آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول مهر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

     

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده هم‌ترازی با اعضای هیئت‌علمی

 

 

 

 

 

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

 

رأی شماره ۱۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده هم‌ترازی با اعضای هیئت‌علمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21418-03/07/1397

شماره 1735/97-۱۳۹۷/۶/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹7/۵/۱۶ جهت درج در. روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۳۲۴

کلاسه پرونده: 1735/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان علی مهرآوران و ایرج آقاملایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و مدارک هم‌تراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول .آن قانون اشتغال به کار دارند، نباید از۸۰ درصد مجموع حقوق .و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. در دستورالعمل. اجرایی ماده مزبور، چگونگی برخورداری کارکنان واجد شرایط از .امتیاز هم‌ترازی با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تشریح شده است.

قسمت ج از بند ۳ ماده ۶ این دستورالعمل، در خصوص ضوابط محاسبه تجربه قابل‌قبول کارمندان برای کسب امتیاز مذکور تصریح می‌کند که از کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری، معادل تجربه قابل‌قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی. قابل احتساب می‌باشد. با استناد به همین موارد، تعدادی از کارکنان آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی که در طول خدمت موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شده‌اند، برای دریافت هم‌ترازی با اعضای هیئت‌علمی. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از حقوق و مزایای ناشی از آن، خواستار. احتساب سوابق خود، قبل از اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۴۸۶ با موضوع دادخواست .خانم زهرا فدائی به طرفیت اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ۷ مشهد و به خواسته تقاضای احتساب سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک فوق‌لیسانس به موجب دادنامه .شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۶۸-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی قبل از کسب .مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هم‌ترازی با هیئت‌علمی با مدرک لیسانس در پست آموزش سابقه خدمت دارد به استناد بند ج ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ. پرداخت کارکنان دولت حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر احتساب سنوات آموزش مرتبط با مدرک .فوق‌لیسانس جهت اعطای پایه سنواتی صادر و اعلام می‌گردد. ایــن رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی. به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۲۷۶ با موضوع دادخواست آقای شهرام فرهنگی. به طرفیت سازمان آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی و به خواسته احتساب دوره قبل از کارشناسی ارشد (لیسانس) به عنوان تجربه مشابه در پایه هم‌ترازی به موجب .دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۴۶ـ۱۳۹۱/۱۱/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه وفق بند. ج ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .مصوب ۱۳۷۰ موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس. و دکتری معادل تجربه قابل‌قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی قابل احتساب می‌باشد و مطابق بند ۲ـ۲ بخشنامه 2/42/12596-۱۳۷۴/۸/۷ موضوع باید در کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد بنابراین خواسته شاکی در حدی که طرح در کمیته مذکور با لحاظ بند ج .فوق مطرح گردد موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۶۰۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی .مهرآوران به طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی و به خواسته تقاضای احتساب. سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک .فوق‌لیسانس به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۶-۱۳۹۲/۹/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس قسمت ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل .اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مقرر گردیده سنوات تجربی قبل از مدرک فوق‌لیسانس در تعیین پایه‌های هم‌ترازی لحاظ و محاسبه گردد و با عنایت به اینکه شاکی قبل از اخذ مدرک .فوق‌لیسانس و اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ در پست آموزشی فعالیت داشته است. حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به لحاظ سنوات تجارب آموزشی شاکی مرتبط با مدرک فوق‌لیسانس صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین .دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر به موجب .دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۹۴/۴/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت دارندگان .مدرک فوق‌لیسانس و دکتری که مشاغل تحقیقاتی و آموزشی فعالیت می‌کنند .مشمول حکم هم‌ترازی هستند .و هیچ دلالتی بر اینکه سوابق خدمت قبل از فوق‌لیسانس و دکتری به عنوان سابقه. خدمت با مدارک مذکور تلقی شود در حکم قانون مذکور مشهود نیست و قسمت ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل با توجه به مفاد بند ۴ ماده ۴ همان دستورالعمل دلالتی بر احتساب سوابق خدمت با مدرک تحصیلی لیسانس جهت تعیین پایه هم‌ترازی ندارد بلکه مبین احتساب تجربی مشابه قبل از اخذ مدرک .فوق‌لیسانس و دکتری جهت فوق‌العاده هم‌ترازی در بدو ارائه مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری می‌باشد که این امر .محقق نشده است و .اعطای پایه برای دوران خدمت قبل از اخذ. مدرک فوق‌لیسانس .یا دکتری متناسب با مدرک فوق‌لیسانس و دکتری مغایر مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض. رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

در خصوص دادخواست آقای ایرج آقاملایی شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵-۱۳۹۲/۵/۳۰ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده، لاکن [لکن] در همین خصوص قبلاً شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص شده بود با اعاده دادرسی اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی از رأی مذکور شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، رأی پیش‌گفته را طی دادنامه شماره ۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ نقض می‌کند و در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای ایرج آقاملایی از رأی شماره ۱۸۷۲-۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ـ۱۳۹۴/۷/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که زمینه نقض رأی. معترض‌عنه را فراهم آورد. ارائه نکرده و در صدور رأی مذکور مقررات قانونی رعایت شده است و با عنایت به اینکه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت اصل پرداخت فوق‌العاده هم‌ترازی را منوط به داشتن مدرک تحصیلی .فوق‌لیسانس یا دکتری اعلام کرده است، لذا احتساب سوابق .تجربی مشابه با مدرک لیسانس و اعطای .پایه هم‌ترازی نسبت به آن مغایر قانون مذکور می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن. رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه قانون‌گذار به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شرایط بهره‌مندی. از فوق‌العاده هم‌ترازی با اعضای هیئت‌علمی را منحصراً به داشتن مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری منوط کرده است و لذا لحاظ سوابق تجربی برای اعطاء هم‌ترازی در واقع توسعه .حکم قانون‌گذار است و با این اوصاف شق ج بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مذکور به لحاظ توسعه حکم قانون‌گذار قابل استناد نیست و با توجه به اینکه بند مذکور به موجب بخشنامه لاحق به شماره 11/2676-۱۳۷۸/۴/۲۶ لغو شده است، در نتیجه رأی شعبه اول تجدیدنظر به شماره دادنامه ۸۰۴-۱۳۹۴/۴/۲۴ که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد .بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای .شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up