Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی اردیبهشت‌‌‌ماه 98

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۷۵۹۳ KZ‎ ۶۲۷۵‎ /ظ‎۲‎ت‎۳ تحليل محتواي آراء و احکام قضايي و داوري بين المللي/ عليرضا ظاهري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷ -.
۷۵۹۷ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۸‎ج‎۵ جستارهايي در حقوق بين الملل/ سيد فضل الله موسوي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۵۹۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /خ‎۶ خطوط لوله فرامرزي نفت و گاز: چالش ها و چشم اندازها/ کاري مشترک از برنامه عمران ملل متحد و برنامه تسهيل مديريتي بخش انرژي بانک جهاني؛ مترجمان عباس کاظمي نجف آبادي، آرش توفيق، محمد غلامحسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۵۹۹ K‎ ۲۳۰‎ /ع‎۸‎ت‎۸ تکنيک هاي ترجمه در متون حقوقي: شامل لغات، اصطلاحات و متون تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي…/ ترجمه و تاليف عادله عليپور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۰۰ KZ‎ ۵۶۲۴‎ /م‎۳‎ک‎۹ کنترل خلع سلاح و منع بکارگيري مجرمانه آن در حقوق بين الملل/ عادل محمدي، هژار محمودي؛ تحت نظر سيد باقر مير عباسي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۰۲ R‎ ۷۲۴‎ /ع‎۲‎ن‎۸ نمونه هاي زيستي و حقوق بشر/ فائزه عباسي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۰۳ HV‎ ۷۹۳۶‎ /چ‎۹‎س‎۲ سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و نقشه برداري جرم/ نام نويسندگان اسپنسر چيني، جري راتلکيف؛ مترجمان مهدي مقيمي، سليمان ملک زاده؛ [براي] مرکز مطالعات اجتماعي و جرم‌شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۰۴ K‎ ۱۴۲۰‎ /۵ /ج‎۸‎ح‎۷ حقوق انحصاري مولف اثر/ فرزاد جليليان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۶۰۵ K‎ ۵۱۷۰‎ /ش‎۲‎ح‎۷ حقوق توسل به زور/ ملکم. ان.شاو؛ ترجمه مريم سعيدي شاهسواري، رقيه رمضان پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۶۰۶ K‎ ۵۵۹‎ /ط‎۲‎م‎۷ مقايسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام/ محمد حسين طالبي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۶.
۷۶۰۷ K‎ ۳۷۰۲‎ /م‎۵‎ل‎۶ مسئوليت مدني در ورزش/ رحيم لطفي، ليلا باجلان؛ زير نظر جليل مالکي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۰۸ KMH‎ ۹۲۰‎ /پ‎۲۵‎ح‎۷ حقوق شرکت هاي تجاري/ محمدرضا پاسبان.- ويرايش ‎۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها  (سمت) ، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۷۶۱۱ HG‎ ۳۷۵۳‎ /الف‎۷‎ف‎۹ فورفيتينگ: تامين مالي از طريق واگذاري اسناد مطالبات تجاري/ زهره افشار قوچاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۱۲ KMH‎ ۸۵۸‎ /ح‎۲‎ف‎۹ فنون مذاکره و مهارت هاي قراردادنويسي/ بهنام حبيبي درگاه.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۸.
