خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر ۹۸

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۳۳۶۹K‎ ۳۲۴۰‎ /ج‎۲‎ح‎۷حقوق شهروندي و نظام قضائي/ محمدجواد جاويد  عصمت شاهمرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۵۶۵۳KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‎۷‎آ‎۹آيين دادرسي مدني/ گودرز افتخار جهرمي، مصطفي السان.- تهران: دورانديشان، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۳.
۷۷۴۸K‎ ۵۰۷۰‎ /ه‎۲‎م‎۵مسووليت کيفري ربات ها: هوش مصنوعي در قلمرو حقوق کيفري/ گابريل هالوي؛ مترجمان فرهاد شاهيده، طاهره قوانلو؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۷۷۴۹KMH‎ ۹۲۰‎ /ش‎۸‎ش‎۴شرايط عمومي صحت معاملات در اسناد تجاري (برات، سفته و چک)/ تاليف محمد شکري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۰HV‎ ۶۱۸۷‎ /م‎۸‎س‎۹سياست جنايي امنيت مدار و نظام کيفري حقوق بشر/ تاليف اسلام مندني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۱K‎ ۲۴۰۰‎ /پ‎۹‎ر‎۹روش هاي حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي/ مولفان علي پورقصاب اميري، محمدرسول ايزدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۲KMH‎ ۵۴۰‎ /ق‎۴‎ت‎۷تفسير قضايي و نقد قانون حمايت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) آيين دادرسي، اجراي احکام، حقوق ماهوي و آيين نامه اجرايي (ديدگاههاي قضات دادگاههاي تجديدنظر استان تهران)/ تاليف محمدباقر قربان وند؛ با مقدمه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۵۳KMH‎ ۴۸۲۸‎ /ب‎۹‎ت‎۷تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ تاليف سعيدرضا بيرانوند.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۴KZ‎ ۵۶۷۵‎ /خ‎۸‎ت‎۳تحليل و بررسي حقوقي برنامه هسته اي ايران با گروه ۱ + ۵/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۵BP‎ ۱۸۹‎ /۹ /پ‎۹‎ب‎۴بررسي تطبيقي حضانت در فقه و حقوق موضوعه/ تاليف معصومه پيرحياتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۵۶JC‎ ۵۷۱‎ /الف‎۵‎آ‎۹آيا حقوق بشر؟ راهنماي هنجاري حقوق مدني – سياسي براي توانمندي و مطالبات جامعه مدني/ تاليف رضا اسلامي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۷۵۷HG‎ ۳۸۸۱‎ /ت‎۴‎ض‎۸ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي و مقررات حاکم بر آنها/ سعيد تراشيون، غراله طباطبايي.- ويراست ‎۲.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۴.
۷۷۵۸K‎ ۵۰۶۵‎ /ر‎۵‎ب‎۴بررسي نوين درباره نقش تعدي و تفريط در مسئوليت مدني و مقايسه آن با تقصير/ مولفان محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۷۵۹KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ز‎۴‎ش‎۴شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي  (ادله اثبات دعوا) مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳/ عباس زراعت.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۷۶۰ KMH‎ ۵۴۰‎ /ن‎۹‎ح‎۷(حقوق مدني ۵) حقوق خانواده تطبيقي ايران، فرانسه، انگلستان: قانون مدني، قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳، قانون حمايت خانواده سال ۱۳۹۱/ تاليف پرويز نوين.- تهران: گنج دانش، ‎۱۳۹۵.
۷۷۶۱KMH‎ ۸۵۸‎ /ح‎۲‎م‎۸موانع و مشکلات اجراي عقود مشارکتي در نظام بانکي کشور/ محمدرضا حاجيان؛ همکاران اصلي ابوالفضل اکرمي، سجاد مهديزاده، فرزانه شمس فخر.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۰.
۷۷۶۲BP‎ ۲۳۰‎ /۲۲ /ن‎۶‎ک‎۲کاربرد قواعد فقهي در نمونه اي از قراردادهاي بانکي/ محمدنقي نظرپور، فرشته ملاکريمي.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۷.
۷۷۶۳KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷حقوق پرداخت هاي بانکي/ مصطفي السان.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۰.
۷۷۶۴HG‎ ۱۶۴۲‎ /الف‎۹‎م‎۸جريمه تاخير تاديه/ سيدعباس موسويان، فرشته ملاکريمي.- ويراست ‎۲.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۵BP‎ ۲۲۵‎ /۳ /ک‎۴‎ت‎۹توهين به اديان بر اساس فقه و اسناد بين الملل/ مولفان محمدمهدي کريمي نيا، هادي افشاني.- تهران : مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۷۶۶K‎ ۳۰۲‎ /ل‎۶‎ت‎۹توافقات مقدماتي در حقوق ملي و فراملي (حقوق داخلي و بين الملل و تجارت بين الملل)/ مولفان سيامک لطفياني، علي لعلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۷K‎ ۳۱۶۵‎ /س‎۹‎پ‎۲پاسداري از قانون اساسي توسط رئيس جمهور: مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي ايران، فرانسه، آمريکا و افغانستان/ مولفان فريبا سنجري مقدم، وحيد ملکي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۷۶۸K‎ ۴۶۱۰‎ /ه‎۹‎س‎۲سازمان تجارت جهاني: حقوق، اقتصاد و سياست/ برنارد ام. هوکمن، پتروس سي. مورويديس؛ ترجمه و تحقيق سيدياسر شريفي قلعه سري، کيوان ابراهيمي ارمي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۵.
۷۷۷۰KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ع‎۲‎ح‎۷حقوق تجارت ورشکستگي و تصفيه ( دعوي استرداد، اعاده اعتبار) به انضمام قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي( مصوب۱۳۱۸/۴/۲۴) و آيين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگيبه همراه ۱۳۵ تست چهارگزينه اي/ اسماعيل عابديني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۷۱KMH‎ ۹۳۹‎ /ف‎۹‎ت‎۴ترفندها و تکنيک هاي صدور و دريافت چک در معاملات/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۵.
۷۷۷۳HF‎ ۱۳۷۹‎ /ن‎۶‎ت‎۷تعارض قوانين در تجارت بين المللي/ تاليف مرتضي نصيري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۲BP‎ ۱۹۰‎ /۷ /س‎۸‎ح‎۷حق شفعه/ ابوالفضل سلطاني، سيروان طاهريان، سيامک لطفياني.- تهران: جاودانه  : جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۳KMH‎ ۲۵۰۶‎ /ب‎۹‎ب‎۴بررسي جرايم و مجازات هاي مرتبط با قانون انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي/ مليحه بهاروند، علي صالحي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۴K‎ ۵۴۴۵‎ /ح‎۵‎ب‎۴بررسي نهاد استرداد مجرمين در حقوق بين الملل و حقوق کيفري ايران با نگاهي به لايحه همکاري هاي بين المللي در امور کيفري/ صنم حسن برقي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۸۵KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳ /گ‎۸‎ب‎۵بسيط در قانون مجازات اسلامي: تشريح و تفصيل واژگان، عبارات و اصطلاحات بکار رفته در قانون مجازات اسلامي ۹۲/ ايرج گلدوزيان، پيمان حسين زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۶K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ش‎۹‎پ‎۴پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي: (۱۱۰ مورد براساس نظرات رسمي کميسيون بانکداري ICC)/ تدوين و ترجمه فريدون شيرازي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين‌المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۷۷۸۷KMH‎ ۳۸۰۰‎ /د‎۵‎م‎۵مشروعيت مال در جرايم عليه اموال و مالکيت (بررسي فقهي، حقوقي و مطالعه تطبيقي)/ آرش دشتي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۷۸۸KMH‎ ۱۵۷۲‎ /آ‎۷‎ح‎۷حقوق دادرسي عادلانه و منصفانه (دادگرانه): با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ حسين آقايي جنت مکان.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۹۱K‎ ۳۸۴۲‎ /م‎۷‎م‎۷مقايسه مقررات حاکم بر بازار فارکس و بازار سهام در حقوق تجارت داخلي و بين المللي/ مولفان اميد مقدسي فر، مهران آرامش.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۷۹۸KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ز‎۲‎م‎۳مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۴.
۷۷۹۹KMH‎ ۱۵۸۸‎ /ح‎۵‎م‎۳مجموعه قوانين و مقررات دادگاه ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي (کاربردي) قوانين موضوعه همراه با نکات حقوقي، آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آراي وحدت رويه، نظريه هاي مشورتي و نظريه هاي شوراي نگهبان/ تدوين نصرت حسن زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۰KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‎۷‎م‎۳مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي/ تاليف مهدي حقدوست.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۰۱KMH‎ ۳۳۶۶‎ /ک‎۸‎م‎۳مجموعه قوانين کاربردي حقوق نفت، گاز و پتروشيمي/ گردآوري علي کميلي پور.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۲KZ‎ ۶۱۱۵‎ /ه‎۲‎ش‎۴شرايط درج شروط داوري در قراردادها و معاهدات بين المللي/ مولف ندا هاشمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۸۰۳K‎ ۳۵۸۵‎ /ک‎۹‎ر‎۲راهنماي حقوق بين الملل محيط زيست/ مولفان لکساندر کيس، دينا شلتون؛ تحقيق و ترجمه محمد سعيد شفيعي، زينب پورخاقان شاهرضايي، سيداحمد عسگري ارجنکي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۸۰۴KMH‎ ۳۸۰۰‎ /و‎۲‎ح‎۴حدود با رويکرد قانون مجازات اسلامي/ تاليف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۰KMH‎ ۲۷۹۵‎ /الف‎۲‎د‎۴درس هايي از اجراي احکام مدني/ تاليف ابوالقاسم ابراهيمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۸۱۱KMH‎ ۱۷۴۹‎ /ن‎۶‎م‎۷مفهوم و آثار مالکيت دعوي در حقوق ايران/ مولف مجتبي نصرآزاداني؛ با ديباچه حسين تاجميررياحي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۵JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ش‎۲‎ح‎۷حقوق سازمان هاي بين المللي/ نويسنده ملکم شاو؛ ترجمه و تحقيق سيده لطيفه حسيني، نرگس سادات حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۱۷BP‎ ۱۸۹‎ /۱ /ش‎۴‎ح‎۷حقوق جنسي زوجين در فقه و حقوق موضوعه/ الهام شريعتي، مرضيه ولي حصاري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۲۸BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /م‎۸‎ح‎۲حاشيه تحليلي بر مکاسب محرمه شيخ مرتضي انصاري/ سيد حسين منافي؛ با مقدمه محمد توکلي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۲۹HD‎ ۳۸۶۱‎ /ع‎۸‎ت‎۷تعديل در قراردادهاي پيمانکاري: مقايسه تطبيقي شرايط عمومي پيمان و نمونه قراردادهاي فيديک/ نويسنده سعيده عليزاده؛ با ديباچه حبيب اله رحيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۰KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ع‎۲‎ت‎۷تعامل حقوق بين الملل بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه در مورد ممنوعيت تبليغات جنگي/ مهسا عباسي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۱K‎ ۵۷۹‎ /خ‎۵‎د‎۲چالش هاي حقوقي در مسووليت هاي مدني داخلي و بين المللي و راهکارهاي توسل به ورشکستگي بين المللي/ تاليف مهراب داراب پور؛ با همکاري عليرضا عالي پناه…[و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۲JZ‎ ۶۰۱۰‎ /ش‎۲‎ر‎۹روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ ملکم شاو؛ ترجمه و تحقيق سيده لطيفه حسيني، نرگس حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۳۳KJE‎ ۹۴۷‎ /پ‎۹‎د‎۴درآمدي بر حقوق اتحاديه اروپا/ کلاسي-ديتر بروچارد؛ مترجم محمد ولي محمدي؛ با مقدمه هيبت اله نژندي منش.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۳۶K‎ ۲۳۰‎ /م‎۴‎ک‎۲کاربرد منطق در علم حقوق/ صادق مرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۸۳۸BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /م‎۲‎ق‎۴قدرت بر تسليم مورد معامله/ جليل مالکي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۳۹HV‎ ۸۰۷۹‎ /چ‎۸‎ر‎۹روش هاي پولشويي و قوانين مرتبط به آن در ايران/ الناز چلونگر.