تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۹۷۰۱ DM21214 بررسي کيفري فرآيند پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام و نظام هاي کيفري/ آرش علي ين.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۹۷۰۲ DM21215 احکام آرايشگري از منظر فقه اماميه/ خليل الله احمدوند، فريده صيدي پور.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۷۰۳ DM21216 استاندارد نرم افزارهاي رايانه اي از منظر حقوق رقابت/ فهيمه فخاري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۹۷۰۴ DM21217 اصل اعتماد و آثار آن در قرارداد/ ليلا جوانمرد، شادي شاهون وند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۹۷۰۵ DM21218 بررسي تحليلي مسئوليت شرکت هاي هواپيمايي در قبال جبران خسارت وارده بر مسافر (پروازهاي داخلي و خارجي)/ حامد سعيدي مقدم، بابک محمدرضاپور اوزان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۹۷۰۶ DM21219 بررسي تطبيقي حقوق کيفري ايران و نظام حقوقي کشورهاي کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسي عليه زنان/ شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۹۷۰۷ DM21220 بررسي موافقتنامه استرداد مجرمين بين دول ايران و عراق/ محمدباقر سليماني، کيومرث کلانتري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۷۰۸ DM21221 جايگاه حقوقي ضابطين دادگستري انگليس در حفظ حقوق شهروندي با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ مهناز حبيبي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۷۰۹ DM21222 جرم انگاري تعزيري در آينه افتراق جنسيتي/ فاطمه احمدوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۹۷۱۰ DM21223 رمزارزها، چالش ها و جرايم پيرامون آن/ علي رحيمي، عاطفه اميني نيا.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۷۱۱ DM21224 صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم بهداشتي دارويي و درماني/ سميه بشيرنژاد مطلق.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۹۷۱۲ DM21225 ضمان قهري پزشک در برابر بيمار/ امين بازدار، سهيل سهيلي نجف آبادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۷۱۳ DM21226 علل و چرايي افزايش عناوين مجرمانه/ ايمان وطن دوست.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۹۷۱۴ DM21227 مطالعه تاثير مهارتهاي فردي و پيشگيري وضعي پليس در تکرار جرم (مطالعه موردي در ياسوج)/ حامد حدادي، محمدمهدي صالحي طيبلو.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۷۱۵ DM21228 واکاوي اتانازي (مرگ با کرامت) با رويکرد قانوني و فقهي و چالشي در ماهيت بشري/ فاطمه سادات هاشمي فرد، معصومه خدادادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۴.
۳۹۷۱۶ DM21229 مباني و موجبات ارتداد در قانون مجازات/ محمد حاج علي اکبري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۵.
۳۹۷۱۷ DM21230 بررسي و تحليل احکام زندان در نظام کيفري ايران/ مجيد بهاري غازاني، محبوبه کهزادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۹۷۱۸ DM21231 بررسي و تحليل ارکان ضمانت نامه هاي مستقل و مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي ضمانت نامه/ شيوا رستمي گنج آباد.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۹۷۱۹ DM21232 اثر اشتباه و اکراه در قراردادها/ کريم مرادوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۹۷۲۰ DM21233 احکام فقهي فسخ نکاح با امراض مسري/ مريم محمدزاده.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۳۱.
۳۹۷۲۱ DM21234 ارزيابي نحوه اجراي اصل عدم تبعيض در خصوص حقوق پناهندگان/ سيدرضا حجازي فر.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۳۹۷۲۲ DM21235 بررسي ابعاد فقهي نقش زن در پشتيباني دفاع مقدس/ خليل الله احمدوند، مهديه بابايي تبار.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۷.
۳۹۷۲۳ DM21236 بررسي اصول سند امنيت قضايي ايران/ حميدرضا ميرزاجاني، حامد صبوري، کيميا السادات وهاب زاده موسوي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۳.
۳۹۷۲۴ DM21237 بررسي تاثير مجازات هاي جايگزين حبس بر بازاجتماعي شدن مجرمين و پيشگيري از تکرار جرم/ محمدکاظم کريمي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۷۲۵ DM21238 بررسي حقوقي ورود به خدمت و استخدام در قانون مديريت خدمات کشوري/ عباس محمدي، معصومه زمانيان، ميلاد خليلي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۱.
