تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه 97

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۳۸۲ DM12506 بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و.حقوق تطبيقي/ علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۰۳۸۳ DM12507 تاملي فقهي در مدلول ماده 440 قانون مجازات.اسلامي/ سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني، علي اکبر جهاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۳۳-‎۵۲.
۳۰۳۸۴ DM12508 تاملي در عدم سقوط حد بواسطه توبه زاني پس از قيام.بينه (نقدي بر ماده 114 قانون مجازات اسلامي)/ سيدمجتبي حسين نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۰۳۸۵ DM12509 تحليل فقهي حقوقي آثار اضطرار در مسووليت.غيرقراردادي ( مطالعه تطبيقي)/ ياسر عبدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۰۳۸۶ DM12510 مباني فقهي جبران خسارت از سوي حکومت در خطاي.قاضي/ حجت عزيزالهي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۹۹-‎۱۱۸.
۳۰۳۸۷ DM12511 موجبات بطلان نسبي در حقوق فرانسه و ايران و امکان سنجي آن.در فقه اماميه/ سيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۸.
۳۰۳۸۸ DM12512 اصل “صرفه جويي کيفري” مبناي تفسير احکام و قوانين جزايي اسلام/ حميد مسجدسرائي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۰.
۳۰۳۸۹ DM12513 واکاوي مفهوم مخاطره در قراردادها با تاکيد بر مفاهيم.قمار و غرر/ محمود حکمت نيا، ميثم نظري علوم.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۲۶.
۳۰۳۹۰ DM12514 تاملي فقهي در حرزيت مکان هاي مجهز به دوربين مداربسته/ حبيب اله چوپاني مرسي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۲۷-‎۴۸.
۳۰۳۹۱ DM12515 ارزيابي تطبيقي استمرار مباني قانون اساسي در نظام هاي.حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا/ عثمان سالاري، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي لاهيجي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۴۹-‎۷۱.
۳۰۳۹۲ DM12516 ماهيت حقوقي شرکت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي/ سيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، مهدي فلاحيان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۷۳-‎۹۶.
۳۰۳۹۳ DM12517 تراکم زدايي حقوقي ـ اداري از تهران در پرتو اصول قانون.اساسي/ محمد زرشکي، محمد جلالي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۹۷-‎۱۲۲.
۳۰۳۹۴ DM12518 ماهيت حق بر سلامت و جايگاه دولت در تحقق آن/ سميرا متقي، آناهيتا سيفي، مجيد دروديان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۸.
۳۰۳۹۵ DM12519 مراجع ذيصلاح داوري و دادرسي در قراردادهاي اداري و.نفتي ايران/ مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۰۳۹۶ DM12520 مطالعه تطبيقي قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونيکي از منظر قوانين ايران، مقررات آنسيترال و حقوق فرانسه/ حميد ابهري، امير مسعود فاطميان، عليرضا حسني، محمد کينيا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۱-‎۲۹.
۳۰۳۹۷ DM12521 انتقال تعهد در ايران، انگليس و اسناد بين المللي/ حسين جلالي، سيد عزت الله عراقي، دکتر محمدرضا پيرهادي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۳۱-‎۵۷.
۳۰۳۹۸ DM12522 مسئوليت کيفري در جنايات بين المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت/ محمد علي چاپاري، مجيد شايگان فرد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۵۹-‎۹۲.
۳۰۳۹۹ DM12523 تاثير ايدئولوژي ها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کيفري/ غلامرضا سلطانفر، هوشنگ شامبياتي، علي آزمايش.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۴۴.
۳۰۴۰۰ DM12524 جايگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلي و اسناد بين المللي/ فخرالدين سلطاني، جميل حسن پور، هادي کرامتي معز.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۱۴۸-‎۱۸۲.