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۸۴۰K‎ ۷۱۷۴‎ /م‎۳‎ط‎۸طلاق در حقوق ايران و ترکيه: موجبات و آثار/ عصمت مخلص آبادي فراهاني؛ با ديباچه دلاور برادران.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۱K‎ ۳۵۷۵‎ /ز‎۹زواياي حقوقي ابتلا به ايدز: راهبردي براي اصلاحات حقوقي و سياستگذاري/ مولفان لانس گابل… [ و ديگران]؛ مترجمان امير سماواتي پيروز، حميد شش‌گل، مرضيه سادات ذاکرفرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۲KMH‎ ۳۵۲۵‎ /و‎۹‎م‎۳محشاي کاربردي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي/ احمدرضا ونکي، منصوره حسيني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۳KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۳مجموعه اسناد حقوق بين الملل عمومي: حقوق بين المللي معاهدات، حقوق سازمان هاي بين المللي، حقوق بشر، حقوق ديپلماتيک و کنسولي، حقوق بشردوستانه، مسئوليت بين المللي دولت ها، حقوق بين الملل محيط زيست، تروريسم بين المللي و ساير معاهدات بين المللي/ مترجمان هادي طالع خرسند… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۵K‎ ۸۴۰‎ /ر‎۹‎ف‎۹فنون تنظيم قراردادهاي تجاري بر پايه رويه قضايي/ رابرت‌ا. ريبيرو ؛ ترجمه و تحقيق ميرشهبيز شافع، شهرزاد يزدان پناه اردکاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۷۸۴۷BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /س‎۹‎ق‎۲قاعده لاضرر و لاضرار (تقريرات): بيانات حضرت آيت الله العظمي سيد علي حسيني سيستاني/ به قلم حسيني سيستاني؛ ترجمه اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۴۸KMH‎ ۲۶۱۳‎ /م‎۸‎ص‎۸صلاحيت هاي قوه قضاييه در پرتو نظرات شوراي نگهبان/ نگارش ابراهيم موسي زاده، محسن خوشنويسان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۴۹KZ‎ ۵۰۳۶‎ /د‎۲‎ش‎۹شوراي امنيت و بهره برداري استراتژيک از حقوق بين الملل: يک مطالعه تجربي/ روزانا دپلانو؛ مترجم پوريا عسکري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۷۸۵۰K‎ ۳۹۱۵‎ /ش‎۴‎م‎۲ماهيت و آثار قراردادهاي نفتي سنتي و الکترونيکي: مطالعه تطبيقي در ايران و حقوق بين الملل/ تاليف سيده کويستان شريفي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۱KMH‎ ۳۷۹۴قانون مجازات اسلامي انطباقي: انطباق يافته با قوانين جزايي سابق و جاري، آراء وحدت رويه، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به همراه: قانون تعزيرات و جرايم رايانه اي به انضمام: جدول تطبيقي جرايم رايانه اي/ تدوين کنندگان محمد نبي پور، طاهره عطاريه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۲KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۸‎الف‎۲ابعاد در حال تکامل حقوق بين الملل: انتخاب دشوار فراروي جامعه جهاني/ جان اف. مورفي؛ ترجمه و تحقيق آرمين طلعت.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۳HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎د‎۲پول شويي جرمي پنهان در اقتصاد/ حامد دانشجو.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۶KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ف‎۴‎ت‎۲تاثير تحريم بر سلامت و بهداشت عمومي از منظر حقوق بين الملل و ايران/ تاليف ليلا فيروزمند؛ با ديباچه رضا موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۵۷KMH‎ ۳۴۵۰‎ /ع‎۲‎پ‎۹پيشگيري از تخلفات و جرايم رانندگي/ مولفان حميدرضا عباسپور مبارکه، زهرا کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۶۰KLT‎ ۵۴۰‎ /الف‎۴‎ت‎۶تطبيق قوانين خانواده، ارث و وصيت تاجيکستان و ايران/ تاليف کوروش اردلاني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۶۱KMH‎ ۹۶۲‎ /ب‎۹‎ن‎۸نگرشي حقوقي بر معاملات بورس کالا/ مولف محمدرضا بيکيان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۶۲K‎ ۳۱۶۵‎ /م‎۶ مطالعه تطبيقي تفسير قانون اساسي (مجموعه مقالات)   / گزيده و ترجمه محمدحسين جعفري .    .. [و ديگران].- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۶۳KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ل‎۴‎ق‎۹قواعد فقه بشردوستانه (مقدمه اي بر فقه تمدن)/ محمد لري نژاد، سيدمحسن قائمي خرق؛ با ديباچه سيدمهدي طباطبايي.- تهران: مجد ، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۱KMH‎ ۱۷۸۳‎ /د‎۹‎م‎۲مباني فقهي و حقوقي امارات قضايي در نظام نوين دادرسي/ مولفان عبدالحسين رضايي راد، ميثم دوستي پور، سيدحسين آل طاها.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۲KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ک‎۲‎ش‎۹شهر و حقوق شهروندي/ تاليف غلامرضا کاميار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۷۳KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ف‎۴‎ع‎۸علني بودن محاکمات در حقوق کيفري ايران/ تاليف غلامرضا فردوست؛ مقدمه حسين آقايي جنت مکان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۷۴KMH‎ ۱۰۲۷‎ /م‎۸‎ب‎۹بيمه هاي مسئوليت مدني شغلي و حرفه اي/ مولفان شيوا مولاکرمي، عمران نعيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۷۵JZ‎ ۱۴۰۵‎ /و‎۷‎ح‎۷حقوق ديپلماتيک/ تاليف منصور وفايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۷۹KMH‎ ۷۷۰‎ /خ‎۲‎ح‎۷حقوق مدني ارث/ مولف نادر خاوندگار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۸۰K‎ ۳۹۴۳‎ /س‎۹‎م‎۲مباحث ضروري حقوق تجارت بين الملل/ نويسنده ميشل سانسون؛ مترجم سيداحسان حسيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۸۱KMH‎ ۳۲۷۶‎ /ب‎۲‎ح‎۸حمايت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکي/ محمود باقري، سعيد رحماني.- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۲BP‎ ۲۲۵‎ /۳ /ن‎۹‎ب‎۴بررسي فقهي حکم اهانت به مقدسات اديان/ تاليف عباس نوري.-  تهران  : مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۸۳HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎۹‎الف‎۳اختلال سلوک و نافرماني مقابله اي با گرايش جرم شناسي/ مولفان مسعود حيدري، روح الله شفيعي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۴KMH‎ ۸۵۸‎ /ش‎۹‎ح‎۷حقوق مدني/ تاليف مهدي شهيدي.- تهران: مجد، -‎۱۳۹۵.
۷۸۸۵HV‎ ۶۰۲۸‎ /ل‎۹‎آ‎۹آينده جرم شناسي: مجموعه مقالات/ ويراستاران متن لاتين رولف لوبر، براندون سي. ولش؛ ترجمه جمعي از پژوهشگران حقوق کيفري و جرم شناسي؛ تحت نظارت عباس شيخ الاسلامي؛ به کوشش فرهاد شاهيده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۶JF‎ ۲۰۵۱‎ /ع‎۲‎ب‎۴بررسي حقوقي نظام مالي احزاب سياسي/ تاليف  مقصود عبادي بشير.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۸۸۷KZ‎ ۶۳۷۴‎ /ش‎۲‎ت‎۳تجاوز نظامي و اقدامات جامعه بين المللي از اوان قرن بيستم تا اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري (در آستانه فعال شدن صلاحيت ديوان بين المللي کيفري بر جنايت تجاوز)/ تاليف مجيد شايگان فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۸۸۸KMH‎ ۹۰۰‎ /م‎۷‎ض‎۸ ضمان قهري/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران   : مجد   ، ‎۱۳۹۷.
۷۸۸۹KMH‎ ۵۶‎ /ب‎۹‎ث‎۲ثبت اسناد و املاک در آيينه ساير قوانين/ تاليف محمدحسن بهادر، مصطفي اعظمي قره تپه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۸۹۰KZ‎ ۷۰۷۰‎ /د‎۹‎ع‎۹عناصر جنايات جنگي و اساسنامه ديوان بين المللي کيفري: منابع و تفسير/ کنورت دورمن، با همکاري لوييس دوسوالد بک، رابرت کولب؛ ترجمه زهرا جعفري، زهرا محمودي، پريسا سفيدپري؛ با ويرايش و نظارت نادر ساعد، سعيد منصوري، علي داعي؛ ويرايش نهايي عليرضا ابراهيم گل؛ [با همکاري کميته بين المللي صليب سرخ و کميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران].- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۷۸۹۱KMH‎ ۱۵۷۲‎ /س‎۲‎ح‎۷حقوق در قضا، قاضي در قضا/ تاليف سروش ستوده جهرمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۸۹۲BF‎ ۶۹۸‎ /۳۵ /ک‎۸‎ر‎۳دوره پيشرفته حقوق عمومي: مکاتب فلسفي – کلامي حقوق عمومي/ مولفان حسين رحمت الهي، اميد شيرزاد، احسان آقامحمدآقايي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۷.
۷۸۹۳KMH‎ ۱۹۴۲‎ /پ‎۹‎آ‎۲آثار قرارداد ارفاقي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي/ مولفان احسان پهلواني فرد، محسن اصغري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۴K‎ ۳۵۸۵‎ /ط‎۹‎د‎۹ديپلماسي محيط زيست و حقوق بين الملل توسعه پايدار (مجموعه آراء و نظريات)/ تاليف سبحان طيبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۵K‎ ۳۵۸۵‎ /ش‎۹‎ح‎۷حقوق بين الملل محيط زيست؛ در نوسان ميان توسعه، انرژي و فناوري/ آرامش شهبازي، بهنام رضائي نسب.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۸۹۶KZ‎ ۳۴۱۰‎ /م‎۳‎ح‎۷حقوق بين الملل در جهان معاصر: يک پنجره، چند نگاه/ محسن محبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۸۹۸KMC‎ ۵۲۴‎ /غ‎۷‎ح‎۷حقوق اساسي کشورهاي اسلامي/ هدي غفاري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۱KZ‎ ۱۳۰۲‎ /۳ /د‎۸‎ح‎۷حق شرط در حقوق بين الملل معاهدات: با تاکيد بر يافته هاي کميسيون حقوق بين الملل و رويه دولت ايران در ايراد حق شرط بر معاهدات بين المللي/ مريم دليلي؛ با ديباچه عليرضا ابراهيم گل.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۲K‎ ۳۲۵۹‎ /۵ /ح‎۲‎ح‎۷حق بر آموزش و تعهدات دولت ها/ تاليف مهدي حاتمي، منيره زاهدي گلوگاهي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۳K‎ ۱۰۰۵‎ /د‎۲‎چ‎۲چالش هاي حقوقي در معاملات بازرگاني بين المللي/ تاليف مهراب داراب پور؛ با همکاري مصطفي السان… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۴BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /س‎۸‎د‎۹ديات قفسه سينه و شکم در صدمات نفوذي با تاملات ژرف: ديه جائفه و احاطه بر نقد نظرات کارشناسي ارش مازاد/ نويسنده بابک سمساري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۶KMH‎ ۸۱۰‎ /ف‎۹‎م‎۶مطالبه طلب/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۹۰۷KMH‎ ۶۲۲‎ /ن‎۶‎ح‎۷حقوق و تکاليف قيم در حقوق ايران و مصر/ تاليف جمشيد نظري گزنق.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۴.
۷۹۰۸HV‎ ۴۷۰۸‎ /خ‎۴‎ح‎۷حقوق شناسي حيوانات/ نسيم خداخواه.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۹۰۹KMH‎ ۳۱۱۹‎ /ق‎۲‎ق‎۲قانون ارتقاء بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت با آخرين اصلاحات و الحاقات/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيدرضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۹۱۰JQ‎ ۱۷۸۷‎ /۵ /م‎۹‎ج‎۲جايگاه رئيس قوه مقننه در نظام حقوقي ايران، بريتانيا و فرانسه/ محمد مهاجري؛ با نظارت علمي محمد جلالي؛ با مقدمه محمدحسين زارعي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۱۲KMH‎ ۲۷۵۴‎ /ز‎۲‎ق‎۹قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي (مزايده-مناقصه)/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۳KMU‎ ۴۸‎ /۳ /ز‎۸‎س‎۹سوريه در آئينه حقوق بين الملل توسل به زور/ سيد قاسم زماني، سورنا زمانيان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۴HV‎ ۶۷۷۳‎ /خ‎۸‎ح‎۲حاشيه بر قانون جرايم رايانه اي/ مونا خليل زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۷۹۱۵KZ‎ ۷۲۴۰‎ /ف‎۴‎د‎۲دادگاه کيفري بين المللي شده کامبوج: مباني و چالش هاي يک دادگاه کيفري مختلط/ محمد فرجي؛ با ديباچه بهزاد رضوي فرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۷۹۱۶BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۳۳[جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي – عربي . برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام : حجر/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

