تازه‌های مقالات فارسی تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی تیر 98

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۴۷۲ مباني حقوق اسلامي – گزيده کتاب/ ابوالقاسم گرجي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۴ (مسلسل ‎۵۴)، آذر: ص ۹-‎۲۱.
۱۳۴۷۳ اصل صحت عمل غير/ ابوالقاسم گرجي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۴ (مسلسل ‎۵۴)، آذر: ص ۲۲–‎۴۳.
۱۳۴۷۴ بررسي نقش امنيت اجتماعي در کاهش بزهکاري اجتماعي در جامعه/ محمد آگاه، سيد عبدالمناف محسني نيکو، اکبر حاجب فرد.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۴ (مسلسل ‎۵۴)، آذر: ص ۴۴-‎۶۵.
۱۳۴۷۵ انديشه هاي حقوقي عرف و اجتهاد: فقه و اجتهاد در بستر زمان و مکان – گزيده کتاب/ عليرضا فيض.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۵ (مسلسل ‎۵۵)، دي: ص ۹-‎۲۷.
۱۳۴۷۶ ارزش مدرکات عقلي (دليل عقل)/ عليرضا فيض.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۵ (مسلسل ‎۵۵)، دي: ص ۲۸-‎۵۶.
۱۳۴۷۷ انواع ويزا براي مهاجرت به کشور استراليا/ فريبا توانگر.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۵ (مسلسل ‎۵۵)، دي: ص ۵۷-‎۹۵.
۱۳۴۷۸ انديشه هاي حقوقي حقوق تجارت – گزيده کتاب/ اميرحسين فخاري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۶ (مسلسل ‎۵۶)، بهمن: ص ۸-‎۱۷.
۱۳۴۷۹ مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري/ اميرحسين فخاري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۶ (مسلسل ‎۵۶)، بهمن: ص ۱۸-‎۳۷.
۱۳۴۸۰ ضمانت اجراهاي بين المللي حقوق شهروندي/ فاطمه اکبريان طبري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۶ (مسلسل ‎۵۶)، بهمن: ص ۳۸-‎۵۰.
۱۳۴۸۱ حقوق سازمان هاي بين المللي – گزيده کتاب/ ابراهيم بيگ زاده.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۷ (مسلسل ‎۵۷)، اسفند: ص ۹-‎۲۲.
۱۳۴۸۲ علل گسترش سازمانهاي بين المللي و موانع آن/ ابراهيم بيگ زاده.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۷ (مسلسل ‎۵۷)، اسفند: ص ۲۳-‎۳۰.
۱۳۴۸۳ عناصر جانبي تاثيرگذار بر تمايز ربا از مضاربه/ نجادعلي الماسي، محمد خاکباز.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۷ (مسلسل ‎۵۷)، اسفند: ص ۳۱-‎۴۶.
۱۳۴۸۴ محشاي قانون مجازات اسلامي – گزيده کتاب/ ايرج گلدوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۸ (مسلسل ‎۵۸)، فروردين: ص ۹-‎۱۸.
۱۳۴۸۵ اصول مرتبط قانون اساسي با علم حقوق/ ايرج گلدوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۸ (مسلسل ‎۵۸)، فروردين: ص ۱۹-‎۳۳.
۱۳۴۸۶ اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خميني (قدس سره)/ فهيمه ملک زاده.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۸ (مسلسل ‎۵۸)، فروردين: ص ۳۴-‎۵۵.
۱۳۴۸۷ سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام – گزيده کتاب/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۱۴-‎۲۹.
۱۳۴۸۸ ديوان عدالت اداري چه کار مي کند؟/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۳۲-‎۳۵.
۱۳۴۸۹ علل و عوامل عدم توفيق در مبارزه با فساد/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۳۶-‎۳۷.
۱۳۴۹۰ ارائه طرح جذب وکيل/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۴۶-‎۴۹.
۱۳۴۹۱ استقلال وکيل قاعده يا استثناء؟/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۵۰-‎۵۳.
۱۳۴۹۲ وضعيت فقهي سرقفلي و ح ک پ ت در حقوق معاصر ايران/ بهمن کشاورز.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۱۹ (مسلسل ‎۵۹)، ارديبهشت: ص ۵۹-‎۷۹.
۱۳۴۹۳ چرايي و مفهوم استقلال وکيل و کانون وکلا/ مرتضي شهبازي نيا.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۷-‎۹.
۱۳۴۹۴ رويکرد حمايتي کانون وکلا از همکاران وکيل/ سيدمهدي حجتي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۱۰-‎۱۴.
۱۳۴۹۵ تنها مرجع حامي و پناهگاه وکلاي دادگستري کانون وکلا است/ محمد شيوائي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۱۵-‎۱۷.
۱۳۴۹۶ بررسي نظام حمايتي مشمولان قانون اشعه/ حميدرضا پرتو.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۲۱-‎۲۴.
۱۳۴۹۷ بررسي و تحليل مفهوم واژه شاکي در ماده ۱۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحيه هاي بعدي/ مجتبي توحيدي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۳۱-‎۳۷.
۱۳۴۹۸ آيين نامه ميانجيگري در امور کيفري مصوب ۱۳۹۴.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۳۹-‎۴۵.
۱۳۴۹۹ آشنايي با ديوان کيفري بين المللي (۱)/ ملودي خادم مقدم ارسي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۴۷-‎۵۴.
۱۳۵۰۰ ضرورت توسعه حقوق ورزشي در کشور/ احمد يوسفي صادقلو.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۵۷-‎۶۱.
۱۳۵۰۱ چالش هاي پيش روي نظام داوري ايران/ بهنام حبيبي درگاه.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۲، آبان: ص ۷۵-‎۷۹.
۱۳۵۰۲ اطلاع رساني آري تبليغ نه/ نصرالله قهرماني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۸-‎۱۳.
۱۳۵۰۳ گزارش مجله ساينس از تقلب در آثار علمي ايران: واقعيت يا اغراق؟/ مرتضي شهبازي نيا.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۱۵-‎۲۰.
۱۳۵۰۴ ماهيت تغيير زمان اجراي تعهد: تبديل تعهد؟/ عباس ميرشکاري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۲۱-‎۲۴.
۱۳۵۰۵ پرونده دوم: جرم شناسي و وکالت: کالبدشناسي مفهومي جرم شناسي با رويکردي به وکالت/ محمدجعفر ساعد.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۲۵-‎۲۷.
۱۳۵۰۶ نقش نطام بانکداري الکترونيک در شيوع جرايم مالي/ ايوب ميلکي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۲۹-‎۳۱.
۱۳۵۰۷ نگاهي به زندگي شهرنشيني از منظر حقوقي و اجتماعي/ حسين بيات.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۳۲-‎۳۵.
۱۳۵۰۸ بازنشستگي فرزندان شهدا (نقدي بر راي ۸۶۱)/ حميدرضا پرتو.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۳۶-‎۴۰.
۱۳۵۰۹ آشنايي با ديوان کيفري بين المللي (۳)/ ملودي خادم مقدم ارسي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۴۱-‎۴۶.
۱۳۵۱۰ کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقي بين المللي در چارچوب گاتس/ آرزو سليماني، مرتضي قيصري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۴۷-‎۵۰.
۱۳۵۱۱ حقوق عمومي: رشته اي نظري يا کاربردي؟/ محمدرضا ويژه.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۵۱-‎۵۴.
۱۳۵۱۲ جايگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانين موضوعه ايران/ ابوالفضل حشمتي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۵ (پياپي ‎۲۳۸)، بهمن: ص ۵۵-‎۶۴.
۱۳۵۱۳ فرق ميان ادعا و دفاع/ حسن محسني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۱۹-‎۲۱.
۱۳۵۱۴ امکان واخواهي نسبت به راي صادر در مقام اعتراض ثالث/ سيدعباس موسوي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۲۲-‎۲۴.
۱۳۵۱۵ قاعده احسان در رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۲۵-‎۲۷.
۱۳۵۱۶ هزينه هاي توسعه نامتوازن بر ذمه وکلا/ وحيد قاسمي عهد.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۳۰-‎۳۲.