۳۹۷۲۶ DM21239 نقش عرف در قلمرو حقوق مالي زوجين/ رسول مهاجر، اعظم اميني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۳۴.
۳۹۷۲۷ DM21240 کرامت ذاتي انسان از ديدگاه حقوق بشر در اسلام و در حقوق بين الملل/ سيدمصطفي حسيني، هاجر گودرزي معظمي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۷۲۸ DM21241 نقش ضمان يد در فقه اسلامي و رويه قضايي/ عبدالوحيد وفائي، ياسمن فرمند آشتياني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۹۷۲۹ DM21242 مطالعه تطبيقي حقوق زن از منظر اسلام و زرتشت/ خليل الله احمدوند، زهرا زيوري ميرزائي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۸.
۳۹۷۳۰ DM21243 ماهيت و احکام فقهي-حقوقي قرار وثيقه/ مژده پيروزي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۷۳۱ DM21244 فقه سياسي در اسلام (رهيافت فقهي در تاسيس دولت اسلامي)/ محمدابراهيم نتاج، سيده ام سلمه رضايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۳۷.
۳۹۷۳۲ DM21245 بايسته هاي جرم انگاري و کيفرگذاري نوين مسئوليت پزشک و نسبت سنجي آن در نظام مسئوليت مدني/ امين حسنوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۷۳۳ DM21246 حمايت از محيط زيست و تاثير آن بر صلح در خاورميانه/ مرجان پيغان، کوثر رفيعي پور.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۷۳۴ DM21247 حقوق متقابل زوجين در دوران عده طلاق رجعي/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۹۷۳۵ DM21248 جايگاه پيشگيري ثانويه در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان/ حسين علي ملايي، رضا عليزاده سرخايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۳۹۷۳۶ DM21249 بررسي فقهي لزوم حمايت از توليد و مانع زدايي/ نسرين قلاوندي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۷.
۳۹۷۳۷ DM21250 بررسي فقهي ولايت مادر و جد مادري بر صغير در امر ازدواج از ديدگاه اماميه/ داود حسن پور.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۳۹۷۳۸ DM21251 بررسي و تبيين تاثير استقلال قضات دادستاني از منابع قدرت در پيگيري و مبارزه جرايم اقتصادي در نظام اداري کشور/ حامد ميرزايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۴۳.
۳۹۷۳۹ DM21252 بررسي رمان بينوايان در پرتو نظريه هاي جرم شناسي (اثر ويکتور هوگو)/ سلامه ابوالحسني، کوثر رفيعي پور.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۷۴۰ DM21253 تاثير و نقش جنسيت در مجازات ها/ خليل الله احمدوند، سپيده جليليان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۷۴۱ DM21254 اثرگذاري مثبت و کارساز پژوهش در ابعاد توسعه مالي و پيشرفت اقتصادي کشورها/ فريبرز خسروي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۳۹۷۴۲ DM21255 عکس العمل هاي قانوني نسبت به جرائم رايانه اي در حقوق موضوعه/ سارا داوودي زاده جلگه.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۹۷۴۳ DM21256 بررسي و تحليل اصول و منابع فقهي حقوق عمومي در حکومت و اسلام/ امير شادمانجو.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۳۹۷۴۴ DM21257 سياست کيفري و ابعاد پيشگيري از جرايم در حوزه ارزهاي ديجيتالي/ غزل وراثي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎19، پاييز: ص ۱-‎۳۲.
۳۹۷۴۵ DM21258 مسئوليت مدني کارشناس رسمي دادگستري در حقوق ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي/ حسن باديني، سپيده راضي، محمد مهدي پور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۵-‎۲۵.
۳۹۷۴۶ DM21259 همدلي هاي سعدي شيرازي با آموزه هاي حقوق عمومي مدرن/ مجيد نجارزاده هنجني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۷-‎۴۸.
۳۹۷۴۷ DM21260 حمايت کيفري از حق بر محيط زيست/ شيما نادري، مجيد مطلبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۹۷۴۸ DM21261 تبيين نقش جامعه مدني در تحقق حقوق شهروندي/ فرزانه دشتي، عبدالکريم شاحيدر.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۷۱-‎۹۸.
۳۹۷۴۹ DM21262 آثار افزايش سرمايه شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و آمريکا/ افشين مجاهد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۹۹-‎۱۱۴.
