تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۹۸۴۸ DM21355 تعديل قانوني قرارداد/ محمد آل شيخ، مجتبي زاهديان.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۱۵-‎۴۶.
۳۹۸۴۹ DM21356 مرخصي خروج از کشور سردفتران و دفترياران در آينه آراي دادگاه هاي انتظامي/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۴۷-‎۵۱.
۳۹۸۵۰ DM21357 موانع اجراي ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمي/ مصطفي دادفر.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۵۳-‎۶۶.
۳۹۸۵۱ DM21358 افزايش حق الثبت/ احسان کاظمي سرشت.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۶۷-‎۷۱.
۳۹۸۵۲ DM21359 مشکلات سامانه ثبت آني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تاثير آن بر استحکام اسناد رسمي/ سيدسعيد حسيني يکتا.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۷۳-‎۹۶.
۳۹۸۵۳ DM21360 اندر حکايت سوت زني دفاتر اسناد رسمي/ ابوذر بهروزي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۹۷-‎۱۰۰.
۳۹۸۵۴ DM21361 تحليل عناصر اراده در نظام حقوقي ايران/ صمد حضرتي شاهين دژ، سيامک لطفياني.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۲۶.
۳۹۸۵۵ DM21362 آثار حقوقي الحاق ايران به سند ۱۹۹۹ لاهه در زمينه حمايت از طرح هاي صنعتي/ فاطمه مقنيان.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 180-‎181، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۸.
۳۹۸۵۶ DM21363 ضابطه تفکيک جرايم مختلف از غيرمختلف در ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مجازات اسلامي/ رسول احمدزاده، غلامحسين الهام، مجتبي تام.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۹۸۵۷ DM21364 مطالعه تجربي جرم کودک همسري در گفتمان تقنيني و قضايي ايران از منظر جرم شناسي انتقادي ( به روش برساخت گرايي اجتماعي)/ هاجر آذري، سپيده ميرمجيدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۵۲.
۳۹۸۵۸ DM21365 بررسي فقهي – حقوقي قتل ناشي از بي پروايي شديد، با تاملي بر رويه قضايي ايران/ سيروس پرويزي، رحيم داورنيا، ايران سليماني ملايوسف.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۳۹۸۵۹ DM21366 گونه شناسي و کيفرگذاري تعدد جرم در حقوق ايران و اردن/ محمدحسن حسني، سيدمحمود مجيدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۳۹۸۶۰ DM21367 نقش و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کيفري ايران و افغانستان/ الهام حيدري، خالده غيوري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۳۹۸۶۱ DM21368 نشانه شناسي تصوير زنان بزه ديده در فيلم هاي سينمايي ايران/ حميدرضا دانش ناري، الناز نثاري جوان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۸.
۳۹۸۶۲ DM21369 ارائه ديدگاه ها – نگراني ها و مشارکت در فرايند کيفري به مثابه حق شنيده شدن کودکان بزه ديده: با رويکردي تطبيقي به اسناد بين المللي و سامانه حقوقي ايران/ مهرداد رايجيان اصلي، سيدسجاد رزاقي موسوي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۳۹۸۶۳ DM21370 رويکرد دادستان ديوان کيفري بين المللي در تقاضاي صدور قرار صلاحيت کيفري در وضعيت دولت فلسطين/ زهرا ساعدي، جواد صالحي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۹۸۶۴ DM21371 رويکردها، معيارها و چالش هاي تعديل جزاي نقدي ثابت در نظام کيفري ايران/ عبدالمجيد سودمندي، حکيمه فرنام.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۶.
۳۹۸۶۵ DM21372 آستانه اهميت و شدت جرم در پرتو رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي/ مهدي رضا صادقي، حسين آقايي جنت مکان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۳۹۸۶۶ DM21373 شناسايي مفهوم کار اجباري در اسناد بين المللي و حقوق کيفري ايران/ محسن عيني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۲.
۳۹۸۶۷ DM21374 تحکيم حاکميت قانون از رهگذر ابطال تحقيقات و خروج از عداد ادله/ محمد موروثي درگاه، بهنام يوسفيان شوره دلي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۸.
۳۹۸۶۸ DM21375 راهبرد سند الحاقي ۲۰۱۴ به اساسنامه ديوان دادگستري، حقوق بشر و ملت آفريقا در قبال جرايم جنگي با نگاهي به اساسنامه رم ديوان کيفري بين المللي/ پيمان نماميان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎24)، پاييز و زمستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۰.
۳۹۸۶۹ DM21376 ماهيت شناسي قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران با رويکردي به ديدگاه امام خميني (ره)/ حسين حمدي، سيدمحمدهادي ساعي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎92، پاييز: ص ۱۷-‎۳۸.
۳۹۸۷۰ DM21377 امکان سنجي نهاد قانون گذاري عرفي در منظومه فقاهتي شيعه با تاکيد بر انديشه امام خميني (ره)/ عباس سماواتي، سيدمصطفي موسوي بجنوردي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎92، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۵۲.
۳۹۸۷۱ DM21378 بررسي نسبت ميان حقوق فرهنگي و آزادي بيان با رويکردي به ديدگاه امام خميني (ره)/ منصوره فصيح رامندي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎92، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۶۷.
۳۹۸۷۲ DM21379 مطالعه بزه ديده شناسي آبي در حقوق ايران و اسناد بين الملل، با تاکيد بر حمايت پليسي از زنان و کودکان/ مهديه وجداني فخر، شهرداد دارابي، علي نجفي توانا.- پليس زن. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎33، پاييز و زمستان: ص ۱۹۶-‎۲۱۷.
۳۹۸۷۳ DM21380 فرآيند دادرسي متهم زن از منظر فقه و حقوق/ حسن اسدي، مهري کاکويي.- پليس زن. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎33، پاييز و زمستان: ص ۲۶۶-‎۲۹۲.
۳۹۸۷۴ DM21381 بازشناسي راهبردهاي اطلاعاتي در پي جويي جرم قاچاق زنان در قلمرو اتحاديه آفريقا با تاکيد بر کنوانسيون هاي بين المللي/ پيمان نماميان، نجات اميري.- پليس زن. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎34، بهار و تابستان: ص ۱۰۲-‎۱۲۹.
۳۹۸۷۵ DM21382 تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسلامي با حقوق بشر جهاني با تاکيد بر حقوق زنان در ايران/ معصومه رمضاني، طاهره ابراهيمي فر، اردشير سنايي.- پليس زن. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎34، بهار و تابستان: ص ۱۶۰-‎۱۸۳.
۳۹۸۷۶ DM21383 بزه ديده شناسي آبي در سايه پديده جهاني قتل زنان/ مهديه وجداني فخر، شهرداد دارابي، علي نجفي توانا.- پليس زن. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎35، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۴۰.
۳۹۸۷۷ DM21384 مباني سياستگذاري تقنيني حضور پليس زن مبتني بر تحقق بند ۱۳۴ منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران/ سميه اصغرزاده، صالحه خدادادي.- پليس زن. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎35، پاييز و زمستان: ص ۱۲۴-‎۱۴۴.
۳۹۸۷۸ DM21385 ارزيابي وضعيت مخاطره آميز اطفال و نوجوانان و تکاليف نهادهاي حاکميتي در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/ راضيه قاسمي، امين نصر.- پليس زن. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎35، پاييز و زمستان: ص ۲۲۰-‎۲۳۹.
۳۹۸۷۹ DM21386 همگرايي حدنگار (کاداستر) و ثبت املاک در حقوق ايران و فرانسه/ گودرز افتخار جهرمي، سعيد شجاعي آراني، جنت خداداد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹-‎۳۴.
۳۹۸۸۰ DM21387 تفسير قضايي قانون اساسي در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداري با تاکيد بر رويه ديوان عدالت اداري/ مژگان کيواني فر، علي بابائي مهر، حسين فروغي نيا.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۶-‎۵۳.
۳۹۸۸۱ DM21388 تحليل جرم شناختي فساد ادراک شده در سازمان هاي دولتي استان کردستان/ سعيد خاني، افشين عبداللهي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۹۸۸۲ DM21389 اعطاي مهلت کافي به افراد در تصميم گيري هاي اداري در پرتو حقوق فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷۵-‎۹۴.
۳۹۸۸۳ DM21390 سازوکار تامين ماليات مطلوب در پرتو سياست هاي اقتصادي/ مرتضي سرايي … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۹۸۸۴ DM21391 بررسي اثر حکمراني بازارگرايانه بر همگاني بودن خدمات عمومي/ علي طاهري، ابراهيم موسي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۴.
۳۹۸۸۵ DM21392 کيفيت خدمات دفاتر الکترونيک قضايي و اعتماد شهروندان/ رسول عباسي، محمد طالاري، زهرا ميرزايي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۲.
۳۹۸۸۶ DM21393 جايگاه مديريت محله محور در حقوق اداري ايران/ سيدمحمدرضا قدرداني، روح الله اسلامي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۸۹-‎۲۱۱.
۳۹۸۸۷ DM21394 اعاده به وضع سابق پس از نقض آراء محکوميت قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري/ محمد نکوئي، ابراهيم خانزاده.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۳۰.
۳۹۸۸۸ DM21395 ماهيت حقوقي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران/ جواد تقي زاده، عباس وفايي، بيژن عباسي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۵۵.
۳۹۸۸۹ DM21396 تاملي بر جايگاه و آثار اصل گشايش در حقوق اداري مدرن/ زهرا بيدار، علي مشهدي، عليرضا دبيرنيا.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹-‎۲۶.
۳۹۸۹۰ DM21397 نقش تعارض منافع در شکل گيري آسيب هاي سياست هاي سلامت اداري/ ابوالفضل پريمي، مهدي ذاکريان، اصغر عربيان.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۷-‎۵۵.
۳۹۸۹۱ DM21398 وظايف انکارناپذير همبستگي شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقي ايتاليا/ عليرضا جلالي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۳۹۸۹۲ DM21399 طراحي الگوي بومي نظارت همگاني؛ با رويکرد شناخت حالات و چگونگي تاثير آن بر سلامت نظام اداري/ داريوش رضابيگي، طيبه اميرخاني، سيدمهدي الواني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۸۱-‎۱۲۵.
۳۹۸۹۳ DM21400 محدوده اعمال اصل حمايتي بودن بيمه هاي اجتماعي و تمايز آن از لايه حمايتي نظام تامين اجتماعي/ رضا طجرلو، محمدمهدي صداقت.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۳۹۸۹۴ DM21401 نظر شوراي عالي مالياتي درباره مرور زمان ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري در بوته نقد/ محمدرضا عباسي، حميدرضا صالحي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۹۸۹۵ DM21402 ظرفيت ها و الگوهاي قابل اجرا در نظام اداري ايران به منظور کاربست الگوي مديريت دولتي نوين/ محمود کريمي، سيدمجتبي واعظي، علي فقيه حبيبي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۸.
۳۹۸۹۶ DM21403 واکاوي مباني فقهي مشروعيت اقدامات پيشگيري کننده در جهت کاهش فساد اداري (قانون لينکلن ۱۸۶۳)/ محمدرضا کيخا، مصطفي کيخا.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۳.
۳۹۸۹۷ DM21404 تحليلي بر مباني قانوني وضع عوارض توسط شوراها و رويه ديوان عدالت اداري در خصوص عوارض مازاد بر تراکم مجاز/ غلامرضا مولابيگي، حسين محمدي احمدآبادي، ولي الله حيدرنژاد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۶.
۳۹۸۹۸ DM21405 چالش ها و راهکارهاي تقنيني و قضايي در ارتباط با اسناد رسمي وسايل نقليه/ مجتبي همتي، صديقه جوان.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۶۷-‎۳۰۲.
۳۹۸۹۹ DM21406 نقصان حکومت در فقه سياسي؛ چالش ها و الزامات/ سيدمحسن قائمي خرق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۳۹۹۰۰ DM21407 امکان سنجي حقوقي جمع سپاري تنقيح قوانين و مقررات/ علي بهادري جهرمي، محمدرضا علي پور.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۲۵-‎۵۰.
۳۹۹۰۱ DM21408 الزامات و آثار استيضاح و عزل رئيس جمهور در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمصطفي ميرمحمدي ميبدي، حوريه جمالي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۵۱-‎۷۱.
۳۹۹۰۲ DM21409 مباني و پيامدهاي نص گرايي قانوني در نظام هاي قضائي معاصر/ مسعود الماسي، احمد واعظي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۷۳-‎۹۱.
۳۹۹۰۳ DM21410 آسيب شناسي نظام مالي انتخابات جمهوري اسلامي ايران/ محمدتقي اکبري، سيدمحمد هاشمي، ولي رستمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۳۹۹۰۴ DM21411 مهم ترين علل قابل اجرا نبودن قوانين در نظام حقوقي ايران/ محمدامين ابريشمي راد، نادر اسدي اوجاق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۳۹۹۰۵ DM21412 بازخواني امکان استقلال بودجه اي قوه قضاييه در چارچوب نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ امير کشتگر، علي فتاحي زفرقندي، محمدصادق فراهاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۹۰۶ DM21413 بايسته هاي حقوقي تفويض اختيار صلاحيت هاي رئيس‌جمهور به معاونان در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرهاي شوراي نگهبان/ مصطفي منصوريان، محمدحسين محمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۲۳-‎۴۴.
۳۹۹۰۷ DM21414 الزامات شناسايي و استيفاي حقوق در فضاي ديجيتال/ محدثه معيني فر.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۹۹۰۸ DM21415 بازخواني ايضاحي تابعيت در قانون اساسي و نسبت آن با قوانين عادي، با تاکيد بر بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني/ مصطفي دانش پژوه.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۶۹-‎۹۱.
۳۹۹۰۹ DM21416 بررسي مقبوليت عامه در اصل ۱۰۷ قانون اساسي/ هدي غفاري، فاطمه نظري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۹.
۳۹۹۱۰ DM21417 جايگاه و نقش مباني نظام حقوقي در تفسير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد بهادري، محمدرضا اصغري شورستاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎36، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۳۹۹۱۱ DM21418 ايدئولوژي جهان وطني و نقش آن در تاريخ تحولات حقوق بين الملل با تاکيد خاص بر اصل ۱۵۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ کاوه موسوي، مسعود راعي، محمدکاظم عمادزاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱-‎۳۰.
۳۹۹۱۲ DM21419 مفهوم امنيت شغلي در قراردادهاي کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهي به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ نسترن خرسند موقر … [و ديگران].- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز.
۳۹۹۱۳ DM21420 الزامات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر قانون اساسي و موازين بين الملل/ محمدامين ابريشمي راد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۹۹۱۴ DM21421 قواعد حل تعارض قراردادهاي انتقال فناوري با اصول ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسي/ محمد اسحاقي آستاني، حسن سيف زاده کرماني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۹۹۱۵ DM21422 صلاحيت بر تغيير شغل و محل خدمت کارمندان (تحليلي بر چارچوب هاي نظري و تعارضات عملي)/ سيداحمد حبيب نژاد، سجاد کريمي پاشاکي، محمد مهدوي عارف.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۹۹۱۶ DM21423 درآمدي بر مفهوم طراحي قانون اساسي/ فردين مرادخاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎37، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۹.
۳۹۹۱۷ DM21424 شخصيت حقوقي دولت در دوران ساساني/ پرهام مهرآرام، سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۶۴.
۳۹۹۱۸ DM21425 کنش هاي فراقانوني در بازتفسير اصل ۸۲ متمم قانون اساسي مشروطه در دوران رضاشاه/ عليرضا علي صوفي، محمدرضا صادقي.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎25، بهار: ص ۱۷۹-‎۲۰۳.
۳۹۹۱۹ DM21426 رويکرد روزنامه حبل المتين کلکته به مقوله دولت و قانون اساسي مشروطه؛ با تاکيد بر دوره تدوين متمم قانون اساسي/ مهدي فرجي، بهزاد قاسمي.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎26، تابستان: ص ۱۵۲-‎۱۸۴.
۳۹۹۲۰ DM21427 روند استعمارزدايي از منظر حقوق بين الملل/ ستار عزيزي.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎27، پاييز: ص ۲-‎۳۰.
۳۹۹۲۱ DM21428 سياست جنسيت در ايران معاصر: نقش دولت در تغيير وضعيت و حقوق زنان (۱۳۹۲-۱۲۷۰)/ الهه صادقي.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎27، پاييز: ص ۶۲-‎۸۹.
۳۹۹۲۲ DM21429 درآمدي بر مولفه هاي حقوقي دولت؛ بررسي الگوي مدرن غربي و نظام جمهوري اسلامي ايران/ ياسر قهرماني افشار، خيرالله پروين.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎27، پاييز: ص ۱۹۲-‎۲۲۶.
۳۹۹۲۳ DM21430 نقدي بر راي شوراي رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم سازي جوجه هاي يک روزه/ رضا خشنودي، مينا حسيني.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۵-‎۳۱.
۳۹۹۲۴ DM21431 نقدي بر راي صادره در خصوص اعتراض ثالث به عمليات اجرايي املاک توقيف شده موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت/ بهروز جوانمرد، فاطمه بخشعلي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۹۹۲۵ DM21432 اعتبار قيد عندالاستطاعه در مطالبه مهريه مقارن دعواي طلاق/ عاطفه ذبيحي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۹۹۲۶ DM21433 عدم صلاحيت مرجع کيفري در ارزيابي ماهوي گواهينامه هاي ثبت در دعواي نقض حقوق مالکيت صنعتي/ امير ناظري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۶۵-‎۹۱.
۳۹۹۲۷ DM21434 حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت/ فرشته محمدحسيني.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۵.
۳۹۹۲۸ DM21435 امکان سنجي درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهي نقادانه به راي وحدت رويه/ مصطفي مظفري، مسعود محمودي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۳۹۹۲۹ DM21436 حدود صلاحيت هيئت داوري بورس و امکان سنجي تجديدنظرخواهي از آراء هيئت داوري بورس/ سيدمحمدامين حسيني.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۳۶.
۳۹۹۳۰ DM21437 اصل جبران خسارت به عنوان مولفه اي از اداره مطلوب در پرتو آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ محمدجواد محمدپور.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۳.