۷۶۱۵ KZ‎ ۶۴۱۸‎ /۳ /ک‎۵‎ح‎۸ حمايت از کودکان سرباز در پرتو اسناد کيفري بين المللي با تکيه بر نقش دادستان دادگاه کيفري بين المللي/ نگار کشاورز.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۱۶ KMH‎ ۳۴۲۵‎ /ب‎۲‎ح‎۷ حقوق گردشگري/ مولف مجتبي باري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۱۷ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /س‎۲‎م‎۵ مسئوليت اشتقاقي در حقوق بين الملل/ محمد ستايش پور؛ با ديباچه مهدي حدادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۶۱۸ KMH‎ ۸۸۰‎ /الف‎۸‎ب‎۴ بررسي تحليلي ـ تطبيقي قرارداد اجاره و قلمرو آن/ اسداله امامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۲۱ K‎ ۵۰۱۵‎ /الف‎۴‎ک‎۸ کليات حقوق جزا/ محمد علي اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۲۲ KMH‎ ۴۲۵۰‎ /س‎۸‎الف‎۳ اختلاس و پولشويي/ مولف نرگس سلطانيان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۲۴ KMH‎ ۱۸۸۵‎ /ک‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي اعسار از محکوم به/ سيد جعفر کاظم پور، علي مهاجري؛ [ به سفارش معاونت حقوقي قوه قضائيه].- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۲۶ K‎ ۴۰۹۵‎ /ق‎۲‎ن‎۶ نظام حقوقي حاکم بر پروازهاي چارتري در حقوق ايران و بين الملل/ سيد محمد باقر قاروني، منصور عطاشنه.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۷۶۲۷ K‎ ۵۰۶۹‎ /ن‎۹‎الف‎۴ ارکان جرايم اشخاص حقوقي در نظام حقوق کيفري ايران و فرانسه/ امين نيکو منظري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۲۹ K‎ ۱۰۳۷‎ /ز‎۸‎ب‎۴ بررسي ابعاد حقوقي بارنامه دريايي الکترونيکي: مطالعه تطبيقي استانداردهاي بين المللي و قانون تجارت الکترونيک ايران/ مولف جواد زماني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۰ K‎ ۵۱۸۱‎ /ط‎۲‎م‎۳ مجازات سقط جنين عمدي داراي روح در حقوق ايران/ مولفان علي طالع زاري، الهه طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۷۶۳۱ KMH‎ ۳۶۸۶‎ /پ‎۹‎آ‎۵ آشنايي با حقوق اختراعات و اکتشافات نظامي/ رحيم پيلوار، رضوان قضات.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۵.
۷۶۳۲ KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۷‎ح‎۷ حقوق مدني: وصيت، ارث، شفعه/ سيد حسين صفايي، هادي شعباني کندسري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۳ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حقوق بين الملل بشر دوستانه/ مولفين محمد المجذوب، طارمه المجذوب؛ مترجم محمد ابوالفتحي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۵ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /پ‎۹‎ب‎۴ بررسي حقوق حاکم بر چاه هاي آب و قنات ها در ايران/ رحيم پيلوار، مريم رجبي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۶ K‎ ۴۰۱۵‎ /ج‎۲‎ح‎۷ حقوق حمل و نقل بين الملل جاده اي: بررسي کنوانسيون هاي سي. ام. آر و تير/ تاليف منصور جباري قره باغ؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه [علامه طباطبايي].- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ‎۱۳۹۵.
۷۶۳۷ KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ر‎۳‎ج‎۴ جرم سياسي در حقوق ايران/ تاليف قدرت الله رحماني؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، مرکز چاپ و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۸ K‎ ۱۳۱۵‎ /ع‎۲‎ن‎۶ نظام حقوقي حاکم بر گروه شرکت ها: نظريه عمومي وابستگي شرکت هاي تجاري/ ابراهيم عابدي فيروزجايي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۷۶۳۹ K‎ ۸۴۰‎ /ن‎۳‎ح‎۷ حقوق مدني تطبيقي/ محسن نجفي خواه.- تهران: شرکت سهامي انتشار، – ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۰ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ب‎۲‎ح‎۷ حقوق بين الملل عمومي و خصوصي/ علي رضا باقري ابيانه، حسين رجائي ريزي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۶.
