کتابخانه تخصصی

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۸ اصل شفافيت در مبادلات پولي و مالي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي/ سيدعلي حسيني آزاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني؛ محمد شمسائي با مشاوره پوريا عسکري؛ مهريار داشاب.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹. ۹۶۹ موانع …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۵ حمايت بين المللي از اشخاص داراي معلوليت با تاکيد بر اقدامات اتحاديه اروپا و شوراي اروپا/ نسيم بامدادفر.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره مريم افشاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵. ۹۶۶ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۹۹

تازه های کتاب های فارسی بهمن 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۷ م KMH‎ ۱۵‎ /ش‎۴‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات سال ‎۱۳۹۸/ [گردآورنده] قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ‎۱۳۹۹.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی دی۹۹

تازه های مقالات فارسی دی 99

تازه‌های مقالات فارسی دی۹۹   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۰۶ ملاحظاتي در خصوص نحوه تعيين تکليف تخليه و پرداخت الباقي ثمن واقعي در دفاتر اسناد رسمي و وجه التزامات مربوطه/ احسان معدوليت.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، پاييز، شماره ۱۷۱-‎۱۷۲: ص ۱۷-‎۷۰. ۱۳۸۰۷ مفهوم و محدوده غبن در خيار غبن/ مصطفي السان، شاهرخ کاظمي.- کانون. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹ شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۴ آنسيترال و شيوه نوين حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري: ODR/ محمدجواد خوش صحبتان.- به راهنمايي حسن صديق با مشاوره اسعد اردلان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۱.

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ص‎۲‎آ‎۸ آموزه هاي حقوق جزاي عمومي/ نگارش نورمحمد صبري.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۸. ۱۰۵۶۳ K‎ ۹۴‎ /ص‎۲‎د‎۵ دستور زبان حقوقي (نوشتاري و گفتاري)/ نگارش نورمحمد صبري.- ويرايش ‎۳.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۴ JC‎ ۴۹‎ /ر‎۶‎ر‎۹ روزنامه ملکان: شيوه حکمراني از نگاه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۵۹ K‎ ۲۴۰۰‎ /پ‎۲‎ت‎۲ تامين مالي توسط ثالث در داوري تجاري بين المللي/ نگارش کامليا پاکزاد؛ با ديباچه مجتبي اصغريان.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۰ KU‎ ۳۷۶۰‎ /آ‎۲۸ قانون داوري تجاري استراليا ‎۲۰۱۳/ ترجمه و تحقيق عليرضا مشهدي زاده، کامليا پاکزاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۰ تاثير الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر داوري اموال عمومي/ آرمان شجري.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره جواد کاشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده پرديس تحصيلات تکميلي خودگردان، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۹   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۷۵۷ توقف فرآيندهاي عادي با وقوع تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۵-‎۴۴. ۱۳۷۵۸ ميزگرد بررسي تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي با تاکيد بر جنبه کيفري آن.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی خرداد 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۴۷ مباني تدوين الگوي اسلامي ايراني سياست جنايي/ مهدي خاقاني اصفهاني.- به راهنمايي محمدعلي حاجي ده آبادي با مشاوره عادل ساريخاني؛ محمدخليل صالحي.- دکتري (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۲. ۹۴۸ چالش هاي پيش روي حق هاي بزه ديده در ديوان …

بیشتر بخوانید »