تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۰۹۳۴ DM22440 بررسي ترتيب رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان/ مهدي زکوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۰۹۳۵ DM22441 قوانين حاکم بر طلاق و حضانت در حقوق ايران و کانادا/ سيدسعيد صفوي، نجادعلي الماسي، ندا نوبخت.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱۹-‎۳۳.
۴۰۹۳۶ DM22442 ترتيب يا تاکيد در وصيت/ عاطفه نيک نژاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۳۵-‎۴۱.
۴۰۹۳۷ DM22443 بررسي و مقايسه مقدمه واجب و سد ذرايع/ علي پيرارشقي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۴۳-‎۵۲.
۴۰۹۳۸ DM22444 بررسي مجازات هاي جايگزين حبس در اسناد بين المللي و ايران و کشورهاي مختلف جهان/ سجاد فتاحي زفرقندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۵۳-‎۶۹.
۴۰۹۳۹ DM22445 جلوه هاي عدالت توافقي در قانون مجازات اسلامي/ عنايت الله راضي، محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۷۱-‎۹۳.
۴۰۹۴۰ DM22446 تاملي بر جايگاه تحريم هاي اقتصادي و مساله هسته اي ايران از منظر حقوق بين الملل/ محمدحسن ابراهيمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۴۰۹۴۱ DM22447 بررسي روند وابستگي بودجه به نفت در ايران/ اکبراله ديني حصاروئيه، احمدعلي اسدپور، سلمان ستوده نيا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۰.
۴۰۹۴۲ DM22448 نقش رعايت کرامت انساني در پيشگيري از گسترش جرم/ جاسم سواري، سيدحسين آل طاها.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۲۶.
۴۰۹۴۳ DM22449 مسئوليت مدني پزشک/ ماندانا پژهان، مجيد ميرعلي، محسن شهابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۱.
۴۰۹۴۴ DM22450 جايگاه حقوق بشر در عصر اطلاعات/ ميثم اقبالي، مونا خليل زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۱۷.
۴۰۹۴۵ DM22451 بررسي نحوه نظارت بر بودجه در ايران/ فرود رشيدي، احمد رنجبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۴۰۹۴۶ DM22452 بررسي نظريه تقصير بر اساس مبناي اخلاقي/ حسن بهرامي پور ناغاني، هرمز اسدي کوه باد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲۵-‎۳۲.
۴۰۹۴۷ DM22453 پيشگيري از جرايم قاچاق کالا و ارز بر مبناي قوانين موضوعه/ قاسم کريمي، جاويد صلاحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۳۳-‎۴۷.
۴۰۹۴۸ DM22454 بررسي تطبيقي مزايده و حراج در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازم الاجراء/ محمدامين عباس زاده، محمدعلي حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۴۹-‎۶۰.
۴۰۹۴۹ DM22455 بررسي اصول مشترک مسئوليت قراردادي و ضمان قهري در حقوق ايران/ حسن بهرامي پور ناغاني، هرمز اسدي کوه باد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۶۱-‎۷۳.
۴۰۹۵۰ DM22456 بررسي پيشگيري کيفري و غيرکيفري در زمينه قاچاق ارز و کالا/ قاسم کريمي، جاويد صلاحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۷۵-‎۸۲.
۴۰۹۵۱ DM22457 آسيب شناسي جرايم جنسي سازمان يافته/ فضيلت جهانگيري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۸۳-‎۹۵.
۴۰۹۵۲ DM22458 حقوق بشر: نسبي گرايي فرهنگي يا جهانشمول گرايي از ديدگاه جک دانلي/ محمدجواد سالاري، مريم مرادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۰.
۴۰۹۵۳ DM22459 بررسي انواع هرزه نگاري در قوانين حقوقي ايران/ مرضيه باباخاني، احمد قاسمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.
۴۰۹۵۴ DM22460 بررسي حقوق کيفري و قضاوت و اصول دادرسي شهادت از منظر قرآن/ سجاد فتاحي زفرقندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۱۷.
۴۰۹۵۵ DM22461 رسانه هاي فراملي و محدوديت هاي حاکم بر حق آزادي بيان و اطلاعات در حقوق بين الملل/ ميثم اقبالي، مونا خليل زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۴۵.
۴۰۹۵۶ DM22462 اثر دام گستري بر خنثي سازي آماج جرايم سازمان يافته جنسي/ فضيلت جهانگيري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۱-‎۹.
۴۰۹۵۷ DM22463 ساز و کارهاي نظارتي قوه مجريه بر بودجه/ فرود رشيدي، احمد رنجبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۱-‎۲۴.
۴۰۹۵۸ DM22464 صلاحيت و نحوه رسيدگي دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون آئين دادرسي کيفري ۹۲/ محمد سعادتمند، فاطمه قناد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۵-‎۴۵.
۴۰۹۵۹ DM22465 بررسي حقوقي هرزه نگاري از منظر قانون مجازات اسلامي و راه هاي مقابله قانوني با آن در ايران/ مرضيه باباخاني، احمد قاسمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۴۷-‎۷۶.
۴۰۹۶۰ DM22466 آرايش غرب پس از جنگ سرد/ عبداله رستمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۳۳.
۴۰۹۶۱ DM22467 بررسي لزوم مطابقت مصوبات مجلس با اسناد بالادستي/ عبدالغفور رئوفي، احمد رنجبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۶.
۴۰۹۶۲ DM22468 نقش کاداستر و سامانه ثبت آني بر قضازدايي/ جمشيد مهرآسا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۰۹۶۳ DM22469 تحليل حق دادرسي عادلانه در پرتو اسناد حقوق بشري با نگاهي به قوانين ايران/ طاهره اميدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۳-‎۳۹.
۴۰۹۶۴ DM22470 وقف نقدينگي در حقوق آلمان و ايران/ مرتضي ارسطويي، جواد محمد عليزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۱-‎۶۳.
۴۰۹۶۵ DM22471 تحليل انقلاب و تحولات ليبي پس از قذافي/ حسن چوگاني، فاطمه صفري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۵-‎۷۴.
۴۰۹۶۶ DM22472 بررسي تطبيقي قاعده صلاحيت بر صلاحيت در حقوق داوري تجاري بين المللي ايران و انگليس/ ولي قاسمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۷۵-‎۹۰.
۴۰۹۶۷ DM22473 واکاوي عنصر مادي و معنوي قذف در فضاي مجازي/ سيدمحمد قاضي مرعشي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۸.
۴۰۹۶۸ DM22474 بررسي جرم شناختي رابطه ميان اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و ارتکاب سرقت در کرمان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲/ مهدي غفاري، محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۴۰۹۶۹ DM22475 مطالعه تطبيقي اکراه در قتل در حقوق کيفري ايران و فرانسه (قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۲/۱/۱۳۹۲ – قانون جديد فرانسه مصوب ۱۹۹۹م)/ مژگان ميرنجفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۴۰۹۷۰ DM22476 علل و عوامل خشونت زن و مرد در محيط خانواده از منظر امنيت انساني/ داود کرمي، فاطمه سوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۵.
۴۰۹۷۱ DM22477 آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد در قانون مدني ايران/ حسين زارع شعار.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۴.
۴۰۹۷۲ DM22478 تعيين قانون حاکم بر ماترک (اموال منقول و غير منقول) ايرانيان مقيم خارج از کشور/ افسانه حبيبي دهکردي، مهران محمودي، مهشيدالسادات طباطبايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۰.
۴۰۹۷۳ DM22479 ارتباط ايمان به خدا در پيامدهاي اجتماعي/ ناهيد شکريان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۸.
۴۰۹۷۴ DM22480 نقش ارکان نظام در اجراي قانون اساسي/ عبدالغفور رئوفي، احمد رنجبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۰۹۷۵ DM22481 روند توسعه جرم انگاري جنايات جنگي در اساسنامه دادگاه هاي کيفري بين المللي/ ستايش آقابابايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۲۵-‎۳۷.
۴۰۹۷۶ DM22482 موانع و محدوديت هاي تغيير کاربري اراضي در قوانين اساسي ايران/ ابومحمد عسگرخاني، سيدموسي موسوي النسب.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۳۹-‎۵۱.
۴۰۹۷۷ DM22483 بررسي نقش اينترپل در مقابله با جرايم اقليت هاي شرق کشور/ امير الياسي، مهدي کريمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۵۳-‎۷۷.
۴۰۹۷۸ DM22484 مباني حق يا تکليف بودن حضانت و احکام و آثار آن در فقه و حقوق/ معصومه آقازاد، اصغر عربيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۴۰۹۷۹ DM22485 مطالعه تحولات شروط غيرمالي در قراردادهاي نفت و گاز/ داوود بقايي، بابک وثوقي فر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۷.
۴۰۹۸۰ DM22486 بررسي حقوق محيط زيست در عرصه حقوق بين الملل/ سيدحسين موسوي، سيدباقر ميرعباسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۰.
۴۰۹۸۱ DM22487 بررسي و تحليل مقررات مربوط به جرايم سازمان يافته در حقوق بين الملل و حقوق داخلي/ بهارفاطمه حميدنيا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۲.
۴۰۹۸۲ DM22488 مسئوليت مدني دولت يا مصونيت دولت در قبال تصميمات قضايي دادگاه ها/ سيدمهدي قريشي، محمدحسن جوادي، رضا دهقاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۸۵.
۴۰۹۸۳ DM22489 پاسخي به مسئله شر/ نيره اماني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۸۷-‎۱۹۳.
۴۰۹۸۴ DM22490 بررسي فقهي و حقوقي احکام ضمان پس از فوت ضامن/ ليلي پرورش، غلام رضا عارفيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۳.
۴۰۹۸۵ DM22491 بررسي فقهي حقوقي احوال شخصيه در انجماد بدن و حيات دوباره/ شهناز بصيرزاده، سارا اديبي سده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎6، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۲۸.
۴۰۹۸۶ DM22492 بررسي تطبيقي نظارت متقابل دولت و ملت در نظام حقوقي ايران و اسلام/ رضا نيکخواه سرنقي، محمدرضا يزدان يار.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۳.
۴۰۹۸۷ DM22493 بررسي قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (B .O.T) در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران/ رضا نيکخواه سرنقي، مهدي شيدائي گورچين قلعه، محمدحسن جوادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۵-‎۲۷.
۴۰۹۸۸ DM22494 بررسي حقوقي اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن جوادي، سيدمهدي قريشي، بهزاد بالازاده نهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۲۹-‎۴۰.
۴۰۹۸۹ DM22495 تحليل حقوقي وقف حاکمان/ احمد عليرمضاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۴۱-‎۴۸.
۴۰۹۹۰ DM22496 ماهيت حقوق مالکيت فکري و نقش آن در حقوق اموال/ مختار مهرابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۴۹-‎۶۰.
۴۰۹۹۱ DM22497 نقش ماموران پليس در پيشگيري از جرائم قاچاق برون مرزي/ علي بخشائي، زهرا عابدي نژاد مهرآبادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۷۵-‎۸۵.
۴۰۹۹۲ DM22498 وضعيت حقوقي تصرفات شريک در مال مشاع/ هادي روستا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۸.
۴۰۹۹۳ DM22499 بررسي ماهيت تقاص در حقوق ايران/ روح الله شهادتي، علي رضا زحمتکش، سمانه سلمانيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۶.
