Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر 98

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۳۳۶۹ K‎ ۳۲۴۰‎ /ج‎۲‎ح‎۷ حقوق شهروندي و نظام قضائي/ محمدجواد جاويد  عصمت شاهمرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۵۶۵۳ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‎۷‎آ‎۹ آيين دادرسي مدني/ گودرز افتخار جهرمي، مصطفي السان.- تهران: دورانديشان، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۳.
۷۷۴۸ K‎ ۵۰۷۰‎ /ه‎۲‎م‎۵ مسووليت کيفري ربات ها: هوش مصنوعي در قلمرو حقوق کيفري/ گابريل هالوي؛ مترجمان فرهاد شاهيده، طاهره قوانلو؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۷۷۴۹ KMH‎ ۹۲۰‎ /ش‎۸‎ش‎۴ شرايط عمومي صحت معاملات در اسناد تجاري (برات، سفته و چک)/ تاليف محمد شکري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۰ HV‎ ۶۱۸۷‎ /م‎۸‎س‎۹ سياست جنايي امنيت مدار و نظام کيفري حقوق بشر/ تاليف اسلام مندني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۱ K‎ ۲۴۰۰‎ /پ‎۹‎ر‎۹ روش هاي حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي/ مولفان علي پورقصاب اميري، محمدرسول ايزدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۲ KMH‎ ۵۴۰‎ /ق‎۴‎ت‎۷ تفسير قضايي و نقد قانون حمايت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) آيين دادرسي، اجراي احکام، حقوق ماهوي و آيين نامه اجرايي (ديدگاههاي قضات دادگاههاي تجديدنظر استان تهران)/ تاليف محمدباقر قربان وند؛ با مقدمه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۳ KMH‎ ۴۸۲۸‎ /ب‎۹‎ت‎۷ تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ تاليف سعيدرضا بيرانوند.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۴ KZ‎ ۵۶۷۵‎ /خ‎۸‎ت‎۳ تحليل و بررسي حقوقي برنامه هسته اي ايران با گروه ۱ + ۵/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۵ BP‎ ۱۸۹‎ /۹ /پ‎۹‎ب‎۴ بررسي تطبيقي حضانت در فقه و حقوق موضوعه/ تاليف معصومه پيرحياتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۵۶ JC‎ ۵۷۱‎ /الف‎۵‎آ‎۹ آيا حقوق بشر؟ راهنماي هنجاري حقوق مدني – سياسي براي توانمندي و مطالبات جامعه مدني/ تاليف رضا اسلامي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۵۷ HG‎ ۳۸۸۱‎ /ت‎۴‎ض‎۸ ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي و مقررات حاکم بر آنها/ سعيد تراشيون، غراله طباطبايي.- ويراست ‎۲.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۸ K‎ ۵۰۶۵‎ /ر‎۵‎ب‎۴ بررسي نوين درباره نقش تعدي و تفريط در مسئوليت مدني و مقايسه آن با تقصير/ مولفان محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۷۵۹ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ز‎۴‎ش‎۴ شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي  (ادله اثبات دعوا) مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳/ عباس زراعت.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۶۰  KMH‎ ۵۴۰‎ /ن‎۹‎ح‎۷ (حقوق مدني ۵) حقوق خانواده تطبيقي ايران، فرانسه، انگلستان: قانون مدني، قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳، قانون حمايت خانواده سال ۱۳۹۱/ تاليف پرويز نوين.- تهران: گنج دانش، ‎۱۳۹۵.
۷۷۶۱ KMH‎ ۸۵۸‎ /ح‎۲‎م‎۸ موانع و مشکلات اجراي عقود مشارکتي در نظام بانکي کشور/ محمدرضا حاجيان؛ همکاران اصلي ابوالفضل اکرمي، سجاد مهديزاده، فرزانه شمس فخر.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۰.
۷۷۶۲ BP‎ ۲۳۰‎ /۲۲ /ن‎۶‎ک‎۲ کاربرد قواعد فقهي در نمونه اي از قراردادهاي بانکي/ محمدنقي نظرپور، فرشته ملاکريمي.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۷.
۷۷۶۳ KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق پرداخت هاي بانکي/ مصطفي السان.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۰.
۷۷۶۴ HG‎ ۱۶۴۲‎ /الف‎۹‎م‎۸ جريمه تاخير تاديه/ سيدعباس موسويان، فرشته ملاکريمي.- ويراست ‎۲.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۵ BP‎ ۲۲۵‎ /۳ /ک‎۴‎ت‎۹ توهين به اديان بر اساس فقه و اسناد بين الملل/ مولفان محمدمهدي کريمي نيا، هادي افشاني.- تهران : مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۶۶ K‎ ۳۰۲‎ /ل‎۶‎ت‎۹ توافقات مقدماتي در حقوق ملي و فراملي (حقوق داخلي و بين الملل و تجارت بين الملل)/ مولفان سيامک لطفياني، علي لعلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۷ K‎ ۳۱۶۵‎ /س‎۹‎پ‎۲ پاسداري از قانون اساسي توسط رئيس جمهور: مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي ايران، فرانسه، آمريکا و افغانستان/ مولفان فريبا سنجري مقدم، وحيد ملکي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۸ K‎ ۴۶۱۰‎ /ه‎۹‎س‎۲ سازمان تجارت جهاني: حقوق، اقتصاد و سياست/ برنارد ام. هوکمن، پتروس سي. مورويديس؛ ترجمه و تحقيق سيدياسر شريفي قلعه سري، کيوان ابراهيمي ارمي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۵.
۷۷۷۰ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق تجارت ورشکستگي و تصفيه ( دعوي استرداد، اعاده اعتبار) به انضمام قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي( مصوب۱۳۱۸/۴/۲۴) و آيين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگيبه همراه ۱۳۵ تست چهارگزينه اي/ اسماعيل عابديني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۷۱ KMH‎ ۹۳۹‎ /ف‎۹‎ت‎۴ ترفندها و تکنيک هاي صدور و دريافت چک در معاملات/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۵.
۷۷۷۳ HF‎ ۱۳۷۹‎ /ن‎۶‎ت‎۷ تعارض قوانين در تجارت بين المللي/ تاليف مرتضي نصيري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۲ BP‎ ۱۹۰‎ /۷ /س‎۸‎ح‎۷ حق شفعه/ ابوالفضل سلطاني، سيروان طاهريان، سيامک لطفياني.- تهران: جاودانه  : جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۳ KMH‎ ۲۵۰۶‎ /ب‎۹‎ب‎۴ بررسي جرايم و مجازات هاي مرتبط با قانون انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي/ مليحه بهاروند، علي صالحي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۴ K‎ ۵۴۴۵‎ /ح‎۵‎ب‎۴ بررسي نهاد استرداد مجرمين در حقوق بين الملل و حقوق کيفري ايران با نگاهي به لايحه همکاري هاي بين المللي در امور کيفري/ صنم حسن برقي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۸۵ KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳ /گ‎۸‎ب‎۵ بسيط در قانون مجازات اسلامي: تشريح و تفصيل واژگان، عبارات و اصطلاحات بکار رفته در قانون مجازات اسلامي ۹۲/ ايرج گلدوزيان، پيمان حسين زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۶ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ش‎۹‎پ‎۴ پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي: (۱۱۰ مورد براساس نظرات رسمي کميسيون بانکداري ICC)/ تدوين و ترجمه فريدون شيرازي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين‌المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۷۷۸۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /د‎۵‎م‎۵ مشروعيت مال در جرايم عليه اموال و مالکيت (بررسي فقهي، حقوقي و مطالعه تطبيقي)/ آرش دشتي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۸ KMH‎ ۱۵۷۲‎ /آ‎۷‎ح‎۷ حقوق دادرسي عادلانه و منصفانه (دادگرانه): با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ حسين آقايي جنت مکان.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۹۱ K‎ ۳۸۴۲‎ /م‎۷‎م‎۷ مقايسه مقررات حاکم بر بازار فارکس و بازار سهام در حقوق تجارت داخلي و بين المللي/ مولفان اميد مقدسي فر، مهران آرامش.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۹۸ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ز‎۲‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۴.
۷۷۹۹ KMH‎ ۱۵۸۸‎ /ح‎۵‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات دادگاه ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي (کاربردي) قوانين موضوعه همراه با نکات حقوقي، آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آراي وحدت رويه، نظريه هاي مشورتي و نظريه هاي شوراي نگهبان/ تدوين نصرت حسن زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۰ KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‎۷‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي/ تاليف مهدي حقدوست.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۰۱ KMH‎ ۳۳۶۶‎ /ک‎8‎م‎3 مجموعه قوانين کاربردي حقوق نفت، گاز و پتروشيمي/ گردآوري علي کميلي پور.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۲ KZ‎ ۶۱۱۵‎ /ه‎۲‎ش‎۴ شرايط درج شروط داوري در قراردادها و معاهدات بين المللي/ مولف ندا هاشمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۸۰۳ K‎ ۳۵۸۵‎ /ک‎۹‎ر‎۲ راهنماي حقوق بين الملل محيط زيست/ مولفان لکساندر کيس، دينا شلتون؛ تحقيق و ترجمه محمد سعيد شفيعي، زينب پورخاقان شاهرضايي، سيداحمد عسگري ارجنکي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /و‎۲‎ح‎۴ حدود با رويکرد قانون مجازات اسلامي/ تاليف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۰ KMH‎ ۲۷۹۵‎ /الف‎۲‎د‎۴ درس هايي از اجراي احکام مدني/ تاليف ابوالقاسم ابراهيمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۸۱۱ KMH‎ ۱۷۴۹‎ /ن‎۶‎م‎۷ مفهوم و آثار مالکيت دعوي در حقوق ايران/ مولف مجتبي نصرآزاداني؛ با ديباچه حسين تاجميررياحي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۵ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ش‎۲‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي/ نويسنده ملکم شاو؛ ترجمه و تحقيق سيده لطيفه حسيني، نرگس سادات حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۷ BP‎ ۱۸۹‎ /۱ /ش‎۴‎ح‎۷ حقوق جنسي زوجين در فقه و حقوق موضوعه/ الهام شريعتي، مرضيه ولي حصاري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۲۸ BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /م‎۸‎ح‎۲ حاشيه تحليلي بر مکاسب محرمه شيخ مرتضي انصاري/ سيد حسين منافي؛ با مقدمه محمد توکلي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۲۹ HD‎ ۳۸۶۱‎ /ع‎۸‎ت‎۷ تعديل در قراردادهاي پيمانکاري: مقايسه تطبيقي شرايط عمومي پيمان و نمونه قراردادهاي فيديک/ نويسنده سعيده عليزاده؛ با ديباچه حبيب اله رحيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۰ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ع‎۲‎ت‎۷ تعامل حقوق بين الملل بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه در مورد ممنوعيت تبليغات جنگي/ مهسا عباسي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۱ K‎ ۵۷۹‎ /خ‎۵‎د‎۲ چالش هاي حقوقي در مسووليت هاي مدني داخلي و بين المللي و راهکارهاي توسل به ورشکستگي بين المللي/ تاليف مهراب داراب پور؛ با همکاري عليرضا عالي پناه…[و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۲ JZ‎ ۶۰۱۰‎ /ش‎۲‎ر‎۹ روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ ملکم شاو؛ ترجمه و تحقيق سيده لطيفه حسيني، نرگس حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۳۳ KJE‎ ۹۴۷‎ /پ‎۹‎د‎۴ درآمدي بر حقوق اتحاديه اروپا/ کلاسي-ديتر بروچارد؛ مترجم محمد ولي محمدي؛ با مقدمه هيبت اله نژندي منش.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۶ K‎ ۲۳۰‎ /م‎۴‎ک‎۲ کاربرد منطق در علم حقوق/ صادق مرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۸۳۸ BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /م‎۲‎ق‎۴ قدرت بر تسليم مورد معامله/ جليل مالکي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۳۹ HV‎ ۸۰۷۹‎ /چ‎۸‎ر‎۹ روش هاي پولشويي و قوانين مرتبط به آن در ايران/ الناز چلونگر.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۸۴۰ K‎ ۷۱۷۴‎ /م‎۳‎ط‎۸ طلاق در حقوق ايران و ترکيه: موجبات و آثار/ عصمت مخلص آبادي فراهاني؛ با ديباچه دلاور برادران.