مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/01/21 لغايت 1399/01/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری   

تصویب‌نامه در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)           

تصویب‌نامه در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجارهبهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا         

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالی جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی در مناطق محروم به صورت دو کا      

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل به صورت دو کا    

تصویب‌نامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع توسط سازمان بیمه سلامت ایران       

تصویب‌نامه در خصوص اجرای پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان از ابتدای سال ۱۳۹۹    

تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور    

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۷۸/ت ۵۳۱۲۶ هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶

اصلاح بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۶۷۴/ت ۵۶۵۱۳هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۸  

اصلاح آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها         

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (‌آماتوری)  

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  

اصلاح ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ ۱۳۹۹/۱/۲۰

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان‌ اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی‌وچهار هزار و هفتصد و سی (34730) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست¬های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و چهارصد و سی‌وهشت (2438) ریال تعیین می‌شود.

۳ـ ضریب حقوق مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و سیصد (2300) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ بر اساس ضریب ریالی دو هزار و سیصد (2300) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت ۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود.

۴ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌شود.

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتادوچهار هزار و پانصد (17974500) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.

۶ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (9717500) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتادوچهار هزار و پانصد (17974500) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتادوچهار هزار و پانصد (17974500) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

۷ـ پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه‌التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ بیست‌وهشت میلیون (28۰۰۰۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می‌گردد.

۸ ـ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲ـ ۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست‌وچهار میلیون (24000000) ریال تا پنجاه‌ویک میلیون (51000000) است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. این مبلغ در “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

۹ـ مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

۱۰ـ در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مالی دولـت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۶۲۲/ت ۵۷۵۷۹هـ -۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱ـ ۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:

الف ـ سهام قابل واگذاری به “صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی ” شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (۲۰%).

ب ـ سهام قابل واگذاری به “صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی ” شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست‌وپنج درصد (۲۵%).

ج ـ سهام قابل واگذاری به “صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی ” شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌ میزان بیست درصد (۲۰%).

۲ـ واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده در بند (۱) این تصویب‌نامه باشد.

۳ ـ مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۲۲۹/ت ۵۷۵۸۱هـ ۱۳۹۹/۱/۱۹

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 992100/54 مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجاز است نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق‌الذکر یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط در آن وزارتخانه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالی جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی در مناطق محروم به صورت دو کا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۸۸۴/ت ۵۷۵۳۹هـ ۱۳۹۹/۱/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

در صورت جابه‌جایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی به مناطق محروم مورد تأیید هیئت‌وزیران با کسب مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراکز تابع دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان تمام‌وقت محسوب می‌شوند و اسناد ارسالی از هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل به صورت دو کا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۸۸۵/ت ۵۷۵۳۹هـ ۱۳۹۹/۱/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

اسناد پزشکان و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که مطابق تفاهم‌نامه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می‌کنند، توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در هر دو محل فعالیت به‌صورت دو کا محاسبه و پرداخت شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع توسط سازمان بیمه سلامت ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۸۸۶/ت ۵۷۵۳۹هـ ۱۳۹۹/۱/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است به منظور جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع که مددجویان شهرهای با بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می‌دهند، در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه‌های معاینه (ویزیت) تا سقف تعرفه بخش خصوصی را علاوه بر انجام تعهدات خود به عنوان بیمه‌گر به پزشکان عمومی ذی‌ربط از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) در ذیل ردیف‌های بودجه سازمان بیمه سلامت ایران در سقف اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اجرای پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان از ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۸۹۵/ت ۵۷۵۳۹هـ ۱۳۹۹/۱/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی با رعایت راهنمای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۲۲۴/ت ۵۷۵۶۸هـ ۱۳۹۹/۱/۱۹

وزارت نیروـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 98/51638/30/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ اضافه می‌شود:

برای آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه‌های گرم در مجموع کمتر از (۴) ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه‌های گرم منظور نشده‌اند، (۳۰۰) کیلووات ساعت خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۷۰۷/ت ۵۷۵۹۴هـ ۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ماده ۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از بیست‌وهشت میلیون (28000000) ریال کمتر نخواهد بود.