۴۰۹۹۴ DM22500 قاعده فقهي تحذير و جايگاه آن در حقوق/ زهرا آقابابا، پوراندخت عزيزي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۷.
۴۰۹۹۵ DM22501 تبيين مفهوم جرم کلاهبرداري در حقوق ايران/ مرضيه زين الديني نيا، محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۲.
۴۰۹۹۶ DM22502 بررسي عوامل مخل کننده اراده از نظر حقوقي و روانپزشکي و تاثيرات حقوقي آن بر قراردادها/ کبري هيبتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۴.
۴۰۹۹۷ DM22503 بررسي اصول تئوري نقش دادستان در پيشگيري از وقوع جرم/ سارا اميري، محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۶.
۴۰۹۹۸ DM22504 نظام دليل در مقرارت کيفري جديد/ محسن همتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎7، زمستان: ص ۶۱-‎۷۴.
۴۰۹۹۹ DM22505 بررسي محدوديت هاي فقهي و حقوقي تحصيل دليل براي کشف جرم/ محسن خسروي مرول، غلامرضا عارفان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۳۲.
۴۱۰۰۰ DM22506 ماهيت تکرار جرم/ ابوالحسن شاکري، مصيب قدمي عزيزآباد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۳۳-‎۴۸.
۴۱۰۰۱ DM22507 بررسي جايگاه اسناد حقوق بشري در کشورهاي غير عضو سازمان ملل/ عبدالقادر دهنوئي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۴۹-‎۶۶.
۴۱۰۰۲ DM22508 محروميت از کار و ضمان آن در فقه و حقوق موضوعه/ نرگس آبسردي، يعقوب ازغ.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۶۷-‎۸۱.
۴۱۰۰۳ DM22509 بررسي ترتيب اجراء بعد از بازداشت اموال تا ختم عمليات اجرايي در اسناد بانکي و اجرايي/ مسعود زنگنه اينالو، ايمان غلام نژاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۴۱۰۰۴ DM22510 اومانيسم در نظام حقوقي فرانسه/ فريبا نصرالهي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۱۰۰۵ DM22511 شرايط شکلي صدور سند تجاري و آثار آن در حقوق تجارت ايران/ مراد مقصودي، فاطمه احمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۱.
۴۱۰۰۶ DM22512 نقش و جايگاه رضايت قرباني جرم در دادسرا/ عباس مرادي، اسماعيل عبدالهي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۴۱۰۰۷ DM22513 جايگزين هاي عدم ايفاي عين تعهد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ اميدرضا نوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۰۲.
۴۱۰۰۸ DM22514 بررسي پيامدهاي رابطه زندان پدران بر بزهکاري (جرم خيزي) نوجوانان (مطالعه موردي: زندانيان و فرزندان زندان همدان)/ احسن معين، کيوان محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۰۳-‎۲۱۸.
۴۱۰۰۹ DM22515 توهين به دين در اسناد بين المللي حقوق بشر/ هادي افشاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۲۸.
۴۱۰۱۰ DM22516 بررسي تطبيقي فوت و فرار مرتکب قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فقه مذاهب اسلامي/ ليلي يزداني، محمدرضا آقاجاني قناد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۲۹-‎۲۳۶.
۴۱۰۱۱ DM22517 واکاوي علل شکل گيري تجمع ۷ آبانماه پاسارگاد/ محمود شفيع زاده، علي جمادي، داريوش بابايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۱.
۴۱۰۱۲ DM22518 سياست جنايي ايران در جرايم عليه منابع آب با تاکيد بر قوانين بين المللي/ فيروز محمودي جانکي، مهدي زکوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۹۰.
۴۱۰۱۳ DM22519 گونه شناسي اعتبار اسنادي در نظام حقوقي ايران/ ابراهيم تقي زاده، حسين اميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۲۹۱-‎۳۰۶.
۴۱۰۱۴ DM22520 نهي توکيل براي فروش مال مرهون در ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۲/۱/۱۳۹۴/ مصطفي محمودي هرندي، داود بزرگمهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎8، بهار: ص ۳۰۷-‎۳۱۹.
۴۱۰۱۵ DM22521 دادستان و فرض بي گناهي/ سعيد پزشکي زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۱۰۱۶ DM22522 رسيدگي به جرايم اطفال در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ محمدحسين پوياسيرت.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۲۳-‎۳۳.
۴۱۰۱۷ DM22523 بررسي نقش پليس در اصلاح ذات البين و تاثير آن بر کاهش آمار پرونده هاي قضايي (مطالعه موردي: چهار کلانتري در تهران)/ آرمين لطفي، علي نجفي توانا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۳۵-‎۵۷.
۴۱۰۱۸ DM22524 شرط ثبات در قراردادهاي نفتي/ زهرا آقابابا، الهام اسدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۵۹-‎۷۰.
۴۱۰۱۹ DM22525 مطالعه تطبيقي فقهي، حقوقي عقد ضمان در قانون مدني با ضمانت نامه هاي اتاق بازرگاني بين المللي/ کمال شاه منصوري، پيمان توفيقي بروجني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۷۱-‎۸۱.
۴۱۰۲۰ DM22526 حقوق و تعهدات ارسال کننده کالا در برابر متصدي حمل و نقل/ راحله السادات حسيني، بهزاد شهسواري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۶.
۴۱۰۲۱ DM22527 شرايط تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي/ يکتا مرادي خمس.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۴۱۰۲۲ DM22528 بررسي حقوقي حضانت در حقوق ايران و انگليس/ مينا نورزاد لاله، محمود قيوم زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۴۱۰۲۳ DM22529 بررسي قضايي مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از آلودگي محيط زيست با توجه کنوانسيون زباله هاي خطرناک/ محمد صراحتي، علي پورقصاب اميري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۳.
۴۱۰۲۴ DM22530 مبنا و ماهيت حقوقي تهاتر از ديدگاه قانونگذار/ سيدروح الله ترابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۷۶.
۴۱۰۲۵ DM22531 مردم سالاري اسلامي يا دموکراسي اسلامي/ محمد مهدي زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۸۸.
۴۱۰۲۶ DM22532 موانع و مشکلات حقوقي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت گردشگري/ مرضيه کشاورزي، حسن سليماني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۰۰.
۴۱۰۲۷ DM22533 بررسي مقايسه اي پيرامون آثار و احکام انتقال ارادي حق/ علي قاضي، عليرضا حسني، ابوذر گوهري مقدم.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۱۹.
۴۱۰۲۸ DM22534 کرامت انسان از ديدگاه دانشمندان و اسناد بين المللي حقوق بشري/ حميد قره داغي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۳۴.
۴۱۰۲۹ DM22535 واکاوي پديده پولشويي چالشها و راهکارها/ حمزه رضايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎9، بهار: ص ۲۳۵-‎۲۴۸.
۴۱۰۳۰ DM22536 رويکرد پيشگيري پليسي و پيشگيري از بزهکاري کودکان/ صغري افشاري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۴۱۰۳۱ DM22537 بررسي حقوق فرزندان نامشروع/ معصومه تاج الديني، ليلا مهرابي راد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۱-‎۱۷.
۴۱۰۳۲ DM22538 مصداق شناسي صلاحيت اضافي دادگاه عمومي تهران/ شيوا مس شناس.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۹-‎۳۲.
۴۱۰۳۳ DM22539 نقش سلامت روان والدين در پيشگيري از جرائم فرزندان/ سيدمحمد موسوي، زهرا عابدي نژاد مهرآبادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۳۳-‎۴۲.
۴۱۰۳۴ DM22540 فرازي از ديباچه اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ مريم طاهري، سيدباقر ميرعباسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۴۳-‎۵۸.
۴۱۰۳۵ DM22541 معيارها و گام هاي عملي انتخاب داوران تجاري بين المللي/ نيلوفر ولدبيگي، مسلم پورکريمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۵۹-‎۷۴.
۴۱۰۳۶ DM22542 بررسي مسئوليت مدني در امور مالياتي در ايران/ مجيد ناقدي برادران، زهرا آقابابا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۰۳۷ DM22543 تصادم دريايي/ امير اميربايرامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۷.
۴۱۰۳۸ DM22544 حقوق ابطال اسناد رسمي در ايران/ اميد ملک.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۱.
۴۱۰۳۹ DM22545 بررسي بندهاي الف، ب، پ، ت، ث، ج در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي ۹۲/ مجتبي غفاري، پيام بستامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۴۱۰۴۰ DM22546 مسئوليت ناشي از تصادم با حيوانات/ مجتبي غفاري، سميرا رجبي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۴۱۰۴۱ DM22547 آثار قرارداد ارفاقي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي/ سيدعلي ناظم تقوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۸۱.
۴۱۰۴۲ DM22548 مصونيت قضايي قضات در حقوق ايران و فرانسه/ مجتبي غفاري، سميه آذين مهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۱۰.
۴۱۰۴۳ DM22549 قرار نظارت قضايي در قانون آيين دادرسي کيفري/ حسين رنجبر، محمدصادق فرج پور.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۲۶.
۴۱۰۴۴ DM22550 تحليل جرم شناختي مسئوليت کيفري نوجوانان و پيشگيري از بزهکاري آنان/ قمرالسلطان ذاکري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎10، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۳.
۴۱۰۴۵ DM22551 حقوق اساسي. محيط زيست و اسلام/ ابوالقاسم ابراهيمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۱۰۴۶ DM22552 بررسي تطبيقي اقاله در مذاهب اسلامي/ امير هواشمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۱۰۴۷ DM22553 شموليت حقوق ممتاز دريايي/ امير امير بايرامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۷-‎۵۳.
۴۱۰۴۸ DM22554 حقوق بررسي روند ثبت الکترونيکي اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايران و کشورهاي منتخب/ اميد ملک.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۵-‎۷۰.
۴۱۰۴۹ DM22555 قلمرو اثر انتقالي فرجام خواهي در قانون آيين دادرسي مدني ايران/ مجتبي غفاري، سميه ديانت.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۷۱-‎۹۹.
۴۱۰۵۰ DM22556 حقوق افراد بدون تابعيت در ايران و معاهدات بين الملل/ سعيده صاحبقران فرد، آناهيتا سيفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۱۰۵۱ DM22557 بررسي و شناخت جرائم رايانه اي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ زينب نجارزاده، محمدحسن نجارزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۴۱۰۵۲ DM22558 بررسي فقهي و حقوقي امنيت شغلي در شرکت هاي خصوصي با استناد به قاعده احترام/ مجتبي غفاري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۵۹.
۴۱۰۵۳ DM22559 مفاهيم و تاريخچه احکام قضايي خارجي در حقوق معاهده اي ايران و اتحاديه اروپا/ محمود صمدي فروشاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۹۰.
۴۱۰۵۴ DM22560 بررسي ماده ۵ قانون مجازات اسلامي ۹۲ بند ب و پ/ مجتبي غفاري، محمدحسين دهباشي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۱.
۴۱۰۵۵ DM22561 اعتبار اسناد عادي در مقابل اسناد رسمي/ امير خواجه زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۲۶.
۴۱۰۵۶ DM22562 پرونده شخصيت متهم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوبه ۱۳۹۲/ رضا سليماني، محمدحسين حجاريان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۳۹.
