Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی‌ماه 97

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۷۱۷ HF‎ ۱۵۸۶/۴‎ /ق‎۲‎ت‎۳ تحليل نقش تحريم اقتصادي ايران و تاثير آن بر جرائم اقتصادي/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيد رضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۲۶ K‎ ۵۱۰۱‎ /ک‎۲‎ب‎۴ بررسي تطبيقي مجازات هاي بدني در حقوق ايران، فقه اسلامي و اسناد بين الملل/ مولف مژگان کثيري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۷۵۱ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ب‎۲‎ب‎۴ بررسي مسئوليت مدني و کيفري شهرداري ها/ رضوان باقري سجيراني.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۷۳ K‎ ۶۳۹‎ /گ‎۹‎ب‎۴ بررسي تطبيقي ثبت ولادت در حقوق ايران و فرانسه/ الهام گوهر شاد.- تهران، جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۷۸۲ KMH‎ ۵۴۰‎ /الف‎۵‎م‎۷ مقايسه و بررسي تحليلي جنبه هاي حقوقي و کيفري قوانين حمايت از خانواده/ مولف پيمانه اسلامي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۷۹۴ K‎ ۲۴۰۰‎ /ف‎۲‎ن‎۶ نظام داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي/ احمد فاطمي، محسن علي گلتبار.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۸۴۴ K‎ ۷۳۵۰‎ /پ‎۹‎الف‎۶ اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي/ مترجم فرهاد پيري؛ با همکاري مرکز داوري اتاق بازرگاني تهران.- تهران، جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۸۴۵ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎ع‎۹ عوارض غير قانوني شهرداري ها در موصوبات شوراها/ اميد محمدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۹۴۴ K‎ ۱۰۲۸‎ /ش‎۸‎م‎۷ مقدمه اي بر حقوق بيع بين المللي کالا در کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص بيع بين المللي کالا (۱۹۸۰ وين)/ [پتر اشلختريم]؛ ترجمه عباس کاظمي نجف آبادي، مسعود محبوب.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۶۹ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎ع‎۹2 عوارض بعد از کميسيون در آيينه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۹۴ KZ‎ ۴۰۱۲‎ /ق‎۲‎ت‎۳ تحولات مصونيت مقامات دولتي در برابر محاکم خارجي/ تاليف شهاب الدين قاسمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۹۶ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي جرايم رايانه اي ايران با تاکيد بر کنوانسيون جرايم رايانه اي بوداپست و آراي صادره محاکم قضايي/ ابراهيم اسلامي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۱۴۱ HV‎ ۶۲۵۲‎ /۵ /الف‎۹‎ک‎۲ حقوق کيفري عمومي و تحولات ناشي از جرايم سازمان يافته/ قباد کاظمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۱۴۲ KMH‎ ۳۱۴۷‎ /م‎۹‎ح‎۸ حکمراني دانشگاهي: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، آلمان و ايران (با تاکيد بر رويه قضايي)/ پرهام مهرآرام، بديع فتحي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۱۵۴ KMH‎ ۵۶‎ /ص‎۲‎ش‎۴ شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عمليات مقدماتي ثبت: مطالب تخصصي ثبت املاک، پرسش و پاسخ در ثبت املاک/ تاليف حسين صباغيان.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۱۹۴ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /س‎۹‎د‎۲ دامنه و تاثير علم قاضي در ادله اثبات کيفري با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ تاليف شجاع سيف.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۱۹۶ KMH‎ ۸۲۲/۹‎ /ي‎۹‎الف‎۶ اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئوليت مدني/ علي يوسفي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۲۲۲ KMH‎ ۸۳۹‎ /م‎۷3‎م‎۵ مسئوليت مدني فيلم سازان در نظام حقوقي ايران/ نويسنده علي ملحاني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۲۳۹ KZ‎ ۱۲۹۸/۳‎ /ش‎۴‎م‎۸ موافقت نامه هاي استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولت ها/ زير نظر محمد جواد شريعت باقري.- تهران: دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، ‎۱۳۹۷.