۷۶۴۱ K‎ ۵۱۰۳‎ /ه‎۹‎د‎۴ درامدي بر فلسفه مجازات/ نويسنده نربرت هرستر؛ مترجم محمد حسن خويشتن دار.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۲ K‎ ۳۱۵۰‎ /د‎۲‎ب‎۲ بازخواني نظريه هاي حقوق عمومي از منظر ايدئولوژي/ فائزه دانشور.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۳ BP‎ ۱۹۰‎ /ج‎۷‎ق‎۹ قوه قدسيه به ضميمه رساله موضوع شناسي رساله حقوق عقد/ تاليف محمد جعفر جعفري لنگرودي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۴ KMH‎ ۵۰۰‎ /ق‎۲‎ت‎۷ تفسير قانون مدني اسناد، آراء و انديشه هاي حقوقي/ مرتضي قاسم زاده، حسن ره پيک، عبدالله کيايي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۵ KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۵‎آ‎۲ آثار معاملات معارض بر اسناد رهني بانکي با تاکيد در رويه قضايي/ عليرضا مشهدي زاده، غلامرضا عباسي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۶ KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني تحليلي/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۴۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۳‎ب‎۴ بررسي فقهي ـ حقوقي مجازات هاي تکميلي و تبعي/ عليرضا محمد بيکي خورتابي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۵۷ م KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳ /ش‎۷‎و‎۲ واژه شناسي در قوانين کيفري ايران (همراه با آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور و نظرات مشورتي اداره کل حقوقي)/ کاري از مرتضي شکيبازيده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۵۸ KMH‎ ۸۳۹‎ /ک‎۲‎الف‎۷ الزام هاي خارج از قرارداد، مسووليت مدني/ ناصر کاتوزيان، محسن ايزانلو.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷ -.
۷۶۵۹ K‎ ۱۴۴۷‎ /۳ /س‎۹‎ح‎۸ حمايت حقوقي از مجريان و هنرپيشگان در پرتوي معاهده پکن راجع به اجراهاي ديداري و شنيداري/ مولفين علي سيدين، مهدي کارچاني.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۰ HV‎ ۶۷۷۳‎ /م‎۲‎ش‎۲ شبکه هاي اجتماعي به مثابه ابزار ارتکاب جرم/ ويراستاران کترين دي مارکوس، جورج اي. هيگنز؛ برگردان حميدرضا دانش ناري، ابراهيم داودي؛ ناظر علمي محمدعلي عامري؛ [به سفارش پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۱ KD‎ ۷۴۹۹‎ /۶ /س‎۹‎س‎۴ سرآغازي بر ادله در انگلستان و ويلز/ تاليف چارانجيت سينگ؛ ترجمه امير اعتمادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۲ KZ‎ ۷۳۶۰‎ /ز‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري بين المللي/ تاليف کريستوف سافرلينگ؛ با همکاري لارس بونگر…[و ديگران]؛ برگردان قباد کاظمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۴ HV‎ ۷۴۳۱‎ /د‎۲‎پ‎۹ پيشگيري از جرم در مدل مردم سالار سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۵ K‎ ۲۳۰‎ /ش‎۹‎م‎۷ مقدمه علم حقوق/ عبدالحسين شيروي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۶ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ک‎۲‎م‎۲ مباني حقوق اعتبارات اسنادي/ محسن کاشاني حصاري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۷ KMH‎ ۹۴۰‎ /ع‎۷ عقود بانکي؛ ماهيت تا عمل/ گردآورندگان ياسر عرب نژاد… [و ديگران]؛ [به سفارش] معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۶۸ م HV‎ ۶۷۶۸‎ /ن‎۹‎د‎۲ دانشنامه علوم جنايي اقتصادي/ به کوشش اميرحسين نيازپور؛ نويسندگان استادان و پژوهشگران علوم جنايي سراسر کشور؛ به سفارش بنياد حقوقي ميزان، سازمان تعزيرات حکومتي معاونت توسعه مديريت و منابع  اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشرميزان، ‎۱۳۹۸.
