کتابخانه تخصصی

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-اردیبهشت-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۴۶ جاي گاه حقوق طبيعي در اسلام و ليبراليسم/ اسماعيل غني کله لو.- به راهنمايي سيدمجتبي واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۳. ۵۴۷ حدود وظايف و اختيارات ولي قهري نسبت به حقوق مالي و جزايي محجور در فقه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-فروردین-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۲۱ حقوق کودک نامشروع از ديدگاه فقه و حقوق/ ابوذر رضواني.- به راهنمايي مجيد وزيري با مشاوره جمشيد معصومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۱. ۵۲۲ حقوق حيوانات از ديدگاه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰

تازه-های-کتاب-های-فارسی-اسفند-1400

تازه‌های کتاب‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰     رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۸۸۲ KMH‎ ۴۴۰‎ /خ‎۲‎ع‎۴ عدالت و انصاف در آينه آراي قضايي: گزيده آراء و تحليل آن ها/ تاليف محمد خاکباز.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹-. ۱۰۸۸۳ K‎ ۱۴۰۱‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق مالکيت فکري: قانون، قرارداد، قضا (مجموعه مقالات)/ به اهتمام علي سيدين، مهدي کارچاني.- تهران: قوه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰

تازه-های-کتاب-های-فارسی-اسفند-1400

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۱۱ ضمان در فقه اسلام و حقوق جديد/ اردوان ارژنگ.- به راهنمايي عبدالکريم عبداللهي نژاد با مشاوره کاظم مدير شانه چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري، رشته علوم سياسي) ؛ ‎۱۳۷۳. ۵۱۲ بررسي حقوق جنگ از ديدگاه اسلام و …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن ۱۴۰۰

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-بهمن-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۷۱ تحول مفهومي شناسائي دولت در حقوق بين الملل/ محمدمهدي صادقي.- به راهنمايي مسعود راعي دهقي با مشاوره ليلا رئيسي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، دانشکده حقوق، الهيات و معارف اسلامي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶. ۴۹۶ مقايسه سبک زندگي در زندانيان جرايم …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۸ BP‎ ۱۵۵‎  /م‎۴۲‎ک‎۸۳ تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۱-. ۱۰۵۶۹ KMH‎ ۸۶۴‎ /آ‎۳ آخرين گام وکالت ‎۹۰ (شامل کليه دروس)/ مولف گروه علمي دورانديشان.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۰. ۱۰۵۷۰ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته/ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-ابان-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۵ اعتبار امر مختومه در نظام اروپايي حقوق بشر/ سيده طاهره حسيني.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۸.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-مهر-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۷۰ نقش جامعه مدني در اجراي تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت افغانستان/ احمد حنيف حنيف.- به راهنمايي سيدمحمد قاري سيدفاطمي با مشاوره محمد جلالي.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۸ اصل شفافيت در مبادلات پولي و مالي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي/ سيدعلي حسيني آزاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني؛ محمد شمسائي با مشاوره پوريا عسکري؛ مهريار داشاب.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹. ۹۶۹ موانع …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۵ حمايت بين المللي از اشخاص داراي معلوليت با تاکيد بر اقدامات اتحاديه اروپا و شوراي اروپا/ نسيم بامدادفر.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره مريم افشاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵. ۹۶۶ …

بیشتر بخوانید »