تعزير/ محمدهادي صادقي، جواد رياحي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۰۷-‎۱۲۱.
۳۱۱۹۶ DM13273 نظام مندسازي کيفرگزيني تعزيري در حقوق ايران/ مهدي صبوري پور.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۳.
۳۱۱۹۷ DM13274 کارکردشناسي تحولات پليس در زمينه پيشگيري از جرم/ علي طالع زاري، ايرج گلدوزيان، نصيبه ابراهيمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۴۵-‎۱۶۰.
۳۱۱۹۸ DM13275 مطالعه آسيب هاي مربوط به تماميت جسماني از ديدگاه آسيب اجتماعي شناسي/ رحيم نوبهار، اسماعيل انصاري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۸۵-‎۲۰۷.
۳۱۱۹۹ DM13276 کاربرد خطوط مبدا مستقيم در تحديد حدود دريايي؛ با نگاه ويژه به تحديد حدود دريايي بين ايران و کويت/ ساسان صيرفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۸۳-‎۵۰۵.
۳۱۲۰۰ DM13277 تاملي بر حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاييد مصوبات مغاير با قانون اساسي/ سيد محمد هادي راجي، محمد امين ابريشمي راد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۰۷-‎۵۲۳.
۳۱۲۰۱ DM13278 رويکرد حقوق بين الملل در خصوص تبليغات خصمانه براي جنگ (پروپاگاندا)/ ريحانه ريخته گر برنجي، عباسعلي کدخدايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۲۵-‎۵۴۵.
۳۱۲۰۲ DM13279 مبناي دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحيحي يا توزيعي؟/ حسن لطفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۴۷-‎۵۶۷.
۳۱۲۰۳ DM13280 اصل بهره برداري معقول از منابع آب در حقوق بين الملل آب و رويه مورد عمل در ايران/ منصور محمدي ديناني، يوسف مولايي، محمد ابراهيم بني حبيب.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۶۹-‎۵۸۱.
۳۱۲۰۴ DM13281 موانع جبران خسارت از افراد زيان ديده به واسطه نقض هاي فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تحولات معاصر حقوق بين الملل/ عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۸۳-‎۵۹۸.
۳۱۲۰۵ DM13282 تلاش هاي سازمان ملل متحد در زمينه توسعه با تاکيد بر اعلاميه توسعه هزاره ملل متحد (2000)/ همايون مافي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۱۷-‎۶۳۸.
۳۱۲۰۶ DM13283 رويه قضايي در حقوق عمومي معاصر/ بيژن عباسي، علي سهرابلو، احسان شهسواري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۵۹-‎۶۳۹.
۳۱۲۰۷ DM13284 اعمال صلاحيت تکميلي ديوان بين المللي کيفري در خشونت هاي داخلي در بستر بي ارادگي دولت کنيا/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۶۱-‎۶۷۶.
۳۱۲۰۸ DM13285 اعمال فراسرزميني مقررات رقابت اتحاديه اروپايي/ فرهاد باقري، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۷۵-‎۶۹۵.
۳۱۲۰۹ DM13286 جنگ سايبري و توسعه حقوق بين الملل منع توسل به زور/ محمود جلالي، مسعود رضائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۹۷-‎۷۱۳.
۳۱۲۱۰ DM13287 حذف زيان تبعي در موافقت نامه‌هاي عمليات مشترک (م.ع.م) نفتي با تاکيد بر نظام حقوقي انگلستان/ سيد نصراله ابراهيمي، رضا طجرلو، جابر هوشمند.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۳۸۳-‎۴۰۰.
۳۱۲۱۱ DM13288 ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي؛ مزايا و معايب/ حميد ابهري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۰۱-‎۴۱۲.
۳۱۲۱۲ DM13289 تحليل حقوقي ماهيت توافقنامه داوري با تاکيد بر جايگاه حقوقي داور/ نجاد علي الماسي، فريدون نهريني، رضا مسعودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۱۳-‎۴۳۳.
۳۱۲۱۳ DM13290 شرط تضمين پرداخت خسارت/ حسن باديني، شيوا ديلمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۳۵-‎۴۵۲.
۳۱۲۱۴ DM13291 ماهيت حقوقي و استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي از منظر رويه قضايي/ مهدي زارع، محسن سليمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۵۳-‎۴۷۲.
