تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت‌ماه 97

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۳۰۵ بررسي اجمالي تغييرات قانون جديد آيين دادرسي کيفري/ محمد نيازي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال. دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-‎۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۶۴-‎۸۷.
۱۳۳۰۶ بررسي و نقد حکم اولي حرمت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده/ سيدعلي جواهري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال .دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-‎۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۸۸-‎۱۱۴.
۱۳۳۰۷ هويت و هژموني حقوق بشر بين المللي=Identity and the Hegemony of Universal Human Rights/ توني اوانز.- .حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۳-‎۲۴.
۱۳۳۰۸ حقوق مبتني بر هويت=Rights of Identity/ دانيل کافمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، .شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۵۸.
۱۳۳۰۹ هويت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوري انتقـادي=Identity, Language, and. Rights: A Critical Theory Perspective/ اميد پيرو شباني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۴.
۱۳۳۱۰ ايجاد رابطه شهروندي در عصر حقوق بشر از طريق جنگ=Constructing Citizenship through War. in the Human Rights Era/ تيموتي ويليام واترز.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۱۰۰.
۱۳۳۱۱ حقوق بشر، امنيت انساني و الاهيات سياسي=Human Rights, Human. Security and Political Theologies/ آلهاندرو لوريته اسکوريهيولا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۸.
۱۳۳۱۲ ترويج صلح، تحقق دموکراسي صرويکرد دادگاه اروپايي حقوق بشر  نسبت به اسلام= .Promoting Peace, En forcing  Democracy? The European Court. of Human Rights . Treatment of Islam/ ادل هيوز.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۹-‎۱۵۴.
۱۳۳۱۳ توليد صيانتي از منابع نفت گاز: بررسي قرارداد مطلوب از منظر توليد صيانتي/ رضا فرهمند.- .پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۲.
۱۳۳۱۴ نقش فورس ماژور در ضمانت نامه هاي بانکي/ حسين قربانيان، مليحه طاهر.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۳-‎۵۹.
۱۳۳۱۵ بررسي حقوق شرکت هاي بيمه در مقابل بيمه گذار با توجه به قوانين و شرايط عمومي بيمه نامه ها./ حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۶۱-‎۹۲.
۱۳۳۱۶ تاثير حقوق انحصاري اختراع بر قيمت دارو/ سيد حسن ميرحسيني، حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۱۳۳۱۷ انتقال فناوري و توليد داخلي داروها در کشورهاي در حال توسعه مربوط به يک سري از مطالعات .موردي توسط دبيرخانه UNCTAD/ اسماعيل بهاري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۳.
۱۳۳۱۸ توقف در شرکت هاي چند مليتي/ باقر گلواني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، .شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳-‎۳۲.
۱۳۳۱۹ اعلاميه توسعه هزاره و پيمان جهاني ملل متحد، رويکردي نوين به تئوري مسئوليت اجتماعي شرکت هاي .فراملي در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ عبدالرضا ويسي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۳-‎۶۲.
۱۳۳۲۰ بررسي روابط و تعهدات بانک ها در اعتبارات اسنادي در پرتو مقررات UCP600/ حسين قربانيان، سيد .جعفر هاشمي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۶۳-‎۱۰۲.
۱۳۳۲۱ بررسي تجارت بين المللي خدمات حقوقي ايران پس از مقررات سازمان تجارت جهاني/ عليرضا .فلسفي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۴.
۱۳۳۲۲ توافقات مقدماتي در تجارت بين الملل/ سيامک لطفياني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۶.
۱۳۳۲۳ جذابيت سرمايه گذاري خارجي در پرتو قراردادهاي نفتي/ الهه اخباري.- پژوهش هاي حقوق تجارت. بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱-‎۲۶.
۱۳۳۲۴ نقش قانون حاکم در صدور اقدامات تاميني در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي/ آتوسا رحيم .زاده.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۷-‎۵۴.
۱۳۳۲۵ قوه قاهره در فقه، حقوق ايران و اسناد تجارت بين المللي/ جعفر زنگنه شهرکي.- پژوهش هاي حقوق .تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۵-‎۸۴.
۱۳۳۲۶ بررسي تطبيقي خسارت ناشي از عيب کالا در حقوق ايران، انگليس و کنوانسيون بيع .بين المللي/ علي قربانزاده هريس.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۸۵-‎۱۰۴.
۱۳۳۲۷ بررسي تناقض بين اعمال اصل رفتار ملي و مسائل محيط زيستي .توسط کشورها در رويه .حقوقي سازمان جهاني تجارت/ نوح اماني، علي پورقصاب اميري، رضا فرهادي علي آبادي.- پژوهش هاي حقوق تجارت. بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۲.
۱۳۳۲۸ سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين الملل بشر/ مريم احمدي نژاد، .محسن متاجي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۷-‎۲۲.
۱۳۳۲۹ نقد و بررسي تئوکراسي/ مرتضي الياسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، .شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۲۳-‎۳۷.
۱۳۳۳۰ عملکرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانواده/ .حامد عبداللهي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۳۹-‎۵۴.
۱۳۳۳۱ نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلام/ محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق .عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۵۵-‎۷۵.
۱۳۳۳۲ محدوديت هاي قانون اساسي بر حقوق کيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و .آمريکا/ فهيم مصطفي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۷۷-‎۹۲.
۱۳۳۳۳ مباني مشروعيت دادرسي اساسي/ محمد ناطقي، سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي .حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۹۳-‎۱۱۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up