کتاب‌های تألیفی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

  • وحید اشتیاق، “طرح پيشنهادي اصلاح ماده ‎5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمي شرکتهاي سهامي”، پژوهشهای حقوقی، 1383، سال سوم، شماره 5، بهار – تابستان: ص 221-228
  • وحید اشتیاق،”تأثير قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در قانونمداري رفتارهاي اجتماعي؛ نقدي بر وضعيت راهنمايي و رانندگي در کشور و عوارض فرابخشي آن“، پژوهشهای حقوقی، 1386، سال ششم، شماره 12، پاییز – زمستان: ص 153-167
  • وحید اشتیاق، “حدود قانوني آزادي رسانه ها در زمان جنگ در ايالات متحد آمريکا”، پژوهشهای حقوقی، 1381، سال اول، شماره 1، بهار – تابستان، ص 155-166
  • وحید اشتیاق، “ضرورت تسري مجازات مرتشي به بخش هاي غيردولتي در حقوق کيفري ايران”، پژوهشهای حقوقی، 1383، سال سوم، شماره 6، پاییز – زمستان: ص 147-154
  • وحید اشیاق، “گرايش به پذيرش و توسعه مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي: واکنش واقع گرايانه به آثار توسعه”، پژوهشهای حقوقی، 1386، سال ششم، شماره 11، بهار – تابستان: ص 11-54
  • وحید اشتیاق، “مبارزه با تقلب در بازارهاي اوراق بهادار؛ نگاهي به نظم حقوقي بازار اوراق بهادار در ايالات متحد امريکا”، پژوهشهای حقوقی، 1389، سال نهم، شماره 17، بهار – تابستان: ص 257-283
  • وحید اشتیاق، “مسؤولیت کيفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی”، پژوهشهای حقوقی، 1387، سال هفتم، شماره 13، بهار – تابستان: ص 335-344
  • وحید اشتیاق، “میزگرد راجع به ابعاد حقوقی سرمایه در شرکت‌های سهامی (مصاحبه با بهروز اخلاقی، محمود عرفانی، اسمعیل مصباح اسکویی)”، پژوهشهای حقوقی، 1383، سال سوم، شماره 5، بهار – تابستان: ص 207-220
  • وحید اشتیاق، “وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی”، پزوهشهای حقوقی، 1385، سال پنجم، شماره 10، پاییز – زمستان: ص 85-112