اینجانب تمایل به حمایت مالی از کرسی های ترویجی و نظریه پردازی و همایش های پژوهشکده حقوقی شهر دانش دارم .

keyboard_arrow_up