۳۹۹۳۱ DM21438 بررسي و نقد نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده هاي مختومه تسهيلات بانکي (ناظر به راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره ۷۹۴)/ حسين جواهري محمدي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۵-‎۳۵.
۳۹۹۳۲ DM21439 سلب مالکيت خصوصي افراد در جهت حفظ امنيت عمومي و منافع ملي/ عليرضا رامين مويد، سيدمحمدمهدي غمامي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۳۷-‎۴۵.
۳۹۹۳۳ DM21440 قابليت تجديدنظرخواهي احکام صادره با موضوع پرداخت ديه و ارش کمتر از يک دهم ديه کامل، در جرائم ناشي از تصادفات رانندگي/ محمدامين بزرگمهر.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۴۷-‎۵۷.
۳۹۹۳۴ DM21441 نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۶۱ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۶ هيئت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص ديه شکستگي بيني/ محمدجعفر صادق پور.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۵۹-‎۷۳.
۳۹۹۳۵ DM21442 وجه التزام تاخير در ايفاء تعهدات پولي/ عليرضا محرابي زاده.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۹۹۳۶ DM21443 آثار تصويب قانون کاهش مجازات حبس تعزيري بر مرور زمان شکايت/ سيدمحمدمهدي موسوي عبدل آبادي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۲.
۳۹۹۳۷ DM21444 تبيين اختلاف نظر موجود در خصوص بزه تظاهر و قدرت نمايي با سلاح سرد؛ در پرتو نقد راي/ اميررضا قانع.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۲۵.
۳۹۹۳۸ DM21445 تعارض منافع شاهد به دليل وجود رابطه خويشاوندي: نقد و توجيه رويه قضايي/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۵-‎۲۷.
۳۹۹۳۹ DM21446 نمايندگان تجاري به عنوان ذي نفع دعواي ابطال گواهي نامه علامت تجاري/ امير ناظري.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۲۹-‎۳۹.
۳۹۹۴۰ DM21447 بررسي اخف يا اشد بودن مجازات شلاق و جزاي نقدي در بزه توهين در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ مهدي وحدت طاهر، ايمان اسفنديار، حميد غلامي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۴۱-‎۶۵.
۳۹۹۴۱ DM21448 نقدي بر راي صادره از ديوان عالي کشور در خصوص اقامتگاه زوجه ناشزه/ سيدمهدي کاظمي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۶۷-‎۷۸.
۳۹۹۴۲ DM21449 رفع ابهام از گزارش اصلاحي در رويه قضايي/ فريد صحرايي، جواد جمشيدي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۷۹-‎۹۸.
۳۹۹۴۳ DM21450 تحقق جرم تصرف عدواني شريک در ملک مشاع/ احمدرضا موسوي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۰.
۳۹۹۴۴ DM21451 تاخير تاديه مطالبات بانکي در پرتو قانون و رويه قضايي/ فرامرز زارع آرند، اميد فاضلي.- راي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎35، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۵.
۳۹۹۴۵ DM21452 مباني فقهي جرم انگاري نقض سوگند غيرقضايي/ اردوان ارژنگ.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۹۹۴۶ DM21453 محدوديت هاي آزادي بيان؛ موجهات و مستندات/ جليل اميدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۹۹۴۷ DM21454 حق تملک فروشنده در فرض فوت مشتري مديون/ احسان آذري، سيدعلي علوي قزويني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۱.
۳۹۹۴۸ DM21455 بازپژوهشي در ارکان ماهوي احسان از منظر فقه اماميه و نظام حقوقي ايران/ محمدرسول آهنگران، لقمان رضانژاد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۹۹۴۹ DM21456 ميثاق حرفه اي وکلاء و ضمانت اجراي تخلف از آن از ديدگاه شرع و قانون/ مرتضي چيت سازيان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۲.
۳۹۹۵۰ DM21457 نقد نظريه تکليفي بودن حکم تعهدات قراردادي/ حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۳۹۹۵۱ DM21458 بررسي فقهي و حقوقي تسري حکم ممنوعيت قاتل از ارث مقتول به محروميت موصي له از موصي به/ محمدرضا رضوان طلب، محمدعلي افشاري، مرضيه گنجعلي داراني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۵.
۳۹۹۵۲ DM21459 تعميم پذيري بدل حيلوله به موارد تعذر رد عين به مالک از سوي متصرف جاهل/ محمد زروندي رحماني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۵.
۳۹۹۵۳ DM21460 اجاره انگاري ازدواج موقت و چالش هاي فقهي آن/ زينب محمدزاده، سعيد نظري توکلي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۲.
۳۹۹۵۴ DM21461 توسعه و تضييق در احکام معاملات در پرتو مقتضيات عرفي و مقاصد شرعي/ حميد موذني، محمدرضا کيخا.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۳.
۳۹۹۵۵ DM21462 حمايت از حريم خصوصي در کشف جرائم مشهود/ زهرا ميرزازاده، سيدمحمدصادق موسوي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۰.
۳۹۹۵۶ DM21463 آزار مبتني بر جنسيت در خانواده در فتاواي مشهور/ سيدمسعود نوربخش.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۰.
۳۹۹۵۷ DM21464 بررسي فقهي حقوقي نقش طلاق عاطفي در زوال احصان زوجين/ عبداله بهمن پوري، نجمه زکي خاني، ظهراب روستا.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۶.
۳۹۹۵۸ DM21465 بازخواني نصوص و ادله تجويز کيفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه/ فرزاد پارسا.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۶.
۳۹۹۵۹ DM21466 بررسي و نقد اختلاف اشاعره با معتزله قديم و جديد و اماميه در رابطه با حسن و قبح عقلي و ثمره اصولي آن/ اميرصادق تبريزي، جلال جلالي زاده، مصطفي ذوالفقار طلب.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۷-‎۲۹۸.
۳۹۹۶۰ DM21467 تاثير خيار غبن بر اجاره واقع شده توسط غابن/ زهره حاجيان فروشاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۹-‎۳۱۴.
۳۹۹۶۱ DM21468 قاعده مقابله متناقض با مقصود و کاربست هاي آن در فقه اماميه/ علي حسيني فر.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۵-‎۳۳۵.
۳۹۹۶۲ DM21469 نگاهي نو به معيار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج/ رضا دهقان نژاد، حميد مسجدسرائي، حسن پورلطف اله.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۹.
۳۹۹۶۳ DM21470 تخلص از رباي معاوضي از ديدگاه امام خميني (ره)/ محمد اسدي، محمدعلي راغبي، محمدجواد حيدري خراساني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۱-‎۳۸۲.
۳۹۹۶۴ DM21471 کيفيت تفکيک مجراي تزاحم و تعارض و تاثير آن بر استنباط فقهي/ سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي، ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۲.
۳۹۹۶۵ DM21472 تعارض اقرار با امارات قضايي در آراء فقها و حقوق کيفري ايران/ باقر شاملو، مهدي نيکجو.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۳-‎۴۲۱.
۳۹۹۶۶ DM21473 تحليل و بررسي ديدگاه فقهاي اماميه درباره ازدواج با زن زناکار (زانيه) با نگاهي به فقه النظريه و فقه النظام شهيد صدر/ عبدالصمد علي آبادي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۳-‎۴۴۴.
۳۹۹۶۷ DM21474 امکان سنجي استنادپذيري ادله الکترونيک در فقه، با نگاهي به قانون تجارت الکترونيک ايران/ تکتم قرايي، عليرضا هدايي، محمد اسحاقي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۵-‎۴۶۷.
۳۹۹۶۸ DM21475 ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در فقه اماميه (با رويکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدني)/ رضا مقصودي … [و ديگران].- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۹-‎۴۸۸.
۳۹۹۶۹ DM21476 طهارت شرعي مواد خارج شده از استوما/ مهدي موحدي محب، فاطمه منظمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۸۹-‎۵۰۹.
۳۹۹۷۰ DM21506 امکان اخلاق سازي در فرايند استدلال قضايي/ محمد ملکي، محسن اسماعيلي‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۲.
۳۹۹۷۱ DM21507 مطالعه تطبيقي ارزيابي خسارت لذات يا مطبوعيت زندگي در صدمات بدني/ حسن باديني، فاطمه سادات حسيني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۱۸.
۳۹۹۷۲ DM21508 حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي بين المللي/ لعيا جنيدي، رسول بهرامپوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۷.
۳۹۹۷۳ DM21477 اثر دادخواست ورشکستگي بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۴/ ام البنين رمضان زاده، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۴.
۳۹۹۷۴ DM21478 تحليل جايگاه اراده گرايي دولتي و اراده گرايي شرعي؛ تاملي در مبناي اعتبار قاعده حقوقي در نظام حقوق خانواده ايران/ مصطفي شکاريان، مرتضي طبيبي جبلي، مهدي شهابي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۳۹۹۷۵ DM21479 مطالعه تطبيقي چالش ها و راهکارهاي بکارگيري ارزهاي رمزنگاري شده ديجيتالي در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ محسن صادقي، مهدي ناصر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۳.
۳۹۹۷۶ DM21480 تحليل سرمايه قانوني و کارکرد آن در حمايت از حقوق طلبکاران/ احسان صلحي، محمد سلطاني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۲.
۳۹۹۷۷ DM21481 سياست شروع دوباره بازرگان به عنوان ديدگاهي نو در نظام هاي حقوق ورشکستگي/ عباس طوسي، بهنام بيگدلو، کورش کاوياني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۳.
۳۹۹۷۸ DM21482 بررسي جنبه هاي حقوقي تامين مالي شرکتي/ مجيد غمامي، ندا خوان زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۳.
۳۹۹۷۹ DM21483 تحليل حقوقي توقيف مازاد سهام وثيقه؛ شکل گيري نوع مجازي از رهن مازاد/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵۵-‎۳۷۴.
۳۹۹۸۰ DM21484 نگرشي تحليلي و انتقادي بر اقدامات تاميني و سازوکارهاي پيشگيرانه در حقوق مسئوليت مدني ايران/ سيدعطا قيصري، مرتضي يوسف زاده، محمدرضا محمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۷۵-‎۳۹۲.
۳۹۹۸۱ DM21485 درنگي در مصاديق استثناشده از حرمت قمار و گروبندي (موضوع ماده ۶۵۵ ق.م)/ علي محمديان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۹۳-‎۴۰۸.
۳۹۹۸۲ DM21486 تاثير پيشينه اجتماعي قضات بر آراي قضايي/ رضا پورمحمدي، محمدمهدي يوسفي، محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۰۹-‎۴۲۷.
۳۹۹۸۳ DM21487 تابعيت و جنسيت با تاکيد بر تاثير ازدواج بر تابعيت زوجين در حقوق ايران/ مصطفي دانش پژوه.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۲۹-‎۴۴۶.
۳۹۹۸۴ DM21488 جايگاه ادله اثبات دعوا در داوري داخلي/ علي ضياء الاسلامي، سيدمحمدصادق طباطبايي، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۴۷-‎۴۶۶.
۳۹۹۸۵ DM21489 مطالعه تطبيقي شاخصه هاي کليدي نظام اداره شرکت ها در رويکرد شرق آسيا و حقوق ايران/ حسين عابديني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۶۷-‎۴۸۴.
۳۹۹۸۶ DM21490 مطالعه تطبيقي اعتبار شرط تحديد تجارت در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ محمدامين عاقلي نژاد، محمدتقي رفيعي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۸۵-‎۵۰۴.
۳۹۹۸۷ DM21491 واکاوي تاريخي کارکرد اسناد و حجيت فقهي سند در دعاوي/ محمد فرزانگان، سام محمدي، سميه ظهوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۰۵-‎۵۲۲.
۳۹۹۸۸ DM21492 نظريه قائم مقامي ورثه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران/ محمود کاظمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۲۳-‎۵۴۵.
۳۹۹۸۹ DM21493 برخي نوآوري ها و ضعف هاي مقررات آيين دادرسي کار/ حسن محسني، فاطمه رحمتي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۴۷-‎۵۶۷.
۳۹۹۹۰ DM21494 تحليل اقتصادي دعوي استرداد در ورشکستگي/ عليرضا محمدزاده وادقاني، نسرين طباطبائي حصاري، علي کاظمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۶۹-‎۵۸۶.
۳۹۹۹۱ DM21495 امکان وقف ماليت در پرتو تحليلي نو از عقد وقف/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۸۷-‎۶۰۴.
۳۹۹۹۲ DM21496 چالش هاي عمليات مزايده اموال منقول در نظام اجرايي قضايي و ثبتي ايران/ مسعود البرزي ورکي، فتاح سليمي خورشيدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۰۵-‎۶۲۳.
۳۹۹۹۳ DM21497 نمايندگي ظاهري فرمانده کشتي/ محسن ايزانلو، ياسر سهرابي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲۷-‎۶۴۵.
۳۹۹۹۴ DM21498 در معني داد: جست و جو براي يافتن واژه اي معادل قانون در متون ايران باستان/ سعيد باقري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۴۵-‎۶۶۴.
۳۹۹۹۵ DM21499 نظريه امانت عمومي به مثابه مبناي حق بهره برداري از منابع آب در حقوق ايران/ علي اکبر جعفري ندوشن.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۷۳-‎۶۹۰.
۳۹۹۹۶ DM21500 بررسي خطرهاي تهديدکننده حريم خصوصي و الزامات حقوقي حمايت از آن در استفاده از وسايل نقليه خودران/ سبحان دهقان پور فراشاه، نويد رهبر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۹۵-‎۷۱۲.
۳۹۹۹۷ DM21501 ضمانت اجراي نقص راي داوري از حيث عدم بيان ارکان دعوا/ مصطفي شعباني … [و ديگران].- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۱۷-‎۷۳۴.
۳۹۹۹۸ DM21502 نگرش تحليلي بر نقش تقصير در ضمان ناشي از تسبيب در فقه اسلامي و حقوق ايران/ محمدعادل ضيائي، حسن باديني، احمد ازغ.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳۹-‎۷۵۸.
۳۹۹۹۹ DM21503 مسئوليت ناشي از زايمان تقويمي/ مهدي طالقان غفاري، علي اکبر ايزدي فرد، ستاره ايوبي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۶۳-‎۷۷۹.
۴۰۰۰۰ DM21504 حق حبس در اجراي تعهدات متقابل/ رضا فتوحي راد، محمد عابدي، عبدالله خدابخشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸۳-‎۸۰۲.
۴۰۰۰۱ DM21505 تفسير استثناي امنيت در سازمان جهاني تجارت در پرتو گزارش هيات حل اختلاف در دعواي روسيه-اوکراين/ جعفر نوري يوشانلويي، علي پيرمرادي‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۰۷-‎۸۲۳.
۴۰۰۰۲ DM21509 نقش رويه بعدي در تفسير معاهدات موسس سازمان هاي بين المللي/ عباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۰۰۰۳ DM21510 سنجش قضاوت جمعي؛ نظريه انتخاب عمومي و اخلاق قضايي در ساختار و عملکرد ديوان عدالت اداري/ سيدحسين رحيمي مقدم … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵-‎۴۷.
۴۰۰۰۴ DM21511 مصونيت دولت ها در شبه جرم هاي فراسرزميني: رويه ديوان اروپايي حقوق بشر و رويکرد مغاير چند کشور اروپايي/ سيده ندا ميرفلاح نصيري … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۹-‎۶۸.
۴۰۰۰۵ DM21512 تبيين موازين عدالت جنسيتي درحوزه حقوق بين الملل تامين اجتماعي/ محمدمهدي حسينمردي … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۹-‎۹۵.
۴۰۰۰۶ DM21513 ظرفيت هاي حقوق عمومي در حمايت از پژوهش هاي علمي دانشگاهي/ حسن محسني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۴۰۰۰۷ DM21514 ناکارامدي دکترين عدم جانشيني در زمينه مسئوليت بين المللي دولت/ محسن عبدالهي، منا کربلاي اميني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۴۰۰۰۸ DM21515 تقابل حاکميت و بشر در سازوکار قضايي حقوق بشر در آفريقا/ سيدفضل الله موسوي، حميدرضا اورعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۱.
۴۰۰۰۹ DM21516 حق به شهر و امکان شناسايي آن در نظام حقوقي ايران/ سيداحمد حبيب نژاد، احمد خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۴۰۰۱۰ DM21517 تحليل مسئوليت اجتماعي شرکت ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضي مبتني بر حقوق بشر/ حامد ملکي پور، پوريا عسکري، فريده شايگان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۰۶.
۴۰۰۱۱ DM21518 حمايت از کودکان بزه ديده در ديوان کيفري بين المللي/ محمدهادي ذاکرحسين.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۲۹.
۴۰۰۱۲ DM21519 انتظار مشروع در نظام حقوق اداري/ ولي رستمي، سيدمحمدمهدي غمامي، حميدرضا سليمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۴۸.
۴۰۰۱۳ DM21520 رويکرد ايران به قاعده آمره/ عبدالله عابديني، محمدرضا محمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۹-‎۲۷۳.
۴۰۰۱۴ DM21521 آثار تحريم فراسرزميني آمريکا بر تعهد به همکاري در تامين دارو و تجهيزات پزشکي در زمان بيماري هاي فراگير (کوويد ۱۹)/ توکل حبيب زاده، مهدي پيري، مصطفي يکتافر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۷۵-‎۲۹۶.
۴۰۰۱۵ DM21522 مديريت تعارض منافع در بخش عمومي/ باقر انصاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۴۰۰۱۶ DM21523 رژيم حقوقي مديريت شيلات درياي خزر/ ساسان صيرفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۴۹.
۴۰۰۱۷ DM21524 استناد دولت ها به عوامل رافع مسئوليت بين المللي در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گيري کوويد-۱۹/ عقيل محمدي، فائزه سادات سجادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۵۱-‎۳۷۷.
۴۰۰۱۸ DM21525 رويکرد فلسفه زباني هربرت هارت در کتاب مفهوم قانون به مثابه صورتي از هرمنوتيک حقوقي/ سيدسعيد موسوي اصل، زهرا مرادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷۹-‎۳۹۴.