۷۶۶۹ KMH‎ ۵۴۰‎ /ص‎۷‎م‎۳ مختصر حقوق خانواده/ تاليف سيد حسين صفايي، اسدالله امامي.- ويرايش ‎۵.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۰ HV‎ ۶۷۷۱‎ /ه‎۸‎س‎۹ سياست جنايي در برابر بزهکاري اقتصادي: مجموعه مقالات برگزيده همايش ملي سياست جنايي ايران در زمينه جرايم اقتصادي/ به کوشش اميرحسين نيازپور؛ با ديباچه حسين مير محمد صادقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۲ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق ورشکستگي و تصفيه اموال ورشکسته/ حسين سيمايي صراف.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۳ K‎ ۳۹۴۳‎ /الف‎۶ اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل/ تاليف مهراب داراب پور… [ و ديگران].- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۴ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ف‎۴‎پ‎۴ پرسش و پاسخهاي پيمانکاري در طرحهاي عمراني/ مولف محمدعلي فرشادفر.- ويرايش ‎۲.- تهران: نوآور، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۵ KMH‎ ۳۵۲۰‎ /ع‎۶‎ش‎۴ شرح کامل وظايف، مسئوليت ها و قراردادهاي مهندسان طراح و ناظر ساختمان ويژه رشته هاي عمران، معماري، تاسيسات برقي و مکانيکي/ مولف محمد عظيمي آقداش.- تهران: نوآور، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۶ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ف‎۴‎ر‎۲ راهنماي عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح هاي عمراني/ تهيه و تنظيم محمدعلي فرشادفر.- تهران: نوآور، ‎۱۳۹۰.
۷۶۷۷ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ج‎7‎ت‎۳ تحديد حملات سايبري در چارچوب قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه/ تاليف افشين جعفري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۸ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /الف‎۷‎د‎۷ دعاوي مطروحه در اعتبارات اسنادي و حل و فصل آن/ مولفان گلاويژ الماسي، مرضيه شيخ محمدي؛ با ديباچه ابراهيم تقي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۷۹ HV‎ ۶۴۳۱‎ /ص‎۲‎ح‎۸ حمله متقابل به تاسيسات هسته اي در نظام حقوق بين الملل/ مولفان حاتم صادقي زيازي، عسکر جلاليان، اشکان صديقي؛ ويراستار علمي حديث جلاليان، عرفان ميربلوچ زهي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۰ KZ‎ ۷۲۳۰‎ /م‎۹‎م‎۵ مسئوليت کيفري گروههاي تروريستي و علل حمايت از آن (ميان رشته اي حقوق سياسي “جزاي سياسي”)/ تاليف سيدمحمدرضا موسوي فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۱ KZ‎ ۶۱۱۵‎ /ب‎۹‎ر‎۲ راهنماي تنظيم شرط داوري در قراردادهاي بين المللي به انضمام ده قرارداد بين المللي/ تاليف دوواک بيشاپ؛ ترجمه مسعود زماني، شقايق فدوي حسيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۲ K‎ ۳۵۸۵‎ /آ‎۷‎ح‎۷ حقوق محيط زيست و توسعه پايدار صنعت نفت و گاز/ تاليف مونا آقاسيدجعفرکشفي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۳ BP‎ ۱۸۹‎ /۶ /ج‎۷‎ض‎۴ ضرورت بازنگري عيوب موجب فسخ نکاح/ مولفان محمد جلالي نژاد، ابوالحسن مجتهد سليماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۴ KZA‎ ۱۵۵۵‎ /ف‎4‎ر‎4 رژيم حقوقي بين المللي جزاير مصنوعي/ مولفان فاطمه فرج پور تکالو، حميد رنجبري، مريم صبح خيز.