۴۱۰۵۷ DM22563 بررسي وکالت و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه/ توحيد صالحي حيدرآباد، مسعود محمديان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۷.
۴۱۰۵۸ DM22564 بررسي جرم شناختي بزهکاري رايانه اي/ حسين جمالي ارمندي … [و ديگران].- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۶۸-‎۲۷۶.
۴۱۰۵۹ DM22565 موانع اجراي قانون پيش فروش آپارتمان ها/ حميدرضا سلحشور، محمدرضا غلامپور.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۱-‎۴۲.
۴۱۰۶۰ DM22566 تاثير رسانه ها در پيشگيري از وقوع جرم با تاکيد بر پيشگيري از جرائم کودکان بزهکار/ داور سرداري، عوض سرداري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۳-‎۵۸.
۴۱۰۶۱ DM22567 نگرشي بر ملاحظات روان شناسي زن در مقررات نکاح از منظر فقه و حقوق/ ياسمن حميدي مدني، محمدرضا داداشي نياکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۹-‎۸۸.
۴۱۰۶۲ DM22568 بررسي چالش هاي حقوق مادي زوجه در ازدواج موقت در فقه و حقوق موضوعه/ رقيه طاهري، محمدرضا داداشي نياکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۹.
۴۱۰۶۳ DM22569 بررسي علل جرح داوران در رويه ديوان داوري ايران و آمريکا/ علي نجات پيرمحمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۴۱۰۶۴ DM22570 بررسي رابطه قواي مجريه و مقننه در قانون اساسي عراق/ سيدحجت اله موسوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۴.
۴۱۰۶۵ DM22571 رژيم حقوقي حاکم بر ثبت وقايع حياتي در حقوق ايران/ نوروز صالحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۲.
۴۱۰۶۶ DM22572 تحليل مباني حقوقي منع انحصار و تسهيل رقابت در ايران و اتحاديه اروپا/ مهشيد رحمتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۸۳.
۴۱۰۶۷ DM22573 تحولات اجراي احکام در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ فرزاد قراخانلو.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۴۱۰۶۸ DM22574 مسئوليت اجتماعي شرکت هاي نفت و گاز/ حسين حاجياني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۹.
۴۱۰۶۹ DM22575 بررسي جرم شناختي تاثير آثار بصري خشن بر بزهکاري با تاکيد بر جرايم عليه اشخاص در پرتو يک مطالعه موردي/ راضيه حليمي، سيدافشين موسوي تومتري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۴.
۴۱۰۷۰ DM22576 بررسي حقوق کودک قبل از تولد و بعد از تولد در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ سيدمهدي موسوي طارسي، محمدتقي کريم پور آل هاشم.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۱۰۷۱ DM22577 جايگاه وکيل مدافع در مرحله تحت نظر در حقوق ايران با تاکيدي بر قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ محمدحسن مالدار.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۱۳-‎۲۲.
۴۱۰۷۲ DM22578 تحليل اوردالي از ديدگاه تاريخ حقوق کيفري و تطبيق آن با قسامه/ محمدرضا الهي منش، نيره رئيسي نافچي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۲۳-‎۳۷.
۴۱۰۷۳ DM22579 کنکاشي فقهي و حقوقي در ماده ۱۱۳۰ قانون مدني/ سيامک جعفرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۳۹-‎۵۲.
۴۱۰۷۴ DM22580 حسن نيت در دکترين حقوقي ايران و برخي از قراردادها/ آزاده نجفي، ابراهيم تقي زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۵۳-‎۵۹.
۴۱۰۷۵ DM22581 اهداي عضو در محکومين به اعدام (قصاص)/ سيدجواد سيدعليزاده گنجي، قائم نادري، علي خسروي فر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۶۱-‎۶۷.
۴۱۰۷۶ DM22582 تبيين اختيارات زوج در تصميم گيري زوجه در امور پزشکي/ جعفر احمدي، محمدرضا فلاح.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎12، تابستان: ص ۶۹-‎۹۱.
۴۱۰۷۷ DM22583 اعتراض به آراي داوري هاي خارجي و بين المللي/ سميه لطفي، حسين سعادت خواه.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۱۰۷۸ DM22584 تبيين حقوقي خيار در حقوق خصوصي ايران؛ با تاکيد بر خيار فسخ/ منصوره ارجمندي فرد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۲۹-‎۴۹.
۴۱۰۷۹ DM22585 تحليل ميان تجارت بين المللي و رژيم هاي زيست محيطي با تاکيد بر پروتکل کيوتو/ حسن چوگاني، فاطمه صفري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۵۱-‎۶۰.
۴۱۰۸۰ DM22586 قوانين ناظر بر جرم قاچاق کودکان در ايران با توجه به اسناد بين المللي/ نگين هاشمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۶۱-‎۷۶.
۴۱۰۸۱ DM22587 نقش بارداري ناخاسته و تاثير آن از لحاظ روانشناسي بر بزهکاري اطفال/ معصومه سادات يزداني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۷۷-‎۸۵.
۴۱۰۸۲ DM22588 بررسي جرم شناختي معافيت از مجازات/ علي احمدي، علي جمادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۲.
۴۱۰۸۳ DM22589 سرنوشت ميراث مشترک بشريت در حقوق بين الملل/ مريم چهرآزاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۱۲۶-‎۱۴۰.
۴۱۰۸۴ DM22590 جرائم سايبري، شناسايي خلاهاي قانوني و اجرايي و ارائه راهکارهاي پيشگيري/ فرخنده ابراهيمي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۴۱۰۸۵ DM22591 بررسي رکن رواني جرائم در ايران/ سيدجواد سيدعليزاده گنجي، قائم نادري، کيوان عبدي لر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎13، تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۳۸.
۴۱۰۸۶ DM22592 عوامل روانشناختي و جامعه شناختي در کاهش پيشگيري از وقوع جرم/ فرخنده ابراهيمي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۸۱-‎۳۰۰.
۴۱۰۸۷ DM22593 جايگاه زن در نظام اسلام/ سکينه خانلرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۷۵-‎۲۷۹.
۴۱۰۸۸ DM22594 تحليل گستره صلاحيت ديوان عدالت اداري و تغييرات مربوطه در پرتو قانون مصوب ۱۳۹۲/ محمدمهدي صميمي، عبادلله عباسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۴۱۰۸۹ DM22595 تحليلي بر ارتداد در مذاهب اسلامي از ديدگاه فقه و حقوق/ محمدامين جامعي، هرمز اسدي کوه باد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۳۵-‎۲۵۴.
۴۱۰۹۰ DM22596 بررسي جايگاه و قلمرو فقه و قرآن از ديدگاه حقوق موضوعه/ سهيلا سلطاني پور، سيدحسن حسيني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۳۴.
۴۱۰۹۱ DM22597 بررسي معدوم نمودن و اخفاي آثار و ادله جرم در قانون مجازات و قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ رسول اميدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۲.
۴۱۰۹۲ DM22598 نقض قابل پيش بيني در کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ کبري هيبتي، قوام کريمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۴۱۰۹۳ DM22599 تعليق و تعويق مجازات در ايران با نگاهي به حقوق جزاي فرانسه/ اصغر عباسي، محمدعلي دادمهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۴۱۰۹۴ DM22600 نقش نظام تعليم و تربيت در پيشگيري از وقوع جرم/ بهروز جوانمرد، مرجان بهبودي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۳۶.
۴۱۰۹۵ DM22601 پيشگيري وضعي از جرم جاسوسي سايبري/ محمود اشرافي مهابادي، فرنوش توبي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۳.
۴۱۰۹۶ DM22602 مسوليت مدني قضات دادگستري/ زهرا آقابابا، مجيد ناقدي برادران.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۹۱-‎۱۰۱.
۴۱۰۹۷ DM22603 مباني امنيت ملي در حقوق بين الملل با تاکيد بر منشور ملل متحد/ محمدحسن پور، جاويد صفدري شربياني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۷۱-‎۹۰.
۴۱۰۹۸ DM22604 بررسي تطبيقي جرم تباني در حقوق ايران و انگلستان/ سارا حسني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۶۱-‎۷۰.
۴۱۰۹۹ DM22605 مسئوليت بين المللي دولت در برابر محيط زيست و تغييرات آب و هوايي/ مريم چهرآزاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۴۳-‎۵۹.
۴۱۱۰۰ DM22606 بررسي ارث زوجه از اموال غيرمنقول در فقه و حقوق ايران/ مينا ميرمحمدصادقي، عباسعلي صالحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۷-‎۴۲.
۴۱۱۰۱ DM22607 بررسي تطبيقي حقوق زندانيان در ايران/ احسان داوديان، محمدحسن حسني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۵-‎۲۶.
۴۱۱۰۲ DM22608 اذن ولي در نکاح در حقوق ايران و مصر/ سيدجواد سيدعلي زاده گنجي، مهناز قراگوزلو.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۴۱۱۰۳ DM22609 بررسي حقوق اقليت هاي ديني از منظر فقه اسلامي/ محمدامين جامعي، سيدحسن حسيني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۱۱۰۴ DM22610 بررسي وکالت در قانون مدني و فقه اسلامي/ سهيلا سلطاني پور، هرمز اسدي کوه باد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۷-‎۲۷.
۴۱۱۰۵ DM22611 پولشويي الکترونيکي در نظام بانکي/ سعيد صانعي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۹-‎۳۸.
۴۱۱۰۶ DM22612 سياست جنايي ايران در حوزه زمين و ساختمان/ محمد سوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۳۹-‎۵۴.
۴۱۱۰۷ DM22613 نقش خانواده در بزهکاري و پيشگيري از وقوع جرم/ فرخنده ابراهيمي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۵-‎۷۷.
۴۱۱۰۸ DM22614 نقش شهرسازي در پيشگيري از وقوع جرم/ مسعود عسگري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۲.
۴۱۱۰۹ DM22615 مطالعه تطبيقي شرط تعديل يک جانبه قرارداد مصرف از سوي صاحبان حرف/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، رسول بهرامپوري، معين زارعي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۱۸.
۴۱۱۱۰ DM22616 امکان سلب حقوق مربوط به شخصيت در فقه و حقوق ايران/ مصطفي ملکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۴۱۱۱۱ DM22617 تساوي سلاح در فرآيند عدالت کيفري ايران و کامن لا با نگرش به اسناد بين المللي/ جلال جعفري، هادي کرامتي معز، طاهره محمود سلطاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۷.
۴۱۱۱۲ DM22618 ضرورت بيمه دريايي در جبران خسارات ناشي از تصادم کشتي ها/ خليل الله احمدوند، علي پاشاه خاني زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۸۰.
۴۱۱۱۳ DM22619 بررسي ماهيت و آثار حقوقي بارنامه دريايي در کنوانسيون ۱۹۷۸ هامبورگ/ سيدمهدي جلالي، مصطفي محمودي هرندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۸۱-‎۱۹۸.
۴۱۱۱۴ DM22620 نقش پليس در خصوصي سازي پيشگيري از وقوع جرم/ سيدمصطفي مطلبي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۱۱.
۴۱۱۱۵ DM22621 حمايت از حقوق اجساد و اموات از نظر حقوق بين الملل اسلام/ مصطفي منظمي، علي اردشير، مهشيدالسادات طبايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۲۸.
۴۱۱۱۶ DM22622 جايگاه داوري در پيشگيري از طلاق و تحکيم آن در بنيان خانواده/ حمزه رضايي، سيدعلي نوربخش، شکرالله رضايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۲۹-‎۲۴۲.
۴۱۱۱۷ DM22623 بررسي فقهي حقوقي رياست مرد بر خانواده/ حمزه رضايي … [و ديگران].- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۵۱.
۴۱۱۱۸ DM22624 وضعيت حقوقي رسواسازي مجرمين و محکومين و آثار آن در نظام عدالت کيفري/ حمزه رضايي، سيدعلي نوربخش، يزدان درخشان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۶۵-‎۲۷۸.
۴۱۱۱۹ DM22625 تحليل و بررسي عوامل اقتصادي و فرهنگي پيشگيري اجتماعي از بزهکاري زنان/ محمدحسين ناظمي، آرش صباحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۱۱۲۰ DM22626 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي/ ولي بايرامي، ستاره قيطران، محمد پيراني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۴۱۱۲۱ DM22627 کاربرد قاعده عسر و حرج در تعديل قرارداد/ سيدمهدي قريشي، سلمان عليپور قوشچي، عذرا رضازاد باري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۱-‎۶۷.
۴۱۱۲۲ DM22628 تعليق در ايقاعات/ ليلا قائمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۹-‎۸۳.
۴۱۱۲۳ DM22629 فعاليت مجرمانه شرکت هاي هرمي/ محمد رحيمي لاله.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۴۱۱۲۴ DM22630 شرط وجه التزام غيرمنصفانه در حقوق ايران و انگليس/ کامران ولي زاده، ايوب رنجبري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۴۱۱۲۵ DM22631 بررسي مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات الکترونيکي/ حامد احمدزاده، علي خوشدل واجاري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۵.
۴۱۱۲۶ DM22632 بررسي حمايت از حقوق مالکيت فکري ابداعات صنعتي در نظام بين المللي حقوق بشر/ الناز چلونگر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۰.
۴۱۱۲۷ DM22633 دزدي دريايي: اهداف و انگيزه ها/ خسرو کدخدايي، معصومه رحماني نژاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۳.
۴۱۱۲۸ DM22634 بررسي حق رفاه و تامين اجتماعي در حقوق ايران/ مختار محرابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎16، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۱.
۴۱۱۲۹ DM22635 تهديدها و آسيب هاي شبکه هاي اجتماعي مجازي و جرائم اينترنتي بر نوجوانان، ارائه راهکارها/ فرهنگ افراسيابي، اميدعلي اميدي، ايمان رهبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۱۱۳۰ DM22636 بررسي فسخ قرارداد پيش فروش ساختمان/ حامد احمدزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۷-‎۴۵.
۴۱۱۳۱ DM22637 بررسي اهميت نظارت بر اعمال حکومت ها (مطالعه موردي: حکومت جمهوري اسلامي ايران)/ خسرو کدخدايي، معصومه رحماني نژاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۴۷-‎۵۸.
۴۱۱۳۲ DM22638 بررسي موضوعي عوامل موثر در مصرف مواد مخدر در جامعه/ مهدي غفاري، ندا اسماعيل پورعسکري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۵۹-‎۷۲.
۴۱۱۳۳ DM22639 تفاوت هاي دولت عرفي با دولت اسلامي/ عبدالحميد فرزانه، ابوتراب فرزانه، زهرا نظري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۷۳-‎۹۶.
۴۱۱۳۴ DM22640 امکان فروش و تبديل موقوفات در حقوق ايران/ ليلا امامي مهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۰.
۴۱۱۳۵ DM22641 ملاک ها و شرايطي براي تغيير جنسيت از نظر فقه/ جواد مجيدي، مرضيه هوشمند.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۷.
۴۱۱۳۶ DM22642 بررسي رابطه بين وضعيت طلاق و اعتياد والدين با بزهکاري نوجوانان/ الناز چلونگر، محمود مالمير.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۲.
۴۱۱۳۷ DM22643 عوامل فحشا در ايران و جرائم ناشي از آن/ سوسن ياوري، محمدعلي حاجي ده آبادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۴۱۱۳۸ DM22644 بررسي ازدواج سفيد در نظام حقوقي ايران و غرب (مدرنيته)/ مهدي قنبريان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۱.
۴۱۱۳۹ DM22645 اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري/ مختار محرابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۸۳-‎۱۹۹.
۴۱۱۴۰ DM22646 بررسي مشروعيت دادگاه انقلاب اسلامي با نگاهي به صلاحيت و ساختار دادگاه انقلاب/ شهاب قائدي، مريم نقدي دورباطي، ميثم نعمت الهي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۱۵.
۴۱۱۴۱ DM22647 جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت/ عصمت سوادي، امير مهدي لو.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۱.
۴۱۱۴۲ DM22648 بررسي مسوليت مدني کادر درماني در حقوق ايران/ روح الله کريمي ناغوني، مريم نقدي دورباطي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۱.
۴۱۱۴۳ DM22649 بررسي فقهي و حقوقي خيار غبن/ خليل اله احمدوند، کيانوش جهانبخشي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۱.
۴۱۱۴۴ DM22650 جايگاه پليس ويژه اطفال در پيشگيري از وقوع جرم در سياست جنايي ايران/ محمدحسين دهقاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۴۱۱۴۵ DM22651 واکاوي بزه پوشي در قوانين کيفري ايران/ مهدي زارعي محمودآبادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎17، زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۲.
۴۱۱۴۶ DM22652 نهادهاي رسمي و مساله قانون مداري/ ابراهيم رحماني، سالومه رشيدنژاد عمران.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۱۱۴۷ DM22653 واکاوي ارتباط حقوقي حريم خصوصي و بازرسي خودروي شهروندان توسط ضابطين دادگستري با تاکيد بر جرايم غير مشهود/ بهزاد ياري مهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۳-‎۲۶.
۴۱۱۴۸ DM22654 مسئوليت مدني ناشي از فروش تراکم شهري توسط شهرداري ها/ محمدمهدي مدرس، عليرضا مظلوم رهني، مهشيدسادات طبائي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۲۷-‎۳۶.
۴۱۱۴۹ DM22655 بررسي جايگاه نظريه لزوم در قرارداد داوري در حقوق ايران/ خليل الله احمدوند، مجيد احمدياني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۳۷-‎۴۴.
۴۱۱۵۰ DM22656 بررسي سير تحولات قانوني قرارداد امتياز در ايران/ مژده قلي زاده، لادن فرومند.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۴۵-‎۶۵.
۴۱۱۵۱ DM22657 بررسي اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها و اصل ۱۵۴ قانون اساسي/ سجاد رعيتي، عباداله عباسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۶۷-‎۱۰۴.
۴۱۱۵۲ DM22658 حقوق شرکت هاي بانک ها با تکيه بر نقد و بررسي اساسنامه نمونه بانک مرکزي/ محمود باقري، عليرضا جاويدان داروگر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۱۸.
۴۱۱۵۳ DM22659 پيشگيري غيرکيفري استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره در سياست جنايي ايران/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدحسين دهقاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۴.
۴۱۱۵۴ DM22660 آثار، اجرا و جبران خسارت در دستور موقت/ عصمت سوادي، امير مهدي لو.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۴۱۱۵۵ DM22661 بررسي دادرسي اداري در ايران/ مجتبي باميري، ابراهيم محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۵.
۴۱۱۵۶ DM22662 حقوق و تکاليف شرکا اقليت در شرکت هاي تعاوني/ اعظم شريفي گزم دره، مريم نقدي دورباطي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۷۷-‎۱۸۶.
۴۱۱۵۷ DM22663 نحوه تاسيس و کاربرد شرکت هاي مختلط سهامي/ خليل الله احمدوند، علي پاشاه خاني زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎18، زمستان: ص ۱۸۷-‎۱۹۵.
۴۱۱۵۸ DM22664 آئين رسيدگي به مستثنيات دين در مراجع دادگستري و غيردادگستري با رويکرد مطالبه مهريه/ علي رضا اکبري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۱۵۹ DM22665 خطر اجتماعي در حقوق عمومي/ مجتبي باميري، ابراهيم محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۵-‎۲۴.
۴۱۱۶۰ DM22666 بررسي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي/ مرضيه امامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۲۵-‎۳۴.
۴۱۱۶۱ DM22667 عدالت در سياست خارجي از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه/ هادي طياري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۳۵-‎۵۴.
۴۱۱۶۲ DM22668 بررسي شيوه هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني در ايران و حقوق نوين اروپا/ زهرا آقابابا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۵۵-‎۶۸.
۴۱۱۶۳ DM22669 بررسي فقهي و حقوقي پيوند عضو قطع شده به واسطه مجازات/ سميه علي اکبري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۶۹-‎۸۳.
۴۱۱۶۴ DM22670 سياست هاي پيشگيرانه جامعه مدار اطفال از جرايم/ عنايت اله راضي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۴۱۱۶۵ DM22671 تاثير ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي بر قراردادهاي اداري/ صادق محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۱۹.
۴۱۱۶۶ DM22672 حق حبس در کنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ وين/ محمود عربشاهي کريز.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۲.
۴۱۱۶۷ DM22673 مسئوليت مدني دولت به تبع اعمال مستخدمين در حوزه پزشکي و بهداشتي در حقوق ايران/ خاطره زارع قنات نوي، حسين صالحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۹.
۴۱۱۶۸ DM22674 مروري بر حقوق تطبيقي ايران، فرانسه و انگليس/ سيدرسول حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۴۱۱۶۹ DM22675 بازبيني احکام نفقه زوجه در آينه عهده و ذمه/ حامد خوبياري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۳۹.
۴۱۱۷۰ DM22676 نقش اتلاف و تسبيب در پرداخت خسارات/ خليل الله احمدوند، کبري شهبازي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۲۴۱-‎۲۴۹.
۴۱۱۷۱ DM22677 نگرشي بر مشروعيت و يا عدم مشروعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده/ علي موسي خواه.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۲۵۱-‎۲۷۱.
۴۱۱۷۲ DM22678 بررسي قاعده لاضرر با رويکرد تطبيق بر حق کرامت انساني/ حسين غفوري چرخابي، محمد قدرتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۲۷۳-‎۳۰۱.
۴۱۱۷۳ DM22679 بررسي نظام هاي حرفه اي در جمهوري اسلامي ايران/ مهدي مرادزاده، اکبر طلابکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۳۰۳-‎۳۲۵.
۴۱۱۷۴ DM22680 معامله اعضا بدن انسان در حقوق موضوعه ايران/ ناصر ايراني، تينا گلستان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۳۲۷-‎۳۳۷.
۴۱۱۷۵ DM22681 حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر/ مجتبي باميري، ابراهيم محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎19، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۴۱۱۷۶ DM22682 بررسي مسائل مالي ضمن طلاق و بعد از آن در ايران و کشورهاي غربي/ پدرام صادقيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۱۷۷ DM22683 نتايج قاعده مطالبه در حقوق ايران و فرانسه/ کبري هيبتي، قوام کريمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۲۹-‎۴۳.
۴۱۱۷۸ DM22684 حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء دادگاه هاي اداري/ فهيمه مطلبي فشارکي، فرامرز عطريان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۴۵-‎۵۶.