۷۹۱۸BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۸[جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي – عربي . برگزيده]

ترجمه جواهرالکلام: مضاربه/ تأليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده..- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۷۹۲۲K‎ ۱۰۲۸‎ /ت‎۲تاملاتي در بيع بين المللي [کتاب]: مجموعه نظرات شوراي مشورتي کنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد/ گردآوري و ترجمه حميدرضا علومي يزدي… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۳KMH‎ ۳۱۰۰‎ /۵ /ن‎۳‎م‎۵مسووليت پزشک در فقه و حقوق کيفري ايران بر اساس اصلاحيه قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ تاليف مهدي نجاتي، جواد سبحاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۴BP‎ ۱۸۹‎ /۹ /آ‎۷‎آ‎۵آسيب شناسي فقهي قوانين حضانت/ مولفان مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۲۷HG‎ ۸۶۹۵‎ /۷ /ه‎۲‎ب‎۹بيمه در فقه، حقوق و جامعه امروز / تاليف شعله هاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۲۸BP‎ ۱۸۲‎ /۳ /ش‎۹‎ل‎۸[اللمعه الدمشقيه. شرح]

ترجمه و شرح تطبيقي لمعه: متاجر، دين، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، صلح/ ترجمه و شرح محمدرضا عزيزاللهي کرماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۷۹۳۰KMH‎ ۴۲۳۰‎ /الف‎۹‎ج‎۴حقوق کيفري اختصاصي ۲: جرايم عليه اموال و مالکيت/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۵۷HM‎ ۱۲۰۶‎ /ج‎۸‎ر‎۵رسانه و جرم/ نويسنده ايوان جوکز؛ مترجم محمدتقي نوري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۵۸KJE‎ ۹۴۷‎ /ب‎۹‎الف‎۷الفباي حقوق اتحاديه اروپا/ کلاس ديتر بورچاردت؛  ترجمه علي احدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۶۳KMH‎ ۴۸۲۸‎ /ص‎۷‎ت‎۷تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط در قانون و رويه قضايي/ مولفان علي صفاري، حميد وارسته.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۷۹۶۴KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ /د‎۲‎ح‎۷حقوق اساسي و تشکيلات نظام جمهوري اسلامي ايران (نهادهاي سياسي و سازمان هاي دولتي)/ تاليف عليرضا داداش زاده.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۴].
۷۹۶۶BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷ /م‎۶‎ت‎۷تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهاي اسلامي/ مولفان رسول مظاهري کوهانستاني، عذرا هرتمني؛ با ديباچه سيدحسين صفايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۹۷۶KZ‎ ۴۰۴۳‎ /م‎۸‎د‎۷دفاع مشروع در رويه ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر قضيه سکوهاي نفتي/ تاليف اميرحسين ملکي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۷۷KD‎ ۱۵۵۴‎ /چ‎۵‎الف‎۶اصل نسبي بودن قرارداد در حقوق نمايندگي/ چشاير، فيفوت، فورمستن؛ ترجمه و توضيح سعيده صالحي، مرضيه خليلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۷۸KZA‎ ۱۵۵۵‎ /ص‎۲‎ت‎۹توسعه حقوق بين الملل درياها (تحديد حدود، محيط زيست و کشتيراني) در پرتو آراء قضايي بين المللي/ مولفان علي صابرنژاد، پري حسين پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۷۹۷۹KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۷‎ج‎۴جرم شناسي حقوق کيفري عمومي/ تاليف سيدصادق اکبري؛ با ديباچه اي از مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۷۹۸۱BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ف‎۴‎د‎۴درآمدي بر کيفر تعزير از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه/ مولفان مريم فريدوني، فريده مرادي؛ با همکاري محمدرضا آقاجاني قناد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۷۹۹۸KMH‎ ۴۸۳۰‎ /ه‎۲‎ب‎۴بررسي فقهي – حقوقي امور حسبيه، مصلحت و احکام حکومتي/ تاليف سيدحسين هاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۸۰۰۵K‎ ۵۰۹۰‎ /م‎۹‎ت‎۲تاملي بر جرم ناقص/ تاليف هادي ميرزايي برزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۰۶K‎ ۵۱۰۴‎ /ک‎۲‎ت‎۳تحليل مجازات اعدام و راهکارهاي تعديل آن/ تاليف مژگان کثيري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۸۰۱۳KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۲‎د‎۴درآمدي بر حقوق ثبت ايران/ نوشته بهمن رازاني.- تهران: مجد، -‎۱۳۹۶.
۸۰۱۴KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎۸‎ت‎۲تاريخ تحولات سن رشد در نظام حقوقي ايران/ مولفان غلامرضا جلالي، محمدرضا جلالي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۸۰۱۵KZ‎ ۳۴۱۰‎ /خ‎۸‎ح‎۷حقوق بين الملل عمومي (۱)/ تاليف مونا خليل زاده.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۶].
۸۰۲۰KMH‎ ۳۷۳۸‎ /س‎۹‎ن‎۹نيروهاي مسلح در نظام حقوقي ايران/ مولفان فريبا سنجري مقدم، وحيد ملکي؛ توصيه و مقدمه از علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۲۱KMH‎ ۱۸۸۲‎ /خ‎۹‎ه‎۴هزينه دادرسي، مباني و معافيت ها/ مولفان امير خواجه زاده، عاطفه عسگري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۰۲۲KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ن‎۶‎الف‎۷الزام مرجع داوري به رعايت قواعد موجود حق/ مولفان ماهور نصيري، شهاب شهابي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۰۴۷KMH‎ ۵۱۱‎ /ي‎۴‎الف‎۵اشخاص و محجورين: تحليل فقهي – حقوقي/ تاليف غلامرضا يزداني.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۷].
۸۰۷۴BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /م‎۴‎ب‎۴بررسي فقهي و حقوقي حکم ديه جراحات پزشکي/ تاليف عبدالحسين مرادي کوپائي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۰۷۵HV‎ ۶۴۳۳‎ /ط‎۸‎د‎۲داعش در ترازوي حقوق بين الملل/ آرمين طلعت، مينا شريف مرادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۰۸۴HV‎ ۶۰۴۷‎ /ح‎۸‎الف‎۵استعداد جنايي در وقوع جرم/ پيمان حکيم زاده، احسان ملک پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۰۹۰HD‎ ۹۵۷۶‎ /م‎۹‎ن‎۷نفت؛ علت يا معلول [کتاب]:  تحليل اقتصادي مالکيت بر نفت در پرتو حقوق مالکيت کارآمد (از منظر نظريه نهادي و رهيافت نظم اجتماعي)/ نويسنده الهام مومني پور ؛ با ديباچه هادي وحيد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۰۹۱KJE‎ ۶۲۴۲‎ /ف‎۴‎الف‎۲اتحاديه اروپا و حمايت قضايي از محيط زيست/ تاليف رحمت اله فرخي؛ با ديباچه محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۱۰۸JC‎ ۴۲۳‎ /پ‎۴‎الف‎۳اخلاق سياسي ليبرال دموکراسي: (دين در نظام سياسي و حقوقي ايالات متحده آمريکا)/ مايکل جي پري؛ ترجمه مهدي رضائي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۱۱۸K‎ ۵۰۶۶‎ /خ‎۲‎الف‎۴از انديشه مجرمانه تا تکوين جرم: انديشه ارتکاب جرم، قصد ارتکاب جرم، وسايل ارتکاب جرم، شروع به ارتکاب جرم، عقيم شدن ارتکاب جرم، تکميل ارتکاب جرم/ برهان خاطري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۲۴۷K‎ ۱۴۰۱‎ /الف‎۸‎م‎۲مالکيت هاي فکري و توسعه: درآمدي بر سياست گذاري در حوزه مالکيت فکري/ باقر انصاري، مريم فرضي پره خليل.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۸۳۷۸K‎ ۳۲۴۹‎ /م‎۷‎ک‎۴کرامت انساني و تفسير قضايي حقوق بشر/ نويسنده کريستوفر مک کرودن؛ برگردان آرش توفيق، مهسا نجفي؛ با ديباچه رضا اسلامي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۸۳۹۹K‎ ۳۲۴۹‎ /ف‎۴‎ک‎۴کرامت انساني از منظر حقوق بشر: واکاوي انديشه دکتر علي شريعتي/ نگارش سيد حجت فرجي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۴۰۳KJV‎ ۴۵۰‎ /م‎۳‎الف‎۵اشخاص و خانواده در قانون مدني فرانسه: ترجمه کتاب نخست قانون مدني فرانسه (مواد ۱تا ۱۳-۵۱۵)؛ حقوق مدني، تابعيت، اسناد ثبت احوال، اقامتگاه، غايب مفقودالاثر، ازدواج، طلاق، نسب، ولايت ابويني، صغر و رفع حجر، بلوغ و بالغين تحت حمايت/ با ديباچه اوگ فولشيقون؛ پژوهش و برگردان الهه محسني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۵۴۵BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۹۷[جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهرالکلام: وقف ها و صدقه ها/ تاليف محمدحسن نجفي   ؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۸۵۴۶BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۹۸[جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام: وکالت/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.

۸۵۵۹KZ‎ ۵۰۳۸‎ /ع‎۲‎م‎۵مشروعيت حقوقي تصميم گيري هاي شوراي امنيت در امنيت انساني/ سعيده عبدالباقي؛ با مقدمه مهدي ذاکريان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۵۶۸BP‎ ۱۶۳‎/ ۴ /م‎۹‎ر‎۵رساله در شروط ضمن عقد/ ميرزاي قمي؛ تصحيح و ترجمه امير باراني بيرانوند، فاطمه اميري پاک.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۵۷۶KMH‎ ۵۱۵‎ /پ‎۹‎ح‎۷حقوق اثبات حجر: مطالعه موردي شماره ۲/ مجيد پوراستاد، حميدرضا شاهچراغي، سحر لله خاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۸۵۸۳BP‎ ۳۸‎ /۰۹ /ح‎۷‎آ‎۷[نهج البلاغه .برگزيده. شرح]

حقوق عمومي در نهج البلاغه/ مسلم آقايي طوق؛ زير نظر غلام‌حسين هادويان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.