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۱ K‎ ۳۵۷۵‎ /ز‎۹ زواياي حقوقي ابتلا به ايدز: راهبردي براي اصلاحات حقوقي و سياستگذاري/ مولفان لانس گابل… [ و ديگران]؛ مترجمان امير سماواتي پيروز، حميد شش‌گل، مرضيه سادات ذاکرفرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۲ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /و‎۹‎م‎۳ محشاي کاربردي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي/ احمدرضا ونکي، منصوره حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۳ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۳ مجموعه اسناد حقوق بين الملل عمومي: حقوق بين المللي معاهدات، حقوق سازمان هاي بين المللي، حقوق بشر، حقوق ديپلماتيک و کنسولي، حقوق بشردوستانه، مسئوليت بين المللي دولت ها، حقوق بين الملل محيط زيست، تروريسم بين المللي و ساير معاهدات بين المللي/ مترجمان هادي طالع خرسند… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۵ K‎ ۸۴۰‎ /ر‎۹‎ف‎۹ فنون تنظيم قراردادهاي تجاري بر پايه رويه قضايي/ رابرت‌ا. ريبيرو ؛ ترجمه و تحقيق ميرشهبيز شافع، شهرزاد يزدان پناه اردکاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۷۸۴۷ BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /س‎۹‎ق‎۲ قاعده لاضرر و لاضرار (تقريرات): بيانات حضرت آيت الله العظمي سيد علي حسيني سيستاني/ به قلم حسيني سيستاني؛ ترجمه اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۸ KMH‎ ۲۶۱۳‎ /م‎۸‎ص‎۸ صلاحيت هاي قوه قضاييه در پرتو نظرات شوراي نگهبان/ نگارش ابراهيم موسي زاده، محسن خوشنويسان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۹ KZ‎ ۵۰۳۶‎ /د‎۲‎ش‎۹ شوراي امنيت و بهره برداري استراتژيک از حقوق بين الملل: يک مطالعه تجربي/ روزانا دپلانو؛ مترجم پوريا عسکري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۷۸۵۰ K‎ ۳۹۱۵‎ /ش‎۴‎م‎۲ ماهيت و آثار قراردادهاي نفتي سنتي و الکترونيکي: مطالعه تطبيقي در ايران و حقوق بين الملل/ تاليف سيده کويستان شريفي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۱ KMH‎ ۳۷۹۴ قانون مجازات اسلامي انطباقي: انطباق يافته با قوانين جزايي سابق و جاري، آراء وحدت رويه، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به همراه: قانون تعزيرات و جرايم رايانه اي به انضمام: جدول تطبيقي جرايم رايانه اي/ تدوين کنندگان محمد نبي پور، طاهره عطاريه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۲ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۸‎الف‎۲ ابعاد در حال تکامل حقوق بين الملل: انتخاب دشوار فراروي جامعه جهاني/ جان اف. مورفي؛ ترجمه و تحقيق آرمين طلعت.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۳ HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎د‎۲ پول شويي جرمي پنهان در اقتصاد/ حامد دانشجو.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۶ KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ف‎۴‎ت‎۲ تاثير تحريم بر سلامت و بهداشت عمومي از منظر حقوق بين الملل و ايران/ تاليف ليلا فيروزمند؛ با ديباچه رضا موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۷ KMH‎ ۳۴۵۰‎ /ع‎2‎پ‎9 پيشگيري از تخلفات و جرايم رانندگي/ مولفان حميدرضا عباسپور مبارکه، زهرا کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۶۰ KLT‎ ۵۴۰‎ /الف‎۴‎ت‎۶ تطبيق قوانين خانواده، ارث و وصيت تاجيکستان و ايران/ تاليف کوروش اردلاني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۶۱ KMH‎ ۹۶۲‎ /ب‎۹‎ن‎۸ نگرشي حقوقي بر معاملات بورس کالا/ مولف محمدرضا بيکيان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۶۲ K‎ ۳۱۶۵‎ /م‎۶  مطالعه تطبيقي تفسير قانون اساسي (مجموعه مقالات)   / گزيده و ترجمه محمدحسين جعفري .    .. [و ديگران].- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۶۳ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ل‎۴‎ق‎۹ قواعد فقه بشردوستانه (مقدمه اي بر فقه تمدن)/ محمد لري نژاد، سيدمحسن قائمي خرق؛ با ديباچه سيدمهدي طباطبايي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۱ KMH‎ ۱۷۸۳‎ /د‎۹‎م‎۲ مباني فقهي و حقوقي امارات قضايي در نظام نوين دادرسي/ مولفان عبدالحسين رضايي راد، ميثم دوستي پور، سيدحسين آل طاها.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۲ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ک‎۲‎ش‎۹ شهر و حقوق شهروندي/ تاليف غلامرضا کاميار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۷۳ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ف‎۴‎ع‎۸ علني بودن محاکمات در حقوق کيفري ايران/ تاليف غلامرضا فردوست؛ مقدمه حسين آقايي جنت مکان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۷۴ KMH‎ ۱۰۲۷‎ /م‎۸‎ب‎۹ بيمه هاي مسئوليت مدني شغلي و حرفه اي/ مولفان شيوا مولاکرمي، عمران نعيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۵ JZ‎ ۱۴۰۵‎ /و‎۷‎ح‎۷ حقوق ديپلماتيک/ تاليف منصور وفايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۷۹ KMH‎ ۷۷۰‎ /خ‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني ارث/ مولف نادر خاوندگار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۸۰ K‎ ۳۹۴۳‎ /س‎۹‎م‎۲ مباحث ضروري حقوق تجارت بين الملل/ نويسنده ميشل سانسون؛ مترجم سيداحسان حسيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۸۱ KMH‎ ۳۲۷۶‎ /ب‎۲‎ح‎۸ حمايت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکي/ محمود باقري، سعيد رحماني.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۲ BP‎ ۲۲۵‎ /۳ /ن‎۹‎ب‎۴ بررسي فقهي حکم اهانت به مقدسات اديان/ تاليف عباس نوري.-  تهران  : مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۸۳ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎۹‎الف‎۳ اختلال سلوک و نافرماني مقابله اي با گرايش جرم شناسي/ مولفان مسعود حيدري، روح الله شفيعي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۴ KMH‎ ۸۵۸‎ /ش‎۹‎ح‎۷ حقوق مدني/ تاليف مهدي شهيدي.- تهران: مجد، -‎۱۳۹۵.
۷۸۸۵ HV‎ ۶۰۲۸‎ /ل‎۹‎آ‎۹ آينده جرم شناسي: مجموعه مقالات/ ويراستاران متن لاتين رولف لوبر، براندون سي. ولش؛ ترجمه جمعي از پژوهشگران حقوق کيفري و جرم شناسي؛ تحت نظارت عباس شيخ الاسلامي؛ به کوشش فرهاد شاهيده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۶ JF‎ ۲۰۵۱‎ /ع‎۲‎ب‎۴ بررسي حقوقي نظام مالي احزاب سياسي/ تاليف  مقصود عبادي بشير.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۷ KZ‎ ۶۳۷۴‎ /ش‎۲‎ت‎۳ تجاوز نظامي و اقدامات جامعه بين المللي از اوان قرن بيستم تا اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري (در آستانه فعال شدن صلاحيت ديوان بين المللي کيفري بر جنايت تجاوز)/ تاليف مجيد شايگان فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۸۸۸ KMH‎ ۹۰۰‎ /م‎۷‎ض‎۸  ضمان قهري/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران   : مجد   ، ‎۱۳۹۷.
۷۸۸۹ KMH‎ ۵۶‎ /ب‎۹‎ث‎۲ ثبت اسناد و املاک در آيينه ساير قوانين/ تاليف محمدحسن بهادر، مصطفي اعظمي قره تپه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۸۹۰ KZ‎ ۷۰۷۰‎ /د‎۹‎ع‎۹ عناصر جنايات جنگي و اساسنامه ديوان بين المللي کيفري: منابع و تفسير/ کنورت دورمن، با همکاري لوييس دوسوالد بک، رابرت کولب؛ ترجمه زهرا جعفري، زهرا محمودي، پريسا سفيدپري؛ با ويرايش و نظارت نادر ساعد، سعيد منصوري، علي داعي؛ ويرايش نهايي عليرضا ابراهيم گل؛ [با همکاري کميته بين المللي صليب سرخ و کميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران].- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۷۸۹۱ KMH‎ ۱۵۷۲‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق در قضا، قاضي در قضا/ تاليف سروش ستوده جهرمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۹۲ BF‎ ۶۹۸‎ /۳۵ /ک‎۸‎ر‎۳ دوره پيشرفته حقوق عمومي: مکاتب فلسفي – کلامي حقوق عمومي/ مولفان حسين رحمت الهي، اميد شيرزاد، احسان آقامحمدآقايي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۷.
۷۸۹۳ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /پ‎۹‎آ‎۲ آثار قرارداد ارفاقي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي/ مولفان احسان پهلواني فرد، محسن اصغري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۴ K‎ ۳۵۸۵‎ /ط‎۹‎د‎۹ ديپلماسي محيط زيست و حقوق بين الملل توسعه پايدار (مجموعه آراء و نظريات)/ تاليف سبحان طيبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۵ K‎ ۳۵۸۵‎ /ش‎۹‎ح‎۷ حقوق بين الملل محيط زيست؛ در نوسان ميان توسعه، انرژي و فناوري/ آرامش شهبازي، بهنام رضائي نسب.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۹۶ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۳‎ح‎۷ حقوق بين الملل در جهان معاصر: يک پنجره، چند نگاه/ محسن محبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۸ KMC‎ ۵۲۴‎ /غ‎۷‎ح‎۷ حقوق اساسي کشورهاي اسلامي/ هدي غفاري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۱ KZ‎ ۱۳۰۲‎ /۳ /د‎۸‎ح‎۷ حق شرط در حقوق بين الملل معاهدات: با تاکيد بر يافته هاي کميسيون حقوق بين الملل و رويه دولت ايران در ايراد حق شرط بر معاهدات بين المللي/ مريم دليلي؛ با ديباچه عليرضا ابراهيم گل.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۲ K‎ ۳۲۵۹‎ /۵ /ح‎۲‎ح‎۷ حق بر آموزش و تعهدات دولت ها/ تاليف مهدي حاتمي، منيره زاهدي گلوگاهي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۳ K‎ ۱۰۰۵‎ /د‎۲‎چ‎۲ چالش هاي حقوقي در معاملات بازرگاني بين المللي/ تاليف مهراب داراب پور؛ با همکاري مصطفي السان… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۴ BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /س‎۸‎د‎۹ ديات قفسه سينه و شکم در صدمات نفوذي با تاملات ژرف: ديه جائفه و احاطه بر نقد نظرات کارشناسي ارش مازاد/ نويسنده بابک سمساري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۶ KMH‎ ۸۱۰‎ /ف‎۹‎م‎۶ مطالبه طلب/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۷ KMH‎ ۶۲۲‎ /ن‎۶‎ح‎۷ حقوق و تکاليف قيم در حقوق ايران و مصر/ تاليف جمشيد نظري گزنق.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۴.
۷۹۰۸ HV‎ ۴۷۰۸‎ /خ‎۴‎ح‎۷ حقوق شناسي حيوانات/ نسيم خداخواه.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۹۰۹ KMH‎ ۳۱۱۹‎ /ق‎۲‎ق‎۲ قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت با آخرين اصلاحات و الحاقات/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيدرضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۹۱۰ JQ‎ ۱۷۸۷‎ /۵ /م‎۹‎ج‎۲ جايگاه رئيس قوه مقننه در نظام حقوقي ايران، بريتانيا و فرانسه/ محمد مهاجري؛ با نظارت علمي محمد جلالي؛ با مقدمه محمدحسين زارعي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۱۲ KMH‎ ۲۷۵۴‎ /ز‎۲‎ق‎۹ قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي (مزايده-مناقصه)/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۳ KMU‎ ۴۸‎ /۳ /ز‎۸‎س‎۹ سوريه در آئينه حقوق بين الملل توسل به زور/ سيد قاسم زماني، سورنا زمانيان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۴ HV‎ ۶۷۷۳‎ /خ‎۸‎ح‎۲ حاشيه بر قانون جرايم رايانه اي/ مونا خليل زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۹۱۵ KZ‎ ۷۲۴۰‎ /ف‎۴‎د‎۲ دادگاه کيفري بين المللي شده کامبوج: مباني و چالش هاي يک دادگاه کيفري مختلط/ محمد فرجي؛ با ديباچه بهزاد رضوي فرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۶ BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۳۳ [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي – عربي . برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام : حجر/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

