کرسی حقوق بانکی

کرسی الزامات ناظر بر آمره بودن نرخ سود بانکی، با تأکید بر رأی وحدت رویه ۷۹۴

کرسی الزامات ناظر بر آمره بودن نرخ سود بانکی، با تأکید بر رأی وحدت رویه 794 - پژوهشکده حقوقی شهر دانش

کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره کرسی ترویجی: الزامات ناظر بر آمره بودن نرخ سود بانکی با تأکید بر رأی وحدت رویه ۷۹۴       ارائه کننده: دکتر یاسر مرادی (استاد دانشگاه و مشاور حقوقی) ناقدان: ناقد نخست: دکتر حسین قربانیان (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) ناقد دوم: دکتر زهرا فریور (استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال) دبیر علمی: …

بیشتر بخوانید »