۸۵۸۴K‎ ۸۵‎ /ج‎۲‎ب‎۲بايسته هاي عملي روش تحقيق در علم حقوق/ محمدجواد جاويد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۵۹۵KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۸‎ج‎۵جستاري بر داوري و رويه قضايي حاکم بر آن/ محمدرضا سماواتي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۸۶۰۰KJV‎ ۴۵۰‎ /ن‎۹‎م‎۲متون حقوقي فرانسه در بخش مدني/ به اهتمام جعفر نوري يوشانلوئي، مجتبي برزگر  مريم فارسي؛ با ديباچه بارتلمي مرکدال.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۶۱۳K‎ ۵۷۴‎ /م‎۵‎ح‎۷حقوق کاداستر: کاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت/ علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۶۱۴KMH‎ ۲۰۷۰‎ /م‎۷‎ک‎۲کار ويژه شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي/ مهدي مفتاحي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۱۸BP‎ ۱۹۵‎ /۴ /ف‎۴‎ر‎۲راه هاي علمي اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامي/ مولفين طاهره فرمنش، علي تقي خاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۸۶۲۰KMH‎ ۳۷۵۸‎ /م‎۷‎الف‎۶اصل تفريد کيفري در جرائم و مجازات هاي نيروهاي مسلح/ مولفين مهدي مقدسي، سيدرضا فقيهي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۸۶۲۳K‎ ۳۹۱۵‎ /د‎۲‎ت‎۳تحولات حقوق نفت و گاز ايران در ارتباط با قراردادها، قوانين و نهادهاي حقوقي (از آغاز تا امروز)/ مولف ندا داودي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۸۶۲۶BP‎ ۱۹۸‎ /ص‎۴‎ح‎۹حيل شرعي در فقه و حقوق/ مولف محمد صدري ارحامي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۸۶۲۷HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎م‎۹زمينه هاي ايجاد و گسترش پولشويي در اقتصاد ايران/ مولف سيدعباس ميردهقان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۸۶۲۸HM‎ ۱۲۷۱‎ /ش‎۴‎ح‎۸حمايت از تنوع فرهنگي در حقوق بين الملل/ تاليف ستاره شريفان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۸۶۳۰K‎ ۳۲۴۰‎ /ب‎۲‎د‎۹دولت حق بنياد/ مهدي بالوي، مهناز بيات کميتکي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۶.
۸۶۳۲KMH‎ ۹۲۰‎ /ش‎۹‎ت‎۲تاثير فوت، حجر و ورشکستگي صادرکننده اسناد تجاري در برابر حقوق دارنده اسناد تجاري/ بهزاد شهسواري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۳۴KMH‎ ۱۶۵۱‎ /م‎۹‎آ‎۹آيين رسيدگي در دادسرا/ علي مهاجري.- [ويراست ؟].- تهران: فکرسازان، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۷.
۸۶۳۵KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ه‎۹‎د‎۴در تکاپوي منفعت عمومي: مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش نقش و جايگاه منفعت عمومي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ به کوشش علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۸۶۳۶UA‎ ۱۰‎ /۵ /ج‎۷‎ج‎۲جايگاه امنيت در سياست کيفري ايران/ عباس جعفري دولت آبادي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۳۷BBR‎ ۳۲۹‎ /ح‎۷‎ر‎۷مفاهيم حقوق شهروندي از نظر فارابي/ علي رفيعي، فاطمه عاشوري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۳۸KMH‎ ۴۴۰‎ /ص‎۲‎ن‎۷نقش آراي وحدت رويه در نظام حقوقي ايران/ نگارنده محمد صبحي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۰KMH‎ ۱۷۸۰‎ /الف‎۳‎د‎۲دادرسي افتراقي در دعاوي مستند به سند رسمي/ نگارنده مريم اخوان گوران.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۱KMH‎ ۲۸۱۰‎ /م‎۵‎ص‎۸صلاحيت اضافي دادگاه عمومي تهران/ شيوا مس شناس، علي مهاجري.- تهران : فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۴۷KMH‎ ۵۵۰‎ /ح‎۵‎م‎۹مهريه و نحوه مطالبه مهريه از سوي زوجه از طريق دادگستري و مراجع ثبتي/ مولفان عليرضا حسني، مصطفي واحد شيرتري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۴۸KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ب‎۴‎ن‎۶نظارت بر فعاليت شرکت هاي تجاري در حقوق ايران و انگليس/ نرجس برزگر.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۱K‎ ۷۱۲۸‎ /ت‎۲‎الف‎۸حقوق و تکاليف شهروندان با تابعيت مضاعف/ علي اميري، عليرضا جهانگيري، سميه کرمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۳.
۸۶۵۲KMH‎ ۸۳۹‎ /ر‎۷‎ح‎۷حقوق مسئوليت مدني/ علي رفيعي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۳KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۸‎ح‎۷حقوق جزاي عمومي در نظم حقوقي کنوني/ ميررضا سليمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۸۶۵۴KMH‎ ۲۴۶۰‎ /ب‎۴‎ح‎۷حقوق جامع شهروندي/ محمود براتي نيا.- تهران: فکرسازان، -‎۱۳۹۵.
۸۶۵۵KMH‎ ۸۶۴‎ /م‎۹‎آ‎۹آيين وکالت در دعاوي مدني/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۱KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ج‎۷‎ق‎۹قواعد تنظيم قراردادهاي اداري در حقوق ايران (فنون ناگفته و عملياتي)/ مولف امير جعفري صامت؛ با مقدمه اميرعباس بزرگمهر.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۲KMH‎ ۷۴‎ /ح‎۵‎م‎۷مقالات علمي، تخصصي حقوقي ويژه دانشجويان دکتري و ارشد حقوق/ عليرضا حسني، غلامرضا رضواني گيل کلايي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۸۶۹۹KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ح‎۵‎ح‎۷حقوق تجارت (شرکت هاي تجاري)/ تاليف حيدر حسن زاده.- تهران: خرسندي، – ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۰K‎ ۳۵۸۵‎ /م‎۵‎د‎۴درآمدي بر حقوق محيط زيست و مالکيت فکري/ علي مشهدي، هادي طالع خرسند.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۳BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷۲ /ف‎۹‎ز‎۹زن و حقوق مالي: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان/ فاطمه فهيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۰۴K‎ ۳۲۴۲‎ /ب‎۲‎الف‎۷اقليت: بود حقوقي و بهبود سياسي/ شيوا بازرگان؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۸۷۰۶HV‎ ۶۴۳۱‎ /ک‎۲‎ت‎۴تروريسم شناسي/ تاليف نوروز کارگري، علي اکبر حيدري فرد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۱۳HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎۸‎پ‎۹پيشگيري زودرس از بزهکاري کودکان و نوجوانان با رويکرد خانواده محور/ سميه حکيمي، محمودرضا صفرائي؛ با ديباچه يوسفعلي باقرپور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۱۴KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ع‎۸‎ب‎۴بررسي نقض احکام قضايي در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محسن عمارلو.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۸۷۴۳BP‎ ۱۸۲‎ /ص‎۲‎ج‎۹۶۴[جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام. فارسي – عربي. برگزيده]

ترجمه جواهر الکلام؛ صدقه، سکني، عمري، رقبي، حبس، هبه و مسابقات وقوف و الصدقات/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.

۸۷۵۴K‎ ۵۵۷۵‎ /خ‎۹‎ج‎۹جهاني شدن حقوق کيفري اطفال بزه کار/ ياسمن خواجه نوري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۷۵۹HV‎ ۸۶۸۸‎ /ش‎۹‎ع‎۴عدالت ترميمي/ نگارش عباس شيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۸۷۶۱JZ‎ ۱۳۱۰‎ /س‎۲‎ب‎۹بنيادهاي روابط بين الملل/ نويسندگان پيتر ساتچ  جوانيتا الياس؛ مترجم مجيد محمدشريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۷۶۳KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ن‎۴‎ک‎۹کيفرهاي توده گرا و بازتاب آن در نظام کيفري ايران/ ضرغام نره ئي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۷۹۷HV‎ ۶۴۰۱‎ /و‎۲‎ج‎۴جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم شناسي جهان بوم/ مولف راب وايت؛ برگردان حميدرضا دانش ناري؛ [به سفارش] پليس بين الملل ناجا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۷۹۸K‎ ۳۲۶۵‎ /الف‎۷‎ح‎۷حق انسان بر آزادي رفت و آمد در نظام بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران/ محسن روزبهان.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۸۱۷BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۴‎د‎۹ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام (۱ – ۲)/ سيدمحمدحسن مرعشي شوشتري؛ به کوشش عباس شيري.- ويرايش؟.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۸۸۵۱HV‎ ۶۱۵۰‎ /پ‎۴‎ج‎۴جرم شناسي فرهنگي و کارناوال جرم/ مولف مايک پرسدي؛ برگردان رويا آسيايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۸۵۹K‎ ۲۸۶‎ /الف‎۸‎آ‎۵آسيب شناسي نظام قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ حسينعلي اميري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۸۷۰K‎ ۵۰۱۵‎ /۴ /ر‎۳‎د‎۲دانشنامه حقوق کيفري و جرم شناسي/ به کوشش منصور رحمدل، تهمورث بشيريه.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۵.
۸۸۷۲KMH‎ ۶۷۵‎ /ک‎۲‎ک‎۲کارايي دعواي جمعي در دسترسي به عدالت (با تاکيد بر نظام حقوقي ايران)/ جواد کاشاني  نينا ناصري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۸۸۵JZ‎ ۱۶۸۰‎ /آ‎۹‎آ‎۷جايگاه اتحاديه اروپايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران/ سيدداود آقايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۹۰۳KMH‎ ۸۶۴‎ /د‎۸‎ع‎۷عقد وکالت از منظر قانون مدني و مقررات وکالت دادگستري/ ابراهيم دلشاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۰۵K‎ ۸۵‎ /م‎۹‎ر‎۹روش شناسي تحقيق در حقوق/ نويسنده اس. آر. مينني؛ مترجم نازآفرين ناظمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۲۹KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ت‎۹‎ن‎۶نصب داور، احکام و آثار آن/ محمدمهدي توکلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۵۳KD‎ ۷۸۶۹‎ /ه‎۴‎ح‎۷حقوق کيفري: مفاهيم اساسي/ مولف جاناتان هررينگ؛ مترجمين کيومرث کلانتري، رامين نيکخو، مرتضي جليل زاده.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۵۸BP‎ ۲۵۳‎ /۴ /ح‎۹‎ح‎۸حمايت از اطفال در سياست جنايي اسلام و ايران / مسعود حيدري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۸۹۵۹KMH‎ ۸۳۹‎ /ي‎۴‎ح‎۷۲حقوق مدني حقوق تعهدات: قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ تاليف عليرضا يزدانيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۶۱HD‎ ۶۹۷۱‎ /۳ /ک‎۴‎ع‎۴عدالت اداري/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۸۹۷۰KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ش‎۴‎م‎۵مسووليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران و انگلستان/ محسن شريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۸۹۷۷KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ع‎۵‎م‎۵مسئوليت حمايت: تحول حاکميت در پرتو جنبش هاي حقوق بشري/ يداله عسگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۳۵K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎ه‎۸حقوق اقتصادي در سياست گذاري عمومي (مجموعه مقالات نخستين همايش نقد و تحليل قوانين برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادي) ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵/ معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش؛ [برگزار کننده] دانشکده حقوق انجمن حقوق اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۴۰JZ‎ ۱۲۴۲‎ /آ‎۷‎ر‎۹رويکردهاي جديد در تحليل سياست خارجي/ تاليف کريس آلدن، امون آران؛ ترجمه امير نياکوئي، مهدي زيبايي، رضا درويشي زانوس.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۳.
۹۰۴۱K‎ ۴۲۹۳‎ /ح‎۲‎ح‎۷حقوق فناوري اطلاعات: ادله الکترونيکي، اسناد الکترونيکي و امضاي الکترونيکي (مطالعه تطبيقي)/ مولف طاهر حبيب زاده؛ با مقدمه حسين ميرمحمدصادقي، گرنت هاولز، راجر هالسون.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۴۴KJV‎ ۸۸۵۸‎ /ر‎۹‎ح‎۷حقوق کيفري کودکان و نوجوانان/ ژان فرانسوا رنوچي، کريستين کورتن؛ ترجمه و تحقيق تطبيقي بهزاد رضوي فرد، خديجه بهشتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۸۳K‎ ۳۹۴۳‎ /الف‎۸‎ح‎۷حقوق تجارت بين الملل/ پرويز انصاري معين.- [ويرايش ‎۱].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۰۸۶K‎ ۳۱۶۵‎ /ط‎۲‎ح‎۷حقوق اساسي: کليات حقوق سياسي و رژيم هاي مهم سياسي معاصر/ تاليف منوچهر طباطبايي موتمني.- [ويرايش ؟].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۰۹۱BP‎ ۱۹۵‎ /خ‎۹‎م‎۲[مباني تکمله المنهاج. فارسي]

ترجمه و تعليق بر مباني تکمله المنهاج/ [مولف ابوالقاسم خوئي]؛ ترجمه و تعليق محمدرضا شب خيز.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.

۹۰۹۹KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ه‎۲‎م‎۲مباحث نظري و عملي حقوق کار/ سيدمحمد هاشمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۱۰۰JQ‎ ۱۷۸۵‎ /آ‎۵‎س‎۹سياست گذاري عمومي در ايران/ کيومرث اشتريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۱۰۱HV‎ ۸۶۶۵‎ /گ‎۲‎م‎۳مجازات و جامعه مدرن/ ديويد گارلند؛ مترجم نبي اله غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۱۲۰KMH‎ ۳۷۹۴‎ /۳ /آ‎۵۲[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات تعزيرات حکومتي/ به اهتمام معاونت حقوقي و امور مجلس، دفتر امور حقوقي؛ زير نظر عليرضا جمشيدي، ايرج حسيني صدرآبادي، اميد رستمي غازاني؛ تدوين و تنقيح عبدل عارفي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۱۲۱KMH‎ ۷۴‎ /ط‎۹‎ج‎۸جلوه هاي نوين در حقوق کيفري: مجموعه مقالات به انضمام گزارش سفر مطالعاتي به کشور بلژيک/ جواد طهماسبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۳۵۵KMH‎ ۱۷۱۰‎ /و‎۲‎ب‎۲بايسته هاي آيين دادرسي مدني/ قدرت الله واحدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۸۲KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ر‎۵‎آ‎۹آيين دادرسي کيفري/ هادي رستمي.- تهران:  نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۹۹۸۳DSR‎ ۲۱۳۴‎ /ج‎۷‎م‎۵مسائل ژئوپوليتيکي خليج فارس/ اصغر جعفري ولداني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۸۴JZ‎ ۶۰۴۵‎ /م‎۹‎م‎۴مديريت فرايند مذاکرات بين المللي (با گرايش سياسي – اقتصادي)/ نعمت مهدوي راد، سيدعبدالله حسيني؛ با همکاري سيدمهدي الواني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۵KMH‎ ۸۵۸‎  /ک‎۲‎ح‎۷حقوق مدني: قراردادهاي ويژه  اشاعه، شرکت مدني، تقسيم مال مشترک، وديعه، وکالت، ضمان/ سيد محمود کاشاني.- ويرايش ‎۱.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۶HV‎ ۶۰۲۵‎ /ف‎۲‎ب‎۴بزه کاري از کودکي تا اواخر ميانسالي: نتايج اخير پژوهش کمبريج درباره‌ي شکل گيري بزه کاري/ نويسندگان ديويدپي فارينگتون، الکس آر پيکرو، وسلي جي جنينگز؛ ترجمه سارا آقائي؛ با ديباچه شهلا معظمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۹۹۸۷K‎ ۷۶۱۴‎ /۸ /ع‎۲‎ت‎۲تاملي بر نقش سازمان هاي غيردولتي در دادرسي هاي بين المللي/ تاليف ارمغان عبيري.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۳.
۹۹۸۸HV‎ ۶۰۲۴‎ /۵ /ک‎۴‎پ‎۴پژوهش جرم شناسي/ لين کرو، ناتاشا سمنز؛ برگردان آزاده واعظي؛ ديباچه عباس شيري.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۴.
۹۹۸۹KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ع‎۲‎ح‎۷۹حقوق کودک در نظام حقوقي ايران/ عاطفه عباسي کليماني؛ [به سفارش] دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۹۹۰P‎ ۹۵‎ /۸ /م‎۹‎ر‎۵رسانه و سياست خارجي: با نگاهي به نقش رسانه هاي بيگانه در پرونده هسته اي ايران/ مسعود ميرزايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۱K‎ ۳۸۳۰‎ /ن‎۵‎ب‎۹بيمه سرمايه گذاري خارجي و حفاظت از محيط زيست/ الناز نساري؛ با ديباچه سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۹۹۹۲KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ف‎۴‎م‎۵مسئوليت حمايت در دو نظام حقوقي بين الملل و اسلام/ يوسف فرزانه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۹۹۹۳JC‎ ۵۹۱‎ /م‎۶‎آ‎۴آزادي بيان و مباني آن/ جمشيد معصومي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۴KMH‎ ۱۸۲۹‎ /م‎۳‎ق‎۹[ايران. قوانين و احکام]

قوانين و مقررات کاربردي داوري/ گردآورنده محسن محبي؛ [به سفارش] مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۹۹۵Z‎ ۵۷۰۳‎ /۵ /الف‎۹‎م‎۸پژوهش شناسي در قلمرو علوم جنايي اقتصادي/ سيدپوريا موسوي؛ [به سفارش] اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزيرات حکومتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۶KMH‎ ۳۷۹۴‎ /۳ /م‎۸‎م‎۳[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين تعزيرات حکومتي در نظم حقوقي کنوني/ سيدکاوه موسوي؛ [براي] معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.

۹۹۹۷KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ک‎۲‎ع‎۴عرف بشردوستانه در رويه محاکم بين المللي کيفري: شناسايي يا قاعده سازي قضايي/ عليرضا کاظمي ابدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۸KMH‎ ۵۰۰‎ /گ‎۷گفتارهايي در حقوق شهروندي: (حقوق شهروندي و سازمان تعزيرات حکومتي)/ محمود عباسي …[ و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۹۹KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح‎۹‎ح‎۷[ايران. قوانين و احکام]

حقوق جزاي عمومي: بررسي فقهي – حقوقي واکنش عليه جرم/ علي مراد حيدري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۴.

۱۰۰۰۰BP‎ ۱۹۵‎  /م‎۸۵‎ح‎۷حقوق جزاي اختصاصي اسلام/ عابدين مومني.- تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۱KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷حقوق تجارت: شرکت هاي تجاري/ ربيعا اسکيني.- ويرايش ‎۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۲HV‎ ۸۶۶۹‎ /آ‎۷‎الف‎۴ازدحام در زندان ها: شيوه هاي موثر براي مقابله با آن، راهبردها و شيوه هاي مطلوب براي مقابله با ازدحام جمعيت در نهادهاي اصلاح و تربيت/ هانس‌يورگ آلبرشت؛ ترجمه حسين غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۰۳KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷۹۷[ايران. قوانين و احکام]

حقوق تجارت (ويژه دانشجويان رشته هاي علوم اقتصادي و بازرگاني)/ ربيعا اسکيني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.

۱۰۰۰۴KMH‎ ۳۸۰۰‎ /گ‎۸‎ب‎۲۹بايسته هاي حقوق جزاي عمومي(مطابق با سر فصل هاي جديد): تجديد نظر شده بر اساس قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ ايرج گلدوزيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۰۰۵KMH‎ ۵۴۰‎ /ر‎۳‎م‎۲مالکيت خانواده/ مولفين موسي رحيمي، رضا رحيمي دهسوري.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۰۶BP‎ ۱۵۵‎ /ن‎۲‎م‎۲مباحث حقوقي اصول فقه/ تاليف مظاهر نامداري موسي آبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۰۷BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷۲ /ش‎۷‎ف‎۷فقه تطبيقي استدلالي: ديه و قصاص زنان (درسنامه)/ تاليف ابراهيم شفيعي سروستاني؛ به ضميمه درآمدي بر فقه تطبيقي اثر رضا اسلامي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۰۸BP‎ ۲۳۲‎ /۶ /م‎۹‎ف‎۹فناوري ژنتيک انساني در آيينه فقه و حقوق/ تاليف زهراسادات ميرهاشمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۰۹BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /ت‎۷‎ق‎۹قوانين موضوعه ايران در آيينه قرآن/ پديدآورندگان فهيمه تقوي مندي، مهرداد زماني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۰K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /الف‎۵‎ش‎۴شرح نوين کاربرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل/ مولفان ميثم اسلامي، الهام گودرزي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۱HV‎ ۸۶۹۴‎ /ک‎۹‎م‎۳مجازات اعدام در اسناد جهاني و قوانين ايران/ تاليف مهرنوش کيال.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۱۲BP‎ ۲۲۳‎ /۸ /م‎۸‎م‎۲متون فقه حقوق عمومي و حقوق بين الملل/ ابراهيم موسي زاده، با همکاري هادي شکري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۳KJV‎ ۱۶۶۸‎ /م‎۲مباني حقوق قراردادها/ تاليف گروه مولفان انتشارات کاونديش؛ مترجمان هادي رحماني، سحر قبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۱۴K‎ ۲۴۰۰‎ /ط‎۲‎م‎۲ماهيت و آثار تعارض دادگاههاي ملي و مراجع داوري بين المللي (مطالعه تطبيقي)/ تاليف شيلا طاهري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۵K‎ ۲۳۰‎ /خ‎۹‎ف‎۸فلسفه حقوق/ تاليف غفور خوئيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۱۶BP‎ ۱۹۰‎ /۱ /ف‎۹‎ج‎۲[المکاسب. فارسي. برگزيده]