۴۰۰۱۹ DM21526 مبناي استناد به معيار تناسب در حل و فصل اختلافات دولت-سرمايه گذار/ امينه فراستمند.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹۵-‎۴۲۰.
۴۰۰۲۰ DM21527 ارزيابي قضايي حل و فصل اختلافات بين المللي زيست محيطي/ محمد ذاکر اردکاني، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۲۱-‎۴۳۷.
۴۰۰۲۱ DM21528 تاملي بر صلاحيت قضايي رئيس قوه قضاييه؛ با نگاه ويژه به ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري/ جلال الدين قياسي، محمد رجبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۳۹-‎۴۶۱.
۴۰۰۲۲ DM21529 دوگانگي صلح و عدالت در وضعيت هاي پس از مخاصمات داخلي/ مصطفي فضائلي، نرگس سادات حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۶۳-‎۴۸۳.
۴۰۰۲۳ DM21530 تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مين گذاري شده ايران در جنگ تحميلي/ سيدرسول قريشي، صابر نياوراني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۸۵-‎۵۰۵.
۴۰۰۲۴ DM21531 مباني تفسير قانون در حقوق مالياتي با نگاهي به آراي مالياتي و قضايي/ احمد شهنيايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۰۷-‎۵۲۹.
۴۰۰۲۵ DM21532 نقش سازمان هاي غيردولتي در فرايند رسيدگي ديوان اروپايي حقوق بشر/ مرتضي کامل نواب، غلامعلي قاسمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۳۱-‎۵۵۲.
۴۰۰۲۶ DM21533 جايگاه اسلام در فرايند قانونگذاري مصر پس از تحولات ۲۰۱۱/ داود محبي، مهدي زارع، احمد گودرزي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵۳-‎۵۷۳.
۴۰۰۲۷ DM21534 مطالعه نظام هاي پرداخت مستمري بازنشستگي در نروژ و ايران/ الهام اميري … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۱۰-‎۴۰.
۴۰۰۲۸ DM21535 چالش تقاضاي پناهندگي شاهد در بازداشت از دولت ميزبان در رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۴۲-‎۷۰.
۴۰۰۲۹ DM21536 سرمايه گذاري شخص ثالث در داوري تجاري بين المللي/ سيدصادق ابراهيمي، پيمان بلوري، محمدعلي صلح چي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۷۲-‎۱۰۵.
۴۰۰۳۰ DM21537 فهم و نقد عدالت کيفري بر اساس پرده جهل رالز/ بزرگمهر بشيريه … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۱۰۸-‎۱۳۳.
۴۰۰۳۱ DM21538 تاملي بر برخي ابعاد حقوق عمومي تابعيت مضاعف مديران و کارمندان دستگاه هاي اجرايي/ علي مشهدي، رعنا گائيني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۰.
۴۰۰۳۲ DM21539 واکاوي معيارهاي فقهي در ارزيابي صلاحيت نامزدهاي انتخابات در جمهوري اسلامي ايران/ رحيم نوبهار، علي ولايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۷۹.
۴۰۰۳۳ DM21540 ژئومهندسي و رويکرد مقررات بين المللي زيست محيطي در تنظيم آن/ زهرا محمودي کردي، معصومه غلامي ميانسرايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۱۸۲-‎۲۱۲.
۴۰۰۳۴ DM21541 تحليل حقوقي ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده هاي مالياتي بين المللي/ عليرضا صالحي فر.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۲۱۴-‎۲۵۰.
۴۰۰۳۵ DM21542 سازمان اداري مسجد و سنجه هاي سمن در نظام حقوقي ايران: تقابل يا تقارن؟/ کيوان صداقتي، علي فقيه حبيبي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۲۵۲-‎۲۷۵.
۴۰۰۳۶ DM21543 صلاحيت ديوان عدالت اداري به تجديدنظرخواهي دولت از آراي مراجع اختصاصي اداري/ حسين کاويار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎73، زمستان: ص ۲۷۸-‎۳۰۰.
۴۰۰۳۷ DM21544 واکاوي دلايل مخالفت شوراي نگهبان با استاني شدن انتخابات/ بيژن عباسي، سيدمجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۷۳-‎۵۹۵.
۴۰۰۳۸ DM21545 شفافيت در امور عمومي به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ خيرالله پروين، مهديه فيروزي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹۷-‎۶۱۶.
۴۰۰۳۹ DM21546 نقش شيوه انتخاب قضات ديوان بين المللي دادگستري در تضمين استقلال قضايي آن/ فريده شايگان، داود ظاهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۱۷-‎۶۴۰.
۴۰۰۴۰ DM21547 فدراليسم اداري و قومي؛ مقايسه تطبيقي نظام هاي فدرال عراق و آلمان/ فرناز منوئي، ايلخان شمس برهان، ابراهيم موسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴۱-‎۶۶۰.
۴۰۰۴۱ DM21548 نسبت امر عرفي و شرعي در حقوق عمومي ايران: تاملي تاريخي از انقلاب مشروطه تا جمهوري اسلامي/ علي اشرف نظري، مهرداد اميدپور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۶۱-‎۶۸۵.
۴۰۰۴۲ DM21549 ديالکتيک تئوري ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بين الملل/ سيدهادي محمودي، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۸۷-‎۷۰۸.
۴۰۰۴۳ DM21550 رفتار مجرمانه، از غايت انگاري حکمت عملي سنت تا مکانيسم انگاري مدرن/ عباس منصورآبادي، سيدسعيد موسوي اصل.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۰۹-‎۷۲۷.
۴۰۰۴۴ DM21551 موانع فراروي دادرسي علني در نظام قضايي ايران؛ با نگاهي بر موانع فقهي، قضايي و فرهنگي/ علي حاجي پور کندرود.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۲۹-‎۷۴۶.
۴۰۰۴۵ DM21552 روند انساني شدن حقوق بين الملل درياها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هيرسي جاما/ الهام امين زاده، زهراسادات شارق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۴۷-‎۷۷۰.
۴۰۰۴۶ DM21553 امکان سنجي حکمراني خوب به عنوان راهبرد پليس/ سمانه رحمتي فر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷۱-‎۷۸۷.
۴۰۰۴۷ DM21554 قانون اساسي گرايي در دادرسي کيفري/ علي خالقي، نجمه غفاري الهي کاشاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۸۹-‎۸۰۹.
۴۰۰۴۸ DM21555 مطالعه انتقادي چيستي قاعده شناسايي در نظام حقوقي/ بابک باصري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱۱-‎۸۳۴.
۴۰۰۴۹ DM21556 تاثير حقوق بشر در مبارزه با فساد/ حسين نواده توپچي، ايمان ميرزازاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳۵-‎۸۵۶.
۴۰۰۵۰ DM21557 نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ايران بر بانک هاي خصوصي از منظر شفافيت و کارايي به عنوان اصول حقوق عمومي/ رضا طجرلو، رضا خدابخش.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۵۷-‎۸۷۶.
۴۰۰۵۱ DM21558 ضرر و زيان و مسئوليت بين المللي در چارچوب نظام حقوقي تغيير اقليم/ شيما عرب اسدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۷۷-‎۹۰۰.
۴۰۰۵۲ DM21559 نقش تشکل هاي مردم نهاد در افزايش کارامدي نظام قضايي با رويکرد تطبيقي/ داور درخشان، علي بهادري جهرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۰۱-‎۹۱۸.
۴۰۰۵۳ DM21560 لزوم پاسداشت انسانيت در چگونگي رفتار با محرومان از آزادي؛ از نظر تا عمل/ اميرحسين رنجبريان، مريم کربلائي حسني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۱۹-‎۹۴۲.
۴۰۰۵۴ DM21561 استقلال طلبي منطقه کاتالونيا از منظر حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل/ امين کرم زاده، مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۴۳-‎۹۶۳.
۴۰۰۵۵ DM21562 جايگاه قاعده نفي سبيل از منظر قانون اساسي و روابط بين الملل ايران/ محمود جلالي، شهرام صفائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۶۵-‎۹۸۳.
۴۰۰۵۶ DM21563 هستي شناسي حقوق بين الملل؛ از انکار تا پذيرش نظري-کارکردي/ رضوان باقرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۸۵-‎۱۰۰۵.
۴۰۰۵۷ DM21564 رويکرد حقوقي در پيشگيري و مبارزه با موبينگ (آزار رواني) در روابط کار/ مقصود عبادي بشير.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۰۷-‎۱۰۲۵.
۴۰۰۵۸ DM21565 چالش هاي حقوقي جلوگيري از آلودگي زيست محيطي ناشي از آزمايش سلاح هاي هسته اي در فضاي ماوراي جو/ سهيلا کوشا، فرامرز زارع آرند.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۲۷-‎۱۰۵۰.
۴۰۰۵۹ DM21566 تحليلي بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسي/ محمد مظهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۵۱-‎۱۰۸۱.
۴۰۰۶۰ DM21567 تعهدات حقوق بشري دولت واضع تحريم در برابر مردم کشور تحريم شده: از صدور معافيت تحريمي تا رفع موثر موانع/ سيدمحمدحسن رضوي، مريم قاسمي، فاطمه زين الديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۸۳-‎۱۱۰۱.
۴۰۰۶۱ DM21568 تحليل خوانش هاي معاصر از نسبت قانون و شريعت در رساله يک کلمه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله/ زينب محمدي پور، محمد جواهري تهراني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۰۳-‎۱۱۲۱.
۴۰۰۶۲ DM21569 فقه کيفري تکليف مدار و دگرگوني پارادايمي/ رحيم نوبهار، علي رفيع زاده، محمدجعفر حبيب زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۰۰۶۳ DM21570 تبيين جرائم غيرسودمدار در سنجه روان شناسي تکاملي و نظريه انتخاب عقلاني/ وحيدرضا معصومي … [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۵۰.
۴۰۰۶۴ DM21571 ادله اثبات در خشونت هاي جنسي زناشويي؛ چالش ها و راهکارها/ زهرا نعمتي، محمد فرجيها.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۷.
۴۰۰۶۵ DM21572 رويکرد احزاب و جنبش هاي اسلام گرا به اسلامي سازي حقوق کيفري در پسابهار عربي؛ مطالعه موردي حزب النهضه تونس/ فيروز محمودي جانکي، فائزه منطقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۱.
۴۰۰۶۶ DM21573 قلمرو اجراي قوانين کيفري شرعي در زمان: بازخواني ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي درباره کيفرهاي شرعي/ حسين سليماني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۴۰۰۶۷ DM21574 چالش هاي فراروي نظام نيمه آزادي در ايران/ بابک پورقهرماني، پريوش کرمانيان.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۴۰۰۶۸ DM21575 معامله اتهام در جرائم اقتصادي؛ امکان سنجي و راهبردگرايي/ سيدعليرضا آيت … [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۹.
۴۰۰۶۹ DM21576 تقابل دادستان و ديوان کيفري بين المللي در برداشت از مبناي معقول و منافع عدالت در وضعيت افغانستان/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۰.
۴۰۰۷۰ DM21577 اصل قانوني بودن نحوه رسيدگي در دادرسي هاي کيفري/ نجمه غفاري الهي کاشاني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۵.
۴۰۰۷۱ DM21578 تحليل فقهي-حقوقي شمول حد اسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامي/ صدرا زارعي، جواد رياحي، محمدحسن رجبييه.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۵.
۴۰۰۷۲ DM21579 عناصر تحليلي و آثار اجرايي حقوق کيفري/ علي پورحسن سنگري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۹.
۴۰۰۷۳ DM21580 بررسي ميزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل/ محمود پوپل، مهدي سيدزاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۴۰۰۷۴ DM21581 حريم خصوصي تابعان و پيوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سياست جنائي/ سعيد اکرادي، رضا نيکخواه سرنقي، سيامک جعفرزاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۳۵.
۴۰۰۷۵ DM21582 اعتبار اثباتي بينه مدعي عليه در دعاوي مدني و کيفري/ روح الله اکرمي، عزيزالله فهيمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۷۱.
۴۰۰۷۶ DM21583 موازين فقهي و تفسير قضائي قوانين کيفري؛ نقد نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور در تشديد شلاق تعزيري/ جليل اميدي، مرتضي جوانمردي صاحب.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۴۰۰۷۷ DM21584 استقلال ساختار قضائي به مثابه ابزاري اساسي در تحقق امنيت قضائي در الگوي دادرسي اسلامي/ احسان آهنگري، مسعود جهاندوست دالنجان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۷.
۴۰۰۷۸ DM21585 بررسي فقهي دادرسي الکترونيک و آسيب شناسي آن/ محمد بهرامي خوشکار، عباس عسگري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۱.
۴۰۰۷۹ DM21586 آثار تفکيک امور حکمي از امور موضوعي در دادرسي اسلامي/ علي اکبر جعفري ندوشن، مرتضي صمدي، علي مختاري چهاربري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۵.
۴۰۰۸۰ DM21587 جريان يا عدم جريان قاعده درا در قصاص با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۱۱.
۴۰۰۸۱ DM21588 سير تحولات مستندسازي حکم در فرض خلا قانون در حقوق ايران/ علي عباس حياتي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۸.
۴۰۰۸۲ DM21589 تساوي سلاح ها از منظر فقه و قوانين جمهوري اسلامي ايران/ علي خرميان، رضا دانشور ثاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۶.
۴۰۰۸۳ DM21590 نهاد ناظر، برآيند بهبود يافته هيات منصفه در ساختار قضاي اسلامي/ سيدحسن داودالموسوي، سيدمحمدحسن طاهايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۷.
۴۰۰۸۴ DM21591 رويکردشناسي فقهي تقدم اسناد رسمي بر عادي در نظام مسائل قضاي اسلامي (پيشنهاد اصلاحيه قانون ثبت اسناد)/ مهدي ساجدي، نويد امساکي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۱.
۴۰۰۸۵ DM21592 آسيب شناسي شرايط شهادت شهود با رويکرد مديريت تعارض منافع در قضاي اسلامي/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۷.
۴۰۰۸۶ DM21593 اهداف نظام دادرسي کيفري، چشم اندازي اسلامي/ غلامحسن کوشکي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۳۳۹-‎۳۵۸.
۴۰۰۸۷ DM21594 عزيمت غيرساختارمند نظام ادله اثبات کيفري به وادي کشف حقيقت با تاکيد بر قسامه/ عادل عليپور، حسين گلدوزيان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۹.
۴۰۰۸۸ DM21595 امکان سنجي صيرورت عدالت بر مبناي تسجيل احراز توبه/ شقايق عامريان، محمدرضا کيخا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۳۹۱-‎۴۱۳.
۴۰۰۸۹ DM21596 معيار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدي/ حسن غوث، حسين ناصري مقدم.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۴۱۵-‎۴۴۲.
۴۰۰۹۰ DM21597 اعتبارسنجي اماره قانوني و قضائي در دادرسي کيفري/ زهراسادات مناقب، سيدمصطفي مناقب.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۴۴۳-‎۴۷۱.
۴۰۰۹۱ DM21598 بازپژوهي شرط اسلام قاضي در دعاوي مرتبط با احوال شخصيه اهل کتاب/ سيدرسول موسوي، حکيمه صفائي محمدآبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۴۷۳-‎۴۹۵.
۴۰۰۹۲ DM21599 امکان سنجي استناد به ادله غير قانوني براي اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ايران/ وحيد نکونام.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، پاييز و زمستان: ص ۴۹۷-‎۵۲۴.
۴۰۰۹۳ DM21600 تعذر اجبار و آثار حقوقي آن در تعهدات قراردادي/ علي الهياري، علي غريبه.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۷-‎۲۹.
۴۰۰۹۴ DM21601 نقش عدالت و مصلحت در تحسين و تقبيح عقلي و تاثير آن دو بر شکل گيري بنائات عقلا/ حميد انصاري، علي اصغر افشاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۳۱-‎۵۷.
۴۰۰۹۵ DM21602 امکان سنجي رجوع به آراء عمومي در تقنين جرم و مجازات در اسلام و نظام هاي حقوقي ايران و ايتاليا/ عليرضا جلالي، محمدحسن مالدار.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۵۹-‎۹۲.
۴۰۰۹۶ DM21603 بازنگري در ادله فقهي وجوب تقدم جان خود بر جان ديگري و کارکرد تربيتي آن/ محمدرضا حميدي، زهره حاجيان فروشاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۴۰۰۹۷ DM21604 مطالعه فقهي و حقوقي ضمانت از ميت/ بيژن حاجي عزيزي، محمد مولودي، مهدي شهباز محمدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۴۰۰۹۸ DM21605 تعلق حق خيار به عقد يا به عين/ صادق طهوري (نوروزي)، عباس يعقوب زاده مجرد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۴۰۰۹۹ DM21606 تاثير زوال سمت نماينده بر وکالت اعطايي/ محمد عابدي، علي ساعتچي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۴۰۱۰۰ DM21607 کارآمدي ضمانت اجراها در قبال پولشويي الکترونيکي؛ بازدارندگي پيشگيرانه در روياروئي با بازدارندگي کيفري/ شهيار عبدالهي قهفرخي … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۲۴.
۴۰۱۰۱ DM21608 جايگاه قاعده تسبيب با ساير قواعد در جرائم ساختماني/ محمد فلاح، عباس زراعت، جعفر يزديان جعفري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۲۵-‎۲۵۵.
۴۰۱۰۲ DM21609 واکاوي فروش عين مورد شفعه توسط مشتري از منظر فقه و حقوق/ فاطمه کريمي، سيدمحمدصادق طباطبائي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۵۷-‎۲۸۳.
۴۰۱۰۳ DM21610 واکاوي مباني فقهي حکم سقط درماني بعد از ولوج روح/ حميد مسجدسرائي، اعظم نظري، اکرم عبدالله پور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۸۵-‎۳۲۲.
۴۰۱۰۴ DM21611 تدابير پيشگيري از جرائم سايبري با تاکيد بر اقدامات پليسي با رويکردي فقهي/ سيدجمال موسوي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۵۸.
۴۰۱۰۵ DM21612 بررسي فقهي و حقوقي تعارض منافع در بانک هاي غير دولتي/ زينب نوابي مقدم … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۳۵۹-‎۳۸۵.
