تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۵۶۱۳ DM26957 تحليل حقوقي اشتغال پايدار زندانيان در اقتصاد و رونق توليد ملي/ فتاحه تيموري، محمود اشرافي، مسعود حيدري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۱-‎۲۶.
۴۵۶۱۴ DM26958 سياست حبس زدايي در پرتو تحولات قانوني نهاد تخفيف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري و مقايسه تطبيقي آن با حقوق انگلستان/ عليرضا امام دادي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۴۵۶۱۵ DM26959 تعهدات به ضرر ثالث در نظام حقوقي ايران/ امير باراني بيرانوند.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۵۱-‎۷۰.
۴۵۶۱۶ DM26960 کنترل فضاي مجازي در راستاي حفظ حق بر سلامت اشخاص/ زهراسادات حسيني، عليرضا انصاري مهياري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۷۱-‎۸۷.
۴۵۶۱۷ DM26961 جنايت هاي عليه بشريت در ميانمار و لزوم جرم انگاري آن در حقوق ايران/ سجاد رحمتي، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۵.
۴۵۶۱۸ DM26962 واکاوي تاثير انکار نسب بر حقوق مالي و غيرمالي طفل در نظام حقوق ايران/ مريم السادات محقق داماد، ريحانه جلالي فراهاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۴۵۶۱۹ DM26963 تحليل حقوقي مسئوليت استخراجگران و صرافي هاي رمزارز/ اصغر خواجوي، سيدمرتضي قاسم زاده، کوروش جعفرپور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۲، دوره نوزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۴۵۶۲۰ DM26964 تعليق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تاکيد بر ديدگاه امام خميني (ره)/ سيدمحمد اسدي نژاد، سيدحسين صفايي معافي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۲، سال بيست و پنجم، شماره ‎99، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۵۶۲۱ DM26965 خوانش فقهي – حقوقي قانون گرايي و اجراي متقلبانه قوانين با رويکردي به ديدگاه هاي امام خميني (ره)/ مهدي ملائي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۲، سال بيست و پنجم، شماره ‎99، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۱.
۴۵۶۲۲ DM26966 ماهيت حقوقي ابرپيوندها در نظام حقوقي ايران (مطالعه موردي اپليکيشن اسنپ)/ منصور اميني، صادق صيادي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴-‎۳۶.
۴۵۶۲۳ DM26967 استنادپذيري حقوقي داده هاي متضمن اطلاعات پرداخت مبتني بر رمزارز/ حسين صادقي، فاطمه نوري، مهدي ناصر.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۸-‎۶۳.
۴۵۶۲۴ DM26968 بررسي اصول حاکم بر قراردادهاي ائتلاف پروژه در صنعت نفت و گاز از منظر استراتژي هاي مقابله با ريسک/ سيدنصرالله ابراهيمي، سميرا غلام دخت.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۶-‎۸۸.
۴۵۶۲۵ DM26969 تنقيح قوانين، نقش ها و کارکردها در تحقق نظام مبتني بر قانونگذاري شايسته/ رضا فرامرزي، خيراله پروين، امين پاشاي اميري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۰-‎۱۱۷.
۴۵۶۲۶ DM26970 قلمرو اثباتي اماره يد: تحليل ماده ۳۷ قانون مدني ايران/ محمود کاظمي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۴۵.
۴۵۶۲۷ DM26971 رويه محاکم بين المللي کيفري در برقراري ارتباط با ميراث فرهنگي از منظر حقوق بشر/ باقر بيدقي، پيمان بلوري، مالک ذوالقدر.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۸۵.
۴۵۶۲۸ DM26972 چالش هاي عدم همکاري با ديوان کيفري بين المللي و موانع پيش روي آن براي خروج دولت از عضويت در اساسنامه (مطالعه موردي دولت آفريقاي جنوبي)/ جواد صالحي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۸-‎۲۱۰.
۴۵۶۲۹ DM26973 زنان بزه ديده از جنگ و حمايتهاي بين المللي از آنها/ شيرين رحيمي، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۲-‎۲۴۱.
۴۵۶۳۰ DM26974 جايگاه اصل سرعت در سياست جنايي ايران/ مهدي زکوي، سيدهادي مصطفوي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۴۴-‎۲۷۸.
