تازه‌های مقالات فارسی دی 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی دی 98

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۷۲۲ تاثير جنگ تجاري آمريکا و چين بر تجارت بين الملل/ امير جوادي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۳-‎۱۹.
۱۳۷۲۳ نگاهي نو به ادغام شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران/ اميد جمشيدي، محمد ذالي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۱-‎۴۰.
۱۳۷۲۴ تجارت اعضاي بدن در نظام حقوقي آمريکا/ مريم خاقاني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۴۱-‎۵۶.
۱۳۷۲۵ ضمانت نامه قرارداد خريد دين در تجارت بين الملل/ شقايق دامغاني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۷-‎۷۰.
۱۳۷۲۶ خسارت معنوي در داوري هاي تجاري بين المللي/ حسن مختاري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۱-‎۹۲.
۱۳۷۲۷ مرور زمان در دعاوي تجاري ناشي از حمل کالا (ماده ۳۹۳ قانون تجارت و کنوانسيون قرارداد بين المللي حمل کالا از طريق جاده (CMR))/ عليرضا هزاره.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۸.
۱۳۷۲۸ ماده ۱۸۷: دو آيين نامه براي يک ماده بي اعتبار/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۴-‎۲۲.
۱۳۷۲۹ درباره بخشنامه ۰۵/۲۸/۱۳۹۸ رئيس قوه قضائيه: اجبار به سازش قانوني نيست/ قاسم کميلي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۲۳-‎۲۶.
۱۳۷۳۰ نقد دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم: بازتاب جرم شناسانه سياست جنايي قضايي؟/ مهرداد رايجيان اصلي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۲۷-‎۳۲.
۱۳۷۳۱ نافرماني مدني وکلا ضامن حقوق طبيعي/ حسن جعفري تبار.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۳۳-‎۳۸.
۱۳۷۳۲ تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران (۸): مباني محدوديت هاي اصلاح اصلاح قانون اساسي/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۴۰-‎۵۳.
۱۳۷۳۳ غم مده، آه مده، جز به طرب راه مده؛ شادي حق موروثي/ محمدعلي دادخواه.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۵۴-‎۶۲.
۱۳۷۳۴ در مسير شفافيت/ حميد جليلي، نيلوفر اشتري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۶۳-‎۷۸.
۱۳۷۳۵ وکالت شغل يا حرفه؟/ مرتضي قيصري، آرزو سليماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۷۹-‎۸۶.
۱۳۷۳۶ تعديل يا تعطيل بالاترين مجازات: به بهانه نقدي بر مقاله قاضي بلادي/ عمادالدين باقي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۶.
۱۳۷۳۷ معيار نفع در فرجام تبعي: نقد دادنامه شماره 0029۶ مورخ ۰۵/۲۲/۱۳۹۳ شعبه دهم ديوان عالي کشور/ حسن محسني، هادي رستمي لاشه.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۲۶.
۱۳۷۳۸ دادنامه اي پدرسالارانه: دو نگاه به يک دادنامه به خواسته صدور اجازه ازدواج/ ناصر سرگران، زهرا علي اکبر نيشابوري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۸.
۱۳۷۳۹ تاملي بر ماده ۴۸۵ قانون آيين دادرسي مدني: ابلاغ مناسب در راي داوري/ حسن کيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۴۴.
۱۳۷۴۰ پرونده کيفري شبيه داستان است: گفت و گو با پرويز فرهادپور/ مصاحبه شونده پرويز فرهادپور؛ مصاحبه کننده علي ايماني، سعيد دهقان، علي صابري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۴۶-‎۱۶۷.
۱۳۷۴۱ مذاکره فرايندي سيال/ اميرعباس بزرگمهر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۷۰-‎۱۷۴.
۱۳۷۴۲ بازخواني يک پرونده قتل: به داد دفاع مشروع برسيد/ عبدالصمد خرمشاهي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۷۶-‎۱۷۸.
۱۳۷۴۳ وکيل چشم آبي در مصاف با تبعيض جنسيتي در نگاهي به فيلم مستند آر. بي.جي./ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۲، تابستان: ص ۱۸۰-‎۱۸۳.
۱۳۷۴۴ حريم خصوصي ارتباطات در فضاي الکترونيکي از منظر حقوق کيفري ايران و انگلستان/ رضا شکري.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۳۲-‎۶۵.
۱۳۷۴۵ تحليل نام دامنه اينترنتي در گستره حقوق مالکيت فکري: معرفي تئوري مرکب با تکيه بر مفهوم تناظر/ طاهر حبيب زاده.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۶۶-‎۱۰۳.
۱۳۷۴۶ مسووليت مدني دولت در قبال فيلترينگ (پالايش) فضاي مجازي/ سالار پورنقي، مهدي نصيري، سجاد خليلي نژاد.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۰۴-‎۱۴۵.
۱۳۷۴۷ ايجاب از طريق واسطه هاي الکترونيکي در حقوق ايران و انگلستان/ سيدامير هاشمي، علي رفيعي مقدم.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۴۶-‎۱۷۱.
۱۳۷۴۸ بررسي تطبيقي نهاد بيلمنت در نظام کامن لا با تاکيد بر احکام تصرف در اموال مجازي/ نسترن ارزانيان.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۷۲-‎۲۰۹.
۱۳۷۴۹ نقش شبکه هاي اجتماعي در تضييع حقوق کودکان/ سيدمحمدمهدي غمامي، محمدرضا علي پور.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۱۰-‎۲۴۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up