۴۰۱۰۶ DM21613 نقد نظريه عدم مشروعيت عمليات استشهادي با استناد به منابع فقهي/ سيدعلي هاشمي، سميه کليجي کردکلايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎26، بهار: ص ۳۸۷-‎۴۱۸.
۴۰۱۰۷ DM21614 فقر شديد و حقوق بشر/ فليپ آلستون؛ ترجمه مرتضي چرخ زرين.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3 (پياپي ‎49)، پاييز: ۱۸۷-‎۲۱۶.
۴۰۱۰۸ DM21615 تعارض خصوصي سازي و عدالت اجتماعي در حقوق کار/ اميرعلي دهقاني، خيرالله پروين.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎51)، بهار: ص ۱۵-‎۴۱.
۴۰۱۰۹ DM21616 بررسي زمينه هاي اصلاح قوانين و مقررات تامين اجتماعي (بيمه بيکاري) در ايران/ عبدالمطلب پهلواني دهکان.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي‎52)، تابستان: ص ۱۵-‎۳۱.
۴۰۱۱۰ DM21617 نظارت قضايي بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي/ مسلم ميري، عبدالعظيم بلاغي اينالو.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3 (پياپي‎53)، پاييز.
۴۰۱۱۱ DM21618 دريافت مستمري من غير حق در نظام کيفري ايران/ سامان دوست محمدي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎54)، زمستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۴۰۱۱۲ DM21619 حق دسترسي کارگران مهاجر به حمايت هاي تامين اجتماعي به موجب اسناد بين الملل و موافقت نامه هاي دوجانبه کار/ جعفر براتي، احمد خسروي، حسن شعباني نژاد.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار.
۴۰۱۱۳ DM21620 آسيب شناسي نظام حمايت اجتماعي در برابر بيکاري در نظام حقوقي ايران/ جعفر براتي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۴۷-‎۶۷.
۴۰۱۱۴ DM21621 تاملي بر حمايت هاي تقنيني نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا از زنان کارگر در حيطه دستمزد برابر و تامين اجتماعي/ حامد عالي، ولي رستمي، محمدجواد شفقي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎58)، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۲.
۴۰۱۱۵ DM21622 حمايت از حق مادري زنان در زمان اشتغال/ سعيده گراوند.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎59)، بهار.
۴۰۱۱۶ DM21623 پيش بيني و کنترل جرائم خشونت بار/ محمد فرجيها.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۷-‎۲۱.
۴۰۱۱۷ DM21624 تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردي قتل عمد/ لطفعلي عاقلي کهنه شهري، سارا امامقلي پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۲-‎۳۷.
۴۰۱۱۸ DM21625 روش هاي شيميايي شناسايي مواد اعتيادآور در صحنه جرم/ علي احتشامي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۸-‎۵۶.
۴۰۱۱۹ DM21626 کاربرد فن آوري نانو در ساخت حسگرهاي زيستي/ ميررحيم فخرز.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۵۷-‎۷۵.
۴۰۱۲۰ DM21627 قاچاق بين المللي انسان و پيامدهاي ناشي از آن/ محمدتقي عصار، غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۷۶-‎۱۰۳.
۴۰۱۲۱ DM21628 روش هاي صحيح جمع آوري مدارک بيولوژيکي حاوي دي.ان.اي از صحنه هاي جرم/ احمد سلطاني لرگاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۰۴-‎۱۲۱.
۴۰۱۲۲ DM21629 مروري بر عوامل سياسي – اجتماعي موثر بر قاچاق/ عليرضا وطن پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۲۲-‎۱۳۶.
۴۰۱۲۳ DM21630 معرفي RFID و کاربردهاي آن در حوزه ماموريت هاي پليس آگاهي/ سمانه ابراهيمي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶-‎۲۷.
۴۰۱۲۴ DM21631 درآمدي بر خشونت و جرائم خشونت بار/ سيداصغر ميرجعفري، غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۸-‎۴۴.
۴۰۱۲۵ DM21632 نين هايدرين معرف جهاني اثر انگشت/ محمدمحسن مومني هامانه، محمدامير سعادتي نسب.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۵-‎۵۹.
۴۰۱۲۶ DM21633 تهيه Allelic Ladder جايگاه ژني HUM.TPOX در جمعيت ايران/ سيما آشوري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۳۶-‎۱۴۶.
۴۰۱۲۷ DM21634 کاربرد زبان شناسي قانوني در تحقيقات جنايي/ ترنم افشار.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۶-‎۱۶.
۴۰۱۲۸ DM21635 نقش توسعه صنعتي، در تغييرات جرائم/ رضا غني لو.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۴۰-‎۵۳.
۴۰۱۲۹ DM21636 مقايسه نيمرخ رواني قاتلين عمدي (۲۰ تا ۴۰ ساله) شهر تهران با جمعيت عادي/ مهدي کرمي دهباغي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۵۴-‎۶۸.
۴۰۱۳۰ DM21637 قاچاق کالا و تاثير آن بر امنيت اقتصادي کشور/ عليرضا وطن پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۴۰۱۳۱ DM21638 ويژگي هاي شخصيتي مجرمين خطرناک/ زين العابدين عابديني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۹۴-‎۱۰۷.
۴۰۱۳۲ DM21639 بيومتريک ابزار امنيت شهروند هزاره سوم/ علي اکبر جلالي، مزدک رجبي نسب.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۶-‎۳۰.
۴۰۱۳۳ DM21640 رويکرد عقلايي به مداخله هاي عدالت کيفري/ محمد فرجيها.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۱-‎۴۵.
۴۰۱۳۴ DM21641 قاتلين زنجيره اي از منظر روان شناسي – جنايي/ امير سماواتي پيروز.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۴۶-‎۶۵.
۴۰۱۳۵ DM21642 حمايت کيفري از حقوق شهروندي در ايران/ محمدابراهيم شمس ناتري، سعيد عطازاده.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۶۶-‎۸۲.
۴۰۱۳۶ DM21643 نقش اينترپل در زمينه استرداد مجرمين و راه هاي بهينه کردن آن/ حميدرضا مخدوم.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۹.
۴۰۱۳۷ DM21644 بررسي جنايي مو و الياف/ مهري افخمي، مرتضي آهنگر دارابي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۲۰-‎۱۴۷.
۴۰۱۳۸ DM21645 اطلاعات جنايي و تحليل هاي اطلاعاتي در کشف جرائم/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۴۸-‎۱۷۵.
۴۰۱۳۹ DM21646 طراحي يک نمونه سامانه هوشمند رديابي خودرو سرقتي در حال حرکت/ علي اکبر جلالي، احسان سوري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶-‎۳۲.
۴۰۱۴۰ DM21647 بازدارندگي از منظر حقوقي و جرم شناختي/ شهرام ابراهيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۳-‎۵۱.
۴۰۱۴۱ DM21648 مديريت خطر مجرمان؛ مطالعه موردي بخش کليات پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي/ محمد فرجيها، زهرا عابدي نژاد مهرآبادي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۵۲-‎۶۷.
۴۰۱۴۲ DM21649 جرائم سازمان يافته و چالش هاي آينده/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۸-‎۱۰۰.
۴۰۱۴۳ DM21650 بررسي نظريه ها و فرآيندهاي روانشناختي در تبيين جرائم و کاربرد آنها در تدوين برنامه هاي کاهش جرم/ صغري ابراهيمي قوام.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۰۱۴۴ DM21651 تشخيص زخم هاي ورودي و خروجي گلوله با بررسي لباس هاي قرباني/ منوچهر ابراهيمي، جمشيد بابايي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۳۵.
۴۰۱۴۵ DM21652 روش الکتروفورزمويين و کاربردهاي آن در علوم جنايي/ علي فريدخو.- کارآگاه. ‎۱۳۸۷، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۴۸.
۴۰۱۴۶ DM21653 ريزبيني الکتروشيميايي براي بررسي اثر انگشت/ محمدامير سعادتي نسب، محمدمحسن مومني هامانه.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۶-‎۱۶.
۴۰۱۴۷ DM21654 بررسي نقش الياف در تحقيقات جنايي/ حجت الله هادي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۷-‎۳۶.
۴۰۱۴۸ DM21655 شناسايي مايع مني و بزاق با استفاده از پردازشگر نور (PL500)/ سعيد زنديه، مجتبي سعادتي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۳۷-‎۴۶.
۴۰۱۴۹ DM21656 ارزيابي کارايي زيست فناوري در کشف علمي جرايم (با تاکيد بر فناوري DNA) از سال ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۵ در آزمايشگاه بيولوژي جنايي/ احمد سلطاني لرگاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۴۸-‎۷۲.
۴۰۱۵۰ DM21657 بررسي صحنه هاي جرم الکترونيکي/ حسين تراب زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۷۴-‎۱۰۴.
۴۰۱۵۱ DM21658 آشکارسازي اثر انگشت مبتني بر فناوري نانو/ فريما آگند، نادر نادري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۰.
۴۰۱۵۲ DM21659 استفاده از فنون مناسب براي ظهور آثار پنهان انگشتان/ ابراهيم يوسفوند، عليرضا صالحي، پري ملاميرزايي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۲۲-‎۱۴۵.
۴۰۱۵۳ DM21660 ارزيابي مداخله کيفري در حوزه جرايم اقتصادي/ مهرانگيز روستايي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۶-‎۳۱.
۴۰۱۵۴ DM21661 درآمدي بر ابعاد مفاسد و جرايم اقتصادي و پيامدهاي آن بر امنيت ملي/ علي اکبر زماني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۳۲-‎۵۵.
۴۰۱۵۵ DM21662 الزامات قانونگذار ايران پس از الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد/ حيدر فرهمندفر.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۸۰-‎۹۷.
۴۰۱۵۶ DM21663 تحليل رايانه اي جرم با بهره گيري از روش هاي هوش مصنوعي و داده کاوي کشف پيشدستانه جرم/ محمدرضا کيوان پور، مصطفي جاويده، محمدرضا ابراهيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۹۸-‎۱۱۷.
۴۰۱۵۷ DM21664 ايمني در صحنه جرم/ محمدرضا کريمي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۵.
۴۰۱۵۸ DM21665 احراز هويت به وسيله ترکيبات آنتي ژنيک در بقاياي پنهان اثر انگشت/ محمد پوراسدي، مهدي خسروي مهد.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۳۶.
۴۰۱۵۹ DM21666 تجزيه و تحليل جرايم تصاوير ديجيتالي و فتوشاپ/ مرتضي اکبري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۶-‎۳۱.
۴۰۱۶۰ DM21667 کاربرد داده کاوي در سازمان هاي پليسي و قضايي به منظور شناسايي الگوهاي جرم و کشف جرايم/ پروانه کاظمي، جواد حسين پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۳۲-‎۶۳.
۴۰۱۶۱ DM21668 امضاي الکترونيکي بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونيکي/ محمد سريرافراز، فاطمه فهيمي فر.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۶۴-‎۷۷.
۴۰۱۶۲ DM21669 مباحث پايه اي و رهيافت هاي مطالعاتي پيرامون قاچاق کالا/ عليرضا وطن پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۸۰-‎۱۰۶.
۴۰۱۶۳ DM21670 تبيين و به کارگيري مدل تصميم گيري چند معياره TOPSIS براي رتبه بندي مناطق مختلف شهري از منظر جرم و بزهکاري/ حسين بيوراني، علي غفران.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۴۰۱۶۴ DM21671 شناسايي هويت با استفاده از پردازش تصاوير شبکيه/ مرتضي مدرسي، احمد دولتخواه.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۶-‎۳۱.
۴۰۱۶۵ DM21672 راهکارهاي مقابله با جرم کلاهبرداري رايانه اي در حقوق کيفري ايران/ محمدرسول شايگان، محمدامين ثابت سروستاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۳۲-‎۵۳.
۴۰۱۶۶ DM21673 نقش اطلاعات در تحقيقات جنايي/ مجتبي ستوده.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۵۴-‎۶۹.
۴۰۱۶۷ DM21674 تبيين فرايند نظام کنترل بزهکاري کودکان و نوجوانان با تاکيد بر نقش پليس/ سيدسعيد کشفي، حميد هاشمي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۷۰-‎۹۵.
۴۰۱۶۸ DM21675 تباني و تقلب در برگزاري مناقصه هاي دولتي، موانع و راهکارهاي پليس در مبارزه با آن/ علي اکبر زماني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۹۶-‎۱۲۳.
۴۰۱۶۹ DM21676 تکنيک هاي شيميايي شناسايي نمونه هاي خون و بازيابي DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش/ علي احتشامي، سروش بهربر.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۲۴-‎۱۴۳.
۴۰۱۷۰ DM21677 جرم در فضاي مجازي، ضرورت آينده پژوهي/ زين العابدين عابديني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۴۴-‎۱۵۶.
۴۰۱۷۱ DM21678 قاچاق سوخت و اقدامات مقابله اي استان هاي مرزي با اين پديده/ غلامحسين بياباني، بهمن رستمي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۸، دوره سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۲.
۴۰۱۷۲ DM21679 تشخيص هويت انسان از روي تصاوير گوش/ علي پوريزدان پناه کرماني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۶-‎۱۷.
۴۰۱۷۳ DM21680 دسته بندي منطقه اي جرائم با استفاده از روش هاي دسته بندي ابرگراف/ فاطمه کاوه يزدي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۸-‎۳۹.
۴۰۱۷۴ DM21681 تحليل جغرافيايي جرم با استفاده از دياگرام هاي ورونويي و روش شناسي رويکردهاي رايانه اي پويش نقاط جرم خيز/ محمدرضا ابراهيمي، مصطفي جاويده، محمدرضا کيوان پور.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۴۰-‎۵۹.
۴۰۱۷۵ DM21682 زبان شناسي قانوني: بررسي شهادت در دادگاه با توجه به ويژگي هاي زباني/ نگار مومني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۶۰-‎۸۳.
۴۰۱۷۶ DM21683 ارزش اثباتي آثار انگشت در دعاوي کيفري و نقش پليس در تشخيص هويت/ مجتبي جاني پور، مهدي مقيمي، مراد عباسي ناوند.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۸۴-‎۹۷.
۴۰۱۷۷ DM21684 مديريت بر حافظه هاي سازماني و بانک هاي اطلاعاتي/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۹۸-‎۱۰۷.
۴۰۱۷۸ DM21685 پيشگيري از جرم پولشويي با نگاهي به سياست جنايي تقنيني ايران/ جابر بابايي کنگ لو، اميد رستمي غازاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۰۸-‎۱۳۱.
۴۰۱۷۹ DM21686 بررسي روش هاي اصلاح و تغيير سلاح هاي کمري مشقي و تبديل آنها به سلاح هاي غيراستاندارد گرم/ اعظم ترکاشوند.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۳۲-‎۱۳۹.
۴۰۱۸۰ DM21687 به کارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي در کنترل جرايم شهري/ عبدا… هندياني، محمدرضا سرمد.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۹-‎۴۹.
۴۰۱۸۱ DM21688 نگرش علمي و کاربردي به جعل رايانه اي/ محمد آبيد.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۰-‎۶۷.
۴۰۱۸۲ DM21689 قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد/ غلامحسين بياباني، سيداحمد موسوي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۰۱۸۳ DM21690 تسهيلات غيرمجاز بانکي، موانع و چالش هاي مبارزه/ علي اکبر زماني، مجيد اعظمي مقدم.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۸۴-‎۱۰۸.
۴۰۱۸۴ DM21691 بسترهاي زمين خواري و روش هاي مقابله با آن/ محمدرضا مقيمي، عبدالرضا باياري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۴۰۱۸۵ DM21692 نظارت همگاني عامل پيشگيري جرايم در فضاي مجازي/ علي اکبر جلالي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۶-‎۳۰.
۴۰۱۸۶ DM21693 روش هاي شيميايي و آناليز دستگاهي جهت تخمين فاصله شليک با استفاده از الگوهاي باقيمانده شليک بر روي هدف/ نجمه شجاعي، سيده زهرا بطحائي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۱-‎۴۷.
۴۰۱۸۷ DM21694 بررسي شناخت مجرمين باندي و گروهي/ غلامحسين بياباني، احمدرضا احمدي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۸-‎۶۰.
۴۰۱۸۸ DM21695 تحليل تخريب داده هاي رايانه اي در قانون جرايم رايانه اي و اسناد بين المللي/ نيما نادرخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۶۱-‎۸۴.
۴۰۱۸۹ DM21696 تدابير جامعه جهاني جهت مبارزه با جرايم اقتصادي/ فرهاد شايگان.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۴۰۱۹۰ DM21697 بررسي بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي/ مريم مهري متانکلايي.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۰۶-‎۱۳۷.
۴۰۱۹۱ DM21698 زبان شناسي حقوقي؛ رويکردي براي شناسايي و تحليل زبان مخفي/ سيروس عزيزي، نگار مومني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۳۸-‎۱۵۲.
۴۰۱۹۲ DM21699 نقش پليس در کنترل و نظارت بر مجرمين حرفه اي و سابقه دار/ مهدي يوسفي مراغه.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۶۹.
۴۰۱۹۳ DM21700 نقش زبان شناسي جنايي در بازجويي (بر مبناي اصول همکاري گرايس)/ سيروس عزيزي، نگار مومني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۶-‎۲۵.
۴۰۱۹۴ DM21701 نقش پليس در پيشگيري از جرايم سازمان يافته/ راضيه مختاري.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۶-‎۴۸.
۴۰۱۹۵ DM21702 فساد اداري؛ روغن چرخ دنده سازمان هاي جنايي/ غلامحسين بياباني، ابوالفضل روغني گلپايگاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۴۰۱۹۶ DM21703 کارکرد اطلاعات جنايي در مبارزه با جرايم اقتصادي/ مجيد اعظمي مقدم.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۶۹-‎۹۱.
۴۰۱۹۷ DM21704 حقوق شهروندي متهمان در مرحله کشف جرم توسط پليس/ مهدي مقيمي، مرتضي نيازخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۹۲-‎۱۲۴.