۱۳۵۱۷ اقدام عليه قاچاق انسان در کنوانسيون شوراي اروپايي/ ترجمه مونيکا نادي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۳۳-‎۳۶.
۱۳۵۱۸ تحليل ثمن و نهاد ارش در حقوق ايران و کنوانسيون بيع کالا ۱۹۶۰ وين/ مهران براخاص، سيروان طاهريان، سيامک لطفياني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۳۷-‎۴۶.
۱۳۵۱۹ تاثير آراء هيات هاي عمومي بر آراء گذشته/ محمد انصاري عرباني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۴۷-‎۴۸.
۱۳۵۲۰ وظايف خطير کميسيون نظارت و بازرسي/ بهرام طاهري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۴۹-‎۵۰.
۱۳۵۲۱ تحليل اقتصادي جرم قاچاق/ آرزو سليماني، مرتضي قيصري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۵۱-‎۵۴.
۱۳۵۲۲ سير تاريخي آيين دادرسي دادگاه ها در کشورهاي مختلف/ اميدرضا آقاخاني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۶۱-‎۷۱.
۱۳۵۲۳ بررسي تحليلي نزاع سنت و مدرنيته در ايران و آينده آن/ حسين بيات.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۵، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۶ (پياپي ‎۲۳۹)، اسفند: ص ۷۳-‎۷۸.
۱۳۵۲۴ ماهيت متفاوت دو حق سرقفلي و کسب و پيشه/ سيدعباس موسوي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۱۱-‎۱۶.
۱۳۵۲۵ تشريفات دريافت غرامت از سازمان هاي دولتي/ عباس ميرشکاري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۱۷-‎۱۹.
۱۳۵۲۶ وکالت دادگستري در جمهوري خلق چين/ سيدياسر رحيمي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۲۱-‎۳۰.
۱۳۵۲۷ چگوني رسيدگي و حل و فصل اختلافات در دعاوي مالياتي (ماليات بر ارزش افزوده و ماليات هاي مستقيم)/ شهرام غديري بيدهندي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۳۱-‎۳۵.
۱۳۵۲۸ آيا خواهان مي تواند صدور حکم حجر خويش را از دادگاه درخواست کند؟!/ سيدمهدي حجتي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۳۷-‎۴۰.
۱۳۵۲۹ بررسي قاعده فقهي تسليط در قوانين موضوعه ايران و فقه متاخر/ مهدي عزيززاده.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۴۱-‎۴۴.
۱۳۵۳۰ دستگاه هاي اجرايي و محدوده اختيارات آنها در قراردادهاي طرح هاي عمراني/ مرتضي آمري نيا.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۴۵-‎۴۸.
۱۳۵۳۱ بررسي تطبيقي ابعاد حقوقي حق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسکو/ احمد يوسفي صادقلو.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۴۹-‎۵۲.
۱۳۵۳۲ آسيب شناسي حضور توده وار مردم در حوادث اجتماعي از منظر جامعه شناسي سياسي و حقوق عمومي/ حسين بيات.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۵۳-‎۵۷.
۱۳۵۳۳ تاثير اذن ولي در نکاح باکره از ديدگاه مذاهب خمسه و تطبيق آن با حقوق ايران/ وحيد گل محمدي، عباس خدابخشي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۵۸-‎۶۵.
۱۳۵۳۴ مهارت هاي شنيداري براي حقوقدانان – قسمت اول/ جواد مقيمي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۷ (پياپي ‎۲۴۰)، فروردين: ص ۶۶-‎۶۷.
۱۳۵۳۵ نقدي بر پيشنهاد تاسيس کميته حل اختلاف و ميانجيگري کانون وکلاي دادگستري مرکز/ مرتضي شيخ الاسلامي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۱۵-‎۲۰.
۱۳۵۳۶ وضعيت معاملات اموال غيرمنقول: ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور/ وحيد قاسمي عهد.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۲۱-‎۲۴.
۱۳۵۳۷ آراي صادره از محاکم داوري ايکسيد و نقش آن در توسعه حقوق بين الملل/ ناصر صمدي کنزق.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۲۵-‎۳۲.
