تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۷۹۰۳ DM19453 داوري بر خط در روزگار کرونا/ حسن کيا، حسن محسني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۷۹۰۴ DM19454 رابطه ميان قدرت و جرم انگاري بر پايه رويکرد تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف (مطالعه موردي جرم سب النبي)/ رحمان صبوحي، جلال الدين قياسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۳۱-‎۵۲.
۳۷۹۰۵ DM19455 توجيه نهاد وکيل ثابت الوکاله در حقوق ايران/ احمد اسفندياري، علي زارع.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۵۳-‎۸۵.
۳۷۹۰۶ DM19456 مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني شهرداري ها در حقوق ايران، انگليس و فرانسه/ احمد يوسفي صادقلو، کتايون فرشيدفر.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۳۷۹۰۷ DM19457 بررسي اعمال ماده ۴۷۷ (۴۷۸) ق .آ.د .کيفري در آراي داوري قضاوت شده با تاکيد بر رويه قضايي/ محمدصادق مهدوي راد، پيمان دادرس.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۷۹۰۸ DM19458 حمايت غير کيفري از بزه ديدگان بيوتروريسم؛ مطالعه اسناد بين المللي و حقوق ايران/ نصرت حسن زاده، بابک پورقهرماني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎47، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۶.
۳۷۹۰۹ DM19459 بازپژوهي جرم مادي صرف؛ مطالعه تطبيقي ايران و آمريکا/ سجاد لشکري آذر، محمد آشوري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۷۹۱۰ DM19460 بررسي رکن رواني جنايات بين المللي در پرتو آراء ديوان کيفري بين المللي/ عارف رشنودي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۳۷-‎۶۷.
۳۷۹۱۱ DM19461 تحليل جرم شناختي تامين مالي تروريسم در حقوق ايران/ حسين اسدزاده بنابي، محمد رسائي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۶۹-‎۱۰۰.
۳۷۹۱۲ DM19462 جستاري در باب حقوق قراردادهاي عمومي در ترازوي حقوق بشر با تاکيد بر اصول حقوق موضوعه/ رامين خادم پور، محمد شريف شاهي، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۷۹۱۳ DM19463 شور داوران و نظارت قضايي بر آن در حقوق ايران و انگليس/ بي بي فاطمه برومند، مرتضي شهبازي نيا، اصغر عربيان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۶.
۳۷۹۱۴ DM19464 زمان، مکان، هزينه و آثار تاديه ثمن در عقد بيع در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان/ حبيب انيس حسيني، حميدرضا علي کرمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎48، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۴.
۳۷۹۱۵ DM19465 عقد معين بودن قراردادهاي مهندسي، تامين کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقي ايران/ فرزاد مسعودي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۷۹۱۶ DM19466 دسترسي دادرسان به عدالت در نظام عدالت کيفري ايران در يک مطالعه کيفي/ فرزانه واحد … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۷۹۱۷ DM19467 قالب حقوقي اقسام واگذاري قرارداد با نگرشي بر ديدگاه هاي قضايي/ اميرعباس کاوسي، حسن باديني، نجادعلي الماسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۵۹-‎۷۷.
۳۷۹۱۸ DM19468 سير تحولات داوري بين الملل در گذار تاريخ؛ از داوري دولت شهرها تا داوري تجاري بين الملل/ زهره صفوي همامي، موسي موسوي زنور، سيدباقر ميرعباسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۸.
۳۷۹۱۹ DM19469 اجراي آراء دادگاه هاي ملي به عنوان راي داوري در پرتو کنوانسيون نيويورک/ مجتبي زاهديان، احسان بزمي مايوان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۷۹۲۰ DM19470 مباني استقلال، معايير و آثار تمايز پيمانکاري از رابطه کارگري – کارفرمايي/ مهري افشاري کاوه، نادر پورارشد.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۷۹۲۱ DM19471 منطق حاکم بر تعارض قوانين در داوري هاي تجاري بين المللي و تنافي ادله در اصول فقه/ سيدمصطفي محقق داماد، مهدي نيازآبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۷۹۲۲ DM19472 پزشکي شدن جرم و انحراف؛ درآمدي بر تحليل گفتمان انتقادي رويکرد باليني به مسئله بزه کاري/ محمدعلي اردبيلي، ياسمن سعيدي نژاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۵-‎۵۹.
۳۷۹۲۳ DM19473 چالش هاي ناشي از تامين مالي هزينه هاي دادخواهي توسط ثالث در سيستم قضايي امريکا، انگلستان و ايران/ عبدالله شمس، زيور دواشي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۶۱-‎۸۵.
۳۷۹۲۴ DM19474 ارجاع وضعيت به ديوان بين المللي کيفري از سوي دولت/ ابراهيم بيگ زاده، محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۷.