۳۹۷۵۰ DM21263 چالش هاي قضايي مقابله با جرايم زيست محيطي در حقوق کيفري ايران/ اسماعيل کشکوليان، عباس شيخ الاسلامي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۳۹۷۵۱ DM21264 رويکرد حقوق هوايي بين المللي نسبت به مسئوليت ناشي از نشر ويروس کرونا در حمل و نقل هوايي/ يگانه سادات صفوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۳۹۷۵۲ DM21265 آثار قراردادهاي دولتي در حقوق ايران و انگلستان/ محمدرضا بوربور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۳۹۷۵۳ DM21266 ميانجيگيري، نظام عدالت مشارکتي، نسل سوم نظام عدالت کيفري و حقوق اطراف دعوا/ صادق فتيلي، سيدمحمد صالحي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۱.
۳۹۷۵۴ DM21267 ارزش و اعتبار نظريه کارشناسي در حقوق ايران و فرانسه/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، ميثم سبحاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۳۹۷۵۵ DM21268 رويکرد سياست گذاري هاي زيست محيطي در کاهش مخاطرات؛ راهبردها و رهيافت ها/ زهرا طليعه عليا، داوود خرم دل.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۲۵.
۳۹۷۵۶ DM21269 قواعد فقهي کارا در مسئوليت اتلاف عمر اشخاص/ حميد سليماني، رحيمه عباسي بناري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۳۸.
۳۹۷۵۷ DM21270 نقش نهادهاي سازمان ملل متحد در پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيستي ناشي از پسماندها به منزله امنيت زيست جهاني/ رستم علي اکبري، سيدمهدي موسوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۳۹-‎۲۶۰.
۳۹۷۵۸ DM21271 مباني تصحيح قراردادهاي غيرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعي/ سيدعليرضا امين.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۲.
۳۹۷۵۹ DM21272 فناوري هاي نوين باروري-زيستي و حقوق کودک: درآمدي بر آينده کودکي در ايران/ مريم شعبان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۸۳-‎۳۱۴.
۳۹۷۶۰ DM21273 آسيب شناسي کيفرگذاري موجود در جرايم خانوادگي موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵؛ از تبيين آسيب ها تا ارائه راهکارها/ مهدي مظفري اناري، محمد اميني زاده، علي عارفي مسکوني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۱۵-‎۳۳۷.
۳۹۷۶۱ DM21274 مجراي اصل صحت در معاملات با تاکيد بر امکان جريان آن در شبهات حکميه/ مائده چيني ساز، اميد محمدي، قاسم شعباني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۳۹-‎۳۵۸.
۳۹۷۶۲ DM21275 پيرامون نظريه بطلان تحقيقات مقدماتي در فرايند دادرسي کيفري ايران (با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲)/ مسعود فدايي ده چشمه، امير سليماني، حميرا طاهري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۵۹-‎۳۸۷.
۳۹۷۶۳ DM21276 تاملي بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادي عقد بيمه در ايران و ايالات متحده آمريکا/ فرزاد کرمي کلمتي، حامد بابائي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۸۹-‎۴۰۷.
۳۹۷۶۴ DM21277 بررسي تاسيس بيلمنت در نظام حقوقي انگلستان، ايالات متحده آمريکا و تطبيق آن با نهاد امانت در حقوق ايران/ نسترن ارزانيان، مهساسادات نبوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۰۹-‎۴۳۰.
۳۹۷۶۵ DM21278 معيار تفکيک جرم آدم ربايي از جرايم مشابه در نظام کيفري ايران/ احمدرضا امتحاني، جواد نادري عوج بغزي، علي پايدارفرد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۳۱-‎۴۵۱.
۳۹۷۶۶ DM21279 درآمدي بر اصول و موانع استرداد مجرمين در حقوق بين الملل/ رضا علي پناه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۵۳-‎۴۷۴.
۳۹۷۶۷ DM21280 آثار کرونا بر عدالت کيفري اطفال و نوجوانان با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريکا/ پيمان دولتخواه پاشاکي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۷۵-‎۵۰۵.
