آخرین قوانین و مقررات کشور

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه آئین‌نامه اجرای مفاد…

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای عالی…

سایر مصوبات دهه اول دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه…