کتاب قانون مجازات اسلامی منتشر شد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب قانون مجازات اسلامی منتشر شد

 

 

کتاب قانون مجازات اسلامی منتشر شد

تألیف:

پژوهشکده حقوقی شهردانش

لینک تلگرام:

https://t.me/Legal_Research

لینک خرید:

https://b2n.ir/a00770

 

اینستاگرام پژوهشکده:

https://www.instagram.com/shahredanesh/

 تلفن تماس:

88811581 داخلی 112

فهرست تفصیلی مطالب:

پیشگفتار
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/02/01)
کتاب اول_کلیات
بخش اول_مواد عمومی
فصل اول تعاریف
فصل دوم قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان
فصل سوم قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفري
بخش دوم مجازات ها
فصل اول مجازات هاي اصلی
فصل دوم مجازات هاي تکمیلی و تبعی
فصل سوم نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم تعویق صدور حکم
فصل ششم تعلیق اجراي مجازات
فصل هفتم نظام نیمه آزادي
فصل هشتم نظام آزادي مشروط
فصل نهم مجازات هاي جایگزین حبس
فصل دهم مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم سقوط مجازات
مبحث اول عفو
مبحث دوم نسخ قانون
مبحث سوم گذشت شاکی
مبحث چهارم مرور زمان
مبحث پنجم توبه مجرم
مبحث ششم اعمال قاعده درأ
بخش سوم جرایم
فصل اول شروع به جرم
فصل دوم شرکت در جرم
فصل سوم معاونت در جرم
فصل چهارم سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم تعدد جرم
فصل ششم تکرار جرم
بخش چهارم شرایط و موانع مسؤولیت کیفري
فصل اول شرایط مسؤولیت کیفري
فصل دوم موانع مسؤولیت کیفري
بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفري
فصل اول مواد عمومی
فصل دوم اقرار
فصل سوم شهادت
فصل چهارم سوگند
فصل پنجم علم قاضی
بخش ششم مسائل متفرقه
کتاب دوم حدود
بخش اول مواد عمومی
بخش دوم جرایم موجب حد
فصل اول زنا
فصل دوم لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم قوادي
فصل چهارم قذف
فصل پنجم سبّ نبی
فصل ششم مصرف مسکر
فصل هفتم سرقت
فصل هشتم محاربه
فصل نهم بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم قصاص
بخش اول مواد عمومی
فصل اول اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم تداخل جنایات
فصل سوم شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم راه هاي اثبات جنایت
فصل پنجم صاحب حق قصاص
فصل ششم شرکت در جنایت
فصل هفتم اکراه در جنایت
بخش دوم قصاص نفس
بخش سوم قصاص عضو
فصل اول موجب قصاص عضو
فصل دوم شرایط قصاص عضو
بخش چهارم اجراي قصاص
فصل اول مواد عمومی
فصل دوم اجراي قصاص نفس
فصل سوم اجراي قصاص عضو
کتاب چهارم دیات
بخش اول مواد عمومی
فصل اول تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ضمان دیه
فصل سوم راههاي اثبات دیه
فصل چهارم مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم مهلت پرداخت دیه
فصل ششم موجبات ضمان
فصل هفتم تداخل و تعدد دیات
بخش دوم مقادیر دیه
فصل اول دیه نفس
فصل دوم قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم دیه مقدر اعضاء
مبحث اول دیه مو
مبحث دوم دیه چشم
مبحث سوم دیه بینی
مبحث چهارم دیه لاله گوش
مبحث پنجم دیه لب
مبحث ششم دیه زبان
مبحث هفتم دیه دندان
مبحث هشتم دیه گردن
مبحث نهم دیه فک
مبحث دهم دیه دست و پا
مبحث یازدهم دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمن‌گاه
مبحث دوازدهم دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم دیه پستان
فصل چهارم قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم دیه مقرر منافع
مبحث اول دیه عقل
مبحث دوم دیه شنوایی
مبحث سوم دیه بینایی
مبحث چهارم دیه بویایی
مبحث پنجم دیه چشایی
مبحث ششم دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم دیه سایر منافع
فصل ششم دیه جراحات
فصل هفتم دیه جنین
فصل هشتم دیه جنایت بر میت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده) (مصوب
1375/03/02)
فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
فصل سوم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم تهیه و ترویج سکه قلب
فصل پنجم جعل و تزویر
فصل ششم محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتهها از اماکن دولتی …….
فصل هفتم فرار محبوسین قانونی و اخفاي مقصرین
فصل هشتم غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
فصل دهم تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
فصل یازدهم ارتشاء و ربا و کلاهبرداري
فصل دوازدهم امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
فصل چهاردهم تمرد نسبت به مأمورین دولت
فصل پانزدهم هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم اجتماع و تبانی براي ارتکاب جرایم
فصل هفدهم جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
فصل بیستم قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بیست و یکم سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم ورشکستگی
فصل بیست و چهارم خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم هتک حرمت منازل و املاك غیر
فصل بیست و هفتم افتراء و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و…
فصل بیست و نهم جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
فصل سی‌ام جرایم رایانه اي
بخش یکم جرایم و مجازات ها
فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی
مبحث یکم دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم شنود غیرمجاز
مبحث سوم جاسوسی رایانه اي
فصل دوم جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه هاي رایانه اي و
مخابراتی
مبحث یکم جعل رایانه اي
مبحث دوم تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی
فصل سوم سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رایانه
فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم مسؤولیت کیفري اشخاص
فصل هفتم سایر جرایم
فصل هشتم تشدید مجازات ها
بخش دوم آیین دادرسی
فصل یکم صلاحیت
بخش سوم سایر مقررات
قانون کاهش مجازات حبس تعزیري (مصوب 1399/02/23)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري (مصوب
1367/09/15 )
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در
مقررات جزایی مواد( 513)،(514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بند های (7) و (8) ماده (6)  و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات (مصوب 1339/10/04)

آیین نامه اجرایی ماده(79) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1393/06/05)

آراء وحدت رویۀ کیفري

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up