۴۵۶۳۱ DM26975 تاملي بر جرم انگاري گرايش جنسي به مردگان در فقه و حقوق/ کورش عظيمي، حسن شاه ملک پور، مرضيه عفتي ديوشلي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸۰-‎۳۰۵.
۴۵۶۳۲ DM26976 اجراي احکام مدني از محل ارزهاي ديجيتال/ ياسر غلامي، ميثم جوادي، محمدباقر مقدسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۲۸۳-‎۳۰۶.
۴۵۶۳۳ DM26977 قاعده جمجمه نازک در حقوق کامن لا و حقوق کيفري ايران/ جلال الدين قياسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۳۰۷-‎۳۲۷.
۴۵۶۳۴ DM26977 قرارهاي تامين کيفري و نظارت قضايي اشخاص حقوقي؛ تهديدي جدي عليه تضمين حقوق بزه ديده/ سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۳۲۹-‎۳۴۹.
۴۵۶۳۵ DM26979 مطالعه تطبيقي روش جبران زيان معنوي با تاکيد بر رويکرد رويه قضايي ايران/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۳۵۱-‎۳۷۸.
۴۵۶۳۶ DM26980 نظريه پيشگيري از مسئوليت قهري بر اساس مباني فقهي و حقوقي/ رسول احمدي فر.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۹-‎۳۳.
۴۵۶۳۷ DM26981 تحليل تطبيقي قابليت مطالبه زيان تفويت فرصت ناشي از تاخير در تاديه پولي در فقه و حقوق/ محمدحسين استا، غلامحسين افراس، جعفر احمدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۳۶-‎۶۲.
۴۵۶۳۸ DM26982 بررسي تطبيقي نظريات هيوم و کانت در حوزه عدالت و آزادي در نسبت با اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي انصاري بايگي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۶۵-‎۸۷.
۴۵۶۳۹ DM26983 منع ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر و استثنائات آن در حقوق ايران و فرانسه/ ابراهيم چاوشي لاهرود.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۹۰-‎۱۱۳.
۴۵۶۴۰ DM26984 مطالعه تطبيقي شروط و مباني رجوع ثالث در ايفاي غيرمديون در نظام حقوقي افغانستان و ايران/ سيدعباس موسوي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۱۱۶-‎۱۴۵.
۴۵۶۴۱ DM26985 طرح دعواي مستقيم در حقوق فرانسه و ايران با تاکيد بر مقررات بيمه شخص ثالث/ سيداحمدعلي هاشمي، اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎19، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۷۰.
۴۵۶۴۲ DM26986 تاثير سياست هاي اقتصادي ليسبون بر تنظيم گري بهتر اتحاديه اروپا؛ رهيافت هايي براي ارتقاي نظام تنظيم گري ايران/ عاطفه مرادي اسلامي، نادر ميرزاده کوهشاهي.- پژوهشهاي حقوق مالي و اقتصادي. ‎۱۴۰۲، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۴۰.
۴۵۶۴۳ DM26987 بررسي نقش اصول و قواعد حقوق بين الملل عمومي در رابطه با فعاليت هاي بانک هاي مرکزي و چالش هاي آن/ مرضيه قبادي، حميد قنبري.- پژوهشهاي حقوق مالي و اقتصادي. ‎۱۴۰۲، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۷۴.
۴۵۶۴۴ DM26988 حقوق و تعهدات کارگزاران بيمه شناورهاي دريايي با نگاهي بر قوانين داخلي و دعاوي بين المللي/ ميلاد حسيني بلوچي، نسيم برخي، محمود باقري.- پژوهشهاي حقوق مالي و اقتصادي. ‎۱۴۰۲، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۴۵۶۴۵ DM26989 آسيب شناسي حقوقي مزايده در معاملات دولتي ايران/ هدايت فرخاني، روح الله پوريا.- پژوهشهاي حقوق مالي و اقتصادي. -‎۱۴۰۲، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۶.
۴۵۶۴۶ DM26990 گزارش نشست حقوقي: ايفاي تعهد و استيفاي دين ناشي از اوراق بهادار در فرآيند اجرا.- پژوهشهاي حقوق مالي و اقتصادي. ‎۱۴۰۲، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۱.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up