۷۹۱۸ BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۸ [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي – عربي . برگزيده]

ترجمه جواهرالکلام: مضاربه/ تأليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده..- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۷۹۲۲ K‎ ۱۰۲۸‎ /ت‎۲ تاملاتي در بيع بين المللي [کتاب]: مجموعه نظرات شوراي مشورتي کنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد/ گردآوري و ترجمه حميدرضا علومي يزدي… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۳ KMH‎ ۳۱۰۰‎ /۵ /ن‎۳‎م‎۵ مسووليت پزشک در فقه و حقوق کيفري ايران بر اساس اصلاحيه قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ تاليف مهدي نجاتي، جواد سبحاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۴ BP‎ ۱۸۹‎ /۹ /آ‎۷‎آ‎۵ آسيب شناسي فقهي قوانين حضانت/ مولفان مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۷ HG‎ ۸۶۹۵‎ /۷ /ه‎۲‎ب‎۹ بيمه در فقه، حقوق و جامعه امروز / تاليف شعله هاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۲۸ BP‎ ۱۸۲‎ /۳ /ش‎۹‎ل‎۸ [اللمعه الدمشقيه. شرح]

ترجمه و شرح تطبيقي لمعه: متاجر، دين، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، صلح/ ترجمه و شرح محمدرضا عزيزاللهي کرماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۷۹۳۰ KMH‎ ۴۲۳۰‎ /الف‎۹‎ج‎۴ حقوق کيفري اختصاصي ۲: جرايم عليه اموال و مالکيت/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۵۷ HM‎ ۱۲۰۶‎ /ج‎۸‎ر‎۵ رسانه و جرم/ نويسنده ايوان جوکز؛ مترجم محمدتقي نوري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۵۸ KJE‎ ۹۴۷‎ /ب‎۹‎الف‎۷ الفباي حقوق اتحاديه اروپا/ کلاس ديتر بورچاردت؛  ترجمه علي احدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۶۳ KMH‎ ۴۸۲۸‎ /ص‎۷‎ت‎۷ تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط در قانون و رويه قضايي/ مولفان علي صفاري، حميد وارسته.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۶۴ KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ /د‎۲‎ح‎۷ حقوق اساسي و تشکيلات نظام جمهوري اسلامي ايران (نهادهاي سياسي و سازمان هاي دولتي)/ تاليف عليرضا داداش زاده.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۴].
۷۹۶۶ BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷ /م‎۶‎ت‎۷ تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهاي اسلامي/ مولفان رسول مظاهري کوهانستاني، عذرا هرتمني؛ با ديباچه سيدحسين صفايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۹۷۶ KZ‎ ۴۰۴۳‎ /م‎۸‎د‎۷ دفاع مشروع در رويه ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر قضيه سکوهاي نفتي/ تاليف اميرحسين ملکي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۷۷ KD‎ ۱۵۵۴‎ /چ‎۵‎الف‎۶ اصل نسبي بودن قرارداد در حقوق نمايندگي/ چشاير، فيفوت، فورمستن؛ ترجمه و توضيح سعيده صالحي، مرضيه خليلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۷۸ KZA‎ ۱۵۵۵‎ /ص‎۲‎ت‎۹ توسعه حقوق بين الملل درياها (تحديد حدود، محيط زيست و کشتيراني) در پرتو آراء قضايي بين المللي/ مولفان علي صابرنژاد، پري حسين پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۷۹ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۷‎ج‎۴ جرم شناسي حقوق کيفري عمومي/ تاليف سيدصادق اکبري؛ با ديباچه اي از مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۹۸۱ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ف‎۴‎د‎۴ درآمدي بر کيفر تعزير از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه/ مولفان مريم فريدوني، فريده مرادي؛ با همکاري محمدرضا آقاجاني قناد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۹۸ KMH‎ ۴۸۳۰‎ /ه‎۲‎ب‎۴ بررسي فقهي – حقوقي امور حسبيه، مصلحت و احکام حکومتي/ تاليف سيدحسين هاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۸۰۰۵ K‎ ۵۰۹۰‎ /م‎۹‎ت‎۲ تاملي بر جرم ناقص/ تاليف هادي ميرزايي برزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۰۶ K‎ ۵۱۰۴‎ /ک‎۲‎ت‎۳ تحليل مجازات اعدام و راهکارهاي تعديل آن/ تاليف مژگان کثيري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۸۰۱۳ KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۲‎د‎۴ درآمدي بر حقوق ثبت ايران/ نوشته بهمن رازاني.- تهران: مجد، -‎۱۳۹۶.
۸۰۱۴ KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎۸‎ت‎۲ تاريخ تحولات سن رشد در نظام حقوقي ايران/ مولفان غلامرضا جلالي، محمدرضا جلالي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۸۰۱۵ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /خ‎۸‎ح‎۷ حقوق بين الملل عمومي (۱)/ تاليف مونا خليل زاده.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۶].
۸۰۲۰ KMH‎ ۳۷۳۸‎ /س‎۹‎ن‎۹ نيروهاي مسلح در نظام حقوقي ايران/ مولفان فريبا سنجري مقدم، وحيد ملکي؛ توصيه و مقدمه از علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۲۱ KMH‎ ۱۸۸۲‎ /خ‎۹‎ه‎۴ هزينه دادرسي، مباني و معافيت ها/ مولفان امير خواجه زاده، عاطفه عسگري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۰۲۲ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ن‎6‎الف‎۷ الزام مرجع داوري به رعايت قواعد موجود حق/ مولفان ماهور نصيري، شهاب شهابي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۰۴۷ KMH‎ ۵۱۱‎ /ي‎۴‎الف‎۵ اشخاص و محجورين: تحليل فقهي – حقوقي/ تاليف غلامرضا يزداني.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۷].
۸۰۷۴ BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /م‎۴‎ب‎۴ بررسي فقهي و حقوقي حکم ديه جراحات پزشکي/ تاليف عبدالحسين مرادي کوپائي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۷۵ HV‎ ۶۴۳۳‎ /ط‎۸‎د‎۲ داعش در ترازوي حقوق بين الملل/ آرمين طلعت، مينا شريف مرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۰۸۴ HV‎ ۶۰۴۷‎ /ح‎۸‎الف‎۵ استعداد جنايي در وقوع جرم/ پيمان حکيم زاده، احسان ملک پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۰۹۰ HD‎ ۹۵۷۶‎ /م‎۹‎ن‎۷ نفت؛ علت يا معلول [کتاب]:  تحليل اقتصادي مالکيت بر نفت در پرتو حقوق مالکيت کارآمد (از منظر نظريه نهادي و رهيافت نظم اجتماعي)/ نويسنده الهام مومني پور ؛ با ديباچه هادي وحيد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۰۹۱ KJE‎ ۶۲۴۲‎ /ف‎۴‎الف‎۲ اتحاديه اروپا و حمايت قضايي از محيط زيست/ تاليف رحمت اله فرخي؛ با ديباچه محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۱۰۸ JC‎ ۴۲۳‎ /پ‎۴‎الف‎۳ اخلاق سياسي ليبرال دموکراسي: (دين در نظام سياسي و حقوقي ايالات متحده آمريکا)/ مايکل جي پري؛ ترجمه مهدي رضائي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۱۱۸ K‎ ۵۰۶۶‎ /خ‎۲‎الف‎۴ از انديشه مجرمانه تا تکوين جرم: انديشه ارتکاب جرم، قصد ارتکاب جرم، وسايل ارتکاب جرم، شروع به ارتکاب جرم، عقيم شدن ارتکاب جرم، تکميل ارتکاب جرم/ برهان خاطري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۲۴۷ K‎ ۱۴۰۱‎ /الف‎۸‎م‎۲ مالکيت هاي فکري و توسعه: درآمدي بر سياست گذاري در حوزه مالکيت فکري/ باقر انصاري، مريم فرضي پره خليل.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۸۳۷۸ K‎ ۳۲۴۹‎ /م‎۷‎ک‎۴ کرامت انساني و تفسير قضايي حقوق بشر/ نويسنده کريستوفر مک کرودن؛ برگردان آرش توفيق، مهسا نجفي؛ با ديباچه رضا اسلامي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۸۳۹۹ K‎ ۳۲۴۹‎ /ف‎۴‎ک‎۴ کرامت انساني از منظر حقوق بشر: واکاوي انديشه دکتر علي شريعتي/ نگارش سيد حجت فرجي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۴۰۳ KJV‎ ۴۵۰‎ /م‎۳‎الف‎۵ اشخاص و خانواده در قانون مدني فرانسه: ترجمه کتاب نخست قانون مدني فرانسه (مواد ۱تا ۱۳-۵۱۵)؛ حقوق مدني، تابعيت، اسناد ثبت احوال، اقامتگاه، غايب مفقودالاثر، ازدواج، طلاق، نسب، ولايت ابويني، صغر و رفع حجر، بلوغ و بالغين تحت حمايت/ با ديباچه اوگ فولشيقون؛ پژوهش و برگردان الهه محسني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۵۴۵ BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۹۷ [جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهرالکلام: وقف ها و صدقه ها/ تاليف محمدحسن نجفي   ؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۸۵۴۶ BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۹۸ [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام: وکالت/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۸۵۵۹ KZ‎ ۵۰۳۸‎ /ع‎۲‎م‎۵ مشروعيت حقوقي تصميم گيري هاي شوراي امنيت در امنيت انساني/ سعيده عبدالباقي؛ با مقدمه مهدي ذاکريان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۵۶۸ BP‎ ۱۶۳‎/ ۴ /م‎۹‎ر‎۵ رساله در شروط ضمن عقد/ ميرزاي قمي؛ تصحيح و ترجمه امير باراني بيرانوند، فاطمه اميري پاک.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۵۷۶ KMH‎ ۵۱۵‎ /پ‎۹‎ح‎۷ حقوق اثبات حجر: مطالعه موردي شماره ۲/ مجيد پوراستاد، حميدرضا شاهچراغي، سحر لله خاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۸۵۸۳ BP‎ ۳۸‎ /۰۹ /ح‎۷‎آ‎۷ [نهج البلاغه .برگزيده. شرح]

حقوق عمومي در نهج البلاغه/ مسلم آقايي طوق؛ زير نظر غلام‌حسين هادويان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.