۳۹۷۶۸ DM21281 جلوه هاي تغيير در سياست کيفري افتراقي جرايم نيروهاي مسلح ايران و ايالات متحده آمريکا با روش کيفرزدايي و جرم زدايي/ ياسر شاکري، عليرضا صالحي، غلامحسين رضايي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، بهار: ص ۵۰۷-‎۵۲۱.
۳۹۷۶۹ DM21282 الگوي مطلوب مداخله دولت در حوزه تامين اجتماعي، سرمايه گذاري اجتماعي و اقتضائات عدالت/ محمد راسخ، مارال بردبار.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۹۷۷۰ DM21283 راهکارهاي غيرقضايي مقابله با سوءاستفاده از حق با تاکيد بر شرکت هاي تجاري و دولتي/ مهدي محمدي، محمدرضا پاسبان.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۷-‎۷۳.
۳۹۷۷۱ DM21284 راهکار حقوقي رفع تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست/ حسين شاه بيک، محمدجواد حيدري، محمد نوذري فردوسيه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۷۵-‎۹۹.
۳۹۷۷۲ DM21285 امکان سنجي بازگشت قضات به حقوق عام استخدامي پس از ۱۱۰ سال: تحليل مبحث ورود به خدمت (۱۴۰۰-۱۲۹۰)/ وحيد آگاه، مهدي حسنوند.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۹۷۷۳ DM21286 تحديد حق احداث و تجديد بنا در آيينه قوانين و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ احمد حسين پوري، آيت مولايي، محمد مظهري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۳۹۷۷۴ DM21287 سياست هاي پيش گيري وضعي از فساد در قلمرو معاملات دولتي/ حميد برزگري دهج، محمدرضا الهي منش.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۵.
۳۹۷۷۵ DM21288 تحليلي بر تبديل وضعيت ايثارگران از شرکتي به رسمي با تاکيد بر آراء ديوان عدالت اداري/ مهدي گودرزي، حامد کرمي، تقي دشتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۰۵.
۳۹۷۷۶ DM21289 اصل تضمين در نظام ثبت زمين انگلستان و ايران/ عباس ميرشکاري، جمشيد زرگري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۳۴.
۳۹۷۷۷ DM21290 مطالعه تطبيقي سازوکارهاي تضمين شفافيت در شرکت هاي دولتي/ رضا طجرلو، محمدصادق فراهاني، روح الله قليخاني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۳۵-‎۲۶۰.
۳۹۷۷۸ DM21291 چالش هاي حقوقي اخذ جرايم تخلفات ساختماني در حيطه عمل کميسيون ماده ۹۹/ فريبرز صارمي نوري، خديجه شجاعيان، کورش استوار سنگري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۶.
۳۹۷۷۹ DM21292 مطالعه اجمالي حمايت از داده هاي شخصي در نظام حقوقي ايران و سند مقررات عمومي حفاظت از داده هاي اتحاديه اروپا/ فاطمه قناد، الهام شريف.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۷۸۰ DM21293 مرتبه حقوقي سفارش خريد و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار/ محمد صادقي، احسان قديمي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۹۷۸۱ DM21294 بررسي امکان ثبت مخازن و ذخاير نفتي در قراردادهاي نفتي بين المللي ايران، بر اساس نظريات و استانداردهاي بين المللي و داخلي/ رسول لاهيجانيان، فاطمه شيخي ده چناري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۷.
۳۹۷۸۲ DM21295 حقوق رقابت و فناوري هاي نوين در صنعت سينما/ مينا فراهاني، مجتبي انصاريان.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۳۹۷۸۳ DM21296 بررسي مباني و ارکان مسئوليت مدني موتورهاي جست و جوگر در سوءاستفاده از داده هاي کاربران/ سمانه محمدي، سحر علي پور.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۱.
۳۹۷۸۴ DM21297 تاثير رمزارزها بر تحريم هاي يک جانبه/ خدايار سعيدوزيري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۳.
۳۹۷۸۵ DM21298 تاملي بر حمايت از حق آزادي بيان در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر ناظر بر مسدودسازي دسترسي به اينترنت/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۱.
۳۹۷۸۶ DM21299 سامانه ردياب تيراندازي و تحصيل دليل در دادرسي هاي بين المللي کيفري/ محسن قدير، آرش ملکي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۰.
