بایگانی قوانین

  1. خانه
  2. بایگانی قوانین

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری…

قوانین دهه اول دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل…

قوانین دهه اول آذر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/09/01 لغايت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق  …

قوانین دهه سوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/08/21 لغايت 1401/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون معاهده انتقال محکومان بين جمهوري…

قوانین دهه دوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/08/11 لغايت 1401/08/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/08/01 لغايت 1401/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک جزء به بند…

قوانین دهه سوم مهر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/07/21 لغايت 1401/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه خدمات هوايي بين دولت…

قوانین دهه اول مهر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/07/01 لغايت 1401/07/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تفسير ماده (۱۱) قانون رسيدگي…

قوانین دهه سوم شهریور ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/06/31 لغايت 1401/06/21 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تفسير مواد (۳)، (۴) و…

قوانین دهه دوم شهریور ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/06/11 لغايت 1401/06/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح بند «ز» تبصره (۱)…