۸۵۸۴ K‎ ۸۵‎ /ج‎۲‎ب‎۲ بايسته هاي عملي روش تحقيق در علم حقوق/ محمدجواد جاويد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۵۹۵ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۸‎ج‎۵ جستاري بر داوري و رويه قضايي حاکم بر آن/ محمدرضا سماواتي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۸۶۰۰ KJV‎ ۴۵۰‎ /ن‎۹‎م‎۲ متون حقوقي فرانسه در بخش مدني/ به اهتمام جعفر نوري يوشانلوئي، مجتبي برزگر  مريم فارسي؛ با ديباچه بارتلمي مرکدال.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۶۱۳ K‎ ۵۷۴‎ /م‎۵‎ح‎۷ حقوق کاداستر: کاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت/ علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۶۱۴ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /م‎۷‎ک‎۲ کار ويژه شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي/ مهدي مفتاحي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۱۸ BP‎ ۱۹۵‎ /۴ /ف‎۴‎ر‎۲ راه هاي علمي اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامي/ مولفين طاهره فرمنش، علي تقي خاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۸۶۲۰ KMH‎ ۳۷۵۸‎ /م‎۷‎الف‎۶ اصل تفريد کيفري در جرائم و مجازات هاي نيروهاي مسلح/ مولفين مهدي مقدسي، سيدرضا فقيهي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۸۶۲۳ K‎ ۳۹۱۵‎ /د‎۲‎ت‎۳ تحولات حقوق نفت و گاز ايران در ارتباط با قراردادها، قوانين و نهادهاي حقوقي (از آغاز تا امروز)/ مولف ندا داودي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۸۶۲۶ BP‎ ۱۹۸‎ /ص‎۴‎ح‎۹ حيل شرعي در فقه و حقوق/ مولف محمد صدري ارحامي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۸۶۲۷ HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎م‎۹ زمينه هاي ايجاد و گسترش پولشويي در اقتصاد ايران/ مولف سيدعباس ميردهقان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۶۲۸ HM‎ ۱۲۷۱‎ /ش‎۴‎ح‎۸ حمايت از تنوع فرهنگي در حقوق بين الملل/ تاليف ستاره شريفان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۶۳۰ K‎ ۳۲۴۰‎ /ب‎۲‎د‎۹ دولت حق بنياد/ مهدي بالوي، مهناز بيات کميتکي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۶.
۸۶۳۲ KMH‎ ۹۲۰‎ /ش‎۹‎ت‎۲ تاثير فوت، حجر و ورشکستگي صادرکننده اسناد تجاري در برابر حقوق دارنده اسناد تجاري/ بهزاد شهسواري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۳۴ KMH‎ ۱۶۵۱‎ /م‎۹‎آ‎۹ آيين رسيدگي در دادسرا/ علي مهاجري.- [ويراست ؟].- تهران: فکرسازان، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۷.
۸۶۳۵ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ه‎۹‎د‎۴ در تکاپوي منفعت عمومي: مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش نقش و جايگاه منفعت عمومي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ به کوشش علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۸۶۳۶ UA‎ ۱۰‎ /۵ /ج‎۷‎ج‎۲ جايگاه امنيت در سياست کيفري ايران/ عباس جعفري دولت آبادي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۳۷ BBR‎ ۳۲۹‎ /ح‎۷‎ر‎۷ مفاهيم حقوق شهروندي از نظر فارابي/ علي رفيعي، فاطمه عاشوري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۳۸ KMH‎ ۴۴۰‎ /ص‎۲‎ن‎۷ نقش آراي وحدت رويه در نظام حقوقي ايران/ نگارنده محمد صبحي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۰ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /الف‎۳‎د‎۲ دادرسي افتراقي در دعاوي مستند به سند رسمي/ نگارنده مريم اخوان گوران.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۱ KMH‎ ۲۸۱۰‎ /م‎۵‎ص‎۸ صلاحيت اضافي دادگاه عمومي تهران/ شيوا مس شناس، علي مهاجري.- تهران : فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۴۷ KMH‎ ۵۵۰‎ /ح‎۵‎م‎۹ مهريه و نحوه مطالبه مهريه از سوي زوجه از طريق دادگستري و مراجع ثبتي/ مولفان عليرضا حسني، مصطفي واحد شيرتري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۸ KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ب‎۴‎ن‎۶ نظارت بر فعاليت شرکت هاي تجاري در حقوق ايران و انگليس/ نرجس برزگر.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۱ K‎ ۷۱۲۸‎ /ت‎۲‎الف‎۸ حقوق و تکاليف شهروندان با تابعيت مضاعف/ علي اميري، عليرضا جهانگيري، سميه کرمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۳.
۸۶۵۲ KMH‎ ۸۳۹‎ /ر‎۷‎ح‎۷ حقوق مسئوليت مدني/ علي رفيعي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۳ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي در نظم حقوقي کنوني/ ميررضا سليمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۴ KMH‎ ۲۴۶۰‎ /ب‎۴‎ح‎7 حقوق جامع شهروندي/ محمود براتي نيا.- تهران: فکرسازان، -‎۱۳۹۵.
۸۶۵۵ KMH‎ ۸۶۴‎ /م‎۹‎آ‎۹ آيين وکالت در دعاوي مدني/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۱ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ج‎۷‎ق‎۹ قواعد تنظيم قراردادهاي اداري در حقوق ايران (فنون ناگفته و عملياتي)/ مولف امير جعفري صامت؛ با مقدمه اميرعباس بزرگمهر.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۲ KMH‎ ۷۴‎ /ح‎۵‎م‎۷ مقالات علمي، تخصصي حقوقي ويژه دانشجويان دکتري و ارشد حقوق/ عليرضا حسني، غلامرضا رضواني گيل کلايي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۹ KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت (شرکت هاي تجاري)/ تاليف حيدر حسن زاده.- تهران: خرسندي، – ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۰ K‎ ۳۵۸۵‎ /م‎۵‎د‎۴ درآمدي بر حقوق محيط زيست و مالکيت فکري/ علي مشهدي، هادي طالع خرسند.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۳ BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷۲ /ف‎۹‎ز‎۹ زن و حقوق مالي: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان/ فاطمه فهيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۴ K‎ ۳۲۴۲‎ /ب‎۲‎الف‎۷ اقليت: بود حقوقي و بهبود سياسي/ شيوا بازرگان؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۷۰۶ HV‎ ۶۴۳۱‎ /ک‎۲‎ت‎۴ تروريسم شناسي/ تاليف نوروز کارگري، علي اکبر حيدري فرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۱۳ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎۸‎پ‎۹ پيشگيري زودرس از بزهکاري کودکان و نوجوانان با رويکرد خانواده محور/ سميه حکيمي، محمودرضا صفرائي؛ با ديباچه يوسفعلي باقرپور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۱۴ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ع‎۸‎ب‎۴ بررسي نقض احکام قضايي در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محسن عمارلو.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۴۳ BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۶۴ [جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام؛ صدقه، سکني، عمري، رقبي، حبس، هبه و مسابقات وقوف و الصدقات/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.

۸۷۵۴ K‎ ۵۵۷۵‎ /خ‎۹‎ج‎۹ جهاني شدن حقوق کيفري اطفال بزه کار/ ياسمن خواجه نوري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۷۵۹ HV‎ ۸۶۸۸‎ /ش‎۹‎ع‎۴ عدالت ترميمي/ نگارش عباس شيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۸۷۶۱ JZ‎ ۱۳۱۰‎ /س‎۲‎ب‎۹ بنيادهاي روابط بين الملل/ نويسندگان پيتر ساتچ  جوانيتا الياس؛ مترجم مجيد محمدشريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۷۶۳ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ن‎۴‎ک‎۹ کيفرهاي توده گرا و بازتاب آن در نظام کيفري ايران/ ضرغام نره ئي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۷۹۷ HV‎ ۶۴۰۱‎ /و‎۲‎ج‎۴ جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم شناسي جهان بوم/ مولف راب وايت؛ برگردان حميدرضا دانش ناري؛ [به سفارش] پليس بين الملل ناجا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۷۹۸ K‎ ۳۲۶۵‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حق انسان بر آزادي رفت و آمد در نظام بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران/ محسن روزبهان.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۸۱۷ BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۴‎د‎۹ ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام (۱ – ۲)/ سيدمحمدحسن مرعشي شوشتري؛ به کوشش عباس شيري.- ويرايش؟.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۸۸۵۱ HV‎ ۶۱۵۰‎ /پ‎۴‎ج‎۴ جرم شناسي فرهنگي و کارناوال جرم/ مولف مايک پرسدي؛ برگردان رويا آسيايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۸۵۹ K‎ ۲۸۶‎ /الف‎۸‎آ‎۵ آسيب شناسي نظام قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ حسينعلي اميري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۸۷۰ K‎ ۵۰۱۵‎ /۴ /ر‎۳‎د‎۲ دانشنامه حقوق کيفري و جرم شناسي/ به کوشش منصور رحمدل، تهمورث بشيريه.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۵.
۸۸۷۲ KMH‎ ۶۷۵‎ /ک‎۲‎ک‎۲ کارايي دعواي جمعي در دسترسي به عدالت (با تاکيد بر نظام حقوقي ايران)/ جواد کاشاني  نينا ناصري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۸۸۵ JZ‎ ۱۶۸۰‎ /آ‎9‎آ‎۷ جايگاه اتحاديه اروپايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران/ سيدداود آقايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۹۰۳ KMH‎ ۸۶۴‎ /د‎۸‎ع‎۷ عقد وکالت از منظر قانون مدني و مقررات وکالت دادگستري/ ابراهيم دلشاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۰۵ K‎ ۸۵‎ /م‎۹‎ر‎۹ روش شناسي تحقيق در حقوق/ نويسنده اس. آر. مينني؛ مترجم نازآفرين ناظمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۲۹ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ت‎۹‎ن‎۶ نصب داور، احکام و آثار آن/ محمدمهدي توکلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۵۳ KD‎ ۷۸۶۹‎ /ه‎۴‎ح‎۷ حقوق کيفري: مفاهيم اساسي/ مولف جاناتان هررينگ؛ مترجمين کيومرث کلانتري، رامين نيکخو، مرتضي جليل زاده.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۵۸ BP‎ ۲۵۳‎ /۴ /ح‎۹‎ح‎۸ حمايت از اطفال در سياست جنايي اسلام و ايران / مسعود حيدري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۵۹ KMH‎ ۸۳۹‎ /ي‎۴‎ح‎۷۲ حقوق مدني حقوق تعهدات: قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ تاليف عليرضا يزدانيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۶۱ HD‎ ۶۹۷۱‎ /۳ /ک‎۴‎ع‎۴ عدالت اداري/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۷۰ KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ش‎۴‎م‎۵ مسووليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران و انگلستان/ محسن شريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۹۷۷ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ع‎۵‎م‎۵ مسئوليت حمايت: تحول حاکميت در پرتو جنبش هاي حقوق بشري/ يداله عسگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۳۵ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎ه‎۸ حقوق اقتصادي در سياست گذاري عمومي (مجموعه مقالات نخستين همايش نقد و تحليل قوانين برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادي) ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵/ معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش؛ [برگزار کننده] دانشکده حقوق انجمن حقوق اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۴۰ JZ‎ ۱۲۴۲‎ /آ‎۷‎ر‎۹ رويکردهاي جديد در تحليل سياست خارجي/ تاليف کريس آلدن، امون آران؛ ترجمه امير نياکوئي، مهدي زيبايي، رضا درويشي زانوس.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۳.
۹۰۴۱ K‎ ۴۲۹۳‎ /ح‎۲‎ح‎۷ حقوق فناوري اطلاعات: ادله الکترونيکي، اسناد الکترونيکي و امضاي الکترونيکي (مطالعه تطبيقي)/ مولف طاهر حبيب زاده؛ با مقدمه حسين ميرمحمدصادقي، گرنت هاولز، راجر هالسون.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۴۴ KJV‎ ۸۸۵۸‎ /ر‎۹‎ح‎۷ حقوق کيفري کودکان و نوجوانان/ ژان فرانسوا رنوچي، کريستين کورتن؛ ترجمه و تحقيق تطبيقي بهزاد رضوي فرد، خديجه بهشتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۸۳ K‎ ۳۹۴۳‎ /الف‎۸‎ح‎۷ حقوق تجارت بين الملل/ پرويز انصاري معين.- [ويرايش ‎1].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۸۶ K‎ ۳۱۶۵‎ /ط‎۲‎ح‎۷ حقوق اساسي: کليات حقوق سياسي و رژيم هاي مهم سياسي معاصر/ تاليف منوچهر طباطبايي موتمني.- [ويرايش ؟].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۹۱ BP‎ ۱۹۵‎ /خ‎۹‎م‎۲ [مباني تکمله المنهاج. فارسي]

ترجمه و تعليق بر مباني تکمله المنهاج/ [مولف ابوالقاسم خوئي]؛ ترجمه و تعليق محمدرضا شب خيز.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.