۳۰۴۰۱ DM12525 گسترش قلمرو داوري در پرتو نظريه اصيل واقعي و مطالعه تطبيقي با.حقوق ايران/ بابک شيد، محسن ايزانلو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۰۴۰۲ DM12526 تحليل و نقد افتراقي بودن دادرسي نظامي/ حامد عطارنيا، رجب گلدوست جويباري، محمد علي اردبيلي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۲۰۵-‎۲۴۰.
۳۰۴۰۳ DM12527 حقوق و تکاليف متعاملين در بيع الکترونيک/ علي مقدم، نجاد علي الماسي، بهروز اخلاقي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۲۴۱-‎۲۸۶.
۳۰۴۰۴ DM12528 تاملي بر مبنا و رويکرد شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت هاي غيرمصرح ولي فقيه در قانون اساسي/ نادر ميرزاده کوهشاهي، محمدامين ابريشمي راد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۰.
۳۰۴۰۵ DM12529 الزامات و راهکارهاي ايجاد نهاد ملي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران (در پرتو قانون اساسي، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه پاريس و رويه کشورها)/ اکبر طلابکي طرقي، محمد صالح عطار.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۲۱-‎۴۴.
۳۰۴۰۶ DM12530 بررسي اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذير قانون اساسي با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، عبدالمجيد رحمانيان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۴۵-‎۶۵.
۳۰۴۰۷ DM12531 تاملي بر صلاحيت تدوين و ارائه ي لوايح قضايي به مجلس: نقد رويه ها و رويکردها/ علي محمد فلاح زاده، يحيي مزروعي ابيانه.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۶۷-‎۸۸.
۳۰۴۰۸ DM12532 استثنائات قاعده ي ممنوعيت جمع مشاغل دولتي در حقوق ايران؛ از قانون اساسي تا قانونگذاري عادي/ ايرج حسيني صدر آبادي، حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۸۹-‎۱۰۸.
۳۰۴۰۹ DM12533 اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرها و رويه شوراي نگهبان/ حامد نيکونهاد، صديقه قارلقي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۰۴۱۰ DM12534 نظارت بر کيفيت قوانين در رويه ي شوراي نگهبان/ علي اکبر گرجي ازندرياني، محمدشهاب جليلوند.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۱-‎۲۲.
۳۰۴۱۱ DM12535 تبيين حقوقي حل معضلات نظام در نظم اساسي ايران/ مرتضي نجابت خواه، جواد تقي زاده، نفيسه ظريفي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۲۳-‎۴۴.
۳۰۴۱۲ DM12536 نگرشي تطبيقي بر عدم تمرکز محلي در ايران/ مسلم آقايي طوق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۴۵-‎۶۵.
۳۰۴۱۳ DM12537 امکان سنجي عزل نمايندگان مجلس در نظام حقوق اساسي ايران/ سيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۸۹.
۳۰۴۱۴ DM12538 اعتبارسنجي عرف و رويه هاي قانون اساسي/ سيد ناصر سلطاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۰.
۳۰۴۱۵ DM12539 بررسي نظريه ي تفکيک قوا در جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به رابطه ي ولايت فقيه با تفکيک قوا/ علي شيعه علي، وحيد زارع.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۳۵.
۳۰۴۱۶ DM12540 ماهيت حقوقي نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران/ مهدي هداوند، عزيزالله فضلي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۳۱.
۳۰۴۱۷ DM12541 تحليل نظام صدور مجوز توليد و عرضه آثار سينمايي در حقوق اداري ايران/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-‎۶۱.
۳۰۴۱۸ DM12542 مطالعه تطبيقي معيارهاي اعمال نظارت قضايي در حقوق اداري ايران و انگلستان/ محمدجواد رضايي زاده، احسان اکبري، محمدمحسن روزي طلب.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۶۳-‎۸۱.
۳۰۴۱۹ DM12543 نظارت کارآمد بر انتخابات/ حسن خسروي، ايرج حسيني صدرآبادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۸۳-‎۱۰۹.
۳۰۴۲۰ DM12544 امکان سنجي حقوقي ادغام صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ سيد محمد هاشمي، علي اکبر معصومي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۰۴۲۱ DM12545 دادرسي اداري در حوزه ميراث فرهنگي غيرمنقول/ منوچهر توسلي نائيني، اميرحسن شادنوش.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۷.