ماده ۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده میلیون و یکصد و پنجاه‌ودو هزار و هفتصد و پنجاه (18152750) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.

ماده ۳ـ در اجرای بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال ماده (۱) این آیین‌نامه با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و چهارصد و سی‌وهشت (2438) ریال اعمال می‌گردد. افزایش ناشی از اجرای قسمت اخیر ماده (۱) این آیین‌نامه و این ماده، حسب مورد به صورت جداگانه در حکم حقوقی ذی‌نفعان درج می‌گردد.

تبصره ۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (30000000) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، ابلاغ خواهد شد. همچنین افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۸ بین بیست‌وچهار میلیون (24000000) ریال تا پنجاه‌ویک میلیون (51000000) ریال است نیز در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بیشتری برخوردار شوند.

تبصره ۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴ـ سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت‌امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ بر اساس مفاد این آیین‌‌نامه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۷۸/ت ۵۳۱۲۶ هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۲۲۰/ت ۵۷۱۳۸هـ ۱۳۹۹/۱/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 60/212528 مورخ ۱۳۹۸/۸/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۷۸/ت ۵۳۱۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی ” به عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۶۷۴/ت ۵۶۵۱۳هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۸۹۱/ت ۵۷۳۹۹هـ ۱۳۹۹/۱/۶

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد شماره 020/22271 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۶۷۴/ت ۵۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸، بعد از عبارت “شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ” عبارت “یا اتحادیه تعاونی روستایی ” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۶۳۲/ت ۵۷۰۷۴هـ ۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۳۵/ت ۵۳۴۰۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (ض) ماده (۱)، عبارت “بازرس تجهیزات ” به عبارت “بازرس فنی تجهیزات ” تغییر می‌یابد.

۲ـ در بند (ط) ماده (۱) بعد از عبارت “ممیز (بازرس) ایمنی “، عبارت “(مشاور و خدمات‌دهنده حفاظت فنی و ایمنی)” اضافه می‌شود.

۳ـ در بند (ع) ماده (۱)، عبارت “ناظر (مسئول) ایمنی ” به عبارت “مسئول ایمنی ” تغییر می‌یابد.

۴ـ در تمام مواردی که در آیین‌نامه یادشده، عبارات مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این تصویب‌نامه به کار رفته است، تغییرات مصوب متناظراً / متناسباً اعمال می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (‌آماتوری)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۶۲۹/ت ۵۷۲۳۷هـ ۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 1/127414 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (‌آماتوری) موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۰۵۸ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ ـ کمیسیون فنی مرکب است از سه نفر از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط که از بین کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره ۳۶۱۳/ت ۵۶۴۷۳هـ ۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۹۶/ت ۴۳۰۷۹ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۲) اضافه و تبصره قبلی ماده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۱ـ نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های ثبت‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.

تبصره ۲ـ شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.

۲ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21866-25/01/1399

شماره 56545/2852-۱۳۹۹/۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ عبارت «و همچنین در تبصره الحاقی ماده (۱۰) عبارت «سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» به صورت عبارت «سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴»» پس از عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

 

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21868-27/01/1399

شماره ۱۲۳۵/ت۵۷۵۲۲هـ۱۳۹۹/۱/۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 60/329007 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «تا (۱۵) آذرماه» به عبارت «تا (۱۵) آبان ماه» اصلاح می‌شود.

۲ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۴۶۴) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آیین‌نامه یادشده از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۹ قابل اجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 99

 

 

اصلاح ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21868-27/01/1399

شماره ۴۲۷۴/ت۵۷۵۹۰هـ۱۳۹۹/۱/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳هـ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ با اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ـ کمیسیون ملی یونسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دایمی است که زیر نظر دبیرکل انجام‌وظیفه می‌کند و یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up