۹۰۹۹ KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ه‎۲‎م‎۲ مباحث نظري و عملي حقوق کار/ سيدمحمد هاشمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۱۰۰ JQ‎ ۱۷۸۵‎ /آ‎۵‎س‎۹ سياست گذاري عمومي در ايران/ کيومرث اشتريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۱۰۱ HV‎ ۸۶۶۵‎ /گ‎۲‎م‎۳ مجازات و جامعه مدرن/ ديويد گارلند؛ مترجم نبي اله غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۱۲۰ KMH‎ ۳۷۹۴‎ /۳ /آ‎۵۲ [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات تعزيرات حکومتي/ به اهتمام معاونت حقوقي و امور مجلس، دفتر امور حقوقي؛ زير نظر عليرضا جمشيدي، ايرج حسيني صدرآبادي، اميد رستمي غازاني؛ تدوين و تنقيح عبدل عارفي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۱۲۱ KMH‎ ۷۴‎ /ط‎۹‎ج‎۸ جلوه هاي نوين در حقوق کيفري: مجموعه مقالات به انضمام گزارش سفر مطالعاتي به کشور بلژيک/ جواد طهماسبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۳۵۵ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /و‎۲‎ب‎۲ بايسته هاي آيين دادرسي مدني/ قدرت الله واحدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۸۲ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ر‎۵‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري/ هادي رستمي.- تهران:  نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۹۹۸۳ DSR‎ ۲۱۳۴‎ /ج‎۷‎م‎۵ مسائل ژئوپوليتيکي خليج فارس/ اصغر جعفري ولداني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۸۴ JZ‎ ۶۰۴۵‎ /م‎۹‎م‎۴ مديريت فرايند مذاکرات بين المللي (با گرايش سياسي – اقتصادي)/ نعمت مهدوي راد، سيدعبدالله حسيني؛ با همکاري سيدمهدي الواني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۵ KMH‎ ۸۵۸‎  /ک‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني: قراردادهاي ويژه  اشاعه، شرکت مدني، تقسيم مال مشترک، وديعه، وکالت، ضمان/ سيد محمود کاشاني.- ويرايش ‎۱.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۶ HV‎ ۶۰۲۵‎ /ف‎۲‎ب‎۴ بزه کاري از کودکي تا اواخر ميانسالي: نتايج اخير پژوهش کمبريج درباره‌ي شکل گيري بزه کاري/ نويسندگان ديويدپي فارينگتون، الکس آر پيکرو، وسلي جي جنينگز؛ ترجمه سارا آقائي؛ با ديباچه شهلا معظمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۹۹۸۷ K‎ ۷۶۱۴‎ /۸ /ع‎۲‎ت‎۲ تاملي بر نقش سازمان هاي غيردولتي در دادرسي هاي بين المللي/ تاليف ارمغان عبيري.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۳.
۹۹۸۸ HV‎ ۶۰۲۴‎ /۵ /ک‎۴‎پ‎۴ پژوهش جرم شناسي/ لين کرو، ناتاشا سمنز؛ برگردان آزاده واعظي؛ ديباچه عباس شيري.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۹ KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ع‎۲‎ح‎۷9 حقوق کودک در نظام حقوقي ايران/ عاطفه عباسي کليماني؛ [به سفارش] دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۹۹۰ P‎ ۹۵‎ /۸ /م‎۹‎ر‎۵ رسانه و سياست خارجي: با نگاهي به نقش رسانه هاي بيگانه در پرونده هسته اي ايران/ مسعود ميرزايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۱ K‎ ۳۸۳۰‎ /ن‎۵‎ب‎۹ بيمه سرمايه گذاري خارجي و حفاظت از محيط زيست/ الناز نساري؛ با ديباچه سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۹۹۹۲ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ف‎۴‎م‎۵ مسئوليت حمايت در دو نظام حقوقي بين الملل و اسلام/ يوسف فرزانه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۹۹۳ JC‎ ۵۹۱‎ /م‎۶‎آ‎۴ آزادي بيان و مباني آن/ جمشيد معصومي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۴ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /م‎۳‎ق‎۹ [ايران. قوانين و احکام]

قوانين و مقررات کاربردي داوري/ گردآورنده محسن محبي؛ [به سفارش] مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۹۹۵ Z‎ ۵۷۰۳‎ /۵ /الف‎۹‎م‎۸ پژوهش شناسي در قلمرو علوم جنايي اقتصادي/ سيدپوريا موسوي؛ [به سفارش] اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزيرات حکومتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۶ KMH‎ ۳۷۹۴‎ /۳ /م‎۸‎م‎۳ [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين تعزيرات حکومتي در نظم حقوقي کنوني/ سيدکاوه موسوي؛ [براي] معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۹۹۷ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ک‎۲‎ع‎۴ عرف بشردوستانه در رويه محاکم بين المللي کيفري: شناسايي يا قاعده سازي قضايي/ عليرضا کاظمي ابدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۸ KMH‎ ۵۰۰‎ /گ‎۷ گفتارهايي در حقوق شهروندي: (حقوق شهروندي و سازمان تعزيرات حکومتي)/ محمود عباسي …[ و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۹ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح‎۹‎ح‎۷ [ايران. قوانين و احکام]

حقوق جزاي عمومي: بررسي فقهي – حقوقي واکنش عليه جرم/ علي مراد حيدري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۴.

۱۰۰۰۰ BP‎ ۱۹۵‎  /م‎۸۵‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي اسلام/ عابدين مومني.- تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۱ KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: شرکت هاي تجاري/ ربيعا اسکيني.- ويرايش ‎۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۲ HV‎ ۸۶۶۹‎ /آ‎۷‎الف‎۴ ازدحام در زندان ها: شيوه هاي موثر براي مقابله با آن، راهبردها و شيوه هاي مطلوب براي مقابله با ازدحام جمعيت در نهادهاي اصلاح و تربيت/ هانس‌يورگ آلبرشت؛ ترجمه حسين غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۰۳ KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۵‎ح‎797 [ايران. قوانين و احکام]

حقوق تجارت (ويژه دانشجويان رشته هاي علوم اقتصادي و بازرگاني)/ ربيعا اسکيني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.

۱۰۰۰۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /گ‎۸‎ب‎۲9 بايسته هاي حقوق جزاي عمومي(مطابق با سر فصل هاي جديد): تجديد نظر شده بر اساس قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ ايرج گلدوزيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۰۰۵ KMH‎ ۵۴۰‎ /ر‎۳‎م‎۲ مالکيت خانواده/ مولفين موسي رحيمي، رضا رحيمي دهسوري.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۰۶ BP‎ ۱۵۵‎ /ن‎۲‎م‎۲ مباحث حقوقي اصول فقه/ تاليف مظاهر نامداري موسي آبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۷ BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷۲ /ش‎۷‎ف‎۷ فقه تطبيقي استدلالي: ديه و قصاص زنان (درسنامه)/ تاليف ابراهيم شفيعي سروستاني؛ به ضميمه درآمدي بر فقه تطبيقي اثر رضا اسلامي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۰۸ BP‎ ۲۳۲‎ /۶ /م‎۹‎ف‎۹ فناوري ژنتيک انساني در آيينه فقه و حقوق/ تاليف زهراسادات ميرهاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۰۹ BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /ت‎۷‎ق‎۹ قوانين موضوعه ايران در آيينه قرآن/ پديدآورندگان فهيمه تقوي مندي، مهرداد زماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۰ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /الف‎۵‎ش‎۴ شرح نوين کاربرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل/ مولفان ميثم اسلامي، الهام گودرزي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۱ HV‎ ۸۶۹۴‎ /ک‎۹‎م‎۳ مجازات اعدام در اسناد جهاني و قوانين ايران/ تاليف مهرنوش کيال.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۱۲ BP‎ ۲۲۳‎ /۸ /م‎۸‎م‎۲ متون فقه حقوق عمومي و حقوق بين الملل/ ابراهيم موسي زاده، با همکاري هادي شکري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۳ KJV‎ ۱۶۶۸‎ /م‎۲ مباني حقوق قراردادها/ تاليف گروه مولفان انتشارات کاونديش؛ مترجمان هادي رحماني، سحر قبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۱۴ K‎ ۲۴۰۰‎ /ط‎۲‎م‎۲ ماهيت و آثار تعارض دادگاههاي ملي و مراجع داوري بين المللي (مطالعه تطبيقي)/ تاليف شيلا طاهري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۵ K‎ ۲۳۰‎ /خ‎۹‎ف‎۸ فلسفه حقوق/ تاليف غفور خوئيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۱۶ BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /ف‎۹‎ج‎۲ [المکاسب. فارسي. برگزيده]

