کتاب نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات چاپ دوم منتشر شد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات چاپ دوم منتشر شد

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات-چاپ دو

 

کتاب نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات چاپ دوم

مولف:

دکتر امیر خناری نژاد

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش 

🔹تلگرام:

https://t.me/Legal_Research

🔹توئیتر:

https://twitter.com/shahredanesh

🔹لینک خرید:

https://b2n.ir/j60346

 

📞تلفن تماس:

88811581 داخلی 112

فهرست تفصیلی مطالب:

سخن ناشر

دیباچه استاد دکتر نجادعلی الماسی

چکیده

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

الف ـ بیان و معرفی موضوع

ب ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

ج ـ پیشینه و منابع اصلی پژوهش

د ـ اهداف و پرسش‌های پژوهش

هـ ـ فرضیات پژوهش

و ـ روش پژوهش

ز ـ ساماندهی و طرح پژوهش

فصل یکم ـ مفاهیم و مبانی، طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

مبحث يکم: مفاهيم اوليه و بنیادین

گفتار يكم ـ مفهوم و ماهیت‌شناسی خيارات، فسخ و شرط سقوط خيار

بخش یکم ـ مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات

بند اول ـ مفهوم خیار و فسخ

بند دوم ـ مفهوم و ماهیت‌شناسی اقسام خیارات

الف ـ خیار شرط

ب ـ خیار تخلف از شرط

ج ـ خیار تبعض صفقه

د ـ خیار عیب

د ـ خیار غبن

ه ـ خیار تدلیس

و ـ خیار رؤیت و تخلف از وصف

ز ـ خیار تعذر تسلیم

ح ـ خیار تفلیس

ط ـ خیار تأخیر ثمن

ف ـ خیار مجلس

ق ـ خیار حیوان

بخش دوم ـ مبنا و مفهوم شرط اسقاط خيارات

بند اول ـ اسقاط حق

بند دوم ـ شرط اسقاط خيارات و اقسام آن

گفتار دوم ـ بررسی مفهوم عدم مطابقت کالا، فسخ و شروط معافیت در حقوق انگلیس

بخش یکم ـ عدم مطابقت کالا، حق فسخ و رد

بند یکم ـ عدم مطابقت کالا

بند دوم ـ حق فسخ و حق رد کالا

الف ـ حق فسخ (یا ابطال قرارداد)

ب ـ حق رد کالا

بخش دوم ـ شروط معافیت یا استثناء

بند اول ـ مفهوم و تعریف شروط معافیت

بند دوم ـ طبیعت و ماهیت شرط معافیت

مبحث دوم: طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی آن

گفتار یکم ـ طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی فلسفی آن

بخش اول ـ طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول ـ شرط اسقاط کافه خیارات

الف ـ تبیین شرط و مستند قانونی آن

ب ـ اثر شرط اسقاط کافه خیارات و ایراد اسقاط مالم یجب

بند دوم ـ اصل حاکمیت اراده و استثنائات آن

الف ـ اصل حاکمیت یا آزادی اراده با نگاه تطبیقی

ب ـ استثنائات وارده بر اصل حاکمیت اراده

یک ـ استثنائات اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران

دو ـ استثتائات اصل حاکمیت اراده در حقوق انگلیس

بند سوم ـ تحلیل و نقد مستند قانونی شرط اسقاط خیارات

الف ـ دیدگاه حقوقدانان نسبت به ماده 448 قانون مدنی

یک ـ نظرات انتقادی ـ اصلاحی

دو ـ نظرات ساختارشکنانه

1- ایراد ساختارشکنانه نسبت به شرط سقوط کافه خیارات

2- ایراد ساختارشکنانه نسبت به شرط سقوط بعضی از خیارات

ب ـ دیدگاه رویه قضایی نسبت به ماده 448 قانون مدنی

ج ـ تحلیلی انتقادی بر ماده 448 قانون مدنی

یک ـ ایرادات حقوقی ـ فقهی

دو ـ ایرادات اصولی

بند چهارم ـ لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات و ارائه آن

الف ـ لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات

ب ـ ارائه نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

یک ـ تبیین اجمالی نظریه حقوقی و نظریه عمومی

1- نظریه حقوقی

2- نظریه عمومی

دو ـ بیان تعریف و ماهیت نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بخش دوم ـ مبانی فلسفی نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بند اول ـ تفسیر منطقی حقوقی

الف ـ نوع استدلال نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات از منظر منطق حقوق