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۵ K‎ ۳۹۱۵‎ /س‎۲‎ت‎۳ تحليل حقوقي قراردادهاي امتيازي مدرن نفت و گاز با تاکيد بر مجوزهاي نفت و گاز در انگلستان/ مولفان محمد ساردوئي نسب، علي زندي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۶ KMH‎ ۴۲۳۴‎ /ص‎۲‎م‎۷ مقايسه دعاوي تصرف در حقوق ايران و فرانسه با نگرش بر رويه قضايي/ تاليف اسمعيل صالحي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۷ K‎ ۳۹۴۳‎ /ت‎۷‎ن‎۷ نقش الزام آوري رويه ها در حقوق تجارت بين الملل/ تاليف زهرا تفاح؛ با مقدمه محمدتقي رفيعي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۸ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /آ‎۷‎ن‎۸ نگاهي نو به جرم دريافت وجه غير قانوني از مردم توسط دولت و شهرداري ها بانضمام قانون شهرداري ها با اعمال آخرين تغييرات/ تاليف ناصر آقامحمدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۸۹ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /س‎۸‎الف‎۶ اصول ورشکستگي: مطالعه تحليلي و نظري ورشکستگي بازرگانان حقيقي و شرکت هاي تجاري در حقوق ايران/ تالبف حشمت الله سماواتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۰ KMH‎ ۹۷۴‎ /ز‎۸‎ت‎۳ تحليل تطبيقي شروط ضمني در اجاره کشتي به انضمام چند قرارداد اجاره کشتي/ مولفان مسعود زماني، طلوع ابطحي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۱ KMH‎ ۳۴۰۲‎   /م‎۹‎م‎۵ مسئوليت مدني ناشي از ساخت سازه/ تاليف فاطمه ميرزازاده ايلخچي؛ ويراستار علمي فخرالدين عباس زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۲ KMH‎ ۸۲۶‎ /ب‎۲‎ح‎۷ حق انصراف مصرف کننده در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ مولفان حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۳ BP‎ ۱۶۶‎ /۶ /خ‎۶‎ت‎۷  تعارض ادله مالکيت/ مولف سيدکمال خطيبي قمي.-  تهران  : مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۴ KMH‎ ۳۶۵۶‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق ماليه اختصاصي: صلاحيت و طرز عمل ديوان محاسبات در نظارت بر اجراي بودجه/ تاليف صادق منتي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۵ KD‎ ۱۶۵۰‎ /ف‎۴‎ح‎۷ حقوق بيع کالا در انگلستان/ مايکل فرمستون؛ ترجمه اسماعيل نعمت اللهي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۶ HC‎ ۷۹‎ /ت‎۹‎ر‎۶ حق بر توسعه/ تاليف ايرج رضايي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۷ KMH‎ ۸۶۴‎ /ف‎۲‎آ‎۹ آيين وکالت: تبيين شيوه و شگرد دفاع در دادسراها و دادگاه ها/ احمد فتحي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۸ HV‎ ۶۷۷۱‎ /الف‎۹‎ک‎۲ اخلال در نظام اقتصادي کشور/ مولفين سهيل کبيري، علي اصغر شفيعي خورشيدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۶۹۹ KMH‎ ۴۶۳۶‎ /الف‎۹‎الف‎۶ اصول تفتيش و بازرسي در آيين دادرسي کيفري/ مولفان محمدرضا الهي منش، وحيد پايان، معصومه خدنگ.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۰ K‎ ۳۷۵‎ /ف‎۲‎ک‎۲ انديشه هاي ماندگار در گستره حقوق و اجتماع/ مولفان عرفان کاميار، غلامرضا کاميار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۱ KMH‎ ۱۷۷۷‎ /ن‎۴‎ب‎۴ بررسي نقش شهادت شهود در نظام حقوقي ايران (با نگاهي تطبيقي به نظام هاي حقوقي کامن لا و سيويل لا)/ تاليف نهال نريمان فر؛ با مقدمه اي از اميرحسين مهرگان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۲ HV‎ ۶۷۹۱‎ /ج‎۸‎ت‎۸ تکرار جرايم خشونت آميز: از کنترل تا درمان ( با نگاهي به جامعه امريکا)/ تاليف محبوبه جمالي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۳ KMH‎ ۱۸۱۷‎ /ش‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري: جلب در دادرسي کيفري ايران/ مولفان ابوالحسن شاکري، سيدبهامين بابايي شاهاندشتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۴ K‎ ۴۶۲۰‎ /ک‎۸ کنوانسيون ورود موقت استانبول ۲۶ ژوئن ۱۹۹۰/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۷۷۰۵ K‎ ۲۱۱۰‎ /ت‎۷‎الف‎۶ اصول و قواعد حقوقي حاکم بر دادرسي در دادگاه هاي مجازي با رويکردي بر حقوق کامن لا/ مولفان علي تقي خاني، محمد صالحي نيا.