جامع فقه مدني (۱ و ۲ و ۳): قواعد بنيادين بيع و خيارات بر اساس کتاب مکاسب/ تاليف زهرا فهرستي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۱۰۰۱۷ K‎ ۶۴۴‎ /آ‎۳۵‎م‎۸ موازين بين المللي حقوق زنان (کنوانسيون ها، ميثاق ها، قطعنامه ها، پروتکل ها، اعلاميه ها، بيانيه ها، توصيه نامه ها، مقاوله نامه ها، اسناد مصوب کنفرانس هاي جهاني و اجلاس هاي ويژه)/ شهيندخت مولاوردي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۸ BP‎ ۱۵۵‎ /ب‎۳‎م‎۳ مختصر اصول فقه/ تاليف محمد بخشي کشتلي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۹ KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۹‎ک‎۲ کتاب جامع حقوق ثبت/ تاليف و تدوين معصومه ابراهيمي رهنما.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۲۰ KMH‎ ۵۱۴‎ /م‎۷‎و‎۶ وضعيت حقوقي غايبين مفقودالاثر عضو نيروهاي مسلح و همسران ايشان/ مولفين مهدي مقدسي، نويد کارکن.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۱ KMH‎ ۱۰۵۴‎ /ع‎۶‎م‎۵ مسئوليت مدني بازرس در شرکت هاي سهامي عام با توجه به لايحه قانون تجارت/ مولف وحيد عظيمي تهراني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۲ K‎ ۵۵۵‎ /ر‎۸‎م‎۳ مجموعه کنوانسيون هاي برگزيده بين المللي/ تدوين محمود رمضاني، [با همکاري] گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۳ K‎ ۱۰۵۹‎ /۴ /ک‎۹ کنوانسيون آنسيترال در مورد بروات بين المللي و سفته هاي بين المللي، (نيويورک ـ ۹ دسامبر ۱۹۸۸)/ تهيه و ترجمه محمود رمضاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۲۴ JZ‎ ۱۴۰۵‎ /ک‎۹ کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي ۱۹۶۳/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۵ K‎ ۱۴۰۴‎ /ک‎۹ کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي (استکهلم – ۱۹۶۷)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۶ K‎ ۶۳۹‎ /ک‎۹ کنوانسيون حقوق کودک (۲۰ نوامبر ۱۹۸۹)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۷ K‎ ۲۴۰۰‎ /آ‎۳۳ کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي (نيويورک – ۱۹۵۸)/ تدوين رضا زنده گل.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۸ JX‎ ۱۹۹۵‎ /ک‎۹ کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابط خود با سازمانهاي بين المللي جهاني (مارس ۱۹۷۵)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۹ K‎ ۱۰۵۹‎ /۴ /ک‎۹2 کنوانسيون هاي بين المللي چک، بروات و سفته ها: ژنو [۱۹۳۱ و ۱۹۳۰]، نيويورک [۱۹۹۸]، [انگليسي- فارسي]= ( Conventions on cheque, bills of exchange and promissory notes (geneva and new york/ تهيه و ترجمه محمود رمضاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۳۰ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ف‎۴‎م‎32 مختصر آيين دادرسي کيفري/ تاليف بابک فرهي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۳۱ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ذ‎۲‎م‎۳ محاکم کيفري بين المللي/ زيرنظر مهدي ذاکريان.- تهران: نشر تيسا، ‎۱۳۹۳.
۱۰۰۳۲ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ذ‎۲‎م‎۲ متون کليدي حقوق و روابط بين الملل/ گردآوري و تدوين مهدي ذاکريان.- تهران: نشر تيسا، ‎۱۳۹۲.
۱۰۰۳۳ K‎ ۱۴۰۱‎ /ج‎۴‎م‎۸ موافقت نامه تريپس؛ تاريخچه تدوين و تحليل مواد/ تاليف دانيل جرويس؛ ترجمه رضا شکوهي زاده.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۴ BP‎ ۱۶۹‎ /۷ /م‎۸‎ف‎۷ فقه تطبيقي بخش جزايي/ محمد موسوي بجنوردي.- [ويرايش ؟].- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، دانشگاه تربيت معلم، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۳۵ BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /د‎۵‎ح‎۷ حقوق بشردوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين المللي/ به اهتمام و اشراف سيدمحمدرضا دستغيب؛ [محققان و مولفان] عبدالرضا لطفي، نادر اخگري بناب، محمدرضا فقهي؛ [ويرايش علمي غلام علي قاسمي]؛ [به سفارش] مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين‌المللي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۶ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ک‎۴‎آ‎۹۹ آيين دادرسي مدني/ عباس کريمي، حميدرضا پرتو.- تهران: دادگستر، انتشارات دکتر عباس کريمي، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۸.
۱۰۰۳۷ K‎ ۵۴۰۱‎ /س‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري (مطالعه تطبيقي استثنائات درحقوق ايران و فرانسه)/ روح الله سپهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۸ KMH‎ ۵۶‎ /ج‎۸‎ج‎۴ جرايم ثبتي مندرج در قانون ثبت و ساير قوانين موضوعه/ تاليف حميد جلالي، سعيد جلالي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۹ HV‎ ۶۰۲۶‎  /م‎۳‎ن‎۶۴ نظريه ها و نظريه پردازان جرم شناسي/ تحقيق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۰ KMH‎ ۲۷۹۵‎ /م‎۹‎الف‎۳ اجراي احکام مدني/ سيدعباس موسوي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵ -.
۱۰۰۴۱ DSR‎ ۱۵۷۴‎ /۵ /ق‎۲‎الف‎۶ امام خميني (ره) و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، نادر ميرزاده کوهشاهي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۲ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ع‎۸‎م‎۳ مجموعه حقوق منابع طبيعي اعتراض به تشخيص اراضي ملي از مستثنيات آيين دادرسي کاربردي: رويه قضايي، نظام حقوقي رفع تداخلات، ادله اثبات دعوا، ضوابط احياي اراضي ملي شده/ قدرت عموزاد مهديرجي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۳ K‎ ۷۷۸‎ /ص‎۴‎م‎۶ معامله عين مرهونه (در حقوق ايران و مصر)/ غلامعلي صدقي؛ با ديباچه اي از سيد مصطفي محقق داماد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۴۴ JC‎ ۵۷۸‎ /ک‎۴‎ن‎۶ نظريه عمومي عدالت در علم حقوق/ عباس کريمي، عليرضا آبين، خديجه شيرواني.- تهران؛ اروميه: دادگستر: عباس کريمي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۵ K‎ ۳۵۸۵‎ /ج‎۸‎ح‎۷ حقوق بين الملل محيط زيست (مجموعه مقالات)/ عسکر جلاليان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۶ K‎ ۳۴۰۰‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق اداري تطبيقي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۷ KMH‎ ۵۰۰‎ /ع‎۴‎م‎۲ مباني حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ مهدي عزيزي فرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /ع‎۴‎م‎۲ ماهيت حقوقي مالکيت بر مخازن نفت و گاز/ مهدي عزيزي فرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۹ BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /ت‎۳۵‎الف‎۷ قاعده هشدار در مسئوليت مدني/ پرويز اکبري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۵۰ BP‎ ۱۹۷‎ /ن‎۲‎م‎۲ ماهيت ارث حق و شرايط و ضوابط حاکم بر آن/ تاليف مظاهر نامداري موسي آبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۱ HF‎ ۱۳۷۹‎ /ح‎۵‎ن‎۷ نقش تجارت بين المللي در توسعه اقتصادي/ مولفان عليرضا حسني، مهشيد قطبي راوندي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۵۲ K‎ ۳۵۸۵‎ /ک‎۹ مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين المللي حقوق بشر و محيط زيست/ [برگزارکننده] کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو دانشگاه شهيد بهشتي؛ مترجمان کيوان ابراهيمي ارمي، سيدياسر شريفي قلعه سري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۳ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۹ نگرشي بر اصول و مفاهيم مقدماتي علوم جرم شناختي/ تاليف عليرضا ميلاني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۴ HD‎ ۳۸۵۶‎ /ف‎۲‎ب‎۴ نظام حقوقي حاکم بر شرکت هاي دولتي و خصوصي سازي/ تاليف اکبر براري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۵۵ KMH‎ ۱۰۳۱‎ /ع‎۲‎ن‎۶ نظام حقوقي جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي/ تاليف مقصود عبادي بشير.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۶ KMH‎ ۹۲۰‎ /س‎۸‎م‎۲ مباحثي تحليلي از حقوق اسناد تجاري/ تاليف رضا سکوتي نسيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۷ HE‎ ۷۷۰۰‎ /الف‎۵‎م‎۷ مقدمه اي بر سازمان هاي بين المللي ارتباطات و فناوري اطلاعات/ تاليف بهروز اسراري ارشاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۸ HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۹‎ص‎۲2 کيفرزدايي در ايران: نظريه و رويه/ نويسنده ولي اله صادقي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۹ K‎ ۱۴۰۱‎ /ح‎۵‎م‎۲ مباني نظري و فقهي حقوق مالکيت ادبي و هنري/ تاليف سيدعباس حسيني نيک.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۰ KMH‎ ۱۱۰‎ /ش‎۹‎ن‎۶ نظريه هاي حقوقي و لوايح دکتر مهدي شهيدي/ گردآوري و تدوين ايراندخت نظري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۰۶۱ KMH‎ ۳۰۴۰‎ /۵ /ح‎۲‎ض‎۹ ضوابط حاکم بر مديريت اموال و دارائي هاي دولتي در ايران: به انضمام استانداردها، دستورالعمل ها و شيوه نامه حسابداري تعهدي مبحث اموال و دارائي هاي دولتي/ تاليف يداله حبيبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۲ K‎ ۳۸۳۰‎ /م‎۳‎س‎۴ سرمايه گذاري خارجي و حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل/ تاليف سميرا محسن پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۳ KMH‎ ۸۶۹‎ /۳ /الف‎۳‎ش‎۴ شرايط و شيوه هاي قبولي (بررسي تطبيقي) در حقوق ايران، انگليس و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ تاليف نورا احسانگر؛ با ديباچه رضا مقصودي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۴ KMH‎ ۳۰۶۲‎ /ک‎۲‎ش‎۹ شهر در پرتو رويه قضايي/ تاليف غلامرضا کاميار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۵ KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۲‎ق‎۹ قواعد عمومي تعهدات قراردادي/ تاليف محمدامين عاقلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۶ HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۹‎د‎۲ پيشگيري از جرم در سياست جنايي ايران: با مطالعه تطبيقي اصول سياستگذاري هاي پيشگيرانه در سياست جنايي سازمان ملل متحد و ديگر کشورها/ تاليف محمد دانش آرا؛ ديباچه علي صفاري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۷ BP‎ ۱۹۰/۱‎ /الف‎۸‎م‎۷ [المکاسب. فارسي – عربي. شرح]

فقه استدلالي مباحث شروط مکاسب شيخ انصاري (متون فقه کارشناسي ارشد و دکتري)/ ترجمه و تبيين سيدعليرضا فروغي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۱۰۰۶۸ JZ‎ ۵۳۳۰‎ /الف‎۴‎س‎۲ سازمان هاي منطقه اي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد/ تاليف اکبر اديبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۹ KMH‎ ۵۴۰‎ /ي‎۴‎ح‎۷ حقوق مدني (۵): حقوق خانواده: تحليل فقهي – حقوقي/ تاليف غلامرضا يزداني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۰ BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /الف‎۲‎الف‎۵ اسلام و حقوق بشر/ تاليف عليرضا ابراهيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۱ HV‎ ۶۰۸۹‎ /ت‎۹‎ر‎۹ روانشناسي در زندان ها/ نوشته [صحيح: ويراستار] گراهام توال؛ مترجمان يوسف عليمراديان، فرشاد عزيزي آبي.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۵].
۱۰۰۷۲ GV‎ ۹۴۳‎ /۵۵ /ف‎۹‎الف‎۷ فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا): شخصيت حقوقي، ساختار و عملکرد از منظر حقوق بين الملل/ تاليف و گردآوري حميدرضا اکبرپور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۳ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ر‎۹‎ت‎۴ تروريسم سايبري در حقوق ايران و بين الملل/ مولف محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۴ K‎ ۳۹۱۵‎ /ت‎۹‎ت‎۳ تحليل حقوقي ساختار قراردادهاي ساخت، بهره برداري، واگذاري (BOT) با نگاهي بر صنعت نفت و گاز/ مولفان حامد تنها، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۷۵ KMH‎ ۱۶۲۴‎ /ع‎۸‎م‎۵ مسئوليت مدني ضابطان دادگستري در فقه و حقوق/ مولف علي علي پور رجبي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۷۶ HV‎ ۸۶۸۸‎ /ش‎۲‎ع‎۴ عدالت ترميمي در عمل: ارزيابي آنچه که براي بزه ديدگان و بزهکاران نتيجه بخش است/ مولفين جوانا شاپلند، گوئن رابينسون، آنجلا سارزبي؛ ترجمه علي طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۷ KMH‎ ۳۹۵۲‎ /م‎۸‎ق‎۷ قصاص در قانون ايران/ مولفان بهاره مولايي، زهرا مرادي؛ ويراستار اميرحسين قرباني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۸ KMH‎ ۴۲۶۶‎ /ط‎۲‎خ‎۹ خيانت در امانت در نظم حقوقي کنوني (تحليلي – کاربردي): قابل استفاده دانشجويان و اساتيد دانشگاه، قضات و وکلاي دادگستري همراه با آراي وحدت رويه، نظرات مشورتي، قرارهاي دادسرا، آراي محاکم بدوي و ديوان عالي کشور/ مولف علي طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۹ K‎ ۳۵۸۵‎ /آ‎۵‎ن‎۶ نظام حقوقي حفاظت از محيط زيست در امور اکتشاف و بهره برداري از معادن/ مولف حسين آسترکي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۸۰ BP‎ ۱۵۹‎ /۸ /م‎۶‎الف‎۶ [اصول الفقه. فارسي. شرح]

بايسته هاي اصول فقه: شرح اصول فقه مظفر با تطبيق آراء شهيد صدر (رضوان الله عليهما): مباني استنباط حقوق اسلامي…/ مولف محمدعلي معيرمحمدي.- [ويرايش ‎۲].- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷ -.