۱۲۴۳ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ب‎۵‎د‎۲ دانشنامه عدالت کيفري کودکان و نوجوانان: ديدگاه ها، مدل ها و گرايش هاي بين المللي/ به کوشش تهمورث بشيريه؛ با ديباچه محمد آشوري، علي حسين نجفي ابرندآبادي، حسنعلي موذن زادگان.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۷.
۱۲۴۶ KMH‎ ۴۲۳۴‎ /ع‎۵‎ش‎۴ شرط عدوان در دعاوي تصرف عدواني و غصب/ نگارنده منصور عشق پور.- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۶.
۱۲۷۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /ک‎۹‎م‎۶ مطالعه تطبيقي قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري با قراردادهاي نفت و گاز کنوني/ نويسنده روح الله کوچکيان؛ با مقدمه علي شهسواري.- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۶.
۱۳۳۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /و‎۳‎الف‎۶ اصل شفافيت در حقوق کيفري ماهوي/ نگارنده اميريوسف وحداني؛ [با ديباچه اي از محمدجعفر حبيب زاده].- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۶.
۱۳۶۳ KMH‎ ۳۷۵۸‎ /د‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح (دادسرا و دادگاه هاي نظامي) به انضمام: قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيک/ مولف حسين داريزين.- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۶.
۱۳۶۴ KMH‎ ۷۴‎ /ک‎۴‎چ‎۹ چهل گفتار حقوقي/ عباس کريمي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۷.
۱۳۷۷ KMH‎ ۲۷۹۵‎ /ش‎۸‎الف‎۳ اجراي احکام مدني/ عبدالله شمس.- تهران: انتشارات دراک، ‎۱۳۹۷.
۱۳۷۸ BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /گ‎۴‎ق‎۲ مباني فقهي حقوقي گردشگري (در تکاپوي الگوي اسلامي پيشرفت)/ سيدمحسن قائمي خرق، سميه آقائي نژاد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۱۵۳۳ K‎ ۵۰۳۶‎ /ر‎۹‎ب‎۴ بررسي اعتبار آراي کيفري دادگاه هاي خارجي با توجه به صلاحيت اضافي محاکم ايران/ مولفين حسين رنجبر، اميررضا ملک زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۱۵۸۹ BP‎ ۱۶۳‎ /۴ /ب‎۲‎ب‎۴ بررسي فقهي حقوقي توزيع ثمن بر شروط ضمن عقد/ تاليف محمد باصري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۷۶۱ HV‎ ۷۴۳۱‎ /الف‎۸‎ن‎۷ نقش نهادهاي اجتماعي در پيشگيري از جرم/ تاليف اصغر اميدوند.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۰۲۸ BP‎ ۹۹‎ /۶ /م‎۸‎ن‎6 نظام حقوقي قرآن: منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فطري: فهرست موضوعي آيات حقوقي قرآن، بيش از ۵۰۰۰ نکته حقوقي/ تحقيق و تاليف سيدمختار موسوي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۱۵۵ K‎ ۳۸۵۰‎ /ص‎۲‎د‎2 دامنه حقوق رقابت در بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير (نظم حقوقي ايران و فقه اسلامي)/ تاليف محمد صادقي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۲۶۷ KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎2‎الف‎۴ اراده و آگاهي و نقش آن در جرايم عمدي/ مولفان لاله جاويدان، مرضيه کريمي واناني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۰۸ K‎ ۹۷۰‎ /ب‎۴‎خ‎5 خسارت تنبيهي/ تاليف نويد برومند.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۰۹ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /گ‎۷ گفتارهايي در حقوق مالکيت صنعتي/ انجمن علمي حقوق مالکيت فکري ايران.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۱۰ HV‎ ۹۲۷۵‎ /ب‎۴‎ج‎۴ جرم، شرمساري، بازپذيرندگي/ جان برايت ويت؛ ترجمه رحمان صبوحي، محمد رضواني، مرتضي عارفي؛ با ديباچه جان برايت ويت.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۱۳ KMH‎ ۸۶۹‎ /م‎۲‎آ‎۸ آموزش جامع قرارداد نويسي/ مولفان احمد متولي، سمانه کافتري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۲۳۱۴ KMH‎ ۸۲۲/۹‎ /م‎۵‎ن‎۸ نگاهي نو به قاعده مقابله با خسارت (اثبات تکليف براي زيان ديده در مسئوليت مدني)/ مولفان ميلاد مشايخ، مهدي عباسي سرمدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۲۳۱۵ KMH‎ ۴۷۲۲‎ /الف‎۸‎ج‎۲ جايگاه حقوقي رسانه ها و تاثير آن در بزهکاري و بزه ديدگي اطفال/ مولفان امين اميريان فارساني، مژده رئيسي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۱۶ K‎ ۵۵۹‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق سنجشي (سنجش نظام هاي حقوقي)/ تاليف مهدي سليمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۳۱۷ KMH‎ ۸۳۹‎ /ر‎۹‎ق‎۴ قراردادهاي راجع به مسووليت قهري (حقوق ايران، انگلستان و مصر)/ تاليف حميده ره انجام؛ با ديباچه سيد حسين صفايي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۲۳۸۳ KZ‎ ۴۰۲۴‎ /الف‎۸‎ت‎۲ تاسيس و جانشيني دولت ها/ مولفان مجتبي انصاريان، سبحان طيبي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۲۷۲۷ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ر‎۶‎د‎۴ در آمدي بر ابعاد حقوقي سياست هاي کلي نظام اداري/ مولفان محمد جواد رضايي زاده، احسان اکبري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۲۸۴۸ KMH‎ ۲۴۹۰‎ /م‎۷‎ج‎۲ جايگاه حقوقي و صلاحيت هاي شوراي عالي امنيت ملي/ مولفان مهدي مقدسي، احسان اکبري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۲۸۸۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر‎۵‎آ‎۹ آيين دادرسي تعزيرات حکومتي/ اميد رستمي غازاني، با ديباچه عليرضا جمشيدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۲۹۲۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ن‎۹‎ز‎۸ زمينه ي حقوق جزاي عمومي/ نگارنده رضا نوربها؛ تجديد نظر عباس شيري؛ با ديباچه علي حسين نجفي ابرند آبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۲۹۷۳ HV‎ ۶۶۲۶‎ /الف‎۲‎خ‎۵ خشونت خانگي: بررسي حقوقي- جرم شناختي اسناد سازمان ملل/ سلامه ابوالحسني، فريده طه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۳۰۲۳ KMH‎ ۲۱۰۱‎ /م‎۴‎خ‎۹ خوانش حقوقي از انقلاب مشروطه ايران: (تاريخ مفاهيم حقوق عمومي در ايران)/ فردين مرادخاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۳۰۲۵ HD‎ ۲۷۴۱‎ /ي‎۳‎ح‎۲ حاکميت شرکتي در شرکت هاي سهامي/ جمشيد يحيي پور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۳۰۲۶ KMH‎ ۴۰۵۰‎ /ح‎۲‎ج‎۴ جرايم عليه اشخاص (قتل)/ احمد حاجي ده آبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۳۰۲۷ KMH‎ ۹۰۰‎ /م‎۶‎ض‎۸ ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق ايران و تجارت بين الملل/ عليرضا مسعودي؛ با ديباچه بهروز اخلاقي.- ويراست ‎۳.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷.
۳۰۲۸ KMH‎ ۳۸۸۴‎ /ن‎۹‎ر‎۹ رويکرد آيين دادرسي کيفري به جنون/ نويسندگان استادان و پژوهشگران علوم جنايي؛ به کوشش اميرحسن نيازپور؛ با ديباچه حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۳۰۲۹ K‎ ۳۲۵۱‎ /الف‎۳‎د‎۲ دادرسي منصفانه: در نظام عدالت کيفري افغانستان، اسناد بين المللي حقوق بشر و فقه حنفي/ محمدعارف احمدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۳۰۶۴ K‎ ۳۸۵۰‎ /ح‎۵۹‎س‎۷ حقوق رقابت در آيينه ي ساختار و تصميمات شوراي رقابت/ تاليف مينا حسيني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۳۱۵۲ KMH‎ ۹۲۰‎ /پ‎۹۴‎ح‎۷ حقوق تجارت؛ اسناد تجاري: برات، سفته، چک و … منطبق با آخرين تغييرات و تحولات و با نگاه به لايحه قانون تجارت ايران و کنوانسيون‌هاي ژنو و آنسيترال/ مولفان نادر پورارشد، بهروز نوروزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۳۱۵۴ KMH‎ ۷۴‎ /ر‎۹‎ح‎۷ حقوق؛ جانمايه بقاي اجتماع: گفتارهاي حقوقي در نکوداشت استاد دکتر سيد عزت الله عراقي/ جمعي از نويسندگان؛ به کوشش امير حسين رنجبريان.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها  (سمت) ، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۵.
۳۱۵۵ K‎ ۳۵۸۵‎ /ح‎۳‎ح‎۷ حقوق بشر و محيط زيست: دورنماي فلسفي، نظري و حقوقي/ ليندا حجارليب؛ ترجمه رضا اميني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.
۳۲۱۲ KF‎ ۲۷۵۰‎ /ب‎۸‎الف‎۶ اصول اساسي حقوق رسانه ها (در نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا)/ نويسندگان جنل بلماز، وين اوربک؛ مترجمان هدي غفاري، فرزاد باباخاني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۳۳۶۹ BF‎ ۶۹۸‎ /۳۵ /ر‎۳‎ک‎۸ کمال گرايي و بي طرفي و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومي/ مولفان حسين رحمت الهي، اميد شيرزاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۳۴۱۲ KMH‎ ۲۴۶۰‎ /ک‎۸‎ح‎۷ حقوق و آزادي هاي انساني در کليات قانون مجازات اسلامي (با تاکيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)/ تاليف سارا   سادات کلهري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۳۴۱۳ HV‎ ۶۲۵۰/۴‎ /د‎۲‎ز‎۹ زن در آيينه ي حقوق و اجتماع: (مجموعه مقالات ارائه شده به همايش رفع خشونت عليه زنان)/ به کوشش هما داوودي گرمارودي، تهمورث بشيريه؛ با ديباچه اي از محمد آشوري، بهمن کشاورز.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۶.
۳۴۳۳ KZ‎ ۶۱۱۵‎ /الف‎۶‎د‎۴ درس هايي از داوري هاي بين المللي/ مجتبي اصغريان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۳۵۳۸ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر‎۳‎ت‎۸ تولد و تحول حقوق کيفري عمومي ايران/ منصور رحمدل؛ با ديباچه علي حسين نجفي ابرندآبادي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۳۷۹۶ BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /ج‎۹‎الف‎۳ حقوق مدني جنين/ فاطمه احمدي؛ با ديباچه سيدمهدي دادمرزي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۳۷۹۷ JF‎ ۲۲۹‎ /الف‎۸‎د‎۸ دگرديسي تفکيک قوا از مفهوم کلاسيک به مفهوم مدرن/ زهره سادات اميرآفتابي؛ با مقدمه محمدرضا ويژه.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۳۸۸۹ KMH‎ ۸۵۸‎ /د‎۲‎ب‎۴ بررسي عقود غيرمعوض در فقه و نظام حقوقي ايران/ مولف ميثم دارائي؛ با ديباچه سعيد بيگدلي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۴۲۰۱ KZ‎ ۵۶۷۵‎ /ص‎۷‎ب‎۴ برجام در آئينه حقوق بين الملل: با تاکيد بر خاتمه تحريم هاي شوراي امنيت/ ارسطو صفري؛ زير نظر حسن سواري.- نهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۴۲۳۰ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /خ‎۸‎پ‎۹ پيش گيري از فساد مالي و اداري: با تکيه بر تحليل قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/ تاليف عارف خليلي پاجي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۴۲۸۰ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ب‎۴ بررسي نظري و کاربردي مراجع شبه قضايي مذکور در قانون شهرداري‌ها: به انضمام متن کامل قانون شهرداري ها با آخرين اصلاحات و الحاقات/ حسين رضايي… [و ديگران].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۴۳۳۶ K‎ ۷۲۶۵‎ /ب‎۲‎ق‎۴ قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي تطبيقي/ ترجمه و توضيح تقريرات درس هانري باتيفل؛ مترجم محمدتقي عابدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۴۴۸۵ HM‎ ۶۶۱‎ /الف‎۹‎د‎۴ درک کنترل اجتماعي: انحراف، جرم و نظم اجتماعي/ مارتين اينز؛ ترجمه نبي اله غلامي؛ ديباچه حسين غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۴۴۸۸ HV‎ ۹۱۰۴‎ /الف‎۵‎ب‎۴ بزهکاري نوجوانان و دادرسي آن ها/ نويسندگان ديويد وي. اسپرينجر، آلبرت آر. روبرتز؛ مترجم سوسن اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۴۴۹۳ K‎ ۵۷۹‎ /ط‎۲‎ت‎۷ تعارض قوانين در مسئوليت مدني/ تاليف سيدمحمد طباطبائي نژاد، فرهاد ايرانپور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۴۵۰۴ HV‎ ۸۶۸۸‎ /ف‎۴‎ج‎۸ جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق کيفري ايران/ مجتبي فرهمند؛ با ديباچه حسين آقايي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۴۵۳۶ م PJ‎ ۶۶۲۲‎ /م‎۶‎ل‎۷ لغت نامه، يا، فرهنگ بزرگ جامع نوين سياح ترجمه المنجد (با اضافات) عربي به فارسي/ [لويس معلوف؛ نويسنده (مترجم) احمد سياح؛ با مقدمه حسن زاده آملي، محمدتقي جعفري].- تهران: اسلام، ‎۱۳۸۷.
۴۶۴۱ KMH‎ ۴۵۲۰‎ /ط‎۲‎الف‎۴ ارتشاء و اختلاس در حقوق ايران و اسناد بين المللي (حقوقي – جرم شناختي)/ علي مراد طالبي کليشمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۴۶۵۹ KMH‎ ۸۷۰‎ /۵ /خ‎۲‎ر‎۵ رساله عملي در وجه التزام/ تاليف محمد خاکباز ؛ با ديباچه نجادعلي الماسي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۴۷۸۴ HV‎ ۸۰۷۳‎ /ب‎۹‎ک‎۵ کشف جرم در حريم خصوصي/ تاليف جلال بهادري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۴۸۴۵ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ن‎۹‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري جرايم رايانه اي و مخابراتي/ عليرضا نوريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۱۵۱ JV‎ ۶۲۲۵‎ /ع‎۲‎الف‎۲ اثرات جرم زايي مهاجرت بر نسل دوم/ زهرا عبدالحسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۶۷۴ KMH‎ ۳۵۰۰‎ /ش‎۹‎س‎۹ سياست جنايي ايران و انگلستان در قلمرو جرايم مطبوعاتي/ عباس شيخ الاسلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۶۸۳ K‎ ۲۴۰۰‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق حاکم در داوري هاي تجاري بين المللي (از منظر رويه داوري اتاق بازرگاني بين المللي و حقوق تطبيقي)/ محمدتقي عابدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۷۱۷ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /ب‎۴‎ح‎۷ حقوق حاکم بر آب در بستر حقوق عمومي ايران/ سيدناصرالدين بديسار، سيدمحمدصادق احمدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۷۳۳ KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ه‎۸‎ه‎۸ همايش ملي تحولات مسووليت کيفري در نظام حقوقي ايران؛ چالش ها و راهکارها، موسسه آموزش عالي طبرستان: ۳ خرداد ۱۳۹۶/ [تهيه کننده موسسه آموزش عالي طبرستان]؛ دبير همايش محسن شريفي؛ رييس همايش سيدماهيار حسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۷۸۱ KMH‎ ۱۸۴۶‎ /س‎۹‎ش‎۴ شرکت مدني حرفه اي سردفتري (از پيدايش در فرانسه تا پذيرش در ايران)/ سيدعباس سيدي آراني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۷۸۵ HV‎ ۶۰۲۵‎ /و‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي زيستي – اجتماعي: جهت گيري هاي نوين در نظريات و مطالعات/ تدوين آنتوني والش، کوين ام. بيور؛ مترجم مريم مهذب؛ ناظر علمي محمدابراهيم شمس ناتري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۵۸۱۱ K‎ ۱۰۲۱‎ /ح‎۲‎ن‎۸ نمايندگي در اسناد تجاري در پرتو کنوانسيون ها و اسناد بين المللي/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۱۰۳ KMH‎ ۸۵۸/۵‎ /الف‎۵‎و‎۶ وضعيت حقوقي و آثار قرارداد باز/ مونا استادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۶۲۷۳ DSR‎ ۱۵۷۰‎ /خ‎۸‎ن‎۸ نگاهي نهادگرا به سياست خارجي ايران/ محسن خليلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۶۲۹۹ م R‎ ۷۲۵/۵‎ /ب‎۹‎د‎۲ دانشنامه حقوق اخلاق زيستي/ جيمزبي تابس؛ ترجمه و تحقيق محمد جعفر ساعد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۳۳۶ KMH‎ ۴۶۵۷‎ /ض‎۹‎گ‎۷ گفتارهايي در آيين دادرسي کيفري: قرارهاي تامين کيفري و نظارت قضايي/ سيد ياسر ضيائي؛ [به سفارش] سازمان تعزيرات حکومتي  معاونت توسعه مديريت و منابع  اداره کل آموزش و پرورش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۳۷ JZ‎ ۵۱۸۵‎ /ف‎۲۶‎س‎۲ سازمان جهاني تجارت و حقوق بين الملل بشر: (موافقنامه ها، سياست ها و رويه نهادهاي حل و فصل اختلاف)/ صلاح الدين فاطمي نژاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۶۳۴۰ KMH‎ ۴۰۵۰‎ /غ‎۸‎ق‎۲ قتل در فراش: در آينه فقه و حقوق/ علي غلامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۴۵ KD‎ ۳۴۵۳‎ /م‎۷‎ح‎۷ حق بر غذا (حقوق ناظر بر مواد غذايي): چارچوب هاي داخلي، اروپايي و بين المللي/ کوين مک مالين؛ مترجمان سودابه رضواني، محبوبه منفرد؛ [براي] معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزيرات حکومتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۴۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۲‎ک‎۲ کاربرد منطق فازي در حقوق کيفري ايران/ مهرنوش ابوذري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۴۹ K‎ ۵۰۱۸‎ /الف‎۲‎م‎۲ ماهيت جرم و توجيه مجازات در فلسفه افلاطون/ حميدرضا اثيمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۵۰ HV‎ ۶۹۴۷‎ /پ‎۴‎م‎۳ مجازات و تمدن: تساهل و عدم تساهل کيفري در جامعه ي مدرن/ نويسنده جان پرت ؛ مترجم هانيه هژبر الساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۳۵۱ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۸‎ک‎۸ کليات حقوق جزا/ عباس منصور آبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۶۳۵۲ KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۷‎ق‎۹ قواعد عمومي قراردادها/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۳۵۳ BP‎ ۱۹۷‎ /ق‎۴‎م‎۲ مالکيت ترکه قبل از تصفيه (در فقه و حقوق موضوعه)/ مولفان فاطمه قدرتي  کبري بي غم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۳۷۱ KMH‎ ۳۰۶۷‎ /ن‎۹‎ت‎۳ تحليل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت/ تاليف محمد نوروزي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۶۳۸۳ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ش‎۹‎د‎۲ دادگاه هاي کيفري بين المللي نسل سوم/ مولفان مهسا شيروي، اشکان آقا سيد علي دربندي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۶۳۹۸ K‎ ۱۵۱۷‎ /ن‎۳‎گ‎۲ گام ابتکاري در حقوق اختراعات/ تاليف حامد نجفي، با ديباچه سعيد حبيبا.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۳۹۹ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /و‎۲‎گ‎۷ گفتارهايي در حقوق اداري/ تاليف سيد مجتبي واعظي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۴۰۰ KMH‎ ۳۶۴۵‎ /م‎۳‎م‎۵ مسئوليت مدني گمرک و نهادهاي مرتبط در فرآيند ترخيص کالا/ تاليف حسام مختاري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۴۰۸ HV‎ ۸۰۷۹‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق کيفري اقتصادي: پولشويي/ مؤلفين سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، احمد علي ثالث مويد؛ [با همکاري] موسسه حقوقي نوانديشان عدالت گستر صبا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۴۰۹ K‎ ۶۳۹‎ /ت‎۴‎ح‎۷ حقوق کيفري تطبيقي اطفال/ عباس تدين.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۴۱۱ KMH‎ ۹۶۲/۸‎ /ش‎۹‎ق‎۹ قواعد حقوقي حاکم بر معاملات در بورس هاي کالايي/ سيد مرتضي شهيدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۴۱۸ KZD‎ ۱۱۴۵‎ /ک‎۲‎ح‎۷ حقوق بين الملل خصوصي هوايي/ حميد کاظمي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.
۶۴۳۰ KMH‎ ۲۴۶۰‎ /م‎۳‎ز‎۸ زمينه و زمانه حقوق بشر و حقوق اساسي در ايران/ محمد محمدي (گرگاني).- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۶۴۳۸ K‎ ۳۷۹۱‎ /م‎۵‎ح‎۸ حمايت از اموال فرهنگي و تاريخي در مخاصمات مسلحانه/ تاليف حميد مسعودي کوشک؛ با نظارت و ديباچه پوريا عسکري.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۶.
۶۴۳۹ HV‎ ۷۴۳۱‎ /ن‎۸ نگرشي نو به تاثير کيفي خانواده بر بزهکاري: بانضمام ضميمه فرزندپروري و بزهکاري/ مولفان شهريار غفاريون اصفهاني… [و ديگران]؛ با مقدمه همايون شفيعي.- تهران: مجد، ۱۳۹۷-‎۱۳۹۵.
۶۴۴۵ JQ‎ ۱۷۸۶‎ /الف‎۴‎س‎۲ سازمان هاي مستقل وابسته به رياست جمهوري از چيستي تا چرايي/ مولف حسين اربابي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۶۴۵۲ K‎ ۶۳۹‎ /ه‎۲‎س‎۴ سرپرستي اطفال در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق آلمان/ سيده فاطمه هاشمي کرويي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۶۵۲۳ K‎ ۹۳۸‎ /ب‎۲‎ب‎۴ بررسي بي پروايي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ سيف الدين بازوند.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۶۵۸۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /م‎۹‎ق‎۴ قرارهاي نظارت قضايي/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۶۵۸۹ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ن‎۹‎آ‎۹9 آيين دادرسي مدني/ فريدون نهريني.- ويرايش ‎۲.- تهران: انتشارات گنج دانش، – ‎۱۳۹۶.
۶۵۹۹ K‎ ۳۸۲۰‎ /ه‎۴‎الف‎۶ اصول حقوق بين الملل اقتصادي/ ماتياس هردگن؛ ترجمه محمد ضيائي بيگدلي، صادق ضيائي بيگدلي؛ با پيشگفتار و ويراستاري علمي محمدرضا ضيائي بيگدلي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۷.
۶۶۰۱ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /ج‎۲‎ح‎۷ حقوق ساخت و ساز/ محمدصالح جابري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۶۶۰۶ BP‎ ۲۳۱‎ /و‎۴‎د‎۴ درسنامه فقه سياسي/ سيدجواد ورعي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۶.
۶۶۱۵ KMH‎ ۴۷۱۱‎ /م‎۹‎د‎۲ دادرسي هاي مدني خارج از نوبت/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۶۶۲۰ K‎ ۵۷۹‎ /ع‎۲‎الف‎۶ اعتبار و آثار شروط ناظر بر ميزان مسؤوليت قراردادي در حقوق ايران، انگليس و ترکيه/ عادل عباسي، حميد بذرباچ.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۶۶۲۶ KMH‎ ۸۵۸‎ /ر‎۳‎ق‎۴ قرارداد امن/ محمد رجبي محمود آبادي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۶۶۳۷ HV‎ ۶۵۵۶‎ /س‎۸‎ج‎۴ جرايم جنسي از منظر روانشناسي جنايي/ مولف ميررضا سليمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۶۶۴۴ KMH‎ ۹۳۹‎ /ر‎۳‎ت‎۳ تجارت امن (قواعد کاربردي چک و سفته)/ محمد رجبي محمود آبادي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۵.
۶۶۵۴ BP‎ ۱۹۰‎ /خ‎۲‎ع‎۴ عدالت معاوضي و قاعده موازنه/ تاليف محمد خاکباز؛ با ديباچه نجادعلي الماسي، غلامرضا طيرانيان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۶۶۵۶ PG‎ ۳۰۱۵‎ /۵ /و‎۹‎ک‎9 الگوي نوگرايي روسي و چالش هاي هويتي/ الهه کولايي، فرزاد کلبعلي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۶۶۵ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ن‎۶‎ح‎۷ حقوق بشر و صلاحيت مدني جهاني/ نيلوفر نظرياني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۶۶۹ JZ‎ ۵۶۷۵‎ /ل‎۹‎خ‎۸ خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه/ نويسنده سور لودگارد ؛ مترجم نادر پورآخوندي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۶۸۱ HQ‎ ۷۷۵‎ /۵ /م‎۷‎ح‎۸ حمايت از کودکان طلاق در حقوق ايران و نظام بين المللي حقوق بشر/ مولف الهه مقربي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۶۸۷ HV‎ ۶۴۳۱‎ /الف‎۷‎ب‎۹ بيوتروريسم و نهادهاي بين المللي/ مولف حميدرضا افتخاري نبوي طباطبائي؛ با ديباچه مريم افشاري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۰۵ HV‎ ۸۰۷۹‎ /م‎۸‎الف‎۴ محموله هاي تحت کنترل/ محمدعلي اردبيلي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۰۸ K‎ ۳۵۸۵‎ /ش‎۲‎م‎۵ مسئوليت بين المللي زيست محيطي: اعمال منع نشده/ عطيه شاه حسيني؛ زيرنظر و با ديباچه علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۱۲ K‎ ۳۸۳۰‎ /ي‎۲‎م‎۹ موافقتنامه هاي سرمايه گذاري بين المللي و حقوق بشر (با نگاهي به حقوق ايران)/ مارک جاکب؛ ترجمه و تحقيق مصطفي آبادي خواه؛ تحت نظر و با ديباچه احمد مومني راد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۲۴ BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /د‎۵‎ن‎۶ نظام حقوق بشردوستانه اسلامي ناظر به حق بر آب/ به اهتمام سيدمحمدرضا دست غيب، احمدرضا توحيدي، سيدمحسن قائمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۲۵ K‎ ۲۴۰۰‎ /ر‎۵‎ب‎۴ بررسي مشروعيت داوري هاي سرمايه گذاري خارجي در پرتوي آراي داوري متناقض/ ترجمه و تحقيق حميدرضا رستمي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۳۳ KZ‎ ۵۶۷۵‎ /ع‎۲‎پ‎۴ پرونده هسته اي ايران و حقوق بين الملل؛ نگاهي غيرايراني و چندگانه/ به اهتمام عبدالله عابديني؛ با ديباچه سيدحسين سادات ميداني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۶۷۴۳ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۸‎ص‎۸ صلاحيت شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران/ ميررضا سليمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۶۷۵۴ BP‎ ۱۹۵‎ /الف‎۳‎ن‎۷ نقش مقاصد شريعت در تاثير مقتضيات زمان بر سياست کيفري اسلام/ سيد محمد علي احمدي ابهري.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۵.
۶۷۵۸ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /ج‎۹‎ت‎۲ تاثير حاکميت الهي بر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حسين جوان آراسته.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۶.
۶۷۵۹ K‎ ۳۹۱۵‎ /ح‎۸‎ر‎۴ رژيم حقوقي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران در مقايسه با مقررات پيمان منشور انرژي/ علي محمد حکيميان.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up