۳۱۲۱۵ DM13292 بررسي حقوقي اعمال خيار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T/ محمد علي سعيدي، متين رازقيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۷۳-‎۴۸۹.
۳۱۲۱۶ DM13293 توارث دعاوي شخصي در حقوق ايران و فرانسه/ رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۹۱-‎۵۰۹.
۳۱۲۱۷ DM13294 اخلاق حسنه و نظم عمومي چون منبع اصول و قواعد حقوقي تأملي بر چگونگي گذار از کارکرد سلبي به کارکرد ايجابي نهادهاي حقوقي/ مهدي شهابي، نگار شهيدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۱۱-‎۵۲۸.
۳۱۲۱۸ DM13295 مطالعه تطبيقي ماهيت قبض در عقد رهن/ مرتضي شهبازي نيا، ابراهيم تقي زاده، مهدي رضايي امين.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۲۹-‎۵۴۸.
۳۱۲۱۹ DM13296 اطلاعيه آمادگي و دعاوي دموراژ ناشي از آن: بررسي دکترين ها و رويه قضايي/ سيد محمد طباطبائي نژاد، مصطفي مداحي نسب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۴۹-‎۵۶۵.
۳۱۲۲۶ DM13297 بررسي مسئوليت کيفري و مدني دايه؛ با رويکردي بر قوانين کيفري ايران/ اقليمه نصيري سقرلو.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎10، زمستان: ص. ۱۳-‎۴۹.
۳۱۲۲۷ DM13298 حمايت حقوق بشري از زنان و کودکان بي سرپرست در جمهوري اسلامي ايران/ الهه جعفري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎10، زمستان: ص. ۵۱-‎۷۲.
۳۱۲۲۸ DM13299 زنان و حقوق شهروندي/ ناهيد محمد زاده.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎10، زمستان: ص. ۷۳-‎۱۰۸.
۳۱۲۲۹ DM13300 حمايت هاي کيفري از زنان در برابر خشونت/ امين اميريان فارساني، سيمين آزاديان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎10، زمستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۱۲۳۰ DM13301 جايگاه حقوق اساسي بانوان در راستاي مشارکت سياسي؛ با نگاهي به زمينه ها، موانع و راهکارهاي توسعه ي سياسي اين مسئله در قوانين جمهوري اسلامي ايران/ قدرت الله نوروزي باغکمه، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎11، بهار: ص. ۱۳-‎۵۸.
۳۱۲۳۱ DM13302 ديپلماسي رسانه اي و حقوق بشر با تاکيد بر حقوق شهروندي/ بهار اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎11، بهار: ص. ۵۹-‎۷۷.
۳۱۲۳۲ DM13303 بررسي عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎11، بهار: ص. ۷۷-‎۹۹.
۳۱۲۳۳ DM13304 ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق مطالعه موردي در شهر قزوين/ فريبا پروينيان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎11، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۴۸.
۳۱۲۳۴ DM13305 جايگاه حقوق بشر در سيره پيامبر (ص)/ محمد علي بصيري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان: ص. ۱۳-‎۳۸.
۳۱۲۳۵ DM13306 مباني اسلامي صلح پايدار در مقايسه تطبيقي با نظريات جريان اصلي در روابط بين الملل/ حسين پوراحمدي، عبدالله مرادي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان: ص. ۳۹-‎۷۴.
۳۱۲۳۶ DM13307 مطالعه تطبيقي مباني انسان شناختي حقوق خانواده/ مهدي چگني، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان: ص. ۷۵-‎۱۰۷.
۳۱۲۳۷ DM13308 الزامات اتحاديه اروپا به رعايت حقوق بين الملل بشر در خصوص مهاجران غير قانوني/ آرامش شهبازي، امير چهل اميراني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۵.
۳۱۲۳۸ DM13309 قلمرو حمايت از خريدهاي با حسن نيت در نظام حقوقي انگليس، فرانسه و آلمان/ منصور اميني، مرتضي بهادر.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳-‎۲۷.