۴۱۱۷۹ DM22685 بررسي آيين دادرسي کيفري در تحقق دادرسي منصفانه/ غلامرضا ظريفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۴۱۱۸۰ DM22686 ماهيت قرارداد فرانشيز و انواع آن/ منصور اميني، ليلا عباسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۷۷-‎۹۸.
۴۱۱۸۱ DM22687 مفهوم عيب در مسئوليت مدني/ علي نوري، داود بزرگمهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۹۹-‎۱۳۲.
۴۱۱۸۲ DM22688 تاثير کاهش ارزش پول بر تعديل قرارداد/ محمد زوارئيان کچومثقالي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۶.
۴۱۱۸۳ DM22689 جايگاه عرف در مسئوليت مدني/ علي نوري، داود بزرگمهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۷۴.
۴۱۱۸۴ DM22690 مطالعه تطبيقي اعتبار شاهد واحد در اثبات جرم در حقوق ايران و مصر/ آذر آچاک، صادق مرادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۸۹.
۴۱۱۸۵ DM22691 تخريب اموال عمومي ورزشگاه ها/ نريمان سامي، علي نجفي توانا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎20، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۱۰.
۴۱۱۸۶ DM22692 جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق کيفري ايران/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، سلاله کلانتري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۱۱۸۷ DM22693 نحوه تعيين مسئوليت بايع در ضمان درک حقوق ايران و آمريکا/ عسگري حسيني مقدم، محسن احمدي برنتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۷-‎۳۱.
۴۱۱۸۸ DM22694 اختيار متعاقدين در تعيين تعهدات و مدت اجاره اجير در حقوق مدني و فقه/ عباس عرب خزائلي، مهدي احمدي، ثمين صمدائيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۳۳-‎۴۵.
۴۱۱۸۹ DM22695 مطالعه تطبيقي استثنائات اصل رضايي بودن قراردادها در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ حميد ابهري، مهدي احمدي کوچکسرايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۴۷-‎۶۳.
۴۱۱۹۰ DM22696 احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان غير شيعه/ سيدرسول موسوي، مرتضي صادقي ده صحرايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۶۵-‎۷۵.
۴۱۱۹۱ DM22697 نقش پليس در پيشگيري از جرم/ قاسم مرادي، علي جودکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۷۷-‎۸۷.
۴۱۱۹۲ DM22698 تحليل مسئوليت مدني دولت از منظر فقه اماميه/ سيدحميدرضا موسوي، مريم بيات.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۵.
۴۱۱۹۳ DM22699 پايه هاي ضروري تشکيل دهنده نظام دموکراسي و تضمين هاي آن/ محمدصالح چيتگران.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۴۱۱۹۴ DM22700 اصول حاکم بر نظام قضائي در قرآن/ هادي افشاني، ليلا آقابالازاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۲.
۴۱۱۹۵ DM22701 نوآوري هاي قانون جديد بيمه وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵/ اصغر پناهپوريان، محمود عابدپور، احمد بهرامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۵۷.
۴۱۱۹۶ DM22702 جرم معامله معارض در حقوق موضوعه ايران/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۴.
۴۱۱۹۷ DM22703 بطلان شرط عدم مسئوليت در قرارداد با تاکيد بر فقه مذاهب اسلامي و نظام حقوقي ايران و فرانسه/ محمدجواد ميرزايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۲.
۴۱۱۹۸ DM22704 بررسي نابرابري حقوق زن و مرد/ علي عزيززاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۲۶.
۴۱۱۹۹ DM22705 نقش سياست هاي کلي سلامت مصوب ۱۳۹۳ در تحقق معيارهاي حق بر سلامت/ جميله جعفريان اصل، علي حاجي پور کندرود.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۴۱۲۰۰ DM22706 بررسي حقوقي ماهيت ابراء با شرط عوض در حقوق ايران/ حسن بهرامي پور ناغاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎21، بهار: ص ۲۵۱-‎۲۵۶.
۴۱۲۰۱ DM22707 حقوق بشر اسلامي و حقوق شهروندي با تکيه بر حفظ حريم خصوصي افراد/ حسين جعفري پناه.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۱۲۰۲ DM22708 تاثير فوت در فرآيند اجراي احکام/ عاطفه نيازمند، محمد شمعي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۷-‎۴۶.
۴۱۲۰۳ DM22709 بررسي تفاوت نحله و اجرت المثل در نظام حقوقي ايران/ حسين صادقي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۴۷-‎۵۹.
۴۱۲۰۴ DM22710 مسئوليت دارندگان حضانت در نظام حقوقي ايران/ زهره امامي، مريم نقدي دورباطي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۶۱-‎۹۰.
۴۱۲۰۵ DM22711 تحليل فقهي و حقوقي مباني شهادت شهود/ مريم شيخ الاسلامي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۹۱-‎۱۰۴.
۴۱۲۰۶ DM22712 معناشناسي مفهوم حسن نيت در پرتوي اسناد بين المللي بويژه کنوانسيون ۱۹۶۹ وين حقوق معاهدات/ سيدمحمدحسين ميرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۴۱۲۰۷ DM22713 مسئوليت مدني ناشي از نقض مقررات مربوط به افشاي اطلاعات در بازار بورس و شيوه هاي رسيدگي به آن/ سيدعليرضا حسيني، عيسي اميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۹.
۴۱۲۰۸ DM22714 شرايط ماهيت و آثار تهاتر قهري با تاکيد بر حقوق ايران و کامن لا/ محمد نجفي دهکردي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۳.
۴۱۲۰۹ DM22715 نقش عدالت در تفسير قانون/ محمدفريد پرچين سفلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۹.
۴۱۲۱۰ DM22716 قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي/ علي جعفري، سجاد خاکسار، مرضيه حاجي رمضاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۱.
۴۱۲۱۱ DM22717 ديدگاه اسلام در مورد سه موضوع از اسناد بين المللي حقوق بشر/ عذرابيگم هژبري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎22، تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۱۸.
۴۱۲۱۲ DM22718 تحليل جرم شناسي علل و آثار متروک شدن قوانين بر جامعه/ پارميس ديلمي، جلال الدين قياسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۱۲۱۳ DM22719 بررسي مسئوليت دولت هاي حامي تروريسم تکفيري از منظر حقوق بين الملل/ عباس تقوايي، يوسف متولي پور.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۹-‎۶۶.
۴۱۲۱۴ DM22720 سياست تقنيني ايران در بررسي اهداف مجازات ها در جرائم جنسي/ اميرحسين خلج معصومي، ناصر قاسمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۶۷-‎۸۳.
۴۱۲۱۵ DM22721 ظرفيت حقوق کيفري در استفاده از منابع فقهي و فتاواي معتبر/ پويا مجرد، صالح فرهادي، محمد جعفرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۸۵-‎۹۵.
۴۱۲۱۶ DM22722 صلاحيت و نحوه تعقيب محاکم کيفري در خصوص جرائم مقامات دولتي/ ايران سليماني ملايوسف، پيمان حاتمي، ناصر حميدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۳.
۴۱۲۱۷ DM22723 امکان سنجي اجراي مجازات حد قطع عضو در راستاي اهداي عضو/ اسماعيل هادي تبار، سارا رضائي، محمدحسن مالدار.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۳.
۴۱۲۱۸ DM22724 علل توجيهي تحولات عدول از کيفر حبس در قوانين يک سده اخير ( (از قانون ۱۳۰۴ تا ۱۳۹۲)/ محمد يکرنگي، حميد بهره مند، مجيد شوهاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۳.
۴۱۲۱۹ DM22725 ارکان تشکيل دهنده جرم سقط جنين در حقوق ايران و فرانسه/ محمدرضا کوناني، جلال جعفري، يوسف الماسي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۸۵-‎۱۹۷.
۴۱۲۲۰ DM22726 بررسي اجراي طرح کميسيون ماده ۵ در پرتو اصل تسليط/ حمزه رضايي، سوسن يوسفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۲.
۴۱۲۲۱ DM22727 واکاوي سياست جنايي ايران در قبال امحا و مکتوم نمودن آثار و ادله جرم با تاکيد بر قوانين مجازات و آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ حمزه رضايي، محمدرضا مرادنژادي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۳۸.
۴۱۲۲۲ DM22728 بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فکري/ حمزه رضايي، احسان طاهري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۷۱.
۴۱۲۲۳ DM22729 سياست کيفري ايران در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ در قبال حمايت از بزه ديده گان/ حمزه رضايي، اسماعيل صفري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۵.
۴۱۲۲۴ DM22730 نيم رخ جنايي تشديد کيفر تعدد جرم در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ حمزه رضايي، اسماعيل صفري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۷.
۴۱۲۲۵ DM22731 واکاوي کيفر تبعيد از بعد اقتضاء زمان و مکان/ حسن بيگ محمدي، حمزه رضايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎23، تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۳۵.
۴۱۲۲۶ DM22732 مفهوم تحريم و مطالعه تطبيقي فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني/ الهام نادرعلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۴۱۲۲۷ DM22733 ضوابط حاکم بر افشاء اطلاعات در نظام بورس ايران و مسئوليت هاي ناشي از آن/ سيدعليرضا حسيني، عيسي اميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۱-‎۳۵.
۴۱۲۲۸ DM22734 بررسي نواقص و خلاهاي قانوني عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمي/ ايمان حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۳۷-‎۵۵.
۴۱۲۲۹ DM22735 مطالعه تطبيقي شروط ابتدايي (تعهدات يک طرفه در حقوق ايران و انگليس)/ عليرضا مظلومي رهني … [و ديگران].- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۵۷-‎۶۹.
۴۱۲۳۰ DM22736 جايگاه و مصاديق امارات قضايي در حقوق ايران/ سجاد بيگي، اسماعيل سبزواري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۷۱-‎۱۰۰.
۴۱۲۳۱ DM22737 تحليل مساله دزدان دريايي سومالي از ديدگاه حقوق بين الملل/ هانيه بهجت حقيقي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۲.
۴۱۲۳۲ DM22738 اخلاق حرفه اي وکالت و حقوق شهروندان/ هديه ميرزايي کتک لاهيجاني، محمد فريد پرچين سفلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۴۱۲۳۳ DM22739 مروري بر مزاياي سازش و داوري در بعد اقتصادي و اجتماعي و نقش وکيل در سازش/ ايمان دستگردي، سيداحسان علوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۳۹.
۴۱۲۳۴ DM22740 سياست جنايي ايران در حق بر سلامت/ بهار وايزي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۷.
۴۱۲۳۵ DM22741 نقش شرکت هاي مادر تخصصي در حقوق تجارت بين الملل/ حامد احمدزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۳.
۴۱۲۳۶ DM22742 اثر رياست زوج در خانواده بر حق اشتغال زوجه/ سيما مدني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۶.
۴۱۲۳۷ DM22743 بررسي نفقه اقارب در نظام حقوقي ايران/ حسين صادقي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۸۷-‎۱۹۸.
۴۱۲۳۸ DM22744 نقش مددکاري اجتماعي در نظام کيفري ايران با تکيه بر قانون سال ۹۲/ عادل ساريخاني، عهديه شيباني تذرجي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۰.
۴۱۲۳۹ DM22745 بررسي صحنه جرم و کشف جرايم از منظر پزشکي قانوني و پليس علمي/ سهيل يوسفي، علي افتخاري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎24، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۹.
۴۱۲۴۰ DM22746 مسئوليت مدني ناشي از تفويت فرصت در امور پزشکي در نظام حقوقي ايران/ هادي رحيمي ريگي، مرتضي صادقي ده صحرايي، داوود بزرگمهر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۱۲۴۱ DM22747 مصونيت قضايي و اجرايي دولت ها در پرتو آخرين تحولات/ ابراهيم موسي زاده، معصومه دارائي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۷-‎۴۳.
۴۱۲۴۲ DM22748 بررسي قانون حاکم بر دعواي مسووليت مدني در حقوق ايران و انگلستان/ علي علي پور.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۴۵-‎۶۶.
۴۱۲۴۳ DM22749 آثار تغيير جنسيت بر قوانين کيفري/ مريم دهقان، حسين رنجبر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۶۷-‎۷۴.
۴۱۲۴۴ DM22750 حقوق بازاريابي اينترنتي/ علي خوشدل واجاري، حامد احمدزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۷۵-‎۸۶.
۴۱۲۴۵ DM22751 محيط زيست، چالش سياسي – حقوقي/ عليرضا عنابي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۳.
۴۱۲۴۶ DM22752 عرف و نحوه استناد و اثبات آن در معاملات/ مينا مهرپرور، مريم عبدالهي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۴۱۲۴۷ DM22753 فناوري کريسپر به عنوان يکي از برنامه هاي يوژنيک در پيشگيري از جرم/ مرضيه آقاسي، مسعود قادي پاشا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۴۱۲۴۸ DM22754 اداره ادله در دادرسي با رويکرد منع از اطاله دادرسي/ فريبا محمودي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۶۵.
۴۱۲۴۹ DM22755 تعاملات حقوق بين الملل تجارت و حقوق بين الملل محيط زيست/ سحر اعواني، ميترا ضرابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۷۷-‎۱۸۵.
۴۱۲۵۰ DM22756 نقش اضطرار در مسئوليت مدني/ عليرضا مظلوم رهني، محسن رجب زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۸۷-‎۲۰۷.
۴۱۲۵۱ DM22757 بررسي نقش ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات از دستگاه ها دولتي و غير دولتي/ عليرضا سايباني، محمود شهرکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۲۵۲ DM22758 زندان و تاثير آن در تکرار جرم/ جواد جمشيدي، عليرضا ترخان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۵-‎۲۱.
۴۱۲۵۳ DM22759 تحليل و بررسي قلمرو قاعده لا يبطل دم امري مسلم/ حسن کريمي، سيامک جعفرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۳۵-‎۶۰.
۴۱۲۵۴ DM22760 نقش ثبت الکترونيک در پيشگيري از جرايم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت/ هانيه سليماني، رضا سلطاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۶۱-‎۸۰.
۴۱۲۵۵ DM22761 حقوق شهروندي (وزارت صنعت، معدن و تجارت)/ اکرم غفارزاده، محمدرضا نجفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۸۱-‎۹۹.
۴۱۲۵۶ DM22762 بررسي حمايت از بزه ديده، مطلع، شاهد و خانواده متهم در آيين دادرسي کيفري/ سيما ترکيان، مسعود حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۴۱۲۵۷ DM22763 جهاني شدن و تاثيرات آن بر نهادينه شدن حقوق محيط زيست/ عسکر جلاليان، محمود شهرکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۳۶.
۴۱۲۵۸ DM22764 جستاري فلسفي در امکان جرم انگاري توهين به عقايد و مقدسات/ محمدفواد حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۴۴.
۴۱۲۵۹ DM22765 بررسي افتراقي بودن شيوه رسيدگي به جرايم اشخاص حقوقي/ سيروس جهاني نژاد، جلال جعفري، ميلاد بيگي زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۵۴.
۴۱۲۶۰ DM22766 منشور کوروش کبير و اعلاميه حقوق بشر/ سميه عباسيان نژاد، عبدالکريم شاحيدر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۶۴.
۴۱۲۶۱ DM22767 بررسي فقهي حقوق شهروندي و رابطه آن با فعاليت هاي ارتباطي/ سيدقاسم فضايي، مهدي ميرسيستاني، مرتضي فرشته مقدم.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎26، پاييز: ص ۱۶۵-‎۱۸۷.
۴۱۲۶۲ DM22768 نقد و بررسي قانون بکارگيري سلاح در رابطه با محيط بانان/ اميرعلا شهيدي رضوي، مصطفي پاک نيت.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱-‎۷.
۴۱۲۶۳ DM22769 منابع معاهده اي و کنوانسيون هاي حقوق بين الملل محيط زيست/ سحر اعواني، ميترا ضرابي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۸-‎۲۲.
۴۱۲۶۴ DM22770 پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان با تاکيد بر نقش آموزش/ ايرج گلدوزيان، نفيسه جلالي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۳-‎۳۶.
۴۱۲۶۵ DM22771 بررسي حقوقي ازدواج با فرزندخوانده در حقوق ايران/ حديثه رضائيان، علي بيگلوئي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۳۷-‎۶۱.
۴۱۲۶۶ DM22772 مطالعه تطبيقي اموال دولتي و عمومي در ايران و مصر/ سهيلا اميري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۶۳-‎۷۳.
۴۱۲۶۷ DM22773 ثبت آني در دفاتر اسناد رسمي/ هانيه سليماني، رضا سلطاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۲۶۸ DM22774 مقايسه بيع متقابل و IPC در صنعت نفت ايران/ عليرضا مظلوم رهني، محسن اسمعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۰.
۴۱۲۶۹ DM22775 مواضع اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران (اعمال حقوقي اقدامات متقابل بر اقدامات اتحاديه اروپا در واکنش به برنامه هسته اي ايران و مسئوليت سازمان اتحاديه اروپا)/ ابراهيم انوشه، سيدمهدي خاتمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۴۱۲۷۰ DM22776 بررسي تاثير ثبت نوين در کاهش جرايم/ فريبا محمودي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۴۱۲۷۱ DM22777 آزادي مشروط جلوه اي از اصل کيفرزدايي در سياست جنايي ايران/ سعيد داروگري، اکبر وروايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۳.
۴۱۲۷۲ DM22778 جستاري در جرم شناسي/ ايمان حطمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۲.
۴۱۲۷۳ DM22779 تفاسير غلط و سوء استفاده از ماده ۱۱۰۵ در جهت خشونت خانگي/ فهيمه خدابنده لو، سوده ناطق نوري، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۱۶.
۴۱۲۷۴ DM22780 جنايت تجاوز و اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري نسبت به آن/ بهرام شمسي فام، ابراهيم اميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۴۱۲۷۵ DM22781 بررسي مفهوم و ارکان مديريتي شرکت هاي تحت پوشش بورس در نظام حقوقي ايران و امارات/ مژگان دانشور، مژده دانشور، محمدمهدي صميمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۶.
۴۱۲۷۶ DM22782 مسئوليت بين المللي دولت در رابطه با دولت ديگر (تحليلي بر مواد ۱۶ و ۱۸ پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل در رابطه با عمل متخلفانه دولت)/ بهرام شمسي فام، ابراهيم اميني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۸۷-‎۳۰۱.
۴۱۲۷۷ DM22783 بررسي آيين دادرسي کيفري اطفال از منظر قانون مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعد از آن/ سجاد فتاحي زفرقندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۳۰۳-‎۳۲۱.
۴۱۲۷۸ DM22784 تجزيه و تحليل ولايت در عقد ازدواج دختر/ حسن کريمي، سيامک جعفرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۲۳۶-‎۲۵۱.
۴۱۲۷۹ DM22785 عوامل طولاني شدن دادرسي در پرونده هاي کيفري و حقوقي در محاکم قضايي/ حمزه رضايي، سيدعلي نوربخش.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎27، زمستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۴.
۴۱۲۸۰ DM22786 اثر حقوقي وکالت بلاعزل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم (مطالعه اي تطبيقي)/ عباس علي دارويي، محمدکاظم سروري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۱۲۸۱ DM22787 تحليل حقوقي – کيفرشناسي ضمانت اجراهاي کيفري جرايم عليه عفت عمومي در فضاي مجازي/ سعيد غياثوند، احسان امرايي فر، مريم درويشي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۲۳-‎۳۵.
۴۱۲۸۲ DM22788 ارزش اثباتي اسناد الکترونيک در حقوق ايران/ محمد منصوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۵۹-‎۷۳.
۴۱۲۸۳ DM22789 بررسي وضعيت حقوقي قراردادها در حقوق انگليس/ بهزاد فرجام، نازنين روحي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۷۵-‎۹۵.
۴۱۲۸۴ DM22790 نقش دادستان در محاکم عمومي در حقوق کيفري ايران/ سجاد طرهاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۵.
۴۱۲۸۵ DM22791 منشور حقوق بيمار از منظر نظام سلامت/ هادي آقاپور، اکبر ساجدي، ميرسجاد سيدموسوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۱.
۴۱۲۸۶ DM22792 نگاهي بر حقوق زن از منظر اسلام و حقوق بين الملل و جايگاه آن در حقوق کيفري/ ايمان حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۲.
۴۱۲۸۷ DM22793 موانع و آفات اخلاق شهروندي/ محمد راثي، سيامک جعفرزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۵۷.
۴۱۲۸۸ DM22794 مسئوليت بين المللي ترکيه ناشي از اجراي پروژه گاپ با تاکيد بر حقوق بين الملل محيط زيست/ علي رضائي، عسکر جلاليان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۶.
۴۱۲۸۹ DM22795 چالش هاي حقوقي در استفاده از باندلينگ دو يا چند محصول داراي مالکيت فکري/ معصومه ازگلي، حسنعلي ازگلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۸۷-‎۱۹۶.
۴۱۲۹۰ DM22796 نقد و واکاوي در پاره اي از مشکلات حضانت مادر براي کودک/ اکرم سلاطيني اسلاميه.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۰۷.
۴۱۲۹۱ DM22797 بررسي تاثير اشتباه طرفين معامله بر تعهدات در حقوق ايران/ محسن عسگري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎28، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۳.
۴۱۲۹۲ DM22798 بررسي جايگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندي با تاکيد بر حقوق سياسي زنان/ آرزو حسينيه، علي حاجي پور کندرود.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۴۱۲۹۳ DM22799 چرايي تغيير سياست جنايي ايران در مقابله با فساد اقتصاد/ علي جعفري عفراوي، علي نجفي توانا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۹-‎۳۷.
۴۱۲۹۴ DM22800 مراجع شبه قضايي در شهرداري ها و چالش هاي آن/ سجاد قاسمي، ابوتراب فرزانه، عاطفه قاسمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۳۹-‎۴۸.
۴۱۲۹۵ DM22801 ماهيت و شرايط انجام مزايده بر مبناي حکم دادگاه/ عباس هداوند.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۴۹-‎۶۲.
۴۱۲۹۶ DM22802 سياست کيفري ايران در حمايت از مصرف کنندگان مواد غذايي/ امين بابايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۶۳-‎۷۶.
۴۱۲۹۷ DM22803 بررسي نظام بهره برداري از اراضي در حقوق ايران/ عبدالکريم اميري، ايرج جمشيدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۷۷-‎۸۴.
۴۱۲۹۸ DM22804 جايگاه و نقش وکيل در آئين دادرسي کيفري سال ۱۳۹۲/ خسرو قرباني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۸۵-‎۹۵.
۴۱۲۹۹ DM22805 طلق بودن مبيع و آثار آن از منظر فقهي و حقوقي/ ساره مشهدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۳.
۴۱۳۰۰ DM22806 شبهات بازدارنده از اجراي حدود/ مهوش موسوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۴۷.
۴۱۳۰۱ DM22807 دادگاه حقوق بشر اروپا: پرونده پولات و تالي عليه ترکيه/ مزدک نصوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۵۷.
۴۱۳۰۲ DM22808 بررسي تحولات تقنيني جرايم اطفال بزهکار در قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ خديجه محمدزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۶۷.
۴۱۳۰۳ DM22809 تحولات تقنيني سنگسار در قانون مجازات جديد با نگاهي به ديدگاه مذاهب اربعه/ علي اکبر محمدزاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۸۳.
۴۱۳۰۴ DM22810 بررسي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي/ محمدسعيد ابراهيم پور، بهروز جوانمرد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۰۲.
۴۱۳۰۵ DM22811 اختيارات قضايي در تعيين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ حسين جمالي ارمندي، علي بابامير ساطحي، فاطمه محمدي پاک.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۲۰۳-‎۲۱۶.
۴۱۳۰۶ DM22812 بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم با نگاهي ويژه به وضعيت زنان در دهه هاي اخير/ ايمان حيدري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۰۵.
۴۱۳۰۷ DM22813 ازدواج زير سن قانوني/ الناز عسکري، الهه عسکري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎29، بهار: ص ۳۰۷-‎۳۳۸.
۴۱۳۰۸ DM22814 بررسي حقوقي اصلاحات ارضي و نتايج آن پيش از پيروزي انقلاب و پس از آن/ عبدالکريم اميري، ايرج جمشيدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۴۱۳۰۹ DM22815 مسئوليت مدني کارکنان بانک ها در ايران/ سعيد اشراق آباد شاپوري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۱-‎۲۸.
۴۱۳۱۰ DM22816 سياست جنايي تقنيني ايران در قبال کنترل جمعيت در فقه و حقوق/ فاطمه محمدي پاک، علي بابامير ساطحي، حسين جمالي ارمندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۹-‎۳۹.
۴۱۳۱۱ DM22817 جرم جعل اسناد سجلي و تاثير آن در ارتکاب جرايم عليه اموال و مالکيت/ سيدايمان اميرفخري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۴۱-‎۷۰.
۴۱۳۱۲ DM22818 قراردادهاي پيش فروش خودرو (چالش ها، فرآيندها و برآيندهاي حقوقي آن در ايران)/ سيدعلي رضا موسوي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۷۱-‎۱۰۱.
۴۱۳۱۳ DM22819 بررسي تطبيقي تروريسم سايبري در قوانين جزايي کشورهاي ايران و آمريکا/ محسن برهاني، عاطفه حاج محمدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۴۸.
۴۱۳۱۴ DM22820 بررسي اثر تابعيت و اقليت مذهبي بودن از منظر رسيدگي به دعاوي حقوق خصوصي/ مهران نوروزي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۶۲.
۴۱۳۱۵ DM22821 تحليل فقهي و حقوقي سرايت ناشي از جنايات غيرعمدي به نفس/ محمدمهدي اسماعيل زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۷۴.
۴۱۳۱۶ DM22822 اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه/ محمد ذاکري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۲.
۴۱۳۱۷ DM22823 نگاهي جديد به ماهيت ايفاي تعهد/ محمد طاهري، سهيل طاهري.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۰۴.
۴۱۳۱۸ DM22824 پيشگيري رشدمدار از هرزه نگاري اطفال و نوجوانان در فضاي سايبر/ بهروز ساکي … [و ديگران].- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۱.
۴۱۳۱۹ DM22825 تملک اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص/ بهاره نبي زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۲۳-‎۲۳۵.
۴۱۳۲۰ DM22826 بايدها و نبايدهاي سياست هاي جنايي در ايران/ حمزه رضايي، محمد ايلدرمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۴۱-‎۲۵۶.
۴۱۳۲۱ DM22827 بررسي تطبيقي فرايند دادرسي محاکم ويژه بين المللي کيفري در پرونده هاي رواندا و حلبچه/ محسن خواجه زاده، زهره درشت.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۵۷-‎۲۸۲.
۴۱۳۲۲ DM22828 پيشگيري از بزهکاري و تاثير آن بر کاهش جمعيت کيفري زندان/ جواد جمشيدي، مجيد شوهاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۸۳-‎۲۹۰.
۴۱۳۲۳ DM22829 دعاوي ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهرداري و حدود صلاحيت مراجع قضايي/ مصطفي محمودي هرندي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۹۱-‎۳۱۱.
۴۱۳۲۴ DM22830 مصونيت قضايي دولت ها و کارشناسان سازمان هاي بين المللي/ مجيد الهي، بهزاد رضوي فرد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۱۳-‎۳۲۵.
۴۱۳۲۵ DM22831 حق حبس و تعليق قرارداد در حقوق ايران و انگليس/ مهرداد شيرزايي نژاد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۱-‎۲۸.
۴۱۳۲۶ DM22832 بررسي تحديد قلمرو عدالت مالياتي در دو نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران و انگلستان/ احمد ميرزايي الموتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۱۳۲۷ DM22833 شرايط گذشت شاکي در قوانين و مقررات جزايي ايران/ فتح اله کرمي، ماشااله کريمي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۱۳-‎۲۰.
۴۱۳۲۸ DM22834 تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نکاحيه/ حميد رضايي فر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۲۱-‎۳۸.
۴۱۳۲۹ DM22835 مباني محدوديت ازدواج با غير هم کيش در دين مبين اسلام/ حديث ملک پارسا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۳۹-‎۴۸.
۴۱۳۳۰ DM22836 نابرابري جنسيتي در ايران/ نسيم خداخواه.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۴۹-‎۵۸.
۴۱۳۳۱ DM22837 شروط بيع و اعتبار آن در مبادلات پولي/ ميثم امانت کار.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۵۹-‎۷۰.
۴۱۳۳۲ DM22838 عوامل جرم پرور و تحليل جامعه جرم خيز با نگاهي به بزهکاري و مسئوليت کيفري آنها در قبال بزه ديدگان/ آرش آريافرد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۷۱-‎۸۳.
۴۱۳۳۳ DM22839 مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها در چارچوب پيشگيري چندنهادي/ زينب سادات قاضي، مسعود جوادي هدايت آباد.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۲.
۴۱۳۳۴ DM22840 بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق کيفري شکلي/ بهاره قبادي بيگوند.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۲۸.
۴۱۳۳۵ DM22841 مطالعه تطبيقي محدوديت هاي دموکراسي در ايران، فرانسه و امريکا/ مرتضي اميري، ابراهيم محمدي، حميدرضا جمالي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۵.
۴۱۳۳۶ DM22842 مقايسه، بررسي و تحليل شرايط و احکام فرزند خواندگي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان/ آفاق سلطان نيا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۴۱۳۳۷ DM22843 ترسيم پايان فقر در اسناد بين المللي حقوق بشر/ مهدي خوشروي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎31، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۷۷.
۴۱۳۳۸ DM22844 حق آزادي انتخاب وکيل و استقلال نهاد وکالت از حاکميت/ مهدي خوشروي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۱۳۳۹ DM22845 پيشگيري وضعي از جرايم عليه اشخاص (ضرب و جرح و اسيدپاشي)/ سيدمحمدباقر حسيني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۳-‎۳۰.
۴۱۳۴۰ DM22846 جرم سياسي در حقوق عمومي و حقوق کيفري/ رضا مسافر.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۳۱-‎۳۸.
۴۱۳۴۱ DM22847 تاثير کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در نظام کيفري دولت ها با تاکيد بر نظام کيفري ايران/ مژگان غفاري چراتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۵۹-‎۷۰.
۴۱۳۴۲ DM22848 قانون حاکم بر ديوان داوري ايران و ايالات متحده امريکا/ علي نوري، بيژن دارايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۴۱۳۴۳ DM22849 بررسي و تببين سازوکارهاي مجازات هاي تعزيزي در حمايت از صنعت آب/ رضا درويش زاده کوچصفهاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۷.
۴۱۳۴۴ DM22850 ارزش اثباتي ادله و اسناد در دادرسي الکترونيک/ محمد محسن پوران، بيژن دارايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۶.
۴۱۳۴۵ DM22851 واکاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي/ پروين مکه، اختر سلطاني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۱.
۴۱۳۴۶ DM22852 بررسي صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده در رسيدگي به دعاوي خانوادگي/ عليرضا محمدي، خديجه صلح ميرزايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۴۱۳۴۷ DM22853 حق پاسخ در رسانه با نگاهي به حقوق امريکا و انگلستان/ محمد شعيب عارفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۵.
۴۱۳۴۸ DM22854 بيمه اجباري مهريه براي حمايت از زوجه در شرايط خاص/ عصمت هاشمي، محسن اسماعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎32، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۲.
۴۱۳۴۹ DM22855 بررسي علم قاضي به عنوان اساس کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي/ زهرا آقابابا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۱۳۵۰ DM22856 مطالعه تطبيقي فقهي حقوقي عقد ضمان در قانون مدني با ضمانت نامه هاي اتاق بازرگاني بين المللي/ محسن تقي زاده، محمد شفيق اسکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۳-‎۲۳.
۴۱۳۵۱ DM22857 مطالعه اذن در تصرف در نظام حقوقي ايران و انگليس/ مهدي حاجي فتاح.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۲۵-‎۳۸.
۴۱۳۵۲ DM22858 تامين امنيت زنان در برابر خشونت در حقوق کيفري ايران با نگاهي به لايحه تامين امنيت زنان/ محمدعلي حاجي ده آبادي، سميرا شيرواني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۳۹-‎۵۲.
۴۱۳۵۳ DM22859 مصونيت ديپلماتيک و کنسولي و قواعد حاکم بر آنها/ محسن جليلي پيراني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۵۳-‎۶۹.
۴۱۳۵۴ DM22860 تقابل اصل حاکميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاکيد بر وضعيت کردستان ترکيه و عراق/ منوچهر نعمتي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۷۱-‎۹۲.
۴۱۳۵۵ DM22861 آثار و علل بزه ديدگي کودکان در محيط هاي آموزشي/ ساره ميربيگي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۹۳-‎۱۰۱.
۴۱۳۵۶ DM22862 حق داشتن وکيل در حقوق ايران و انگليس/ وحيد خنداني، داريوش بابايي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۵.
۴۱۳۵۷ DM22863 بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه/ زهره فلاح نژاد، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۴۱۳۵۸ DM22864 امنيت پروازهاي غيرنظامي بين المللي در پرتو رويه ها و استانداردهاي پيشنهادي هوانوردي/ علي اشرفيان، حسين فروغي نيا.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۳.
۴۱۳۵۹ DM22865 نقش و تاثير قوانين بين الملل در تدوين حقوق شهروندي ايران/ سمانه خليليان اشکذري، علي اشرفيان.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۹.