۱۳۵۳۸ ناکامي انسان متعارف معقول در تامين عدالت مطلق، نظريه انسان اقتصادي معقول/ آرزو سليماني، مرتضي قيصري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۳۳-‎۳۸.
۱۳۵۳۹ ماليات بر ارزش افزوده راهکاري در جهت مبارزه با پول شويي/ شهرام غديري بيدهندي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۳۹-‎۴۲.
۱۳۵۴۰ آداپتاسيون قراردادي/ بهرام نوشدخت فارس.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۴۳-‎۶۴.
۱۳۵۴۱ پيشنهاد تدوين استراتژي حل مسئله صورت و ماهيت سازه هاي حقوقي در ايران/ حميد حسين زاده.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۸ (پياپي ‎۲۴۱)، ارديبهشت: ص ۶۵-‎۷۳.
۱۳۵۴۲ اماره اي تازه در برخورد با اصل/ علي صابري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۱۰-‎۱۳.
۱۳۵۴۳ هنر دفاع/ گزارش از مرتضي شيخ الاسلامي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۱۴-‎۱۸.
۱۳۵۴۴ تعدبل وجه التزام به استناد ماده چهار قانون مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۱۹-‎۲۴.
۱۳۵۴۵ جايگاه شرط در اسناد تجاري/ محمد بزرگ پناه.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۲۵-‎۲۶.
۱۳۵۴۶ حقوق بين الملل عرفي: گذشته، حال و آينده حقوق بين الملل عام/ ترجمه ملودي خادم مقدم ارسي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۲۷-‎۳۹.
۱۳۵۴۷ عدم آگاهي دقيق از مفهوم انحصار و ماهيت کانون وکلا/ مرتضي قيصري، آرزو سليماني.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۴۰-‎۴۱.
۱۳۵۴۸ نقدي بر رويه کنوني اعتراض به تقاضاي ثبت طرح صنعتي/ ناهيد عطرچين.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۴۲-‎۴۴.
۱۳۵۴۹ وضعيت مسلط اقتصادي و سوءاستفاده از آن/ آرزو سليماني، مرتضي قيصري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۴۵-‎۵۴.
۱۳۵۵۰ نظام حل و فصل اختلافات در چارچوب مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري (ICDID)/ آزاده نجفي دژده منفرد.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۵۵-‎۶۸.
۱۳۵۵۱ تهديدي به نام اعمال محدوديت در ورود افراد به مراجع قضايي/ علي ميررجبي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۱۰ (پياپي ‎۲۴۳)، تير: ص ۶۹-‎۷۰.
۱۳۵۵۲ نقد يک راي درباره مسئوليت مدني عرضه کنندگان خودرو/ عباس ميرشکاري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۸-‎۱۴.
۱۳۵۵۳ برخي از مقررات جديد در حوزه حقوق تامين اجتماعي بازنشستگي/ حميدرضا پرتو.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۱۵-‎۱۹.
۱۳۵۵۴ مروري کوتاه بر ماهيت و اهداف سازمان بين المللي توسعه حقوق/ ترجمه ملودي خادم مقدم ارسي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۲۰-‎۲۲.
۱۳۵۵۵ نقض حقوق رقابت در بازار از طريق قيمت گذاري تهاجمي/ آرزو سليماني، مرتضي قيصري.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۲۳-‎۲۴.
۱۳۵۵۶ مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني بانک ها در برابر اعتبارات اسنادي در حقوق ايران و 600 ucp/ شهروز شکرابي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۲۵-‎۴۱.
۱۳۵۵۷ حقوق مالکيت براي مفاهيم تجاري و اصلاح سيستم ثبت اختراع/ [نويسنده رابرت پي مرگز]، مترجم مليکا خليل اللهي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۴۲-‎۶۳.
۱۳۵۵۸ اشتراک فعل و ترک فعل در عنصر مادي قتل عمد/ علي ميررجبي.- سپهر عدالت. ‎۱۳۹۶، سال شانزدهم (دوره جديد)، شماره ‎۹ (پياپي ‎۲۴۲)، خرداد: ص ۶۴-‎۶۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up