۴۰۱۹۸ DM21705 روش هاي شناسايي و تعيين الل هاي SNP در ژنتيک جنايي/ ربابه شعباني … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۴۰۱۹۹ DM21706 کاربرد بيومولکول DNA در پرونده هاي قضايي/ عبدالله سجاديان.- کارآگاه. ‎۱۳۸۹، دوره چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۴۶-‎۱۶۴.
۴۰۲۰۰ DM21707 کلاهبرداري در نظام قضايي به عنوان جرم زباني؛ رويکرد زبان شناسي حقوقي/ نگار مومني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۶-‎۲۵.
۴۰۲۰۱ DM21708 قتل هاي زنجيره اي و گروهي؛ انگيزه ها و تفاوت ها/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۶-‎۳۷.
۴۰۲۰۲ DM21709 ابزارهاي مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رايانه اي/ نيما نادرخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۸-‎۶۱.
۴۰۲۰۳ DM21710 بررسي عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداري رايانه اي پليس آگاهي تهران سال ۸۷-۱۳۸۶/ اکبر وروايي، سيدشمس الدين ميرزکي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۶۲-‎۸۷.
۴۰۲۰۴ DM21711 به کارگيري هوش تجاري به منظور کشف فساد اداري در راستاي تحقق جهاد اقتصادي (با تاکيد بر نقش نيروي انتظامي)/ ايمان رضايي، خليل نثاري، مرتضي حسن آبادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۸۸-‎۱۰۷.
۴۰۲۰۵ DM21712 نقش دين و معنويت در پيشگيري از جرم (با تاکيد بر اسلام)/ يوسف ترابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۰۸-‎۱۳۵.
۴۰۲۰۶ DM21713 تهيه بانک اطلاعات ژنتيک جهت تعيين هويت افراد در حوادث و جرايم/ علي محمدي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۳۶.
۴۰۲۰۷ DM21714 نظريه هاي تحقيقات جنايي/ هانيه هژبرالساداتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۵۲-‎۱۶۸.
۴۰۲۰۸ DM21715 مديريت امور جرم يابي/ محمد فرجيها.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۶-‎۲۲.
۴۰۲۰۹ DM21716 حمايت از شهود در لايحه آيين دادرسي کيفري/ سيدعلي کاظمي، جواد طهماسبي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۳-‎۴۴.
۴۰۲۱۰ DM21717 جعل اسناد از ديدگاه پليس علمي با تاکيد بر ارزش اثباتي آن/ ابوذر خلفي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۴۵-‎۶۹.
۴۰۲۱۱ DM21718 تاثير تشکيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي بر فرايند مبارزه با جرايم اقتصادي/ علي زارعي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۷۰-‎۹۱.
۴۰۲۱۲ DM21719 روش تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه بر اساس تبديل رژلت/ مجتبي نجفي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۹۲-‎۱۰۹.
۴۰۲۱۳ DM21720 يک روش بهينه براي سيستم شناسايي چهره ترکيبي مبتني بر فيلتر گابور/ علي چراغيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۴.
۴۰۲۱۴ DM21721 قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن/ غلامحسين بياباني، محمدرضا باباپور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۷.
۴۰۲۱۵ DM21722 آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندي فازي در بازشناسي چهره/ سلمان خالقيان، محمدرضا ميرياني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۷۱.
۴۰۲۱۶ DM21723 سرقت علمي: تعريف، مصاديق ها و راهکارهاي جلوگيري، پيشگيري و تشخيص/ سيده زهرا بطحائي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۶-‎۱۸.
۴۰۲۱۷ DM21724 حق متهم براي مطلع ساختن اعضاي خانواده خود نسبت به دستگيري و محل بازداشت/ محمد فرجيها، محمدباقر مقدسي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۱۹-‎۳۳.
۴۰۲۱۸ DM21725 جايگاه توسعه فناوري هاي جديد در جرائم حوزه تلفن همراه/ علي اکبر جلالي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۳۴-‎۵۴.
۴۰۲۱۹ DM21726 مفهوم شناسي جرم اقتصادي يا فساد اقتصادي/ مجيد اعظمي مقدم.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۵۵-‎۸۴.
۴۰۲۲۰ DM21727 تاثير دلايل سنتي بر بروز اشتباهات قضايي در پرونده هاي کيفري/ عبداله هندياني، شقايق مولانا.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۴۰۲۲۱ DM21728 بررسي عوامل دخيل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردي استان اردبيل بين سالهاي ۱۳۸۹-۱۳۸۵)/ محمدعلي جاهد، رقيه ديندار بوسجين، مجتبي ستوده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۴۰۲۲۲ DM21729 جايگاه مديريت صحنه جرم در جرم يابي/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۴۰.
۴۰۲۲۳ DM21730 بخش بندي و رديابي لب با استفاده از سطوح همتراز مبتني بر قيدپذيري شکلي و کاربرد آن در تشخيص هويت گوينده/ سيدرضا بني مهد، حسين ابراهيم نژاد صديق.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۵۷.
۴۰۲۲۴ DM21731 کلاهبرداري و خيانت در امانت از طريق موسسه هاي خيريه؛ رويکرد تطبيقي/ محمد فرجيها، محمد اصغري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۶-‎۲۳.
۴۰۲۲۵ DM21732 بررسي قانون جرايم رايانه اي از ديدگاه موازين حقوق کيفري فناوري اطلاعات/ امير پاک نهاد، ابوالفضل سدره نشين.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۴-‎۴۳.
۴۰۲۲۶ DM21733 جايگاه پليس ويژه کودکان و نوجوانان در فرآيند دادرسي کيفري/ بهزاد جهاني، پريوش پورشکيبايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۴۴-‎۶۲.
۴۰۲۲۷ DM21734 ارزش اثباتي کارشناسي در دعاوي کيفري (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ مرتضي نيازخاني، عزيز نوکنده اي، مهدي مقيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۴۰۲۲۸ DM21735 نقش پليس در اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي/ محمد ميرزايي، عباس مسعودي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۸۴-‎۱۰۷.
۴۰۲۲۹ DM21736 تاثير سرقت يا جعل هويت بر قربانيان و جامعه/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۰۸-‎۱۲۵.
۴۰۲۳۰ DM21737 عکس العمل پليس در شرايط خاص بزه ديدگي/ مسعود قاسمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۲۶-‎۱۵۷.
۴۰۲۳۱ DM21738 عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي قاچاق کالا/ علي زمان مولايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۰، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۵۸-‎۱۷۴.
۴۰۲۳۲ DM21739 معيارهاي قانوني ناظر بر بازرسي هاي پليسي در نظام هاي کيفري مختلف/ محمد فرجيها، محمدباقر مقدسي، امين آقايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۶-‎۲۱.
۴۰۲۳۳ DM21740 نظارت بر مجرمان و نهادهاي دخيل/ عبدالرضا جوان جعفري، سيدبهمن خدادادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۲۲-‎۴۳.
۴۰۲۳۴ DM21741 بررسي تطبيقي انواع مجازات ها در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ عبدالحميد همتيار.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۴۴-‎۷۷.
۴۰۲۳۵ DM21742 عکاسي جنايي يا هنر ثبت واقعه جنايي/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۷۸-‎۸۹.
۴۰۲۳۶ DM21743 شناسايي و پيشگيري از کمين سايبري در فضاي مجازي/ بهزاد لک.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۹۰-‎۱۰۹.
۴۰۲۳۷ DM21744 مقاومت در برابر پليس؛ دفاع مشروع يا تمرد؟/ بهزاد جهاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۱۰-‎۱۲۹.
۴۰۲۳۸ DM21745 مشروبات الکلي تهديدي فراتر از تهديد/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۳۰-‎۱۴۱.
۴۰۲۳۹ DM21746 ضبط و مصادره اموال در جرايم مربوط به قاچاق از منظر قوانين کشور/ ميرزاعلي ادابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎18، بهار: ص ۱۴۲-‎۱۶۶.
۴۰۲۴۰ DM21747 اعتبار گزارش هاي مبتني بر تفتيش و بازرسي ضابطين: رويکرد تطبيقي/ محمد فرجيها، الهيار ياري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۶-‎۲۷.
۴۰۲۴۱ DM21748 قتل بر اثر اشتباه در هدف و هويت موضوع ماده ۲۹۶ ق.م.ا/ اميد شيخ قاسمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۲۸-‎۵۱.
۴۰۲۴۲ DM21749 عوامل ارتکاب جرم با رويکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردي: شهرستان سنندج)/ محمد ميرزايي، عباس مسعودي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۷۸-‎۹۳.
۴۰۲۴۳ DM21750 درآمدي بر ارتباط مکان و جرم/ عيسي برتاو.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۹۴-‎۱۲۵.
۴۰۲۴۴ DM21751 تبيين فرآيند تشکيل ابر اطلاعاتي پليس در کشف جرم/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۱۲۶-‎۱۵۷.
۴۰۲۴۵ DM21752 گستره فقهي – حقوقي نظارت و مراقبت الکترونيکي بر مجرمين از حقوق کيفري/ سيدميثم عظيمي، حسن عبدالله زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۸.
۴۰۲۴۶ DM21753 تحليل زبانشناختي گونه هاي اقرار/ ترنم افشار.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۶-‎۲۳.
۴۰۲۴۷ DM21754 سرقت ادبي (علمي) و نقش ابزارهاي زباني در شناسايي و تحليل آن/ نگار مومني، سيروس عزيزي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۴۴-‎۶۹.
۴۰۲۴۸ DM21755 جرايم اقتصادي؛ جرمي آميخته با فساد/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۷۰-‎۸۱.
۴۰۲۴۹ DM21756 نظارت بر اموال و دارايي مقامات و مسئولين دولتي/ فاطمه باقري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۸۲-‎۹۹.
۴۰۲۵۰ DM21757 ضرورت هاي ورود ناجا به مبارزه با جرايم اقتصادي/ مجيد اعظمي مقدم.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۰۰-‎۱۱۹.
۴۰۲۵۱ DM21758 راهبردهاي پليسي کاهش ترس از جرم/ اسماعيل حسنوند.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۲۰-‎۱۵۱.
۴۰۲۵۲ DM21759 ترس از جرم و واکنش در برابر آن/ افشين عبداللهي، مهدي يوسفي مراغه.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎20، پاييز: ص ۱۵۲-‎۱۶۹.
۴۰۲۵۳ DM21760 رفتارشناسي مجرمان در فضاي سايبر/ علي اکبر جلالي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۶-‎۲۵.
۴۰۲۵۴ DM21761 آسيب شناسي تحقق درآمدهاي مالياتي با رويکردي بر جرم فرار مالياتي/ علي رضا امين خاکي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۶-‎۶۰.
۴۰۲۵۵ DM21762 جبرانگاري در ارتکاب جرم از منظر پليس/ مهدي يوسفي مراغه، مهدي آقايي، محمد احمدآبادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۶۱-‎۸۱.
۴۰۲۵۶ DM21763 تاثير ويژگي هاي فردي – اجتماعي بر درجه بندي جرايم مجرمين/ ستاره حسينيان نائيني، سوزان امامي پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۸۲-‎۹۶.
۴۰۲۵۷ DM21764 جايگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداري/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۰.
۴۰۲۵۸ DM21765 رويکرد اختيارات پليس در تحقيقات مقدماتي جرايم در ايران و فرانسه/ بهزاد جهاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۴۰۲۵۹ DM21766 بررسي انتقادي بعد کيفري قانون مبارزه با پولشويي (با تکيه بر کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد)/ فاطمه باقري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۵۲.
۴۰۲۶۰ DM21767 روش هاي جمع آوري و تشخيص بو، و مواد فرار در صحنه جرم/ يونس معروفي، نسرين سادات مرادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۱، دوره ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
۴۰۲۶۱ DM21768 پيشگيري از رشوه و ضرورت مقابله با آن/ ارسلان اشرافي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۶-‎۳۸.
۴۰۲۶۲ DM21769 نقش علوم جرم يابي در کشف قاچاق کالا/ عبدالله هندياني، عبدالله ديانتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۳۹-‎۶۷.
۴۰۲۶۳ DM21770 بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردي در شهر رشت)/ عادل سجودي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۶۸-‎۹۴.
۴۰۲۶۴ DM21771 بررسي اقسام سازمان يافتگي جرم اقتصادي/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۴۰۲۶۵ DM21772 نقش پزشکي قانوني در کشف پرونده هاي قتل عمد/ سامان غني زاده، اکبر عليزاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۱۲-‎۱۳۱.
۴۰۲۶۶ DM21773 بسترهاي وقوع تباني و فساد در مناقصات و راهکارهاي مقابله با آن/ سهراب بهرامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۳۲-‎۱۴۵.
۴۰۲۶۷ DM21774 خشونت از منظر جرم شناسي؛ عوامل گرايش و راهکارهاي مقابله با آن/ علي يار ارشدي، وحيد ملکي، حميده سعيدي روشن.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۴۶-‎۱۶۹.
۴۰۲۶۸ DM21775 بررسي شيوه ارتکاب قتل، نوع قتل و انگيزه هاي قاتلان سريالي ايران در سه دهه اخير بر اساس مستندات موجود/ صغري ابراهيمي قوام، راحله توکلي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۶-‎۲۴.
۴۰۲۶۹ DM21776 تاثير تدابير پيشگيري وضعي بر پيشگيري از سرقت خودرو در تهران بزرگ/ حسن رضا رفيعي، هادي رفيعي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۵-‎۴۳.
۴۰۲۷۰ DM21777 مطالعه تطبيقي احکام معاونت و شرکت در قتل هاي غيرعمد در قوانين جزايي ايران و انگلستان/ يحيي مصطفايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۴۴-‎۶۴.
۴۰۲۷۱ DM21778 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در امور سمعي و بصري/ پريوش پورشکيبايي، بهزاد جهاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۶۵-‎۷۷.
۴۰۲۷۲ DM21779 اهداف و قلمرو جرم انگاري تحصيل مال از طريق نامشروع/ امير باقرزاده گان، محمد ميرزايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۷۸-‎۹۶.
۴۰۲۷۳ DM21780 علل بروز و گسترش قاچاق کالا/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۰۲۷۴ DM21781 تحليل جرم شناسي اختلاس/ سجاد سليماني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۴۰۲۷۵ DM21782 بررسي ميزان بازدارندگي قوانين و مقررات جاري در پيشگيري از قاچاق کالا (با مطالعه موردي استان آذربايجان غربي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)/ رسول النقي پور، اکبر علي زاده، اکبر شامي قره باغ.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۴۲-‎۱۶۹.
۴۰۲۷۶ DM21783 نقش عواطف اخلاقي در پيشگيري از بروز جرم/ اکبر عليوردي نيا، محمدرضا حسني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۹-‎۳۰.
۴۰۲۷۷ DM21784 جرايم سازمان يافته ملي و فراملي/ غلامحسين بياباني، افسانه مظفري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۳۱-‎۴۶.
۴۰۲۷۸ DM21785 کاستي هاي جرم انگاري مفاسد اقتصادي در سياست کيفري ايران/ علي خاني، عباس شيري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۴۷-‎۷۴.
۴۰۲۷۹ DM21786 ارزيابي بازدارندگي مجازات حبس، جزاي نقدي و تعليق مجازات در جرايم نظامي/ فاطمه برومند.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۷۵-‎۹۷.
۴۰۲۸۰ DM21787 کاربرد انگشت نگاري در جرم يابي/ حسنعلي موذن زادگان، نجف حميدزاده اربابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۹۸-‎۱۱۵.
۴۰۲۸۱ DM21788 نقش انگشت نگاري در جرم يابي/ عبدالله ديانتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۱۶-‎۱۳۹.
۴۰۲۸۲ DM21789 عبور سطحي گلوله؛ مدرک مستدل جنايي در بررسي و بازسازي صحنه هاي ناشي از تيراندازي/ جمشيد بابايي، اعظم ترکاشوند، سميه اصغرزاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۴۰-‎۱۷۷.
۴۰۲۸۳ DM21790 ارزيابي اعتبار نظريه کارشناس در محاکم کيفري/ نورالله حسيني خواه، غلامعلي اورنگيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۷۸-‎۲۰۳.
۴۰۲۸۴ DM21791 کاربست هاي نظريه گزينش عقلاني در تبيين جرايم و ارائه دلالت هاي سياستي براي پيشگيري از جرم/ اکبر عليوردي نيا، صالح صالح نژاد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۹-‎۲۶.
۴۰۲۸۵ DM21792 آزادي به قيد ضمانت در نظام کيفري انگلستان/ محمدباقر مقدسي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۲۷-‎۵۲.
۴۰۲۸۶ DM21793 صحنه جرم و شخصيت جنايي مجرم/ غلامحسين بياباني، افسانه مظفري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۵۳-‎۶۴.
۴۰۲۸۷ DM21794 علت شناسي و بررسي پيمايشي قتل هاي شهرستان کرج/ سيدمحمد حسيني رازليقي، ميثم حسين پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۰۲۸۸ DM21795 نقش لکه هاي خون در اثبات جرم/ حسنعلي موذن زادگان، بهمن احساني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۸۳-‎۹۶.
۴۰۲۸۹ DM21796 سياست جنايي، ابزارها، مقامات و مراجع دخيل در سياست جنايي قضايي/ ميرياسين رمضاني، اکبر عليزاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۲، دوره هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۶۲.
۴۰۲۹۰ DM21797 مسئوليت مدني ناشي از آسيب به شخصيت مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس/ احمد اميري … [و ديگران].- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۱-‎۳۲.
۴۰۲۹۱ DM21798 تقدم پرداخت سرقفلي مستأجر نسبت به تخليه در حقوق ايران، اسلام و فرانسه/ ليلا جوانمرد، سيامک ره پيک.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۳۳-‎۶۴.
۴۰۲۹۲ DM21799 مطالعه تطبيقي جنين آزاري در نظام کيفري انگلستان، آمريکا و ايران/ محمدعلي حاجي ده آبادي، عاطفه حسن نژاد، نازنين نصيري جامي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۶۵-‎۸۸.
۴۰۲۹۳ DM21800 مطالعه تطبيقي جايگاه حقوقي آثار مبين واقعيت در حقوق ايران و ايالات متحده/ محمود حکمت نيا، زينب شعباني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۸۹-‎۱۱۶.
۴۰۲۹۴ DM21801 مقايسه نظريه تفکيک قوا در انديشه بنژامن کنستان و ولايت فقيه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حسن خسروي، فتح اله رحيمي، محمدجواد حسيني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۲۸.
۴۰۲۹۵ DM21802 بررسي تطبيقي شرايط اعمال و اجراي قاعده مقابله با خسارت در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ جعفر سلمان زاده، حميد مسجدسرائي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۶۶.
۴۰۲۹۶ DM21803 انتقال قهري و قراردادي اموال به فرزند خوانده در حقوق آمريکا (با نگاهي به حقوق ايران)/ محمدحسن صادقي مقدم، زهره افشار قوچاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۹۶.
۴۰۲۹۷ DM21804 مصاديق عسر و حرج منجر به طلاق در عقد نکاح در قانون ايران و فرانسه/ عزيزاله فهيمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۲۴.
۴۰۲۹۸ DM21805 حق بر محرمانگي تصاوير درماني بيمار در حقوق ايران (اسلام) و غرب/ ناصر قاسمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۴.
۴۰۲۹۹ DM21806 حقوق مالکيت فکري در شعبده بازي: مطالعه در حقوق آمريکا و ايران با ملاحظه فقه اماميه/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان … [و ديگران].- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎29)، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۸۲.
۴۰۳۰۰ DM21807 جايگزين مجازات حبس براي زنان در نظام هاي عدالت کيفري ايران و کشورهاي غربي: با نگاهي به رويکرد فقه اسلامي/ روح الله اکرمي، نرگس محمديان.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۳-‎۳۴.
۴۰۳۰۱ DM21808 مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي شرط قدرت بر تسليم در حقوق ايران، فرانسه و فقه اماميه/ سيداميرمهدي امين، سيدحسن شبيري زنجاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۳۷-‎۶۰.
۴۰۳۰۲ DM21809 مسئوليت مدني پلي بک در فقه و حقوق ايران و آمريکا: با نگاهي به اصول حکمراني مطلوب/ پرويز باقري، مهدي شعبان نيا منصور، سيما اسماعيل پور.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۶۳-‎۸۶.
۴۰۳۰۳ DM21810 قرارداد توزيع انتخابي، مطالعه در حقوق اتحاديه اروپا و ايران/ محمدباقر پارساپور، سجاد کلانترزاده سعدآباد.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۶.
۴۰۳۰۴ DM21811 مطالعه تطبيقي معيارهاي همه پرسي خوب با تاکيد بر قانون جامع همه پرسي/ سيداحمد حبيب نژاد، سميرا خوئيني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۴۰۳۰۵ DM21812 مولفه هاي موثر در ارزيابي اصل مهلت معقول در دادرسي کيفري (با نگاه بر رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر)/ الهام حيدري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۲.
۴۰۳۰۶ DM21813 جايگاه مصلحت در کنوانسيون حقوق کودک و قوانين خانواده ايران/ عبدالله عابديني، مهدي مشکي باف.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۴۰۳۰۷ DM21814 تحليل نقد ديدگاه فمينيستي از تعاريف معلول و معلوليت در اسناد حقوقي ايران و اسناد بين المللي/ فاطمه فهيمي … [و ديگران].- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۴.
۴۰۳۰۸ DM21815 بررسي تطبيقي امکان وجود شخصيت حقوقي براي سامانه هاي هوشمند در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق غرب/ رضاحسين گندمکار، محمد صالحي مازندراني، محمدمهدي حميدي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۶.
۴۰۳۰۹ DM21816 اصول شناخت علل وقايع از منظر فقه اماميه و حقوق انگلستان/ سيدمصطفي محقق داماد، رضا پورمحمدي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎4 (پياپي ‎30)، زمستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۴.
۴۰۳۱۰ DM21817 بررسي چگونگي برآورد هزينه ها و تحليل جرم/ سيدحسن بتولي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۹-‎۲۰.
۴۰۳۱۱ DM21818 نقش رسانه در تحريک جرم/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۱-‎۲۸.
۴۰۳۱۲ DM21819 مسئوليت حقوقي و کيفري شرکتهاي امنيت خصوصي/ محمد فرجيها، رضا زارع.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۹-‎۴۸.
۴۰۳۱۳ DM21820 چارچوب نظري اعمال پيشگيري وضعي نسبت به جرايم سازمان يافته/ امير ايراني طرفي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۴۰۳۱۴ DM21821 پيشگيري از اختلاس/ سجاد سليماني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۷۱-‎۹۲.
۴۰۳۱۵ DM21822 جرم يابي جعل اسناد/ عبدالله هندياني، نجف حميدزاده اربابي، عبدا… ديانتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۴۰۳۱۶ DM21823 بررسي صحنه جرم و کشف جرايم از ديدگاه پليس/ الهام قرباني توتکابني، اکبر قرباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۰۳۱۷ DM21824 شبيه سازي مجازي صحنه جرم/ سيدابراهيم قدسي، محمدسعيد رستگار صولتي، حسين گلدوزيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۵.
۴۰۳۱۸ DM21825 رويکرد تطبيقي به معيارهاي ناظر بر بازجويي پليسي (با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲)/ محمدباقر مقدسي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷-‎۲۲.
۴۰۳۱۹ DM21826 شناختي بر جرم سازمان يافته از ديدگاه هاي نظري/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۳-‎۳۱.
۴۰۳۲۰ DM21827 جرايم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه/ حسين اميري نژاد … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۲-‎۴۵.
۴۰۳۲۱ DM21828 چگونه مي توان با اطمينان نويسنده خط يا امضا مشکوک به جعلي را شناسايي کرد/ رضا قرباني، ابراهيم سميحي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۴۶-‎۶۴.
۴۰۳۲۲ DM21829 نقش پيشگيري اجتماعي در کاهش قاچاق کالا و ارز/ حسين طالبيان، امين الياسوند.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۶۵-‎۸۰.
۴۰۳۲۳ DM21830 کاربرد گياه شناسي جنايي در کشف علمي جرايم/ شيرين جليلي، مريم محمودي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۹۴-‎۱۰۵.
۴۰۳۲۴ DM21831 نانو ذرات طلا در مطالعات جنايي/ سميه خانجاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۰.
۴۰۳۲۵ DM21832 سازوکارهاي کنترل جرايم يقه سفيد: الگوهاي کيفري و غيرکيفري/ مصطفي نصيري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷-‎۲۴.
۴۰۳۲۶ DM21833 مجرمين در حرکت؛ ويژگي ها و خصوصيات آنها/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۵-‎۳۲.
۴۰۳۲۷ DM21834 جرايم فراملي: مفاهيم، آثار، مصاديق/ محمد ميرزايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۳-‎۵۲.
۴۰۳۲۸ DM21835 تحليل نقش نگهبانان محله در پيشگيري از جرم/ فاطمه عليزاده، الهه قلعه کار.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۵۳-‎۶۲.
۴۰۳۲۹ DM21836 از ادله علمي تا علوم قانوني؛ از اصول تا قواعد (با نگاهي بر قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)/ ولي الله صادقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۶۳-‎۷۸.
۴۰۳۳۰ DM21837 کاربرد نانو ذرات در تشخيص دقيق اثر انگشت/ سميه خانجاني، سمانه نبوي فرد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷۹-‎۸۸.
۴۰۳۳۱ DM21838 کاربرد نانوتکنولوژي در کشف علمي جرم/ نسرين سادات مرادي، يونس معروفي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۸۹-‎۹۶.
۴۰۳۳۲ DM21839 نقش و تاثير حشره شناسي در رمز گشايي پرونده هاي جنايي/ شيرين جليلي، زينب تکلو.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎28، پاييز: ص ۹۷-‎۱۰۹.
۴۰۳۳۳ DM21840 بررسي شناخت جرايم باندي؛ راه هاي شناسايي و مشکلات مبارزه با آن/ غلامحسين بياباني، سيدحسن بتولي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۷-‎۲۰.
۴۰۳۳۴ DM21841 جهاني شدن حقوق کيفري در پرتو مبارزه عليه جرايم سازمان يافته/ ابوالفتح خالقي، سجاد اختري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۱-‎۳۶.
۴۰۳۳۵ DM21842 استفاده از نانوحسگرها براي شناسايي مقادير ناچيز مواد منفجره/ سمانه نبوي فرد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۳۷-‎۵۰.
۴۰۳۳۶ DM21843 نقش پيشگيري وضعي در کاهش قاچاق کالا و ارز/ حسين طالبيان، امين الياسوند.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۵۱-‎۶۹.
۴۰۳۳۷ DM21844 چرخش گفتمان تبيين جرم؛ از دوره کلاسيک تا پست مدرنيسم/ محسن نيازي، محمد صديق محمدي، حسن بابايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۷۰-‎۹۰.
۴۰۳۳۸ DM21845 کشف و تعقيب جرايم سازمان يافته فراملي با رويکرد اطلاعات جنايي در کنوانسيون هاي بين المللي/ مجتبي ستوده گندشمين، غلامحسين نظري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۳.
۴۰۳۳۹ DM21846 موردکاوي يک نوع نقش اثر انگشت استثنايي و نادر در ايران/ مهدي نجابتي، محمدجواد آقاباقري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۱۴-‎۱۳۲.
۴۰۳۴۰ DM21847 رويکرد سياست جنايي تقنيني در قانون به کارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۰/۱۸/۱۳۷۳/ علي نجفي توانا، سيدرضا حسيني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۳، دوره هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۷.
۴۰۳۴۱ DM21848 نيمرخ سازي جنايي از بزهکاران سايبري بر پايه صحنه ارتکاب جرم/ غلامحسين بياباني، عبدالعلي توجهي، حسين محمدکوره پز.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۷-‎۲۶.
۴۰۳۴۲ DM21849 بررسي جرم شناسانه قتل هاي زنجيره اي شهرستان کرج/ سيدمحمد حسيني رازليقي، ميثم حسين پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۷-‎۴۰.
۴۰۳۴۳ DM21850 سازوکارهاي کنترل پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق داخلي ايران/ مصطفي نصيري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۴۱-‎۶۰.
۴۰۳۴۴ DM21851 حقوق متهم و کرامت انساني/ فرزاد عسکري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۶۱-‎۶۸.
۴۰۳۴۵ DM21852 معاضدت هاي حقوقي و پليسي در مقابل جرايم فراملي با تاکيد بر نقش اينترپل/ فضل الله فروغي، محمد ميرزايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۶۹-‎۹۴.
۴۰۳۴۶ DM21853 نقش تحليل جرايم در جرم يابي/ عبداله هندياني، مهدي نظري منظم.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۲.
۴۰۳۴۷ DM21854 عوامل موثر بر افزايش سرقت خودرو و ارايه راهکارهاي پيشگيري/ فرج شجاعي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۴۰۳۴۸ DM21855 تحليل جرم شناختي سرقت هاي مسلحانه اهواز/ مصطفي فيروزي، حسين آقايي جنت مکان، فريدون پاهکيده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۴۰۳۴۹ DM21856 نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري در مورد قرار بازداشت موقت: رويکرد تطبيقي/ محمدرضا يزدانيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷-‎۱۷.
۴۰۳۵۰ DM21857 جايگاه کارآگاه در کشف جرم/ غلامحسين بياباني، محمدرضا مقيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷-‎۱۵.
۴۰۳۵۱ DM21858 بررسي تطبيقي راهکارهاي پيشگيري از جرم پولشويي در قانون مبارزه با پولشويي و کنوانسيون مريدا/ فاطمه باقري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۴۸-‎۷۰.
۴۰۳۵۲ DM21859 تبيين شيوه ها و رفتارهاي امضايي مجرمين و نقش آنها در جرم يابي/ بهزاد منصوري شيخ جان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۴۸-‎۶۵.
۴۰۳۵۳ DM21860 روش هاي اسپکترومتري براي تجزيه جنايي مايعات بدن/ نسرين سادات مرادي، افشين خارا.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۹.
۴۰۳۵۴ DM21861 صحنه هاي ساختگي جرم و نقش آنها در جرم يابي/ علي جهانگيرپور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۴۰۳۵۵ DM21862 بايسته ها و چالش هاي تهيه آمار جنائي/ غلامحسين بياباني، علي صابري تولائي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۷-‎۲۳.
۴۰۳۵۶ DM21863 الزامات ضابطين دادگستري در رابطه با حفظ حقوق شهروندي در نظام حقوق کيفري ايران/ اکبر وروائي، رسول بهرامي پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۴-‎۳۶.
۴۰۳۵۷ DM21864 پيشگيري از افزايش جرايم اقتصادي از طريق شفاف سازي هزينه هاي تبليغات انتخاباتي/ مريم مهري، اسماعيل هادي تبار.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۳۷-‎۵۱.
۴۰۳۵۸ DM21865 بازجويي: شيوه ها و بايسته ها/ علي نجفي توانا، سيدمحمد سعادت مهر.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۶۳-‎۷۲.
۴۰۳۵۹ DM21866 راهبردهاي پيش گيرانه آموزشي آگاهي ساز: ضرورتي پيش روي برنامه هاي کنترل انحرافات سايبري/ بهزاد رضوي فرد، حسين محمدکوره پز.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۸۴-‎۱۰۲.
۴۰۳۶۰ DM21867 کاربرد طيف سنجي رامان در تحقيقات علوم جنايي/ رضا حداد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۷.
۴۰۳۶۱ DM21868 پيشگيري از سرقت از اماکن با تاکيد بر پيشگيري وضعي/ غلامحسين بياباني، علي صابري تولائي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۰۳۶۲ DM21869 کشف و تعقيب جرم قتل با تاکيد بر قاتلان ناشناس و متواري با رويکرد اطلاعات جنايي در قوانين کيفري/ مجتبي ستوده گندشمين، شهلا معظمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۴-‎۴۴.
۴۰۳۶۳ DM21870 تاثير سلامت رواني مجرمان خشن و غيرخشن در افزايش جرم و نقش مديريت در کنترل آن/ رضا موذن، مالک ميرهاشمي، [داود] معنوي پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۴۵-‎۵۸.
۴۰۳۶۴ DM21871 جايگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتي در امور کيفري در حقوق ايران و فرانسه با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ بابک پورقهرماني، ولي رسولي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۵۹-‎۷۱.
۴۰۳۶۵ DM21872 ابعاد و مولفه هاي خودحفاظتي در پيشگيري از جاسوسي (کارکنان پليس آگاهي ناجا)/ سعيد حيدريان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۷۲-‎۸۴.
۴۰۳۶۶ DM21873 تشخيص هويت انسان به وسيله مقايسه تصاوير کف دست/ محمدمتين پارسا، سميه عليزاده نجد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۸۵-‎۹۷.
۴۰۳۶۷ DM21874 شناسايي و اولويت بندي مهارت هاي فني کشف جعل معنوي اسناد هويتي/ عليرضا گزمه.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۹۸-‎۱۱۴.
۴۰۳۶۸ DM21875 کاربرد فلورسانس اشعه ايکس (XRF) در علوم جنايي/ سميه خانجاني، حميده ابوالقاسمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۴، دوره نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۴۰۳۶۹ DM21876 پليس نمائي: تبيين، تقنين و پيشگيري/ غلامحسين بياباني، علي صابري تولائي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۷-‎۲۲.
۴۰۳۷۰ DM21877 پيشگيري از جرايم سايبري با محوريت جرم يابي/ ابوذر خلفي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۲۳-‎۳۸.
۴۰۳۷۱ DM21878 بررسي چگونگي پيشگيري کيفري و اجتماعي از جرائم الکترونيکي با تاکيد بر نقش نيروي انتظامي و تجارت الکترونيک/ کريم ترابي، حميد محمدي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۳۹-‎۵۳.
۴۰۳۷۲ DM21879 بررسي عوامل موثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۰)/ پروانه دانش، اسماعيل حسنوند.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۵۴-‎۶۹.
۴۰۳۷۳ DM21880 فساد و جرم اقتصادي؛ تهديد عليه امنيت ملي/ رضا شيرزادي، سيدحسين حسيني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۷۰-‎۸۳.
۴۰۳۷۴ DM21881 بزه ديده شناسي قانوني و کاربردهاي آن در تحقيقات جنايي/ هانيه هژبرالساداتي، ساناز سليماني کوراني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۸۴-‎۹۸.
۴۰۳۷۵ DM21882 بررسي نقش وبگاه هاي اينترنتي در مبارزه با جرائم اقتصادي/ اصحاب حبيب زاده، ميرکاظم شريف شهري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۲۲-‎۱۴۱.
۴۰۳۷۶ DM21883 مطالعه تطبيقي عنصر مادي جرم پولشويي در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، اميررضا دهقان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۵-‎۴۴.
۴۰۳۷۷ DM21884 نقش اقرار در کشف علمي جرم/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۵-‎۶۷.
۴۰۳۷۸ DM21885 بررسي راهکارهاي اثربخش مديريت پيشگيري از جرائم اقتصادي توسط ناجا/ مسعود مرشدي، احمد قاسمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۵-‎۶۵.
۴۰۳۷۹ DM21886 اقتصاد جرم در کشور ايران (رويکردي تحليلي بر قاچاق مواد مخدر)/ سميرا متقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۰۳۸۰ DM21887 نظام دادرسي و کيفرشناختي ساسانيان/ فريبا شريفيان، کتايون فکري پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۷۷-‎۸۶.
۴۰۳۸۱ DM21888 خطر جرايم سازمان يافته در برنامه هاي توسعه/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۸۷-‎۹۵.
۴۰۳۸۲ DM21889 بررسي ماهيت حقوقي ايران چک و تاثير جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادي/ محمدصادق آزادفر، ايمان رحيمي نيت.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۹۶-‎۱۱۴.