۳۱۲۳۹ DM13310 تکوين قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله – حکم/ ميثم آرائي درونکلا، عباسعلي کدخدايي، عباس کوچ نژاد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۱۲۴۰ DM13311 بررسي خودداري از پذيرش اجراي قرارداد از سوي متعهدله در حقوق ايران و فقه اماميه با نگاهي به اصول حقوق قراردادهاي اروپا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ محمدباقر پارساپور، احسان قديمي، حميد کبيري شاه آباد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۱۲۴۱ DM13312 شروط استثنا در مسووليت قراردادي (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگليس)/ محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني، عليرضا آبين.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۱۲۴۲ DM13313 واکاوي مباني، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامي در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه/ عاصم محمدي، سيدحکمت الله عسکري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۱.
۳۱۲۴۳ DM13314 مطالعه تطبيقي مباني جرم انگاري جرائم سايبر در نظام کيفري ايران و آلمان/ علي علمداري، محمد فرجيها.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۱۲۴۴ DM13315 تبليغات مقايسه اي در فقه اسلامي، حقوق ايران، فرانسه و اتحاديه اروپا/ سيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي، علي اصغر صائمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۳۱۲۴۵ DM13316 مطالعه تطبيقي الزام به ايفاي عين تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ايران و آلمان/ علي طهماسبي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۷-‎۴۹.
۳۱۲۴۶ DM13317 ارزيابي مباني نظري ظهور حقوق فراملي/ محمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گل.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۱۲۴۷ DM13318 ضابطه نزديکترين ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثيقه (مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپايي، حقوق آمريکا و حقوق ايران)/ حسن علي پور … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۵.
۳۱۲۴۸ DM13319 مباني مسووليت مدني ناشي از فعل شيء (ساختمان و حيوان) در حقوق ايران و فرانسه بر اساس قانون مدني 201۶ فرانسه/ مهدي محمدي، مهرزاد ابدالي، پروين اکبرينه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۴.
۳۱۲۴۹ DM13320 تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعيتي که در نتيجه نقض يک قاعده آمره حقوق بين الملل عام ايجاد شده است/ جمشيد ممتاز، مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۵۳.
۳۱۲۵۰ DM13321 بحثي پيرامون منبع نظم عمومي در حقوق قراردادهاي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، انگيس و فرانسه/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۸۳.
۳۱۲۵۱ DM13322 تاثير عرف و عادت در تعيين تعهدات بايع در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب ۱۹80 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ فخرالدين اصغري آقمشهدي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۱۲۵۲ DM13323 استانداردسازي منعطف اداره دلائل در داوري تجاري بين المللي/ لعيا جنيدي، مرتضي شهبازي نيا، سارا زماني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۳۱۲۵۳ DM13324 الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسي شرکت هاي سهامي در چهارچوب اصول حاکميت شرکتي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده)/ سيدمحمدرضا حسيني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۷-‎۹۰.
۳۱۲۵۴ DM13325 دادرسي منصفانه در رسيدگي به رويه هاي ضد رقابتي در پرتو مقررات خارجي/ رضا خشنودي، مينا حسيني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۳۱۲۵۵ DM13326 نحوه محاسبه زيان وارده به اموال در خسارت مشترک دريايي بر اساس مقررات يورک آنتورپ ۲۰۱۶ با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و ايران/ ام البنين رمضان زاده، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۳۱۲۵۶ DM13327 ارزيابي مباني نظري مفهوم پردازي حقوق فراملي/ محمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گل.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۳.
۳۱۲۵۷ DM13328 تاملي بر استثنائات سنتي و نو ظهور در قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادي/ همايون مافي، علي صداقتي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۳۱۲۵۸ DM13329 حق حاکميت و تعيين سرنوشت از منظر فقه سياسي شيعه/ عباس عمادي، ابوالفضل شکوري، مسعود غفاري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۷-‎۲۳.
۳۱۲۵۹ DM13330 تاملي “ايضاحي – انتقادي – اصلاحي” در اصول و مواد قانوني مربوط به احوال شخصيه اقليت هاي ديني و مذهبي در حقوق ايران/ مصطفي دانش پژوه.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۲۵-‎۵۷.
۳۱۲۶۰ DM13331 لزوم گذار از “تعهد به وسيله” به “تعهد به نتيجه” در تفسير تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسي/ سيداحمد حبيب نزاد، سيده زهرا سعيد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۵۹-‎۸۴.
۳۱۲۶۱ DM13332 ماهيت تمليکي بيع کلي بر ذمه و دين/ علي محمد حکيميان.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۳۱۲۶۲ DM13333 مفهوم و جايگاه عنف در حقوق کيفري ايران/ محسن برهاني، مهسا دادجو.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۷.
۳۱۲۶۳ DM13334 تصرفات حقوقي منافي حق مشتري در بيع معلق/ جواد نيک نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۳.
۳۱۲۶۴ DM13335 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني سبب و مباشر در حقوق ايران و عامل مداخله گر در حقوق انگلستان/ منصور اميني، رشيد عنايت تبار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۴۹-‎۴۷۲.
۳۱۲۶۵ DM13336 بررسي امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادي حرفه اي در دعواي مسئوليت مدني/ حسن باديني، مجيد صرفي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۱۲۶۶ DM13337 تقليد طنزآميز از علامت تجاري ديگري؛ ناقض حقوق دارنده علامت يا مطابق اصل آزادي بيان؟ (مطالعه تطبيقي)/ مصطفي بختياروند، مطهره اعرابي جشوقاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۱.
۳۱۲۶۷ DM13338 مقدمه اي بر شناخت مفهوم پليس اداري در ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ محمد جلالي، ميثا کامياب.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۱۲۶۸ DM13339 مطالعه تطبيقي مفهوم و الزامات علني بودن دادرسي کيفري در حقوق ايران و موازين بين المللي/ علي حاجي پور کندرود، سيدمحمد هاشمي، اسدالله ياوري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۹.
۳۱۲۶۹ DM13340 مطالعه تطبيقي تعهدات طرفين قراردادهاي خدمات در حقوق ايران و اروپا/ محمدعلي خورسنديان، ميلاد اميــري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۲.
۳۱۲۷۰ DM13341 مطالعه تطبيقي اعمال تئوري پذيرش خطر در مسئوليت مدني ورزشکاران در حقوق انگليس، فرانسه و ايران/ حبيب الله رحيمي، هديه نصيري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۴.
۳۱۲۷۱ DM13342 نابودسازي از طريق نقض امنيت انساني/ سيدقاسم زماني، رضا شيران خراساني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۷.
۳۱۲۷۲ DM13343 مطالعه تطبيقي جايگاه حقوق اقليت ها در منشور حقوق شهروندي ايران و اعلاميه حقوق اقليت هاي سازمان ملل متحد/ حجت سليمي ترکماني، جليل حاضر وظيفه قره باغ.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۶.
۳۱۲۷۳ DM13344 بررسي تطبيقي دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئوليت مدني ناشي از حوادث هسته اي در اسناد بين المللي، حقوق ژاپن و ايران/ عليرضا شمشيري … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۱.
۳۱۲۷۴ DM13345 تحليل اقتصادي حقوق در کشاکش مدرنيته حقوقي و پست مدرنيته حقوقي/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۹.
۳۱۲۷۵ DM13346 آثار حقوقي تغيير جنسيت بر عقد نکاح در فقه اسلامي و نظام حقوقي کامن لا/ محسن صفري، سيدمهرداد امير شاهکرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۴.
۳۱۲۷۶ DM13347 اثر قوه قاهره بر دامنه مسئوليت در قانون بيمه اجباري مصوب 1395ش در مقايسه با قوانين سابق و قواعد عام با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ مهدي فلاح خاريکي، امين فلاح خاريکي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۵.
۳۱۲۷۷ DM13348 بررسي تطبيقي اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريکا/ آزاد قيطولي، مجتبي جاني پور، مهين سبحاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۰۷-‎۳۲۶.
۳۱۲۷۸ DM13349 صدور و اجراي آراي دادگاه هاي امريکا عليه اموال بانک مرکزي ايران از منظر حقوق بين الملل و حقوق امريکا/ سيامک کرم زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۲۷-‎۳۵۵.
۳۱۲۷۹ DM13350 نهاد اعتراض مستقل در آيين دادرسي مدني فرانسه/ عباس کريمي، رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۵۷-‎۳۷۷.
۳۱۲۸۰ DM13351 تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسي (رويکرد تطبيقي)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۷۹-‎۳۹۹.
۳۱۲۸۱ DM13352 مباني نظري اعمال حقوق بنيادين در حقوق قراردادها/ يوسف مولائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۰۱-‎۴۲۵.
۳۱۲۸۲ DM13353 استثناهاي حق تصوير/ عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۲۷-‎۴۴۸.
۳۱۲۸۳ DM13193 آسيب شناسي قانون هدفمند کردن يارانه ها؛ از منظر مباني نظري و اجراي آن/ سيدمحمدهادي سبحانيان، احسان آقاجاني معمار، داريوش ابوحمزه.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎94، تابستان: ص ۵-‎۳۸.
۳۱۲۸۴ DM13185 تبيين رانت جويي از طريق مجاري قانوني با رويکرد اقتصاد سياسي: تحليلي بر قانونگذاري در نظام بانکي ايران/ فرزانه چهاربند، حسن سبحاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎94، تابستان: ص ۶۹-‎۱۱۳.
۳۱۲۸۵ DM13183 راهبردهاي مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند کيفري (نقد و تحليل ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي کيفري)/ مصطفي چکني، محمدحسن حسني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۷.
۳۱۲۸۶ DM13354 نقش رسانه هاي تصويري در پيشگيري و بروز جرايم خشونت آميز/ محمود مالمير، علي محموديان چالبطان، آرزو تاجمير رياحي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۵۵-‎۷۹.
۳۱۲۸۷ DM13355 پيشگيري از بزه ديدگي ناشي از بي توجهي به اطفال در سياست جنايي ايران/ سامان عبدالهي، هادي کرامتي معز.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۳۱.
۳۱۲۸۸ DM13356 نقش سازمان هاي مردم نهاد ملي و بين المللي در پيشگيري از جرايم زيست محيطي/ مينا انصاري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۶۱.
۳۱۲۸۹ DM13357 بزهکاري يقه سفيدان/ نويسنده: ادوين هاردين ساترلند؛ ترجمه مجيد قورچي بيگي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۳.
۳۱۲۹۰ DM13358 مطالعه تطبيقي کنترل تحت نظرگاه پليسي در حقوق ايران و فرانسه/ علي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيمي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۱۲۹۱ DM13359 چالش ها و سازوکارهاي عملي رعايت حق سکوت در فرآيند بازجويي ضابطان دادگستري/ ابراهيم رجبي تاج امير.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۱، بهار: ص ۶۵-‎۱۰۱.
۳۱۲۹۲ DM13360 مطالعه تطبيقي علوم پليسي – جرم شناسي در نظام اثبات گرايي و اسلامي/ مهدي مقيمي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۲.
۳۱۲۹۳ DM13361 بررسي فقهي و حقوقي نفقه زوجه و پيامدهاي فردي و اجتماعي ترک انفاق بر امنيت جامعه/ رويا فرزين راد.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۹۱.
۳۱۲۹۴ DM13362 حقوق و نيازهاي بزه ديده در مرحله پليسي/ عباس شيري.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۹.
۳۱۲۹۵ DM13363 مسووليت انتظامي پرستاران و ضمانت اجراهاي آن/ حميدرضا صالحي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎45، تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۱۲۹۶ DM13364 مقايسه نحوه محاسبه بار بيماري ها بر اساس شاخص DALY با نحوه محاسبه پرداخت ديه/ اکبر حسينعلي زاده، سيدمحمدصادق موسوي، احمد کوشا.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎45، تابستان: ص ۳۱-‎۵۸.
۳۱۲۹۷ DM13365 جرائم محتمل در ختنه دختران و ضرورت جرم انگاري آن/ علي غلامي، ندا مقدمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎45، تابستان: ص ۶۱-‎۸۵.
۳۱۲۹۸ DM13366 آسيب هاي سياست جنايي تقنيني ايران در ديه عقل/ ابوالحسن شاکري، رحمت اله رضايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎45، تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۶.
۳۱۲۹۹ DM13367 کاربست هاي سياست جنايي در حمايت از سلول هاي بنيادي با نگاهي به حقوق فرانسه و انگلستان/ احمد پورابراهيم … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎45، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۱۳۰۰ DM13368 تحليل شوراي تامين از منظر اصل قانونمندي در حقوق کيفري ايران/ منصور رحمدل.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۱۳۰۱ DM13369 مطالعه تطبيقي استقلال و بي طرفي داور اختصاصي/ سيدفرهاد بطحائي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۲۹-‎۵۰.
