اینجانب تمایل به حضور در کرسی های ترویجی و نظریه پردازی پژوهشکده حقوقی شهر دانش دارم .

ظرفیت کرسی موردنظر به پایان رسیده است .

keyboard_arrow_up