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۷۷۰۷ KMH‎ ۴۸۲۸‎ /الف‎۷‎ب‎۴ بررسي اجمالي نهادهاي تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حکم (در پرتو قانون مجازات اسلامي منصوب ۱۳۹۲)/ مولفان محمد اکبري، مهدي فلامرزي جهرمي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۷۷۰۸ KMH‎ ۵۱۱‎ /د‎۲‎الف‎۳ احوال شخصيه و قانون حاکم بر آن در حقوق ايران/ مصطفي دانش پژوه.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۰۹ KMH‎ ۶۸۹‎ /ب‎۲‎ت‎۳ تحليل و آسيب شناسي قانون پيش فروش ساختمان/ تهيه و تدوين رضا باستاني نامقي، جواد پيري، اميرصادق رحماني؛ ناظر علمي محمدرضا محمدي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۰ HV‎ ۶۵۵۸‎ /آ‎۷‎ر‎۵ رسيدگي به جرايم منافي عفت (با نگرشي کاربردي)/ مهدي آقايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۱ BP‎ ۱۹۸‎ /۶  /م‎۴‎م‎۴ مرگ مغزي در فقه و حقوق ايران/ تهيه و تدوين مرکز آموزش هاي تخصصي فقه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۲ KMH‎ ۴۸۵‎ /ت‎۸‎م‎۶ معيارهاي شناسايي شرکت هاي دولتي/ تهيه و تنظيم محمدقاسم تنگستاني؛ ناظر علمي عباس توازني زاده.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۳ K‎ ۳۴۰۰‎ /ش‎۷‎ح‎۷ حقوق اداري تطبيقي/ مولفان محمدسعيد شفيعي، سيداحمد عسگري ارجنکي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۵ KMH‎ ۴۹۴‎ /۷ /ح‎۷‎ح‎۷ حقوق شهروندي در مراجع انتظامي، امنيتي، قضايي و زندان ها/ تاليف مهدي حقدوست.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۶ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /د‎۴‎ش‎۴ شرح آيين دادرسي کيفري (احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان) فصل ششم از بخش دوم (مواد ۱۶۸ الي ۲۱۶) …/ يوسف درويشي هويدا؛ به سفارش اداره پژوهش و اطلاع رساني علمي مديريت آموزش و پژوهش دادگستري کل استان تهران.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۷ HD‎ ۹۵۰۲‎ /الف‎۸‎ح‎۷ حقوق بين الملل و ابعاد سياسي نظامي امنيت انرژي هاي فسيلي/ تاليف الهام امين زاده، احمد مومني راد، ناصر خداپرست.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات ، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۸  KMH‎ ۴۶۰۴‎ /ر‎۳‎گ‎۷ گفته ها در قانون آيين دادرسي کيفري (دکترين و رويه قضايي)/ موسي رحيمي، رضا رحيمي دهسوري؛ با مقدمه علي مهاجري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۱۹ KMH‎ ۹۳۹‎ /گ‎۴‎ش‎۴ شرح ماده به ماده قانون صدور چک اصلاحي ۸/۱۳/۹۷/ تاليف حسين گرامي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۷۷۲۰ KMH‎ ۸۲۶‎ /م‎۳‎ض‎۸ ضمانت اجراهاي نقض قرارداد (الزام به انجام عين تعهد؛ فسخ قرارداد؛ خسارت تاخير تاديه؛ وجه التزام)/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۱ K‎ ۵۳۰۵‎ /خ‎۴‎ت‎۹ توهين به مقدسات در اسناد بين المللي، قوانين موضوعه برخي از کشورها از جمله ايران و متون فقهي/ مولفان اشرف خدادادي، داود داداش نژاد.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۳ KMH‎ ۵۶۷‎ /ف‎۹‎ج‎۹ جهيزيه: مالکيت و نحوه استرداد آن، ساده و کاربردي – قابل استفاده عموم/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه  : جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۴ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ش‎۹‎آ‎۴ آراي کميسيون بانکي اتاق بازرگاني بين المللي (۹۷ مورد)/ تدوين و ترجمه فريدون شيرازي.