۳۰۴۲۲ DM12546 موجه و مدلل بودن راي داوري داخلي با نگاهي بر رويه قضايي/ عيسي اميني، عباس منصوري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۹-‎۳۵.
۳۰۴۲۳ DM12547 مطالعه تطبيقي نظام ثبت اختراعات فناوري زيستي در موافقت نامه تريپس و کنوانسيون تنوع زيستي/ مهدي زاهدي، زهرا محمودي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۳۷-‎۶۴.
۳۰۴۲۴ DM12548 وحدت گرايي در قواعد مسئوليت مدني: مطالعه موردي نظام اتحاديه اروپا/ سيدمحمد طباطبائي نژاد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۰۴۲۵ DM12549 مداخله دادگاه در تعيين داور، آسيب شناسي قانون، رويه قضايي و ارائه الگو/ حميدرضا علومي يزدي، حميد درخشان نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۰۴۲۶ DM12550 نقش دادگاه در داوري بين المللي: نقدي بر لايحه جامع داوري از ديدگاه قوانين مدرن داوري بين المللي/ علي مقدم ابريشمي، مسعود محبوب.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۸.
۳۰۴۲۷ DM12551 اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجيه و تحليل رويه قضايي)/ سيدمرتضي قاسم زاده، محمد قرباني جويباري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۰۴۲۸ DM12552 اختلال شخصيت دوقطبي از منظر حدود مسئوليت کيفري/ سيدمنصور ميرسعيدي، نبي اله غلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۹-‎۳۹.
۳۰۴۲۹ DM12553 رويکرد جرم شناسي به تغيير معيار تقصير در جرايم غيرعمدي/ کيومرث کلانتري، فاطمه نوري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۴۱-‎۶۴.
۳۰۴۳۰ DM12554 تحليل بزه ديدگي جنسي زنان در شبکه هاي اجتماعي: نمونه پژوهي تانگو/ حميد دانش ناري، عباس شيخ الاسلامي، حسين محمد کوره پز.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۶۵-‎۱۰۱.
۳۰۴۳۱ DM12555 تحليل جرم شناختي راه کارهاي پيشگيري از جنايات عليه بشريت/ سميرا گل خندان، محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدابراهيم شمس ناتري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۴۰.
۳۰۴۳۲ DM12556 تبيين سياست کاهش آسيب از منظر اصول فقه/ ايمان رحيمي پور، محمدجعفر حبيب زاده، جليل اميدي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۳۰۴۳۳ DM12557 جرم انگاري قاچاق داروي تقلبي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ محسن عيني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ۱۷۱-‎۲۰۳.
۳۰۴۳۴ DM12558 چالش هاي حقوقي – قضايي جرم افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي 1392/ محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمدي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۳۲.
۳۰۴۳۵ DM12559 نسبت حقوق اولياي دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص، ديه، عفو)/ عباس ميرشکاري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۹.
۳۰۴۳۶ DM12560 توسعه تدريجي عدالت کيفري منطقه اي با تاکيد بر ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشر/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۳.
۳۰۴۳۷ DM12561 ماهيت و آثار طرح دعواي مدني در محاکم کيفري/ خيراله هرمزي، حسنعلي موذن زادگان، سيدحجت علوي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۸۵-‎۳۲۰.
۳۰۴۳۸ DM12562 چالش حقوقي معاملات شخص با حسن نيت و راهکار آن/ عباس کريمي، مهدي علاء.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۲۷.
۳۰۴۳۹ DM12563 آسيب شناسي قانون پيش فروش با نگاهي به حقوق فرانسه/ محمد داودآبادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۰۴۴۰ DM12564 بررسي نهاد وکالت در نظام حقوقي انگلستان/ ابراهيم برارپور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۰۴۴۱ DM12565 بررسي حقوق کارشناسان رسمي دادگستري در حقوق ايران/ سيدرسول صمدي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۰۴۴۲ DM12566 تجديدنظرخواهي فوق العاده از آراء مدني (بررسي سير قانون گذاري پس از انقلاب با نگرش بر فقه)/ فرهاد مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۰۴۴۳ DM12567 مباني نظري، ساز و کارهاي تشخيص و کارکردهاي روح قانون/ هادي تقي زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۷.
۳۰۴۴۴ DM12568 مطالعه تطبيقي الگوهاي دادرسي شرعي در کشورهاي.اسلامي/ علي بهادري، اسماعيل آجرلو.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۰۴۴۵ DM12569 تسري موافقت نامه داوري به اشخاص ثالث بر مبناي نظريه استاپل/ محسن ايزانلو، بابک شيد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۵-‎۵۲.
۳۰۴۴۶ DM12570 چالش هاي مقررات تعدد جرم در جرايم سايبري/ حميد بهره مند.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۵۳-‎۶۶.
۳۰۴۴۷ DM12571 مسئوليت کيفري موسسه هاي اعتباري در حقوق ايران/ محمدجعفر حبيب زاده، محمود صابر، حسين سميعي زنوز.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۶۷-‎۹۱.
۳۰۴۴۸ DM12572 بررسي تطبيقي مقررات کنترلي حقوق رقابت پيرامون ادغام شرکت هاي تجاري/ مهدي حقيقت جو.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۳۰۴۴۹ DM12573 وضعيت منافع عوضين پس از فسخ معامله در حقوق ايران/ غلامعلي سيفي، رسول بهرامپوري، حامد شريفي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۰۴۵۰ DM12574 قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ايران/ مهدي عباسي سرمدي، سيدسلمان سيدي زاده اصل.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۷.
۳۰۴۵۱ DM12575 دادرسي الکترونيکي در رويارويي با جرايم رايانه اي: چالش ها و بايسته ها/ حسنعلي موذن زادگان، نرجس روستا.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۵.
۳۰۴۵۲ DM12576 ويژگي ها و راهبردهاي کيفرشناسي ريسک مدار/ رحيم نوبهار، يزدان صيقل.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۵.
۳۰۴۵۳ DM12577 چالش هاي تعيين صلاحيت قضايي و قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي بين المللي/ ابراهيم نوشادي، محمود باقري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۲.
۳۰۴۵۴ DM12578 بررسي احکام فقهي – حقوقي خريد و فروش اعضاي بدن/ رضاعلي کرمي … [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره ‎4 (پياپي ‎84)، زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۵۰.
۳۰۴۵۵ DM12579 جستاري در ارکان ماهيت سرايت در فقه و حقوق کيفري (خلاء زدايي قانوني از ماهيت سرايت)/ مجيد قورچي بيگي، يوسف.فاطمي نيا، طه زرگريان.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره ‎4 (پياپي ‎84)، زمستان: ص ۲۵۲-‎۲۶۰.
۳۰۴۵۶ DM12580 نسبت بيطرفي با نظام حقوق اساسي ايران، امکان يا امتناع، تحليل قانون اساسي/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۱۳-‎۲۹.
۳۰۴۵۷ DM12581 اصول حاکم بر روند دادرسي عادلانه/ قاسم مرادي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۳۱-‎۴۵.
۳۰۴۵۸ DM12582 نقدي بر جايگاه برتر دادستان ديوان کيفري بين المللي در اثبات جرائم/ جواد صالحي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۴۷-‎۶۶.
۳۰۴۵۹ DM12583 آثار تکرار و تعدد جرم در جرايم مالياتي/ حمزه بهفر، عباس شيخ الاسلامي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۶۷-‎۹۰.
۳۰۴۶۰ DM12584 نسبت ميان دموکراسي و ولايت فقيه در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ ساعد ترسه، سيد طه موسوي ميرکلايي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۹۱-‎۱۱۳.
۳۰۴۶۱ DM12585 ترسيم نظري نقش مقام رهبري در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران/ محمدرضا رزاقي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۱۱۵-‎۱۴۰.
۳۰۴۶۲ DM12586 تحليلي بر قانون اجراي احکام مدني و قانون ديوان عدالت اداري از منظر عدالت اجرايي/ روح ا… باغبان.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص.۱۴۱-‎۱۵۱.
۳۰۴۶۳ DM12587 نقش دين در قانون اساسي افغانستان/ حسين نجفي، حسين جهانتيغ.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۴، بهار: ص. ۱۵۳-‎۱۷۵.
۳۰۴۶۴ DM12588 جستاري در نظريات مطرح در باب ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان با تاملي بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/ گودرز افتخار جهرمي، هيوا عبدالکريمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۰۴۶۵ DM12589 تورم حقوق/ ايجان مکاي، علي برجيان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۳۵-‎۶۴.
۳۰۴۶۶ DM12590 اهداف نظام کيفري بين المللي در اسناد و رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي/ محمدعلي اردبيلي، فاطمه وحيد دستجردي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۶۵-‎۸۷.
۳۰۴۶۷ DM12591 تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بين الملل و بازيگران غيردولتي/ محسن محبي، ايمان شفيعي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۸۹-‎۱۱۳.
۳۰۴۶۸ DM12592 گارانتي از منظر تحليل اقتصادي حقوق/ عباس قاسمي حامد، شهرزاد حدادي، شيوا عبدالله زاده ثاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۰۴۶۹ DM12593 نگرشي بر ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آن به کلان شهرها/ محمدعلي سعيدي، مهدي مفتخري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۰۴۷۰ DM12594 ممنوعيت مطلق شکنجه: چشم اندازي اسلامي/ سيدحسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيدمحمدرضا آيتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۰۴۷۱ DM12595 تحليلي بنيادين بر ملاک تمايز ميان نکاح و رابطه نامشروع در حقوق اسلامي/ مهدي موحدي محب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۰۹.
۳۰۴۷۲ DM12596 شناسايي حقوقي اقليت هاي درون گروه هاي اقليت در انديشه هاي آيليت شاشار/ امير نيک پي، هادي صالحي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۳۵.
۳۰۴۷۳ DM12597 استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي (ضمانت اجراي نقض تکليف علي الحساب مالياتي وکيل)/ حسن محسني، مهدي صاحبي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۳۰۴۷۴ DM12598 اعمال يک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بين المللي در حقوق بين الملل/ مهدي حدادي، سيامک کريمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۲۸۹-‎۳۱۳.
۳۰۴۷۵ DM12599 جانشيني دولت ها در مسئوليت بين المللي/ ميرشهبيز شافع، وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۳۱۵-‎۳۳۶.
۳۰۴۷۶ DM12600 حقوق هوايي، تاملي در مفهوم و اوصاف/ مجتبي اشراقي آراني، ميلاد صادقي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۳۳۷-‎۳۶۲.
۳۰۴۷۷ DM12601 ارزيابي مشروعيت آزمايش هاي هسته اي و موشکي کره شمالي در حقوق بين الملل/ سيدهادي محمودي، عارفه راستگو افخم.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۳۶۳-‎۳۸۷.
۳۰۴۷۸ DM12602 اعتبار سنجي و نقش آن در پيشگيري از پول شويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران/ حميدرضا ميرزاجاني، مجيد نجات زادگان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎81، بهار: ص ۳۸۹-‎۴۱۴.
۳۰۴۷۹ DM12603 از تراژدي تعذيب تا کمدي اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعي/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎93، بهار: ص ۴۳-‎۶۴.
۳۰۴۸۰ DM12604 تاثير معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (132) در ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته کشور/ سيدحسين ايزدي … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎93، بهار: ص ۶۵-‎۹۸.
۳۰۴۸۱ DM12605 قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي): با تاکيد بر نهاد تعويق صدور حکم/ اميرحمزه زينالي، حسين محمد کوره پز.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۰۹-‎۲۳۵.