۳۱۳۰۲ DM13370 روان شناسي اقدامات تروريستي: هراس و هراس افکني/ نوروز کارگري، نسرين مهرا.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۵۱-‎۷۷.
۳۱۳۰۳ DM13371 جرم تهديد در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ محمدمهدي رحيمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۷۷-‎۱۱۰.
۳۱۳۰۴ DM13372 بررسي تطبيقي حقوق زن در قرآن و اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي اصغر کاظمي زند، مهدي مختاري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۴.
۳۱۳۰۵ DM13373 سياست کيفري امنيت مدار ايران در تعديل مجازات ها/ مصطفي افشين پور، مهدي نقوي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۳۱۳۰۶ DM13374 موانع حقوقي مقابله با فساد مالياتي/ عزيزاله نوروزي، ولي رستمي، محسن شکرچي زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۱۳۰۷ DM13375 تحليل مفهوم و تفاوت هاي جرايم شديد از اشد/ محمد جوانمردي، حسين آقايي ميبدي، محمدعلي مهدوي ثابت.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۲۹-‎۵۰.
۳۱۳۰۸ DM13376 چالش هاي عدول از اصول راهبردي کيفري مندرج در قانون اساسي/ سيدمحمدصادق احمدي، محمد شريف شاهي، محمد شمعي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۵۱-‎۷۷.
۳۱۳۰۹ DM13377 مباني و ضرورت هاي اعمال جايگزين هاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبيقي به تجربه حقوق ايران و آمريکا)/ مسعود همت، حميدرضا حيدرپور، ژيلا بزي تنها.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۷۷-‎۱۱۳.
۳۱۳۱۰ DM13378 مقايسه تطبيقي ارکان خسارت معنوي در حقوق ايران و فرانسه/ احمد يوسفي صادقلو، زينب سرمست درگاه.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۴.
۳۱۳۱۱ DM13379 حقوق بانک ها در مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادي/ محمدرضا باقري، جعفر جمالي، محمود خادمان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۷۴.
۳۱۳۱۲ DM13380 امکان سنجي صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبان/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، ميثاق ذاکر عباسي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۱۳۱۳ DM13381 مسئوليت مدني ناشي از خطرهاي ناشناخته فراورده در حقوق ايران و فقه اماميه/ احمد ديلمي، سيدروح اله قاسم زاده.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۲۱-‎۴۹.
۳۱۳۱۴ DM13382 الگوها و ماهيت تکافل در فقه اماميه و عامه/ محمد عيسائي تفرشي، عباس کاظمي، محمد الهي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۱۳۱۵ DM13383 دفاع نامشروع بودن رفتار زيان ديده در مسئوليت مدني (بررسي تطبيقي در کامن لا، فقه اماميه و حقوق ايران)/ محسن قاسمي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۱۱۰.
۳۱۳۱۶ DM13384 مباني شکل گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايران/ مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۱۳۱۷ DM13385 عدم استقلال آيين دادرسي اداري در چارچوب قانون ديوان عدالت اداري/ فردين مرادخاني، آيت مولائي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۳۱۳۱۸ DM13386 دادگاه هاي کيفري رسيدگي کننده به جرم هاي اطفال و نوجوانان/ اميرحسن نيازپور.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۵.
۳۱۳۱۹ DM13387 مطالعه تطبيقي حقوق غيرمالي ناشي از اقتدار (ولايت) ابوين در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا عالي پناه، مهرانگيز شاهمرادي زواره.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۶.
۳۱۳۲۰ DM13388 ديپلماسي اجبارآميز و حقوق بين الملل: با تاکيد بر نقش شوراي امنيت/ بهادر امينيان، علي صانعيان.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۶، سال سي و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷-‎۳۲.
۳۱۳۲۱ DM13389 ايران و تهديد امنيتي دزدي دريايي/ سيدمحمدکاظم سجادپور، ارغوان عبدالحسيني.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۶، سال سي و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷-‎۳۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up