۳۷۹۲۵ DM19475 بررسي مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار/ عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۷۹۲۶ DM19476 مسئوليت مالکان يدک کش و بارج در حقوق دريايي ايران/ نادر مرداني، حسين تقي ملا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۳۷۹۲۷ DM19477 تحليل حقوقي جنبه هاي ثبوتي و اثباتي انتساب داده پيام در قانون تجارت الکترونيک ايران/ پرويز ساورايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۷۹۲۸ DM19478 نظريه جنگ حقوقي و آينده حقوق بين الملل: حقوق ابزار صلح يا جنگ؟/ مصطفي فضائلي، وحيد کوثري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۱۴.
۳۷۹۲۹ DM19479 نظريه تمليک يا نظريه تعهد/ جليل قنواتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۴۶.
۳۷۹۳۰ DM19480 صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به جنايات جنگي در اوکراين/ پيمان نماميان، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۳۷۹۳۱ DM19481 تغيير غيررسمي قانون اساسي (مباني، مصاديق و رويکردها)/ فردين مرادخاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۷۳-‎۳۰۲.
۳۷۹۳۲ DM19482 چالش هاي حقوقي ناظر بر رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامي/ هوشنگ آبروشن … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۰۳-‎۳۲۴.
۳۷۹۳۳ DM19483 حکمراني خوب: الگوي شناسايي و اعمال شاخص هاي برابري جنسيتي/ سمانه رحمتي فر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۲۵-‎۳۴۶.
۳۷۹۳۴ DM19484 تکميلي بودن استقلال شرط داوري؛ لزوم احراز اراده طرفين در تعيين ماهيت شرط داوري/ مجيد عزيزياني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۴۷-‎۳۶۸.
۳۷۹۳۵ DM19485 نقش محمد مصدق در تدوين قانون مدني ايران/ رضا يعقوبي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۶۹-‎۳۹۱.
۳۷۹۳۶ DM19486 تحليلي ساختاري از نقش دادگاه هاي بين المللي در توسعه حقوق بين الملل/ علي اکبر سياپوش.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎93، بهار: ص ۳۹۳-‎۴۱۵.
۳۷۹۳۷ DM19487 تاثير پرداخت بخشي از دين بر فک جزئي رهن؛ تحليل حقوقي و اقتصادي/ سيدحسين صفايي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۷۹۳۸ DM19488 ممنوعيت يارانه منوط به استفاده از توان داخلي براي انرژي تجديدپذير در نظام سازمان جهاني تجارت/ محمدجعفر قنبري جهرمي، محمدحسين حميدزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۷۹۳۹ DM19489 ديدگاه اخلاقي – التزامي يا ديدگاه ابزاري در حقوق قرارداد: يک تحليل اقتصادي/ عليرضا ايماني پيرآغاج، محمد روشن.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۵۹-‎۸۴.
۳۷۹۴۰ DM19490 امکان سنجي نظام انتخاباتي ترجيحي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مطالعه موردي؛ حوزه انتخابيه ممسني و رستم)/ جواد اطاعت، محمد تاپاک، حميدرضا نصرتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۳.
۳۷۹۴۱ DM19491 بررسي تطبيقي ماهيت ضمانت نامه هاي بانکي در پرتو اصل استقلال/ محمدمهدي الشريف … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۹.
۳۷۹۴۲ DM19492 واکاوي آثار پاندمي کرونا بر اجراي استانداردهاي جهاني کار؛ چالش ها يا فرصت ها و راهبردهاي ممکن/ فرهاد طلايي، فرزانه پورسعيد، سهراب مختاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.
۳۷۹۴۳ DM19493 رجوع از اقرار کيفري/ روح الله اکرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۷۹۴۴ DM19494 بررسي تحليلي ماهيت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ سيدمحمد حسيني، مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۳۷۹۴۵ DM19495 موارد و عوامل سقوط ايجاب در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين ۱۹۸۰)/ سيدغلامرضا آل عقيل، عليرضا حسني، مريم آقايي بجستاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۷.
۳۷۹۴۶ DM19496 درآمدي بر خانواده هاي بزرگ ثبت املاک معاصر (بر مبناي مولفه هاي کلان طبقه بندي تطبيقي)/ نسرين طباطبائي حصاري، سروش صفي زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۳۷۹۴۷ DM19497 تنظيم گري بهينه اقتصادي در حوزه سکو (پلتفرم)هاي اينترنتي/ مجتبي قاسمي، مصطفي عبدالهي نيسياني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۳.
۳۷۹۴۸ DM19498 نقش شهرداري ها در تضمين حق بر محيط زيست سالم در مديريت پسماند شهري؛ مطالعه موردي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان/ قدرت الله نوروزي، مهرداد آقايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۹.