۳۹۷۸۷ DM21300 مطالعه تطبيقي قانون حاکم بر قراردادهاي هوشمند ديجيتالي از منظر حقوق بين الملل خصوصي در نظام حقوقي ايران و مقررات رم يک/ مجتبي دهقاني تفتي، مرضيه افضلي مهر، ربيعا اسکيني.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۴.
۳۹۷۸۸ DM21301 حدود صلاحيت قانوني شوراي عالي امنيت ملي در امنيت اقتصادي، با تاکيد بر امنيت ملي/ حسين باقري زرين قبائي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۹۷۸۹ DM21302 راهکارهاي جرم شناختي ملي و بين المللي در کاهش موقعيت هاي جرم زا در قبال بزه ديدگي زنان/ شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۷۹۰ DM21303 امکان سنجي مداخله دادسرا در صلاحيت دادگاه کيفري نسبت به جرايم منافي عفت در پرتو نظريه مشورتي شماره ۹۳/۲۴۶۲/۷ اداره حقوقي قوه قضائيه/ عليرضا زارعي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۹۷۹۱ DM21304 لزوم نگارش مبايعه نامه املاک توسط وکيل دادگستري و سردفتر اسناد رسمي به جهت پيشگيري از دعاوي ملکي/ حسن خسروي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۹۷۹۲ DM21305 مسئوليت مدني بازارگردان در راستاي انجام بازارگرداني اوراق بهادار/ نيما عليجان نژاد، حميد ابهري.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۹۷۹۳ DM21306 رابطه قاعده نفي سبيل با قاعده آمره بين المللي/ عليرضا ابراهيمي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۷۹۴ DM21307 امکان سنجي مسئوليت مدني هوش مصنوعي عمومي ناشي از ايجاد ضرر در حقوق مدني/ علي ولي پور، محسن اسماعيلي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۹۷۹۵ DM21308 جايگاه افشاء سر در قانون مجازات اسلامي/ فاطمه علي اصغرزاده.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۱۷-‎۳۶.
۳۹۷۹۶ DM21309 مسئوليت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزيري در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ ميثاق شيرازي، ابوالحسن شاکري.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۳۷-‎۵۹.
۳۹۷۹۷ DM21310 تحليل جهات رد درخواست اجراي موافقت نامه هاي ناشي از ميانجي گري بر اساس کنوانسيون سنگاپور/ ميلاد اميري، پريسا رضايي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۶۰-‎۸۱.
۳۹۷۹۸ DM21311 احتکار و شرايط اثبات و مصاديق آن/ عليرضا نامي، حسين نامي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۸۲-‎۹۷.
۳۹۷۹۹ DM21312 جهل حکمي و موضوعي در جرايم موجب حدود و قصاص نوجوانان/ عليرضا صادقي نيارکي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎6، پاييز: ص ۹۸-‎۱۰۹.
۳۹۸۰۰ DM21313 جايگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجي آن در حقوق اسلام و ايران/ سيدحسين اسعدي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۸۰۱ DM21314 مروري بر منع خشونت عليه زنان در کنفرانس هاي جهاني ملل متحد راجع به مسائل زنان: روايت بيم ها و اميدها/ موسي کرمي، علي مشهدي، احسان شکيب نژاد.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۲۱-‎۴۶.
۳۹۸۰۲ DM21315 معيار تقسيم مسئوليت ميان عاملان زيان در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ خسرو حسين پور.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۴۷-‎۷۲.
۳۹۸۰۳ DM21316 نظام کنترل صادرات کالاهاي با کاربرد دوگانه: ابزاري موثر در جهت پيش برد برنامه تحريم آمريکا/ غلام نبي فيضي چکاپ، محمد چلبي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۷۳-‎۱۰۳.
۳۹۸۰۴ DM21317 اثر کفر و قتل در وصيت براي موصي له و امکان تمسک به قياس در استنباط حکم آن/ زهراسادات ميرهاشمي، فرينازسادات خطيبي قمي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۰۴-‎۱۳۳.
۳۹۸۰۵ DM21318 بازجستي بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامي با نظام حقوق جنايي ايران در پرتو حاکميت قانون/ سيدسجاد رزاقي موسوي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۱.
۳۹۸۰۶ DM21319 آثار الحاق ايران به موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجورشري.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۱۰.