۳۰۴۸۲ DM12606 سياست کيفري افتراقي در قلمرو ارکان متشکله جرائم سايبري/ داود کرمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۶۸.
۳۰۴۸۳ DM12607 مطابقت نظام توليد مشارکتي با قواعد فقهي و اصول اسلامي/ محمدمهدي نجفي علمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۶۹-‎۳۹۱.
۳۰۴۸۴ DM12608 ضرورت تفسير قانون اساسي در پرتو ويژگي هاي اين قانون/ عباسعلي کدخدايي، محمد بهادري جهرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۳۰۴۸۵ DM12609 نقش زيست فناوري در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست/ آرامش شهبازي، پويا برليان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳-‎۴۳.
۳۰۴۸۶ DM12610 حق خوشبختي در جبران حقوق طبيعي جانبازان و ايثارگران/ محمدجواد جاويد، سامان نيک نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۰۴۸۷ DM12611 عدالت توزيعي، کارايي و پايان قرارداد کار/ ولي رستمي، حسين قبادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۰۴۸۸ DM12612 حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشر/ سروناز مستفيضي، مهدي بالوي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۳.
۳۰۴۸۹ DM12613 بررسي سياست گذاري و قوانين و مقررات سلامت در امريکا/ بيژن عباسي، مريم حيدري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۰.
۳۰۴۹۰ DM12614 مصونيت دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت/ فرزانه سيف زاده … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۰۴۹۱ DM12615 جلوه هاي حق بر آزادي ابراز مذهب در رويه نهادهاي بين المللي حقوق بشر/ امير مقامي، شادي سادات مکي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۷.
۳۰۴۹۲ DM12616 مطالعه تطبيقي خاص گرايي هاي حقوقي در قبال حقوق بين الملل: معافيت گرايي امريکايي در برابر کثرت گرايي اتحاديه اروپايي/ محمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۰۴۹۳ DM12617 تحولات جايگاه نهاد شناسايي در ايجاد دولت جديد: بررسي ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلامي/ پوريا عسکري، بهمن ساعدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۰۰.
۳۰۴۹۴ DM12618 مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تاکيد بر طرح کميسيون حقوق بين الملل (2001)/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۲.
۳۰۴۹۵ DM12619 بررسي تطبيقي حدود اختيارات و تکاليف بازرسان کار در حقوق ايران و استانداردهاي سازمان بين المللي کار/ آزاده السادات طاهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۳-‎۲۴۱.
۳۰۴۹۶ DM12620 سياست جنايي اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن/ مريم احمديه، جواد حبيبي تبار.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۶، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۳۰۴۹۷ DM12621 بررسي حقوقي وضعيت تابعيت و بي تابعيتي زنان از منظر.حقوق.بشر/ سيده لطيفه حسيني.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۶، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۸.
۳۰۴۹۸ DM12622 بررسي فقهي حقوقي رابطه قاعده اتلاف با تخريب محيط زيست/.احمد اکبرزاده، ابراهيم تقي زاده.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹-‎۱۷.
۳۰۴۹۹ DM12623 جستاري ديني بر پيمان هاي محيط زيستي بين المللي، مطالعه.موردي: پيمان کيوتو/ رخشاد حجازي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۳۷.
۳۰۵۰۰ DM12624 محيط زيست، حقوق بشر و مشروعيت در روابط بين الملل/ سيدمحمد موسوي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۸۰.
۳۰۵۰۱ DM12625 نقش پرونده شخصيت در پيشگيري از تکرار جرم/ قدرت اله خسروشاهي، راضيه سبزه علي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۵۲.
۳۰۵۰۲ DM12626 بررسي نقش موسسات گزارش اعتبار در پيشگيري از جرايم اقتصادي با نگاهي اجمالي به حقوق آمريکا و ايران/ راضيه همراهي، خليل جمعه زاده بهابادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۵۱.
۳۰۵۰۳ DM12627 جرمشناسي زيست – اجتماعي و پيشگيري نوين از جرم/ رضا فرهمند، هادي حسني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up