۳۷۹۴۹ DM19499 دموکراسي زيست محيطي در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر (با تاکيد بر مهفوم حقوق بشر محيط زيست)/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۸.
۳۷۹۵۰ DM19500 مطالعه تطبيقي تحول نظام مديريت عالي دادگستري به نظام شورايي/ محمدقاسم تنگستاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۷۰.
۳۷۹۵۱ DM19501 مقابله با دزدي دريايي سواحل سومالي و خليج عدن در پرتو قطعنامه هاي شوراي امنيت؛ راهکارهايي موثر اما محدود/ سيدسجاد کاظمي، سجاد حيدري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۷.
۳۷۹۵۲ DM19502 تبعات منفي فقدان شخصيت حقوقي در گروه منفعت اقتصادي/ مجيد رهائي، سيدحسن حسيني مقدم، مهدي فلاح خاريکي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎94، تابستان: ص ۳۹۹-‎۴۱۷.
۳۷۹۵۳ DM19503 کارخانه هاي بحران زده در حقوق ايران با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريکا و فرانسه/ شاهرخ صياديان، محمد صقري، فريد محسني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۷۹۵۴ DM19504 بررسي ماهيت قواعد عمومي عقود اذني در نظام حقوقي ايران و فقه شافعيه/ سيامک ايراني، رضا رنجير الوارعليا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۹-‎۳۷.
۳۷۹۵۵ DM19505 مباني و شرايط استناد به اعتبار امر مختوم قضايي با بررسي تطبيقي در نظام هاي حقوقي کامن لا، کشورهاي عربي و ايران/ مريم حدادي، رسول مقصودپور، سيدمحسن حسيني پويا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۳۹-‎۵۷.
۳۷۹۵۶ DM19506 نقد و بررسي و تحليلي از مراجع رسيدگي به اشتباهات ثبتي در حقوق ثبت ايران و انگلستان از نظر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت/ فرشيد حسين عمويي، جواد نيک نژاد، عباس مقدري اميري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۷۹۵۷ DM19507 پيشگيري کيفري و مشارکتي از بزهکاري مديران بانکي در قبال تسهيلات مالي با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و کنوانسيون مريدا/ زينب نوروزي دره بيدي، محسن شکرچي زاده، راضيه قاسمي کهريزسنگي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۸۱-‎۹۹.
۳۷۹۵۸ DM19508 بررسي استملاک اتباع بيگانه در حقوق ايران و فرانسه/ الهام ايرجي زاده، منوچهر توسلي نائيني، علي رادان جبلي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۷۹۵۹ DM19509 مطالعه تطبيقي ماهيت حق حبس زوجه و قابليت اسقاط آن در فقه و حقوق/ فخرآفاق حميدي، سيداحمدعلي هاشمي، حسين ناصري مقدم.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۷.
۳۷۹۶۰ DM19510 مسئوليت حرفه اي سردفتران در حقوق ايران و فرانسه و تاثير آن در موضوع اسناد معارض/ سعيد پرستش … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۷۹۶۱ DM19511 واکاوي نظريه حق قصاص ولي دم در جنايت هاي مشارکتي با تاکيد بر عدالت کيفري/ سعيد سلامتي، مرضيه پيله ور، محمدجواد رجبي سلمان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۵.
۳۷۹۶۲ DM19512 مباني عدم تحمل کيفر؛ چالش هاي فراروي آن در اجراي حکم با رويکردي بر حقوق کيفري انگليس/ محمدعلي نصرالهي، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎51، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۵۶.
۳۷۹۶۳ DM19513 گزارش موسسه تامسون رويترز از آينده دادگاه ها؛ ظهور و گسترش محاکم الکترونيک/ تحقيق و ترجمه فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۴-‎۷.
۳۷۹۶۴ DM19514 تحول در نظام عدالت کيفري؛ نقش تکنولوژي در کشف جرم و تعقيب مجرمين.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۸-‎۹.
۳۷۹۶۵ DM19515 تحول در نظام عدالت کيفري؛ نقش تکنولوژي در کشف جرم و تعقيب هاي دادگاه استاندارد – قسمت اول.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۰-‎۱۳.
۳۷۹۶۶ DM19516 حل و فصل ساختارمند اختلافات در فضاي مجازي/ امين طاهرخاني، علي عروجي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۴-‎۱۵.
۳۷۹۶۷ DM19517 گزارش کميسيون امور قضايي فدرال کانادا؛ حقوق و مزاياي قضات در کانادا.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۶-‎۱۷.
۳۷۹۶۸ DM19518 شيوع فيشينگ چالش نظام عدالت کيفري ايران.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۸-‎۱۹.
۳۷۹۶۹ DM19519 تخصصي شدن محاکم در کشورهاي عضو شوراي اروپا.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۰-‎۲۱.
۳۷۹۷۰ DM19520 پول هاي مجازي، چالش نوين نظام عدالت کيفري – قسمت اول/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۲-‎۲۳.