۳۹۸۰۷ DM21320 تهاتر در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي؛ با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه/ مظاهر خواجوند، داود سلطانيان.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲-‎۲۸.
۳۹۸۰۸ DM21321 تبيين و طراحي شيوه هاي فقهي و حقوقي نظارت بر موقوفات/ سعيد غيرتمند، علي فقيهي، محمدعلي خيرالهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰-‎۴۰.
۳۹۸۰۹ DM21322 بررسي مدارک قاعده ولايت حاکم بر ممتنع/ سيدغفور الهيان، محمدعلي خيرالهي، علي فقيهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۲-‎۵۳.
۳۹۸۱۰ DM21323 بررسي فقهي بيع اعضاي بدن انسان مرده/ مهدي محمديان اميري.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۶-‎۷۱.
۳۹۸۱۱ DM21324 واکاوي ديدگاه مذاهب اسلامي در خصوص مجازات زنا/ ماهرخ الهياري، علي فقيهي، اکبر فلاح.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۲.
۳۹۸۱۲ DM21325 گونه شناسي خطاهاي قضات در حقوق ايران/ جواد معبودي، اکبر فلاح، علي فقيهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴-‎۲۱.
۳۹۸۱۳ DM21326 احکام و آثار مرگ مغزي و فرضي در فقه و حقوق کيفري ايران/ فاطمه تيمورزاده، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴-‎۴۷.
۳۹۸۱۴ DM21327 مقابله با دزدي دريايي در پرتو کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو ۲۰۰۰)/ سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۰-‎۶۴.
۳۹۸۱۵ DM21328 بررسي فقهي و حقوقي معامله کالاهاي خارجي در صورت وجود مشابه داخلي/ محمد قادري فر … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۶-‎۷۷.
۳۹۸۱۶ DM21329 ارزيابي عملکرد پارلمان به عنوان قوه قانونگذاري و نقش آن در تحقق منافع جمعي/ سودا اميري زرگ آباد، سيدحسين ملکوتي هشتجين.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۷-‎۱۹.
۳۹۸۱۷ DM21330 جايگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون/ علي آقاپور، يعقوب پورجمال.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۲۸-‎۴۲.
۳۹۸۱۸ DM21331 تبيين قواعد فقهي مرتبط شهرسازي و شهرنشيني/ حجت عزيزالهي، سيدابوذر فلسفي زاده حقيقي، سبحان پاشا زانوسي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۸-‎۵۹.
۳۹۸۱۹ DM21332 تاسيس ديوان بين المللي حمايت از حقوق حيوانات: از رويا تا واقعيت/ حسن موثقي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۶۴-‎۷۷.
۳۹۸۲۰ DM21333 داوري دعاوي مالکيت فکري از مجراي رويکرد حقوق بين الملل و حقوق ايران/ علي کميلي پور، مائده چيني ساز، فائزه مجلسي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۸۹-‎۹۹.
۳۹۸۲۱ DM21334 بررسي فقهي اذن زوج در تحمل و اداي شهادت زنان/ خليل اله احمدوند، فائزه آهنگرنژاد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۳.
۳۹۸۲۲ DM21335 جرايم سازمان يافته در جرم شناسي و حقوق جزاي بين الملل با تاکيد بر قوانين ايران/ مهدي مقيمي، مهدي ميرزاآقايي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۲.
۳۹۸۲۳ DM21336 مشتاقي و مهجوري در آراي قضايي: نگاهي به عنصر استناد و استدلال در راي قضايي/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۷-‎۱۱.
۳۹۸۲۴ DM21337 اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي از منظر حقوق اسلامي/ اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۳-‎۴۹.
۳۹۸۲۵ DM21338 شخص صالح جهت طرح دعواي ابطال گواهي نامه اختراع/ سعيد حبيبا، امير ناظري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۲-‎۸۵.
۳۹۸۲۶ DM21339 تحليل و بررسي تحولات ارزش اثباتي سوگند در قوانين جزايي ايران/ عادل ساريخاني، رقيه ماستري فراهاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۸۸-‎۱۰۸.
۳۹۸۲۷ DM21340 آثار انتقال ارادي دعوا نسبت به طرفين و نقش انتقال گيرنده در دادرسي/ حسن محسني، فيض اله قائدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۳۹۸۲۸ DM21341 جنبش هاي قانون اساسي گرايي در اروپاي دوره قرون وسطي/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجورشري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۷.