یک ـ منطق نظام‌مند حقوق

دو ـ منطق فرجام‌شناختی ـ ارزشی حقوق

ب ـ قالب تفسیری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

یک ـ رویکرد تفسیری مستند قانونی و قرارداد حاوی شرط سقوط خیار با بررسی تطبیقی

دو ـ نحوه تفسیر شرط سقوط خیارات و شروط معافیت

1- قاعده تفسیری شرط سقوط خیارات

2- نحوه تفسیر و استنباط معافیت در حقوق انگلیس

بند دوم ـ عدالت توزیعی و اداره قرارداد

الف ـ عدالت توزیعی

ب ـ اداره قرارداد

گفتار دوم ـ مبانی نظری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

بخش اول ـ مبنای اصلی و محوری ـ تئوری موازنه

بند اول ـ تبیین تئوری یا اصل موازنه

بند دوم ـ تشریح اصول و اقسام موازنه

الف ـ موازنه در توافق اراده

ب ـ موازنه تملیک به تملیک

ج ـ موازنه در ارزش عوضین

د ـ موازنه تسلیم به تسلیم

بند سوم ـ موضع خیارات در رابطه با موازنه

بخش دوم ـ مبانی مکمل

بند اول ـ مبنای مکمل و سنتی ـ فلسفه و مبانی خیارات

بند دوم ـ مبنای مکمل و نوین ـ حسن نیت، عدالت وانصاف

الف ـ اصل حسن نیت

ب ـ اصول عدالت و انصاف

فصل دوم ـ اجرای نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات در خیارات مختلف

مبحث یکم: حکم منطقی شرط سقوط خیارات مختلف

گفتار اول ـ شرط سقوط خیارات برمبنای موازنه و سایر اصول حقوقی

بخش اول ـ طرح و تقسیم‌بندی‌های مختلف خیارات

بند اول ـ طرح و تقسیم‌بندی خیارات بر اساس مبانی گوناگون

بند دوم ـ طرح نوین خیارات برمبنای موازنه

بخش دوم ـ بیان حکم شرط سقوط خیارات مختلف

بند اول ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه توافق اراده

الف ـ خیار شرط

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار شرط و مسقطات آن

دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار شرط

ب ـ خیار تخلف شرط یا اشتراط

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار تخلف شرط

دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار تخلف شرط

بند دوم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تملیک به تملیک ـ خیار تبعض صفقه

الف ـ ملاحظات مربوط به خیار تبعض صفقه

ب ـ بررسی احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تبعض صفقه

بند سوم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه ارزش عوضین

الف ـ خیار عیب

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار عیب و مسقطات آن

دو ـ بررسی احکام و مسائل مربوط به شرط تبری از عیوب و شرط سقوط خیار عیب

1- شرط تبری از عیوب

2- شرط سقوط خیار عیب

ب ـ خیار غبن

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار غبن و مسقطات آن

دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار غبن

ج ـ خیار تدلیس

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار تدلیس

دو ـ احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تدلیس

د ـ خیار رؤیت و تخلف از وصف

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار رؤیت و تخلف وصف و مسقطات آن

دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف از وصف

بند چهارم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تسلیم به تسلیم

الف ـ خیار تعذر تسلیم و خیار تفلیس

یک ـ ملاحظات مربوط به خیارات تعذر تسلیم و تفلیس

دو ـ احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تعذر تسلیم و تفلیس

ب ـ خیار تأخیر ثمن

یک ـ ملاحظات مربوط خیار تأخیر ثمن و مسقطات آن

دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار تأخیر ثمن

بند پنجم ـ شرط سقوط خیاراتی که ارتباطی به موازنه ندارند

الف ـ خیار مجلس

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار مجلس و مسقطات آن

دو ـ بررسی احکام و مسائل شرط سقوط خیار مجلس

ب ـ خیار حیوان

یک ـ ملاحظات مربوط به خیار حیوان و مسقطات آن

دو ـ بررسی احکام و مسائل شرط سقوط خیار حیوان

گفتار دوم ـ شرط سقوط خیار و ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بخش اول ـ وجود و ثبوت ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

بند اول ـ ارش، الزام به انجام تعهد و تعهد به جایگزینی

الف ـ ارش

ب ـ الزام به انجام تعهد

ج ـ تعهد به جایگزینی

بند دوم ـ جبران خسارت

بخش دوم ـ اثر شرط سقوط خیار بر ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد

مبحث دوم: بیان حکم منطقی شروط معافیت و محدودیت‌های آن

گفتار اول ـ شرایط استناد به شروط معافیت و کارکرد آن

بخش اول ـ شرایط استناد به شروط معافیت

بخش دوم ـ کاركرد شروط معافیت

گفتار دوم ـ ابزارهای نظارتی شروط معافیت

بخش اول ـ ابزارهای نظارتی نظری

بند اول ـ دکترین نقض اساسی

بند دوم ـ شرط معافیت در فرض توصیف خلاف واقع یا تدلیس

بخش دوم ـ ابزارهای نظارتی قانونی با محوریت قانون شرایط ناعادلانه قراردادی

بند اول ـ قوانین نظارتی اصلی ـ قانون شرایط ناعادلانه و نامنصفانه قراردادی

الف ـ فلسفه وضع قانون شرایط ناعادلانه قراردادی و نقش آن

ب ـ بررسی عناوین قانون شرایط غیرعادلانه و غیرمنصفانه قراردادی

یک ـ محدوده قانون

دو ـ مسامحه در برابر صدمات بدنی

سه ـ مسئولیت قراردادی

چهار ـ تصدیق و نقض

پنج ـ معقول بودن و معیار آن

بند دوم ـ قوانین نظارتی فرعی

الف ـ قانون تدلیس

ب ـ قانون (شرایط ضمنی) عرضه کالا

ج ـ قانون عرضه کالا و خدمات

د ـ قانون تجارت منصفانه

نتیجه

منابع

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up