- تهران: جنگل: اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۵ KMH‎ ۹۲۲‎ /چ‎۵‎آ‎۸ آموزش عملي و کاربردي قوانين سرقفلي و کسب و پيشه به زبان ساده/ مولف داود چشمي.- تهران: جاودانه: جنگل ، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۶ KMH‎ ۶۲۲‎ /و‎۸‎الف‎۸ امين قضايي (حدوق، اختيارات، تکاليف و مسئوليت ها)/ مولف علي وليخاني؛ با ديباچه محمدباقر پارساپور.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۷ BP‎ ۲۶۰‎ /۶ /م‎۳‎ع‎۴ عزاداري هاي نامتعارف (قمه زني): تبيين فقهي، کيفري و جرم شناختي/ محمد محمدي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۲۹ K‎ ۳۲۶۸‎ /۳ /ج‎۷‎و‎۶ وضعيت حقوقي پناهندگان در حقوق بين الملل/ رويا جعفري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۳۰ KMH‎ ۳۹۶۴‎ /ز‎۹‎الف‎۸  امکان سنجي و شرايط کاهش کيفر سلب حيات در نظام کيفري ايران/ تاليف مونا زيد شفيعي.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۱ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ح‎۸‎ب‎۴ بررسي ماهيت قراردادهاي پيمان و پيمانکاري EPC/ رسول حميدپور رازيان، محمد نوري.- تهران: جنگل :  جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۲ KMH‎ ۸۴۳‎ /پ‎۹‎ت‎۳ تحليل امنيت گرايي در حقوق کيفري و رابطه آن با تجسس در حريم خصوصي/ مولف حميد پورفلاحتي.- تهران: جاودانه :  جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۳ KMH‎ ۶۸۳‎ /م‎۳‎ت‎۷ تفکيک و افراز در حقوق شهري (شرحي بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها)/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۵ K‎ ۱۰۰‎ /آ‎۴‎ک‎۸ لغات ضروري متون حقوقي فرانسوي/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۶ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎م‎۷ مقالي از عوارض شهرداري ها/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۷ KMH‎ ۲۷۹۵‎ /س‎۹‎م‎۸  موانع اجراي احکام مدني/ تاليف حميدرضا سيادت   ؛ به سفارش اداره پژوهش و اطلاع رساني علمي، مديريت آموزش و پژوهش دادگستري کل استان تهران.-  تهران    : جنگل   : جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۸ K‎ ۲۳۹۰‎ /پ‎۹‎د‎۲ داوري الکترونيک/ تاليف مهدي پناهي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳۹ KMH‎ ۴۲۵۸‎ /الف‎۷‎ک‎۸ کلاهبرداري و جرايم در حکم کلاهبرداري/ مولف فرهاد اله وردي؛ با ديباچه حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۴۰ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ف‎4‎پ‎۴۵ پرسش و پاسخ هاي شرايط عمومي پيمان به انضمام متن کامل شرايط عمومي پيمان/ محمدعلي فرشادفر.- تهران: نوآور، ‎۱۳۹۷.
۷۷۴۱ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ع‎۶‎ق‎۲ قانون شهرداري ها و تشکيلات و وظايف شوراها/ به اهتمام محمد عظيمي آقداش، محمدحسين حسن زاده.- تهران: پارسيا، ‎۱۳۹۷.
۷۷۴۲ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ب‎۲‎الف‎۵ اصول حرفه اي و مسائل حقوقي و فني امور پيمان از قرارداد تا صورت وضعيت/ مولف حسين بابا.- تهران: پارسيا، ‎۱۳۹۷.
۷۷۴۳ KMH‎ ۸۵۸‎ /۵ /ع‎۸‎ف‎۴ متن کامل قرارداد در طرحهاي عمراني دولتي و غيردولتي/ محمدعلي فرشادفر.- [ويراست ‎۲].- تهران: نوآور، ‎۱۳۹۷.
۷۷۴۴ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /خ‎۷‎ر‎۵ رسيدگي به تخلفات ساختماني توسط کميسيون هاي ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها/ مولف عزت الله خليفه.- تهران: پارسيا، ‎۱۳۹۸.
۷۷۴۵ HG‎ ۹۹۷۷‎ /۱۷ /ص‎۳‎ب‎۹ بيمه هاي زيان پولي/ سعيد صحت، علي مراد نژاد، علي شادي آلانق.- تهران: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشکده بيمه، ‎۱۳۹۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up