۳۹۸۲۹ DM21342 تحريم به مثابه قوه قاهره با تاکيد بر تحليل رويه قضايي/ عباس ميرشکاري، سيدمحمدامين حسيني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۶۰-‎۱۹۴.
۳۹۸۳۰ بررسي تحليلي نظام حقوقي حاکم بر جنايات و ضمانت اجراهاي آن در پرتو فقه و قوانين موضوعه/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۳-‎۱۳.
۳۹۸۳۱ نقش تقصير در ايجاد مسئوليت نسبت به جبران خسارت/ اسماعيل بخشي زاده، خليل قربانزاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۱۴-‎۲۱.
۳۹۸۳۲ ساز و کارهاي ميانجيگري در پاسخ به رفتارهاي کيفري و رويکرد آن در سياست جنايي ايران/ حسن واحدي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۲۲-‎۳۲.
۳۹۸۳۳ تحليل جايگاه نهاد مشاوره در رويه قضايي دادگاه هاي اطفال و نوجوانان و اهميت نظريه هاي مشورتي در تصميم گيري قضات دادگاه/ حميد پورعيسي، احمد جعفري.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۳۳-‎۳۷.
۳۹۸۳۴ ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي و فرآيند ضبط آن در حقوق ايران – قسمت دوم/ حامد زينلي، مازيار صفرزاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۹۸۳۵ بررسي اقدامات مالي مشترک (FTAF) از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران – قسمت اول/ نازنين اسد.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎148، مهر و آبان: ص ۴۷-‎۵۲.
۳۹۸۳۶ DM21343 بررسي تحليلي نظام حقوقي حاکم بر جنايات و ضمانت اجراهاي آن در پرتو فقه و قوانين موضوعه – قسمت دوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۳-‎۸.
۳۹۸۳۷ DM21344 مروري بر اعتبار معامله با جهت نامشروع در فقه اماميه و حقوق ايران و انگليس/ اسماعيل بخشي زاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۹-‎۱۷.
۳۹۸۳۸ DM21345 مسئوليت و تعهدات متصدي حمل کالا در کنوانسيون هاي بين المللي حمل کالا در روش دريايي و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران – قسمت اول/ محمدرضا ناصري.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۱۸-‎۲۶.
۳۹۸۳۹ DM21346 ماهيت و اعتبار راي تکميلي در نظام دادرسي ايران با تکيه بر رويه قضايي/ علي نيک پور.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۲۷-‎۳۵.
۳۹۸۴۰ DM21347 بررسي اقدامات مالي مشترک (FATF) از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران – قسمت پاياني/ نازنين اسد.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۳۶-‎۴۳.
۳۹۸۴۱ DM21348 مسئوليت کيفري ماموران نظامي در جرم ايراد ضرب و جرح با تاکيد بر رويه قضايي/ حسين ريحان.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎149، آذر و دي: ص ۴۴-‎۵۳.
۳۹۸۴۲ DM21349 بررسي تحليلي نظام حقوقي حاکم بر جنايات و ضمانت اجراهاي آن در پرتو فقه و قوانين موضوعه/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹.
۳۹۸۴۳ DM21350 مسئوليت و تعهدات متصدي حمل کالا در کنوانسيون هاي بين المللي حمل کالا در روش دريايي و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران – قسمت پاياني/ محمدرضا ناصري.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۱۰-‎۱۸.
۳۹۸۴۴ DM21351 ضوابط ناظر بر تعيين و تقويم خسارت معنوي در رويه قضايي – قسمت اول/ حجت جليليان.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۹۸۴۵ DM21352 مداراگرايي کيفري در قبال بزهکاران اتفاقي در سنجه حقوقي کفري ايران/ الهام کتولي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۲۷-‎۳۵.
۳۹۸۴۶ DM21353 تحليلي بر رابطه مالکيت عرصه و اعيان در حقوق ثبت/ مرتضي مرادي گلستاني.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۳۶-‎۴۷.
۳۹۸۴۷ DM21354 بررسي عوامل قانوني و فراقانوني تصميم هاي قضايي در خصوص متهمان شرب خمر/ محسن رحيمي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎150، بهمن و اسفند: ص ۴۸-‎۵۳.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up