بایگانی مجلات منتشره مؤسسه

  1. خانه
  2. بایگانی مجلات منتشره مؤسسه
مجله پژوهش های حقوقی شماره 51

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 51

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 51 پاییز 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی   فهرست عناوین   نقش محاکم ایران…
جلد فارسی مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50- سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیستم و دوم- شماره 50 تابستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی سخن سردبیر:   به نام خداوند جان و…
جلد-فارسی-مجله-پژوهشهای-حقوقی-49-سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 49

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیستم و یکم – شماره 49 بهار 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی   فهرست عناوین رژیم حقوقی دریای خزر،…
مجله-پژوهشهای-حقوقی48

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 48

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره 48 زمستان 1400 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی   فهرست عناوین اقدامات قهری یک‌جانبه آمريكا علیه ایران…
جلد-فارسی-مجله-پژوهشهای-حقوقی-47-تبلیغات

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 47

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره 47 پاییز 1400 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی فهرست عناوین مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران…
مجله پژوهشهای حقوقی شماره 46 - پژوهشکده حقوق شهر دانش

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 46

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره 46 تابستان 1400 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی     فهرست عناوین   نوآوری‌های قانون اصلاح صدور…
مجله پژوهشهای حقوقی شماره 45

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 45

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره 45 بهار 1400 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین چالش تعریف جرم در…