۳۷۹۷۱ DM19521 تبادل تجارب موفق قضايي و ارتقاي کيفيت دادرسي/ علي عروجي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۴-‎۲۵.
۳۷۹۷۲ DM19522 مديريت منابع در جهت ارتقاي دادرسي مدني و اداري؛ توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۴-‎۶.
۳۷۹۷۳ DM19523 بيت کوين؛ چالش نوين نظام عدالت کيفري – قسمت دوم/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۷-‎۹.
۳۷۹۷۴ DM19524 بيمه هزينه دادرسي؛ فرصت يا چالش/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۱۰-‎۱۱.
۳۷۹۷۵ DM19525 حقوق عامه و قوه قضائيه؛ تيم عمليات ويژه محيط زيست.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۱۲-‎۱۴.
۳۷۹۷۶ DM19526 وب تاريک و ارتکاب جرائم.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۱۵-‎۱۶.
۳۷۹۷۷ DM19527 حمايت قانوني و تشويق مالي افشاکنندگان فساد/ امين طاهرخاني، حميد آرادمهر.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۷۹۷۸ DM19528 کيفيت مديريت پرونده در نظام قضايي کره جنوبي (CMS).- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۲۲-‎۲۳.
۳۷۹۷۹ DM19529 ويژگي هاي دادگاه استاندارد در استراليا – قسمت دوم.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان و بهار: ص ۲۴-‎۲۵.
۳۷۹۸۰ DM19530 کاهش پرونده هاي ورودي محاکم و ارتقاي کارآمدي قضايي؛ بررسي توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۴-‎۶.
۳۷۹۸۱ DM19531 تجهيزات الکترونيکي دادگاه استاندارد/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۷-‎۹.
۳۷۹۸۲ DM19532 باج افزارها؛ ابزاري نوين در دستان مجرمين/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۱۰-‎۱۱.
۳۷۹۸۳ DM19533 دستورالعمل حمايت و تشويق افشاکنندگان فساد (کميسيون اروپا – آوريل ۲۰۱۸)/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۱۲-‎۱۵.
۳۷۹۸۴ DM19534 ارتقاء فرهنگ حقوقي و قضائي در مدارس کشور بلغارستان/ عليرضا دانيار.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ۱۶-‎۱۷.
۳۷۹۸۵ DM19535 روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۷۹۸۶ DM19536 نسل جديد سيستم مديريت پرونده CMS در دادگاه هاي اروپا/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۲۲-‎۲۳.
۳۷۹۸۷ DM19537 الگوي تعيين اوقات دادرسي (توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا)/ نيوشا رحمتي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، تابستان و پاييز: ص ۲۴-‎۲۶.
۳۷۹۸۸ DM19538 بهره گيري از سرمايه اجتماعي در فرآيندهاي قانون گذاري؛ مشارکت فعالانه جامعه مدني و بخش هاي اداري در حوزه تصميم سازي (تجربه فنلاند، دانمارک و جمهوري اسلواکي)/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۴-‎۷.
۳۷۹۸۹ DM19539 بازاجتماعي کردن بزهکاران؛ نقش جامعه مدني/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۸-‎۹.
۳۷۹۹۰ DM19540 ميانجي گري؛ يکي از روش هاي جايگزين دادرسي قضايي/ نيوشا رحمتي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۰-‎۱۳.
۳۷۹۹۱ DM19541 جبران خسارت ناشي از اطاله دادرسي؛ تجربه نظام قضايي آلمان (1)/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۴-‎۱۵.
۳۷۹۹۲ DM19542 شيوه هاي نوين ارتکاب جرائم؛ سرقت هويت/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۶-‎۱۷.
۳۷۹۹۳ DM19543 سامانه رسيدگي به دعاوي مالي در محاکم مجازي؛ تجربه نظام قضايي انگلستان/ امين طاهرخاني.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۸-‎۱۹.
۳۷۹۹۴ DM19544 ارتقاي کيفيت در فرآيند دادرسي؛ مدل ابزار سنجش عملکرد شعب/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۲۰-‎۲۲.
۳۷۹۹۵ DM19545 قضات غيرحرفه اي در نظام قضايي آلمان/ فهيمه فره وشي.- تحولات قضايي. ‎۱۳۹۸، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۲۵.
۳۸۰۴۱ DM19602 تعهد دولت به حمايت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئوليت کيفري شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام هاي حقوق داخلي/ سيدقاسم زماني، نسيم رحمان نسب اميري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۸۰۴۲ DM19603 منشا و مشروعيت اعمال اصل صلاحيت جهاني در دادگاه هاي ملي براي تعقيب جنايات بين المللي/ حجت اله رضائي، محمدعلي مهدوي ثابت.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۴۹.