۴۰۳۸۳ DM21890 کاربرد و توسعه نانوحسگرهاي شيميايي نوري قابل پوشش در زمينه نظامي/ علي روستايي، حجت اله هادي، شکوه احتشامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۴۰۳۸۴ DM21891 انسان شناسي جرم شناختي و تحليل مفهومي برچسب جرم در رويکرد پسااستعماري، کانيباليسم و نژادي کردن جرم/ عليرضا حسن زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۴-‎۴۲.
۴۰۳۸۵ DM21892 سازوکار نظارت دادستان بر انجام وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ احمد پورابراهيم، سميرا يزدان شناس.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۶۶-‎۸۰.
۴۰۳۸۶ DM21893 علل تاخير کشف جرم سرقت لوازم و محتويات خودرو/ محمود محمدي، مرتضي نيازخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۸۱-‎۹۵.
۴۰۳۸۷ DM21894 رويکرد واکنشي به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن/ مجتبي ستوده گندشمين، رقيه ديندار بوسجين، موسي صمديان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۹۶-‎۱۲۰.
۴۰۳۸۸ DM21895 رويکرد پيشگيرانه به حمايت از گزارشگران فساد/ فاطمه کريمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۵، دوره دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۴.
۴۰۳۸۹ DM21896 بررسي کاهش آمار سرقت بر اساس تجارب کشورهاي پيشرو/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۷-‎۲۳.
۴۰۳۹۰ DM21897 مطالعه تطبيقي حقوق فرد تحت نظر در آيين دادرسي کيفري ايران و انگلستان/ سمانه طاهري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۳۸-‎۶۳.
۴۰۳۹۱ DM21898 روش هاي تحقيقاتي ويژه کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي/ پويا رستم پور، حجت سبزواري نژاد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۶۴-‎۷۶.
۴۰۳۹۲ DM21899 بازتاب رسانه اي جرايم در مطبوعات محلي/ اصحاب حبيب زاده، حسن محمودي اصل.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۱.
۴۰۳۹۳ DM21900 نقش ادله بيولوژيکي درکشف جرايم و چالش هاي فقهي و حقوقي فراروي آن در ايران/ جمال بيگي، سجاد نصيري، مريم شيريان نسل.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۴۰۳۹۴ DM21901 بررسي تاثيرگزاري کنترل مالخران در کاهش جرم سرقت با نگاه تطبيقي/ علي اصغر مهابادي، سعيد بهمن آبادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۸.
۴۰۳۹۵ DM21902 اشراف اطلاعاتي در سازمان هاي پليسي/ غلامحسين بياباني، مسعود اسفندياري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۷-‎۱۸.
۴۰۳۹۶ DM21903 واکاوي نهادهاي ارفاقي در جرايم مواد مخدر/ حميد بهره مند، رسول احمدزاده، سينا رستمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۳۹-‎۵۵.
۴۰۳۹۷ DM21904 پيامدها و چالش هاي مداراگرايي کيفري در جرايم خرد/ محمدصالح اسفندياري، محسن نورپور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۵۶-‎۷۶.
۴۰۳۹۸ DM21905 نقش شکل گيري پليس ويژه اطفال و نوجوانان در پيشگيري از جرم/ پويا شيراني، مسعود حيدري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۷۷-‎۹۱.
۴۰۳۹۹ DM21906 مطالعه تطبيقي قرار بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه/ محرم تقي زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۲.
۴۰۴۰۰ DM21907 سرقت علمي: از پيشگيري تا تشخيص/ رضيه اسماعيل پور، زهرا عزيزخاني، سيدمصطفي فخراحمد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۴۰۴۰۱ DM21908 بازسازي صحنه جرم/ نجف حميدزاده اربابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۷-‎۲۰.
۴۰۴۰۲ DM21909 تحليل جرم شناختي سرقت منزل (مطالعه موردي استان قم)/ شهرداد دارابي، وحيد خدابنده لو.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۲۱-‎۴۸.
۴۰۴۰۳ DM21910 تضمينات حق برخورداري از وکيل در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ و اسناد بين المللي/ سجاد اختري، لطف الله دارابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۴۹-‎۶۵.
۴۰۴۰۴ DM21911 شکل گيري جرايم سازمان يافته و ماهيت آن در کشورها/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۶۶-‎۷۶.
۴۰۴۰۵ DM21912 نظارت الکترونيکي بر مجرمين حرفه اي و سابقه دار: مطالعه تطبيقي ايران و فرانسه/ محمد حسين زاده، محمدعلي جاهد، اميرعلي قلي پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۴۰۴۰۶ DM21913 وظايف و تکاليف قانوني و قضايي کارآگاهان جنايي و کارآگاهياران تشخيص هويت در صحنه قتل بر اساس ق.آ.د.ک/ مجتبي ستوده گندشمين.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎40، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۱.
۴۰۴۰۷ DM21914 قاچاق سازمان يافته کالا؛ يکي از چالشهاي بزرگ پليس/ غلامحسين بياباني، ابوطالب منفرد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۷-‎۲۵.
۴۰۴۰۸ DM21915 مفهوم شناسي مداخله در اموال مسروقه و راهکار پيشگيري غيرکيفري از آن/ نبي اله غلامي، محمد رضواني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۰۴۰۹ DM21916 بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي/ رضا رضايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۳۷-‎۴۹.
۴۰۴۱۰ DM21917 نقش ارتقاي امنيت فضاي سايبري در پيشگيري از جرايم کارکنان دولتي/ جعفر آقازاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۵۰-‎۶۵.
۴۰۴۱۱ DM21918 تحليل حقوقي اعاده دادرسي از آراي شعب سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص قاچاق/ محمدصادق آزادفر، اميرحسين خسروآبادي، اميررضا دهقان کوزه تپراقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۶، دوره يازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۶۶-‎۸۴.
۴۰۴۱۲ DM21919 بررسي نظري و کاربردي نقش تثبيت مالکيت دولت در پيشگيري از بروز پديده زمين خواري/ اصغر خواجوي، جليل قنواتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۲۴-‎۳۷.
۴۰۴۱۳ DM21920 رويکرد پليس آگاهي در فرآيند مقابله با جرايم آينده/ غلامحسين بياباني، روح ا… روح زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۳۸-‎۵۲.
۴۰۴۱۴ DM21921 بسترهاي وقوع جرم رشوه و راهکارهاي مقابله با آن/ سهراب بهرامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۰۴۱۵ DM21922 علل، تبعات و مبارزه با قاچاق تسليحات متعارف و رويکرد اسناد بين المللي/ سيدرضا حسيني، هوشنگ شامبياتي، صادق سليمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۶۹-‎۸۶.
۴۰۴۱۶ DM21923 معاونت در خودکشي با نگاهي به قوانين موضوعه ايران/ علي رهبرپور، سيدعباس تقوي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۸۷-‎۹۷.
۴۰۴۱۷ DM21924 نقش و جايگاه ناجا در فرآيند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگي – تاريخي/ جلال اميني، مريم محمدنژاد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۴۰۴۱۸ DM21925 جرايم سازمان يافته در مناطق آزاد تجاري/ مهدي اميري، مريم محمديان پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎42، بهار: ص ۱۱۴-‎۱۳۴.
۴۰۴۱۹ DM21926 جايگاه کارآگاه خصوصي در پاره اي از کشورها/ غلامحسين بياباني، بهنام ذوقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۰۴۲۰ DM21927 مفهوم فساد و کلاهبرداري در ضمانت نامه هاي بانکي/ سيدمحمد سعادت مهر، علي صفاري، شهلا معظمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۲۴-‎۳۴.
۴۰۴۲۱ DM21928 مباني مسئوليت کيفري در جرم قاچاق سازمان يافته مبتني بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ احمدعلي ثالث مويد، محمدصادق آزادفر، سيدمحمدحسن جواديان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۸۲-‎۹۸.
۴۰۴۲۲ DM21929 تاثير معماري شهري بر جرائم خياباني (با تاکيد بر معماري ايراني اسلامي)/ سميرا ملک ميرزائي، سيدسجاد کاظمي، شهرداد دارابي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۹.
۴۰۴۲۳ DM21930 سياست عوام گرايانه در مبارزه با جرايم اقتصادي با تاکيد بر نقش پليس/ محمدرضا الهي منش، محرم تقي زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۴.
۴۰۴۲۴ DM21931 نقش بازار جنايي بر روي جرايم/ غلامحسين بياباني، بهنام ذوقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۷-‎۲۵.
۴۰۴۲۵ DM21932 تاثير پيشگيري وضعي در پيشگيري از سرقت قطعات و محتويات خودرو (مورد مطالعه: حوزه جغرافيايي شهر کرمانشاه ۱۳۹۴)/ مسعود بسامي، علي احمد باغفلکي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۲۶-‎۴۶.
۴۰۴۲۶ DM21933 مفهوم و قلمرو جرايم سازمان يافته در قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲)/ مهدي مقيمي، محسن صوفي زمرد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۴۷-‎۶۴.
۴۰۴۲۷ DM21934 مقدمه اي بر تهيه و تدوين رهنامه راهکنشي پليس آگاهي ناجا/ محمد قاسمي، مهرداد اشراقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۶۵-‎۷۹.
۴۰۴۲۸ DM21935 کشف علمي جرايم با توسل به ادله نوين و مدارک الکترونيکي (ديجيتال)/ محمدرضا الهي منش، صادق تبريزي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۸۰-‎۱۰۰.
۴۰۴۲۹ DM21936 ارزش قضايي گزارش ضابطان دادگستري بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ علي ولايتي، مرتضي ناجي زواره.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۱۴.
۴۰۴۳۰ DM21937 تبيين نقش اصل مديريت زمان در کشف سرقت خودرو/ سامان غني زاده، تورج بهرامي، صادق شکري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۰.
۴۰۴۳۱ DM21938 مطالعه تطبيقي جرم يابي جرايم سازمان يافته در پليس ايران و آلمان/ مرتضي نجفي علمي، حسن فرامرزي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۷-‎۲۵.
۴۰۴۳۲ DM21939 تحليلي بر کشف و تعقيب در جرايم شغلي کارکنان بانک ها/ حميدرضا ساداتي، حميد قربان پور.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۲۶-‎۴۰.
۴۰۴۳۳ DM21940 چالش ها و فرصت هاي پيش روي پليس در برخورد با جرايم سايبري/ مسعود حيدري، اميد شهبازي، پويا شيراني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۴۱-‎۵۴.
۴۰۴۳۴ DM21941 بررسي جرم شناختي علل ارتکاب جرائم خشن (قتل عمد و آدم ربايي) در شهر کرمان/ محبوبه ميرزابيگي، باقر شاملو، داريوش بوستاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۴۰۴۳۵ DM21942 جرايم محيط زيستي و نقش پليس آگاهي/ غلامحسين بياباني، بهنام ذوقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۷۴-‎۸۶.
۴۰۴۳۶ DM21943 تحليل بزه اخذ پورسانت با رويکردي به جرايم اقتصادي/ محمد اسماعيل زاده، احمد پورابراهيم.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۸۷-‎۹۸.
۴۰۴۳۷ DM21944 روش هاي کاربردي شناسايي لکه هاي مشکوک به بزاق در علوم جنايي/ شيرين جليلي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۱.
۴۰۴۳۸ DM21945 شناسايي شيوه هاي ظهور آثار نامرئي اثر انگشت بر روي نوار چسب/ مسعود اسکندري، ميررحيم فخرز.- کارآگاه. ‎۱۳۹۷، دوره دوازدهم، شماره ‎45، زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۲۴.
۴۰۴۳۹ DM21946 چالش هاي حقوقي و پليسي نظارت بر مجرمان سابقه دار/ مهدي شري زاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۷-‎۲۰.
۴۰۴۴۰ DM21947 جايگاه تقنيني پيشگيري از جرم قاچاق کالا توسط نهادهاي گمرک و پليس/ سعادت سلاجقه، علي رضا سايباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۲۱-‎۳۷.
۴۰۴۴۱ DM21948 نقش پليس در پيشگيري از پيامدهاي ناشي از قتل در استان ايلام/ غلامحسين بياباني، عبداله چولکي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۳۸-‎۵۴.
۴۰۴۴۲ DM21949 چالش ها و راه کارهاي جرم يابي پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده/ حميد بهره مند، اميرکيا عامري ثاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۵۵-‎۷۳.
۴۰۴۴۳ DM21950 تحليل جرم شناختي بحران آفريني باندهاي قاچاق کالا (با تاکيد بر نقش پليس)/ محسن رضايي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۷۴-‎۹۵.
۴۰۴۴۴ DM21951 تحليل حقوقي تعاريف و مصاديق قاچاق ارز و تخلفات ارزي در ايران/ محمدصادق آزادفر، اميرحسين خسرو آبادي، سيدمحمدحسن جواديان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۹۶-‎۱۱۸.
۴۰۴۴۵ DM21952 جرم انگاري جرائم بدون قرباني در سياست جنايي تقنيني ايران/ پرويز محمدنژاد، محسن رهامي، علي نجفي توانا.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎46، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۵.
۴۰۴۴۶ DM21953 تحليل وقوع انواع سرقت در عظيميه کرج در سال ۱۳۹۴ با تاکيد بر اقدامات پيشگيرانه/ زينب قاضي خانلو ثاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۰۴۴۷ DM21954 بررسي عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداري تلفني به شيوه کارت به کارت/ غلامحسين بياباني، عليرضا عبدالهي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۲۴-‎۴۴.
۴۰۴۴۸ DM21955 بررسي تاثير انگيزه بر ماهيت جرم قتل و مجازات آن در حقوق ايران (با نگاهي به حقوق سويس و آلمان)/ مسعود بسامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۴۵-‎۵۷.
۴۰۴۴۹ DM21956 بررسي تاثير رويکرد اطلاعات محوري بر جرم يابي پول شويي/ اميرحسين ياوري، علي رحيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۵۸-‎۷۷.
۴۰۴۵۰ DM21957 ساختار مقابله کيفري – پليسي با جرايم سازمان يافته اقتصادي بر مبناي اهميت دانش اطلاعات/ عليرضا باوي، رجب گلدوست جويباري، حسين غلامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۷۸-‎۹۳.
۴۰۴۵۱ DM21958 بررسي ترکيبي عوامل اقتصادي موثر بر جرم در جامعه ايران/ جواد منظمي تبار.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۰۰-‎۱۲۱.
۴۰۴۵۲ DM21959 کاربرد فناوريهاي مدرن در صحنه جرم/ اکرم عاملي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۴۰۴۵۳ DM21960 گذري به سرقت علمي و شناخت مهمترين نرم افزارهاي تشخيص و پيشگيري/ ناهيد خوشيان، مهدي شقاقي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۵۶.
۴۰۴۵۴ DM21961 نقش پليس اطلاعات محور در جرم يابي پرونده قتل هاي زنجيره اي/ اميرحسين ياوري، علي نور محمدزاده.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۷-‎۲۶.
۴۰۴۵۵ DM21962 نظام مندي رويکرد يکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرايم سازمان يافته/ هديه غلامرضايي آزاد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۲۸-‎۴۱.
۴۰۴۵۶ DM21963 تبيين جايگاه و نقش پليس امنيت اقتصادي در تحقق اهداف بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي ايران/ سامان غني زاده، تورج بهرامي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۴۳-‎۵۷.
۴۰۴۵۷ DM21964 بررسي تاثير اقدامات پليس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردي شهرستان دلفان)/ صياد درويشي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۵۹-‎۷۷.
۴۰۴۵۸ DM21965 شرايط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونيک در کشف جرائم در نظام قضايي ايران/ مجتبي ستوده گندشمين، ناصر عتباتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۲۱.
۴۰۴۵۹ DM21966 شناسايي لکه هاي مشکوک به ترشحات جنسي در علوم جنايي/ شيرين جليلي، سمانه نبوي فرد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۱۲۰-‎۱۴۳.
۴۰۴۶۰ DM21967 جرايم زيست محيطي سازمان يافته با تاکيد بر حقوق فرانسه/ عرفان باباخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۲۸-‎۴۹.
۴۰۴۶۱ DM21968 شيوه هاي نوين مقابله با جرائم اقتصادي/ حسين طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۵۱-‎۶۶.
۴۰۴۶۲ DM21969 جرم شناسي در فضاي بين الملل و واکاوي سازمان هاي مجرمانه فراملي: يک رويکرد تصميم گيري چند معياره/ امير مهدي آبادي، سيده ماريه طباطبائي نسب، محمدرضا سليماني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۹۲-‎۱۲۲.
۴۰۴۶۳ DM21970 سوء استفاده از اطلاعات نهاني دولتي/ حميد بهرهمند، اميرحسين احمدي قيداري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۱۲۴-‎۱۴۵.
۴۰۴۶۴ DM21971 نقش پليس در پيشگيري و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت/ زهرا ساعدي، عبدالوحيد زرگري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۸، دوره سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۵.
۴۰۴۶۵ DM21972 نقش سواد کارآگاهي در ارتقاء سطح امنيت اجتماعي جامعه/ غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۷-‎۲۱.
۴۰۴۶۶ DM21973 بررسي نقش پليس اطلاعات محور در شناسايي مجرمين متواري (از طريق سيستم اطلاعات پايه)/ اميرحسين ياوري، حسن فرامرزي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۲۳-‎۳۹.
۴۰۴۶۷ DM21974 مطالعه تطبيقي بازرسي و تفتيش از اماکن در اجراي وظايف پليس ايران و انگلستان/ سعيد صحتي، حميد فاطمي موحد.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۴۱-‎۶۴.
۴۰۴۶۸ DM21975 نابساماني اجتماعي و تاثير آن بر سرقت با تاکيد بر پديده مهاجرت (مطالعه موردي: تهران بزرگ)/ حنانه درشتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۶۶-‎۸۵.
۴۰۴۶۹ DM21976 تاثير معماري ايراني – اسلامي بر جرائم منافي عفت (با توجه خاص به بانوان)/ سميرا ملک ميرزايي، سيدسجاد کاظمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۴۰۴۷۰ DM21977 تعيين عوامل تاثيرگذار در کشف جرايم سايبري با رويکرد دلفي فازي/ فخرالدين توکلي، سيدمرتضي مرتضوي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۴۷.
