اینجانب تمایل به حضور در کرسی های ترویجی و نظریه پردازی پژوهشکده حقوقی شهر دانش دارم .

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد