آرشیو تازه های کتاب های فارسی

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های کتاب های فارسی
تازه های کتاب های فارسی دی 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۸۶ م K‎ ۵۰‎/ش‎۸‎ف‎۴ فرهنگ نامه حقوقي شکيبا/ تدوين و نگارش مرتضي شکيبا زيده.- تهران:…
تازه های آذر 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذر ۱۴۰۱ رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۸۱ KMH‎ ۴۹۴‎ /۷ /ق‎۲ قانون مدني همراه با آخرين اصلاحات و الحاقات تا مهرماه ‎۱۴۰۱:…
آبان 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه های کتاب های فارسی مهر 1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه های کتاب های فارسی شهریور 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۴۰ KMH‎۹۴۰‎ /ت‎۹‎ح‎۷ حقوق بانکي کاربردي/ عليرضا توفيق؛ با همکاري گروه پژوهش هاي حقوقي هلدينگ…

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۰۰ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎5‎م‎۳ مجموعه قوانين، و مقررات جرايم رايانه اي: با آخرين اصلاحات/ مريم…

تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۸۹۱ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري مطابق با آخرين قوانين، آيين نامه ها و…

تازه‌های کتاب‌های فارسی اسفند 1400

تازه‌های کتاب‌های فارسی اسفند 1400     رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۸۸۲ KMH‎ ۴۴۰‎ /خ‎۲‎ع‎۴ عدالت و انصاف در آينه آراي قضايي: گزيده آراء و…

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی 1400

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی 1400   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۸ BP‎ ۱۵۵‎  /م‎۴۲‎ک‎۸۳ تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان،…