۴۰۴۷۱ DM21978 شناسايي شيوه هاي نوين مبارزه با جعل اسناد هويتي/ غلامحسين بياباني، مهراب شادي، عليرضا عبدالهي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۷-‎۲۴.
۴۰۴۷۲ DM21979 الگوهاي تحقيقات جنايي در جرم يابي/ علي رحيمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۴۴-‎۶۴.
۴۰۴۷۳ DM21980 جرائم ارتکابي در بستر وب تاريک/ باقر حسين آبادي، فاطمه حسني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۶۶-‎۹۲.
۴۰۴۷۴ DM21981 نقش علوم جرم يابي در کشف قاچاق سلاح و مهمات/ عبداله هندياني … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۷.
۴۰۴۷۵ DM21982 پيشگيري وضعي از مداخله گروههاي سازمان يافته در فساد معاملات دولتي/ اميد آزادي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎51، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۴۰۴۷۶ DM21983 تاثير ابعاد و مولفه هاي پليس اطلاعات محور با تاکيد بر اطلاعات جنايي در دستگيري مجرمين تحت تعقيب (مورد مطالعه پليس آگاهي تهران بزرگ)/ اميرحسين ياوري بافقي، احمد کرمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۸-‎۲۸.
۴۰۴۷۷ DM21984 سياست جنايي ايران در قبال جرايم کارکنان دولت/ مرتضي شکوهي پويا، محمود مالمير، محمدرضا شادمانفر.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۰۴۷۸ DM21985 بررسي تطبيقي ضوابط حاکم بر تفتيش و توقيف ادله الکترونيکي در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ حسين گلدوزيان، ابوالحسن شاکري، محمدسعيد رستگار صولتي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۴۸-‎۶۶.
۴۰۴۷۹ DM21986 الگوهاي جرم يابي/ حسين طالبيان، مجيد کريمي.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۶۸-‎۸۱.
۴۰۴۸۰ DM21987 خلاهاي قانوني و اجرايي و راهکارهاي پيشگيري از ارتکاب جرايم سايبري/ علي زلقي، محمود مالمير.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۸۳-‎۹۸.
۴۰۴۸۱ DM21988 تاثير اقدامات نهاد عدالت کيفري در پيشگيري از تکرار سرقت توسط سارقين حرفه اي و سابقه دار (مطالعه موردي سرقت هاي خرد سال هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ شهرستان اردبيل)/ يوسف ستوده گندشمين، غلامحسين بياباني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎52، پاييز: ص ۱۰۰-‎۱۲۵.
۴۰۴۸۲ DM21989 چالش هاي فراروي نهاد سجل قضايي به عنوان ابزار کشف علمي جرايم با تکيه بر آيين نامه سجل قضايي مصوب ۱۳۹۸/ بابک پورقهرماني، مهرداد تيموري.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎53، زمستان: ص ۶۰-‎۷۸.
۴۰۴۸۳ DM21990 بررسي ميزان شناسايي هويت متهم در تصاوير شطرنجي منتشر شده از تلويزيون در مرحله تحقيقات مقدماتي جرم (مطالعه موردي شهر تهران)/ حميدرضا محمدي، سيدمحمدحسين موسوي پور، مهدي مزيناني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎53، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۴۰۴۸۴ DM21991 مبارزه با قاچاق سازمان يافته انسان (با تاکيد بر حقوق فرانسه)/ عرفان باباخاني.- کارآگاه. ‎۱۳۹۹، دوره چهاردهم، شماره ‎53، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۴۰۴۸۵ DM21992 نقش اشراف اطلاعاتي در جرم يابي و کشف جرم در واحدهاي جرم يابي ناجا/ اميرحسين ياوري … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱-‎۲۶.
۴۰۴۸۶ DM21993 ويژگي هاي شخصيتي مجرمان يقه سفيد/ سيدمحمد حسيني دره صوفي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۴۷-‎۶۶.
۴۰۴۸۷ DM21994 ارزيابي تاثير ارزهاي رمزپايه بر گسترش پولشويي در ايران/ عبدالمحمد کاشيان، ندا پرنيان.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۴۰۴۸۸ DM21995 پيشگيري وضعي از سرقت سازمان يافته چوب درختان/ اميد آزادي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۰۴۸۹ DM21996 شناسايي، بازيابي و ثبت صحنه هاي جنايات تروريستي/ محمد شهرياري، ميثم حسين پور، هوتن طاهري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۱.
۴۰۴۹۰ DM21997 جمع آوري ادله جرم مبتني بر بيومتريک/ عيسي روشن قلب ديلمي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۳.
۴۰۴۹۱ DM21998 جستاري تطبيقي در نقش و مسئوليت کيفري مجني عليه در قتل/ مهدي چگني، سيده محدثه بهبودي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۴۰۴۹۲ DM21999 عوامل موثر بر ارتقاي کيفيت گزارش هاي ضابطان دادگستري/ ابراهيم رجبي تاج امير.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎54، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۹.
۴۰۴۹۳ DM22000 تاثير فناوري در ارائه الگوي کشف جرم با تاکيد بر اقدامات پليس هوشمند/ محمد قنبري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۰۴۹۴ DM22001 مسئوليت کيفري يقه سرخ ها در جنايت عليه اشخاص/ شهرداد دارابي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۴۰۴۹۵ DM22002 سياست جنايي ايران در قبال جرائم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي/ طيبه فعال عراقي نژاد، محمدرضا شادمان فر، مسعود حيدري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۳۹-‎۵۹.
۴۰۴۹۶ DM22003 تحليل جرائم جعل ثبتي و کلاهبرداري ثبتي در فضاي مجازي/ حسين ساجدي، بهزاد رضوي فرد، ناصر قاسمي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۴۰۴۹۷ DM22004 تحليل حقوقي و تبيين ماهيت زيست بوم کشي (جنايت عليه محيط زيست)/ حسين غلامي، بهزاد رضوي فرد، محمد دراهکي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۰.
۴۰۴۹۸ DM22005 ميانجيگري به مثابه سياست جنايي مشارکتي در مجازات هاي تعزيري/ سيده سمانه حسيني، محمدرضا کاظمي گلوردي، مجيد شايگان فرد.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۴۰۴۹۹ DM22006 رويکردهاي قانوني به قصد جنايي در حقوق کيفري ايران/ شاپور محمدحسيني، محمود مالمير.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۴۰۵۰۰ DM22007 چالش هاي کشف حقيقت در فرآيند دادرسي هاي کيفري با تاکيد بر قاعده بطلان دليل و طرق نامشروع تحصيل دليل توسط ضابطين دادگستري/ محسن همتي، محمدجواد جعفري، يزدان نصرتي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۰.
۴۰۵۰۱ DM22008 تاملي بر قواعد حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئين دادرسي کيفري و اسناد بين المللي/ زهره سيدين بروجني، حسين خوانين زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎55، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۲.
۴۰۵۰۲ DM22009 تضمينات دادرسي عادلانه ناظر بر بازجويي ضابطان دادگستري/ ابراهيم رجبي تاج امير، محسن رضايي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۴۰۵۰۳ DM22010 جلوه هاي مشارکت مردم در سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران/ سيدفريبرز سيدجوادي، باقر شاملو، مهدي صبوري پور.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۲۱-‎۴۱.
۴۰۵۰۴ DM22011 اقدامات حقوقي اتحاديه اروپا در قبال جرائم تروريستي/ سعيده پيربداقي، محسن عبدالهي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۴۳-‎۶۳.
۴۰۵۰۵ DM22012 تحليل مصادره اموال ناشي از ارتکاب جرم با تاکيد بر اصل ۴۹ قانون اساسي/ محمد آهنگري، علي چهکندي نژاد، محمد رضوي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۶۵-‎۸۴.
۴۰۵۰۶ DM22013 ارتباط معيار اثبات با ميزان ارعاب در حقوق کيفري و بازتاب آن در نظام تقنيني و قضايي ايران/ محسن ملايي بني اسدي، محمد اميني زاده، سيدمهدي منصوري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۴.
۴۰۵۰۷ DM22014 مطالعه راهبردهاي عملياتي شناسايي و مديريت فرايند مقابله با بهره گيري از سلاح هاي هسته اي در جرائم تروريستي/ پيمان نماميان، مرتضي شعاعي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۸.
۴۰۵۰۸ DM22015 کيفيات مشدده جرائم نيروهاي مسلح در سياست کيفري ايران و آمريکا/ اميرحسن ابوالحسني، غلامحسين رضايي، مصطفي فروتن.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۴۸.
۴۰۵۰۹ DM22016 جايگاه عدالت ترميمي در حمايت از سرمايه گذاري خارجي در سياست جنايي تقنيني/ صفدر يوسفي، منصور عطاشنه، محسن شکرچي زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۶۵.
۴۰۵۱۰ DM22017 سياست کيفري مقابله با جرايم يقه سفيدان در گفتار و سيره امام علي (ع)/ عيسي غفاري المشيري، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۸۴.
۴۰۵۱۱ DM22018 واکاوي مبارزه با فساد اقتصادي از ديدگاه مقام معظم رهبري (با تاکيد بر بيانيه گام دوم انقلاب)/ باقر حسين آبادي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎56، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۴.
۴۰۵۱۲ DM22019 شناسايي عوامل راهبردي موثر بر جرم يابي با رويکرد آينده پژوهي/ سيدمرتضي مرتضوي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۰۵۱۳ DM22020 سياست جنايي ايران و آمريکا در قبال کشف و تعقيب تخلفات انتظامي قضات/ محمدهادي صادقي، فضل الله فروغي، اميد سلطاني.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۴۰۵۱۴ DM22021 چالش هاي مباني فلسفه کيفر در مجازات سالب حيات/ حسنعلي صبوري نسب … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۴۰۵۱۵ DM22022 چالش ها و راهکارهاي تحقق دموکراسي محيط زيستي در برابر جرائم عليه محيط زيست/ آذر علي نژاد، غالب قديري، رضا آقاعباسي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۴۰۵۱۶ DM22023 رويکرد جامعه شناسي کيفري به پديده فرزندکشي/ هانيه کيومرثي، رضاعلي محسني، علي نجفي توانا.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۷.
۴۰۵۱۷ DM22024 الزامات و مولفه هاي امنيت قضايي با تاکيد بر تضمين حقوق متهمان و استقلال قضايي/ حسين مظفري … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۹.
۴۰۵۱۸ DM22025 تاثير طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداري/ خليل اميني، اميرعباس بزرگمهر، حيدر حسن زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۹.
۴۰۵۱۹ DM22026 واکاوي پاسخ دهي قضايي در قلمرو جرايم ارتکابي اشخاص حقوقي/ جميله زينعلي، محسن شکرچي زاده، غلامحسين مسعود.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۱.
۴۰۵۲۰ DM22027 تاثير سياست جنايي قضايي در تعديل سياست جنايي تقنيني در قبال جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان/ منا حسين پوري، يزدان نصرتي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۰، دوره پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۴۰۵۲۱ DM22028 تاثير الزامات پليس اطلاعات پايه در جرم يابي احتکار/ اميرحسين ياوري، فريبا شايگان، سيروس باصري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۴۰۵۲۲ DM22029 چالش هاي دادرسي ترميمي اطفال معارض با قانون در نظام حقوقي ايران/ محمدرضا صفي نتاج، حسنعلي موذن زادگان، حسين غلامي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۹-‎۴۸.
۴۰۵۲۳ DM22030 مبارزه با قاچاق کالا و تاثير آن بر امنيت اقتصادي و اجتماعي جامعه/ امير کندري، سيدحسين صادقي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۴۹-‎۷۴.
۴۰۵۲۴ DM22031 نقش فناوري هاي نوين در جرم يابي/ حسين طالبيان، مليحه طالبيان.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۷۵-‎۹۵.
۴۰۵۲۵ DM22032 چالش هاي فراروي سياست جنايي اجرايي ايران در قبال جرايم رايانه اي/ نويد ديلمي معزي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۲.
۴۰۵۲۶ DM22033 جايگاه پرونده شخصيت مجرم و نقش آن در کشف جرم/ صابر اميني خانه برق، مرتضي ناجي زواره، مريم آقايي بجستاني.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۷.
۴۰۵۲۷ DM22034 سياست جنايي پليس در کنترل جرائم خشونت آميز و مجرمان خشن/ ابراهيم رجبي تاج امير.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۳.
۴۰۵۲۸ DM22035 ارزيابي سياست کيفري ايران در قبال رويکرد حبس گرايي و حبس زدايي/ حجت سبزواري نژاد.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۴۰۵۲۹ DM22036 واکاوي سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با جرايم مالي کارکنان دولت/ حميدرضا صديق نژاد، رحيم اکرامي، کرم جاني پور.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۹۷-‎۲۱۵.
۴۰۵۳۰ DM22037 مولفه هاي افتراقي شدن رسيدگي در قلمرو جرائم عليه امنيت/ طاهره محمود سلطاني، عباس شيخ الاسلامي، حسين تاجي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۵.
۴۰۵۳۱ DM22038 تحليل حقوقي – جرم شناختي شروع به قتل عمد با تاکيد بر بزه ديدگي زنان/ مهديه وجداني فخر، شهرداد دارابي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۰۵۳۲ DM22039 بررسي تاثير تعاملات کارآگاهان پليس با مراجع قضايي در کشف قتل (مورد مطالعه شهرستان ايلام در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)/ رضا عبدالرحماني، مجتبي بان پروري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۹-‎۳۹.
۴۰۵۳۳ DM22040 پاسخ دهي واکنشي افتراقي به بزهکاري اطفال و نوجوانان/ مهناز سعيدي راد، محمدرضا شادمان فر، محسن شکرچي زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۴۱-‎۶۱.
۴۰۵۳۴ DM22041 بررسي ظرفيت هاي پليس در کشف علمي جرايم/ نوذر امين صارمي، علي اصغر شفيعي خورشيدي، مريم ولي زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۴۰۵۳۵ DM22042 مباني عوام گرايي کيفري و پيامدهاي آن در سياست جنايي/ علي صدري خانلو، باقر شاملو، علي نجفي توانا.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۱.
۴۰۵۳۶ DM22043 از علت شناسي قربانيان جرائم جنسي تا کارآمدي پليس تخصصي/ سامان عبدالهي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۷.
۴۰۵۳۷ DM22044 تحليل پديده مجرمانه ديپ فيک ها (جعل هاي رايانه اي پيچيده) با نگاهي به سياست کيفري ايران و چالش هاي حقوق بشري/ عباسعلي اکبري، علي آقاپور، کمال آقاپور.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۹.
۴۰۵۳۸ DM22045 رابطه نسبيت در پيوند اصل عليت در حقوق کيفري ايران/ حجت االه خوشوقت … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۲.
۴۰۵۳۹ DM22046 الگوي شناسايي مجرمان بر اساس ادله بيولوژيکي/ حسن فرامرزي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۴.
۴۰۵۴۰ DM22047 رژيم حقوقي درياي خزر، گذشته، حال و آينده: از طرح جانشيني دولت تا وضع کنوانسيون آکتائو (۲۰۱۸) (قسمت اول: طرح جانشيني دولت ها)/ سيدجمال سيفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۱۱-‎۳۸.
۴۰۵۴۱ DM22048 ارزيابي وضعيت ايران در ارتباط با مقررات بين المللي مرتبط با پول شويي/ روح اله خيراني آراني، شهرام زرنشان، محمدهادي سليمانيان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۴۳-‎۶۹.
۴۰۵۴۲ DM22049 نقش مباني زبان محور در تفسير پوياي اسناد حقوقي بين المللي (با تاکيد بر عبارت Task Force)/ سيدمحمدحسين ميرزاده، علي مشهدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۷۵-‎۹۰.
۴۰۵۴۳ DM22050 فساد به مثابه جنايت عليه بشريت و بررسي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به آن/ عيسي کوهستاني فر، هيبت الله نژندي منش، مسعود راعي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۸.
۴۰۵۴۴ DM22051 مشروعيت ايجاد دادگاه توسط نيروهاي ائتلاف ضد داعش براي محاکمه اعضاي دستگير شده داعش در سوريه با نگاهي به سازوکارهاي جايگزين در حقوق کيفري بين الملل/ صقر صبوح … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۴۰۵۴۵ DM22052 شرط پوشش دهي به غرامات و ادعاهاي اشخاص ثالث در قراردادهاي تجاري/ محسن صادقي، سپيده اکبريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۴۰۵۴۶ DM22053 ارزش شهرت: گفتاري در روش هاي جبران خسارت ناشي از بهره برداري تجاري از شهرت ديگري/ علي نظري، عباس ميرشکاري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۹.
۴۰۵۴۷ DM22054 مفهوم و ماهيت داوري با اختيار صلح/ الميرا ديدبان، سيداميرحسام موسوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۳.
۴۰۵۴۸ DM22055 عدول از قاعده صلاحيت محلي و غير قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعواي تقسيم ترکه/ احسان بهرامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۲۲۹-‎۲۴۲.
۴۰۵۴۹ DM22056 جايگاه شکل در قراردادها با تحليل مختصر تحولات حقوق مدني فرانسه/ امير زارع، سيدامين پيشنماز.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۴۰۵۵۰ DM22057 شرط غير منصفانه و ارائه مدلي فناورانه جهت پيشگيري از درج آن در قراردادهاي تجاري (با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه، انگلستان و ايران)/ حسين صادقي، علي اکبر فرحزادي، مهدي ناصر.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۱.
۴۰۵۵۱ DM22058 تحليل کيفرشناختي جرايم مالياتي/ فرشته عبدالرحيمي، سيدمهدي احمدي موسوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۱۳.
۴۰۵۵۲ DM22059 عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر صنعتي (مطالعه موردي: شهر زنجان)/ رضا احدي، شهرام محمدي، حسن طغرانگار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ۳۱۹-‎۳۴۳.
۴۰۵۵۳ DM22060 عمومي، خصوصي يا دولتي بودن اموال غيرمنقول دانشگاه هاي دولتي در بوته رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ نسرين طباطبائي حصاري، سروش صفي زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎49، بهار: ص ۳۴۹-‎۳۷۳.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up