۳۸۰۴۳ DM19604 بررسي اثربخشي سبک زندگي زنان بي خانمان بر بزه ديدگي آنان/ سيده سکينه موسوي، شهلا معظمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۸۰۴۴ DM19605 نقش سازمان هاي غيردولتي مبارزه با فساد در پيشگيري از فساد در ايران/ ناهيد ناصري، صادق سليمي، هوشنگ شامبياتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۱.
۳۸۰۴۵ DM19606 ابعاد تطبيقي ممنوعيت تلقي ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کيفري و رويه قضايي محاکم ايران و ايالات متحده/ جواد صالحي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۸۰۴۶ DM19607 رويکردي جرم شناختي به چالش هاي نظام سياسي اقتصادي نئوليبرال با نگاهي به شرايط کرونايي/ حسين غلامي، الهه سادات کسائي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۱.
۳۸۰۴۷ DM19608 مطالعه جامعه شناختي تحولات مجازات در ملا عام در جامعه پساانقلاب ايران/ محسن نورپور، سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۸.
۳۸۰۴۸ DM19609 واگذاري تامين امنيت به بخش خصوصي در حقوق کيفري ايران و انگلستان؛ مفهوم، مبناي قانوني و جلوه ها/ سحر سهيل مقدم، نسرين مهرا.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۸۰۴۹ DM19610 تاثير شيوع بيماري کوويد ۱۹ و فاصله گذاري اجتماعي بر نرخ جرايم (مطالعه موردي: استان تهران)/ علي صفاري … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۷.
۳۸۰۵۰ DM19611 جايگاه افکار عمومي در محاکم کيفري از ديدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کيفري/ ابراهيم قرباني، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳-‎۲۸.
۳۸۰۵۱ DM19612 تبارشناسي قتل در فراش در قوانين کيفري؛ چشم اندازي تطبيقي – تاريخي/ مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۱-‎۵۱.
۳۸۰۵۲ DM19613 شناخت و تبيين تحولات تقنيني کيفري بين المللي در قبال جرايم تروريستي هسته اي/ پيمان نماميان.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۳-‎۸۰.
۳۸۰۵۳ DM19614 امکان سنجي استفاده از قاعده احترام به عنوان مبناي ضمان ناشي از صدمه به محيط زيست/ علي محمد حکيميان … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۸۰۵۴ DM19615 استعاره و ارجاع در هنجارگذاري کيفري/ رحيم نوبهار، زينب لکي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۹.
۳۸۰۵۵ DM19616 آسيب شناسي دادرسي اداري در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي و ارائه الگوي مطلوب/ محمدجواد رضايي زاده، محمد رئيسي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۶۵.
۳۸۰۵۶ DM19617 قاعده ممنوعيت طرح دعواي جديد در مرحله تجديدنظر در حقوق ايران و فرانسه/ يونس يوسفي گرجي … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۲.
۳۸۰۵۷ DM19618 طراحي الگوي اخلاق حرفه اي مديران با رويکرد حکمراني خوب در قوه قضائيه/ مانا نعمتي، کرم الله دانش فرد، ناصر ميرسپاسي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳-‎۲۷.
۳۸۰۵۸ DM19619 تحليلي بر ديدگاه اقتصادي مقنن در خصوص برخي قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال/ عليرضا صادقي، جواد نيک نژاد، سيدحسن حسيني مقدم.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹-‎۴۹.
۳۸۰۵۹ DM19620 حاکميت قانون تضمين اتقان آراء در ديوان عدالت اداري/ حسين احساني، خيرالله پروين.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۱-‎۸۲.
۳۸۰۶۰ DM19621 تبعيض و تعارض اقدامات پيشگيرانه فناورانه و رشد جوامع نظارتي با اصل برائت (فرض بي گناهي)/ قاسم نصر، مريم ابن تراب.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۴.
۳۸۰۶۱ DM19622 چالش ها و کاستي هاي حقوقي مطالبه خسارت تنبيهي/ محمد صادقي، سميرا غلامي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۴.
۳۸۰۶۲ DM19623 تاملي بر سياست جنايي ايران در حمايت از حق بر سلامت؛ مورد کاوي بيماري واگيردار کوويد-۱۹/ سيدمحمد فرخ رضا شفيعي، سلمان کوناني، سميرا گلخندان.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۸۰۶۳ DM19624 جرم انگاري قاچاق مواد مخدر بعنوان جنايت بين المللي، در آئينه حقوق بين الملل کيفري/ سيدقاسم زماني، شهريار نصيري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۱.
۳۸۰۶۴ DM19625 سياست گذاري ارزهاي مجازي: کشاکش ميان امنيت جامعه و حقوق اساسي مردم/ مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۹-‎۲۸.
۳۸۰۶۵ DM19626 آسيب شناسي فرايند رسيدگي به تخلفات اداري در آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري/ سيداصغر جعفري، محمدرضا زاهدي، رامين محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۸۰۶۶ DM19627 مطالعه تطبيقي رابطه حقوق تامين اجتماعي و مسئوليت مدني/ محمدرضا جوان جعفري، علي اکبر گرجي ازندرياني، مرتضي نجابت خواه.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۵۷-‎۸۸.
۳۸۰۶۷ DM19628 اصل وحدت شهري به مثابه بستر لازم براي اداره خوب شهر/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري، فاطمه داودآبادي فراهاني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۹.
۳۸۰۶۸ DM19629 درآمدي بر مفهوم صلاحيت تشخيصي و بايسته هاي نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت تشخيصي مراجع اختصاصي اداري/ عادل شيباني، غلامرضا مولابيگي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۲۹.
۳۸۰۶۹ DM19630 تدوين چارچوبي براي موانع حقوقي پيش روي شرکت ملي نفت ايران در راستاي بين المللي شدن/ جواد کاشاني … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۷۰.
۳۸۰۷۰ DM19631 ابزار تنظيم بازار بيمه در ايران/ مهرنوش کيال، محمود باقري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۳۸۰۷۱ DM19632 ملاحظاتي در انجام فرايند ارزيابي تاثيرات پيشيني قانون در ايران/ احمد مرکز مالميري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۷.
۳۸۰۷۲ DM19633 اساسي سازي حقوق اداري در فرانسه/ فاطمه ميراحمدي، محمدرضا مجتهدي، سيدمجتبي واعظي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۰.
۳۸۰۷۳ DM19634 مباني فقهي و حقوقي به کارگيري سيستم هاي الکترونيکي گزارش دهنده فساد در ايران/ هادي ولي پور، رضا دهقان نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۴۱-‎۲۶۲.
۳۸۰۷۴ DM19635 تضمين و حمايت از حق هاي مکتسب در حقوق اداري ايران و رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ محمدرضا ويژه، سيدمحمدشريف حجتي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎26، بهار: ۲۶۳-‎۲۸۹.
۳۸۰۷۵ DM19636 نظام حقوقي حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و يا تصريح نام از حيث شمول قوانين عمومي/ محمد برزگر خسروي، علي محمد فلاح زاده.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۹-‎۲۷.
۳۸۰۷۶ DM19637 ارزيابي تشکيل نظام هاي صنفي از منظر سياستگذاري تقنيني/ محمدقاسم تنگستاني، محمدرضا رفيعي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۸۰۷۷ DM19638 ضمانت اجراهاي کيفري حقوق شهروندي در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران/ شهناز جهانگيري، نادر ميرزاده کوهشاهي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۵۳-‎۷۵.
۳۸۰۷۸ DM19639 آزادي دسترسي به اسناد و اطلاعات در حقوق اداري ايران و اتحاديه اروپا/ حسن خسروي، مژگان رامين نيا، محمدجواد حسيني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷۷-‎۹۷.
۳۸۰۷۹ DM19640 بهره مندي از مزاياي بيمه بيکاري در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ زهرا دانش ناري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۸۰۸۰ DM19641 ضوابط و آثار تفکيک عمل قضايي از عمل اداري قضات و مديران قضايي قوه قضاييه/ فرشيد دريانوش، رضا طجرلو، بهزاد رضوي فرد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۲.
۳۸۰۸۱ DM19642 بررسي حقوقي موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقي ايران/ فريبرز صارمي نوري … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۸۰۸۲ DM19643 تحليل مضمون توانمندسازي شهروندان در پرتو اسناد بالادستي نظام اداري ايران/ حامد محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۹۰.
۳۸۰۸۳ DM19644 مطالعه تطبيقي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان در ايران و انگلستان از منظر اصول دادرسي عادلانه/ مختار محمدي، محمد راسخ، اسدالله ياوري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۳.
۳۸۰۸۴ DM19645 تحليل خدمات عمومي از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندي از خدمات عمومي/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۴.
۳۸۰۸۵ DM19646 حل اختلاف حرفه اي فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش هاي جايگزين/ حميدرضا نيکبخت، محمد صادقي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۵.
۳۸۰۸۶ DM19647 مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بر اساس قاعده هزينه-فايده/ حسينعلي باي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۳۸۰۸۷ DM19648 تاثير اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر/ فرج الله هدايت نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۵۹-‎۷۵.
۳۸۰۸۸ DM19649 تفاوت منطق قانونگذاري الهي و بشري در حيطه مسئله تخصيص منفصل/ حسين قافي، عزيزالله فهيمي، محمدمهدي عزيزاللهي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۹.
۳۸۰۸۹ DM19650 بررسي جرم شناختي جرايم مرتبط با بيماري هاي واگير/ سيدمحمود ميرخليلي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۳۸۰۹۰ DM19651 امکان سنجي حمايت کپي رايت از آثار بويايي در نظام کامن لا و رومي ژرمني، با نگاهي به حقوق ايران/ سيديونس نوراني مقدم، محمود حکمت نيا، حسين روحاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۳۸۰۹۱ DM19652 ژن درماني سلول هاي زايشي و اثر آن در آشفتگي روابط خويشاوندي از ديدگاه فقه اسلامي/ سعيد نظري توکلي، فاطمه اردستاني، محمود ويسي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۷.
۳۸۰۹۲ DM19653 تفاسير دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کيفري/ اميرحسين احساني، محمدخليل صالحي، مسعود قادي پاشا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۸۰۹۳ DM19654 بررسي فقهي و حقوقي قتل با فعل غيرمادي (غيراصابتي)/ عبدالامير نيسي، فرج الله براتي، سيدجاسم پژوهنده.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۳.
۳۸۰۹۴ DM19655 بررسي ابعاد حق بر حريم خصوصي نسبت به سالمندان/ سيداحمد حبيب نژاد، محمدصالح تسخيري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۱.
۳۸۰۹۵ DM19656 تقابل ميان اصول مسئوليت دولتي و مصونيت کيفري در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري/ حجت سليمي ترکماني، جليل حاضروظيفه قره باغ.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۴.
۳۸۰۹۶ DM19657 ضرورت و راهکارهاي حمايت از ميراث فرهنگي معنوي در مخاصمات مسلحانه/ مريم شاهي زارع، مصطفي تقي زاده انصاري، اسماعيل شاهسوندي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۷.
۳۸۰۹۷ DM19658 نقد وصول و فقر اصول/ عبدالرضا عليزاده.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎67، زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۶.
۳۸۰۹۸ DM19659 دامنه اعمال قاعده ضرورت بر مقررات جهاد در فقه اسلامي/ سيدمصطفي محقق داماد، نادر اخگري بناب.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۷-‎۳۶.
۳۸۰۹۹ DM19660 علم (به وقوع نتيجه يا به قابليت فعل در ايجاد نتيجه) در تشکيل سوء نيت خاص/ احمد حاجي ده آبادي، يعقوب حساني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۸۱۰۰ DM19661 نقدي بر راي وحدت رويه ممنوعيت استفاده محکومان به حبس دائم تعزيري از آزادي مشروط/ حجت الله فتحي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۸۱۰۱ DM19662 مسئوليت کيفري مطلق در جرايم يقه سفيدان/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۶۱-‎۸۶.
۳۸۱۰۲ DM19663 مقايسه قرارداد پيش فروش ساختمان با نهادهاي مشابه و تشخيص ماهيت آن/ محمدحسين تقي پور درزي نقيبي، حميد ابهري.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۳.
۳۸۱۰۳ DM19664 فلسفه حقوق طبيعي گياهي بشر/ محمدحسين طالبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۹.
۳۸۱۰۴ DM19665 بررسي مقايسه اي وضعيت رويکرد حقوقي متن باز و نظام حقوق مالکيت فکري در تحقق قواعد فقهي نشر علم/ سيدحسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۸۸.
۳۸۱۰۵ DM19666 حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه اماميه/ غلامرضا پيوندي، سيدشهاب موسوي نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۲.
۳۸۱۰۶ DM19667 سب النبي، جرمي مستقل يا مصداقي از جرم ارتداد/ محمدعلي حاجي ده آبادي، رحمان صبوحي، مهديه مهديزاد پايدار.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۱.
۳۸۱۰۷ DM19668 جايگاه اصل مثبت در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران/ محمود کاظمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۶۱.
۳۸۱۰۸ DM19669 دخالت دولت در قراردادهاي خصوصي بر اساس نظريه تاثير حقوق بنيادين در حقوق قراردادها/ سيدعلي محمد يثربي، محسن آرين.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۲۶۳-‎۳۰۰.
۳۸۱۰۹ DM19670 اخلاق حسنه و ثبت اختراعات مربوط به سلول هاي بنيادي روياني در فقه و نظام حقوقي ايران/ مهدي زاهدي، سهراب سلامت، شريف مرادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎68، بهار: ص ۳۰۱-‎۳۲۶.
۳۸۱۱۰ DM19671 ارزيابي حقوق متهمان دزدي دريايي بر اساس الزامات حقوق بين المللي بشردوستانه/ سيدسجاد کاظمي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۴.
۳۸۱۱۱ DM19672 تعهد و مسئوليت دولت در برابر حقوق بشر/ سيدعلي ميرموسوي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۱.
۳۸۱۱۲ DM19673 قوانين کيفري در پرتو موازين اسلامي: بازخواني اصل چهارم قانون اساسي ايران در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر/ حسين سليماني.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۸۱۱۳ DM19674 حقوق استخدامي اقليت هاي جنسي در ايران؛ تحليل از ديدگاه حقوق بشر/ آيت مولائي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۷.
۳۸۱۱۴ DM19675 اختيار اخلاقي کانت و مسئله نژادپرستي؛ مطالعه تطبيقي با مفاهيم نظام بين المللي حقوق بشر/ عليرضا ملکي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۴.
۳۸۱۱۵ DM19676 حقوق شهروندي از منظر اخلاق/ امير عباسي قلعه شاهي، ابوالقاسم فنائي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۷.
۳۸۱۱۶ DM19677 تحليل انتقادي مکتب رايزني در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تاکيد بر آراء جان راولز و يورگن هابرماس/ حسين نيکوبندري.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۱.
۳۸۱۱۷ DM19678 مطالعه تطبيقي حق مشارکت کودکان در دعواي حضانت با تاکيد بر کنوانسيون حقوق کودک/ هاجر آذري، اعظم اولادي قاديکلايي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۳۸۱۱۸ DM19679 تحليلي بر نقش رسانه در ترويج رفتارهاي ناقض حق بر محيط زيست سالم از منظر جرم شناسي ادغام گراي انتقادي (مطالعه مدل جوامع نئوليبراليستي)/ عبدالرضا جوان جعفري، امين حاجي وند.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۵.
۳۸۱۱۹ DM19680 حق طلاق زنان: حکم شرعي، ضرورت حقوق بشري/ محمد عابدي، اعظم اميني.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۳.
۳۸۱۲۰ DM19681 واکاوي رويکرد نظام حقوقي ايران به وضعيت زنان خانه دار/ سمانه رحمتي فر.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۶.
۳۸۱۲۱ DM19682 نسبت مفهوم حق در الاهيات سياسي کاتوليک و مفهوم مدرن حق/ مهدي رضايي، محسن قائمي.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۰، جلد شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎31)، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۶.
۳۸۱۲۲ DM19683 دامنه اعمال مسئوليت بين المللي اشتقاقي: مطالعه تطبيقي نظام مسئوليت دولت ها و سازمان هاي بين المللي/ مهدي حدادي، محمد ستايش پور.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۸۱۲۳ DM19684 نظارت بر شرکت هاي دولتي: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه/ مازيار قاسمي گودرزي، محمود کاظمي، ولي رستمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۸.
۳۸۱۲۴ DM19685 تمهيد سازوکارهاي حمايت از دانش سنتي در ايران با بهره گيري از تجربيات کشور هند/ ناصر الله وکيل جزي، منوچهر توسلي نائيني، رسول مظاهري کوهانستاني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۸۵.
۳۸۱۲۵ DM19686 بررسي قاعده اعتبار تصميم متعارف تجاري مديران در حقوق حاکم بر شرکت ها در امريکا و تطبيق آن با حقوق ايران/ عليرضا باريکلو، محمد ساردوئي نسب، مهدي ميرجليلي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۳۸۱۲۶ DM19687 بسترهاي پيدايي و مانايي عرف اساسي در نظام هاي حقوقي – سياسي ايران و انگلستان/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري، محمدجواد حسيني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۸.
۳۸۱۲۷ DM19688 آثار انتخاب دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي ايران و کنوانسيون ۲۰۰۵ لاهه/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۴.
۳۸۱۲۸ DM19689 نظارت قضايي بر اشتباه حکمي مقام اداري در حقوق اداري ايران با رويکردي تطبيقي به نظام هاي حقوقي انگلستان و فرانسه/ فاطمه افشاري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۶.
۳۸۱۲۹ DM19690 بررسي مولفه هاي مفهوم کارگر در حقوق تطبيقي/ عاطفه ذبيحي، احمد رفيعي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۲.
۳۸۱۳۰ DM19691 ماهيت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبيق آن بر فقه/ زهرا سهراب بيگ، سعيد خردمندي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۲.
۳۸۱۳۱ DM19692 رويکردي تحليلي به بيوتروريسم در اسناد بين المللي و قوانين داخلي/ سيدعلي اکبر موسوي، غلامحسين مسعود، مسعود راعي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۲.
۳۸۱۳۲ DM19693 نقش نظام هاي انتخاباتي در مشارکت – پارلماني زنان (مطالعه تطبيقي: افغانستان و ايران)/ يونس فتحي، نصرت الله نبيل رحيمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۸.
۳۸۱۳۳ DM19694 ناروايي تمسک به قاعده حکومت براي شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي بر دعاوي کيفري (بررسي موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامي)/ حسين جعفري، امين خدري اميريان.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎15)، بهار و تابستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up