جامع فقه مدني (۱ و ۲ و ۳): قواعد بنيادين بيع و خيارات بر اساس کتاب مکاسب/ تاليف زهرا فهرستي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۱۰۰۱۷K‎ ۶۴۴‎ /آ‎۳۵‎م‎۸موازين بين المللي حقوق زنان (کنوانسيون ها، ميثاق ها، قطعنامه ها، پروتکل ها، اعلاميه ها، بيانيه ها، توصيه نامه ها، مقاوله نامه ها، اسناد مصوب کنفرانس هاي جهاني و اجلاس هاي ويژه)/ شهيندخت مولاوردي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۱۸BP‎ ۱۵۵‎ /ب‎۳‎م‎۳مختصر اصول فقه/ تاليف محمد بخشي کشتلي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۱۹KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۹‎ک‎۲کتاب جامع حقوق ثبت/ تاليف و تدوين معصومه ابراهيمي رهنما.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۲۰KMH‎ ۵۱۴‎ /م‎۷‎و‎۶وضعيت حقوقي غايبين مفقودالاثر عضو نيروهاي مسلح و همسران ايشان/ مولفين مهدي مقدسي، نويد کارکن.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۱KMH‎ ۱۰۵۴‎ /ع‎۶‎م‎۵مسئوليت مدني بازرس در شرکت هاي سهامي عام با توجه به لايحه قانون تجارت/ مولف وحيد عظيمي تهراني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۲K‎ ۵۵۵‎ /ر‎۸‎م‎۳مجموعه کنوانسيون هاي برگزيده بين المللي/ تدوين محمود رمضاني، [با همکاري] گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۳K‎ ۱۰۵۹‎ /۴ /ک‎۹کنوانسيون آنسيترال در مورد بروات بين المللي و سفته هاي بين المللي، (نيويورک ـ ۹ دسامبر ۱۹۸۸)/ تهيه و ترجمه محمود رمضاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۲۴JZ‎ ۱۴۰۵‎ /ک‎۹کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي ۱۹۶۳/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۵K‎ ۱۴۰۴‎ /ک‎۹کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي (استکهلم – ۱۹۶۷)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۶K‎ ۶۳۹‎ /ک‎۹کنوانسيون حقوق کودک (۲۰ نوامبر ۱۹۸۹)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۷K‎ ۲۴۰۰‎ /آ‎۳۳کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي (نيويورک – ۱۹۵۸)/ تدوين رضا زنده گل.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۸JX‎ ۱۹۹۵‎ /ک‎۹کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابط خود با سازمانهاي بين المللي جهاني (مارس ۱۹۷۵)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۲۹K‎ ۱۰۵۹‎ /۴ /ک‎۹۲کنوانسيون هاي بين المللي چک، بروات و سفته ها: ژنو [۱۹۳۱ و ۱۹۳۰]، نيويورک [۱۹۹۸]، [انگليسي- فارسي]= ( Conventions on cheque, bills of exchange and promissory notes (geneva and new york/ تهيه و ترجمه محمود رمضاني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۳۰KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ف‎۴‎م‎۳۲مختصر آيين دادرسي کيفري/ تاليف بابک فرهي.- تهران: طرح نوين انديشه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۳۱KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ذ‎۲‎م‎۳محاکم کيفري بين المللي/ زيرنظر مهدي ذاکريان.- تهران: نشر تيسا، ‎۱۳۹۳.
۱۰۰۳۲KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ذ‎۲‎م‎۲متون کليدي حقوق و روابط بين الملل/ گردآوري و تدوين مهدي ذاکريان.- تهران: نشر تيسا، ‎۱۳۹۲.
۱۰۰۳۳K‎ ۱۴۰۱‎ /ج‎۴‎م‎۸موافقت نامه تريپس؛ تاريخچه تدوين و تحليل مواد/ تاليف دانيل جرويس؛ ترجمه رضا شکوهي زاده.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۴BP‎ ۱۶۹‎ /۷ /م‎۸‎ف‎۷فقه تطبيقي بخش جزايي/ محمد موسوي بجنوردي.- [ويرايش ؟].- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، دانشگاه تربيت معلم، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۳۵BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /د‎۵‎ح‎۷حقوق بشردوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين المللي/ به اهتمام و اشراف سيدمحمدرضا دستغيب؛ [محققان و مولفان] عبدالرضا لطفي، نادر اخگري بناب، محمدرضا فقهي؛ [ويرايش علمي غلام علي قاسمي]؛ [به سفارش] مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين‌المللي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۶KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ک‎۴‎آ‎۹۹آيين دادرسي مدني/ عباس کريمي، حميدرضا پرتو.- تهران: دادگستر، انتشارات دکتر عباس کريمي، ۱۳۹۵-‎۱۳۹۸.
۱۰۰۳۷K‎ ۵۴۰۱‎ /س‎۲‎آ‎۹آيين دادرسي کيفري (مطالعه تطبيقي استثنائات درحقوق ايران و فرانسه)/ روح الله سپهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۸KMH‎ ۵۶‎ /ج‎۸‎ج‎۴جرايم ثبتي مندرج در قانون ثبت و ساير قوانين موضوعه/ تاليف حميد جلالي، سعيد جلالي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۳۹HV‎ ۶۰۲۶‎  /م‎۳‎ن‎۶۴نظريه ها و نظريه پردازان جرم شناسي/ تحقيق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۰KMH‎ ۲۷۹۵‎ /م‎۹‎الف‎۳اجراي احکام مدني/ سيدعباس موسوي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵ -.
۱۰۰۴۱DSR‎ ۱۵۷۴‎ /۵ /ق‎۲‎الف‎۶امام خميني (ره) و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، نادر ميرزاده کوهشاهي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۲KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ع‎۸‎م‎۳مجموعه حقوق منابع طبيعي اعتراض به تشخيص اراضي ملي از مستثنيات آيين دادرسي کاربردي: رويه قضايي، نظام حقوقي رفع تداخلات، ادله اثبات دعوا، ضوابط احياي اراضي ملي شده/ قدرت عموزاد مهديرجي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۳K‎ ۷۷۸‎ /ص‎۴‎م‎۶معامله عين مرهونه (در حقوق ايران و مصر)/ غلامعلي صدقي؛ با ديباچه اي از سيد مصطفي محقق داماد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۴۴JC‎ ۵۷۸‎ /ک‎۴‎ن‎۶نظريه عمومي عدالت در علم حقوق/ عباس کريمي، عليرضا آبين، خديجه شيرواني.- تهران؛ اروميه: دادگستر: عباس کريمي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۵K‎ ۳۵۸۵‎ /ج‎۸‎ح‎۷حقوق بين الملل محيط زيست (مجموعه مقالات)/ عسکر جلاليان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۶K‎ ۳۴۰۰‎ /ع‎۲‎ح‎۷حقوق اداري تطبيقي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۴۷KMH‎ ۵۰۰‎ /ع‎۴‎م‎۲مباني حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ مهدي عزيزي فرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۸K‎ ۳۹۱۵‎ /ع‎۴‎م‎۲ماهيت حقوقي مالکيت بر مخازن نفت و گاز/ مهدي عزيزي فرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۴۹BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /ت‎۳۵‎الف‎۷قاعده هشدار در مسئوليت مدني/ پرويز اکبري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۵۰BP‎ ۱۹۷‎ /ن‎۲‎م‎۲ماهيت ارث حق و شرايط و ضوابط حاکم بر آن/ تاليف مظاهر نامداري موسي آبادي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۱HF‎ ۱۳۷۹‎ /ح‎۵‎ن‎۷نقش تجارت بين المللي در توسعه اقتصادي/ مولفان عليرضا حسني، مهشيد قطبي راوندي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۰۵۲K‎ ۳۵۸۵‎ /ک‎۹مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين المللي حقوق بشر و محيط زيست/ [برگزارکننده] کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو دانشگاه شهيد بهشتي؛ مترجمان کيوان ابراهيمي ارمي، سيدياسر شريفي قلعه سري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۳HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۹نگرشي بر اصول و مفاهيم مقدماتي علوم جرم شناختي/ تاليف عليرضا ميلاني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۴HD‎ ۳۸۵۶‎ /ف‎۲‎ب‎۴نظام حقوقي حاکم بر شرکت هاي دولتي و خصوصي سازي/ تاليف اکبر براري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۵۵KMH‎ ۱۰۳۱‎ /ع‎۲‎ن‎۶نظام حقوقي جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي/ تاليف مقصود عبادي بشير.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۶KMH‎ ۹۲۰‎ /س‎۸‎م‎۲مباحثي تحليلي از حقوق اسناد تجاري/ تاليف رضا سکوتي نسيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۷HE‎ ۷۷۰۰‎ /الف‎۵‎م‎۷مقدمه اي بر سازمان هاي بين المللي ارتباطات و فناوري اطلاعات/ تاليف بهروز اسراري ارشاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۸HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۹‎ص‎۲۲کيفرزدايي در ايران: نظريه و رويه/ نويسنده ولي اله صادقي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۵۹K‎ ۱۴۰۱‎ /ح‎۵‎م‎۲مباني نظري و فقهي حقوق مالکيت ادبي و هنري/ تاليف سيدعباس حسيني نيک.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۰KMH‎ ۱۱۰‎ /ش‎۹‎ن‎۶نظريه هاي حقوقي و لوايح دکتر مهدي شهيدي/ گردآوري و تدوين ايراندخت نظري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۰۶۱KMH‎ ۳۰۴۰‎ /۵ /ح‎۲‎ض‎۹ضوابط حاکم بر مديريت اموال و دارائي هاي دولتي در ايران: به انضمام استانداردها، دستورالعمل ها و شيوه نامه حسابداري تعهدي مبحث اموال و دارائي هاي دولتي/ تاليف يداله حبيبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۲K‎ ۳۸۳۰‎ /م‎۳‎س‎۴سرمايه گذاري خارجي و حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل/ تاليف سميرا محسن پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۳KMH‎ ۸۶۹‎ /۳ /الف‎۳‎ش‎۴شرايط و شيوه هاي قبولي (بررسي تطبيقي) در حقوق ايران، انگليس و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ تاليف نورا احسانگر؛ با ديباچه رضا مقصودي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۴KMH‎ ۳۰۶۲‎ /ک‎۲‎ش‎۹شهر در پرتو رويه قضايي/ تاليف غلامرضا کاميار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۵KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۲‎ق‎۹قواعد عمومي تعهدات قراردادي/ تاليف محمدامين عاقلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۶۶HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۹‎د‎۲پيشگيري از جرم در سياست جنايي ايران: با مطالعه تطبيقي اصول سياستگذاري هاي پيشگيرانه در سياست جنايي سازمان ملل متحد و ديگر کشورها/ تاليف محمد دانش آرا؛ ديباچه علي صفاري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۷BP‎ ۱۹۰/۱‎ /الف‎۸‎م‎۷[المکاسب. فارسي – عربي. شرح]

فقه استدلالي مباحث شروط مکاسب شيخ انصاري (متون فقه کارشناسي ارشد و دکتري)/ ترجمه و تبيين سيدعليرضا فروغي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.

۱۰۰۶۸JZ‎ ۵۳۳۰‎ /الف‎۴‎س‎۲سازمان هاي منطقه اي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد/ تاليف اکبر اديبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۶۹KMH‎ ۵۴۰‎ /ي‎۴‎ح‎۷حقوق مدني (۵): حقوق خانواده: تحليل فقهي – حقوقي/ تاليف غلامرضا يزداني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۰BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /الف‎۲‎الف‎۵اسلام و حقوق بشر/ تاليف عليرضا ابراهيمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۱HV‎ ۶۰۸۹‎ /ت‎۹‎ر‎۹روانشناسي در زندان ها/ نوشته [صحيح: ويراستار] گراهام توال؛ مترجمان يوسف عليمراديان، فرشاد عزيزي آبي.- تهران: مجد، [‎۱۳۹۵].
۱۰۰۷۲GV‎ ۹۴۳‎ /۵۵ /ف‎۹‎الف‎۷فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا): شخصيت حقوقي، ساختار و عملکرد از منظر حقوق بين الملل/ تاليف و گردآوري حميدرضا اکبرپور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۳HV‎ ۶۷۷۳‎ /ر‎۹‎ت‎۴تروريسم سايبري در حقوق ايران و بين الملل/ مولف محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۴K‎ ۳۹۱۵‎ /ت‎۹‎ت‎۳تحليل حقوقي ساختار قراردادهاي ساخت، بهره برداري، واگذاري (BOT) با نگاهي بر صنعت نفت و گاز/ مولفان حامد تنها، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۷۵KMH‎ ۱۶۲۴‎ /ع‎۸‎م‎۵مسئوليت مدني ضابطان دادگستري در فقه و حقوق/ مولف علي علي پور رجبي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۷۶HV‎ ۸۶۸۸‎ /ش‎۲‎ع‎۴عدالت ترميمي در عمل: ارزيابي آنچه که براي بزه ديدگان و بزهکاران نتيجه بخش است/ مولفين جوانا شاپلند، گوئن رابينسون، آنجلا سارزبي؛ ترجمه علي طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۷KMH‎ ۳۹۵۲‎ /م‎۸‎ق‎۷قصاص در قانون ايران/ مولفان بهاره مولايي، زهرا مرادي؛ ويراستار اميرحسين قرباني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۷۸KMH‎ ۴۲۶۶‎ /ط‎۲‎خ‎۹خيانت در امانت در نظم حقوقي کنوني (تحليلي – کاربردي): قابل استفاده دانشجويان و اساتيد دانشگاه، قضات و وکلاي دادگستري همراه با آراي وحدت رويه، نظرات مشورتي، قرارهاي دادسرا، آراي محاکم بدوي و ديوان عالي کشور/ مولف علي طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۷۹K‎ ۳۵۸۵‎ /آ‎۵‎ن‎۶نظام حقوقي حفاظت از محيط زيست در امور اکتشاف و بهره برداري از معادن/ مولف حسين آسترکي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۸۰BP‎ ۱۵۹‎ /۸ /م‎۶‎الف‎۶[اصول الفقه. فارسي. شرح]

بايسته هاي اصول فقه: شرح اصول فقه مظفر با تطبيق آراء شهيد صدر (رضوان الله عليهما): مباني استنباط حقوق اسلامي…/ مولف محمدعلي معيرمحمدي.- [ويرايش ‎۲].- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷ -.

۱۰۰۸۱BP‎ ۱۴۷‎ /۷ /ر‎۹‎م‎۲متون فقه (برگزيده از کتب معتبر فقهي همراه با ترجمه و توضيح) …/ تهيه و تدوين محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۸۲BP‎ ۱۴۷‎ /۲ /ش‎۲‎ف‎۴فرهنگنامه اصول فقه/ محمدرضا شب خيز.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۳HV‎ ۸۶۸۸‎ /چ‎۹‎ع‎۴عدالت ترميمي (اهداف، اصول، روش ها، رويکردها، مصاديق) در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ مولف اميد ابوالفضل چهره اي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۸۴BP‎ ۱۹۵‎ /آ‎۷‎ج‎۴جرم شناسي در پرتو فقه اماميه/ مولف مجيد آقايي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۸۵KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۸‎م‎۳محشاي قانون آيين دادرسي مدني با بکارگيري متد خلاقيت و طرح شبکه اي مغز: آيين دادرسي مدني ۱ تا ۳، فهرست عناوين دعاوي مالي و غيرمالي …/ مولف سيدمصطفي مومني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۶KMH‎ ۵۰۰‎ /ت‎۷‎ش‎۴شرح قانون مدني به زبان پيشرفته: آموزش عملي و کاربردي/ سيدعلي اکبر تقويان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۰۸۷RA‎ ۱۰۶۲‎ /د‎۹دندانپزشکي قانوني/ فارس نجاري … [و ديگران].- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۸KMH‎ ۳۴۴۳‎ /ب‎۲‎ح‎۷حقوق دارندگان خودرو/ مولف مجتبي باري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۸۹KMH‎ ۱۲۲‎ /ط‎۲‎الف‎۸انکشاف نظام جزايي از بابل تا ايران باستان/ مولفين علي طالع زاري، فاطمه شريفيان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۰K‎ ۳۸۲۱‎ /ق‎۴‎ح‎۷حق بر توسعه و امنيت انساني در حقوق بين الملل/ محمد قربان زاده، حميد شاکري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۱HD‎ ۹۵۷۶‎ /آ‎۳‎الف‎۹چشم انداز بازار جهاني نفت در سازمان تجارت جهاني (WTO): مطالعه موردي، ايران/ مولفان زهرا ذاکر، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۲KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ر‎۳‎آ‎۲آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي: آثار عام و خاص (تعهدات، حقوق، امتيازات طرفين پيمان و ضمانت اجراهاي قرارداد پيمانکاري دولتي) قراردادهاي پيمانکاري دولتي به همراه ساير قوانين و مقررات مرتبط/ مولف مسعود رحمانيان.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۳HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴ /الف‎۷‎آ‎۲آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در مقررات سرمايه گذاري خارجي در ايران/ مولف موژان اکبري آريا.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۴HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ز‎۹‎ح‎۵بررسي جرم شناختي بزه ديدگي زنان در فضاي سايبري/ فرزاد حسيني، ليلا منفردي شکفتي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۹۵KMH‎ ۱۹۰۴‎ /آ‎۵‎ت‎۲تامين خواسته عين معين/ مولف محمد آشفته.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۶K‎ ۱۱۵۰‎ /ص‎۹‎ح‎۹حوزه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و کنوانسيون هاي رتردام ۲۰۰۹ و بروکسل ۱۹۲۴/ مولف هاجر صيادي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۰۹۷BP‎ ۱۹۰‎ /۸ /ب‎۲‎ع‎۷عقد اجاره و اسباب انحلال آن/ مولفان احمد باقري، فاطمه زارع منشادي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.
۱۰۰۹۸HV‎ ۹۰۷۶‎ /۵ /م‎۷‎ق‎۶قضازدايي در دادرسي اطفال و نوجوانان در سياست نوين کيفري ايران/ مولف مهين مقيمي اينچه برون.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۰۹۹KMH‎ ۴۲۵۸‎ /ق‎۴‎ک‎۸کلاهبرداري از ديدگاه حقوق ايران به همراه نکات کليدي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري/ تاليف اميرحسين قرباني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۰K‎ ۲۳۰‎ /ر‎۹۴‎م‎۷مقدمه علم حقوق/ محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۱KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ش‎۲‎م‎۵مسئوليت ناشي از عيب طراحي و ساخت قراردادهاي EPC و تاکيد بر رويه هاي قضايي/ مولفان مريم شاملو، داود داداش نژاد.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۲KMH‎ ۸۴۹‎ /ح‎۵‎م‎۲مبناي حقوقي مسئوليت مدني مالک و راننده اتومبيل در رويه قضايي/ مولفان فاطمه نوروزي، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۳KMH‎ ۶۴۶‎ /ر‎۹‎ح‎۷حقوق مدني (۱): (اموال، مالکيت، حق انتفاع، حق ارتفاق، اسباب تملک) مطابق با متن کامل قانون مدني و منابع معتبر فقهي و حقوقي/ نويسنده محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۴HF‎ ۱۳۸۵‎ /غ‎۸‎الف‎۷الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر صنعت توريسم/ مولفان محمد غلامي بهنميري، عليرضا حسني.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۰۵K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۹‎م‎۷مقدمه اي بر حقوق مالکيت معنوي/ نگارش حسن ميرحسيني.- ويرايش ‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۰۶K‎ ۵۱۰۳‎ /ب‎۴‎م‎۳مجازات/ تام بروکس؛ ترجمه محمدعلي کاظم نظري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۷HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۲‎ج‎۴جرم شناسي جرايم سايبري/ مهرنوش ابوذري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۸PIR‎ ۸۰۴۷‎ /م‎۳‎ج‎۸جلوه هاي حقوقي جاي خالي سلوچ/ تاليف جواد محمودي، بهناز آزادگان دهکردي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۰۹K‎ ۳۳۶۷‎ /ت‎۹‎الف‎۵استقلال و مسئوليت قوه قضاييه/ نويسنده محمد تنگستاني؛ با مقدمه اسداله ياوري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۰KMH‎ ۵۴۲‎ /الف‎۸‎ب‎۳بحثي تطبيقي و انتقادي درباره ازدواج و ولايت بر تزويج/ جليل اميدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۱K‎ ۵۷۹‎ /ب‎۲‎م‎۵مسئوليت مدني(مطابق رويکرد قانون مجازات ۱۳۹۲ تجديدنظر شده)/ عليرضا باريکلو.- ويرايش‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۲م BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /الف‎۸‎د‎۲دانشنامه اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه/ مسعود امامي، رمضانعلي شوپاي جويباري؛ [ با همکاري] مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۳KMH‎ ۴۸۱‎ /آ‎۹‎ب‎۲بازپژوهي نظم عمومي در فقه اماميه و حقوق ايران/ تاليف محمدرسول آهنگران.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۴KMH‎ ۴۴۸۲‎ /ص‎۲‎آ‎۹آيين رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت/ تاليف محمدحسن صادقي مقدم، نادر ميرزاده کوهشاهي.- [ويرايش ‎۲].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۵KMH‎ ۴۰۲۲‎ /د‎۸‎ت‎۳تخفيف و تشديد مجازات در حقوق ايران ( با رويکردي کاربردي )/ حميد دلير، مريم کهزادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۱۶DS‎ ۷۹‎ /۷۶ /ص‎۸‎الف‎۵اشغال عراق؛ اهداف راهبردي و استنادات حقوقي/ سهراب صلاحي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۱۷K‎ ۳۲۴۰‎ /ک‎۴‎ح‎۷۹حقوق شهروندي در قلمرو شهرنشيني/ عباس کريمي، غلامرضا کاميار.- تهران: دادگستر، انتشارات دکتر عباس کريمي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۸HV‎ ۶۰۲۸‎ /م‎۳‎ج‎۴جرم و سياست جنايي: مباني و مسايل (مجموعه مقالات)/ تحقيق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۱۹HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۳جرم شناسي عمومي/ غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۰KMH‎ ۳۵۲۶‎ /ر‎۵‎ح‎۷حقوق مالي و محاسباتي: بايسته هاي حقوق نظام ماليه عمومي در ايران/ ولي رستمي، حميد قهوه چيان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۱HV‎ ۸۶۸۸‎ /و‎۹‎م‎۷مقدمه اي بر عدالت ترميمي: بازگرداندن عدالت/ دنيل. دبليو وان نس، کارن هتدرکس؛ مترجم رحيم پيلوار؛ [براي] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۲KMH‎ ۵۴۰‎ /آ‎۴‎ح‎۷حقوق مدني ۵: حقوق خانواده: قرارداد ازدواج و پايان آن، بر اساس قوانين و مقررات جديد و سرفصل هاي آموزشي مصوب/ شهاب آريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۲۳KMH‎ ۴۰۵۲‎ /ص‎۲‎ق‎۲قتل عمد در آراء دادگاه هاي کيفري استان کرمانشاه/ محمدحسين صادقي، يوسف نيازي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۴KMH‎ ۱۲۷۰‎ /الف‎۵‎م‎۷مقدمه حقوق کار/ کورش استوارسنگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۲۵KMH‎ ۸۳۹‎ /آ‎۷‎م‎۵مسووليت مدني امين با مطالعه شروط تخفيف و تشديد مسووليت/ تاليف مهسا آقائي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۶KMH‎ ۳۵۲۶‎ /ک‎۴‎م‎۲ماليه عمومي از منظر قانون جديد مالياتهاي مستقيم/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۷K‎ ۳۲۴۰‎ /پ‎۴‎ح‎۷حقوق بشر از نظر تا عمل/ خيرالله پروين.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۲۸HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ز‎۹‎ي‎۲نقد ساز و کارهاي حمايت از زنان قرباني خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه/ فاطمه ياوري؛ زير نظر و با ديباچه حسين ميرمحمدصادقي؛ [براي] کميته ملي حقوق بشر دوستانه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۲۹K‎ ۳۴۶۵‎ /ص‎۷‎م‎۸موانع مسئوليت کيفري ماموران پليس (مباني – اصول – قواعد)/ عابدين صفري کاکرودي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۳۰HV‎ ۹۳۹۲‎ /۵۶ /ش‎۲‎م‎۳مجازات حبس و امکان حکم به جايگزين هاي حبس در قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران/ نويسنده شهيد شاطري پور اصفهاني؛ ناظر علمي حميد بهره مند.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۱BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /آ‎۵‎د‎۴درجه بندي مجازات هاي تعزيري؛ (چالش ها و راهکارها)/ گردآوري و تدوين علي اصغر آشوري، علي ترابي پور؛ ناظر علمي عبدالعلي توجهي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۲KMH‎ ۸۹۹‎ /۳ /آ‎۷‎ر‎۵رسيدگي به جرايم مربوط به مسکرات، قماربازي و تکدي گري (با نگرشي کاربردي)/ مولف مهدي آقايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۳KMH‎ ۳۱۰۰‎ /۵ /الف‎۷‎ج‎۴جرايم پزشکي، دارويي و غذايي/ مولف محبوب افراسياب؛ گردآوري و تدوين مرکز آموزش قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۴KMH‎ ۹۲۱‎ /م‎۴‎ش‎۲شاخص هاي نظام قضايي براي بهبود محيط کسب و کار/ نويسنده احمد مرکزمالميري؛ ناظران علمي بهزاد پورسيد، امير سياح.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۵KMH‎ ۱۱۵۵‎ /س‎۹‎ض‎۸ضمانت اجراها در حقوق مالکيت فکري/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸ -.
۱۰۱۳۶BP‎ ۱۸۹‎ /۶ /ط‎۸طلاق قضايي در فقه، حقوق و رويه قضايي/ تهيه و تدوين مرکز آموزش هاي تخصصي فقه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۳۷KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ذ‎۲‎ه‎۴هزار اختيار، وظيفه و نمايندگي دادستان: قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و نظريه هاي مشورتي مربوط/ مولف [صحيح: گردآورنده] حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۸KMH‎ ۴۰۴۹‎ /الف‎۶‎ح‎۷حقوق کيفري اختصاصي تطبيقي: تهاجم عليه اشخاص: مشتمل بر اصطلاح نامه تخصصي انگليسي به فارسي/ امير اعتمادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۳۹م KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳ /ش‎۸‎ت‎۴ترمينولوژي حقوق جزاي عمومي معرب/ تاليف و تدوين عليرضا شکربيگي، يحيي پيري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۴۰م BP‎ ۱۴۷‎ /۲ /ش‎۸‎ت‎۴ترمينولوژي حقوق جزاي اختصاصي معرب: بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲…/ تاليف و تدوين عليرضا شکربيگي، يوسف نيازي، يحيي پيري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۴۱KMH‎ ۴۴۰۴‎ /ذ‎۲‎ن‎۷نقد آرا/ تاليف حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۱۴۲KMH‎ ۶۰۲‎ /ف‎۹‎ح‎۶حضانت: حقوق و تکاليف والدين، نفقه و ملاقات فرزند/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۳م K‎ ۱۰۰۴‎ /۶ /ت‎۹‎ف‎۴فرهنگ اصطلاحات حقوق بازرگاني و اقتصادي/ محمدصادق تيموري؛ با ديباچه محمدرضا پاسبان.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۴۴KMH‎ ۵۴۲‎ /و‎۸‎م‎۵مستندات در حقوق خانواده نکاح به ضميمه قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آيين نامه اجرايي آن مشتمل بر ۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ۲-موانع نکاح  ۳- نکاح دائم ۴- نکاح موقت ۵ – اثبات زوجيت/ مولفين رحمان ولي زاده، نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۵KMH‎ ۵۶‎ /گ‎۴‎ش‎۴شرح آراء شوراي عالي ثبت/ مولف ماشاالله گرامي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷ -.
۱۰۱۴۶KMH‎ ۶۸‎ /ح‎۷‎م‎۳مجموعه نکات حقوقي کاربردي: ۱- عقود و معاملات ۲- قرارداد اجاره ۳- مقررات آپارتمان ۴- پيش فروش ساختمان ۵- ارث ۶- صدور چک ۷- بيمه شخص ثالث ۸- تخلفات رانندگي/ تاليف مهدي حق دوست.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۷KMH‎ ۵۱۵‎ /ع‎۵‎ن‎۷نقش حجر بر مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون هاي ژنو/ نويسنده سيد امين عسکري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۴۸HD‎ ۲۹۳۲‎ /خ‎۴‎ن‎۷نقش شرکت هاي چند مليتي (فراملي) بر توسعه ي کشورهاي در حال توسعه/ مولف اشرف خدادادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۴۹KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ک‎۸‎م‎۳[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين داوري ايران و قانون داوري تطبيقي (فرانسه، چين و سوئيس)/ گردآوري و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.

۱۰۱۵۰KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ر‎۴‎ک‎۲کارگاه رسيدگي به جرايم در دادسرا: روش عملي تحقيق، رسيدگي، صدور دستور و اتخاذ تصميم قضات در دادسرا منطبق با قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ با تجديدنظر و اضافات مطابق با آخرين تغييرات قوانين تا دي ماه ۱۳۹۷/ نويسنده اميرحسين رزاززاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۵۱KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۵/ ديوان عدالت اداري معاونت حقوقي پيشگيري و پژوهش.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۵۲KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۴/ ديوان عدالت اداري معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۳KMH‎ ۱۷۲۳‎ /ز‎۹‎ه‎۵۴هشدارهاي انتظامي قضات/ تدوين محمدرضا زندي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۵۴K‎ ۳۱۵۰‎ /ر‎۳‎ه‎۸هم سنجانه هاي حقوق عمومي (حقوق عمومي تطبيقي)/ سيدحسين رحيمي مقدم؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۵KMH‎ ۱۷۸۰‎ /د‎۲‎ک‎۲کارشناسي به عنوان دليل اثبات دعوا/ نرگس دباغي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۵۶KMH‎ ۱۷۴۹‎ /الف‎۶اعاده دادرسي، دعوي متقابل، ورود ثالث، اعتراض ثالث، جلب ثالث، تجديدنظر خواهي و…/ تدوين و تاليف عباس بشيري… [و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۵۷KMH‎ ۳۰۴۶‎ /خ‎۴‎م‎۲مباني حقوق آب/ نسيم خداخواه، اميرحسين نوربخش.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۵۸KMH‎ ۴۰۳۸‎ /ص‎۲‎ج‎۲جايگاه مرور زمان کيفري در نظام حقوقي ايران، حقوق تطبيقي و عرصه بين المللي/ تاليف وحيد صالحي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۵۹KMH‎ ۹۳۹‎ /س‎۲‎چ‎۸چک کيفري توام با مسائل ميان رسته اي: واکاوي در احکام، مسائل، نظريه هاي مشورتي، رويه قضايي و آراء ديوان عالي کشور/ تاليف مهدي سالاري شهر بابکي.- ويرايش ‎۲.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۶۰KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎۸‎ح‎۷حقوق شهروندي و روابط اجتماعي در تراکم شهري/ تاليف عسکر جلاليان، زهرا يزداني؛ ويراستار علمي فاطمه جلاليان.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۶۱KZA‎ ۱۱۴۵‎ /ج‎۹‎ت‎۴تراژدي سانچي در آيينه حقوق بين الملل/ پژوهشگر و نويسنده احسان جهانيان؛ با ديباچه ايي از سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۲K‎ ۶۳۹‎ /م‎۳‎ت‎۷تفسير حقوق کودک در آيينه نظريه هاي کميته حقوق کودک سازمان ملل متحد/ ترجمه و تحقيق اميرحسين محبعلي، مريم مهيمني، زهره سرائي؛ زيرنظر سيد قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۳HV‎ ۶۲۵۲‎ /ج‎۹‎ج‎۴جرايم سازمان يافته فراملي/ بهروز جوانمرد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۶۴KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د‎۹‎م‎۳مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۳/ گردآورنده ديوان عدالت اداري معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۶۵KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۹‎م‎۳۸[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات کيفري کاربردي/ تدوين اداره پژوهش و اطلاع رساني علمي مديريت آموزش دادگستري کل استان تهران.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.

۱۰۱۶۶KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ي‎۴‎م‎۵مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مولف اصغر يزداني پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۶۷K‎ ۳۱۵۰‎ /ر‎۲‎م‎۶مطالعه تطبيقي آموزش عمومي حقوق/ تهيه و تدوين محمد راسخ.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۶۸K‎ ۵۷۹‎ /ح‎۵‎ر‎۳حسن نيت در قراردادها (با رويکردي فقهي)/ مولفان موسي رحيمي، رضا رحيمي دهسوري.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۶۹KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ع‎۴‎و‎۶وظايف و مسئوليت هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ناشي از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد/ تهيه و تدوين شيما عرب اسدي؛ ناظر علمي توکل حبيب زاده.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۰LB‎ ۲۱۲۶‎ /الف‎۹‎م‎۳حقوق و تکاليف دانشجو معلمان/ تاليف کرمعلي محبتي توکل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۱KMH‎ ۸۷۳‎ /۳ /ب‎۴‎ت‎۷تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ايران/ تاليف ودود برزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۲P‎ ۹۶‎ /س‎۹‎ب‎۹حق بر سواد رسانه اي از تحليل معنا تا تبيين مبنا/ مولفان مهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۳HV‎ ۶۴۰۱‎ /ب‎۴‎ج‎۴جرم شناسي فرهنگي سبز: راهبردهاي جديد در جرم شناسي انتقادي/ اوي بريسمن، نيگل ساوس؛ ترجمه اسمعيل رحيمي نژاد، مهدي بابايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۴HD‎ ۲۷۵۵‎ /۵ /ب‎۲‎ح‎۷حقوق تجارت بين الملل: مسئوليت شرکت هاي چند مليتي/ تاليف رحيم باغبان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۷۵KD‎ ۷۸۶۹‎ /ک‎۲‎س‎۴سرآغازي بر حقوق کيفري انگلستان و ويلز همراه با اصطلاح نامه انگليسي به فارسي/ تاليف کلوديا کار، مورين جانسن؛ ترجمه امير اعتمادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۶BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /ع‎۲‎ن‎۸نگرشي کاربردي به ديات/ مولف احمدرضا عابدي؛ تهيه و تنظيم مرکز آموزش قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۷۷KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۴‎م‎۳مجموعه مقالات حقوق خصوصي به همراه نقد آراء وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي کشور/ گردآوري و تدوين غلامعلي صدقي؛ [براي] پژوهشگاه قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۷۸KMH‎ ۳۰۴۶‎ /۷ /ذ‎۹‎ح‎۷حقوق آب/ تاليف يوسف ذوالفقاري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۷۹K‎ ۳۱۶۵‎ /ق‎۲‎ج‎۵جستاري در حقوق اساسي/ تاليف داود قاسمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.
۱۰۱۸۰KZ‎ ۳۴۱۰‎ /خ‎۸۴‎ح‎۷حقوق بين الملل عمومي ۱ و ۲/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۰۱۸۱KMH‎ ۸۳۹‎ /ب‎۲‎ح‎۷۷حقوق مسئوليت مدني مبتني بر نقد و بررسي آراء و رويه قضايي/ ايرج بابايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۲KMH‎ ۱۶۱۵‎ /ت‎۹‎گ‎۷گفتارهايي در باب نهاد دادستاني و احياي حقوق عامه/ نويسندگان محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان، پرهام مهرآرام؛ نظارت علمي عباس توازني زاده، اسدالله ياوري، سيدمحمدمهدي غمامي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۳KMH‎ ۳۱۹۷‎ /آ‎۲۸قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۹۵) و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (مصوب ۱۲/۱۴/۱۳۹۵)…/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۴KMH‎ ۴۴۰۴‎ /ذ‎۲‎ش‎۴۳شرح و بررسي ماده ۴۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ به انضمام بخش نامه رييس قوه قضاييه …/ مؤلف حسين ذبحي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۵KJV‎ ۴۰۷۹‎ /و‎۴‎ح‎۷حقوق اساسي تطبيقي/ نويسنده ميشل وريو؛ ترجمه و تحقيق سعيد خاني والي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۶-‎۱۳۹۷.
۱۰۱۸۶BP‎ ۲۳۰‎ /۲ /ن‎۷‎ح‎۷حقوق اساسي اقتصادي اجتماعي و مباني آن/ تأليف اشکان نعيمي، با همکاري حميدرضا قاسمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۰۱۸۷K‎ ۳۵۸۵‎ /م‎۵‎ح‎۷حقوق بين الملل محيط زيست با تکيه بر نقش ديوان بين المللي دادگستري در توسعه آن/ تاليف علي مسعودي؛ با نظارت، ويرايش علمي و ديباچه ناصر قربان نيا.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *