کتاب از رنجی که میبریم. خشونت علیه زنان در نظام بین‌المللی حقوق بشر،منتشر شد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب از رنجی که میبریم. خشونت علیه زنان در نظام بین‌المللی حقوق بشر،منتشر شد

کتاب از رنجی که می بریم، خشونت علیه زنان

 

کتاب از رنجی که میبریم. خشونت علیه زنان در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نویسنده: دکتر علی مشهدی ،موسی کرمی ،احسان شکیب نژاد

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

تلگرام:

https://t.me/Legal_Research

 

توئیتر:

https://twitter.com/shahredanesh

 

لینک خرید:

https://b2n.ir/b54650

 

تلفن تماس:

88811581داخلی112

 فهرست مطالب تفصیلی :

سخن ناشر

فهرست اجمالی

فهرست تفصیلی مطالب

دیباچه

فصل نخست: سیاه، سفید، خاکستری: مبارزه با خشونت علیه زنان در نظام ملل متحد

گفتار اول ـ پیش‌زمینه‌ها

گفتار دوم ـ اقدامات انجام‌‌گرفته در چهارچوب ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان

بند نخست ـ نگاهی گذرا به حقوق زنان پیش از سازمان ملل متحد

1- میثاق جامعه ملل

2- اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

3- کنوانسیون بازداری از قاچاق زنان و کودکان

4- کنوانسیون مقابله با معامله نسوان کبیره

بند دوم ـ از برپایی سازمان ملل متحد تا کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد

1- تشکیل کمیسیون مقام زن

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر

3- کنوانسیون بازداری از قاچاق اشخاص و بهره‌برداری از روسپی‌‌گری دیگران

4- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

5- تحولات دهه هفتاد

بند سوم ـ خشونت علیه زنان در کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد

1- شکل‌گیری کنفرانس‌‌های جهانی زنان

2- کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)

3- کنفرانس کپنهاک (1980)

4- کنفرانس نایروبی (1985)

5- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993)

6- کنفرانس پکن (1995)

گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان در کنوانسیون 1979 و اعلامیه 1993 ملل متحد

بند نخست ـ خشونت علیه زنان و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979

1- معرفیِ مختصر کنوانسیون و پروتکلِ اختیاری آن

2- هدف، دامنه‌‌ و قابلیتِ اِعمال کنوانسیون

3- کنوانسیون و مسئله‌‌ خشونت علیه زنان

بند دوم ـ خشونت علیه زنان و اعلامیه 1993 ملل متحد درخصوص محو خشونت علیه زنان

1- معرفی مختصر اعلامیه

2- جنبه‌‌های حمایتی مندرج در اعلامیه ملل متحد درخصوص حذف خشونت علیه زنان

3- اعطای مفهوم جهان‌شمولی به اصول و آزادی‌‌های مرتبط با حقوق زنان

4- تدوین تعریفی جامع از خشونت علیه زنان

5- رفع انحصارگرایی و توسعه حقوق و آزادی‌‌های زنان

6- بسترسازی برای اقدامات آتی بین‌‌المللی

گفتار چهارم ـ گزارشگری ویژه ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان

بند نخست ـ شکل‌گیری گزارشگر ویژه

بند دوم ـ صدور گزارش‌‌های تخصصی

  1. اجلاس شصت و پنجم (سال 2021)
  2. اجلاس شصت و ششم (سال 2022)
  3. اجلاس شصت و هفتم (سال 2023)
  4. اجلاس شصت و هشتم (سال 2024)

نتیجه‌گیری فصل نخست

فصل دوم: در ستایش پیشگامی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون بین آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان

گفتار اول ـ حقوق بشر و موضوع خشونت علیه زنان

گفتار دوم ـ معرفی کلی کنوانسیون بِلِم دو پارا: پیشینه، دامنه و حقوق تحت حمایت

بند اول ـ پیشینه و دامنه

بند دوم ـ حقوق تحت حمایت

گفتار سوم ـ تکالیف دولت‌‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان در کنوانسیون بِلِم دو پارا

بند اول ـ تعهد به پیشگیری، مجازات و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان

بند دوم ـ تعهد به اتخاذ تدابیر قانونی و اداری

بند سوم ـ تعهد به آموزش و آگاهی افزایی

گفتار چهارم ـ سازِکارهای نظارتی در زمینه منع خشونت علیه زنان در چهارچوب کنوانسیون بلم دو پارا

بند اول ـ سازکارهای ملی

بند دوم ـ سازکارهای بین‌المللی و جهانی

بند سوم ـ سازکارهای منطقه‌‌ای

گفتار پنجم ـ کمیسیون بین‌‌آمریکایی زنان و سازکار پیگیری اجرای کنوانسیون بلم دو پارا

گفتار ششم ـ کمیسیون و دیوان بین‌‌آمریکایی حقوق بشر

نتیجه‌‌گیری فصل دوم

فصل سوم: در جستجوی روزهای سفید برای قاره سیاه: حمایت از زنان در برابر خشونت در پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌‌ها راجع به حقوق زنان در آفریقا

گفتار اول ـ نگاهی به جایگاه حقوق زنان و مسئلۀ خشونت علیه بانوان در آفریقا

گفتار دوم ـ الزامِات حمایتی دولت‌‌های عضو

بند اول ـ از جنبه نظارتی

بند دوم ـ حمایت‌‌های تقنینی

1- در قوانین اساسی کشورهای عضو

2- در قوانین جزایی

بند سوم ـ حمایت از زنان دچار بیماری ایدز

بند چهارم ـ حمایت از آزادی‌‌های اجتماعی زنان

بند پنجم ـ دستیابی به اشتغال زنان

بند ششم ـ دسترسی به دادگستری و عدالت

گفتار سوم ـ ملزم ساختنِ دولت‌‌های عضو به پیگرد و مجازات مرتکبین

بند اول ـ شناسایی حق بر کرامت ذاتی زنان

بند دوم ـ مقابله با اقدامات آسیب‌زا

الف ـ مقابله با سنت‌‌ها و عرف‌‌های نادرست

ب ـ ازدواج با رضایت کامل

ج ـ جرم انگاری ختنه زنان

گفتار چهارم ـ نقش دادگاه آفریقای حقوق بشر و خلق‌‌ها

گفتار پنجم ـ توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان در برابر خشونت به مخاصمات مسلحانه

بند اول ـ خشونت جنسی در جنگ

بند دوم ـ حمایت از زنان پناهنده

نتیجه‌گیری فصل سوم

فصل چهارم: سندی اروپایی، سودایی جهانی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون 2011 استانبول

گفتار اول ـ مقابله با خشونت علیه زنان در اروپا

گفتار دوم ـ کنوانسیون استانبول و دستاوردهای آن

بند اول ـ اتخاذ رهیافتی چندوجهی در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

الف ـ نابرابری و کلیشه‌‌های جنسیتی

ب ـ پیشگیری

ج ـ مبارزه

بند دوم ـ تعریف فراگیر و تفسیر موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن‌‌

الف ـ تعریف فراگیر

ب ـ مفهوم تبعیض علیه زنان

ج ـ مفهوم خشونت علیه زنان

بند سوم ـ اتخاذ رویکردی جامع در قبال اَشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم‌‌انگاری آنها

الف ـ الزام به جرم‌انگاری

ب ـ اشکال متنوع خشونت

بند چهارم ـ تعمیم و توسعۀ دامنه تعهدات دولت‌‌ها به وضعیت‌‌های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه

نتیجـه‌‌گیری فصل چهارم

فصل پنجم: حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو عملکرد اتحادیه‌‌ مللِ آسیای جنوب شرقی

گفتار اول ـ خشونت علیه زنان در جنوب شرق آسیا

گفتار دوم ـ گذری کوتاه بر سیر تحول حقوق زنان و مسئلۀ منع خشونت علیه ایشان در آسه‌‌آن: از تأسیس تا برنامه‌‌ اقدام 2015

بند اول ـ توجه به حقوق بشر و موضوع زنان

بند دوم ـ مهم‌ترین تلاش‌‌ها و اسناد

الف ـ اعلامیه برنامه اقدام وین

ب ـ اعلامیه پیشرفت زنان

ج ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان

د ـ اعلامیه ضدقاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان

هـ ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان و کودکان

گفتار سوم ـ حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان سال 2015

بند اول ـ اصول راهنمایِ اجرا و توسعۀ برنامۀ اقدام

الف ـ الزام به اتخاذ رویکرد حقوق بشری

ب ـ ضرورت اتخاذ رهیافتی چندبخشی و چندحوزه‌‌ای

ج ـ لزوم رعایت اصل مساعی مقتضی

بند دوم ـ اهمِ اقدامات و راهبردهایِ کلیدیِ برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان

الف ـ پیشگیری از خشونت علیه زنان

ب ـ حمایت و ارائۀ خدماتِ حمایتی برای قربانیان خشونت

ج ـ پیگرد و مجازات مرتکبین

نتیجه‌‌گیری فصل پنجم

فصل ششم: حمایت از زنان در برابر خشونت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاراتی به رویکرد نظام حقوقی ایران

گفتار اول ـ مفهوم‌‌شناسی مصطلحات

بند اول ـ خشونت علیه زنان

بند دوم ـ تبعیض علیه زنان

گفتار دوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابة نقض حق حیات

بند اول ـ حق حیات به‌مثابة ترجمان حقوق بشری ارزش حیات

بند دوم ـ نقض حق حیات از طریق خشونت علیه زنان

گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابة نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز

بند اول ـ شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به‌مثابة هتک کرامت انسانی

بند دوم ـ خشونت‌‌ورزی علیه زن به‌سانِ نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی

گفتار چهارم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض اصل منع تبعیض

بند اول ـ منع تبعیض به‌سانِ مؤلفه‌‌ای بنیادین در گفتمان حقوق بشر

بند دوم ـ نقض اصل منع تبعیض از رهگذر خشونت علیه زنان

نتیجه‌‌گیری فصل ششم

فصل هفتم: خشونت علیه زیبایی؛ اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین‌‌المللی حقوق بشر

گفتار اول ـ عمــل اسیـدپاشی در ترازوی فقــه

بند اول ـ اسیدپاشی از منظر محاربه و افساد فی‌الأرض در فقه اسلامی

الف ـ چیستی محاربه در فقه

1- مفهوم سلاح

2- سلاح بی‌واسطه

3- سلاح باواسطه

ب ـ  چیستی افساد فی‌الأرض در فقه

بند دوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه محاربه

بند سوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه افساد فی‌الأرض

گفتار دوم ـ اسیـدپاشی از چـشم‌‌انـداز نظـام بیـن‌‌المـللی حقـوق بشـر

بند اول ـ خشونت اسیدی به‌مثابه خشونتی علیه زنان

بند دوم ـ تعهدات اصلی دولت‌‌ها در قبال خشونت اسیدی علیه زنان

نتیـجـه‌‌گـیری فصل هفتم

فصل هشتم: همه‌‌جا ناامن است: خشونت برخط (آنلاین) علیه زنان از منظر حقوق بین‌‌الملل بشر

گفتار اول ـ خشونت برخط علیه زنان در آیینة موازین نظام بین‌‌الملل حقوق بشر

بند اول ـ اقدامات اولیه

بند دوم ـ حق‌‌ها و آزادی‌ها حقوق بشری مرتبط با خشونت برخط

الف ـ حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات

ب ـ حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی

گفتار دوم ـ پیامدهای خشونت علیه زنان در بستر فضای سایبر

بند اول ـ آسیب به سلامت جسمانی و روانی

بند دوم ـ تقویت تبعیض و نابرابریِ مبتنی‌بر جنسیت

گفتار سوم ـ راهکارهای مقابله با خشونت برخط علیه زنان

بند اول ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌‌ها

بند دوم ـ رویکرد خودانتظامی

نتیجه‌‌گیری فصل هشتم

فصل نهم: قلب‌‌های شکسته، بدن‌‌های کبود؛ ازدواج اجباری از منظر حقوق بین‌الملل بشر

گفتار اول ـ ازدواج اجباری؛ تحلیل مفهومی، انواع و آثار

گفتار دوم ـ ازدواج اجباری در نظام بین‌المللی حقوق بشر

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین

2- کنوانسیون رضایت به ازدواج 1962

3- معاهده 1956 درباره الغای بردگی

4- در اتحادیه اروپا

نتیجه‌گیری فصل نهم

فصل دهم: خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأثیر تخریب محیط‌زیست برافزایش خشونت علیه زنان

گفتار اول ـ زنان و حفاظت محیط‌زیست

بند اول ـ نقش متفاوت زنان در حفاظت از محیط‌زیست

بند دوم ـ زنان و محیط‌زیست در اسناد بین‌المللی

گفتار دوم ـ تأثیر تخریب محیط‌زیست بر افزایش خشونت علیه زنان

نتیجه‌‌گیری فصل دهم

فهرست منابع و مآخذ

الف ـ منابع فارسی

ب ـ منابع عربی

ج ـ انگلیسی

د ـ فرانسه

ه ـ سایت‌‌ها و اسناد

Sites

نمایه واژگان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up