پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی

آزمون کارگاه‌ها

لیست کارگاه‌های آموزشی این فصل

لیست فیلمهای کارگاه‌های آموزشی

پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی

آزمون کارگاه‌ها

لیست کارگاه‌های آموزشی این فصل

لیست فیلمهای کارگاه‌های آموزشی

چنانچه تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه به حد نصاب نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه دیگری به شرکت کننده داده خواهد شد؛ در غیر این صورت مبلغ پرداختی به شرکت کننده بازگشت داده میشود.

keyboard_arrow_up