کتاب ترور سردار قاسم سلیمانی در محک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب ترور سردار قاسم سلیمانی در محک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشرشد

 

کتاب ترور سردار قاسم سلیمانی در محک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کتاب ترور سردار قاسم سلیمانی در محک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مولف :

دکتر سیدقاسم زمانی

 لینک تلگرام:

http://t.me/Legal_Research

لینک خرید:

https://b2n.ir/f27473

اینستاگرام پژوهشکده:

https://www.instagram.com/shahredanesh/

تلفن:

88811581 داخلی 112

فهرست مطالب:

سخن ناشر
دیباچه
مقدمه
بخش اول: مبانی گسترش موافقت نامه داوری
فصل اول: انعقاد موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: کارکرد ارادۀ متعاقدین
مبحث دوم: اقسام داوری از نظر تأثیر اراده
گفتار اول: داوری اختیاری
گفتار دو: داوری تقنینی
الف: شورای حل اختلاف
ب: مراجع حل اختلاف کار
ج: هیئت داوری بورس اوراق بهادار
د: داوری در طلاق
ه: دیوان داوری ایران و ایالات متحده
و: شروط داوری الحاقی
گفتار سوم: داوری تخییری
الف: معاهدات مربوط به سرمایه گذاری خراجی
ب: معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
فصل دوم: اثر تعیین موضوع موافقت نامه داوری
مبحث یک: داوری پذیری اختلافات غیرقراردادی
گفتار اول: اختلافات غیرقراردادی موجود
گفتار دوم: اختلافات غیرقراردادی آتی
مبحث دوم: داوری پذیری اختلافات قراردادی
فصل سوم: داوری پذیری
مبحث اول: وضعیت موافقت نامه داوری
مبحث دوم: رابطۀ موافقت نامۀ داوری و قرارداد پایه
مبحث سوم: موافقت نامۀ داوری به منزلۀ توافق تکمیلی
مبحث چهارم: موافقت نامۀ داوری به منزلۀ توافق وثیقه ای
فصل چهارم: اثر ذاتی و دوام موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: مقتضای ذات موافقت نامۀ داوری
مبحث دوم: جواز و لزوم موافقت نامۀ داوری
فصل پنجم: قلمرو موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: قلمرو موضوعی داوری
گفتار اول: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تصریح متعاقدین
گفتار دوم: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تفسیر
مبحث دوم: قلمرو شخصی داوری
گفتار اول: گسترش قلمرو شخصی داوری نسبت به شخص ثالث
بند یک: تأثیر داوری بر شخص ثالث ظاهری
بند دو: تأثیر داوری بر شخص ثالث واقعی
گفتار دوم: گسترش قلمرو شخصی داوری به قائم مقام
بند یک: تأثیر موافقت نامۀ داوری نسبت به قائم مقام عام
الف: توارث موافقت نامۀ داوری
ب: تأثیر وصایت بر موافقت نامۀ داوری
بند دو: تأثیر موافقت نامۀ داوری نسبت به قائم مقام خاص
الف: انتقال تبعی موافقت نامۀ داوری
ب: انتقال مستقل قرارداد داوری
نتیجه گیری بخش اول
بخش دوم: گسترش قلمرو موافقت نامه داوری در پرتو مطالعه تطبیقی نظریات
حقوقی
فصل اول: گسترش اثر داوری به شخص ثالث
مبحث اول: نظریه شخص ثالث ذی نفع
الف) مبانی شرط مداخلۀ ثالث در داوری
بند یک: مقایسه شرط «مداخله ثالث» و شرط فعل
بند دوم: مقایسه شرط «ورود ثالث» و شرط نتیجه
گفتار اول: آثار شرط مداخلۀ شخص ثالث
بند یک: شخص ثالث ذی نفع در داوری
بند دو: منابع ایجاد نفع برای شخص ثالث
مبحث دوم: نظریۀ نمایندگی
گفتار اول: رابطۀ نمایندگی آشکار با موافقت نامۀ داوری
بند اول: اعتبار موافقت نامۀ داوری منعقده توسط نمایندۀ افشاشده
بند دوم: استناد به موافقت نامه داوری منعقده توسط نماینده افشاءشده
گفتار دوم: رابطه نمایندگی پنهان با موافقت نامه داوری
بند اول: انعقاد موافقت نامۀ داوری توسط حق العمل کار
بند دوم: استناد به موافقت نامۀ داوری منعقده توسط حق العمل کار
ب) استناد اصیل به موافقت نامۀ داوری
مبحث سوم: نظریه اصیل واقعی
گفتار اول: مبانی نظریۀ اصیل واقعی
گفتار دوم: حدود اعمال نظریۀ اصیل واقعی
بند اول: از نظر موضوع داوری
بند دوم: از نظر اشخاص
مبحث چهارم: نظریه گروه شرکت ها
گفتار اول: پیشینۀ ایجاد نظریۀ گروه شرکت ها
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ گروه شرکت ها
مبحث پنجم: نظریۀ استاپل
گفتار اول: پیشینۀ اعمال قاعدۀ استاپل در داوری
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال قاعدۀ استاپل در داوری
مبحث ششم: نظریۀ مشارکت به وسیله ارجاع
گفتار اول: پیشینۀ نظریۀ مشارکت در داوری به وسیلۀ ارجاع
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ مشارکت در داوری به وسیلۀ ارجاع
فصل دوم: گسترش اثر داوری به قائم مقام
مبحث اول: انتقال موافقت نامۀ داوری
گفتار اول: انتقال پذیری موافقت نامۀ داوری
گفتار دوم: انتقال خودکار موافقت نامۀ داوری در رویه داوری
بند اول: مبانی انتقال خودکار موافقت نامۀ داوری
بند دوم: شرط عدمِ انتقال داوری
گفتار سوم: انتقال دعوا
مبحث دوم: انتقال قهری موافقت نامۀ داوری
گفتار اول: انتقال قهری موجب حال شدن قراردادها
بند اول: تأثیر تأمین قهری املاک و اراضی بر موافقت نامۀ داوری
بند دوم: اثر ملی شدن اموال بر موافقت نامۀ داوری
گفتار دوم: انتقال قهری قرارداد با حفظ تعهدات
بند اول: تأثیر انتقال اجرایی بر موافقت نامۀ داوری
بند دوم: تأثیر دعوای غیرمستقیم طلبکار بر موافقت نامۀ داوری
گفتار سوم: تأثیر مصادرۀ اموال بر داوری
نتیجه گیری بخش دوم
منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up