۴۱۳۶۰ DM22866 مقايسه تطبيقي تشريفات قراردادهاي کار در ايران با امريکا/ مرتضي صادقي، داود بزرگمهر، سودابه موسوي شهيدي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۴۱۳۶۱ DM22867 حضانت/ عبدالرضا مبارکي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎33، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۲.
۴۱۳۶۲ DM22868 مقايسه و تطبيق خيار مجلس با حق انصراف در تجارت الکترونيک/ عليرضا مظلوم رهني، محسن اسمعيلي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎34، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۳۶۳ DM22869 نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل ۱۰۷ قانون اساسي شرطي لازم يا عاملي مرجح؟/ محمد شعيب عارفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎34، پاييز: ص ۱۵-‎۲۷.
۴۱۳۶۴ DM22870 بررسي نقش تفکيک و افراز در قوانين شهرسازي و آماده سازي اراضي/ سوسن يوسفي.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎34، پاييز: ص ۲۹-‎۴۳.
۴۱۳۶۵ DM22871 بررسي تطبيقي قراردادهاي خصوصي با عقد صلح/ بهزاد صادقي، حيدر حسن زاده.- مطالعات حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎34، پاييز: ص ۵۵-‎۸۲.
۴۱۳۶۶ DM22872 قلمرو زماني توبه در تعزيرات؛ با تاکيد بر راي وحدت رويه شماره ۸۱۳ هيئت عمومي ديوان عالي کشور/ محسن برهاني، الهه لطفعلي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۱۳۶۷ DM22873 جايگاه اصل کرامت اجتماعي در حقوق قراردادي/ مرتضي ترابي، ايرج بابايي، عباس طوسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۲۱-‎۴۸.
۴۱۳۶۸ DM22874 قاضي فضيلت مند؛ سهم فضيلت گرايي در نظريه قضاوت/ مهدي سمائي، محمدجعفر حبيب زاده، رحيم نوبهار.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۴۹-‎۷۴.
۴۱۳۶۹ DM22875 بررسي تغيير پارادايم در تعيين قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پيش نويس قانون تجارت ۱۳۹۹/ سعيد حقاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۳۷۰ DM22876 نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۸۸ ديوان عالي کشور در سايه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدني/ ام البنين رمضان زاده بادلي، سيدحسن حسيني مقدم.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۱۳۷۱ DM22877 معيار تفکيک جرايم مختلف از جرايم غيرمختلف در اعمال قواعد تعدد مادي جرم/ مهرانگيز روستائي، حامد رحمانيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۴۱۳۷۲ DM22878 تحصيل دليل در اجتهاد قضايي/ هادي صادقي، محمدحسين ناظمي اشني، زهرا نجارزادگان سرابي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۱.
۴۱۳۷۳ DM22879 ارزيابي بيمه هزينه هاي دادرسي از منظر حقوق مصرف کنندگان/ ناهيد صفري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۳.
۴۱۳۷۴ DM22880 جايگاه ثبت در انتقال قراردادي اموال غيرمنقول در ايران؛ مطالعه تطبيقي با حقوق انگلستان، سوئيس و فرانسه/ سروش صفي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۶.
۴۱۳۷۵ DM22881 آثار حقوقي نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر اطلاق و عموم قوانين و مقررات در نظام قضايي و دادگستري ايران/ محمدعلي فراهاني، مرتضي حاجي علي خمسه، هادي طحان نظيف.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۷.
۴۱۳۷۶ DM22882 استقلال نهاد تحقيق از نهاد تعقيب کيفري در نظام حقوقي ايران و لبنان/ محمدعلي علي پور، سيددريد موسوي مجاب، سيدباسم موالي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۲.
۴۱۳۷۷ DM22883 اختلاف محاکم نسبت به تشخيص ارتباط کامل بين دعاوي مرتبط و چگونگي حل آن/ اميرحسين عليزاده، جمشيد زرگري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۸.
۴۱۳۷۸ DM22884 چالش هاي سياست جنايي قضايي در کاربست مجازات خدمات عمومي رايگان/ محمد متين پارسا، حسنعلي موذن زادگان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۱۲.
۴۱۳۷۹ DM22885 سياست جنايي ناظر به ثروت هاي فاقد توجيه کارگزاران عمومي در حقوق ايران/ محمدعلي اردبيلي، محمدعلي مهدوي ثابت، حجت نجارزاده اهري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۷.
۴۱۳۸۰ DM22886 ارزيابي و امکان سنجي مطلوبيت مراجع قضايي استثنايي براي رسيدگي به دعاوي و شکايات حقوق مالکيت صنعتي با تاکيد بر حقوق ايران/ جعفر نظام الملکي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۳۳۹-‎۳۶۸.
۴۱۳۸۱ DM22887 اهليت تجاري در حقوق ايران و فرانسه/ عباس نيازي، سعيد جوهر.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎118، تابستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۸.
۴۱۳۸۲ DM22888 تبيين مباني تعديل قضايي در مذاهب اسلامي/ زينت جعفري فشارکي، محمد جعفري فشارکي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۱۳۸۳ DM22889 قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامي (در امور مالي)/ سعيد بيگدلي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۸۳.
۴۱۳۸۴ DM22890 بازپژوهي مماثلت در کيفيت استيفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه/ مسعود جهاندوست دالنجان، محمد اسحاقي آستاني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۴۱۳۸۵ DM22891 مطالعه تطبيقي حکم سرقت از بيت المال در فقه مذاهب اسلامي و قانون مجازات اسلامي/ فرزاد پارسا، سهيلا رستمي، مهرانگيز روستايي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۷.
۴۱۳۸۶ DM22892 تحليل فقهي و حقوقي شرط رشد در امور جزايي/ ميراحمد موسوي اقدم، محمد جعفري هرندي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۸.
۴۱۳۸۷ DM22893 نسب و آثار ناشي از آن در انتقال نطفه پس از مرگ زوجين از ديدگاه مذاهب اسلامي/ محمود ويسي، راضيه صادقي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۷.
۴۱۳۸۸ DM22894 بازپژوهي مباني فقهي بيع حقوق مالي در فقه مذاهب اسلامي/ مجيد وزيري، مرتضي يوسفي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎15، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۴.
۴۱۳۸۹ DM22895 تحليل محتوايي، اعتبارسنجي و کاربستهاي قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامي/ سعيد نظري توکلي، مهدي نريمانپور.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۴۱۳۹۰ DM22896 واکاوي مستندات نابرابري ديه مسلمان و غيرمسلمان در فقه اسلامي/ محمدامين اميني، اصغر عربيان، ناصر مريواني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۴۱۳۹۱ DM22897 جستاري نقادانه پيرامون ماليت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامي/ حسن شاه ملک پور، رضا دريائي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۵.
۴۱۳۹۲ DM22898 تصرفات مالي ولي در نفس محجور از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي/ غلامرضا يزداني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۶.
۴۱۳۹۳ DM22899 تاثير طلاق بر تنصيف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، مهديه لطيف زاده، سيده زهرا شهري نژاد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۵.
۴۱۳۹۴ DM22900 بررسي تطبيقي ضمان ناشي از فقدان قصد در مهرالمسمي/ محمدعلي راغبي، مجيد نظريان، محمد اسدي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۴۱۳۹۵ DM22901 سعه و ضيق حکمي شهادت صبي مميز به مثابه ادله اثبات دعوا (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و برخي نظامهاي حقوقي)/ عليرضا آبين، عبدالله مختاري، امير باراني بيرانوند.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎16، پاييز و زمستان: ص ۲۹۹-‎۳۲۶.
۴۱۳۹۶ DM22902 فقه حکومتي فرامذهبي با واکاوي مصاديق فقهي و حقوقي استصلاح در پرتو مصلحت عمومي/ خديجه افشين.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۵-‎۴۳.
۴۱۳۹۷ DM22903 معيارهاي تعميم مجازات محاربه در افعال جنايي نيروهاي مسلح/ کيومرث کلانتري، جعفر صادق منش، رحيم رحيمي ميلاشي.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۴۱۳۹۸ DM22904 ماهيت و ماليت ارزهاي ديجيتال از منظر فقه مقارن/ مرتضي چيت سازيان، زهرا خورسندي.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۴.
۴۱۳۹۹ DM22905 اثر حکم افلاس بر ديون موجل شرکت تجاري ورشکسته از ديدگاه فقه اماميه و حنفيه و حقوق تجارت ايران و افغانستان/ سيدمحمد صميمي، محمد صادقي.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۴۱۴۰۰ DM22906 قابليت نقل حق شفعه از منظر فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ حسين خانلري بهنميري.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۲.
۴۱۴۰۱ DM22907 مکان اجراي قرارداد از منظر فقه مذاهب خمسه، حقوق ايران و مصر/ احمد رضواني مفرد، رسول مخصوصي.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۶.
۴۱۴۰۲ DM22908 بررسي عوامل ايجاد مسئوليت شاهد در فقه اماميه و حنفيه/ فاطمه رجايي … [و ديگران].- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۴.
۴۱۴۰۳ DM22909 اعتبارسنجي احراز ظني عدالت شهود از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي/ مهدي قلي پور خانقاهي، سيدمهدي صالحي، محمدحسن جوادي.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۷.
۴۱۴۰۴ DM22910 آزادي در برخي اديان و ديدگاه آيزايا برلين و برآيند آن در گفتمان حقوق بشر/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۱۴۰۵ DM22911 پذيرش خشونت عليه زنان به عنوان نقض حقوق بشر در سيستم سازمان ملل متحد/ شازيا قرشي؛ مترجمين سيده مائده تقوي، سجاد رضايي نژاد.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۳۵-‎۵۳.
۴۱۴۰۶ DM22912 شاخص هاي قوه قضاييه براي صيانت از حقوق شهروندي در حکومت اسلامي از منظر انديشه سياسي – حقوقي آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي/ سيدمحمدجواد قربي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۵۵-‎۸۱.
۴۱۴۰۷ DM22913 نظام حقوق بشر در آيينه حرکت جوهريه ملاصدرا/ بهاءالدين علياري تبريزي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۳.
۴۱۴۰۸ DM22914 عدم توازن مجازات جرايم سايبري با برخي از مجازات هاي جرايم سنتي همجنس/ حجت الله فتحي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۴۰۹ DM22915 مداخله خارجي در امور داخلي دولت ها از طريق عمليات سايبري با توجه به دستورالعمل تالين ۲/ آذر گيوکي، محمدرضا حکاک زاده.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷-‎۲۹.
۴۱۴۱۰ DM22916 واکاوي مکانيزم هاي بيمه توکن هاي غيرمثلي/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجورشري.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۳.
۴۱۴۱۱ DM22917 واکاوي ساختار پليس فتا در رويکرد نظريه جرم شناسي رئاليسم چپ گرا/ فاطمه احدي، مهرداد تيموري.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۵۸.
۴۱۴۱۲ DM22918 مطالعه تطبيقي ارزيابي ادله الکترونيکي در نظام عدالت کيفري ايران و چين/ بابک پورقهرماني، رضا قادري.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۰-‎۷۴.
۴۱۴۱۳ DM22919 مسئوليت فقهي حقوقي باز ارسال کنندگان مطالب گمراهي در فضاي مجازي/ مجيد صفري، سيدمحمدصادق موسوي، سيدابوالقاسم نقيبي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۶-‎۹۶.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up