۱۰۰۸۱ BP‎ ۱۴۷‎ /۷ /ر‎۹‎م‎۲ متون فقه (برگزيده از کتب معتبر فقهي همراه با ترجمه و توضيح) …/ تهيه و تدوين محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۸۲ BP‎ ۱۴۷‎ /۲ /ش‎۲‎ف‎۴ فرهنگنامه اصول فقه/ محمدرضا شب خيز.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۳ HV‎ ۸۶۸۸‎ /چ‎۹‎ع‎۴ عدالت ترميمي (اهداف، اصول، روش ها، رويکردها، مصاديق) در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ مولف اميد ابوالفضل چهره اي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۸۴ BP‎ ۱۹۵‎ /آ‎۷‎ج‎۴ جرم شناسي در پرتو فقه اماميه/ مولف مجيد آقايي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۸۵ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۸‎م‎۳ محشاي قانون آيين دادرسي مدني با بکارگيري متد خلاقيت و طرح شبکه اي مغز: آيين دادرسي مدني ۱ تا ۳، فهرست عناوين دعاوي مالي و غيرمالي …/ مولف سيدمصطفي مومني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۶ KMH‎ ۵۰۰‎ /ت‎۷‎ش‎۴ شرح قانون مدني به زبان پيشرفته: آموزش عملي و کاربردي/ سيدعلي اکبر تقويان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۰۸۷ RA‎ ۱۰۶۲‎ /د‎۹ دندانپزشکي قانوني/ فارس نجاري … [و ديگران].- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۸ KMH‎ ۳۴۴۳‎ /ب‎۲‎ح‎۷ حقوق دارندگان خودرو/ مولف مجتبي باري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۹ KMH‎ ۱۲۲‎ /ط‎۲‎الف‎۸ انکشاف نظام جزايي از بابل تا ايران باستان/ مولفين علي طالع زاري، فاطمه شريفيان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۰ K‎ ۳۸۲۱‎ /ق‎۴‎ح‎۷ حق بر توسعه و امنيت انساني در حقوق بين الملل/ محمد قربان زاده، حميد شاکري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۱ HD‎ ۹۵۷۶‎ /آ‎۳‎الف‎۹ چشم انداز بازار جهاني نفت در سازمان تجارت جهاني (WTO): مطالعه موردي، ايران/ مولفان زهرا ذاکر، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۲ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ر‎۳‎آ‎۲ آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي: آثار عام و خاص (تعهدات، حقوق، امتيازات طرفين پيمان و ضمانت اجراهاي قرارداد پيمانکاري دولتي) قراردادهاي پيمانکاري دولتي به همراه ساير قوانين و مقررات مرتبط/ مولف مسعود رحمانيان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۳ HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴ /الف‎۷‎آ‎۲ آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در مقررات سرمايه گذاري خارجي در ايران/ مولف موژان اکبري آريا.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۴ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ز‎۹‎ح‎۵ بررسي جرم شناختي بزه ديدگي زنان در فضاي سايبري/ فرزاد حسيني، ليلا منفردي شکفتي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۹۵ KMH‎ ۱۹۰۴‎ /آ‎۵‎ت‎۲ تامين خواسته عين معين/ مولف محمد آشفته.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۶ K‎ ۱۱۵۰‎ /ص‎۹‎ح‎۹ حوزه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و کنوانسيون هاي رتردام ۲۰۰۹ و بروکسل ۱۹۲۴/ مولف هاجر صيادي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۷ BP‎ ۱۹۰‎ /۸ /ب‎۲‎ع‎۷ عقد اجاره و اسباب انحلال آن/ مولفان احمد باقري، فاطمه زارع منشادي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۹۸ HV‎ ۹۰۷۶‎ /۵ /م‎۷‎ق‎۶ قضازدايي در دادرسي اطفال و نوجوانان در سياست نوين کيفري ايران/ مولف مهين مقيمي اينچه برون.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۹ KMH‎ ۴۲۵۸‎ /ق‎۴‎ک‎۸ کلاهبرداري از ديدگاه حقوق ايران به همراه نکات کليدي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري/ تاليف اميرحسين قرباني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۰ K‎ ۲۳۰‎ /ر‎۹4‎م‎۷ مقدمه علم حقوق/ محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۱ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ش‎۲‎م‎۵ مسئوليت ناشي از عيب طراحي و ساخت قراردادهاي EPC و تاکيد بر رويه هاي قضايي/ مولفان مريم شاملو، داود داداش نژاد.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۲ KMH‎ ۸۴۹‎ /ح‎۵‎م‎۲ مبناي حقوقي مسئوليت مدني مالک و راننده اتومبيل در رويه قضايي/ مولفان فاطمه نوروزي، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۳ KMH‎ ۶۴۶‎ /ر‎۹‎ح‎۷ حقوق مدني (۱): (اموال، مالکيت، حق انتفاع، حق ارتفاق، اسباب تملک) مطابق با متن کامل قانون مدني و منابع معتبر فقهي و حقوقي/ نويسنده محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۴ HF‎ ۱۳۸۵‎ /غ‎۸‎الف‎۷ الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر صنعت توريسم/ مولفان محمد غلامي بهنميري، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۵ K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۹‎م‎۷ مقدمه اي بر حقوق مالکيت معنوي/ نگارش حسن ميرحسيني.- ويرايش ‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۰۶ K‎ ۵۱۰۳‎ /ب‎۴‎م‎۳ مجازات/ تام بروکس؛ ترجمه محمدعلي کاظم نظري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۷ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي جرايم سايبري/ مهرنوش ابوذري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۸ PIR‎ ۸۰۴۷‎ /م‎۳‎ج‎۸ جلوه هاي حقوقي جاي خالي سلوچ/ تاليف جواد محمودي، بهناز آزادگان دهکردي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۹ K‎ ۳۳۶۷‎ /ت‎۹‎الف‎۵ استقلال و مسئوليت قوه قضاييه/ نويسنده محمد تنگستاني؛ با مقدمه اسداله ياوري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۰ KMH‎ ۵۴۲‎ /الف‎۸‎ب‎۳ بحثي تطبيقي و انتقادي درباره ازدواج و ولايت بر تزويج/ جليل اميدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۱ K‎ ۵۷۹‎ /ب‎۲‎م‎۵ مسئوليت مدني(مطابق رويکرد قانون مجازات ۱۳۹۲ تجديدنظر شده)/ عليرضا باريکلو.- ويرايش‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۲ م BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /الف‎۸‎د‎۲ دانشنامه اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه/ مسعود امامي، رمضانعلي شوپاي جويباري؛ [ با همکاري] مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۳ KMH‎ ۴۸۱‎ /آ‎۹‎ب‎۲ بازپژوهي نظم عمومي در فقه اماميه و حقوق ايران/ تاليف محمدرسول آهنگران.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۴ KMH‎ ۴۴۸۲‎ /ص‎۲‎آ‎۹ آيين رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت/ تاليف محمدحسن صادقي مقدم، نادر ميرزاده کوهشاهي.- [ويرايش ‎۲].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۵ KMH‎ ۴۰۲۲‎ /د‎۸‎ت‎۳ تخفيف و تشديد مجازات در حقوق ايران ( با رويکردي کاربردي )/ حميد دلير، مريم کهزادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۶ DS‎ ۷۹‎ /۷۶ /ص‎۸‎الف‎۵ اشغال عراق؛ اهداف راهبردي و استنادات حقوقي/ سهراب صلاحي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۷ K‎ ۳۲۴۰‎ /ک‎۴‎ح‎۷9 حقوق شهروندي در قلمرو شهرنشيني/ عباس کريمي، غلامرضا کاميار.- تهران: دادگستر، انتشارات دکتر عباس کريمي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۸ HV‎ ۶۰۲۸‎ /م‎۳‎ج‎۴ جرم و سياست جنايي: مباني و مسايل (مجموعه مقالات)/ تحقيق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۹ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۳ جرم شناسي عمومي/ غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۰ KMH‎ ۳۵۲۶‎ /ر‎۵‎ح‎۷ حقوق مالي و محاسباتي: بايسته هاي حقوق نظام ماليه عمومي در ايران/ ولي رستمي، حميد قهوه چيان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۱ HV‎ ۸۶۸۸‎ /و‎۹‎م‎۷ مقدمه اي بر عدالت ترميمي: بازگرداندن عدالت/ دنيل. دبليو وان نس، کارن هتدرکس؛ مترجم رحيم پيلوار؛ [براي] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۲ KMH‎ ۵۴۰‎ /آ‎۴‎ح‎۷ حقوق مدني ۵: حقوق خانواده: قرارداد ازدواج و پايان آن، بر اساس قوانين و مقررات جديد و سرفصل هاي آموزشي مصوب/ شهاب آريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۳ KMH‎ ۴۰۵۲‎ /ص‎۲‎ق‎۲ قتل عمد در آراء دادگاه هاي کيفري استان کرمانشاه/ محمدحسين صادقي، يوسف نيازي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۴ KMH‎ ۱۲۷۰‎ /الف‎۵‎م‎۷ مقدمه حقوق کار/ کورش استوارسنگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۲۵ KMH‎ ۸۳۹‎ /آ‎۷‎م‎۵ مسووليت مدني امين با مطالعه شروط تخفيف و تشديد مسووليت/ تاليف مهسا آقائي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۶ KMH‎ ۳۵۲۶‎ /ک‎۴‎م‎۲ ماليه عمومي از منظر قانون جديد مالياتهاي مستقيم/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۷ K‎ ۳۲۴۰‎ /پ‎۴‎ح‎۷ حقوق بشر از نظر تا عمل/ خيرالله پروين.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۸ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ز‎۹‎ي‎۲ نقد ساز و کارهاي حمايت از زنان قرباني خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه/ فاطمه ياوري؛ زير نظر و با ديباچه حسين ميرمحمدصادقي؛ [براي] کميته ملي حقوق بشر دوستانه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۹ K‎ ۳۴۶۵‎ /ص‎۷‎م‎۸ موانع مسئوليت کيفري ماموران پليس (مباني – اصول – قواعد)/ عابدين صفري کاکرودي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۳۰ HV‎ ۹۳۹۲‎ /۵۶ /ش‎۲‎م‎۳ مجازات حبس و امکان حکم به جايگزين هاي حبس در قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران/ نويسنده شهيد شاطري پور اصفهاني؛ ناظر علمي حميد بهره مند.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۱ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /آ‎۵‎د‎۴ درجه بندي مجازات هاي تعزيري؛ (چالش ها و راهکارها)/ گردآوري و تدوين علي اصغر آشوري، علي ترابي پور؛ ناظر علمي عبدالعلي توجهي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۲ KMH‎ ۸۹۹‎ /۳ /آ‎۷‎ر‎۵ رسيدگي به جرايم مربوط به مسکرات، قماربازي و تکدي گري (با نگرشي کاربردي)/ مولف مهدي آقايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۳ KMH‎ ۳۱۰۰‎ /۵ /الف‎۷‎ج‎۴ جرايم پزشکي، دارويي و غذايي/ مولف محبوب افراسياب؛ گردآوري و تدوين مرکز آموزش قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۴ KMH‎ ۹۲۱‎ /م‎۴‎ش‎۲ شاخص هاي نظام قضايي براي بهبود محيط کسب و کار/ نويسنده احمد مرکزمالميري؛ ناظران علمي بهزاد پورسيد، امير سياح.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۵ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /س‎۹‎ض‎۸ ضمانت اجراها در حقوق مالکيت فکري/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸ -.
۱۰۱۳۶ BP‎ ۱۸۹‎ /۶ /ط‎۸ طلاق قضايي در فقه، حقوق و رويه قضايي/ تهيه و تدوين مرکز آموزش هاي تخصصي فقه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۷ KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ذ‎۲‎ه‎۴ هزار اختيار، وظيفه و نمايندگي دادستان: قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و نظريه هاي مشورتي مربوط/ مولف [صحيح: گردآورنده] حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۸ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /الف‎۶‎ح‎۷ حقوق کيفري اختصاصي تطبيقي: تهاجم عليه اشخاص: مشتمل بر اصطلاح نامه تخصصي انگليسي به فارسي/ امير اعتمادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۹ م KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳ /ش‎۸‎ت‎۴ ترمينولوژي حقوق جزاي عمومي معرب/ تاليف و تدوين عليرضا شکربيگي، يحيي پيري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۴۰ م BP‎ ۱۴۷‎ /۲ /ش‎8‎ت‎۴ ترمينولوژي حقوق جزاي اختصاصي معرب: بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲…/ تاليف و تدوين عليرضا شکربيگي، يوسف نيازي، يحيي پيري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۴۱ KMH‎ ۴۴۰۴‎ /ذ‎۲‎ن‎۷ نقد آرا/ تاليف حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۱۴۲ KMH‎ ۶۰۲‎ /ف‎۹‎ح‎۶ حضانت: حقوق و تکاليف والدين، نفقه و ملاقات فرزند/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۳ م K‎ ۱۰۰۴‎ /۶ /ت‎۹‎ف‎۴ فرهنگ اصطلاحات حقوق بازرگاني و اقتصادي/ محمدصادق تيموري؛ با ديباچه محمدرضا پاسبان.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۴۴ KMH‎ ۵۴۲‎ /و‎۸‎م‎۵ مستندات در حقوق خانواده نکاح به ضميمه قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آيين نامه اجرايي آن مشتمل بر ۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ۲-موانع نکاح  ۳- نکاح دائم ۴- نکاح موقت ۵ – اثبات زوجيت/ مولفين رحمان ولي زاده، نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۵ KMH‎ ۵۶‎ /گ‎۴‎ش‎۴ شرح آراء شوراي عالي ثبت/ مولف ماشاالله گرامي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷ -.
۱۰۱۴۶ KMH‎ ۶۸‎ /ح‎۷‎م‎۳ مجموعه نکات حقوقي کاربردي: ۱- عقود و معاملات ۲- قرارداد اجاره ۳- مقررات آپارتمان ۴- پيش فروش ساختمان ۵- ارث ۶- صدور چک ۷- بيمه شخص ثالث ۸- تخلفات رانندگي/ تاليف مهدي حق دوست.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۷ KMH‎ ۵۱۵‎ /ع‎۵‎ن‎۷ نقش حجر بر مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون هاي ژنو/ نويسنده سيد امين عسکري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۸ HD‎ ۲۹۳۲‎ /خ‎۴‎ن‎۷ نقش شرکت هاي چند مليتي (فراملي) بر توسعه ي کشورهاي در حال توسعه/ مولف اشرف خدادادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۴۹ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ک‎۸‎م‎۳ [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين داوري ايران و قانون داوري تطبيقي (فرانسه، چين و سوئيس)/ گردآوري و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.

۱۰۱۵۰ KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ر‎۴‎ک‎۲ کارگاه رسيدگي به جرايم در دادسرا: روش عملي تحقيق، رسيدگي، صدور دستور و اتخاذ تصميم قضات در دادسرا منطبق با قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ با تجديدنظر و اضافات مطابق با آخرين تغييرات قوانين تا دي ماه ۱۳۹۷/ نويسنده اميرحسين رزاززاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۵۱ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳ مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۵/ ديوان عدالت اداري معاونت حقوقي پيشگيري و پژوهش.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۵۲ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳ مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۴/ ديوان عدالت اداري معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۳ KMH‎ ۱۷۲۳‎ /ز‎۹‎ه‎۵۴ هشدارهاي انتظامي قضات/ تدوين محمدرضا زندي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۵۴ K‎ ۳۱۵۰‎ /ر‎۳‎ه‎۸ هم سنجانه هاي حقوق عمومي (حقوق عمومي تطبيقي)/ سيدحسين رحيمي مقدم؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۵ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /د‎۲‎ک‎۲ کارشناسي به عنوان دليل اثبات دعوا/ نرگس دباغي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۵۶ KMH‎ ۱۷۴۹‎ /الف‎۶ اعاده دادرسي، دعوي متقابل، ورود ثالث، اعتراض ثالث، جلب ثالث، تجديدنظر خواهي و…/ تدوين و تاليف عباس بشيري… [و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۵۷ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /خ‎۴‎م‎۲ مباني حقوق آب/ نسيم خداخواه، اميرحسين نوربخش.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۵۸ KMH‎ ۴۰۳۸‎ /ص‎۲‎ج‎۲ جايگاه مرور زمان کيفري در نظام حقوقي ايران، حقوق تطبيقي و عرصه بين المللي/ تاليف وحيد صالحي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۹ KMH‎ ۹۳۹‎ /س‎۲‎چ‎۸ چک کيفري توام با مسائل ميان رسته اي: واکاوي در احکام، مسائل، نظريه هاي مشورتي، رويه قضايي و آراء ديوان عالي کشور/ تاليف مهدي سالاري شهر بابکي.- ويرايش ‎۲.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۶۰ KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎۸‎ح‎۷ حقوق شهروندي و روابط اجتماعي در تراکم شهري/ تاليف عسکر جلاليان، زهرا يزداني؛ ويراستار علمي فاطمه جلاليان.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۶۱ KZA‎ ۱۱۴۵‎ /ج‎۹‎ت‎۴ تراژدي سانچي در آيينه حقوق بين الملل/ پژوهشگر و نويسنده احسان جهانيان؛ با ديباچه ايي از سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۲ K‎ ۶۳۹‎ /م‎۳‎ت‎۷ تفسير حقوق کودک در آيينه نظريه هاي کميته حقوق کودک سازمان ملل متحد/ ترجمه و تحقيق اميرحسين محبعلي، مريم مهيمني، زهره سرائي؛ زيرنظر سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۳ HV‎ ۶۲۵۲‎ /ج‎۹‎ج‎۴ جرايم سازمان يافته فراملي/ بهروز جوانمرد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۴ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳ مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۳/ گردآورنده ديوان عدالت اداري معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۶۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۹‎م‎۳8 [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات کيفري کاربردي/ تدوين اداره پژوهش و اطلاع رساني علمي مديريت آموزش دادگستري کل استان تهران.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.

۱۰۱۶۶ KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ي‎۴‎م‎۵ مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مولف اصغر يزداني پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۶۷ K‎ ۳۱۵۰‎ /ر‎۲‎م‎۶ مطالعه تطبيقي آموزش عمومي حقوق/ تهيه و تدوين محمد راسخ.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۶۸ K‎ ۵۷۹‎ /ح‎۵‎ر‎۳ حسن نيت در قراردادها (با رويکردي فقهي)/ مولفان موسي رحيمي، رضا رحيمي دهسوري.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۶۹ KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ع‎۴‎و‎۶ وظايف و مسئوليت هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ناشي از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد/ تهيه و تدوين شيما عرب اسدي؛ ناظر علمي توکل حبيب زاده.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۰ LB‎ ۲۱۲۶‎ /الف‎۹‎م‎۳ حقوق و تکاليف دانشجو معلمان/ تاليف کرمعلي محبتي توکل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۱ KMH‎ ۸۷۳‎ /۳ /ب‎۴‎ت‎۷ تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ايران/ تاليف ودود برزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۲ P‎ ۹۶‎ /س‎۹‎ب‎۹ حق بر سواد رسانه اي از تحليل معنا تا تبيين مبنا/ مولفان مهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۳ HV‎ ۶۴۰۱‎ /ب‎۴‎ج‎۴ جرم شناسي فرهنگي سبز: راهبردهاي جديد در جرم شناسي انتقادي/ اوي بريسمن، نيگل ساوس؛ ترجمه اسمعيل رحيمي نژاد، مهدي بابايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۴ HD‎ ۲۷۵۵‎ /۵ /ب‎۲‎ح‎۷ حقوق تجارت بين الملل: مسئوليت شرکت هاي چند مليتي/ تاليف رحيم باغبان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۷۵ KD‎ ۷۸۶۹‎ /ک‎۲‎س‎۴ سرآغازي بر حقوق کيفري انگلستان و ويلز همراه با اصطلاح نامه انگليسي به فارسي/ تاليف کلوديا کار، مورين جانسن؛ ترجمه امير اعتمادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۶ BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /ع‎۲‎ن‎۸ نگرشي کاربردي به ديات/ مولف احمدرضا عابدي؛ تهيه و تنظيم مرکز آموزش قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۷ KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۴‎م‎۳ مجموعه مقالات حقوق خصوصي به همراه نقد آراء وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي کشور/ گردآوري و تدوين غلامعلي صدقي؛ [براي] پژوهشگاه قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۸ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /۷ /ذ‎۹‎ح‎۷ حقوق آب/ تاليف يوسف ذوالفقاري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۷۹ K‎ ۳۱۶۵‎ /ق‎۲‎ج‎۵ جستاري در حقوق اساسي/ تاليف داود قاسمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۸۰ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /خ‎۸۴‎ح‎۷ حقوق بين الملل عمومي ۱ و ۲/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۸۱ KMH‎ ۸۳۹‎ /ب‎۲‎ح‎۷7 حقوق مسئوليت مدني مبتني بر نقد و بررسي آراء و رويه قضايي/ ايرج بابايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۲ KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ت‎۹‎گ‎۷ گفتارهايي در باب نهاد دادستاني و احياي حقوق عامه/ نويسندگان محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان، پرهام مهرآرام؛ نظارت علمي عباس توازني زاده، اسدالله ياوري، سيدمحمدمهدي غمامي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۳ KMH‎ ۳۱۹۷‎ /آ‎۲۸ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۹۵) و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (مصوب ۱۲/۱۴/۱۳۹۵)…/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۴ KMH‎ ۴۴۰۴‎ /ذ‎۲‎ش‎۴3 شرح و بررسي ماده ۴۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ به انضمام بخش نامه رييس قوه قضاييه …/ مؤلف حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۵ KJV‎ ۴۰۷۹‎ /و‎۴‎ح‎۷ حقوق اساسي تطبيقي/ نويسنده ميشل وريو؛ ترجمه و تحقيق سعيد خاني والي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۶ BP‎ ۲۳۰‎ /۲ /ن‎۷‎ح‎۷ حقوق اساسي اقتصادي اجتماعي و مباني آن/ تأليف اشکان نعيمي، با همکاري حميدرضا قاسمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۸۷ K‎ ۳۵۸۵‎ /م‎۵‎ح‎۷ حقوق بين الملل محيط زيست با تکيه بر نقش ديوان بين المللي دادگستري در توسعه آن/ تاليف علي مسعودي؛ با نظارت، ويرايش علمي و ديباچه ناصر قربان نيا.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up