اجلاسیه های برگزارشده

  1. خانه
  2. اجلاسیه های برگزارشده
دکتر-هادی-رحمانی

کرسی تبدیل جریان نقدی آتی پروژه های بالادستی صنعت نفت به اوراق بهادار؛ مورد کاوی اوراق سلف نفتی

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی تبدیل جریان نقدی آتی پروژه های بالادستی صنعت نفت به اوراق بهادار؛ مورد…
آقای-امیرحسین-صالحی

کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:…
دکتر کیوان صداقتی-min

کرسی امکان سنجی مطابقت مسجد با سنجه های سمن

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی امکان سنجی مطابقت مسجد با سنجه های سمن   پزوهشکده حقوقی شهر دانش…
دکتر-مهدی-مهدوی­-زاهد

کرسی بررسی «رویکرد اجتماعی» به قانونگذاریِ خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی بررسی «رویکرد اجتماعی» به قانونگذاریِ خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی موردکاویِ «قانون…
دکتر-صفاری

کرسی نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب ۱۴۰۰

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی  نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب ۱۴۰۰   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار…